MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 800/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 800         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

716. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

 

728. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

 

730. - Hotărâre pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

23. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Chiciu, judeţul Călăraşi

 

M.116. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 122/2013

 

1.450. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.342. - Decizie privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până

la 50.000 locuitori”, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”, ratificat prin Legea nr. 224/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 716.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Domnului Dr. Thierry Poirel, director general

Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

23 iunie 2017

 

Fax: 331.47.55.37.52

 

Referitor: Împrumut nr. F/P 1568 (2006) - „Sistem Integrat de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată menajeră şi a facilităţilor de tratare în localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori”

 

Stimate Domnule Poirel,

La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi pe baza ultimelor cifre furnizate de Compania Naţională de Investiţii, vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut menţionat mai sus, respectiv cu modificarea următoarelor paragrafe după cum urmează:

- Graficul lucrărilor: 2007-31 noiembrie 2018

Acest amendament este justificat de următoarele:

1. Din cele 74 de subproiecte incluse iniţial în Proiect: 59 sunt finalizate, 9 sunt în execuţie, pentru 4 subproiecte recepţia lucrărilor este în curs şi pentru 2 subproiecte va fi relansată procedura de licitaţie, pentru lucrările rămase.

2. Conform estimărilor, pe lângă subproiectele recepţionate, 6 subproiecte vor fi finalizate până la sfârşitul anului 2017, iar 5 subproiecte vor fi finalizate până în noiembrie 2018 (3 subproiecte în execuţie şi 2 subproiecte relicitate).

3. Toate subproiectele finalizate, în conformitate cu legislaţia românească şi cu directivele UE, trebuie preluate de operatorii autorizaţi, pentru a asigura funcţionarea optimă a acestora. Acest proces a început deja, dar trebuie extins la toate subproiectele finanţate din împrumut.

Având În vedere cele de mai sus, considerăm că este necesară extinderea cu 11 luni a graficului lucrărilor de la sfârşitul anului 2017 la 31 noiembrie 2018.

Toate informaţiile necesare au fost deja transmise către dumneavoastră de Compania Naţională de Investiţii, prin ultimul raport privind progresul proiectului.

În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt,

 

Cu stimă,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

 

8DCE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială

 

Domnului Gyorgy Attila,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17, Bucureşti, sectorul 5

România

 

Paris, 5 iulie 2017

 

Referitor: F/P 1568 (2006): Sistem integrat de apă şi canalizare pentru municipalităţile mici din România

Amendament la Acordul-cadru de împrumut datat 9 februarie 2007

Suma aprobată a împrumutului: 160.100.000 euro

 

Stimate Domnule Gyorgy,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră datate 23 iunie 2017 privind amendarea anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut menţionat mai sus, avem plăcerea de a vă informa că BDCE nu are nicio obiecţie privind modificările propuse şi a accepta că graficul lucrărilor este extins până la 30 noiembrie 2018. Aşteptăm cu interes continuarea strânsei noastre colaborări în finalizarea Proiectului.

 

Cu stimă,

Melanie Wieschollek-Lacroix,

Thierry Poirel,

director departament

director general

 

În copie, doamnei Carmen Ghiţă, Ministerul Finanţelor Publice

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 728.

 

ANEXĂ

 

VALORILE DE INVENTAR

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel, care se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel/CUI: 5189300

144333

8.25.01

Teren

Teren = 205.079 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

6.507.800

144334

8.25.01

Laborator - farmacie - ambulatoriu

C22 = P, Sc = Sd = 389 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

345.600

144335

8.25.01

Sediul central administrativ

C2 = P, Sc = Sd = 409 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

403.400

144336

8.25.01

Clădirea urgenţă medicală

C3 = P, Sc = Sd = 407 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

398.400

144337

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C4 = P, Sc = Sd = 405 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

275.000

144338

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C5 = P, Sc = Sd = 405 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

