MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 804/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 804         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 11 octombrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 354 din 11 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.616. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006

 

2.883. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind Procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate, precum şi pentru aprobarea unor formulare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 354

din 11 mal 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Gheorghe Hoţoi în Dosarul nr. 864/89/2016 al Tribunalului Vaslui - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.121D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă, personal, autorul excepţiei de neconstituţionalitate, precum şi, pentru partea Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna consilier juridic Nicoleta-Alina Vîlcu, cu delegaţie depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că dosarul se află la al doilea termen de judecată, ca urmare a solicitării autorului excepţiei de neconstituţionalitate, în şedinţa publică din data de 27 aprilie 2017, de amânare a dezbaterilor, în vederea pregătirii apărării. De asemenea menţionează că autorul excepţiei de neconstituţionalitate a depus la dosarul cauzei note scrise prin care solicită admiterea excepţiei.

4. Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.227D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Dumitru Bivol în Dosarul nr. 10.596/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal.

5. La apelul nominal se prezintă, personal, autorul excepţiei de neconstituţionalitate şi asistat de domnul avocat Flaviu Bărbuceanu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

6. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că dosarul se află la al doilea termen de judecată, ca urmare a solicitării autorului excepţiei de neconstituţionalitate, în şedinţa publică din data de 4 mai 2017, de amânare a dezbaterilor, în vederea angajării unui apărător.

7. Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexării dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public şi părţile prezente arată că sunt de acord cu conexarea cauzelor.

8. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1 227D/2016 la Dosarul nr. 1.121D/2016, care este primul înregistrat.

9. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul consilierului juridic prezent, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, având în vedere faptul că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra prevederilor criticate în raport de aceleaşi dispoziţii constituţionale, spre exemplu prin Decizia nr. 64 din 16 februarie 2016.

10. Având cuvântul, apărătorul ales prezent, în Dosarul nr. 1.227D/2016, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. Arată că, în timp, s-a pus problema suspendării unor drepturi câştigate prin Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, iar, ulterior, unele dintre drepturile prevăzute de acest act normativ au fost chiar anulate. Faţă de acestea consideră că dispoziţiile criticate încalcă prevederile art. 16 şi art. 22 din Constituţie, raportate şi la cele statuate prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv prin Decizia nr. 314 din 5 iunie 2014. Astfel, chiar dacă prin această decizie a fost respinsă excepţia de neconstituţionalitate, la paragraful 25, Curtea a reţinut că măsura suspendării anuale a plăţii drepturilor prevăzute de art. 4 din Legea nr. 341/2004, măsură adoptată pentru anii 2012,2013 şi 2014, nu poate fi repetată sine die, caz în care aceasta afectează proporţionalitatea măsurii. Depune concluzii scrise.

11. În continuare, având cuvântul, autorul excepţiei de neconstituţionalitate din Dosarul nr. 1.121D/2016 prezintă situaţia de fapt în care se află, precum şi circumstanţele care au condus la beneficiul prevederilor legale în materie cu privire la acordarea unor drepturi pentru persoanele care au participat la evenimente din decembrie 1989. În acest context arată că, deşi aceste evenimente s-au desfăşurat pe întreg teritoriul României, ca urmare a modificărilor legislative survenite în timp, de drepturile prevăzute prin legile speciale beneficiază numai anumite persoane, respectiv cele care ar proveni din „oraşele martir”.

12. Reprezentantul Ministerului Public arată că, fără a contesta cele susţinute în precedent de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, aspectele relevate nu pot fi soluţionate de către instanţa de contencios constituţional, aceasta neavând atribuţii de legiferare. Astfel că, sub acest aspect, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Faţă de celelalte chestiuni invocate, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

13. Prin încheierea din 26 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 864/89/2016, Tribunalul Vaslui - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Gheorghe Hoţoi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri referitoare la solicitarea acordării indemnizaţiei reparatorii prevăzute de Legea nr. 341/2004.

14. Prin Sentinţa civilă nr. 9.333 din 23 decembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 10.596/3/2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Dumitru Bivol într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri referitoare la refuzul acordării unor drepturi referitoare la indemnizaţia reparatorie prevăzută de Legea nr. 341/2004.

15. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că dispoziţiile legale criticate instituie discriminări, deoarece, în timp ce destinatarii Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar au profitat în mod real de restabilirea drepturilor salariale şi de asigurări sociale faţă de nivelul avut anterior diminuării acestora, beneficiarii Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 [titlul legii la data sesizării (s.n.)] au beneficiat doar în mod formal de această restabilire. Astfel, prin neluarea în considerare a algoritmului de calcul al drepturilor, prevăzut de art. 4 şi art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, diminuarea cu 15% a drepturilor beneficiarilor acesteia a persistat şi persistă. Totodată, discriminarea este susţinută şi prin prisma faptului că pentru toate categoriile sociale plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat este utilizat la calculul drepturilor, inclusiv al pensiilor, indicatorul „câştigul salarial mediu brut”, în locul „salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, fiind menţinut la calculul indemnizaţiei ultimul salariu mediu cunoscut, respectiv cel al lunii octombrie 2010. Se creează discriminări şi între beneficiarii Legii nr. 341/2004, în sensul că, pentru unele categorii, operează neacordarea indemnizaţiei reparatorii, în timp ce pentru alte categorii se acordă indemnizaţia reparatorie.

16. De asemenea, prin diminuarea, suspendarea şi neacordarea acestor indemnizaţii se aduce atingere dispoziţiilor art. 22 din Constituţie, indemnizaţia fiind singura sursă de venit existentă, art. 47 alin. (2) din Constituţie, respectiv dreptului la măsuri de asistenţă socială, restrângere care este lipsită de o justificare adecvată şi, prin urmare, se încalcă exigenţele prevăzute şi de art. 53 din Legea fundamentală privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

17. În fine, se susţine că promovarea dolosivă şi abuzivă a normelor de drept temporare prin care s-a menţinut diminuarea indemnizaţiei şi prin nerespectarea algoritmului de calcul al indemnizaţiei prevăzute de art. 4 şi art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004 se încalcă şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

18. În susţinerea criticii de neconstituţionalitate este invocată Decizia Curţii Constituţionale nr. 314 din 5 iunie 2014, prin care s-a statuat c㠄măsura suspendării anuale a plăţii drepturilor prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, măsură adoptată deja pentru trei ani consecutivi, 2012, 2013 şi 2014, nu poate fi repetată sine die, caz în care ar putea afecta proporţionalitatea măsurii”.

19. Tribunalul Vaslui - Secţia civilă arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, un considerent esenţial fiind acela că beneficiile acordate prin Legea nr. 341/2004 nu reprezintă drepturi fundamentale protejate expres de Constituţie.

20. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal consideră că prevederile legale criticate sunt conforme dispoziţiilor constituţionale invocate.

21. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

22. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă decizia Curţii Constituţionale nr. 366 din 24 septembrie 2013, neexistând elemente noi de natură să atragă schimbarea acestei jurisprudenţe.

23. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere formulat anterior şi reţinut în deciziile Curţii Constituţionale, în sensul constituţionalităţii art. II art. 8 şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, având în vedere faptul că măsura criticată este justificată de raţiuni de politică bugetară.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

24. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

25. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din actele de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. II art. 8, respectiv art. II art. 8 alin. (1) şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011. Având în vedere motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate prevederile art. II art. 8 alin. (1) şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, care au următorul cuprins:

- Art. II art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010: „(1) în anul 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d), alin. (4), art. 13 lit. b) şi c) şi la art. 14 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel cu cei ce se acordă pentru luna decembrie 2011”;

- Art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010: „în anul 2012, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă.1

26. Dispoziţiile art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, în forma în vigoare în cursul anului 2012, la care fac trimitere dispoziţiile de lege criticate, aveau următorul cuprins: „De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.”, iar cele ale art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 prevedeau următoarele: „Pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri: [...] b) Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989; [...] 3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989.”

27. Deşi dispoziţiile de lege criticate şi-au încetat aplicarea anterior sesizării Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate, având în vedere cele reţinute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, precum şi faptul că dispoziţiile de lege criticate continuă să îşi producă efectele în cauza în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, Curtea urmează să analizeze constituţionalitatea prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010.

28. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 22 alin. (1) referitor la dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei, art. 47 alin. (2) referitor la formele de asigurări sociale şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi din Constituţie.

29. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, Curtea observă că acestea au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat prin prisma unor critici de neconstituţionalitate similare celor formulate în prezenta cauză. În acest sens sunt, spre exemplu, Decizia nr. 366 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 noiembrie 2013, Decizia nr. 482 din 23 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 20 noiembrie 2014, Decizia nr. 660 din 15 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 noiembrie 2015, Decizia nr. 508 din 30 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 14 august 2015, Decizia nr. 756 din 5 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 10 februarie 2016, Decizia nr. 419 din 28 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 3 august 2015, Decizia nr. 603 din 22 septembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 23 decembrie 2016, Decizia nr. 64 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 9 mai 2016, Decizia nr. 630 din 27 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 12 ianuarie 2017, Decizia nr. 739 din 13 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 5 aprilie 2017 şi Decizia nr. 779 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 7 aprilie 2017, prin care Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiate, excepţiile de neconstituţionalitate.

30. Curtea a reţinut, în esenţă, că indemnizaţiile la care prevederile legale criticate fac referire au un caracter reparatoriu, iar legiuitorul are deplina competenţă de a stabili condiţiile şi criteriile de acordare a acestora, în temeiul art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală. Curtea a apreciat, astfel, că nu poate fi reţinută pretinsa discriminare dintre beneficiarii Legii nr. 341/2004 şi celelalte categorii sociale plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat, întrucât aceştia nu se află în situaţii juridice similare.

