MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 806/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 806         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 octombrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 296 din 4 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.148. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

1.259. - Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 

1.163/5.313. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

 

1.471. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Galaţi

 

1.472. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Brăila

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 296

din 4 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicată de Eugen Bălănean În Dosarul nr. 388/1.752/2016/a1 al Judecătoriei Jibou. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.258D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de Citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.505D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penai şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicată de Liviu Fărcaş în Dosarul nr. 730/309/2014 al Judecătoriei Şimleu Silvaniei. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.505D/2016.

4. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.505D/2016 la Dosarul nr. 1.258D/2G16, care a fost primul înregistrat

5. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000. Arată că aceste dispoziţii legale au mai fost supuse controlului de constituţionalitate din perspectiva unor critici similare, instanţa de contencios constituţional pronunţând deciziile nr. 400 şi nr. 405 din 15 iunie 2016. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal, invocând Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, apreciază că se impune respingerea, ca devenită inadmisibilă, a acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

6. Prin încheierea din 30 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 388/1.752/2016/a1, Judecătoria Jibou a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicată de Eugen Bălănean cu ocazia soluţionării unei cauze penale.

7. Prin încheierea din 9 mal 2016, pronunţată în Dosarul nr. 730/309/2014, Judecătoria Şimleu Silvaniei a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicată de Liviu Fărcaş cu ocazia soluţionării unei cauze penale.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile criticate sunt lipsite de claritate şi previzibilitate.

9. Judecătoria Jibou apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, dispoziţiile criticate respectând condiţiile de claritate, precizie, previzibilitate şi accesibilitate ale legii cerute de Constituţie, permiţând oricărui destinatar să îşi regleze comportamentul prin raportare la atribuţiile sale concrete de serviciu. Formularea largă este utilizată pentru a acoperi orice încălcare a atribuţiilor de serviciu prevăzute de legi, regulamente, fişe ale postului.

10. Judecătoria Şimleu Silvaniei nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul arată că instanţa de contencios constituţional, prin Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”. De asemenea arată că, prin aceeaşi decizie, instanţa de contencios constituţional a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000. Astfel, apreciază că în prezenta cauză se impune respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000.

13. Avocatul Poporului arată că a transmis punctul său de vedere în dosarele nr. 171D/2016, nr. 1.287D/2015 şi altele, în

sensul că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. În continuare, arată că infracţiunea de abuz în serviciu nu stabileşte aprioric vinovăţia vreunei persoane, inculpatul nefiind obligat să îşi dovedească nevinovăţia, sarcina probei revenind organului de urmărire penală sau instanţei de judecată. Mai mult, în situaţia în care există probe de vinovăţie, inculpatul are dreptul de a proba lipsa de temeinicie a acestora. În continuare, face referire la deciziile Curţii Constituţionale nr. 400 din 15 iunie 2016 şi nr. 405 din 15 iunie 2016, apreciind că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şt ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. În ceea ce priveşte obiectul excepţiei de neconstituţionalitate în Dosarul nr. 1.258D/2016, Curtea observă că, deşi instanţa judecătorească a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal, din analiza criticilor de neconstituţionalitate rezultă că acestea vizează numai conţinutul normativ al alin. (1) al art. 297 din Codul penal. Astfel, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 clin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000. Dispoziţiile criticate au fost introduse prin articolul unic pct. 1 din Legea nr. 521/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Dispoziţiile criticate au fost modificate prin art. 79 pct. 9 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Dispoziţiile criticate au următorul conţinut:

- Art. 297 alin. (1) din Codul penal: „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

- Art. 132 din Legea nr. 78/2000: „În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un foios necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.*

17. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că textul criticat contravine prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) potrivit căruia în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 21 alin. (1) şi (2) referitor la accesul liber la justiţie. De asemenea sunt invocate prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, deşi autorii acesteia invocă în mod formal prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5), art. 20 şi art. 21 alin. (1) şi (2) referitor la accesul liber la justiţie şi pe cele ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în realitate aceştia nu motivează pretinsa contrarietate a dispoziţiilor criticate cu prevederile constituţionale invocate. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizările adresate Curţii Constituţionale trebuie motivate şi, prin urmare, Curtea nu se poate substitui autorului excepţiei în ceea ce priveşte formularea unor motive de neconstituţionalitate. Acest fapt ar avea semnificaţia exercitării unui control de constituţionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu dispoziţiile art. 146 din Constituţie.

19. De altfel, prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, Curtea Constituţională a statuat că orice excepţie de neconstituţionalitate trebuie să aibă o anumită structură inerentă şi intrinsecă ce va cuprinde trei elemente, şi anume, textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat, precum şi motivarea de către autorul excepţiei a relaţiei de contrarietate existente între cele două texte, cu alte cuvinte, motivarea neconstituţionalităţii textului criticat. În condiţiile în care primele două elemente pot fi determinate absolut, al treilea element comportă un anumit grad de relativitate determinat tocmai de caracterul său subiectiv. Astfel, motivarea în sine a excepţiei, ca element al acesteia, nu este neapărat un criteriu material sau cantitativ, ci, dimpotrivă, ea rezultă din dinamica primelor elemente. Prin urmare, materialitatea motivării excepţiei nu este o condiţie sine qua non a existenţei acesteia. De aceea, Curtea a constatat că în situaţia în care textul de referinţă invocat este suficient de precis şi clar, astfel încât instanţa constituţională să poată reţine în mod rezonabil existenţa unei minime critici de neconstituţionalitate, ea este obligată să analizeze pe fond excepţia de neconstituţionalitate şi să considere, deci, că autorul acesteia a respectat şi a cuprins în excepţia ridicată cele trei elemente menţionate.

20. Având în vedere aceste aspecte, Curtea apreciază că, în prezenta cauză, indicarea temeiurilor constituţionale nu este suficientă pentru determinarea, în mod rezonabil, a criticilor vizate de autorii excepţiei. În acelaşi sens a statuat Curtea şi prin Decizia nr. 785 din 16 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 9 septembrie 2011, prilej cu care a stabilit c㠄simpla enumerare a unor dispoziţii constituţionale sau convenţionale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituţionalitate. Dacă ar proceda la examinarea excepţiei de neconstituţionalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, instanţa de control constituţional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituţionalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil însă, în condiţiile în care art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 precizează că «sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi.»“ (a se vedea în acest sens şi Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008).

21. Astfel, Curtea apreciază că, dat fiind caracterul general al textelor constituţionale invocate, precum şi lipsa explicitării pretinsei relaţii de contrarietate a dispoziţiilor legale criticate faţă de acestea, nu poate identifica în mod rezonabil nicio critică de neconstituţionalitate.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicată de Eugen Bălănean în Dosarul nr. 388/1.752/2016/a1 al Judecătoriei Jibou şi de Liviu Fărcaş în Dosarul nr. 730/309/2014 al Judecătoriei Şimleu Silvaniei.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Jibou şi Judecătoriei Şimleu Silvaniei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. FB 9.741 din 28.09.2017;

- Adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova nr. 26.145/2017,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I,

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 28 septembrie 2017.

Nr. 1.148.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ilan Laufer

 

Bucureşti, 29 septembrie 2017.

Nr. 1.259.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 

1. Obiectivul schemei de minimis

1.1. Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), prin Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM (DAPIMM) şi agenţiile pentru IMM, atragere de investiţii şi promovarea exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1 407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 352/1 din 24 decembrie 2013.

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Obiective specifice

1.2. Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2017, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:

a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;

b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;

c) creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;

d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;

e) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

1.3. În cadrul Programului, înţelesurile unor termeni sunt următoarele:

(1) produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale - sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne o componentă substanţială a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că:

- sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;

- natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios;

- cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri;

- sunt produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează specificul execuţiei manuale şi tradiţionale;

(2) produsele de artă populară - sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone;

(3) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile prevăzute la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;

(4) ajutor de minimis - reprezintă ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfăşoară o activitate economică şi care nu depăşesc valoarea de 200.000 euro într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

1.4. Programul este parte integrantă a Săptămânii europene a IMM-urilor 2017, care va avea loc în cursul lunii noiembrie. Săptămâna europeană a IMM-urilor 2017 este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna europeană a IMM-urilor 2017 încurajează şi ajută IMM-urile să îşi atingă potenţialul maxim.

2. Descrierea Programului

2.1. Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2017 pe durata a 3 zile.

2.2. Perioada de desfăşurare a târgului, precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului.

2.3. În cadrul târgului naţional beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenţi la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor: covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri - sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc. Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrare a materialelor folosite, cât şi în produsul final.

2.4. (1) Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:

- organizarea unui târg naţional al meşteşugarilor şi artizanilor sub forma unei expoziţii cu vânzare;

- organizarea de seminare, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, promovării serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale;

- diseminarea de materiale informative.

