MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 802/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 802         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 octombrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 405 din 13 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonoma „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.071/16.413. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide

 

2.736. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital în sumă de maximum 1 miliard euro, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 19 aprilie 2027, în cadrul programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

2.899. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

4. - Instrucţiuni privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 405

din 13 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008* pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonom㠄Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonom㠄Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, excepţie ridicată de Ioan Tiriac în Dosarul nr. 31.962/3/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 832D/2016.

2. La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, avocat Elena Sima, din cadrul Baroului Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosar, partea Regia Autonom㠄Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” a depus note scrise, în cuprinsul cărora solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantei autorului excepţiei care, reiterând, pe larg, criticile de neconstituţionalitate formulate în faţa instanţei judecătoreşti, cuprinse În notele scrise ale autorului excepţiei, care au însoţit încheierea de sesizare a instanţei de contencios constituţional, aflate la dosarul cauzei, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, având în vedere cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 984 din 12 iulie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

6. Prin încheierea din 4 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 31.962/3/2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regla Autonom㠄Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”. Excepţia a fost ridicată de Ioan Tiriac în calea de atac a apelului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 874 din 29 iunie 2015 pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă, într-o cauză având ca obiect acţiune în constatare.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prin actul normativ criticat legiuitorul a intenţionat, ca, la nivelul anului 2008, în plan social, să se elimine, în mare măsură, inechitatea existentă în ceea ce priveşte nivelul chiriilor încasate de Regia Autonom㠄Administrata Patrimoniului Protocolului de Stat”- RA-APPS - raportat la nivelul chiriilor de pe piaţa imobiliară. Ori, aceasta situaţie nu mai este valabilă la nivelul anului 2016, în contextul economic şi social actual.

8. Autorul excepţiei arată că, prin art. 1 din Legea nr. 183/2008, sunt stabilite tarife lunare ale chiriei cu mult mai mari faţă de nivelul chiriilor pe piaţa liberă sau faţă de nivelul chiriei stabilite de alt act normativ şi se creează, astfel, un dezavantaj clar al chiriaşilor proprietăţilor statului administrate de regia menţionată. Mai mult, apreciază că stabilirea unui cuantum al chiriei peste nivelul pieţei sau al altor acte normative nu poate constitui decât o încălcare a principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, o adevărată inechitate care în prezent este suportată de toţi chiriaşii RA-APPS.

9. De asemenea, consideră că, prin prisma cuantumului chiriei aplicabile la nivelul municipiului Bucureşti persoanelor fizice, care au închiriat imobile proprietatea statului, administrate de alte entităţi/autorităţi ale statului, inechitatea este mai mare, ceea ce contravine art. 16 din Constituţie, întrucât preţul chiriei pentru mp de teren proprietatea statului, aflat în administrarea RA-APPS, este de 2 euro/mp/lună (aproximativ 9 lei), iar pentru terenul aflat tot în proprietatea statului, dar în administrarea Primăriei Bucureşti, preţul chiriei este de 3,5 lei/mp/lună.

10. În final, autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin şi prevederilor art. 44 din Constituţie, întrucât „creează o inegalitate între RA-APPS, ca instituţie â statului, şi persoanele fizice, particularii care au calitatea de chiriaşi. Se creează un exces de protecţie a RA-APPS în relaţia cu chiriaşii săi, deoarece conform actualei reglementări această regie obţine venituri nejustificate, pe seama afectării patrimoniilor chiriaşilor săi”.

11. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie apreciază că excepţia ele neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât stabilirea unui cuantum al chiriei la nivelul pieţei nu poate constitui o încălcare a principiului egalităţii în faţa legii. Pe de altă parte, stabilirea a două categorii de chiriaşi, din care doar una beneficiază de o modalitate de calcul mai avantajoasă, nu prezintă decât o posibilitate a legiuitorului de a institui un tratament juridic diferenţiat prin raportare la situaţii obiectiv diferite.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. Astfel, arată că, prin Decizia nr. 984 din 12 iulie 2011, Curtea Constituţională a statuat c㠄stabilirea de către legiuitor a două categorii de chiriaşi, una care beneficiază de o modalitate de calcul mai avantajoasă a chiriei şi cealaltă categorie care nu beneficiază de această dispoziţie, are la bază considerente de protecţie a celor cu venituri mici, care ocupă locuinţe a căror suprafaţă utilă nu depăşeşte suprafeţele minimale prevăzute de lege. Acest beneficiu de protecţie socială este la latitudinea de reglementare a legiuitorului, care poate institui un tratament juridic diferenţiat, în considerarea unor situaţii obiectiv diferite”.

14. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este inadmisibilă, deoarece, din analiza modului în care autorul a înţeles să critice dispoziţiile Legii nr. 183/2008, rezultă că acesta urmăreşte o modificare â soluţiei legislative, în sensul stabilirii unui tarif lunar al chiriei pe m2 pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, diferit de cel aciuai. Or, acceptarea unei asemenea critici ar echivala cu transformarea instanţei de contencios constituţional într-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constituţie, fiind în contradicţie şi cu dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţi actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ÎI constituie dispoziţiile Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat ăl statului, administrate de Regia Autonom㠄Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008.

18. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 16 referitor la egalitatea în drepturi şi art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate exercitat prin prisma unor critici asemănătoare, Curtea respingând excepţiile de neconstituţionalitate. În acest sens sunt Decizia nr. 984 din 12 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 706 din 6 octombrie 2011, Decizia nr. 20 din 23 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din

21 februarie 2013, şi Decizia nr. 348 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 22 iulie 2015.

20. Astfel, în jurisprudenţa sa, Curtea a observat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 reglementează tariful lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă ^Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, tarif ce se aplică începând cu data de 1 martie 2008. De asemenea, Curtea a reţinut că scopul adoptării ordonanţei, aşa cum rezultă din motivaţia acesteia, vizează înlăturarea inechităţii între nivelul chiriilor aplicabil pe piaţa imobiliară, în special în municipiul Bucureşti, şi nivelul redus al tarifului chiriei pentru locuinţele sociale, care nu acoperă, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea locuinţei nr. 114/1996, cheltuielile efective cu întreţinerea acestor imobile.

21. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate referitoare la încălcarea principiului egalităţii prin stabilirea cuantumului chiriei, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că «stabilirea de către legiuitor a două categorii de chiriaşi, una care beneficiază de o modalitate de calcul mai avantajoasa a chiriei şi cealaltă categorie care nu beneficiază de această dispoziţie, are la bază considerente de protecţie a celor cu venituri mici, care ocupă locuinţe a căror suprafaţă utilă nu depăşeşte suprafaţa minimală prevăzută de lege. Acest beneficiu de protecţie socială este la latitudinea de reglementare a legiuitorului, care poate institui un tratament juridic diferenţiat, în considerarea unor situaţii obiectiv diferite. Nu se aduce astfel atingere principiului egalităţii, deoarece acesta nu înseamnă uniformitate, astfel încât, dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaţii diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Totodată, Curtea a precizat că schimbarea situaţiei juridice a chiriaşilor, în cazul în care, din diverse motive, nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru încadrarea în categoria juridică vizată de măsura de protecţie mai sus precizată, determină incidenţa unui alt tratament juridic, corespunzător situaţiei obiectiv diferite în care se află aceştia, ceea ce reprezintă o aplicare a principiului egalităţii, şi nu o încălcare a lui”.

22. Referitor la invocarea prevederilor constituţionale ale art. 44, în jurisprudenţa sa, prin Decizia nr. 22 din 20 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 21 februarie 2005, şi Decizia nr. 6 din 11 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 4 martie 1993, Curtea a statuat, cu valoare de principiu, că dispoziţiile constituţionale referitoare la dreptul de proprietate nu sunt aplicabile în materia contractului de închiriere.

23. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioan Tiriac în Dosarul nr. 31,962/3/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi constată că dispoziţiile Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

Nr. 1.071 din 13 septembrie 2017

Nr. 16.413 din 29 septembrie 2017

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 9.031 din 12.09.2017, întocmit de Direcţia generală asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile:

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 31 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Florian-Dorel Bodog

Bogdan Puşcaş

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.082/731/2016)

 

Dosarul tehnic pentru achiziţia de dezinfectante

 

Produsul trebuie să deţină aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de valabilitate, sau o formă de autorizaţie de punere pe piaţă eliberată conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, emise de Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

Fişa tehnică a produsului originală şi/sau tradusă în limba română, cu următoarele informaţii:

- denumirea comercială;

- tipul de produs biocid, conform anexei V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare;

- domeniul de utilizare corespunzător tipului de produs biocid, indicaţiile de utilizare, concentraţia şi timpul de contact pentru fiecare utilizare (timpul de contact pentru utilizare să fie susţinut de concluzia raportului de testare);

- forma de condiţionare (de exemplu: concentrat lichid, granule, aerosoli, pulbere), modul de ambalare şi cantităţile exprimate în unităţi metrice;

- compoziţia chimică: identitatea fiecărei substanţe active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) şi concentraţia în unităţi metrice.

Certificat de calitate şi conformitate al produsului (la solicitare să se prezinte buletine de analiză fizico-chimice ale produsului).

Condiţii tehnice de asigurare a calităţii

Fiecare produs va fi însoţit de un certificat de analiză/raport de analize fizico-chimice corespunzător lotului din care face parte. Acesta trebuie să conţină un minim de informaţii cum ar fi:

- denumirea produsului;

- numărul lotului din care face parte;

- rezultatele unor analize fizico-chimice (aspect, miros, pH, densitate, solubilitate în apă etc.) care trebuie să fie conforme cu datele din Fişa tehnică cu date de securitate;

- determinarea concentraţiei/cantităţii de substanţe active care trebuie să corespundă cu datele din Declaraţia privind substanţele active din produs dată de producător;

- data de expirare a lotului.