275.000

144339

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C6 = P, Sc = Sd = 406 mp,

CF 400390 nr. paturi 23

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

363.200

144340

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C7 = P, Sc = Sd = 406 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

112.500

144341

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C8 = P, Sc = Sd = 405 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

112.200

144342

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

CP9 = P, Sc = Sd = 406 mp,

CF 400390 nr. paturi 23

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

440.000

144343

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C10 = P, Sc = Sd = 405 mp,

CF 400390 nr. paturi 23

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

275.000

144344

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C11 = P, Sc = Sd = 403 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

274.100

144345

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C12 = P, Sc = Sd = 404 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

360.300

144346

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C13 = P, Sc = Sd = 406 mp,

CF 400390 nr. paturi 22

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

276.200

144347

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi - Bază ergoterapie

C14 = P, Sc = Sd = 178 mp,

C16 = P, Sc = Sd = 108 mp,

CF 400390 nr. paturi 22

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

262.300

144348

8.25.01

Bibliotecă, sală de conferinţe

C15 = P, Sc = Sd = 366 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

177.300

144349

8.25.01

Depozit alimente

C17 = P, Sc = Sd = 224 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

3.000

144350

8.25.01

Depozit alimente

C18 = P, Sc = Sd = 224 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

3.000

144351

8.25.01

Magazie

C19 = P, Sc = Sd = 72 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

5.200

144352

8.25.01

Frizerie

C21 = P, Sc = Sd = 74 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

17.300

144353

8.25.01

Magazie sector agricol

C23 = P, Sc = Sd = 72 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

500

144354

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C24 = P, Sc = Sd = 403 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

273.700

144355

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C25 = P, Sc = Sd = 402 mp,

CF 400390 nr. paturi 26

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

543.700

144356

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C26 = P, Sc = Sd = 403 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

354.400

144357

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C27 = P, Sc = Sd = 405 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

552.500

144358

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C28 = P, Sc = Sd = 404 mp,

CF 400390 nr. paturi 22

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

471.200

144359

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C29 = P, Sc = Sd = 406 mp,

CF 400390 nr. paturi 23

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

357.500

144360

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C30 = P, Sc = Sd = 406 mp,

CF 400390 nr. paturi 25

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

357.000

144361

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C31 = P, Sc = Sd = 406 mp,

CF 400390 nr. paturi 25

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

468.800

144362

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C32 = P, Sc = Sd = 402 mp,

CF 400390 nr. paturi 25

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

273.000

144363

8.25.01

Clădire pavilion pacienţi

C33 = P, Sc = Sd = 401 mp,

CF 400390 nr. paturi 24

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

367.800

144364

8.25.01

Spălătorie

C34 = P, Sc = Sd = 364 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

412.000

144365

8.25.01

Brutărie

C35 = P, Sc = Sd = 360 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

1.000

144366

8.25.01

Atelier de tâmplărie

C36 = P, Sc = Sd = 364 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

434.700

144367

8.25.01

Morgă

C37 = P, Sc = Sd = 72 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

160.100

144368

8.28.13

Bloc alimentar (cantină, magazii)