(2) Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2017 va fi organizat de Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) Ploieşti, cu sprijinul Unităţii de Implementare a Proiectului, ale cărei componenţă şi atribuţii vor fi stabilite şi aprobate prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Ploieşti, direct şi/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectaţi printr-o procedură competitivă, deschisă, transparentă, necondiţionată, nediscriminatorie şi suficient promovată, în condiţiile legii.

(3) în vederea desfăşurării evenimentului, Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Ploieşti, în calitate de organizator, va coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european.

2.5. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului se pot suporta următoarele: publicitate tv şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării IMM, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.

3. Bugetul schemei de minimis

Schema este valabilă de la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, iar plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 3.560.000 lei.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, este de 890.000 lei.

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 şi 2020 este de 890.000 lei/anual.

Prin implementarea Programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maximum 450 de beneficiari, din care 150 de beneficiari în anul 2017.

4. Tipurile de ajutor financiar de minimis

4.1. Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în Program.

4.2. Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz), precum şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului.

Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 2.000 lei pentru târg. În limita acestor sume beneficiarul îşi poate deconta transportul în cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 2.000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier, la AIMMAIPE de care aparţine. În cadrul prezentului program, TVA este cheltuială neeligibilă.

Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiar, în cuantum de maximum 1.600 lei/beneficiar pentru patru nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

4.3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, sau în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;

c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

5. Criterii de eligibilitate

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice autorizate şi operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii:

Operatorii economici care:

a) au capital social integral privat;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;

c) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior;

d) au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;

e) sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

f) au completat formularul de înscriere (anexa nr. 1) în cadrul Programului, iar în urma evaluării au fost selectaţi să participe la eveniment;

g) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, şi 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali

consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate mai sus, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.

Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.


1 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - .Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500.000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali.)

 

6. În cadrul Programului nu sunt eligibile:

a) societăţile care au ca obiect principat de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58, 181, 182);

b) societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64,65); activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal (cod CAEN 69); selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 78); activităţi de studii de piaţă şi de sondaj (cod CAEN 7320); 1 2

c) activităţi de pescuit şi acvacultura, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului2;

 

d) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

e) activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

(i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

(ii) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri).

Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

f) activităţi legate de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

g) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

h) operatorii economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

i) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate enumerate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

De asemenea, nu pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici care produc sau comercializează produse/servicii, altele decât cele descrise la pct. 1 subpct. 1.3, cu excepţia societăţilor cooperative meşteşugăreşti mixte, care în afara altor tipuri de activităţi au şi activităţi de meşteşug şi artizanat.


2 Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură.

 

7. Modalitatea de derulare a Programului

MMACA, prin Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii (DAPIMM) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Ploieşti (AIMMAIPE Ploieşti), administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.

7.1. Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2017 se face completând formularul de înscriere în Program (anexa nr. 1), accesând site-ul: www.aippimm.ro.

7.2. Data de la care este activă completarea formularului de înscriere se comunică pe site-ul: www.aippimm.ro cu cel puţin (cinci) 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

7.3. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2017, operatorul economic va completa şi va transmite formularul de înscriere în Program (anexa nr. 1) începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii.

7.4. Formularul de înscriere, corect şi integral completat, va putea fi transmis o singură dată. Actele care se vor ataşa la înscriere sunt următoarele:

a) cererea-tip de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat (anexa nr. 2);

b) certificatul constatator, în original, inclusiv on-line, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data eliberării), în care să se menţioneze în mod obligatoriu următoarele informaţii: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, acţionarii, asociaţii, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare autorizate, sediul social, punctele de lucru şi alte sedii secundare, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, sedii şi/sau activităţi autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii), emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, să se specifice acest lucru în certificatul constatator);

c) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis primite;

d) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2015 şi anul 2016 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi calculate potrivit anexei nr. 5) (anexa nr. 4);

e) declaraţie pe propria răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

f) copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a reprezentantului legal al societăţii solicitante;

g) împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat (anexa nr. 2);

h) fotografii cu minimum 3 (trei) produse artizanale/ meşteşugăreşti realizate/comercializate de către solicitant;

i) declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al solicitantului că nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/Consiliului Concurenţei sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat Ide minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată.

7.5. După perioada prevăzută la subpct. 7.3, MMACA-DAPIMM va face publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii înscrişi în Program.

8. Verificarea şi selecţia beneficiarilor

8.1. Verificarea şi selecţia aplicanţilor se vor face de către Unitatea programare, selecţie, evaluare şi contractare, denumită în continuare UPSEC, din cadrul AIMMAIPE Ploieşti.

8.2. În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul AIMMAIPE Ploieşti se constituie: UPSEC, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE.

8.3. UPSEC din cadrul AIMMAIPE Ploieşti va verifica, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a listei cu solicitanţii înscrişi în Program, documentaţia încărcată online. După finalizarea verificării, UPSEC din cadrul AIMMAIPE Ploieşti va transmite aplicanţilor, prin fax, e-mail, poştă, scrisoare de respingere în cazul în care se constată că:

- documentaţia încărcată este incorectă;

- solicitanţii au declarat în formularul de înscriere informaţii care nu sunt corecte/reale;

- solicitanţii nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură;

- activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializează/produce nu face/fac obiectul prezentului program conform pct. 1 subpct. 1.3 din prezenta procedură.

Pentru solicitanţii acceptaţi de principiu de către UPSEC, Al M MAI PE Ploieşti va transmite scrisoarea de înştiinţare privind acceptarea participării la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2017, în limita locurilor disponibile/în afara locurilor disponibile.

8.4. În cadrul DAPIMM şi AIMMAIPE se va constitui o echipă de implementare prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

8.5. MMACA va publica pe site-ul www.aippimm.ro lista cu aplicanţii admişi şi respinşi pentru participare la târgul naţional.

8.6. AIMMAIPE va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, menţionând titlul acestuia, şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

8.7. Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării pe baza ratei de referinţă publicate de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Echivalentul în euro al valorii facilităţii acordate În fiecare an va fi stabilit la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data adoptării hotărârii prin care se aprobă facilitatea fiscală de către furnizorul schemei.

9. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor

9.1. În conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

9.2. Astfel, solicitantul se poate adresa AIMMAIPE Ploieşti, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.

9.3. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

- datele operatorului economic;

- obiectul contestaţiei;

- motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

- dovezile pe care se întemeiază;

- semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia.

9.4. Termenul de soluţionare este de 5 zile de la data primirii contestaţiei

9.5. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax/e-mail/poştă.

9.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor se va constitui în cadrul AIMMAIPE Ploieşti o comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.

9.7. Numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de credite al AIMMAIPE.

10. Decontarea cheltuielilor cu transportul beneficiarilor

10.1. Participanţii vor depune la AIMMAIPE de care aparţin (conform listei prevăzute în anexa nr. 6) cererea-tip de decontare (anexa nr. 7) însoţită de documentele justificative menţionate în anexa nr. 8, în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului.

10.2. Decontarea cheltuielilor legate de transport se va face pe baza unei cereri-tip de decontare (anexa nr. 7), pe care solicitantul trebuie să o depună la sediul AIMMAIPE împreună cu următoarele documente justificative:

- documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă;

- pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 2.000 lei pentru Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2017. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, se va rambursa contravaloarea a 7,5 I carburant la 100 km parcurşi doar pentru proprietarul autoturismului (persoană fizică sau firmă), chiar dacă se deplasează în acelaşi scop mai multe persoane care sunt pasageri în autoturism. Conform noilor prevederi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, sunt acele documente emise astfel: pentru transport se consideră documente în termen documentele emise cu maximum 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului şi maximum 2 (două) zile după finalizarea acestuia;

- copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală, sau copia cererii de deschidere/extrasului contului deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- angajamentul beneficiarului (anexa nr. 9) de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2016, către Unitatea monitorizare, control şi raportare din cadrul AIMMAIPE, conform formularului de raportare prevăzut în anexa la angajamentul din anexa nr. 9;

- opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a ajutorului financiar nerambursabil, denumit în continuare AFN, semnat (anexa nr. 8).

Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul AIMMAIPE o Unitate de plată, denumită în continuare UPr ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE.

Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei directorului executiv al AIMMAIPE, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială solicitanţii îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare a Programului, DAPIMM şi/sau AIMMAIPE pot/poate refuza plata AFN.

AIMMAIPE nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans.

10.3. Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: un original şi o fotocopie certificată; cele 2 exemplare ale dosarelor vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi depuse la sediile AIMMAIPE.

Destinatar:

- AIMMAIPE - adresa;

- UPSEC - pentru Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 2017.

Expeditor:

- denumirea completă a firmei solicitante;

- nr. de înregistrare în registrul comerţului;

- CUI/codul de înregistrare fiscală;

- suma decontată;

- adresa solicitantului, inclusiv judeţul;

- numărul de înregistrare.

10.4. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor în baza unui proces-verbal. Acestea vor fi ridicate de către operatorii economici de la sediile AIMMAIPE, după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumelor decontate.