31. În acest context, Curtea a observat că, în această materie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat Decizia nr. 22 din 18 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 16 decembrie 2013, prin care a admis recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Avocatul Poporului, şi a stabilit - în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 - că indemnizaţiile lunare reparatorii şi indemnizaţiile lunare prevăzute de Legea nr. 341/2004 se calculează, în anul 2011, prin aplicarea coeficientului de 15% asupra cuantumului indemnizaţiei aflat în plată în luna octombrie 2010.

32. Referitor la criticile vizând încălcarea dispoziţiilor art. 47 din Constituţie, Curtea a arătat că, în temeiul acestui text constituţional, legiuitorul este chemat să instituie un ansamblu de măsuri prin care statul să asigure protejarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, atât prin reglementarea unor drepturi fundamentale, precum dreptul la securitate socială, dreptul la muncă - condiţie principală pentru un trai decent, dreptul la o salarizare echitabilă, dreptul la protecţia sănătăţii şi altele asemenea, cât şi prin drepturi care nu au o consacrare constituţională şi care tind către acelaşi obiectiv. Caracteristic tuturor acestor drepturi ale cetăţenilor şi obligaţiilor corelative ale statului de a crea condiţiile necesare pentru creşterea calităţii vieţii este faptul că, în măsura în care nu sunt nominalizate expres de Constituţie, legiuitorul este liber să aleagă măsurile prin care va asigura cetăţenilor un nivel de trai decent şi să stabilească condiţiile şi limitele acordării lor, în funcţie de politica statului, de resursele financiare, de prioritatea obiectivelor urmărite şi de necesitatea îndeplinirii şi a altor obligaţii ale statului consacrate deopotrivă la nivel constituţional. Or, dispoziţiile art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 se referă la drepturi ce nu sunt consacrate la nivel constituţional, neavând, în consecinţă, un caracter fundamental. Astfel, Curtea a reţinut că, deşi temeiul moral al acordării acestor beneficii, izvorât din sentimentul de recunoştinţă pentru cei care, prin jertfa şi contribuţia proprie, au condus la căderea regimului comunist şi la instaurarea democraţiei, este incontestabil, acesta nu constituie totuşi, potrivit Constituţiei, o obligaţie de reglementare a statului în acest sens, neputându-se vorbi, astfel, de existenţa unui drept fundamental la obţinerea unor indemnizaţii în virtutea calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite în cadrul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Prin urmare, Curtea a observat că dispoziţiile art. 53 din Constituţie nu sunt incidente, acestea având în vedere doar restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale.

33. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Constituţie privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, Curtea a arătat că acestea nu au legătură cu conţinutul normativ al dispoziţiilor legale criticate, astfel că nu sunt incidente în cauză.

34. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse În aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

35. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghe Hoţoi în Dosarul nr. 864/89/2016 al Tribunalului Vaslui - Secţia civilă şi de Dumitru Bivol în Dosarul nr. 10.596/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Vaslui - Secţia civilă şi Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, cu modificările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 35, alineatele (2), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Registrul cinematografiei constituie instrumentul unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de clasificare a filmelor cinematografice, a sălilor şi grădinilor de spectacole cinematografice sau a oricăror altor spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme pentru care se percepe contravaloarea biletelor de intrare, în vederea asigurării protecţiei publicului spectator.

...........................................................................................................................

 (4) Clasificarea filmelor cinematografice este obligatorie înainte de începerea exploatării lor pe teritoriul României, indiferent de formatul şi de suportul pe care sunt fixate acestea, şi este valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare a filmului pe teritoriul României.

...........................................................................................................................

 (6) Persoanele care deţin, cu orice titlu, săli şi/sau grădini de spectacole cinematografice sau orice alte spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme şi unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare au obligaţia de a solicita clasificarea acestora conform prezentelor norme metodologice.”

2. La articolul 36, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) importul, exportul şi comercializarea de utilaje şi echipamente cinematografice, de pelicule cinematografice şi de substanţe de procesare a acestora sau de alte materiale cinematografice;”.

3. La articolul 36, a opta liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- videogramă - reproducerea pe orice tip de suport a unui film cinematografic, realizată în scopul exploatării prin comercializare sau închiriere, cu excepţia copiilor pe peliculă cinematografică, HDD/DCP sau a recepţiei prin satelit destinate exclusiv proiecţiei publice în săli/şi sau în grădini de spectacole cinematografice;”.

4. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Registrul cinematografiei se ţine de către Compartimentul Registrul cinematografiei din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei.

(2) Compartimentul Registrul cinematografiei răspunde de exactitatea şi corectitudinea înregistrărilor efectuate în Registrul cinematografiei în baza datelor puse la dispoziţie de către persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de întocmirea la termen a certificatelor de înscriere sau de clasificare a filmelor ori a cinematografelor, după caz.”

5. La articolul 38 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) «Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare»;”.

6. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru fiecare secţiune se organizează registre de evidenţă, care se completează în ordine cronologică, pe baza cererilor şi documentaţiei prezentate, potrivit prezentelor norme metodologice. Pentru secţiunile de la alin. (1) lit. b)-f) registrele se vor organiza în format electronic.”

7. La articolul 39 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Cererile pentru înscrierea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei se depun la Compartimentul Registrul cinematografiei şi se înscriu în secţiunea «Registrul unic de intrare-ieşire», în ordinea cronologică a depunerii acestora.”

8. La articolul 39 alineatul (3) punctul A, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, ultimul certificat constatator eliberat de acesta şi istoricul firmei;

...........................................................................................................................

d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

9. La articolul 39 alineatul (3) punctul B, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) extras la zi din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop lucrativ;”.

10. La articolul 39 alineatul (3) punctul B, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

11. La articolul 39 alineatul (3), punctul C se modifică şi va avea următorul cuprins:

„C. pentru persoanele fizice autorizate:

a) certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator şi istoricul PFA;

b) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei şi pentru eliberarea certificatului de înscriere;

c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

12. La articolul 39 alineatul (3), după punctul C se introduce un nou punct, punctul D, cu următorul cuprins:

„D. pentru alte entităţi juridice cu activităţi în domeniul cinematografiei:

a) actul constitutiv sau statutul, după caz, hotărârea consiliului local, precum şi orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulte activităţile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfăşoare, codificate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN;

b) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei şi pentru eliberarea certificatului de înscriere;

c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană.”

13. La articolul 39, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Documentele menţionate la alin. (3) pct. A lit. a) şi b), pct. B lit. a) şi b), pct. C lit. a) şi pct. D lit. a) vor fi prezentate în copie autentificată sau în original şi copie semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «Conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului pe loc, după verificare.”

14. La articolul 39, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Documentele transmise prin poştă sau curier vor fi acceptate numai în copie autentificată şi vor rămâne ataşate cererii, la dosarul solicitantului.”

15. La articolul 39, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) în cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcţiei economice din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont.

(6) în situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, cererea de înscriere este returnată solicitantului, fără a se opera nicio înregistrare în secţiunea «Registrul unic de intrare-ieşire».”

16. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Copia certificatului de înscriere se păstrează de către Compartimentul Registrul cinematografiei, în dosarul solicitantului.”

17. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Cererea pentru clasificarea unui film se depune de către titularul drepturilor de exploatare a acestuia pe teritoriul României la Compartimentul Registrul cinematografiei şi este înregistrată în secţiunea «Registrul unic de intrare-ieşire», în ordinea cronologică a depunerii.”

18. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Cererile de clasificare a filmelor cinematografice pot fi depuse numai de persoane fizice sau juridice care sunt înscrise în Registrul cinematografiei, secţiunea «înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei», având ca obiect de activitate «Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice şi video»“.

19. La articolul 42 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

20. La articolul 42 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

21. La articolul 42 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

22. La articolul 42 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) firma distribuitoare are obligaţia de a depune la Registrul cinematografiei, cu 10 zile înaintea începerii exploatării filmului prin comercializare/închiriere, a câte unui tip de suport conţinând filmul, în forma în care acesta va fi exploatat, atât în ceea ce priveşte suportul, cât şi ambalajul.”

23. La articolul 42, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Documentele care însoţesc cererea de clasificare a unui film cinematografic vor fi prezentate astfel:

a) documentele prezentate în limba română se prezintă în original şi copie semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului imediat după verificare, iar copia va rămâne ataşată cererii;

b) pentru documentele redactate în alte limbi decât limba română se prezintă copia contractului original, semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «conform cu originalul», precum şi traducerea autorizată, în original. Aceste documente vor rămâne ataşate cererii.

(8) în cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcţiei economice din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont.”

24. La articolul 43 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) pe coperta casetei/DVD-ului, CD-ului, a oricărui altui tip de suport, în cazul comercializării, iar în situaţia închirierii, direct pe suport, se aplică seriile etichetelor de clasificare eliberate de Compartimentul Registrul cinematografiei:”.

25. La articolul 43 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) pe pagina web de descriere a produsului în cazul comercializării/închirierii prin magazinele on-line. Afişarea clasificării pe pagina de prezentare a filmului nu exclude aplicarea seriei etichetei de clasificare pe coperta suportului.”

26. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Filmele clasificate în categoriile menţionate la alin. (1) lit. a)-e) pot fi comunicate către public, indiferent de suport, numai cu respectarea condiţiei obligatorii de subtitrare sau, după caz, de dublaj în limba română al tuturor copiilor destinate exploatării, indiferent de modalitatea acesteia.”

