MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 810/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 810         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 13 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

740. - Hotărâre privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.124. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţional

 

1.275. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Coroieni, Cupşeni şi Giuleşti din judeţul Maramureş

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) 2017/891 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sancţiunile care trebuie aplicate în sectoarele menţionate şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei, precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/892 al Comisiei din 13 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) organizaţie de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa producătorilor şi care este recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) alte forme asociative pentru comercializare - asociaţii de organizaţii de producători, organizaţii de producători transnaţionale şi asociaţii transnaţionale de organizaţii de producători;

c) asociaţie de organizaţii de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituite la iniţiativa organizaţiilor de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) organizaţie de producători transnaţională - orice organizaţie în cadrul căreia cel puţin una dintre exploataţiile producătorilor se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

e) asociaţie transnaţională de organizaţii de producători - orice asociaţie de organizaţii de producători în cadrul căreia cel puţin una dintre organizaţiile asociate se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

f) program operaţional - ansamblu de măsuri pe care organizaţia de producători sau orice formă asociativă pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor le implementează pentru îndeplinirea a cel puţin două obiective specifice, cu scopul de a accesa fondurile Uniunii Europene cu această destinaţie;

g) obiectivele specifice ale programelor operaţionale - obiectivele prevăzute la art. 33 alin. (1) şi la art. 152 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

h) fond operaţional - sursa de finanţare a programelor Operaţionale aprobate care se compune din: contribuţiile financiare ale membrilor organizaţiei de producători şi/sau ale organizaţiei de producători înseşi sau ale formelor asociative pentru comercializare prin intermediul membrilor acestora, după caz, şi ajutorul financiar din partea Uniunii Europene.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcţia tehnică de specialitate, este autoritatea naţională competentă responsabilă pentru:

a) elaborarea şi implementarea politicii pentru sectorul fructelor şi legumelor;

b) recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative de comercializare din sectorul fructelor şi legumelor al căror sediu social se află în România;

c) controlul menţinerii condiţiilor de recunoaştere, precum şi stabilirea şi aplicarea de sancţiuni administrative;

d) comunicarea cu Comisia Europeană,

Art. 4. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este responsabilă pentru:

a) aprobarea programelor operaţionale, inclusiv a cuantumurilor fondurilor operaţionale aferente;

b) controlul şi monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în programele operaţionale aprobate;

c) gestionarea şi efectuarea plăţii ajutorului financiar destinat organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare, după caz;

d) aplicarea de măsuri corective, sancţiuni administrative şi financiare prilejuite de punerea în aplicare a programelor operaţionale aprobate.

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de ajutor financiar, organizaţiile de producători recunoscute şi alte forme asociative pentru comercializare trebuie să depună şi să aibă aprobat un program operaţional potrivit prevederilor art. 4 lit. a).

(2) Programele operaţionale au o durată minimă de 3 ani şi maximă de 5 ani.

(3) Ajutorul financiar din partea Uniunii Europene este egal cu valoarea contribuţiilor financiare ale membrilor organizaţiei de producători şi/sau ale organizaţiei de producători înseşi sau ale formelor asociative pentru comercializare prin intermediul membrilor acestora, după caz, plătite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reală a cheltuielilor suportate, conform programului operaţional aprobat.

(4) Ajutorul financiar din partea Uniunii Europene este limitat la 4,1% din valoarea producţiei comercializate, denumită în continuare VPC, a fiecărei organizaţii de producători sau forme asociative pentru comercializare, după caz.

(5) Procentul prevăzut la alin. (4) poate fi majorat la 4,6% din VPC în cazul organizaţiilor de producători şi la 4,7% din VPC în cazul altor forme asociative pentru comercializare, cu condiţia ca suma ce depăşeşte 4,1% din VPC să fie destinată măsurilor de prevenire şi gestionare a crizelor.

(6) La solicitarea organizaţiei de producători, procentul prevăzut la alin. (3) este de 60% pentru un program operaţional sau o parte a unui program operaţional, în condiţiile stabilite la art. 34 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(7) Limita prevăzută la alin. (3) poate creşte la 100%, în condiţiile stabilite la art. 34 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(8) La solicitarea MADR către Comisia Europeană, organizaţiile de producători care derulează programe operaţionale pot beneficia şi de asistenţă financiară naţională, în condiţiile art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale art. 52 al Regulamentului delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei şi ale art. 18 al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 892/2017 al Comisiei.