C41 = P, Sc = Sd = 879 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

641.200

144369

8.25.01

Atelier mecanic

C42 = P, Sc = Sd = 314 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

230.300

144370

8.25.01

Depozit materiale

C43 = P, Sc = Sd = 311 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

203.900

144371

8.25.01

Depozit materiale

C44 = P, Sc = Sd = 313 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

143.300

144372

8.25.01

Ergoterapie

C45 = P, Sc = Sd = 237 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

219.300

144373

8.25.01

Centrală termică, magazie

C46 = P, Sc = Sd = 405 mp,

C20 = P, Sc = Sd = 175 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

266.370

144374

8.25.01

Garaje

C47 = P, Sc = Sd = 301 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

220.200

144375

8.25.01

Capelă

C48 = P, Sc = Sd = 379 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

379.100

144376

8.25.01

Atelier electric

C49 = P, Sc = Sd = 73 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

8.100

144377

8.25.01

Depozit combustibil

C50 = P, Sc = Sd = 99 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

2.100

144378

8.25.01

Clădire poartă + bufet de incintă

C51 = P, Sc = Sd = 96 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

114.900

144379

8.25.01

Magazie

C52 = P, Sc = Sd = 73 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

10.100

144380

8.25.01

Garderobă zidari

C53 = P, Sc = Sd = 38 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

15.100

144381

8.25.01

Seră

C56 = P, Sc = Sd = 290 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

2.800

144382

8.25.01

Grajd

C57 = P, Sc = Sd = 482 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

25.700

144383

8.25.01

Depozit combustibil

C58 = P, Sc = Sd = 568 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

32.440

144384

8.25.01

Centrul de psihoterapie

C38 = P, Sc = Sd = 69 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

61.000

144385

8.28.10

Centrală electrică - post trafo

C39 = P, Sc = Sd = 75 mp,

C40 = P, Sc = Sd = 10 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

222.500

144386

8.28.10

Puţ alimentare apă

C54 = P, Sc = Sd = 8 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

288.720

144387

8.28.10

Castel apă

C55 - P, Sc = Sd - 38 mp

CF 400390

Judeţ Timiş, localitatea Jebel

145.500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La articolul 5, alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 octombrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea de către operatori a obligaţiei de a implementa şi de a utiliza un sistem «due diligence», cu luarea în considerare a situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

b) neîndeplinirea de către o organizaţie de monitorizare a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) implementarea de către operatori a propriului sistem «due diligence» care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din Regulament, cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei;

d) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem «due diligence», cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei;

e) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem «due diligence» instituit de o organizaţie de monitorizare, cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Stetco Istrate,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 730.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Chiciu, judeţul Călăraşi

 

Având în vedere:

- prevederile art. 31 lit. b) coroborate cu prevederile art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi operaţiunilor petroliere nr. 400.472 din 24.08.2017 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a renunţării la Licenţa de concesiune nr. 1.922/2000,

în temeiul prevederilor art. 4 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Chiciu, judeţul Călăraşi, convenită prin Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 1.922/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi DUNAV SHIPPING COMPANY - S.R.L., cu sediul în Călăraşi, str. Rahova nr. 261, camera 2, judeţul Călăraşi, CUI 9354060, J51/112/1997, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Iulian Offenberg

 

Bucureşti, 29 septembrie 2017.

Nr. 23.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2013

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 201 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Avizul Ministerului Sănătăţii nr. F.B. 6.812 din 11 iulie 2017,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 18 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera b) se abrogă.

2. La articolul 4 alineatul (1), după litera I) se introduce o nouă literă, litera I1), cu următorul cuprins:

„I1) verificarea realităţii şi exactităţii datelor din situaţiile lunare privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului şi transmiterea acestora către Ministerul Sănătăţii, cu avizul, la data, în formatul şi structura solicitate, potrivit prevederilor legale;”.

3. La articolul 6 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera p1), cu următorul cuprins:

„p1) sume acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, în condiţiile legii;”.

4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în situaţia în care spitalul a rămas cu excedent la finele anului precedent, pentru utilizarea acestuia în noul exerciţiu bugetar se procedează după cum urmează:

a) excedentul se cuprinde în buget ca venit la cap. 40 «Operaţiuni financiare», paragraful 15 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»;

b) cheltuielile pentru exerciţiul curent se măresc în limita excedentului înregistrat la finele anului precedent şi care se află sub formă de disponibilităţi în contul curent deschis la Trezoreria Statului, astfel încât cheltuielile vor fi egale cu veniturile.”

5. La articolul 14, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de personal se aprobă potrivit prevederilor legale, cu avizul consiliului de administraţie, în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, conform anexei nr. 6.

.........................................................................................................................................