27. La articolul 44, alineatele (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de clasificare a filmelor funcţionează ca o comisie de specialitate a Centrului Naţional al Cinematografiei şi este formată din 7 membri, incluzând preşedintele comisiei, numiţi prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul membrilor Comisiei de clasificare a filmelor poate fi reînnoit sau poate fi revocat în cazuri temeinic justificate.

...........................................................................................................................

 (6) Secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor este asigurat de personalul de specialitate din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, care nu are drept de vot.

(7) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de clasificare a filmelor membrii acesteia sunt remuneraţi în condiţiile legii, prin încheierea unor contracte de mandat, conform legii.”

28. La articolul 44, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Vizionările pentru stabilirea clasificării se pot face în sala de proiecţie a Centrului Naţional al Cinematografiei, în situaţiile în care, din motive obiective, proiecţia nu poate avea ioc în sala de proiecţie a Centrului Naţional al Cinematografiei, distribuitorului îi revine sarcina de a asigura condiţii optime de vizionare într-o altă sală.”

29. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(3) în urma vizionării, Comisia de clasificare a filmelor decide cu majoritate simplă de voturi clasificarea filmului în una dintre categoriile prevăzute la art. 43 alin. (1). Fişa de clasificare a filmului se completează de secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor şi se semnează de membrii acesteia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, precizând criteriile care au stat la baza deciziei de acordare a unei anumite clasificări.”

30. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - În situaţia în care, ulterior obţinerii clasificării pentru un film, persoana fizică sau juridică ce a solicitat clasificarea obţine cesiunea drepturilor de exploatare a acelui film în alte modalităţi decât cele prevăzute iniţial ori în situaţia în care O altă persoană fizică sau juridică obţine cesiunea unor drepturi de exploatare a filmului respectiv, clasificarea filmului rămâne valabilă, iar beneficiarul cesiunii are obligaţia de a obţine certificatele de menţiuni şi seriile pentru etichetele de clasificare conform prezentelor norme metodologice.”

31. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare”

32. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării şi/sau închirierii ca videograme se face în urma depunerii de către solicitanţi a următoarelor:

a) cererea-tip de eliberare a seriilor etichetelor de clasificare, prevăzută în anexa nr. 11, completată de către titularul drepturilor de licenţă pentru comercializare şi/sau închiriere, pe baza certificatului de clasificare a filmului respectiv, eliberat de Centrul Naţional al Cinematografiei;

b) documentul de plată a sumei echivalente numărului de serii de etichete de clasificare solicitate corespunzător numărului de copii ce urmează a fi puse în circulaţie pentru fiecare film;

c) în situaţia achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcţiei economice din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont;

d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele şi care urmează a ridica seriile etichetelor de clasificare, în cazul în care solicitantul este reprezentat de altă persoană.

(2) Pentru filmele clasificate în categoriile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-e), titularul drepturilor de licenţă pentru comercializare şi/sau închiriere are obligaţia de a solicita eliberarea seriilor etichetelor de clasificare şi de a le aplica pe coperta fiecărei videograme destinate comercializării şi, respectiv, pe suportul fiecărei videograme destinate închirierii.

(3) în urma solicitării primite de la titularul drepturilor de licenţă pentru comercializare şi/sau închiriere, seriile etichetelor de clasificare vor fi eliberate de către Centrul Naţional al Cinematografiei în ordine crescătoare, în funcţie de numărul solicitat, urmând ca fiecare suport să aibă o serie unică.

(4) Certificatele de menţiuni şi seriile etichetelor de clasificare se eliberează, contra cost, de către Centrul Naţional al Cinematografiei prin Compartimentul Registrul cinematografiei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.

(5) Seriile etichetelor de clasificare se eliberează numai în baza clasificării acordate pentru fiecare film.

(6) Pe parcursul exploatării filmului, titularul dreptului de licenţă pentru exploatarea filmului prin comercializare şi/sau închiriere poate solicita oricând, cu respectarea prevederilor alin. (1), eliberarea de serii de etichete de clasificare, corespunzătoare unei noi tranşe de tiraj, depunând în acest scop cererea-tip şi documentul de plată a sumei echivalente numărului de serii de etichete de clasificare solicitate.

(7) în situaţii deosebite, precum pierderea sau furtul seriilor etichetelor, distrugerea sau degradarea lor, în caz de forţă majoră sau de caz fortuit şi cu aprobarea conducerii Centrului Naţional al Cinematografiei, se pot elibera, contra cost, alte serii de etichete de clasificare, cu respectarea prevederilor alin. (4).”

33. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Cererea pentru clasificarea cinematografului se depune de către titularul drepturilor de exploatare a acestuia la Compartimentul Registrul cinematografiei şi este înregistrată în secţiunea «Registrul unic de intrare-ieşire», în ordinea cronologică a depunerii.”

34. La articolul 52, alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) în situaţia achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcţiei economice din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont;”.

35. La articolul 52, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(4) Documentele care însoţesc cererea de clasificare a unui cinematograf vor fi prezentate astfel:

a) documentele în limba română se prezintă în original şi copie semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului imediat după verificare, iar copia va rămâne ataşată cererii;

b) în cazul documentelor redactate într-o limbă străină se prezintă traducerea efectuată de un traducător autorizat în original şi copie a contractului semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «conform cu originalul». Aceste documente vor rămâne ataşate cererii.

(5) Cererile de clasificare a cinematografelor pot fi depuse numai de persoanele fizice sau juridice care sunt înscrise în Registrul cinematografiei, secţiunea «înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei», având ca obiect de activitate «Proiecţia cu public a filmelor cinematografice şi video».”

36. La articolul 54, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Secretariatul tehnic al Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor este asigurat de personalul de specialitate din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei. În cazul în care personalul Centrului Naţional al Cinematografiei nu poate îndeplini această atribuţie, secretariatul tehnic va fi preluat de unul dintre membrii comisiei de clasificare săli, fără remuneraţie suplimentară.

(6) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor, membrii acesteia sunt remuneraţi în condiţiile legii, prin încheierea unor contracte de mandat, conform legii.”

37. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în Registrul cinematografiei, secţiunea «înscriere menţiuni, radieri, suspendări, sancţiuni», se înregistrează menţiuni referitoare la orice modificare privitoare la înscrisurile şi menţiunile înregistrate, precum modificarea numelui persoanei fizice sau a denumirii persoanei juridice, modificarea adresei, telefonului, a celorlalte date de identificare, modificarea obiectului de activitate, încetarea sau suspendarea activităţii, fuziunea, comasarea, dizolvarea şi lichidarea, suspendarea certificatului de înscriere sau de clasificare, radierea înscrierii ori clasificării, modificarea titlului filmului distribuit şi clasificat, exploatarea unui film clasificat pe alt suport decât cel pentru care s-a acordat clasificarea, modificarea titularului licenţei sau a perioadei de licenţă şi altele asemănătoare.”

38. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) documentele referitoare la înscrierea menţiunilor conform art. 39 alin. (4), art. 42 alin. (6) sau art. 52 alin. (4), după caz;”.

39. La articolul 59, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„11 Pentru cererile de menţiuni referitoare la comercializarea/închirierea de videograme solicitantul va depune la Registrul cinematografiei un exemplar al videogramei în forma în care aceasta va fi exploatată pe piaţă, respectiv copertă şi suport.”

40. La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(3) în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de înscriere de menţiuni, Centrul Naţional al Cinematografiei, prin Compartimentul Registrul cinematografiei, eliberează un certificat de înscriere de menţiuni, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17.”

41. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La propunerea Centrului Naţional al Cinematografiei, tarifele percepute pentru efectuarea operaţiunilor în cadrul Registrului cinematografiei pot fi modificate şi actualizate prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale.”

42. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea acestora se fac de către Corpul de control al Centrului Naţional al Cinematografiei, numit prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei, în baza legitimaţiilor nominale de control şi a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 19 şi 20.”

43. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - Videogramele depuse, în condiţiile prezentelor norme metodologice, la Compartimentul Registrul cinematografiei se transferă, cu titlu gratuit, după expirarea drepturilor de licenţă ale acestora la Arhiva Naţională de Filme.”

44. Anexa nr. 4 „Cerere pentru înscrierea în Registrul Cinematografiei” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

45. Anexa nr. 5 „Certificat de înscriere în registrul cinematografiei” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

46. Anexa nr. 6 „Cerere de clasificare a filmelor” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

47. Anexa nr. 7 „Criterii de clasificare a filmelor” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

48. Anexa nr. 8 „Formatul şi dimensiunile marcajului distinctiv pentru clasificarea filmelor” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

49. Anexa nr. 9 „Fişa de clasificare a filmului” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

50. Anexa nr. 10 „Certificat de clasificare a filmelor” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.

51. Anexa nr. 11 „Cerere de eliberare a etichetelor de clasificare” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.

52. Anexa nr. 12 „Cerere de clasificare a cinematografelor” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.

53. Anexa nr. 13 „Criterii generale de clasificare a sălilor şi grădinilor de cinematograf se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.

54. Anexa nr. 15 „Certificat de clasificare pentru cinematograf se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.

55. Anexa nr. 16 „Cerere pentru înscrierea de menţiuni în Registrul cinematografiei” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12 la prezentul ordin.

56 Anexa nr. 17 „Certificat de înscriere de menţiuni în Registrul cinematografiei” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13 la prezentul ordin.