10.5. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de către beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

10.6. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

10.7. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral la adresa www.aippimm.ro şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

10.8. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

10.9. MMACA, prin AIMMAIPE, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

10.10. Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MMACA-DAPIMM, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.

10.11. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.

10.12. Pe baza unei cereri scrise, MMACA va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

10.13. Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile ce se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

10.14. Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

10.15. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

10.16. În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoare ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

10.17. Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

10.18. Furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

10.19. Furnizorul are obligaţia de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAs), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.

10.20. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a încărca în RegAs contractele de finanţare şi contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc. În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

11. Confidenţialitate

11.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

11.2. MMACA şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internatul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul cheltuielilor decontate, aşezarea geografică (localitatea şi judeţul).

12. Precizări

Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea decontării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul AIMMAIPE, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 30 iunie 2018.

13. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE*

 

Denumirea completă a solicitantului

Adresa solicitantului

Judeţul

Telefon

Fax

Adresă de e-mail

Numele reprezentatului legal

Funcţia reprezentatului legal

Cod unic de înregistrare (după caz)

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului (după caz)

Nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (după caz)

Certificat de înmatriculare/de înregistrare (după caz)

Încarcă

Browse

Actul constitutiv (după caz)

Încarcă

Browse

Statutul (după caz)

Încarcă

Browse

Cererea de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2017

Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului

Declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis

Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2015 şi anul 2016

Declaraţie pe propria răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru

Copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate ai/a reprezentantului legal al societăţii solicitante

Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2017

AIMMAIPE de care aparţine

Categoria solicitantului:

Microîntreprindere

întreprindere mică

întreprindere mijlocie

Societate cooperativă

Societate meşteşugărească mixtă

întreprindere familială

întreprindere individuală

PFA

Asociaţie profesională

Fundaţie

Codul CAEN principal al firmei

Obiectul de activitate pe care se accesează Programul

Obiectivul general/scopul asociaţiei - fundaţiei

Tipul de meşteşug/artizanat

Tipuri de cheltuieli:*               Transport solicitant                Transport produse                 Cazare

Suma solicitată pentru decontare cheltuieli (fără TVA)

Valoarea TVA

Ataşează minimum 3 (trei) fotografii cu produse artizanale/meşteşugăreşti realizate/comercializate care vor fi prezentate la Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2017


*Aplicaţia informatică va permite încărcarea tuturor documentelor solicitate în cadrul procedurii de implementare a Programului conform pct. 7.4 din Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută m cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.259/2017.

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CERERE-TIP DE PARTICIPARE

la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română.)

 

SECŢIUNEA A

Date solicitant

 

Operatori economici

Subscrisa ............................................., având datele de identificare menţionate în formularul de înscriere (anexa nr. 1 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. i .259/2017), reprezentată legal prin dl/dna ............................................., având calitatea de  solicit participarea, în condiţiile prevederilor Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului (Program), la Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2017.

Cont bancar1 ............................................., deschis la Banca .............................................

Nr. Registrul unic electronic (RUE) .............................................

Nr. cont ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Forma juridică: .............................................,

Forma de proprietate 100% privată DA  NU 

Capitalul social: ............................. lei, deţinut de

- persoane fizice ............................. %;

- persoane juridice ............................. %.

Numărul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior) .............................................,

Cifra de afaceri anuală netă (conform ultimei situaţii financiare anuale aprobate) ............................. lei

Precizaţi numărul de persoane care participă la Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2017 din partea solicitantului şi completaţi datele de mai jos pentru toţi însoţitorii.

Dl/Dna ............................................., având funcţia de ............................................. identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ............ nr. .............................................

 

SECŢIUNEA B

Categoria solicitantului

 

Bifaţi categoria în care vă încadraţi:

 

 

Microîntreprindere



Întreprindere familială



întreprindere mică



Întreprindere individuală



întreprindere mijlocie



Persoană fizică autorizată



Societate cooperativă



Societate meşteşugărească mixtă



Asociaţii profesionale



 

 

Fundaţii/Asociaţii



 

 

 

Codul CAEN principal al firmei este .............................................

Obiectul de activitate pe care se accesează Programul este .............................................

Obiectivul general/scopul asociaţiei - fundaţiei: .............................................

Tipul de meşteşug practicat .............................................

Descrieţi produsele/serviciile meşteşugăreşti de mică industrie şi artizanale/produse de artă populară, pe care dumneavoastră le realizaţi/societatea dumneavoastră Se dezvoltă prin activitatea desfăşurată, respectând definiţia de la pct. 1 subpct. 1.3 din procedura aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.259/2017.

Menţionaţi produsele de meşteşug/artizanat cu care participaţi la Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2017. Organizaţi ateliere de lucru în timpul târgului? Da  Nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Conturile deschise la bănci comerciale din România, pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA C

Tipul activităţilor pentru care se solicită finanţarea

 

 Decontare transport solicitant

(de la adresa solicitantului menţionată în formularul de înscriere până la târg şi retur)

Specificaţi mijlocul de transport cu care vă deplasaţi:

Pentru autoturism vă rugăm să menţionaţi numărul de înmatriculare:

Vă rugăm să menţionaţi traseul:

 Decontare transport pentru produsele meşteşugăreşti/artizanale ale solicitantului (în cazul în care produsele necesită transport separat)

(de la adresa solicitantului menţionată în formularul de înscriere până la târg şi retur)

Specificaţi mijlocul de transport cu care transportaţi produsele:

Menţionaţi numărul de înmatriculare:

Vă rugăm să menţionaţi traseul:

 Decontare cazare în ............................................. pe perioada Târgului naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2017

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare nu va depăşi 1.600 lei pe perioada târgului.

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport nu va depăşi 2.000 lei. În limita sumei de 2.000 lei beneficiarul îşi poate deconta una dintre cheltuieli (transportul şi transportul produselor) sau ambele cheltuieli menţionate. Se acordă finanţare pentru transportul produselor în vederea prezentării acestora la târg, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu solicitantul.

În cazul în care suma totală cheltuită cu cazarea depăşeşte 1.600 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar, în cazul în care suma totală cheltuită cu transportul depăşeşte 2.000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar, în cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 2.000 lei. TVA este cheltuială neeligibilă şi nu se decontează.

 

SECŢIUNEA D

Declaraţie pe propria răspundere

 

Operatori economici

Subsemnatul(a), ............................................., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ............ nr. ............................................., eliberat(ă) de ............................................. la data de ............................................., cu domiciliul în localitatea ............................................., str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ............................................., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ............................................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la nivelul întreprinderii unice, în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:

 nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;

 am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis.

 

Nr. crt.

Anul acordării ajutorului

Forma ajutorului

instituţia finanţatoare

Programul prin care a beneficiat de finanţare

Cuantumul ajutorului acordat

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.

Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale.

 

NOTĂ:

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii agenţiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

În cadrul Programului vor fi acceptate numai formularele de înscriere la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2017 care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acestora faţă de modelul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând respingerea finanţării.

 

Semnătura autorizată a solicitantului*

Numele .............................................

Semnătura .............................................

Data semnării .............................................


* Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

ACTIVITĂŢILE

de susţinere a meşteşugurilor şi artizanatului şi cheltuielile eligibile aferente, care constituie obiectul finanţării

 

Nr. crt.

Activitatea eligibilă

Cheltuieli eligibile

Valoarea maximă a finanţării pe activităţi

Documente justificative în original şi copie certificată pentru decont (fotocopie cu semnătura solicitantului, cu menţiunea .conform cu originalul”)

1.

transport persoane - autoturism, microbuz, autocar, tren

cheltuieli legate de transport

2.000 lei cumulat cu pct. 2

bon fiscal pentru combustibil în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat în cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioadă delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, m interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare; foale de parcurs, după caz

2.

Transport produse

cheltuieli legate de transportul

produselor care vor fi prezentate la târg

2.000 lei cumulat cu pct. 1

bon fiscal pentru combustibil în termen; se va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, conform prevederilor Hotărârii

Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare; foale de parcurs, după caz; aviz însoţire marfă

3.

cazare

cheltuieli legate de cazare

1.600 lei

factura unităţii de cazare, pentru fiecare participant în parte; dovada plăţii

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

 

I. Datele de identificare ale întreprinderii

Denumirea întreprinderii .............................................

Adresa sediului social .............................................

Cod unic de înregistrare .............................................

Numele şi funcţia .............................................

(preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalentului acestuia)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

 întreprindere autonomă - în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 5 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.259/2017 (procedură).

 întreprindere parteneră - se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

 întreprindere legată - se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

 

Exerciţiul financiar de referinţă 2

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

 

 

 

 

 

 

 

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie  (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Nu

Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic3

Numele .............................................

Funcţia: .............................................

Semnătura .............................................

Data semnării: .............................................


1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2017.

3 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

 

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);

- secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 

Perioada da referinţă - anul 2016

 

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Total active (mii lei/mii €)

1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2)

 

 

 

2. Datele cumulate 1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate 1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Datele incluse în secţiunea „Total” din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.259/2017.


1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declara pe propria răspundere.

2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când aste cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este indusă.

