MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 805/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 805         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 11 octombrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

77. - Hotărâre privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor

 

78. - Hotărâre privind numirea unor consilieri de conturi, a preşedintelui şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi, precum şi numirea preşedintelui şi a unui vicepreşedinte la Autoritatea de Audit

 

79. - Hotărâre privind numirea vicepreşedinţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

80. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

742. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, judeţul Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.240. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale

 

2.433. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conţilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente: Fostul conac al conţilor de Roma, Clădirea-anexă, Gheţărie, Incinta cu porţile de acces şi Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 1

Principii generale

 

(1) Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor reglementează normele şi principiile de conduită parlamentară în exercitarea mandatului încredinţat.

(2) în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.

(3) Deputaţii şi senatorii au obligaţia să acţioneze cu onoare şi disciplină, ţinând cont de principiile separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, transparenţei, probităţii morale, responsabilităţii şi respectării reputaţiei Parlamentului.

 

ARTICOLUL 2

Independenţa

 

(1) Mandatul imperativ este nul.

(2) Deputaţii şi senatorii nu trebuie să încheie nicio înţelegere prin care să condiţioneze votul exprimat în exercitarea mandatului de vreun avantaj financiar.

 

ARTICOLUL 3

Obiectivitatea

 

În exercitarea mandatului lor, deputaţii şi senatorii trebuie să dea dovadă de obiectivitate. Deputaţii şi senatorii au îndatorirea de a acţiona cu competenţă şi corectitudine în exercitarea atribuţiilor şi în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce le revin.

 

ARTICOLUL 4

Responsabilitatea

 

Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a participa la activităţile parlamentare, de a fi în contact cu cetăţenii şi de a exercita într-o manieră transparentă mandatul lor.

 

ARTICOLUL 5

Probitatea

 

Deputaţii şi senatorii au obligaţia să facă cunoscut orice interes personal care ar putea influenţa acţiunile lor publice.

 

ARTICOLUL 6

Conduita

 

(1) Deputaţii şi senatorii trebuie să asigure prin atitudine, limbaj, conduită şi ţinută solemnitatea şedinţelor parlamentare şi bunul mers al activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor parlamentare.

(2) Parlamentarii trebuie să aibă o ţinută vestimentară decentă şi să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase.

 

ARTICOLUL 7

Informarea cetăţenilor

 

Deputaţii şi senatorii au obligaţia să informeze cetăţenii despre acţiunile pe care le întreprind şi despre iniţiativele legislative sau punctele de vedere pe care le susţin în exercitarea mandatului lor.

 

ARTICOLUL 8

Regimul declaraţiilor

 

(1) Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi de interese în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Deputaţii şi senatorii au obligaţia să declare orice cadouri sau avantaje primite în exerciţiul funcţiei, cu excepţiile prevăzute de Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, cu respectarea pct. VI al anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 9

Procedura de soluţionare a sesizărilor

 

(1) Orice sesizare în legătură cu nerespectarea prezentului cod de către deputaţi sau senatori revine spre soluţionare comisiilor juridice ale celor două Camere, după caz.

(2) Orice deputat sau senator poate sesiza în scris comisia prevăzută la alin. (1) cu privire la suspiciuni de încălcare a prezentului cod sau de neaplicare a prevederilor acestuia. Deputatul sau senatorul îi va informa şi pe preşedintele Camerei Deputaţilor sau al Senatului asupra sesizării, după caz.

(3) Comisia întocmeşte un raport în termen^ de 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii sesizării. În cazul în care se constată că un deputat sau un senator a încălcat prevederile prezentului cod, prin raport se propun măsuri de sancţionare în conformitate cu Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu regulamentul fiecărei Camere, după caz.

(4) Comisia are obligaţia să invite la audieri deputatul sau senatorul în cauză pentru a-şi prezenta punctul de vedere.

 

ARTICOLUL 10

Sancţiuni

 

Sfera incompatibilităţii ori a conflictelor de interese, a interdicţiilor şi a abaterilor disciplinare parlamentare, procedurile în materie disciplinară şi aplicarea sancţiunilor sunt cele stabilite exclusiv prin cap. IV şi XII din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 11 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

NICULAE BĂDĂLAU

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 77.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor consilieri de conturi, a preşedintelui şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi, precum şi numirea preşedintelui şi a unui vicepreşedinte la Autoritatea de Audit

 

În temeiul prevederilor art. 140 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 8,15, art. 46 alin. (1) şi (2) şi art. 47 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se numesc în funcţia de consilier de conturi, pentru un mandat de 9 ani, începând cu data de 15 octombrie 2017:

1. Busuioc Mihai;

2. Tunaru Florin;

3. Vlădescu Lucian Dan;

4. Dumitru Aurel.

Art. 2. - Domnul Busuioc Mihai, consilier de conturi, se numeşte în funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi, pentru un mandat de 9 ani.