Art. II. - (1) Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei au obligaţia de a-şi actualiza codurile CAEN conform legislaţiei naţionale în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) conduce la radierea din oficiu a persoanei fizice sau juridice respective din Registrul cinematografiei.”

Art. III. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Centrul Naţional al Cinematografiei asigură punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2017.

Nr. 2.616.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la Normele metodologice)

 

CERERE

pentru înscrierea în Registrul cinematografiei

 

Subscrisa persoană (fizică sau juridică) ........................................................., cu sediul în localitatea ........................................................., str. ......................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........................................................., telefon ........................................................., fax ........................................................., e-mail ........................................................., cod poştal .................................., CUI ........................................................., J ........................................................., cu următoarele puncte de lucru ........................................................., reprezentat prin ........................................................., având funcţia de ........................................................., domiciliat în ........................................................., str. ......................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........................................................,  posesor al C.I./paşaportului seria ............ nr. ............................... eliberată/eliberat de ........................................................., solicit înscrierea în Registrul cinematografiei pentru desfăşurarea activităţii de*):

 

Activitatea

Cod CAEN

I. Activităţi de producţie cinematografică, video

5911

- activităţi de post-producţie cinematografică, video

5912

II. Multiplicare de filme pe orice tip de suport

1820

III. Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice şi video

5913

IV. Proiecţia cu public a filmelor cinematografice şi video

5914

V. Comercializare cu amănuntul a filmelor pe casete video/DVD/CD

4763

Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

4791

închiriere a filmelor pe casete video/DVD/CD

7722

 

Anexez**) în copie autentificată sau în original şi copie următoarele:

- pentru societăţi: actul constitutiv, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, istoricul firmei emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi documentul de plată a tarifului;

- pentru fundaţii, asociaţii, uniuni etc.: dovada înscrierii în Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, codul fiscal şi documentul de plată a tarifului;

- pentru persoane fizice autorizate: autorizaţia eliberată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, codul fiscal şi documentul de plată a tarifului;

- pentru alte entităţi juridice cu activităţi în domeniul cinematografiei: actul constitutiv sau statutul, după caz, hotărârea consiliului local, precum şi orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulte activităţile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfăşoare, codificate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN.

 

Numele reprezentantului legal în clar

(administrator, asociat, director general)

......................................................................

(semnătura şi ştampila)

 

NOTĂ:

Nu se admit cereri completate de mână.


*) Se vor sublinia activităţile pentru care se solicită înscrierea în domeniu.

**) Se menţionează documentele care se depun.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Normate metodologice)

MINISTERUL CULTURII ŞI

 

IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

 

 

STEMĂ

 

 

 

CENTRUL NAŢIONAL AL

 

CINEMATOGRAFIEI

 

 

CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL CINEMATOGRAFIEI

NR. ............../...............................

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006. cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe baza documentelor prezentate, persoana

fizică/juridică ........................................................., reprezentată prin ........................................................., având funcţia ........................................................., cu sediul în localitatea ........................................................., str. ......................................................... nr. ...., bl. .., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector/judeţ ........................................................., înscrisă la Registrul Comerţului sub nr. ........................................................., atribut fiscal ........................................................., C U I ........................................................., este înscrisă în Registrul Cinematografiei pentru desfăşurarea următoarelor activităţi în domeniul cinematografiei:

 

Activitatea

Cod CAEN

1. Activităţi de producţie cinematografică, video - activităţi de post-producţie cinematografică, video

5911

5912

II. Multiplicare de filme pe orice tip de suport

1820

III Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice şi video

5913

IV. Proiecţia cu public a filmelor cinematografice şi video

5914

V. Comercializare cu amănuntul a filmelor pe casete video / DVD / CD

4763

Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

4791

Închiriere a filmelor pe casete video / DVD / CD

7722

 

Puncte de lucru: .........................................................

cu obligativitatea respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte acte normative în vigoare privind activitatea în domeniul cinematografiei.

Pentru desfăşurarea efectivă a unor activităţi în domeniul cinematografiei, persoanele fizice sau juridice au obligaţia să obţină, după caz, Certificatul de clasificare, pentru filme sau pentru cinematografe, eliberat de Registrul cinematografiei.

 

Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei

Registrul cinematografiei

.........................................................

.........................................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la Normele metodologice)

 

CERERE

de clasificare a filmelor

 

Subscrisa persoană (fizică sau juridică) ........................................................., cu sediul în localitatea ........................................................., str. ......................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........................................................., telefon ........................................................., fax ........................................................., e-mail ........................................................., înscrisă în Registrul cinematografiei la nr. ................../.............................. în calitate de distribuitor, reprezentată legal de având funcţia de .........................................................,

pe baza documentelor anexate, solicit clasificarea filmului care se identifică prin:

Titlul original: .........................................................

Titlul de distribuţie .........................................................

Durata ................ min. Genul ......................................................... Anul de producţie ......................

Societatea producătoare ......................................................... Ţara .........................................................

Scenariul ......................................................... Regia .........................................................

Principalii interpreţi .........................................................

Subiectul (o frază) .........................................................

Distribuitor internaţional ......................................................... Ţara .........................................................

Localitatea ......................................................... ,str. ......................................................... nr. ...., tel. ......................................................... fax ........................................................., e-mail ........................................................., reprezentat legal de ........................................................., având funcţia de .........................................................

Licenţa deţinută este valabilă până la data de .........................................................

(data expirării licenţei prevăzută în contractul de distribuţie)

Data intrării în ţară (prima copie) ......................................................... Data lansării în România .........................................................

Drepturile de exploatare pe teritoriul României sunt deţinute pentru:

 

proiecţie peliculă - cinema 

proiecţie video - cinema /2d/3d/IMAX (s.a.  .................... se va preciza alt tip de proiecţie ...) 

comercializare DVD/CD/UMD/BD (s.a. .................... se va preciza alt suport comercializat ...) 

închiriere DVD/CD/UMD/BD (s.a. .................... se va preciza alt suport închiriat ...) 

 

 

Anexez la dosar documentele prevăzute la art. nr. 42 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data .........................................................

Numele reprezentantului legal în clar

 

.........................................................

 

Semnătura şi stampila .........................................................

 

NOTĂ:

Nu se admit cereri completate de mână.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 7 la Normele metodologice)

 

CRITERII

de clasificare a filmelor

 

1. Pentru categoria de clasificare „A.G. - Audienţă generală”

Filme accesibile tuturor categoriilor de public care:

a) prin subiectele abordate şi prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat pot fi vizionate şi înţelese de persoane din orice categorie de vârstă;

b) prin conţinutul lor nu afectează dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor;

c) se încadrează în standardele de decenţă acceptate de majoritatea publicului din România;

d) nu conţin unul sau mai multe din următoarele elemente:

1. scene de violenţă; acestea sunt acceptate dacă au un caracter minimal şi dacă sunt integrate într-un context comic, inofensiv pentru dezvoltarea psihică a spectatorilor;

2. limbaj sau expresii vulgare;

3. nuditate sexuală şi comportamente sexuale;

4. scene care prezintă comportamente periculoase sau dăunătoare ce pot fi uşor imitate de copii;

5. scene care prezintă consumul de alcool, droguri sau tutun;

6. scene care prezintă uzul de arme albe şi de arme de foc, cu excepţia celor plasate în context comic şi care sunt inofensive pentru dezvoltarea psihică a spectatorilor;

e) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 2-6.

2. Pentru categoria de clasificare „A.P. - 12 - Acordul părinţilor pt. copiii sub 12 ani”

Filme care pot fi vizionate de copiii până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia şi care conţin unul sau mai multe din următoarele elemente:

a) subiecte sau teme care prin aria de interes pe care o reprezintă şi prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat se adresează publicului spectator cu vârsta de până la 12 ani;

b) violenţă psihică şi fizică de durată şi intensitate minimă, în context realist sau susceptibil de a fi perceput ca atare, inclusiv în filmele de animaţie, comedii, parodii sau în filme cu subiecte fantastice şi S.F.;

c) vulgarităţi de limbaj, gesturi obscene de durată şi intensitate minimă;

d) nuditate neînsoţită de comportamente de tip sexual;

e) scene în care uzul de arme albe sau de foc este minimal;

f) scene care prezintă consumul de alcool şi tutun;

g) scene de disensiuni în familie, acompaniate de violenţe verbale;

h) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 3-6.

3. Pentru categoria de clasificare „N-15 - Filme nerecomandate tinerilor sub 15 ani”

Filme care conţin unul sau mai multe din următoarele elemente;

a) subiecte sau teme care prin aria de interes pe care o reprezintă şi prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat nu se adresează publicului spectator cu vârsta de până la 15 ani;

b) scene de violenţă fizică şi psihică cu intensitate şi durată medie (care nu depăşesc 50% din durata filmului);

c) comportamente sexuale şi scene de viol nedetaliate;

d) vulgarităţi de limbaj, gesturi obscene de durată şi intensitate medie;

e) scene de consum de alcool, tutun sau de droguri, fără a face apologia folosirii lor, care nu îndeamnă în mod explicit la imitarea acestor comportamente;

f) scene cu comportamente şi atitudini antisociale ce pot fi imitate cu uşurinţă;

g) scene în care se face uz de arme albe sau arme de foc;

h) scene de cruzime faţă de oameni sau de animale de durată şi intensitate medie;

i) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 4-6.