(5) Cheltuielile de capital se estimează ţinându-se cont de propunerile justificate ale secţiilor şi celorlalte structuri din compunerea spitalului, pe bază de documentaţii tehnice, în condiţiile legii; fundamentarea cheltuielilor de capital se realizează conform secţiunii a 3-a din capitolul III din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi altor dispoziţii legale din domeniul investiţiilor publice; cheltuielile de capital se înscriu în lista de investiţii, în condiţiile legii; în cadrul cheltuielilor de capital, cheltuielile din Fondul de dezvoltare al spitalului se evidenţiază distinct, în conformitate cu condiţiile cuprinse în prezentele norme metodologice.”

6. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, Cu următorul cuprins:

„Art. 151, - (1) Spitalele pot beneficia de la bugetul de stat de sume pentru finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, conform legii, pentru: utilităţi, reparaţii curente, service aparatură medicală, mentenanţă, obiecte de inventar şi materiale consumabile specifice activităţilor. Aceste sume se prevăd în anexă separată la buget, conform modelului din anexa nr. 7. În nota de prezentare spre aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, prevăzută la art. 18 alin. (2), se explică necesitatea şi oportunitatea alocării acestor sume de la bugetul de stat.

(2) Spitalele beneficiază de la bugetul de stat de sume pentru finanţarea următoarelor funcţii şi structuri necesare executării activităţilor specifice Ministerului Apărării Naţionale, astfel:

a) structuri de pază a obiectivelor;

b) structura de securitate;

c) structura de expertiză medico-militară, expertiză medicală şi de evaluare a capacităţii de muncă;

d) centrul de asistenţă medicală multidisciplinară pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii;

e) funcţii cu atribuţii specifice activităţii de stat major şi mobilizare;

f) funcţii cu atribuţii privind evidenţa contabilă/operativă şi gestionare a bunurilor materiale de resortul armament, geniu, chimic, transmisiuni;

g) funcţii cu atribuţii specifice activităţii de medicină dentară, care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală pentru beneficiarii Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările şi ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea diferenţei neasigurate din FNUASS;

h) funcţii cu atribuţii de evidenţă şi mânuire a documentelor clasificate specifice.”

7. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se derulează prin conturile deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama spitalului, iar operaţiunile respective sunt înregistrate în contabilitatea proprie, potrivit normelor şi procedurilor aprobate pentru instituţiile publice.

(2) Pentru veniturile încasate şi plăţile dispuse în limita bugetului de venituri şi cheltuieli pe subdiviziunile acestuia, spitalul are deschise la Trezoreria Statului următoarele conturi:

a) contul 20F dezvoltat pe surse pentru gestionarea încasărilor;

b) contul 23F dezvoltat pe clasificaţia economică - pentru gestionarea plăţilor.

c) în contul 560.01.xx «Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii» se înregistrează:

a) veniturile proprii încasate din activitatea de prestări de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu CASA OPSNAJ, acte adiţionale la contracte, venituri din servicii medicale la cerere;

b) venituri din închirieri, asociaţii investiţionale în domeniul medical ori de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică, editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical, donaţii şi sponsorizări, alte surse.

(4) Operaţiunile efectuate şi evidenţiate în contul de la alin. (3) se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea proprie în conturile următoare:

a) 750.00.00 «Venituri din proprietate», cod 30.10;

b) 751.01.00 «Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi», cod 33.10;

c) 751.04.00 «Diverse venituri», cod 36.10;

d) 751.05.00 «Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii şi sponsorizări)», cod 37.10;

e) 766.00.00 «Venituri din dobânzi», cod 31.10;

f) 772.01.00 «Subvenţii de la bugetul de stat», cod 42.10;

g) 772.02.00 «Subvenţii de la alte bugete», cod 43.10;

h) 775.00.00 «Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare», cod 45.10;

i) 791.00.00 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului», cod 39.10.”