- Indicaţii privind condiţiile de păstrare, depozitare şi de eliminare finală

- Categorii de utilizatori: domeniul medical-conform cu avizul

- Indicaţii privind periculozitatea şi măsuri de prim ajutor

Fişa cu date de securitate a produsului, întocmită conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei Comisiei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei nr. 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu amendamentele ulterioare, în limba română, şi copie după fişa cu date de securitate a producătorului

Eticheta, cu text în limba română, care să cuprindă următoarele informaţii:

- denumirea produsului;

- numărul sau denumirea lotului de fabricaţie şi data expirării în condiţii normale de depozitare;

- forma de condiţionare, cum ar fi: concentrat lichid, gel, granule, pulbere, tablete, aerosol pulverizabil şi altele;

- utilizările pentru care produsul biocid este avizat/autorizat, cum ar fi: dezinfecţie (pentru igiena umană, instrumentar, suprafeţe);

- indicaţiile de folosire şi dozaj pentru fiecare utilizare, conform condiţiilor prevăzute în aviz/autorizaţie, exprimate în unităţi metrice;

- detalii privind efectele adverse directe sau indirecte pentru Sănătate şi mediu care pot apărea şi instrucţiuni de prim ajutor, acolo unde este cazul;

- instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă a produsului biocid şi a ambalajului său, inclusiv o interdicţie de refolosire a ambalajului pentru produsele biocide destinate şi publicului larg;

- perioada de timp necesară pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat între utilizările produsului biocid sau între prima aplicare şi, acolo unde este cazul, informaţii privind: următoarea aplicare pe materialul tratat ori primul acces al oamenilor în zone în care s-a folosit produsul biocid;

- indicaţii cu privire la metodele şi măsurile de decontaminare şi perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate;

- detalii cu privire la curăţarea corespunzătoare a echipamentelor; măsurile de precauţie pe perioada utilizării, depozitării şi transportului, de exemplu îmbrăcămintea şi echipamentele de protecţie ale personalului, măsuri de protecţie împotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, îndepărtarea alimentelor şi hranei;

- categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restricţionat;

- informaţiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea organismelor care nu sunt vizate şi pentru evitarea contaminării apei.

Substanţa activă

- Conform cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

Documentele se prezintă traduse în limba română.

Lista standardelor din România aplicabile în unităţile sanitare în domeniul curăţării, dezinfecţiei este prevăzută în standardul SR EN 14885 din 2015, cu completările şi modificările ulterioare. Unităţile sanitare publice şi private, indiferent de subordonarea acestora, sunt obligate să solicite avizul BIO (actul administrativ de punere pe piaţă şi comercializare, emis de Comisia Naţională a Produselor Biocide).

În conformitate cu obiectivele de dezinfecţie şi cerinţele impuse în anumite sectoare, nivelurile de dezinfecţie sunt clasificate astfel: dezinfecţie de nivel scăzut, mediu sau înalt, care direcţionează spectrul de acţiune al produsului. Acest nivel de dezinfecţie este în funcţie de caracterul critic al materialului care urmează să fie dezinfectat.

Forma de condiţionare a dezinfectanţilor poate fi solidă (granule, tablete, pulberi) sau lichidă (soluţii, geluri), gata de utilizare (RTU) sau concentrată, care urmează a se dilua pentru utilizare, şi se vor alege astfel încât să fie compatibili cu materialul suprafeţelor şi instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat.

Dezinfecţia în unităţile sanitare, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare, se poate clasifica în funcţie de nivelul corespunzător suprafeţelor critice, semicritice şi noncritice sau de instrumentarul medical unde se aplică produsele biocide sau dispozitivele medicale:

- suprafeţe critice - cele care vin în contact cu ţesuturile corpului uman sau penetrează ţesuturile, inclusiv sistemul vascular. În această categorie intră: instrumentarul chirurgical, inclusiv instrumentarul stomatologic, materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asistenţă la naştere, echipamentul personalului din sălile de operaţii, câmpuri operatorii, meşele şi tampoanele, tuburile de dren, implanturile, acele şi seringile, cateterele cardiace şi urinare, dispozitivele pentru hemodializă, toate dispozitivele intravasculare, endoscoapele invazive flexibile sau rigide, echipamentul pentru biopsie asociat endoscoapelor, acele pentru acupunctură, acele utilizate în neurologie;