4. Pentru categoria de clasificare „I.M.-18 - Filme interzise minorilor”

Filme de genul horror, erotic etc. care conţin unul sau mai multe din următoarele elemente:

a) scene de violenţă fizică şi psihică repetată, care depăşesc 50% din durata filmului;

b) scene de prezentare a actului sexual explicit, scene de viol;

c) limbaj vulgar, gesturi obscene de durată şi intensitate mare;

d) scene care încurajează în mod explicit plăcerile sadice ori consumul de droguri;

e) scene cu conţinut de cruzime sau sadism de durată şi intensitate mare;

f) scene care detaliază tehnicile criminale;

g) scene care detaliază actele şi tehnicile suicidare;

h) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 5 şi 6.

5. Pentru categoria de clasificare I.M. 18-XXX - Filme interzise minorilor şi proiecţiei cu public”

Filme care conţin:

a) scene cu conţinut excesiv de cruzime sau sadism;

b) filme pornografice;

c) nu se încadrează în categoria de clasificare de la pct. 6.

6. Pentru categoria de clasificare „IC-Filme cu interdicţie de comunicare”

În această categorie intră:

a) filmele care prin conţinutul lor incită la violenţă, ură, discriminare şi intoleranţă sau care promovează şi glorifică orice comportament discriminatoriu pe criterii de origine etnică, naţionalitate, rasă, sex şi preferinţe sexuale, culoare, limbă, religie sau apartenenţă religioasă, opinii politice sau de altă natură, origine socială, apartenenţă la sau asociere cu o minoritate naţională, proprietate, naştere sau care încalcă drepturile fundamentale ale omului;

b) filmele al căror scop principal este de a face referiri peiorative sau discriminatorii cu privire la originea etnică, naţionalitatea, rasa, religia ori la vreun handicap al minorilor;

c) filmele care prezintă în detaliu mijloacele şi metodele de sinucidere;

d) filmele pornografice cu minori implicaţi sub orice formă în comportamente sexuale explicite;

e) filmele în care actori adulţi interpretează roluri de minori având un comportament sexuat explicit ori imagini care, deşi nu prezintă personaje reale, simulează, în mod credibil, comportamente sexuale explicite ale minorilor;

f) filmele cu caracter zoofil sau necrofil.

Filmele înregistrate pe casete video, DVD-uri, CD-uri, UMD-uri etc. pentru care se solicită clasificarea sau înscrierea de menţiuni trebuie prezentate, în mod obligatoriu, comisiei de clasificare în forma în care urmează a fi exploatate prin comercializare şi/sau închiriere, atât în ceea ce priveşte suportul, cât şi ambalajul, astfel încât comisia să se poată pronunţa şi asupra imaginilor şi a conţinutului textelor înscrise pe coperţi sau pe suport.

Textele sau imaginile care prezintă filmele supuse clasificării nu trebuie să aibă conţinut obscen care să contravină bunelor moravuri.

 

ANEXA Nr. 5*)

(Anexa nr. 8 la Normele metodologice)

 

FORMATUL ŞI DIMENSIUNILE

marcajului distinctiv pentru clasificarea filmelor

 


*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 9 la Normele metodologicei)

 

 

CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

Comisia de clasificare a filmelor

 

CATEGORIA DE PUBLIC*)

 

AUDIENŢĂ GENERALĂ

 

ACORDUL PĂRINŢILOR PT. COPII

 

NERECOMANDAT SUB 15 ANI

 

 

SUB 12 ANI

 

 

 

AG

 

 

 

Ap-12

 

 

 

N-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERZIS MINORILOR

 

INTERZIS MINORILOR ŞI

 

INTERDICŢIE DE COMUNICARE

 

 

PROIECŢIEI CU PUBLIC

 

 

 

IM-18

 

 

 

IM-18-XXX

 

 

 

IC

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DE CLASIFICARE A FILMULUI

 

Titlul original: .........................................................

Titlul de distribuţie: .........................................................

Distribuitor internaţional: .........................................................

Distribuitor român: .........................................................

Societatea producătoare: ......................................................... Ţara: .........................................................

Regia ......................................................... Principalii interpreţi: .........................................................

Subiectul (o frază): .........................................................

Durata ................ min. Genul .........................................................

Data vizionării filmului: ......................................................... pe suport .........................................................

 

Componenţa comisiei

 

 

 

Nume şi prenume

Clasificarea acordată

Semnătura

Criteriul pe baza căruia se acordă clasificarea

1

Preşedinte

 

 

 

 

2

Membru

 

 

 

 

3

Membru

 

 

 

 

4

Membru

 

 

 

 

5

Membru

 

 

 

 

6

Membru

 

 

 

 

7

Membru

 

 

 

 

 

Întocmit, secretar de comisie,

.........................................................

 

Data predării fişei Comisiei de vizionare şi clasificare la Registrul cinematografiei:

.........................................................


*) Rămâne neanulată clasificarea acordată de Comisie pentru teritoriul României.

 

ANEXA Nr. 7*)

(Anexa nr. 10 la Normele metodologice)

 

MINISTERUL CULTURII ŞI

 

IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

 

 

STEMĂ

 

 

 

CENTRUL NAŢIONAL AL

 

CINEMATOGRAFIEI

 

 

CERTIFICAT DE CLASIFICARE A FILMELOR

Nr. ......................./...........................

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza documentelor prezentate de persoana juridică/fizică autorizata ........................................................, cu sediul în ........................................................, str. ........................................................, nr. ...., bl...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........................................................, tel. ........................................................ fax ........................................................, reprezentata legal prin ........................................................, având funcţia de: ........................................................, înscrisă în Registrul cinematografiei la nr. ............/................................, distribuitor în România al filmului cu titlul original ........................................................, care va fi distribuit pe teritoriul României cu titlul ........................................................,

Comisia a acordat următoarea clasificare

 

AUDIENŢĂ GENERALĂ

 

ACORDUL PĂRINŢILOR PT. COPII

 

NERECOMANDAT SUB 15 ANI

 

 

SUB 12 ANI

 

 

 

AG

 

 

 

Ap-12

 

 

 

N-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERZIS MINORILOR

 

INTERZIS MINORILOR ŞI

 

INTERDICŢIE DE COMUNICARE

 

 

PROIECŢIEI CU PUBLIC

 

 

 

IM-18

 

 

 

IM-18-XXX

 

 

 

IC

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele de identificare a filmului clasificat:

Producător ........................................................ Ţara de origine ........................................................

Anul de producţie .......................... Genul filmului .......................... Durata ..........................

Subiectul ........................................................

Autori: scenariul ........................................................  regia ........................................................

Principalii interpreţi ........................................................

Distribuitor internaţional ........................................................ Ţara de origine ........................................................

Sediul: ........................................................

Telefon ........................................................ fax ........................................................ e-mail ........................................................

Reprezentat legal prin ........................................................, având funcţia de ........................................................

 

Data lansării filmului în România ..........................

 

Licenţa este valabilă de la data .......................... până la data .......................... conform contractului de distribuţie, pentru ........................................................ Societatea pentru: ........................................................

proiecţie peliculă sală

proiecţie video sală ........................................................ (Sa va preciza tipul de proiecţie video.)

comercializare filme pe suportul ........................................................  (Se va preciza tipul de suport.)

închiriere filme pe suportul ........................................................ (Se va preciza tipul de suport.)

 

Clasificarea se acordă filmului ........................................................ şi este valabilă în condiţiile respectării prevederilor prezentelor norme pentru întreaga durată legală de exploatare a filmului în România

 

Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei

Registrul cinematografiei

.......................................................

.......................................................


*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 11 la Normele metodologice)

 

CERERE

de eliberare a etichetelor de clasificare

 

Solicitant: .......................................................

Nr. Certificatului de înscriere în Registrul cinematografiei ............/................................

Reprezentat prin: administrator/asociat/director general .......................................................

Adresa .......................................................

Telefon ....................................................... Fax ....................................................... E-mail .......................................................

Solicit eliberarea etichetelor cinematografice de clasificare pentru filmele:

 

Nr. crt.

Titlul original al filmului

Titlul de distribuţie

Data expirării licenţei

Suportul

Nr./data certificatului de clasificare

Clasificarea acordată

Etichete solicitate

Preţ/serie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total A.G.

 

 

 

Total A.P.-12

 

 

 

Total N-15

 

 

 

 

 

Total I.M.-18

 

 

 

 

Total I.M.-18-XXX

 

 

 

 

Total etichete solicitate

 

Suma achitată

 

Ataşez copia documentului de plată nr. ................................/cu care a fost achitata suma de ................................

Dată depunerii cererii .......................................................

Etichetele vor fi ridicate de împuternicitul societăţii (numele în clar - funcţia) .......................................................

Semnătura reprezentantului: administrator/director general .......................................................

Ştampila societăţii

 

NOTĂ:

Nu se admit cereri completate de mână.

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 12 la Normele metodologice)

 

CERERE

de clasificare a cinematografelor

 

Subscrisa (persoană fizică/juridică) ....................................................... cu sediul în:

localitatea ......................................................., str. ........................................................, nr. ...., bl...., sc. ...., et. ...., ap. ....,

telefon ........................................................, fax ........................................................, e-mail ........................................................,

sectorul/judeţul ........................................................, înscrisă în Registrul cinematografiei la nr. ........................................................

reprezentată legal de (administrator/asociat/director general) ........................................................

având funcţia de ........................................................ solicit clasificarea pentru cinematograful: ........................................................

localitatea ....................................................... , str. ........................................................, nr. ...., sectorul/judeţul ........................................................,

în scopul organizării activităţii de proiecţie de filme, folosind următoarele suporturi: peliculă/casete/discuri video/hard disc/satelit.