8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Potrivit dispoziţiilor pct. 5 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, comandanţii spitalelor, în baza atribuţiilor pe care le îndeplinesc ca ordonatori terţiari de credite, au obligaţia organizării evidenţei creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi legale, folosindu-se în acest scop conturile în afara bilanţului:

a) contul 8060000 «Credite bugetare aprobate»;

b) contul 8066000 «Angajamente bugetare»;

c) contul 8067000 «Angajamente legale»;

d) contul 8071000 «Credite de angajament aprobate»;

e) contul 8072000 «Credite de angajament angajate».”

9. La articolul 26 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului financiar, numai dacă spitalul nu are obligaţii restante la data repartizării excedentului şi sunt acoperite în totalitate toate angajamentele legale râmase neachitate la finele anului precedent;”.

10. La articolul 26, alineatul (4) se abrogă.

11. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice:

12. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

13. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6 şi 7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-3) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 26 septembrie 2017.

Nr. M.116.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

- MODEL -

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

SPITALUL MILITAR

 

 

APROB

 

ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL ...........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Capitol

Subcap.

Paragraf

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament anual

Prevederi anuale

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1.

 

 

 

VENITURI TOTAL

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

I. VENITURI CURENTE

 

 

 

 

 

 

3.

30.10

 

 

Venituri din proprietate

 

 

 

 

 

 

4.

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

30

Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice

 

 

 

 

 

 

6.

31.10

 

 

Venituri din dobânzi

 

 

 

 

 

 

7.

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

 

 

 

 

 

 

8.

33.10

 

 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

 

 

 

 

 

 

9.

 

20

 

Venituri din cercetare

 

 

 

 

 

 

10.

 

21

 

Venituri din contracte încheiate cu CASA OPSNAJ

 

 

 

 

 

 

11.

 

30

 

Venituri din contracte încheiate cu DSPJ/DSPMB

 

 

 

 

 

 

12.

 

50

 

Alte venituri din domeniul sănătăţii

 

 

 

 

 

 

13.

36.10

 

 

Diverse venituri

 

 

 

 

 

 

14.

 

50

 

Alte venituri

 

 

 

 

 

 

15.

36.32

 

 

Venituri din anii precedenţi

 

 

 

 

 

 

16.

 

01

 

Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi

 

 

 

 

 

 

17.

37.10

 

 

Transferuri voluntare altele decât subvenţiile

 

 

 

 

 

 

18.

 

01

 

Donaţii şi sponsorizări

 

 

 

 

 

 

19.

40.10

 

 

OPERAŢIUNI FINANCIARE

 

 

 

 

 

 

20.

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

03

Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent

 

 

 

 

 

 

22.

41.10

 

 

ALTE OPERAŢIUNI FINANCIARE

 

 

 

 

 

 

23.

 

06

 

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

II. SUBVENŢII

 

 

 

 

 

 

25.

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

 

 

 

 

 

 

26.

 

11

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale (investiţii)

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

Acţiuni de sănătate

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

Investiţii, în condiţiile legii

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

Aparatură şi echipamente medicale

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

Reparaţii capitale

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

32.

43.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

 

 

 

 

 

 

33.

 

09

 

Subvenţii pentru instituţii publice (Transferuri)

 

 

 

 

 

 

34.

 

33

 

Subvenţii din bugetul Fondului Naţional unic de asigurări de sănătate pentru acoperirea drepturilor salariale

 

 

 

 

 

 

35.

45.10

 

 

Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate

 

 

 

 

 

 

36.

 

02

 

Fondul Social European

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

02

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii precedenţi

 

 

 

 

 

 

38.

Titlu

Art.

Alin.

CHELTUIELI TOTAL (11.1. - 11.7.)- 66.10.06

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

 

 

40.

10

 

 

Titlul I - Cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

41.

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

13

Indemnizaţii de delegare - în ţară

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

14

Indemnizaţii de detaşare

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

 

 

51.

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

02

Norme de hrană

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

 

 

 

 

 

54.