- suprafeţe semicritice - care vin în contact cu mucoasele intacte, cu excepţia mucoasei periodontale, sau cu pielea având soluţii de continuitate. În această categorie intră: suprafaţa interioară a incubatoarelor pentru copii şi dispozitivele ataşate acestora (mască de oxigen, umidificator), endoscoapele flexibile şi rigide neinvazive, folosite exclusiv ca dispozitive pentru imagistică, laringoscoapele, tuburile endotraheale, echipamentul de anestezie şi respiraţie asistată, diafragmele, termometrele de sticlă, termometrele electronice, ventuzele, vârfurile de la seringile auriculare, specul nazal, specul vaginal, abaiselangurile, instrumentele utilizate pentru montarea dispozitivelor anticoncepţionale, accesoriile pompiţelor de lapte;

- suprafeţe noncritice - care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia. În această categorie intră: stetoscoape, ploşti, urinare, manşeta de la tensiometru, specul auricular, suprafeţele hemodializoarelor care vin în contact cu dializatul, cadrele pentru invalizi, suprafeţele dispozitivelor medicale care sunt atinse şi de personalul medical în timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi.

După gradul de dezinfecţie se clasifică:

- dezinfecţie de nivel înalt - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor, fungilor, virusurilor şi a unui număr de spori bacterieni până la 104;

- dezinfecţie de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, inclusiv a Mycobacterium tuberculosis în formă nesporulată, a fungilor şi a virusurilor, fără acţiune asupra sporilor bacterieni;

- dezinfecţie de nivel scăzut - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea majorităţii bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi şi a unor virusuri, fără acţiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor fără înveliş şi a mucegaiurilor.

Criterii de selecţie pentru pregătirea specificaţiilor

Dezinfecţia suprafeţelor critice

Indicaţii: dezinfectarea suprafeţelor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al

Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 5,0

- Bactericidă/Fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere Ig. ≥ 4,0 pentru activitate bactericidă

- Fungicidă Ig mai mare sau egal cu 3

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus brasilliensis) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Micobactericidă EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Virucidă: EN 14476 (2.1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Sporicidă: EN 13704 reducerea log ≥ 3,0 (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, cu modificările ulterioare)

- Să poată fi utilizat pe orice categorie de material (covor pvc tip tarkett, inox, plastic etc.

- Să fie compatibili cu materialul suprafeţelor şi instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluţia de lucru să nu fie corozivă

- Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferenţe, materie organică

- Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare

- Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială

- Se va verifica corelarea formulării produsului cu suprafeţele pe care acesta va fi utilizat (de exemplu, produse anticorozive).

Dezinfecţia suprafeţelor semicritice

Indicaţii: dezinfectarea suprafeţelor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 5,0

- Bactericidă/Fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă/Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus brasilliensis) (2,1), timp de contact 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Micobactericidă EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Să poată fi utilizat pe orice categorie de material (covor pvc tip tarkett, inox, plastic etc.)

- Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferenţe, materie organică

- Să fie compatibili cu materialul suprafeţelor şi instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluţia de lucru să nu fie corozivă

- Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială

Dezinfecţia suprafeţelor noncritice

Indicaţii: dezinfectarea suprafeţelor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤  60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 5,0

- Bactericidă/Fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă/Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Să poată fi aplicat în spaţii publice de admisie pacienţi, vizitatori/aparţinători, ± spaţii de învăţământ (spaţii instituţionale)

- Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferenţe, materie organică

- Să fie compatibili cu materialul suprafeţelor şi instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluţia de lucru să nu fie corozivă

- Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare

. Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială

Dezinfecţia de nivel înalt prin imersie a instrumentarului medical

Indicaţii: dezinfecţia instrumentarului medical

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducţie Ig. ≥ 5,0

EN 14561 (2,2), timp de contact 60 min., reducţie Ig. ≥  5,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere Ig. ≥  4,0

EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Micobactericidă/Tuberculocidă:

EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Virucidă: EN 14476

- Sporicidă: EN 13704 (2,1)

. Dacă este necesar, se solicită informaţii cu privire la compatibilitatea produsului cu rezervoarele cu ultrasunete

- Să fie uşor de condiţionat

- Să fie compatibili cu materialul suprafeţelor şi instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluţia de lucru să nu fie corozivă

. Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială

Dezinfecţia de nivel mediu prin Imersie a Instrumentarului medical

Indicaţii: dezinfecţia instrumentarului medical

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2015

- Bactericidă; EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducţie Ig. ≥ 5,0

EN 14561 (2,2). timp de contact 60 min., reducţie Ig. ≥ 5,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

 

EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2). timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Micobactericidă/Tuberculocidă:

EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Virucidă: EN 14476

- Dacă este necesar, se solicită informaţii cu privire la compatibilitatea produsului cu rezervoare cu ultrasunete

- Să fie sub formă lichidă, uşor de condiţionat

- Să fie compatibili cu materialul suprafeţelor şi instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluţia de lucru să nu fie corozivă

. Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială

Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare sau

Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare

Indicaţii: dezinfecţia igienică a mâinilor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde

Spectrul de activitate conform EN 14885:2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig, pentru produs de spălare ≥ 3,0 , pentru produs de frecare ≥ 5,0

EN 1499 sau EN 1500 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min.