Art. 6. - Ajutorul financiar plătit în mod nejustificat se recuperează conform Regulamentului delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - În termen de 30de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează norme privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 8. - (1) Organizaţiile de producători recunoscute până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi păstrează recunoaşterea şi pot beneficia de prevederile acesteia dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 154 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1 .308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(2) Organizaţiile de producători care au un program operaţional aprobat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri solicită în scris la centrele judeţene ale APIA, până la data de 1 noiembrie 2017, după caz:

a) continuarea acestuia până la finalizare, în condiţiile aplicabile în temeiul legislaţiei în vigoare la momentul aprobării acestuia;

b) modificarea programului operaţional pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri;

c) înlocuirea cu un nou program operaţional pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică inclusiv programelor operaţionale depuse spre aprobare pentru care nu a fost finalizată procedura de aprobare până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - Produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 740.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume

 

Codul tarifar

Denumirea produsului

0702 00 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

0703

Ceapă, ceapă eşalotă, usturoi, praz şi alte legume aliaceae, în stare proaspătă sau refrigerată

0704

Varză, conopidă, varză creaţă, gulii şi produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată

0705

Salată verde (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

0706

Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, barba-caprei, ţelină de rădăcină, ridichi şi rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

0707 00

Castraveţi şi cornişon, în stare proaspătă sau refrigerată

07 08

Legume păstăi, curăţate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

ex. 07 09

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată, cu excepţia legumelor de la subpoziţiile 0709 60 91,0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 şi 0709 99 60

ex. 08 02

Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliţă, cu excepţia nucilor de arec (sau betel) şi de cola de la subpoziţia 0802 70 00, 0802 80 00

080610 10

Struguri de masă proaspeţi

0807

Pepeni (inclusiv pepeni verzi) proaspeţi

0808

Mere, pere şi gutui proaspete

0809

Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv piersici fără puf şi nectarine), prune şi porumbe, proaspete

0810

Alte fructe, proaspete

0813 50 31

Amestecuri constituite numai din fructele cu coajă de la poziţiile 0801 şi 0802

0813 50 39

 

0910 20

Şofran

ex0910 99

Cimbru, proaspăt sau refrigerat

ex 1211 90 86

Busuioc, melisă, mentă, Origanum vulgare (maghiran), rozmarin, salvie, în stare proaspătă sau refrigerată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d) şi g), art. 38 lit. c), art. 40 lit. b), c) şi g) şi art. 74 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind chemarea/ rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 61 alin. (3) şi art. 64 alin. (3) din Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sunt şi rămân abrogate prevederile art. 10-12, art. 19- 21, art. 41-43, art. 53-56, art. 621 şi art. 622 din „M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002*, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 4 octombrie 2017.

Nr. M.124.


* Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 105/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale

 

Art. 1. - (1) Prezentele instrucţiuni stabilesc cadrul procedural pentru asigurarea cu personal a structurilor Ministerului Apărării Naţionale, prin chemare/rechemare în activitate, în corpul ofiţerilor, ai maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în situaţii de excepţie în care se înregistrează un deficit de personal care afectează funcţionalitatea structurilor respective, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) funcţiile vacante nu au fost ocupate într-un termen de cel puţin 6 luni consecutive prin numirea în funcţii a absolvenţilor instituţiilor şi unităţilor militare de învăţământ sau în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare;

b) funcţiile vacante nu se regăsesc în cadrul unităţilor, subunităţilor şi formaţiunilor militare operaţionalizate, incluse în pachetul de forţe pentru reacţie rapidă ale NATO;

c) încadrarea funcţiilor vacante se face în limita numărului maxim de funcţii stabilit conform prevederilor art. 3.

(2) Prezentele instrucţiuni se aplică în situaţia în care nu se dispune altfel prin reglementări specifice unor categorii de cadre militare sau unor structuri ale Ministerului Apărării Naţionale.

(3) Asigurarea cu personal a Direcţiei generale de informaţii a apărării şi structurilor subordonate, prin chemare/rechemare în activitate, în rândul cadrelor militare, se realizează în baza normelor proprii, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 2. - (1) în condiţiile prezentelor instrucţiuni, funcţiile vacante de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, maiştri militari sau de subofiţeri se încadrează doar prin concurs sau examen.