1. Cinematograful ........................................................, situat în localitatea ......................................................., str. ........................................................, nr. ...., bl...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon ........................................................, fax ........................................................, e-mail ........................................................, sectorul/judeţul ........................................................

2. Aparate de proiecţie – tip ........................................................, buc ..............................

3. Videoproiector tip ........................................................, buc ..............................

4. Computer/Server/Media player - tip ........................................................, buc ..............................

5. Sistem proiecţie 3 D (Real D / Dolby / Xpand/Master Image/Depthq etc.) ........................................................

6. Amplificatori sunet/Procesor sunet-tip ........................................................, buc ..............................

7. Sursa de lumină pentru proiecţie/putere în W (lampă cu halogen/lampă cu Xenon/Led/Laser etc.)1

8. Redresori - tip ........................................................, buc ..............................

9. Sonorizare sală (mono; stereo; Dolby SR; Dolby Digital; 3D, YHX etc.) ........................................................

10. Ecranul – tip ........................................................ dimensiuni ........................................................, factor de reflexie: ........................

11. Difuzoare - tip ........................................................, buc ..............................

12. Instalaţia de ventilaţie/condiţionare - tip ........................................................

13. Sistemul de încălzire - lemne, gaze, centrală proprie, termoficare etc. ........................................................

14. Fotolii - tip ........................................................

15. Număr proiecţionişti ........................................................

16. Capacitate (locuri) total .............................., din care la parter ..............................

17. Alte facilităţi ........................................................

Anexez următoarele documente prevăzute la art. 52 din Normele metodologice pentru aplicarea

Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să respect prevederile legale în vigoare în domeniul Cinematografiei.

 

 

Numele reprezentantului legal în clar

 

(administrator/asociat/director general)

 

........................................................

 

(semnătura şi ştampila)

 

NOTĂ:

Nu se admit cereri completate de mână.

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 13 la Normele metodologice)

 

CRITERII GENERALE DE CLASIFICARE

a sălilor şi grădinilor de cinematograf

 

Criteriile generale potrivit cărora se clasifică sălile şi grădinile de cinematograf sunt următoarele:

A. Cinematografele care asigură PROIECŢIA VIDEO

a) Pentru categoria „0”

- Calitatea proiecţiei cinematografice, conform specificaţiilor DCI:

1. proiecţia:

- rezoluţie imagine minimum 2 K;

- proiecţie digitală de tip 3D;

- luminozitatea imagine: - minimum 3, fL (foot Lambert);

2. configurare audio:

- audio digital pe minimum 5.1 canale;

- setare mixer: 85 dB (decibeli);

- Condiţii de confort şi siguranţa spectatorului:

- scaune tip fotolii numerotate;

- pardoseală mochetată;

- iluminatul treptelor şi a căilor de acces şi evacuare;

- aer condiţionat, climatizare;

- grupuri sanitare cu gresie şi faianţă, apă caldă, uscător pentru mâini;

- existenţa facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi motorii.

- Servicii colaterale:

- posibilităţi de achiziţie anticipată a biletelor/on-line/ automate de bilete;

- spaţii de deservire pentru spectatori, în interior;

- modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (standy, bannere, afişe, monitoare TV, video scroluri etc.)

b) Pentru categoria I

- Calitatea proiecţiei cinematografice, conform specificaţiilor DCI:

1. proiecţia:

- rezoluţie imagine minimum 2 K;

- proiecţie digitală de tip 2 D;

- luminozitate imagine: - minimum 14 fL (foot Lambert);

2. configurare audio:

- audio digital pe minimum 5.1 canale;

- setare mixer: 85 dB (decibeli).

- Condiţii de confort şi siguranţa spectatorului:

- scaune tip fotolii numerotate;

- pardoseală mochetată;

- iluminatul treptelor şi a căilor de acces şi evacuare;

- aer condiţionat, climatizare;

- grupuri sanitare cu gresie şi faianţă, apă caldă, uscător pentru mâini;

- existenţa facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi motorii.

- Servicii colaterale:

- posibilităţi de achiziţie anticipată a biletelor/on-line/ automate de bilete;

- spaţii de deservire pentru spectatori, în interior;

- modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (standy, bannere, afişe, monitoare TV, video scroluri etc.).

c) Pentru categoria a II-a

- Calitatea proiecţiei cinematografice - medie; vizibilitate şi audiţie bune în întreaga sală:

1. proiecţia:

- rezoluţie imagine între 720 x 576 şi 2 K

- luminozitatea imagine: - minimum 10fL (foot Lambert);

2. configurare audio:

- sunet stereo.

- Condiţii de confort pentru vizionare - medii:

- scaune tip cinema cu şezutul capitonat, numerotate;

- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;

- sistem de încălzire central sau propriu;

- posibilităţi de aerisire a sălii.

- Servicii colaterale:

- modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (panotaj interior).

d) Pentru categoria a III-a

- Calitatea proiecţiei cinematografice - satisfăcătoare/ Vizibilitate şi audiţie satisfăcătoare pentru toate locurile din sală:

1. proiecţia:

- rezoluţie imagine sub 720 x 576;

- luminozitatea imagine: - minimum 8 fL (foot Lambert).

2. configurare audio:

- sunet mono:

- Condiţii de confort pentru vizionare - satisfăcătoare:

- sistem de încălzire central sau propriu;

- scaune cinema din lemn sau plastic;

- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;

- grup sanitar în stare de funcţionare.

- Servicii colaterale:

- modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (afişaj interior).

B. Cinematografele care asigură proiecţia cu peliculă:

a) Pentru categoria „0”

- Calitatea proiecţiei cinematografice - proiecţia şi audiţia foarte bune;

- iluminarea ecranului (fără film) - minimum 180 lx;

- sunet Dolby Digital, ex 5.1, 7.1, DTS, norme de acustică şi audiţie THX;

- vizibilitate şi audiţie perfectă în întreaga sală.

- Condiţii de confort şi siguranţa spectatorului:

- scaune tip fotolii numerotate;

- pardoseală mochetată;

- iluminatul treptelor şi a căilor de acces şi evacuare;

- aer condiţionat, climatizare;

- grupuri sanitare cu gresie şi faianţă, apă caldă, uscător pentru mâini;

- existenţa facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi motorii.

- Servicii colaterale:

- posibilităţi de achiziţie anticipată a biletelor/on-line/ automate de bilete;

- spaţii de deservire pentru spectatori, în interior;

- modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (standy, bannere, afişe, monitoare TV, video scroluri etc.).

b) Pentru categoria I

- Calitatea proiecţiei cinematografice - bună:

- iluminarea ecranului (fără film) - minimum 140 lx;

- sunet Dolby SR;

- vizibilitate şi audiţie bune în întreaga sală.

- Condiţii de confort şi siguranţa spectatorului:

- scaune tip fotolii numerotate;

- pardoseală mochetată pe culoarele de acces în sală;

- iluminatul căilor de acces şi evacuare;

- instalaţie de ventilare a aerului;

- grupuri sanitare cu gresie, faianţă şi apă caldă;

- existenţa facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi motorii.

- Servicii colaterale:

- spaţii de deservire pentru spectatori, în interior;

- modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (panotaj interior).

c) Pentru categoria a II-a

- Calitatea proiecţiei cinematografice - medie;

- iluminarea ecranului (fără film) - minimum 100 lx;

- sunet tip Dolby Stereo;

- vizibilitate şi audiţie medii în întreaga sală.

- Condiţii de confort pentru vizionare - medii:

- scaune tip cinema cu şezutul capitonat, numerotate;

- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;

- sistem de încălzire central sau propriu;

- posibilităţi de aerisire a sălii.

- Servicii colaterale:

- modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (panotaj interior).

d) Pentru categoria a III-a

- Calitatea proiecţiei cinematografice - satisfăcătoare:

- iluminarea ecranului (fără film) - minimum 70 lx;

- sunet tip Mono;

- vizibilitate şi audiţie satisfăcătoare pentru toate locurile din sală.

- Condiţii de confort pentru vizionare - satisfăcătoare:

- sistem de încălzire central sau propriu;

- scaune cinema din lemn sau plastic;

- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;

- grup sanitar în stare de funcţionare.

- Servicii colaterale:

- modalităţi de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare şi cele viitoare (afişaj interior).

OBSERVAŢIE

În cazul în care o sală nu îndeplineşte cumulativ toate criteriile de clasificare pentru o clasă, ea poate fi clasificată, cu acordul beneficiarului, la o clasă inferioară, până la remedierea deficienţelor constatate de membrii comisiei de clasificare.

După înlăturarea deficienţelor constatate şi îndeplinirea condiţiilor de către beneficiar, acesta va suporta costurile deplasării membrilor comisiei de clasificare ce vor verifica situaţia pe teren, urmând a se emite o nouă clasificare adecvată noii situaţii.

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 15 la Normele metodologice)

MINISTERUL CULTURII ŞI

 

IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

 

 

STEMĂ

 

 

 

CENTRUL NAŢIONAL AL

 

CINEMATOGRAFIEI

 

 

 

CERTIFICAT DE CLASIFICARE

PENTRU CINEMATOGRAF

Nr. ......................./...........................

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Certificatului de înscriere în Registrul

cinematografiei ............/................................  şi a celorlalte documente prezentate de persoana fizică/juridică cu sediul în ........................................................, str. ........................................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., sectorul/judeţul ........................................................, tel. ........................................................, fax  ........................................................, e-mail ........................................................, reprezentată legal de ........................................................ având funcţia de ........................................................, se eliberează prezentul Certificat de clasificare pentru :

Cinematograful/Grădina cinematograf: ........................................................

adresa ........................................................

aflată în exploatarea Societăţii ........................................................, în calitate de: ........................................................, conf. Contractului nr. ............/................................