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig. pentru produs de spălare ≥ 2,0 , pentru produs de frecare ≥ 4,0

- Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 şi 1 min., reducţie Ig. ≥ 4,0

- Micobactericidă/Tuberculocidă (2/1): SR EN 14348

- Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, cu modificările ulterioare).

Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Indicaţii: dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Compoziţia şi ingrediente active:

Spectrul de activitate conform EN 14885:2015

 

 

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig, pentru produs de spălare ≥ 3,0 , pentru produs de frecare ≥ 5,0

EN 12791 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min.

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig. pentru produs de spălare ≥ 2,0 , pentru produs de frecare ≥ 4,0

- Micobactericidă: EN14348 (2,1)

- Virucidă: EN14476 (2,1)

- Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară

- Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, cu modificările ulterioare)

 

NOTĂ:

Aceste criterii au caracter de recomandare menite să sprijine activitatea epidemiologului de spital în selectarea produselor biocide de dezinfecţie adecvate situaţiei specifice a unităţilor sanitare, în conformitate cu Planul de supraveghere a infecţiilor nosocomiale (circulaţia germenilor, etiologia infecţiilor nosocomiale etc.) şi se aplică în funcţie de nivelul de dezinfecţie necesar suprafeţelor din unităţile sanitare critice sau noncritice şi nivelul de dezinfecţie indicat acestora:

- dezinfecţie de nivel scăzut, intermediar sau înalt în conformitate cu recomandările Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare

- standarde conform SR EN 14885/2015:

- obligatorii: bactericidă şi levuricidă (destinată suprafeţelor din arii noncritice, respectiv săli aşteptare, pavimente spaţii comune, grupuri sanitare etc.);

- adiţionale (destinată suprafeţelor, instrumentarului şi tegumentelor din săli de intervenţii chirurgicale, săli de pansamente, secţii de terapie intensivă, neonatologie etc.)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital în sumă de maximum 1 miliard euro, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 19 aprilie 2027, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor pct. 4,1. a), b) 2, pct. 10, pct. 11 şi pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1,264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, în sumă de maximum 1 miliard euro, prin redeschiderea emisiunii scadente în data de 19 aprilie 2027, cupon 2,375%, împrumutul fiind denumit în continuare emisiune. Suma finală, precum şi toţi ceilalţi termeni şi celelalte condiţii financiare urmează să fie stabilite la momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.

Art. 2. - Emisiunea este administrată de către Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, Societe Generale şi ING Bank NV.

Art. 3. - Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar, refinanţarea şi rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 10 octombrie 2017.

Nr. 2.736.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

Având în vedere prevederile art. 316 şi 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 714.702 din 3 octombrie 2017,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 3 august 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, litera b) se abrogă.

2. În anexa nr. 1, la capitolul I „Dispoziţii generale” punctul 6.1, litera c) se abrogă.

3. În anexa nr. 1, la capitolul I „Dispoziţii generale”, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situaţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. b), d)-f) şi h), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA,”

4. În anexa nr. 1, la capitolul III „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA”, secţiunea a 2-a „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului” se abrogă.

5. În anexa nr. 1, la capitolul III „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA”, secţiunea a 4-a „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive”, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive, dacă nu au depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic.”

6. În anexa nr. 1, la capitolul IV „îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA”, punctele 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„6. În ipoteza în care, la data constatării erorii, persoana impozabilă înregistrată, din eroare, în scopuri de TVA este înscrisă În Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de radiere, din oficiu, din acest registru ca urmare a îndreptării erorii.

7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare, a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă era înscrisă în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate înregistrează persoana impozabilă, din oficiu, în acest registru ca urmare a îndreptării erorii.”

7. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

8. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

9. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 4 octombrie 2017.

Nr. 2.899.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 2.012/2016)

 

Sigla

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Număr de înregistrare

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ca operator de date cu

D.G.R.F.P./

 

 

caracter personal .......

D.G.A.M.C.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................../

Adresa .........................................................................

 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Tel.: .........................................

 

Unitatea fiscală ..............................................

Fax: ..........................................

 

Nr. ...................................

E-mail: ..........................................................................

 

DECIZIE

privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele .......................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,

Bl. ...., ap. ...., etaj ....., judeţul/sectorul .........................................,

Codul de identificare fiscală ...........................................................