(2) în cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, încadrarea funcţiei se face prin examen.

Art. 3. - Numărul maxim de funcţii pe grade, arme sau servicii şi specialităţi militare care pot fi încadrate anual prin concurs, în condiţiile prezentelor instrucţiuni, se aprobă de către ministrul apărării naţionale la propunerea Statului Major General, a celorlalte structuri centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi a structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, cu avizul Direcţiei management resurse umane.

Art. 4. - (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului se aprobă de către ministrul apărării naţionale, la propunerea şefilor structurilor centrale sau a şefilor structurilor subordonate nemijlocit acestuia, cu avizul Direcţiei management resurse umane.

(2) Concursul se organizează de către următoarele structuri, denumite în continuare structuri organizatoare, pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute în statele de organizare proprii şi ale structurilor subordonate:

a) structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale;

b) structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale.

(3) Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru încadrarea structurilor aflate sub comanda operaţională a Direcţiei informaţii militare se aprobă de către ministrul apărării naţionale, la propunerea şefilor structurilor respective, cu avizul Direcţiei informaţii militare.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a), concursul se organizează de către statele majore ale categoriilor de forţe şi comandamentele subordonate nemijlocit Statului Major General, pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute în statele de organizare proprii şi ale structurilor subordonate acestora.

Art. 5. - (1) în vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de ofiţeri, pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate candidaţii care provin din:

a) ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;

b) persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

(2) în vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de maiştri militari, pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate maiştrii militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de subofiţeri, pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate candidaţii care provin din:

a) subofiţeri în rezervă;

b) soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;

c) persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

Art. 6. - (1) Pot fi încadraţi în funcţii vacante, în condiţiile prezentelor instrucţiuni, candidaţii prevăzuţi la art. 5 care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) au cetăţenie română;

b) au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;

c) nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

d) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;

e) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;

f) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

g) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;

h) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;

i) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;

j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;

k) candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;

l) au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;

m) au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;

n) îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, după caz;

o) îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;

p) deţin grad cel mult egal cu cei al funcţiei vacante;

q) se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;

r) sunt declaraţi „apt” în urma examinării medicale;

s) sunt declaraţi „admis” în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.

(2) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-k) se declară în scris, pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere Sa concurs.

(3) Corespondenţa studiilor/specializărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) cu armele/serviciile şi specialităţile militare este cea stabilită prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane.

Art. 7. - Concursul organizat în condiţiile prezentelor instrucţiuni constă în desfăşurarea următoarelor etape:

a) publicarea funcţiilor vacante;

b) înscrierea la concurs;

c) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

d) selecţia candidaţilor, prin susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini;

e) testul scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate, denumit în continuare test scris;

f) afişarea rezultatelor finale.

Art. 8. - În vederea desfăşurării concursului, comandanţii/şefii structurilor organizatoare nominalizează, prin ordin de zi pe unitate, comisia/comisiile de concurs şi comisia/comisiile de soluţionare a contestaţiilor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea raportului aprobat de către ministrul apărării naţionale privind încadrarea funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate.

Art. 9. -(1) Structura organizatoare are obligaţia să publice anunţul privind organizarea concursului la sediul propriu şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin

20 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru susţinerea primului test eliminatoriu de aptitudini din etapa de selecţie a candidaţilor.

(2) Structurile aflate sub comanda operaţională a Direcţiei informaţii militare au obligaţia să publice anunţul privind organizarea concursului la sediul propriu şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru susţinerea primului test eliminatoriu de aptitudini din etapa de selecţie a candidaţilor.

(3) Anunţul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, conţine, în mod obligatoriu:

a) denumirea structurii organizatoare a concursului;

b) denumirea succintă a funcţiilor vacante şi gradul militar corespunzător fiecăreia dintre ele;

c) unitatea militară în cadrul căreia se regăseşte funcţia vacantă şi garnizoana;

d) nivelul minim, domeniul şi specializarea studiilor necesare încadrării funcţiei vacante;

e) condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniului de activitate pentru exercitarea profesiei, după caz;

f) data-limită de înscriere la concurs;

g) testele eliminatorii de aptitudini;

h) data. ora şi locul de desfăşurare a testului scris;

i) datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.