Tipul de proiecţie ........................................................

Sunet ........................................................

Număr de ecrane ........................................................ capacitate totală ........................................................

Capacitatea / cinematograf ........................................................

Clasificarea acordată de comisia tehnică a Centrului Naţional al Cinematografiei pentru proiecţia peliculei este de categoria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

I

 

II

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificarea acordată de comisia tehnică a C.N.C. pentru proiecţie video este de categoria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

I

 

II

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul certificat de clasificare îşi păstrează valabilitatea atât timp cât nu s-au modificat condiţiile pe baza cărora a fost eliberat, dar nu mai mult de 3 ani de la data eliberării, potrivit prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006. aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2379/2006. cu modificările şi completările ulterioare.

 

Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei

Registrul cinematografiei

.......................................................

.......................................................

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 18 la Normele metodologice)

 

CERERE

pentru înscrierea de menţiuni ta Registrul cinematografiei

 

Subscrisa persoană (fizică sau juridică) ........................................................ cu sediul în localitatea ........................................................, str. ........................................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., sectorul/judeţul ........................................................, tel. ........................................................, fax  ........................................................, e-mail ........................................................, cu Certificatul de înscriere în Registrul cinematografiei nr. ............/................................  reprezentată legal de: ....................................................... având funcţia de ......................................................., pe baza documentelor anexate*) solicit înscrierea în Registrul cinematografiei a următoarelor:

1. **) Persoana juridică/fizică: modificarea denumirii firmei din ....................................................... în ......................................................., a adresei din ....................................................... în ......................................................., a numerelor de telefon, fax, adresei de e-mail, din ....................................................... în ......................................................., extinderea obiectului de activitate cu ......................................................., având codurile CAEN .......................................................,

apariţia sau desfiinţarea punctelor de lucru .......................................................,

înlocuirea administratorului/ directorului general ....................................................... cu ....................................................... etc.

(Se vor detalia menţiunile care se înscriu în Registrul cinematografiei.);

2. **) Filmul cu titlul original ......................................................., titlul de distribuţie în limba română ......................................................., clasificat ....................................................... cu Certificatul nr. ............................ din data de ............................, pentru distribuitorul român .......................................................  pe suportul ....................................................... se înscrie în Registrul cinematografiei cu următoarele menţiuni:

titlul original .......................................................

titlul de distribuţie în limba română ....................................................... suportul .......................................................,

durata licenţei ......................................................., distribuitorul internaţional .......................................................

cu sediul în ....................................................... reprezentat prin .......................................................;

3. **) Cinematograful ......................................................., modificarea denumirii din ....................................................... în .......................................................,

a adresei din ....................................................... în .......................................................,

a numerelor de telefon, fax, adresei de e-mail din .......................................................

în ......................................................., a exploatantului din .......................................................

în ......................................................., înlocuirea administratorului/directorului general .......................................................

cu ....................................................... etc.

Anexez următoarele documente*):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că până la această dată nu au survenit alte modificări privind faptele şi menţiunile înscrise în Registrul cinematografiei.

 

 

Numele reprezentantului legal

 

(administrator/asociat/director general)

 

........................................................

 

(semnătura şi ştampila)

 

NOTĂ:

Nu se admit cereri completate de mână.


*) Se vor menţiona documentele pe baza cărora se solicită înscrierea de menţiuni.

**) Se completează numai rubricile referitoare la menţiunile solicitate.

 

ANEXA Nr. 13*)

(Anexa nr. 17 la Normele metodologice)

MINISTERUL CULTURII ŞI

 

IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

 

 

STEMĂ

 

 

 

CENTRUL NAŢIONAL AL

 

CINEMATOGRAFIEI

 

 

CERTIFICAT

de înscriere de menţiuni în Registrul Cinematografiei

Nr. ..................... din .................................

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi În baza documentelor prezentate de

persoana fizică / juridică ....................................................... cu sediul în localitatea ........................................................, str. ........................................................ nr. ...., bl. ....,, et. ...., sectorul/judeţul ........................................................, tel. ........................................................, fax  ........................................................, e-mail ........................................................, posesoarea Certificatului de înscriere în Registrul Cinematografiei, nr. ............/................................, reprezentată legal de .......................................................

având funcţia de ....................................................... s-a efectuat, conform solicitării, înscrierea următoarelor menţiuni:

1. Persoana juridică/fizică; modificarea denumirii din ....................................................... în ......................................................., a adresei din ....................................................... în ......................................................., a numerelor de telefon, fax, adresei de e-mail din ....................................................... în ......................................................., extinderea obiectului de activitate cu ......................................................., codurile CAEN ......................................................., apariţia sau desfiinţarea punctelor de lucru, înlocuirea administratorului/ directorului general ....................................................... cu ....................................................... etc. (Se vor detalia menţiunile care se înscriu în Registrul cinematografiei);

2. Filmul cu titlul original ......................................................., titlul de distribuţie în limba română ....................................................... clasificat ....................................................... cu certificatul nr. .................. din data de ............................ pentru distribuitorul român ....................................................... pe suportul. . ......................................................., se însene în Registrul cinematografiei cu următoarele menţiuni: titlul original ......................................................., titlul de distribuţie în limba română ......................................................., suportul ......................................................., durata licenţei ......................................................., distribuitorul internaţional ......................................................., cu sediul în ......................................................., reprezentat de .......................................................

3. Cinematograful ....................................................... se înscrie În Registrul cinematografiei cu următoarele menţiuni; schimbarea denumirii din ....................................................... în ......................................................., a adresei din ......................................................., în ......................................................., a numerelor de telefon, fax, adresei de e-mail din ....................................................... în ....................................................... înlocuirea administratorului/directorului general ....................................................... cu .......................................................a exploatantului din ....................................................... în ......................................................., etc.

 

Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei

Registrul cinematografiei

.......................................................

.......................................................

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind Procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate, precum şi pentru aprobarea unor formulare

 

Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa 714.540 din 29.09.2017, şi dispoziţiile:

- art. 20 pct. 2 lit. f) din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015, ratificat prin Legea nr. 126/2016;

- art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 280 „Cerere de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate”, cod 14.13.06.99/c, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Referat privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate”, prevăzut în anexa nr. 3;

b) 281 „Decizie privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate”, cod 14.13.06.99/d, prevăzut în anexa nr. 4;

c) 282 „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate”, cod 14.13.06.99/d.a., prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 4. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Dispoziţiile prezentului ordin nu se aplică pentru impozitele şi taxele datorate în vamă de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost importate fără plata impozitelor şi taxelor datorate.

Art. 6. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2017.

Nr. 2.883.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de stabilire a Impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate

 

1. Prezenta procedură se utilizează pentru stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate prin vânzare, schimb sau donaţie şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate, de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, denumiţi în continuare contribuabili.

2. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea declaraţiilor fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

3. Prin organ fiscal central competent se înţelege, după caz, administraţia judeţeană a finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are reşedinţa persoana fizică sau Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în cazul persoanelor fizice care îşi au reşedinţa în municipiul Bucureşti.

4. (1) Persoanele fizice, membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, după caz, depun la organul fiscal central competent formularul 280 „Cerere de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Cererea este însoţită de documente doveditoare, anexate în copie, cum ar fi: documentele de achiziţie (factură, bon fiscal) etc.

(3) Cererea, precum şi documentele depuse se repartizează compartimentului de specialitate, care organizează evidenţa cererilor primite.

5. În cazul în care documentele depuse nu sunt suficiente pentru stabilirea impozitelor şi taxelor datorate, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul în vederea clarificării situaţiei.

6. Organul fiscal central competent verifică în evidenţa fiscală dacă contribuabilul a beneficiat de scutire la plată şi/sau de restituirea impozitelor şi taxelor pentru articolele care urmează să fie înstrăinate.

7. După primirea cererilor prevăzute la pct. 4 alin. (1), compartimentul de specialitate întocmeşte un referat cu elementele avute în vedere la stabilirea impozitelor/taxelor datorate în România de către contribuabili, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

8. Sumele datorate se stabilesc la nivelul impozitelor/taxelor datorate în momentul achiziţiei articolelor care urmează să fie înstrăinate şi pentru care contribuabilii au beneficiat de scutire la plată şi/sau de restituirea acestora, după caz.

9. Compartimentul de specialitate stabileşte impozitele/taxele datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora şi emite formularul 281 „Decizie privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

10. Cuantumul impozitelor şi taxelor se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare.

11. Decizia prevăzută la pct. 9 se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

12. În cazul în care contribuabilul renunţă la cererea de stabilire înainte de emiterea deciziei prevăzute la pct. 9, compartimentul de specialitate încetează procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România şi întocmeşte un referat în care se înscriu motivele care au condus la încetarea procedurii.

13. În cazul în care după emiterea deciziei prevăzute la pct. 9 contribuabilul renunţă la cererea de stabilire, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, şi emite, potrivit dispoziţiilor art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, formularul 282 „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate”.

14. Decizia de anulare se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 21)


1) Formularul prevăzut în anexa nr. 2 este reprodus în facsimil.

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 280 „Cerere de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate”, cod 14.13.06.99/c

 

I. Depunerea formularului

1. Formularul se completează şi se depune de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, după caz, care intenţionează să înstrăineze în România, prin vânzare, schimb sau donaţie, articolele achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate în România.