Art. 3. - Domnul Marcu Nicu, numit consilier de conturi prin Hotărârea Parlamentului nr. 5/2015, se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Conturi, pentru restul mandatului început prin Hotărârea Parlamentului nr. 28/2014.

Art. 4. - Domnul Vlădescu Lucian Dan, consilier de conturi, se numeşte în funcţia de preşedinte al Autorităţii de Audit, pentru un mandat de 9 ani.

Art. 5. - Domnul Tunaru Florin, consilier de conturi, se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii de Audit, pentru un mandat de 9 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 11 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată,

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

NICULAE BĂDĂLAU

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 78.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea vicepreşedinţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numesc, pentru un mandat de 6 ani, în funcţiile de vicepreşedinte la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, domnii Iana Bogdan Cristian şi Lovin Eduard Lucian.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 11 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

NICULAE BĂDĂLAU

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 79.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial

 

În temeiul art. 67 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României ir. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 12 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul I. „Componenţa comisiei - membri titulari”, la poziţia 1, doamna senator Sbîrnea Liliana, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al comisiei în locul domnului senator Fifor Mihai;

- la punctul I. „Componenţa comisiei - membri titulari”, la poziţia 2, domnul senator Avram Nicolae, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al comisiei în locul domnului senator Ţuţuianu Adrian.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 11 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

NICULAE BĂDĂLAU

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 80.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, judeţul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 55.000 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2017, pentru sprijinirea unui număr total de patru familii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, judeţul Hunedoara, din cadrul Societăţii „Complexul Energetic Hunedoara” - R A

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 742.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma - lei -

1.

Codlean Ionela

Municipiul Lupeni, Aleea Arinilor nr. 4, bl. 35, sc. 2, ap. 18

Hunedoara

20.000

2.

Suciu Maria Cristina

Municipiul Lupeni, Aleea Narciselor nr. 5, bl. 5, sc. 3, ap. 34

Hunedoara

20.000

3.

Cizmaşiu Raoul Adrian

Municipiul Vulcan, str. N. Titulescu nr. 36, bl. 3T, sc. 1, ap. 16

Hunedoara

10.000

4.

Murg Constantin

Municipiul Lupeni, Bd. Păcii, bl. 63, sc. 1, ap. 1

Hunedoara

5.000

TOTAL:

55.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, nr. crt. 2 va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

„2

Ion Corvin

Constanţa

1”

 

2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 14 septembrie 2017.

Nr. 1.240.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.123/2016)

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conţi lor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente: Fostul conac al conţilor de Roma, Clădirea-anexă, Gheţărie, Incinta cu porţile de acces şi Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B

 

Având în vedere Referatul nr. 3.034 din 14 februarie 2017 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conţilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente Fostul conac al conţilor de Roma, Clădirea-anexă, Gheţărie, Incinta cu porţile de acces şi Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează ca monument istoric Ansamblul conţilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-a-B-21122.

(2) Se clasează 5 subcomponente ale ansamblului situate la aceeaşi adresă poştală în categoria monument, grupa valorică B, şi anume:

- Fostul conac al conţilor de Roma, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-ll-m-B-21122.01;

- Clădirea-anexă, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.02;

- Gheţărie, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.03;

- Incinta cu porţile de acces, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.04;

- Parc, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.05.

(3) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 23 iunie 2017.

Nr. 2.433.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie Ansamblul conţilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila

 

Coordonate puncte de contur:

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70 Nord (X)

Coordonate stereo 70 Est (Y)

1.

392351.91

713426.46

2.

392317.51

713602.14

3.

392243.43

713723.85

4.

392189.45

713811.69

5.

392189.98

713824.39

6.

392136.01

713909.59

7.

392028.58

713859.32

8.

391906.88

713787.35

9.

391939.16

713701.63

10.

391974.61

713719.62

11.

391998.42

713663.00

12.

391962.44

713642.36

13.

391989.43

713556.11

14.

391998.95

713470.38

15.

392033.35

713340.21

16.

392048.69

713334.39

17.

392195.27

713350.79

18.

392192.63

713385.71

19.

392230.73

713388.36

20.

392230.20

713402.12

21.

392283.11

713394.71

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.