 

În baza prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare (Normele metodologice), a Notificării privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ......................... din ......................... şi a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ......................... din ........................./ a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şl/sau a Raportului de inspecţie fiscală nr. ......................... din .........................,

vă comunicăm următoarele:

Potrivit informaţiilor şi documentelor existente Sa organul fiscal aveaţi obligaţia:

 să vă înregistraţi în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 din Codul fiscal şi ale Normelor metodologice

SAU

 să vă înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare, pentru servicii sau pentru livrări intracomunitare, potrivit dispoziţiilor art. 317 din Codul fiscal şi ale Normelor metodologice.

Întrucât nu aţi solicitat înregistrarea până în prezent, se procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, încăpând cu data comunicării prezentei decizii, potrivit pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice.

Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale prevăzute de titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Codul

fiscal.

Motivaţia înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ...........................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ............................................

 

Cod 14.13.02.60/î.o.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 2.012/2016)

 

Sigla

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Număr de înregistrare

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ca operator de date cu

D.G.R.F.P./

 

 

caracter personal .......

D.G.A.M.C.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................../

Adresa .........................................................................

 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Tel.: .........................................

 

Unitatea fiscală ..............................................

Fax: ..........................................

 

Nr. ...................................

E-mail: ..........................................................................

 

DECIZIE

privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele .......................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,

Bl. ...., ap. ...., etaj ....., judeţul/sectorul .........................................,

Codul de identificare fiscală ...........................................................

 

În baza prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi a Referatului de analiză privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu nr. ......................... din ......................... vă comunicăm că;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316/art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data de ...................................., ca urmare a declarării stării de inactivitate fiscală;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă/asociaţii/administratorii are/au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin, (11) fit. d) din Codul fiscal, cu data de ...................................., întrucât nu aţi depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, după caz, în funcţie de perioada fiscală utilizată;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal, cu data de ...................................., întrucât în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în funcţie de perioada fiscală utilizată, nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data de ...................................., ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din acelaşi Cod fiscal;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316/art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data comunicării prezentei decizii, întrucât nu eraţi persoană obligată să solicite înregistrarea sau nu aveaţi dreptul să solicitaţi înregistrarea în scopuri de TVA.

Motivaţia anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu (motive de fapt şi de drept):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Vă înştiinţăm totodată că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria ................. nr. ..............................................

De asemenea, vă înştiinţăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază şi înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în acest registru,

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din aceiaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ...........................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ............................................

 

Cod 14.13.02.60/a.î.

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2.012/2016)

 

Sigla

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Număr de înregistrare

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ca operator de date cu

D.G.R.F.P./

 

 

caracter personal .......

D.G.A.M.C.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................../

Adresa .........................................................................

 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Tel.: .........................................

 

Unitatea fiscală ..............................................

Fax: ..........................................

 

Nr. ...................................

E-mail: ..........................................................................

 

DECIZIE

pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele .......................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,

Bl. ...., ap. ...., etaj ....., judeţul/sectorul .........................................,

Codul de identificare fiscală ...........................................................

 

Având în vedere dispoziţiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că:

 din eroare aţi fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de ....................................

Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA nr. ...................... din data de ...................................., precum şi Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria ................. nr. ..............................................

Ca urmare a îndreptării erorii, vă înştiinţăm că, începând cu data comunicării prezentei decizii, veţi fi scos din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, precum şi din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în acest registru.

Pe perioada cuprinsă între data înregistrării în scopuri de TVA din eroare şi data anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispoziţiile art. 316 alin. (16) din Codul fiscal;

 din eroare înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, începând cu data de ....................................

Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA nr. ...................... din data de .................................... .

Ca urmare a îndreptării erorii, vă înştiinţăm că veţi fi înregistrat în scopuri de TVA, menţinându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară.

Pe perioada cuprinsă între data anulării şi data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispoziţiile art. 316 alin. (17) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ...........................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ............................................

 

Cod 14.13.02.60/e.m.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

 

Având în vedere dispoziţiile art. 27 alin. (3), art. 33 alin. (3) şi (6), art. 39 alin. (2), art. 83 alin. (1)-(5), art. 93 alin. (2), art. 121 alin. (3), art. 128-130 şi art. 132 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

ţinând cont de prevederile art. 33 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 115/2015, potrivit cărora birourile electorale judeţene constituite în judeţele în care se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale comunale, orăşeneşti sau municipale îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de lege pentru Biroul Electoral Central,

văzând şi dispoziţiile art. 33 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 115/2015, potrivit cărora în judeţele în care se organizează alegeri parţiale într-o singură circumscripţie electorală nu se mai constituie un birou electoral judeţean, iar atribuţiile prevăzute de art. 39 alin. (2) şi art. 128 din aceeaşi lege sunt îndeplinite de biroul electoral de circumscripţie,

constatând faptul că din prevederile art. 33 alin. (4) şi (6) raportat la art. 33 alin. (1) şi art. 132 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 rezultă că în judeţele unde se constituie birouri electorale judeţene îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 39 alin. (2) şi art. 128 din aceeaşi lege este de resortul acestora,

observând prevederile art. 100 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie,

ţinând cont de dispoziţiile art. 103 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor,

văzând şi Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 15 din 26 aprilie 2016*) privind procedura de acreditare la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016, republicată,

în vederea sprijinirii organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţilor mass-mediei, precum şi organismelor electorale implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017,

ţinând cont de Instrucţiunile Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2017 privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017, în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezentele instrucţiuni.