2. Termen de depunere

Cererea se depune înainte de înstrăinarea articolelor achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate în România la organul fiscal central competent.

Prin organ fiscal central competent se înţelege, după caz, administraţia judeţeană a finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are reşedinţa persoana fizică sau Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în cazul persoanelor fizice care îşi au reşedinţa în municipiul Bucureşti.

3. Modul de completare şi depunere

Formularul se depune, împreună cu copia documentelor doveditoare, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, prin poştă, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

II. Completarea formularului

1. Secţiunea I „Date de identificare a persoanei care înstrăinează articolele”

1.1. În caseta „Cod de identificare fiscal㔠se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală al persoanei care înstrăinează articolele, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

1.2. În rubricile „Nume” şi „Prenume” se înscriu numele şi prenumele persoanei care înstrăinează articolele.

1.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa persoanei care înstrăinează articolele.

2. Secţiunea II „Date privind articolele care urmează să fie înstrăinate”

2.1. În rubrica „Denumirea articolelor care urmează să fie înstrăinate” se completează datele referitoare la articolele care urmează să fie înstrăinate, în funcţie de natura acestora (de exemplu: autoturism, marca, anul achiziţiei etc.).

2.2. În rubrica „Documentele de achiziţie” se completează datele referitoare la documentele de achiziţie privind articolele care urmează să fie înstrăinate (de exemplu: factura nr./data).

3. Secţiunea III „Date de identificare a împuternicitului”

3.1. În caseta „Cod de identificare fiscal㔠se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

3.2. În rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului.

3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

 

ANEXA Nr. 3

 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Nr. înregistrare .................................................

Sigla DGRFP

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................................................

 

 

Unitatea fiscală .................................................

Data .................................................

 

REFERAT

privind stabilirea impozitelor ţi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata Impozitelor şi taxelor datorate

 

□ În temeiul an 20. pct.2, lit. f din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României ţi Comandamentul 5uprem al Forţelor Aliate din Europa ţi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015. ratificat prin legea - nr.126/2016 ţi pe baca Cererii de stabilire a impozitelor ţi taxelor datorate în România de câtre membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora pentru articolele care urmează sa fie înstrăinate ţi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor ţi taxelor datorate, înregistrată la organul fiscal sub nr. ............................ .

□ În temeiul art.94 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de proceduri fiscală, cu modificările ţi completările ulterioare,

s-au constatat următoarele:

 

A  DATE DE IDENTIFICAREA PERSOANEI CARE ÎNSTRĂINEAZĂ ARTICOLELE

 

Nume, prenume .................................................

Cod de identificare fiscala ................................................. Localitate .................................................

Stradă ................................................. Nr. ...., Bloc....., Scară....., Ap. ...., Judeţ/Sector .................................................

 

B MODUL DE STA8ILIRE A SUMELOR DATORATE

 

Denumirea articolelor

Documentul de achiziţie Denumire/ Număr/Data

Valoarea

(lei)

Denumite impozit/taxă

Suma datorată

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ALTE CONSTATĂRI

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 

Prezentul referat constituie anexa la :

 

□ „Decizie privind stabilirea impozitelor ţi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau f” dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate”

 

□“Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor ţi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează sa fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate”

 

care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului

 

Aprobat:

Avizat:

Întocmit:

Conducătorul unităţii fiscale,

şef compartiment specialitate.

Funcţie - 

Nume, prenume  .................................................

Nume, prenume  .................................................

Nume, prenume  .................................................

Data .................................................

Data .................................................

Data .................................................

 

ANEXA Nr. 4*)

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

281

Sigla DGRFP

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................................................

Nr. înregistrare .................................................

 

Unitatea fiscală .................................................

Data .................................................

 

DECIZIE

privind stabilirea impozitelor ţi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor ţi taxelor datorate

 

Către;

 

Cod de identificare fiscala:

Nume .................................................

 

.................................................

Prenume .................................................

 

 

 

 

În conformitate cu dispoziţiile art.20. pct.2. lit. f din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al

Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru transformare, 

semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015, ratificat prin legea nr.126/7016, pe baza Cererii de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de câtre

membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fătă plata impozitelor şi taxelor datorate, înregistrată la organul fiscal sub nr. ................................................. şi în baza constatărilor efectuate de organul fiscal, se stabilesc următoarele obligaţii fiscale:

Localitatea .................................................

Cod poştal .................................................

 

 

Stradă .................................................

Număr .................................................

 

 

Bloc .... Scară .... Ap. ....

Judeţ (sector) .................................................

 

 

 

Denumire creanţa fiscala

Cod bugetar

 

 

- lei -

Denumire indicator

Decizie anterioara

Decizie curenta

I. Suma datorată

 

 

2. Diferenţe conform art.94 alin.(2) din Legea nr.207/2015 cu modificările ţi completările ulterioare

a. constatate în plus

 

b constatate în minus

 

 

Suma datorata (rd 1) ................................................. lei / Diferenţa constatată în plus (rd.2a) în sumă de ................................................. lei se plăteşte în funcţie de data comunicării prezentei astfel:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01 -1S din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv;

Diferenţa constatata în minus (rd_2b) în sumă de  ................................................. lei se compensează ţi/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, potrivit legii, la organul fiscal emitent.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţa ţi constituie înştiinţare de plata, conform legii.

Decizia produce efecte de la data comunicării.

 

 

Număr de operator de date cu caracter personal

Cod 14.13.06.99/d

 

 

Date necesare efectuării plăţii

Beneficiar

 

Cod de identificare fiscală beneficiar

 

Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată

 

Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare

 

Explicaţii

 

Suma (lei)

 

 

Informaţii privind modalităţile de plată:

Achitarea sumelor datorate bugetului de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi;

în numerar, la unitatea Trezoreriei statului .................................................

- prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghişeul.ro;

- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română SA;

- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin Sisteme de plată electronică de tip “internet banking”;

- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală, www.anaf.ro.

 

 

Aprobat:

Verificat:

Întocmit:

Am primit un exemplar,

Funcţie .................................................

Funcţie .................................................

Funcţie .................................................

Semnătură contribuabil .................................................

Nume, prenume .................................................

Nume, prenume .................................................

Nume, prenume .................................................

Data ......./....../.............. sau nr. şi data confirmării de primire

Data ......./....../..............

Data ......./....../..............

Data ......./....../..............

.................................................

 

ANEXA Nr. 5

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

282

Sigla DGRFP

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................................................

Nr. înregistrare .................................................

 

Unitatea fiscală .................................................

Data .................................................

 

DECIZIE DE ANULARE

a deciziei privind stabilirea Impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate

 

Către;

 

Cod de identificare fiscala:

Nume .................................................

 

.................................................

Prenume .................................................

 

 

 

 

 

Domiciliul: Localitatea .................................................

Cod poştal .................................................

 

 

Stradă .................................................

Număr ................................................. Bloc ....

 

 

Scară .... Ap. ....

Judeţ (sector) .................................................

 

 

 

Având în vedere dispoziţiile art.94 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza cererii de renunţare înregistrată la organul fiscal sub nr. .................................................

vă comunicăm că, Decizia privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate În România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate nr.  ...................../..........................a fost anulată.

Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.

 

Aprobat:

Verificat:

Întocmit:

Am primit un exemplar,

Funcţie .................................................

Funcţie .................................................

Funcţie .................................................

Semnătură contribuabil .................................................

Nume, prenume .................................................

Nume, prenume .................................................

Nume, prenume .................................................

Data ......./....../.............. sau nr. şi data confirmării de primire

Data ......./....../..............

Data ......./....../..............

Data ......./....../..............

.................................................

 

Număr de operator de date cu caracter personal

Cod 14.13.06.99/d.a.

 

ANEXA Nr. 6

 

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor

 

1. Denumire: Cerere de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate (Formular 280)

1.1. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

1.2. Se utilizează pentru: înştiinţarea organului fiscal central competent privind intenţia de înstrăinare în România prin vânzare, schimb sau donaţie a articolelor achiziţionate fără plata taxelor şi impozitelor datorate în România, de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor datorate.

1.3. Format: A4/t1.

1.4. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de persoana care înstrăinează articolele sau împuternicitul acesteia.

1.5. Circulă:                             - 1 exemplar la organul fiscal central competent;

                                                - 1 exemplar la contribuabil.

1.6. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

2. Denumire: Referat privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate

2.1. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă:

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

2.2. Se utilizează pentru: emiterea Deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate (Formular 281) sau a Deciziei de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate (Formular 282);

2.3. Format: A4/t1.

2.4. Se întocmeşte: într-un singur exemplar, de organul fiscal central competent

2.5. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

3. Denumire: Decizie privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate (Formular 281)

3.1. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

3.2. Se utilizează la: stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, cu excepţia impozitelor şi taxelor datorate în vamă, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate prin vânzare, schimb sau donaţie şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate,

3.3. Format: A4/t1,

3.4. Se difuzează: gratuit.

3.5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul fiscal central competent.

3.6. Circulă:                             - 1 exemplar la organul fiscal central competent;

                                                - 1 exemplar la contribuabil.

3.7. Se arhivează: la dosarul contribuabilului,

4. Denumire: Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate (Formular 282).

4.1. Caracteristicile de tipărire:           - pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informate pentru editare şi completare.

4.2. Se utilizează la anularea deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate.

4.3. Format: A4/t1.

4.4. Se difuzează gratuit.

4.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de organul fiscal central competent.

4.6. Circulă:                             - 1 exemplar la contribuabil;

                                                - 1 exemplar la organul fiscal central competent.

4.7. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.