 

SECŢIUNEA A

Întreprinderi partenere

 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completat㠄fişa de parteneriat” (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

Date de identificare şi date financiare preliminare

Tabelul A. 1

 

Întreprinderea parteneră - date de identificare

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

Numele sau denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalentului acestuia

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza „fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secţiunea „Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi „fişe privind legătura dintre întreprinderi” pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

 

FIŞA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii .............................................

Adresa sediului social

Codul unic de înregistrare .............................................

Numele, prenumele şi funcţia .............................................

(preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalentului acestuia)

 

2. Date referitoare la întreprinderea legată

 

Perioada de referinţă - anul 2016

 

Numărul mediu anual de salariaţi1

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale2

(mii lei/mii €)

Total:

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, seva adăuga „fişa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

 

3. Calculul proporţional

a) Indicaţi exact proporţia deţinută1 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

 

Tabelul de parteneriat - A.2

 

Procent

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale3

(mii lei/mii €)

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 2

 

 

 

 

Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.


1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

2 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

3 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

 

SECŢIUNEA B

Întreprinderi legate

 

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

Cazul 1: întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

Cazul 2: întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare1.

 

1 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1

 

 

Numărul mediu anual de salariaţi2

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

Total:

 

 

 


2 În cazul în care Un situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

 

Datele introduse în secţiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.

 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea legată

(denumire/date de identificare

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalentului acestuia

A.

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

 

 

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o „fişă de parteneriat” trebuie adăugate la secţiunea A.

 

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o „fişă privind legătura dintre întreprinderi” şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2.

Tabelul B2

 

Întreprinderea numărul:

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

1*

 

 

 

2.*

 

 

 

3.*

 

 

 

4.*

 

 

 

5.*

 

 

 

Total:

 

 

 

 

NOTĂ:

Datele rezultate în secţiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate).


*) Ataşaţi câte o „fişă privind legătura dintre întreprinderi* pentru fiecare întreprindere.

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic 1

Numele .............................................

Funcţia .............................................

Semnătura .............................................

Data semnării .............................................

 

1 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr. ....................... din tabelul B2, secţiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

 

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii .............................................

Adresa sediului social .............................................

Codul unic de înregistrare .............................................

Numele, prenumele şi funcţia .............................................

(preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalentului acestuia)

2. Date referitoare la întreprindere

 

Perioada de referinţă

 

Numărul mediu anual de salariaţi1

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

Total:

 

 

 

 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date

aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja induse în situaţiile financiare anuale consolidate.

 

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi „fişa de parteneriat” trebuie introduse în secţiunea A.

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economi

Numele .............................................

Funcţia .............................................

Semnătura .............................................

Data semnării .............................................


1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

2 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 6

Ia procedura

 

LISTA

agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului (AIMMAIPE)

 

Nr. crt.

AIMMAIPE (judeţe arondate)

Adresa

Telefon/Fax

1.

BRAŞOV

Braşov

Covasna

Sibiu

Str. Turnului nr. 5, sc. B, et. 1, Braşov,

C.P. 500152

0268-548.018 tel.

0268-548.017 fax

www.aippimm.ro

oficiubrasov@imm.gov.ro

2.

CLUJ-NAPOCA

Bihor

Bistriţa-Năsăud

Cluj

Maramureş Satu Mare Sălaj

Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca,

C.P. 400174

0264-487.224 tel.

0264-487.244 fax

www.aippimm.ro

oficiucluj@imm.gov.ro

3.

CONSTANŢA

Brăila

Buzău

Constanţa

Galaţi

Tulcea

Vrancea

Bd. Tomis nr. 79-81, et. 6, Constanta,

C.P. 900669

0241-661.253 tel.

0241-661.254 fax

www.aippimm.ro

oficiuconstanta@imm.gov.ro

4.

CRAIOVA

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

Str. Ştefan cel Mare nr. 93, et. 1, Craiova,

C.P. 200129

0251-510.785 tel./fax

www.aippimm.ro

oficiucraiova@imm.gov.ro

5.

IAŞI

Bacău

Botoşani

laşi

Neamţ

Suceava

Vaslui

Str. Elena Doamna nr. 61 A, et. 2, Iaşi,

C.P. 700398

0232-464343 tel./fax

www.aippimm.ro

oficiuiasi@imm.gov.ro

6.

PLOIEŞTI

Argeş

Bucureşti

Călăraşi

Dâmboviţa

Giurgiu

Ialomiţa

Ilfov

Prahova

Teleorman

Str. Trei Ierarhi nr. 9-11, Ploieşti, judeţul

Prahova

C.P. 100010

0244-522.085 tel.

0244-544.054 fax

www.aippimm.ro

oficiuploiesti@imm.gov.ro

7.

TÂRGU MUREŞ

Harghita

Mureş

Alba

Str. Cuza Vodă nr. 22, Târgu Mureş,

C.P. 540027

0265-311.660 tel.

0265-260.818

fax www.aippimm.ro

oficiutargumures@imm.gov.ro

8.

TIMIŞOARA

Arad

Caraş-Severin

Hunedoara

Timiş

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, Timişoara,

C.P. 300575

0256-292.739 tel.

0256-292.767 fax

www.aippimm.ro

otimmctimisoara@imm.gov.ro

 

ANEXA Nr. 7

Ia procedură

 

CERERE-TIP DE DECONTARE

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Operatori economici

Subscrisa, ............................................., având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin

dl/dna ............................................., identificat(ă)cu B.I./C.I. seria ............. nr. ............................................., eliberat la data de .............................................,, cu domiciliul în localitatea .............................................,, str. ............................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ............................................., cod poştal .............................................,, solicit decontarea sumei de ................................, reprezentând cheltuieli eligibile în condiţiile prevederilor Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.259/2017.

Datele de identificare ale operatorului economic:

Denumirea operatorului economic .............................................,

Data înregistrării .............................................,

Nr. de ordine la oficiul registrului comerţului .............................................,

Codul unic de înregistrare .............................................,

Sediul/Adresa .............................................,

Telefon ............................................., fax ............................................., e-mail .............................................

Nr. cont1 în care se solicită transferarea sumei decontate (RO) ............................................., deschis la Trezoreria .............................................,

Cont banca 2 ............................................., deschis la Banca .............................................

Nr. Registrul unic electronic (RUE) .............................................,

Anexez la prezenta documentele justificative prevăzute în opis din anexa nr. 8 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.259/2017.

Semnătură .............................................

Funcţia .............................................

Data întocmirii .............................................


1 Pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Conturi deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

FORMULARUL DE DECONT1

 

Denumirea operatorului economic .............................................,

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii2

Codul de dasificare3

Factura

Instrumenta de plată4

Valoare solicitată

Valoare aprobată de Unitatea programare, selecţie, evaluare şi contractare5

 

Nr. factură

Data facturii

Valoare factură cu TVA

Valoare factură fără TVA

Felul documentului

Nr.

Data

Valoare cu TVA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic3

Numele

Funcţia .............................................

Semnătura .............................................

Data semnării .............................................


1 La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată.

2 Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi,

3 Unde este cazul.

4 Ordine de plată/chitanţă/cotor filă Cec/foale de vărsământ, bilet la ordin trecut prin bancă.

5 Se va completa de agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului.

 

Viza UPSEC 5

 

 

Coordonator

Verificator

Verificator

Numele şi prenumele

 

 

 

Semnătura

 

 

 

Data

 

 

 

Aprobat (lei)

 

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

OPIS*

Documente care însoţesc cererea-tip de decontare

 

a) Formularul de decont prevăzut în anexa nr. 7 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.259/2017 (procedură)

 

b) Documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3 la procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă, în original şi 2 fotocopii certificate; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către Unitatea programare, selecţie, evaluare şi contractare, prin semnătura reprezentantului Unităţii programare, selecţie, evaluare şi contractare.

 

c) Copia cererii de deschidere/extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială solicitanţii îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

d) Copia cererii de deschidere/extrasului de cont bancar (pentru participanţi PFA, întreprinderi individuale)

 

e) Angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2015, către Unitatea monitorizare, control şi raportare din cadrul AIMMAIPE, conform anexei nr. 9 la procedură

 

f) Opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a AFN, întocmit conform prezentei anexe, semnat.

 

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic1

Numele .............................................

Funcţia .............................................

Semnătura .............................................

Data semnării .............................................


* Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. AIMMAIPE nu îşi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.

1 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul(a), ............................................., domiciliat(ă) în ............................................., identificară) cu B.I./C.I. seria ............... nr. ............................................., eliberat(ă) de ............................................., la data de ............................................., reprezentant legal/împuternicit al ............................................., cu sediul în ............................................., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2017, organizat în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, către Unitatea monitorizare, control şi raportare din cadrul Agenţiei pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu anul următor participării la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2017, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul angajament.

Numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea .............................................

Data întocmirii .............................................

Semnătura .............................................