 

 

05

Transportul la şi de la locul de muncă

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

 

 

 

 

 

 

56.

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

06

Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

07

Fond de garantare a creanţelor salariale

 

 

 

 

 

 

62.

20

 

 

Titlul II - Bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

63.

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

 

 

 

 

 

 

67.

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

 

 

 

 

69.

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

 

 

70.

 

 

07

Transport

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 

 

 

 

 

72.

 

 

09

Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

 

 

73.

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

 

 

74.

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

 

 

75.

 

20.03

 

Hrană

 

 

 

 

 

 

76.

 

 

01

Hrană pentru oameni

 

 

 

 

 

 

77.

 

 

02

Hrană pentru animale

 

 

 

 

 

 

78.

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

 

 

 

 

 

79.

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

 

 

80.

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

 

 

81.

 

 

03

Reactivi

 

 

 

 

 

 

82.

 

 

04

Dezinfectanţi

 

 

 

 

 

 

83.

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

 

 

84.

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

 

 

 

 

 

85.

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

 

 

 

 

86.

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

 

 

87.

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

 

 

 

88.

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

 

 

 

 

 

89.

 

20.09

 

Materiale de laborator

 

 

 

 

 

 

90.

 

20.10

 

Cercetare-dezvoltare

 

 

 

 

 

 

91.

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

 

 

 

 

 

92.

 

20.14

 

Protecţia muncii

 

 

 

 

 

 

93.

 

20.13

 

Pregătire profesională

 

 

 

 

 

 

94.

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

95.

 

 

03

Prime de asigurare non viaţă

 

 

 

 

 

 

96.

 

 

04

Chirii

 

 

 

 

 

 

97.

 

 

30

Alte cheltuieli eu bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

98.

51

 

 

Titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

 

 

 

 

 

 

99.

 

51,01

 

Transferuri curente

 

 

 

 

 

 

 

100.

 

 

26

Transf. priv. c.a.s.s. pt. persoanele aflate în concediu pt. creşterea copilului

 

 

 

 

 

 

101.

56

 

 

TITLUL VIII Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FLN) postaderare

 

 

 

 

 

 

102.

57

 

 

TITLUL IX Asistenţă socială

 

 

 

 

 

 

103.

 

57.01

 

Asigurări sociale

 

 

 

 

 

 

104.

 

57.01

03

Plăţi compensatorii

 

 

 

 

 

 

105.

 

57.02

 

Ajutoare sociale

 

 

 

 

 

 

106.

 

57.02

01

Ajutoare sociale în numerar

 

 

 

 

 

 

107.

59

 

 

TITLUL X Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

108.

 

59.01

 

Burse

 

 

 

 

 

 

109.

 

59.17

 

Despăgubiri civile

 

 

 

 

 

 

110.

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

111.

71

 

 

TITLUL XI - Active nefinanciare

 

 

 

 

 

 

112.

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

 

 

 

113.

 

 

01

Construcţii

 

 

 

 

 

 

114.

 

 

01.01

Investiţii noi şi în continuare

 

 

 

 

 

 

115.

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

 

 

 

1 16.

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

 

 

1 17.

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

 

 

118.

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

 

 

119.

 

 

 

II. 1. - Cheltuieli din venituri CASA OPSNAJ

 

 

 

 

 

 

120.

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

 

 

121.

10

 

 

Titlul I - Cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

122.

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

 

 

 

 

 

123.

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

 

 

124.

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

 

 

125.

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

 

 

126.

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

 

 

 

127.

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

 

 

128.

 

 

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

 

 

 

 

 

129.

 

 

13

Indemnizaţii de delegare în ţară

 

 

 

 

 

 

130.

 

 

14

Indemnizaţii de detaşare în ţară

 

 

 

 

 

 

131.

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

 

 

132.

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

 

 

133.

 

 

02

Norme de hrană

 

 

 

 

 

 

134.

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

 

 

 

 

 

135.