Art. 1. - (1) Acreditarea observatorilor străini, precum şi a delegaţilor mass-mediei străini pentru alegerile locale parţiale din 5 noiembrie 2017 se efectuează la propunerea Ministerului Afacerilor Externe după cum urmează:

a) de către biroul electoral judeţean, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale;

b) de către biroul electoral de circumscripţie comunală sau municipală, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale într-o singură circumscripţie electorală.

(2) Acreditările emise potrivit alin. (1) de birourile electorale judeţene sau de birourile electorale de circumscripţie, după caz, permit accesul şi staţionarea titularilor în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi asistarea la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.

(3) Acreditările emise potrivit alin. (1) sunt valabile, în original sau în copie, la toate secţiile de votare de pe raza judeţului sau a circumscripţiei electorale comunale sau municipale, după caz, numai însoţite de actele de identitate ale titularilor acestora.

Art. 2. - (1) Acreditarea observatorilor interni la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 se efectuează după cum urmează:

a) de către biroul electoral judeţean, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale;

b) de către biroul electoral de circumscripţie comunală sau municipală, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale într-o singură circumscripţie electorală.

(2) Acreditarea observatorilor interni se efectuează de birourile electorale prevăzute la alin. (1), ca urmare a unei cereri formulate în scris, care va fi însoţită de următoarele documente:

a) declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) o copie a statutului organizaţiei neguvernamentale;

c) o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare a organizaţiei neguvemamentale.

(3) Pot fi acreditaţi ca observatori interni reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omului, înfiinţate legal până cel mai târziu în data de 22 aprilie 2017.

(4) Acreditările emise de birourile electorale judeţene sau de birourile electorale de circumscripţie, după caz, sunt valabile, în original sau în copie, la toate secţiile de votare de pe raza circumscripţiei electorale judeţene sau a circumscripţiei electorale comunale sau municipale, după caz.

(5) Acreditarea permite accesul şi staţionarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.

Art. 3. - Reprezentanţii mass-mediei români au acces în secţiile de votare în baza actului de identitate şi a legitimaţiei de jurnalist.

Art. 4. - (1) La numărarea voturilor pot participa, ca delegaţi, reprezentanţii acreditaţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare.

(2) Acreditarea delegaţilor prevăzuţi la alin. (1) se face de către birourile electorale de circumscripţie comunală sau municipală, după caz, la cererea scrisă a conducerilor organizaţiilor judeţene ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare, făcută cu cel puţin o zi înaintea datei alegerilor.

(3) Cererea scrisă prevăzută la alin. (2) va cuprinde numele şi prenumele reprezentanţilor, seriile şi numerele actelor de identitate ale acestora, precum şi secţiile de votare pentru care se solicită acreditarea.

(4) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare pot nominaliza pentru o secţie de votare câte un singur reprezentant.

Art. 5. - Persoanele acreditate, delegaţii acreditaţi şi reprezentanţii mass-mediei au obligaţia respectării prevederilor art. 121 alin. (3) din Legea nr. 115/2015.

Art. 6. - (1) Modelul cererii de acreditare şi modelele acreditărilor sunt prevăzute în anexele nr. 2-5.

(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

Art. 7. - Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Daniel-Constantin Barbu

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 9 octombrie 2017.

Nr. 4.


*) Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 15 din 26 aprilie 2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul declaraţiei pe propria răspundere pentru obţinerea acreditării la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

pentru obţinerea acreditării la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

 

Subsemnatul, ............................................... 1), legitimat cu ............... 2), seria .................... nr. ..............................................., declar pe propria răspundere,

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că am drept de vot, că nu sunt membru al vreunui partid politic din România şi că voi respecta condiţiile de acreditare prevăzute de art. 121 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

 

............................................... 3)

............................................... 4)


1) Se înscriu numele şi prenumele.

2) Se înscrie tipul actului de identitate.

3) Se înscrie data.

4) Se semnează de către declarant.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul acreditării observatorilor străini şi a delegaţilor mass-mediei străini la alegerile locale parţiale

din data de 5 noiembrie 2017

............................................... 1)

 

ACREDITARE

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Externe, înregistrată cu nr. ........................../......................

...............................................2) acreditează ca ............................................... 3) ai ............................................... 4) la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 următoarele persoane:

1. ...............................................5)

2. ...............................................