 

ANEXĂ

la angajament

 

FORMULAR DE RAPORTARE 1

PROGRAMUL NAŢIONAL MULTIANUAL PENTRU SUSŢINEREA MEŞTEŞUGURILOR ŞI ARTIZANATULUI

(Se completează toate rubricile în limba română.)

 

 

Perioada pentru raportare: anul .........................

Datele de identificare a solicitantului: .............................................

Denumirea solicitantului .............................................

Adresa .............................................

Telefon/fax .............................................

E-mail .............................................

Cod poştal. .............................................

Data înregistrării operatorului economic .............................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (după caz) ........................

Codul unic de înregistrare (după caz) .............................................

Am participat la târgul organizat de către Agenţia pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) ............................................., iar decontarea s-a efectuat pe baza Cererii-tip de decontare nr. ......................... din data de ............................................. .

Date de raportare tehnică:

- cifra de afaceri ............................................. lei

- profitul brut ............................................. lei

- număr mediu scriptic anual de personal

- număr de locuri de muncă nou-create

În perioada considerată aţi încheiat contracte cu noi parteneri?

NU 

DA 

În perioada considerată aţi exportat pe noi pieţe

NU 

DA  în următoarele ţări: .............................................

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................. identificat/identificată cu B.I./C.I. seria ................. nr. ............................................., eliberat(ă) de ............................................. la data de ............................................. cu domiciliul în localitatea ............................................., str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ............................................., în calitate de reprezentant legal al societăţii ............................................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

Semnătura autorizată

Funcţia .............................................

Data semnării .............................................


1 Se completează pentru următorii 3 ani bugetari începând cu anul 2017. Prezentul formular de raportare se trimite la AIMMAIPE de care aparţine operatorul economic până la sfârşitul lunii iunie a anului de raportare menţionat.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Nr. 1.163 din 2 octombrie 2017

Nr. 5.313 din 9 octombrie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

 

Văzând Referatul de aprobare al Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică nr. F.B. 9.886 din 2 octombrie 2017,

având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei naţionale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Centrul de resurse umane în sănătate publică, celelalte direcţii implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi universităţile de medicină şi farmacie Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ministrul educaţiei naţionale,

Florian-Dorel Bodog

Liviu-Marian Pop

 

ANEXĂ

 

METODOLOGI E

pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe foc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 19 noiembrie 2017. Concursul se desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, laşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Art. 2. - (1) Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Cifra de şcolarizare pe domenii şi specialităţi este aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.

(3) Numărul de locuri şi posturi pe domenii şi specialităţi se stabileşte defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară ş) farmacie, în funcţie de capacităţile de pregătire pe specialităţi ale acestora, de către Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 3. - (1) Pentru organizarea concursului de rezidenţiat este desemnată o comisie centrală de rezidenţiat, formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai universităţilor de medicină şi farmacie din România, aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului sănătăţii.

(2) La nivelul centrelor universitare care organizează concursul se desemnează comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universităţii.

(3) întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea concursului, alcătuirea clasificărilor şi alegerea locurilor/posturilor aparţine comisiei centrale de rezidenţiat.

Art. 4. - (1) Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore.

(2) Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

(3) Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

(4) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţialului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.

(5) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţialului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare

(6) Candidaţii posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru locurile oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educaţiei Naţionale, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, susţin concursul în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care îi va distribui pe centrele universitare.

Art. 5. - Rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezidenţii pot efectua cumul de funcţii numai în condiţiile respectării integrale a curriculei şi a programului de pregătire stabilit pentru toţi rezidenţii, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Informaţiile generale importante despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, TV, iar cele de detaliu, pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România, prin publicare în ziarul „Viaţa medicală”, precum şi prin internet, la adresa rezidentiat.ms.ro.

 

CAPITOLUL II

Tematică, bibliografie, întrebări

 

Art. 8. - Tematicile concursului de rezidenţiat şi bibliografia aferentă sunt diferite pe domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către Colegiul Medicilor Dentişti din România, respectiv de către Colegiul Farmaciştilor din România, sunt aprobate de către ministrul sănătăţii şi au fost publicate în ziarul „Viaţa medical㔠nr. 24 din 16 iunie 2017 pentru domeniul Medicină dentară şi domeniul Farmacie. Pentru domeniul Medicină, tematica şi bibliografia au fost publicate în ziarul „Viaţa medical㔠nr. 16 din 15 aprilie 2016. Tematicile pot fi accesate pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România.

Art. 9. - (1) întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu. Caietele cu întrebări sunt întocmite de trei grupuri de specialişti, câte unul pentru fiecare domeniu de concurs, din toate centrele universitare în care se organizează concursul şi sunt elaborate într-un loc de unde aceştia nu au nicio legătură cu exteriorul şi nu părăsesc locul respectiv decât cu minimum o oră înainte de încheierea probei scrise (nu mai devreme de ora 13,15 în ziua de 19 noiembrie 2017). Întreaga activitate se desfăşoară sub coordonarea unui responsabil desemnat prin tragere la sorţi de comisia centrală de rezidenţiat din rândul specialiştilor aflaţi în sediul securizat.

(2) Coordonatorul fiecărui grup răspunde de corectitudinea formulării întrebărilor, de alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea secretului întrebărilor şi răspunsurilor corecte, precum şi de răspunsurile la contestaţii. Coordonatorul fiecărui grup de lucru semnează pentru setul de întrebări formulate de către grupul de lucru respectiv.

(3) Coordonatorul dă avizul „bun de tipar” pentru multiplicarea caietelor cu întrebări.

(4) în ziua de 18 noiembrie 2017, ora 10,00, responsabilul desemnat conform alin. (1) va transmite caietele cu întrebările de concurs, în format electronic securizat, către coordonatorii grupurilor de lucru desemnaţi cu multiplicarea caietelor cu întrebări din fiecare centru universitar în care se organizează concursul.

(5) Persoanele nominalizate la alin. (4) vor primi la intrarea în sediile securizate parola de acces la formatul electronic. După confirmarea primirii caietelor cu întrebări, canalul de comunicare se închide, iar aparatura electronică este sigilată într-un loc unde nu are acces nicio persoană. Sigilarea se va face cu bandă adezivă pe care vor semna minimum 3 persoane din grupul de lucru desemnat pentru multiplicarea caietelor cu întrebări, respectiv minimum 3 specialişti dintre cei care au formulat întrebările de concurs.

(6) Comisiile locale desemnate să multiplice caietele cu întrebări se vor afla, de asemenea, în sedii securizate unde nu au nicio legătură cu exteriorul şi vor dispune de toate materialele şi echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări şi ambalării lor în sacii ce vor fi sigilaţi. Caietele sunt multiplicate într-un număr stabilit în funcţie de numărul candidaţilor din fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greşeli de tipărire şi pentru preîntâmpinarea dificultăţilor legate de distribuţia diferită a fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C şi D pentru fiecare domeniu de concurs. Caietele conţin aceleaşi întrebări, dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete.

(7) După multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă şi ştampilate (ştampila este emisă de comisia centrală), puse în saci, iar sacii sunt sigilaţi cu cleştii transmişi de comisia centrală. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs. Pe fiecare sac se vor preciza centrul universitar de concurs, domeniul, clădirea, sala, numărul de candidaţi din sala respectivă şi numărul de caiete cu întrebări din fiecare tip. De conţinutul acestora răspunde responsabilul grupului tehnic desemnat de comisia locală de rezidenţiat.

(8) Persoanele aflate în sediile securizate, atât cele desemnate pentru alcătuirea întrebărilor de concurs, cât şi personalul tehnic care asigură multiplicarea caietelor cu întrebări, vor preda înaintea începerii activităţii orice echipament electronic de comunicare personal (telefoane mobile, laptopuri etc.) şi vor depune la comisia centrală de rezidenţiat o declaraţie de confidenţialitate, conform modelului pus la dispoziţie de comisia centrală de rezidenţiat.

(9) în ziua de 19 noiembrie 2017, ora 8,30, reprezentanţii comisiilor locale de rezidenţiat, însoţiţi de personal de pază (cel puţin un reprezentant al comisiei locale de rezidenţiat şi un jandarm pentru fiecare maşină de transport), se vor prezenta la sediul securizat la care au fost multiplicate caietele cu întrebările de concurs pentru a ridica sacii sigilaţi cu pachetele sigilate în care se află caietele cu întrebări. Aceştia vor fi predaţi sub semnătură reprezentanţilor comisiei locale desemnaţi să răspundă de sediul de concurs respectiv.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidaţilor

 

Art. 10. - (1) La concurs se pot prezenta:

a) candidaţii posesori ai unei diplome de licenţa în profil medico-farmaceutic uman sau ai unei diplome echivalente cu aceasta;

b) rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

c) specialiştii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obţinerea celei de-a două specialităţi. Specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a două specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;

d) candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.

(2) Sunt admişi la concurs numai candidaţii care sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere.

Art. 11. - Pentru candidaţii medici specialişti, formarea în a două specialitate se poate obţine numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obţinută prin concurs de rezidenţiat, este aceeaşi cu cea prevăzută pentru a două specialitate fără concurs de rezidenţiat.