 

 

30

Alte drepturi salariate în natură

 

 

 

 

 

 

136.

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

 

 

137.

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

 

 

138.

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

 

 

139.

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

 

 

140.

 

 

06

Cotă contribuţie pt. concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

 

 

141.

 

 

07

Fond de garantare a creanţelor salariale

 

 

 

 

 

 

142.

20

 

 

Titlul II - Bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

143.

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

144.

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

 

 

145.

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

 

 

146.

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

 

 

 

 

 

 

147.

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

 

 

148.

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

 

 

 

 

149.

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

 

 

 

150.

 

 

07

Transport

 

 

 

 

 

 

151.

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 

 

 

 

 

152.

 

 

09

Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

 

 

153.

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

 

 

154.

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

 

 

155.

 

20.03

 

Hrană

 

 

 

 

 

 

156.

 

 

01

Hrană pentru oameni

 

 

 

 

 

 

157.

 

 

02

Hrană pentru animale

 

 

 

 

 

 

158.

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

 

 

 

 

 

159.

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

 

 

160.

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

 

 

161.

 

 

03

Reactivi

 

 

 

 

 

 

162.

 

 

04

Dezinfectanţi

 

 

 

 

 

 

163.

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

 

 

164.

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

 

 

 

 

 

165.

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

 

 

 

 

166.

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

 

 

167.

 

20,06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

 

 

 

168.

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

 

 

 

 

 

169.

 

20.09

 

Materiale de laborator

 

 

 

 

 

 

170.

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

 

 

 

 

 

171.

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

 

 

 

 

 

 

172.

 

20.13

 

Pregătire profesională

 

 

 

 

 

 

173.

 

20.14

 

Protecţia muncii

 

 

 

 

 

 

174.

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

175.

 

 

03

Prime de asigurare non viaţă

 

 

 

 

 

 

176.

 

 

04

Chirii

 

 

 

 

 

 

177.

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

178.

56

 

 

TITLUL VIII Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

 

 

 

 

 

 

179.

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

180.

71

 

 

TITLUL X - Active nefinanciare

 

 

 

 

 

 

181.

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

 

 

 

182.

 

 

01

Construcţii

 

 

 

 

 

 

183.

 

 

01,01

Investiţii noi şi în continuare

 

 

 

 

 

 

184.

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

 

 

 

185.

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

 

 

186.

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

 

 

187.

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

 

 

188.

 

 

 

II.2. - Cheltuieli din venituri proprii

 

 

 

 

 

 

189.

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

 

 

190.

10

 

 

Titlul I - Cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

191.

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

 

 

 

 

 

 

192.

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

 

 

193.

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

 

 

194.

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

 

 

195.

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

 

 

 

196.

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

 

 

197.

 

 

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

 

 

 

 

 

198.

 

 

13

Indemnizaţii de delegare în ţară

 

 

 

 

 

 

199.

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

 

 

 

200.

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

 

 

201.

 

 

02

Norme de hrană

 

 

 

 

 

 

202.

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

 

 

 

 

 

203.

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

 

 

 

 

 

 

204.

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

 

 

205.

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

 

 

206.

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

 

 

207.

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

 

 

208.

 

 

06

Cotă contribuţie pt. concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

 

 

209.

20

 

 

Titlul II - Bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

210.

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

211.

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

 

 

212.

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

 

 

213.

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

 

 

 

 

 

 

214.

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

 

 

215.

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

 

 

 

 

216.

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

 

 

217.

 

 

07

Transport

 

 

 

 

 

 

218,

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 

 

 

 

 

219.

 

 

09

Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

 

 

220.

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

 

 

22 J.

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

 

 

222.

 

20.03

 

Hrană

 

 

 

 

 

 

223.

 

 

01

Hrană pentru oameni

 

 

 

 

 

 

224.

 

 

02

Hrană pentru animale

 

 

 

 

 

 

225.

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

 

 

 

 

 

226.

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

 

 

227.

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

 

 

228.