3. ...............................................

 

PREŞEDINTE,

...............................................


1) Se înscrie antetul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral de circumscripţie, după caz.

2) Se înscrie denumirea biroului electoral judeţean sau a biroului electoral de circumscripţie, după caz, care emite acreditarea.

3) Se înscrie, după caz „delegaţi mass-media străini” sau „observatori străini”.

4) Se înscrie denumirea instituţiei mass-media, a organizaţiei, a instituţiei mass-media străine sau a instituţiei străine care trimite observatorul sau

delegatul.

5) Se înscriu numele şi prenumele observatorului străin sau ale delegatului mass-mediei străin, după caz.

 

NOTĂ:

Acreditarea permite accesul şi staţionarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale, iar la birourile electorale de circumscripţie în spaţiile special stabilite în acest sens.

Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, unei alianţe electorale ori unui candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, anularea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. Îndepărtarea din localul secţiei de votare se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de votare, numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul cererii de acreditare a observatorilor interni la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

 

Către

 

BIROUL ELECTORAL .....................................1)

Doamnei/Domnului Preşedinte

 

Subsemnatul, ............................................... 2), ............................................... 3)s al ............................................... 4), în calitate de reprezentant legal al acestei organizaţii neguvernamentale ce are ca obiect de activitate apărarea drepturilor omului, solicit acreditarea ca observatori interni la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 a persoanelor ale căror prenume, nume, serie şi număr de act de identitate sunt cuprinse în tabelul anexat.

Anexez declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor pentru care solicit acreditarea, conform cărora au drept de vot, nu sunt membri ai vreunui partid politic din România şi vor respecta condiţiile de acreditare prevăzute de art. 121 alin. (3) din Legea nr. 115/2015.

Depun anexat o copie a statutului organizaţiei neguvernamentale pe care o reprezint, precum şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare a organizaţiei, din care rezultă că organizaţia este înfiinţată anterior datei de 22 aprilie 2017.

 

............................................... 5)

............................................... 6)


1) Se înscrie denumirea biroului electoral judeţean sau a biroului electoral de circumscripţie, după caz.

2) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al organizaţiei neguvemamentale.

3) Se înscrie calitatea reprezentantului legal al organizaţiei neguvemamentale în cadrul acesteia (preşedinte, director etc.).

4) Se înscrie denumirea organizaţiei neguvemamentale.

5) Se înscrie data.

3) Se semnează de către reprezentantul legal şi se aplică ştampila organizaţiei neguvemamentale.

 

NOTĂ:

Cererile de acreditare şi documentele anexate pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail.

 

ANEXA Nr. 4

 

Modelul acreditării observatorilor interni la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

............................................... 1)

 

ACREDITARE

 

Având în vedere Cererea ............................................... 2) înregistrată cu nr. ....................../..........................., ............................................... 3) acreditează ca observatori interni ai ............................................... 2) la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 următoarele persoane:

1. ............................................... 4) ............................................... 5)

2. ...............................................

3. ...............................................

PREŞEDINTE,

...............................................

 


1) Se înscrie antetul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral de circumscripţie, după caz.

2) Se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale care a formulat cererea şi care îndeplineşte condiţiile legale.

3) Se înscrie denumirea biroului electoral judeţean sau a biroului electoral de circumscripţie, după caz, care emite acreditarea.

4) Se înscriu numele şi prenumele observatorului intern din partea organizaţiei neguvemamentale.

3) Se înscriu seria şi numărul actului de identitate.

 

NOTĂ:

Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite accesul şi staţionarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.

Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, unei alianţe electorale ori unui candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, anularea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. Îndepărtarea din localul secţiei de votare se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de votare, numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.

 

ANEXA Nr. 5

 

Modelul acreditării delegaţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

............................................... 1)

ACREDITARE

 

Având în vedere Cererea ............................................... 2) înregistrată cu nr. ....................../..........................., ............................................... 3) acreditează ca observatori interni ai ............................................... 2) alegerile locale

parţiale din data de 5 noiembrie 2017 următoarele persoane:

1. ............................................... 4) ............................................... 5) ............................................... 6)

2. ...............................................

3. ...............................................

 

PREŞEDINTE,

...............................................

 


1) Se înscrie antetul biroului electoral de circumscripţie comunală sau municipală, după caz.

2) Se înscrie denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu are reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare.

3) Se înscrie denumirea biroului electoral de circumscripţie comunală sau municipală, după caz, care emite acreditarea.

4) Se înscriu numele şi prenumele delegatului partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu are reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare.

5) Se înscriu seria şi numărul actului de identitate.

6) Se înscrie numărul secţiei de votare.

 

NOTĂ:

Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite titularului să asiste la numărarea voturilor, conform art. 93 alin. (2) din Legea nr. 115/2015. Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.