Art. 12. - (1) înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada 18-27 octombrie 2017 inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni până joi orele 9,00-15,00, respectiv 9,00-14,00 pentru zilele de vineri. Direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie îşi vor adapta numărul punctelor de depunere a dosarelor în funcţie de afluxul de candidaţi.

(2) Anunţul de concurs va cuprinde:

a) data, ora şi locul desfăşurării concursului;

b) condiţiile generale de participare la concurs;

c) locul şi perioada de înscriere;

d) numărul de locuri scoase la concurs pe specialităţi şi centre de pregătire;

e) lista posturilor scoase la concurs cu distribuţia acestora pe centre universitare;

f) alte informaţii generale de interes pentru candidaţi.

(3) Candidaţii prevăzuţi la art. 4 alin. (6) se înscriu la concurs prin Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, în condiţii similare celorlalţi candidaţi şi cu respectarea prevederilor anunţului de concurs.

Art. 13. - (1) Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menţiona:

(i) numele candidatului, iniţiala/iniţialele tatălui, precum şi toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau paşaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;

(ii) centrul universitar şi domeniul pentru care concurează;

(iii) acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet;

b) xerocopia buletinului, cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);

c) copia diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii promoţiei 2017 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licenţă, adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;

d) adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;

e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează;

f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele faţă de numele înscris în diploma de licenţă, dacă este cazul;

g j chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi se achită în contul ministerului care va fi indicat prin anunţul de concurs.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi f) vor fi însoţite de original în vederea certificării la depunere conform art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, în cazul în care persoana se prezintă cu copiile legalizate după documente, direcţia de sănătate publică este obligată să le accepte.

(3) După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 27 octombrie 2017, ora 14,00, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea opţiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.

(4) Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.

(5) Depunerea mai multor dosare ale aceleiaşi persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.

Art. 14. - După verificarea documentelor depuse în vederea respectării condiţiilor de participare pentru fiecare candidat, direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie vor completa on-line, la adresa http://examene.meddb.ro, lista nominală cu candidaţii înscrişi, al cărei conţinut este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 15. - (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie, după centralizarea şi verificarea tabelelor cu candidaţii înscrişi, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidaţii înscrişi la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sănătăţii în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

(2) Ministerul Sănătăţii va centraliza listele cu candidaţii şi le va defalca pe centre universitare, conform opţiunii candidaţilor. Până la data de 1 noiembrie 2017, Ministerul Sănătăţii va comunica universităţilor de medicină şi farmacie numărul de candidaţi pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmând ca, până la data de 3 noiembrie 2017, să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidaţi.

(3) Listele cu candidaţii admişi în concurs, pe centre universitare şi domenii, se afişează pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 6 noiembrie 2017.

(4) în situaţia în care un candidat constată o eroare materială (de nume, centru de concurs, domeniu etc.) în listele prevăzute la alin. (3), va sesiza acest lucru până cel târziu la data de 10 noiembrie 2017, ora 12,00, direcţiei de sănătate publică, respectiv ministerului cu reţea sanitară proprie unde a depus dosarul de concurs pentru a se opera corecţia necesară.

(5) Repartizarea candidaţilor pe săli se face diferenţiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină şi farmacie.

(6) La data de 16 noiembrie 2017. candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro.

(7) Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afişează lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.

(8) Candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar care în ziua concursului sunt declaraţi absenţi în sălile de concurs nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidaţii ale căror dosare de înscriere sunt respinse.

 

CAPITOLUL IV

Desfăşurarea concursului

 

Art. 16. - (1) Concursul se desfăşoară în ziua de duminică, 19 noiembrie 2017.

(2) în dimineaţa zilei de concurs, la ora 7,30, şeful de sală şi supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimaţie de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaţilor,

(3) începând cu ora 8,30, candidaţii pot intra În sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.

Art. 17. - (1) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşază la locul indicat prin legitimaţia de bancă. Candidaţii ocupă numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală.

(2) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi.

(3) În prezenţa candidaţilor, şeful de sală citeşte instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului.

Art. 18. - (1) începând cu ora 9,00, candidaţilor li se împart grilele pentru răspuns şi câte o cariocă de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât şi pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul următor:

a) rândul 1 primeşte grile tip A şi B, conform următoarei scheme:

A-B-A-B-A-B-etc.;

b) rândul 2 primeşte grile tip C şi D, conform următoarei scheme:

c) rândul 3 primeşte grile tip A şi B, conform următoarei scheme:

B-A-B-A-B-A-etc.;

d) rândul 4 primeşte grile tip C şi D, conform următoarei scheme:

e) începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus (rândul 5 = rândul 1, rândul 6 = rândul 2 etc.) până ce toţi candidaţii vor primi o grilă de răspuns.

(2) Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care grila respectivă este înlocuită. Fiecare candidat completează apoi datele personale în spaţiul special de pe grilă, cu litere majuscule.

(3) Şeful de sală şi supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului şi cu legitimaţia de bancă. După această operaţiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise. Candidaţii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.

(4) Sacii sigilaţi conţinând caietele cu întrebări vor fi aduşi la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de şeful de sală şi de 3 candidaţi din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Li se împart apoi candidaţilor caietele cu întrebări, ţinându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Şeful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afişată) şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de terminare a concursului.

(5) Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, precum şi corespondenţa dintre caietul cu întrebări şi tipul de grilă primit anterior. La solicitarea candidatului, caietele cu greşeli de tipărire sunt înlocuite de şeful de sală.

(6) întreaga responsabilitate asupra corespondenţei dintre tipul de grilă şi cel al caietului cu întrebări revine candidatului.

(7) Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.

(8) în timpul concursului candidaţii nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalţi candidaţi, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc din sală unde candidaţii nu au acces până la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita şi telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs.

Candidaţii îşi vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive sunt rugaţi să le scoată pe perioada celor patru ore de concurs, pentru a se evita suspiciunea de transmitere radiorecepţie.

Orice abatere (comunicare între candidaţi, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înşelăciune asupra identităţii) este socotită fraudă şi se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Candidaţilor le este permis să păstreze pe perioada celor patru ore de concurs o sticluţă cu cafea/apă/râcoritoare şi ciocolată/sandwichuri/biscuiţi numai cu ambalaj transparent in cantităţi rezonabile şi numai pentru utilizare personală. Candidaţii care tulbură liniştea în sala de concurs sau îi perturbă pe alţi candidaţi sunt avertizaţi de şeful de sală să îşi revizuiască atitudinea. În cazul în care nici după cel de-al doilea avertisment nu se liniştesc sunt somaţi să părăsească sala de concurs. În acest caz se întocmeşte un proces-verbal semnat de şeful de sală şi supraveghetorii din sala respectivă, iar cel în cauză predă grila de răspuns şi caietul cu întrebări şi părăseşte sala de concurs.

(9) La expirarea timpului de concurs toţi candidaţii au obligaţia să înceteze completarea grilei de răspuns. Cei care nu se supun acestei obligaţii vor fi avertizaţi de şeful de sală; dacă şi după avertizare candidatul va continua completarea grilei de răspuns acesta poate fi sancţionat prin eliminarea din concurs. Eliminarea va fi consemnată în procesul-verbal al sălii respective.

(10) La terminarea concursului candidaţii predau şefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.

(11) Candidaţii absenţi şi cei care se retrag din concurs sunt menţionaţi ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de răspuns şi caietul cu întrebări, sub semnătură, şi pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Şeful de sală scrie pe grila lor „Retras din concurs”. Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cărora, în lista finală, pentru candidatul care s-a retras, se face menţiunea „Retras din concurs”. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv.

(12) Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidaţi, sub semnătură, şefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic prin scanare, în sala de concurs, în prezenţa autorului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă, care vor fi nominalizaţi în procesul-verbal al sălii şi care vor semna pe acesta şi pe grilele candidaţilor. În cazul unor deficienţe tehnice, scanarea se reia în prezenţa aceloraşi persoane. După anunţarea punctajului tuturor candidaţilor din sala respectivă, şeful de sală, în prezenţa a 3 candidaţi, ambalează şi sigilează plicul cu grilele corectate şi unităţile de memorie externă (memory stick) predat de personalul desemnat pentru operaţiunea de scanare. Pe durata corectării lucrărilor candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

(13) Grilele de răspuns cu menţiunea „Retras din concurs  se ambalează separat.

(14) Grilele de răspuns greşite şi cele nefolosite sunt ambalate separat şi poartă menţiunea „Anulat”.

(15) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu menţiunea „Retras din concurs” şi grile „Anulat*) se menţionează sala, numărul de candidaţi, numărul de grile corectate, respectiv „Retras din concurs”, „Anulat”.

(16) Şefii de sală completează un proces-verbal privind numărul de candidaţi înscrişi, candidaţi prezenţi, grile de răspuns, caiete cu întrebări şi unităţi de memorie externă (memory stick) returnate, după încheierea operaţiunilor de scanare a grilelor. Procesele-verbale sunt semnate de şefii de sală, supraveghetori şi 3 candidaţi.

(17) Coletele şi procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilaţi la rândul lor şi predaţi reprezentanţilor comisiei locale de rezidenţiat. Pentru sigilare se folosesc cleşti speciali, care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia locală de rezidenţiat răspunzător de locaţia respectivă de concurs.

(18) Sacii sunt transportaţi la sediul comisiei locale de rezidenţiat. Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate de preşedintele comisiei locale de rezidenţiat şi sunt asigurate prin pază permanentă (jandarmi).

 

CAPITOLUL V

Clasificarea candidaţilor

 

Art. 19. - (1) Grilele cu răspunsurile corecte sunt transmise din sediul securizat către comisiile locale de rezidenţiat, după ora 13,00, în ziua concursului, în format electronic securizat. Comisiile locale de rezidenţiat multiplică grilele cu răspunsurile corecte, le sigilează în plicuri corespunzătoare fiecărei săli de concurs şi le distribuie în sălile de concurs prin delegaţi însoţiţi de personal de pază (2-3 persoane pentru fiecare corp de clădire). Plicul este înmânat şefului de sală de către delegaţi după minimum 15 minute de la expirarea celor 4 ore de concurs şi după predarea de către toţi candidaţii din sala respectivă a grilelor pentru corectat.

(2) Atât membrii comisiei centrale de rezidenţiat, grupurile de specialişti care au alcătuit întrebările de concurs, cât şi membrii comisiilor locale de rezidenţiat care au lucrat la multiplicarea grilelor cu răspunsurile corecte au obligaţia de a păstra secretul acestora până la expirarea celor 4 ore de concurs.

(3) Grila corectă se afişează pe site-ul oficial al rezidenţiatului şi pe site-urile universităţilor de medicină şi farmacie organizatoare în ziua concursului începând cu ora 16,00.

Art. 20. - (1) Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi până la ora 16,00 în 2iua de 20 noiembrie 2017. Contestaţiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunţat pe site-ul universităţii de medicină şi farmacie unde a fost susţinut concursul.

(2) Comisia locală de rezidenţiat centralizează contestaţiile depuse privind răspunsurile corecte la întrebările de concurs şi le înaintează comisiei centrale de rezidenţiat în termen de două ore de la expirarea termenului de depunere. Comisia centrală de rezidenţiat convoacă grupurile de specialişti care au formulat întrebările de concurs. Grupurile de specialişti analizează contestaţiile depuse şi comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor printr-un proces-verbal, semnat de toţi membrii şi înaintat comisiei centrale de rezidenţiat. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie şi prin afişarea la sediul comisiei locale de concurs şi constituie răspuns la contestaţiile primite.

(3) în urma analizării contestaţiilor şi stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate În săli pot suferi modificări.

(4) Dacă în urma contestării întrebărilor comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective pentru toţi candidaţii.

Art. 21. - (1) Prelucrarea rezultatelor prin aplicarea grilei corecte rămase definitivă se face de către o comisie de specialişti din centrul universitar în care s-a desfăşurat concursul, desemnaţi de rector, după care rezultatele se centralizează la comisia centrală de rezidenţiat, în vederea alcătuirii clasificărilor finale pe domenii. Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată în/din sala respectivă niciun fel de material. În sala respectivă nu au acces decât persoanele care formează comisia menţionată.

(2) Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaţilor de la domeniul respectiv din toate centrele universitare, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anunţată în sălile de concurs.

Art. 22. - Înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la art. 21 alin. (1) procedează la desfacerea sacilor şi la verificarea conţinutului fiecărui colet, semnalând într-un proces-verbal eventualele neconcordanţe.

Art. 23. - (1) Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor din toate centrele universitare în care s-a desfăşurat concursul, stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea este naţională şi se face pentru fiecare domeniu pentru care a fost organizat concursul.

(2) Clasificările prevăzute la alin. (1) se vor afişa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro şi pe paginile de internet ale celor 6 universităţi de medicină şi farmacie.

 

CAPITOLUL VI

Rezultate. Alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrelor de pregătire

 

Art. 24. - Data afişării clasificărilor pe domenii este anunţată în timp util prin mass-media şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie şi pe site-ul rezidenţiat.ms.ro

Art. 25. - (1) Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în aceeaşi zi, prin teleconferinţă, pe baza punctajului şi a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord între Ministerul Sănătăţii şi universităţile de medicină şi farmacie, în intervalul orar 9,00-21,00. Candidaţii se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, laşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaţilor care au drept de a alege loc/post. Locurile şi posturile rămase disponibile se vor afişa pe pagina de internet la sfârşitul primei zile de repartiţie. În urma alegerii locului/postului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătăţii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialităţile şi centrele alese şi procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaţilor), în termen de 3 zile lucrătoare.

(2) Lucrările privind alegerea locurilor/posturilor publicate la concurs vor fi coordonate de preşedintele comisiei centrale de rezidenţiat. La sediul comisiei centrale de rezidenţiat se va institui o comisie tehnică care va ţine evidenţa locurilor/posturilor alese.

(3) La nivelul fiecărui centru universitar din cele nominalizate la alin. (1) se vor instituii comisii de alegere formate din reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică din judeţul respectiv sau, după caz, ai Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi ai instituţiilor de învăţământ superior cu profil medical în cauză. Comisiile vor fi formate din minimum 6-8 membri. Preşedintele comisiei locale de alegere este desemnat de comisia locală de rezidenţiat, iar vicepreşedinte este directorul executiv al direcţiei de sănătate publică sau înlocuitorul legal al acestuia.

Art. 26. - (1) Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

(2) Candidaţii care deţin un titlu de specialist şi aleg loc/post au obligaţia ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după caz, să depună la Ministerul Sănătăţii angajamentul de plată pentru cea de-a două specialitate.

(3) Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.

(4) Candidaţii prevăzuţi la alin. (2) nu pot alege loc/post în specialitatea în care sunt deja confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.

(5) Candidaţii care obţin punctajul minim prevăzut la art. 4 alin. (2) şi renunţă la alegerea unui loc sau post, precum şi cei care se clasează în afara numărului de locuri/posturi publicate la concurs sunt declaraţi respinşi.

(6) Locurile şi posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor vor putea fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidenţiat.

 

CAPITOLUL VII

Exemplificări privind tipurile de întrebări şi modul de punctare

 

Art. 27. - Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialişti stabilite de comisia centrală de rezidenţiat.

Art. 28. - (1) Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:

a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidaţii marchează mai mult sau mai puţin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);

b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2-4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai puţin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).

(2) în caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu şi întrebările de tip complement multiplu.

(3) Exemplu de punctare: A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte A şi C:

a) în cazul în care candidatul marchează corect A şi C, acesta primeşte 5 puncte, astfel;

A

B

C

D

E

 

X

 

X

 

 

 

1

1

1

1

1

= 5 puncte;

 

b) în cazul în care candidatul marchează A şi B, acesta primeşte 3 puncte, astfel:

A

B

C

D

E

 

X

X

 

 

 

 

1

1

1

1

1

= 3 puncte;

 (4) Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în funcţie de răspunsurile corecte date de toţi candidaţii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.

(5) Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica şi bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 25 noiembrie 2017, în centrul universitar Bucureşti. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil.

Candidaţii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaţilor care au susţinut proba de departajare.

(6) Pentru susţinerea probei de departajare nu se percepe taxă.

 

CAPITOLUL VIII

Probleme de organizare

 

Art. 29. - Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii:

a) publicarea tematicii şi a bibliografiei de concurs, precum şi a metodologiei de desfăşurare a concursului;

b) stabilirea numărului de locuri şi de posturi pe domenii şi centre de pregătire, conform prevederilor legale;

c) rezolvarea problemelor financiare (propunerea taxei şi încasarea acesteia, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.).

Art. 30. - Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat, la nivel central şi local se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii:

a) închirierea sălilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele şi capacitatea fiecărei săli, avându-se grijă să rămână în fiecare sală 1-3 locuri libere (în funcţie de capacitatea sălii), şi verificarea cu o săptămână înainte a condiţiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

b) asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni [hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoară, unităţile de memorie externă (memory stick), cleşti pentru sigilat etc.] - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

c) organizarea supravegherii concursului - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat, care are şi următoarele atribuţii:

1. asigurarea unui număr suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25 de candidaţi, cu un minimum de 3 persoane pentru o sală);

2. desemnarea şefilor de clădire, de sală şi a supraveghetorilor pe locuri de concurs;

3. instruirea acestora cu o săptămână înainte de concurs;

d) întocmirea şi tipărirea listelor cu candidaţi, a legitimaţiilor de banca şi împărţirea candidaţilor pe săli în funcţie de capacitatea fiecăreia, afişarea acestora şi transmiterea spre webmaster pentru publicare pe internet - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

e) elaborarea şi tipărirea instrucţiunilor pentru şefii de clădire, de sală, supraveghetori şi candidaţi - coordonator este preşedintele comisiei centrale de rezidenţiat;

f) elaborarea şi tipărirea documentelor nesecrete: procese-verbale, diferenţiate pentru şefii de clădiri şi de sală, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări şi de predare-primire de la sfârşitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, unităţile de memorie externă (memory stick), plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile „Retras din concurs”, caiete cu întrebări nefolosite, atât ale şefilor de sală către şefii de clădire, cât şi ale şefilor de clădire către comisia locală de rezidenţiat; procese-verbale privind derularea concursului, completate şi semnate de şefii de sală şi de supraveghetori, grile de răspuns - responsabilă este comisia locală de rezidenţiat;

g) transportul sacilor cu caietele de concurs de la sediul securizat către comisiile locale de rezidenţiat - responsabili sunt preşedinţii comisiilor locale de rezidenţiat;

h) pregătirea pentru corectură, după aducerea la săli a aparaturii electronice şi asigurarea personalului necesar, altul decât şefii de sală său supraveghetorii - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

i) instruirea personalului care va asigura corectura grilelor prin scanare - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

j) citirea grilelor prin scanare (pe baza softului pus la dispoziţie de Ministerul Sănătăţii) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

k) stabilirea grilei de răspuns - responsabil este preşedintele comisiei centrale de rezidenţiat;

l) stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 28 alin. (3)-(5), pe domenii - responsabil este preşedintele comisiei centrale de rezidenţiat;

m) afişarea clasificărilor finale - responsabil este preşedintele comisiei centrale de rezidenţiat;

n) crearea unei pagini web pe internet în care se publică toate informaţiile nesecrete legate de concurs (distribuţia pe săli a candidaţilor, locul de afişare a acestor date, instrucţiuni pentru candidaţi, punctaje obţinute, cataloagele finale în ordinea clasificării etc.) - responsabili sunt preşedintele comisiei centrale de rezidenţiat şi preşedinţii comisiilor locale de rezidenţiat;

o) alegerea posturilor şi a locurilor publicate la rezidenţiat şi a centrelor de pregătire - responsabil este preşedintele comisiei centrale de rezidenţiat.

Art. 31 - (1) Pregătirea materialelor necesare desfăşurării concursului presupune realizarea grilelor pentru răspuns, pregătirea sacilor cu materiale nesecrete şi realizarea caietelor cu întrebări.

(2) Grilele pentru răspuns se tipăresc până la data de 10 noiembrie 2017 într-un număr dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi pe liste plus o rezervă de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăţi generate de distribuţia diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C şi D. pentru fiecare domeniu, corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, astfel încât în săli candidaţii care au locurile apropiate să aibă grile şi caiete de tipuri diferite. Modelul grilelor este pus la dispoziţie de comisia centrală de rezidenţiat până cel târziu la data de 31 octombrie 2017.

(3) Pregătirea sacilor pentru săli conţinând toate materialele nesecrete necesare (cu excepţia caietelor cu întrebări) se face de comisia locală de rezidenţiat, în săptămâna premergătoare concursului. Fiecare sac, pe care se scriu centrul universitar, domeniul, clădirea, sala, precum şi conţinutul sacului, cuprinde următoarele materiale:

a) colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns este dublu faţă de numărul candidaţilor din sala respectivă (+ 10%), în aşa fel încât să se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de acelaşi tip, o dată pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a făcut greşeli şi solicită schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numărul de candidaţi din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns conţinute de colet (numărul candidaţilor din sala respectivă x 2 + 10%);

b) pixuri-cariocă negre pentru completarea grilei de răspuns; numărul pixurilor-cariocă este corespunzător numărului candidaţilor din sala respectivă + 30% rezervă;

c) plicuri format C4 pentru împachetarea grilelor corectate;

d) coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri;

e) plicuri format C5 conţinând plumbii şi sârma pentru sigilat sacii;

f) bandă adezivă pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate şi a coletelor cu grile anulate şi retrase din concurs;

g) sfoară pentru legarea coletelor cu grile;

h) hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate şi retrase din concurs;

i) sârme cu plumbi;

j) pixuri-cariocă de culoare roşie;

k) prelungitoare pentru aparatura electronică;

l) ştampilă de concurs, conform modelului transmis de Ministerul Sănătăţii, care se aplică inclusiv pe grilele candidaţilor (în spaţiul special desemnat) şi pe materiale din sala de concurs.

(4) Sacii cu materialele nesecrete sigilaţi sunt depozitaţi prin grija comisiei locale de rezidenţiat cu două zile înainte de concurs. Sediul este sigilat. În dimineaţa zilei de concurs, sacii sigilaţi, conţinând cele de mai sus, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportaţi de comisiile special desemnate la locurile de desfăşurare a concursului.

(5) Pentru crearea şi multiplicarea caietelor cu întrebări se desfăşoară următoarele activităţi:

a) preşedintele comisiei centrale de rezidenţiat împreună cu coordonatorul colectivului desemnat pentru stabilirea întrebărilor pentru concurs îşi aleg grupurile de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru sunt făcute publice în ziua concursului;

b) întrebările sunt create după tematica şi bibliografia deja anunţate. Ele sunt prezentate în anumite condiţii de punere în pagină, pe un anumit tipar;

c) caietele cu întrebări sunt alcătuite de specialişti din toate centrele universitare în care se organizează concursul, care lucrează într-un loc de unde nu au nicio legătură cu exteriorul şi nu părăsesc locul respectiv decât cu minimum o oră înainte de încheierea probei scrise (nu mai devreme de ora 13,15 în ziua de 19 noiembrie 2017). La locul respectiv, comisia desemnată dispune de toate materialele şi echipamentele necesare;

d) comisiile locale desemnate să multiplice caietele cu întrebări se vor afla de asemenea în sedii securizate unde nu au nicio legătură cu exteriorul şi vor dispune de toate materialele şi echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări şi ambalării lor în sacii ce vor fi sigilaţi. Caietele sunt multiplicate într-un număr stabilit în funcţie de numărul candidaţilor din fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greşeli de tipărire şi pentru preîntâmpinarea dificultăţilor legate de distribuţia diferită a fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C şi D, pentru fiecare domeniu. Caietele conţin aceleaşi întrebări, dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;

e) după multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă şi ştampilate (ştampila este emisă de comisia

centrală), puse în saci, iar sacii sunt sigilaţi cu cleştii transmişi de comisia centrală. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs. Pe fiecare sac se vor preciza centrul universitar de concurs, domeniul, clădirea, sala, numărul de candidaţi din sala respectivă şi numărul de caiete cu întrebări din fiecare tip;

f) după terminarea operaţiunilor de multiplicare, toate materialele rămase (rebuturi, plusuri, matriţe din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate şi transportate la sediul comisiei locale de rezidenţiat, unde se păstrează până după alegerea posturilor, a locurilor în specialitate şi a centrelor de pregătire.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

LISTA

candidaţilor înscrişi la concursul de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

 

Nr. crt.

DSP

Domeniul

(M, D. F)

Nume, iniţiala tatălui, prenume

Promoţia

UMF absolvită

Loc actual de muncă

Centrul universitar în care solicită

să susţină concursul

Nr. chitanţă de plată a taxei de concurs

CNP

Observaţii privind starea de sănătate

Acordul pentru folosirea  numelui pe internet

Funcţia

Unitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendă:

a) DSP - direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti (se foloseşte indicativul auto; de exemplu: BC pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, B pentru Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti).

b) Domeniul:

M - pentru domeniul medicină;

D - pentru domeniul medicină dentară;

F - pentru domeniul farmacie.

c) Locul actual de muncă - pentru cei neîncadraţi se trece „FP" în rubrica „Unitatea”, iar rubrica „Funcţia” se lasă necompletată.

d) Observaţii privind starea de sănătate - se completează numai cu „Apt” sau „Inapt”.

e) Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa „DA” sau „NU”, după caz.

 

NOTĂ:

Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor. Se interzice publicarea listelor care să conţină CNP.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Galaţi

 

În temeiul art. 4 alin. (25) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă hărţile strategice de zgomot revizuite pentru portul Galaţi aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Naţional㠄Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S A. Galaţi are obligaţia revizuirii planurilor de acţiune aferente care cuprind măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ninel Cercel,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 1.471.


*) Anexa nu poate fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive de natură tehnico-redacţională, aceasta fiind disponibilă în format electronic pe pagina de internet a Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galaţi (www.romanian-ports.ro).

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Brăila

 

În temeiul art. 4 alin. (25) lit. a), alin. (26) şi art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă hărţile strategice de zgomot revizuite pentru portul Brăila aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Naţional㠄Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi are obligaţia revizuirii planurilor de acţiune care cuprind măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ninel Cercel,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 1.472.


*) Anexa nu poate fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive de natură tehnico-redacţională, aceasta fiind disponibilă în format electronic pe pagina de internet a Companiei Naţionale .Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi (www.romanian-ports.ro).

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.