(4) Anunţul afişat la sediul structurii organizatoare şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale va cuprinde, pe lângă cele prevăzute la alin. (3), şi următoarele elemente:

a) documentele necesare constituirii dosarului de concurs şi locul de depunere a acestuia;

b) condiţiile necesare încadrării funcţiilor vacante, prevăzute la art. 5 şi 6;

c) bibliografia şi, după caz, tematica pentru testul scris, stabilite de structura organizatoare pe baza propunerilor unităţilor militare în cadrul cărora se regăsesc funcţiile vacante;

d) termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare test;

e) termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

(5) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine la locul de afişare şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale până la finalizarea concursului.

(6) Orice modificări referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se publică în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la alin. (1).

(7) Toate cheltuielile ocazionate de publicarea anunţului privind organizarea concursului se suportă din bugetul structurii militare organizatoare.

Art. 10. - (1) înscrierea la concurs se realizează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul structurilor militare organizatoare, prin depunerea unui dosar de înscriere care cuprinde:

a) cerere de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) certificatul de cazier judiciar, în original;

d) copia certificatului de naştere;

e) copia cărţii de identitate;

f) copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;

g) livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare.

(2) Documentele tipizate prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se asigură candidaţilor prin grija structurilor militare care organizează concursul, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Formularul de bază - date personale se completează de către solicitant în prezenţa şi sub îndrumarea unui reprezentant al structurii de securitate din cadrul structurii organizatoare.

(4) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, pe baza documentelor originale prezentate de candidaţi.

Art. 11. - (1) înregistrarea dosarelor se realizează de către secretarul comisiei de concurs, la data prezentării acestora.

(2) Dosarele care, la data prezentării, au fost incomplete pot fi completate până la data expirării termenului de înscriere.

Art. 12, - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen se realizează de către comisia de concurs, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înscriere.

(2) Candidaţii care nu îndeplinesc în totalitate condiţiile prevăzute la art. 6, precum şi cei ale căror dosare sunt incomplete, cu documente neconforme sau cu formulare incorect completate la expirarea termenului de înscriere sunt declaraţi „respins”.

(3) Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen se consemnează într-un proces-verbal şi se afişează la sediul unităţii organizatoare la termenul prevăzut la alin. (1), cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii.

(4) Candidaţii pot contesta rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen în termen de o zi lucrătoare de la data afişării acestora, iar contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor,

(5) Modul de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul structurii organizatoare.

Art. 13. - (1) Selecţia candidaţilor constă în susţinerea următoarelor teste eliminatorii de aptitudini:

a) examinare medicală;

b) evaluare psihologică;

c) evaluarea nivelului de pregătire fizică.

(2) Testele eliminatorii de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută la alin. (1), iar la fiecare test participă doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară.

(3) Structura organizatoare, prin secretariatul comisiei de concurs, iniţiază toate demersurile necesare planificării selecţiei.

Art. 14. - (1) Examinarea medicală se desfăşoară în cadrul unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale indicate de structura organizatoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.114/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 25 noiembrie 2014.

(2) Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate.

(3) Fişele de examinare medicală se asigură candidaţilor prin grija structurilor militare care organizează concursul.

(4) Rezultatul examinării medicale, consemnat în fişa medicală, se aduce la cunoştinţa candidatului, iar fişa de examinare completată se anexează, în original, la dosarul său de înscriere la concurs.

Art. 15. - (1) Evaluarea psihologică se desfăşoară în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare indicate de structura organizatoare, pe baza metodologiei şi criteriilor prevăzute de actele normative specifice care reglementează efectuarea acesteia la selecţia pentru intrarea în sistemul militar.

(2) Evaluarea nivelului de pregătire fizică se desfăşoară conform Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 şi 88 bis din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, în aceleaşi perioade în care se desfăşoară evaluarea psihologică.

(3) Rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se aduc la cunoştinţa candidaţilor.

Art. 16. - (1) Soluţionarea eventualelor contestaţii la testele eliminatorii de aptitudini se realizează în conformitate cu reglementările în baza cărora acestea au fost efectuate.

(2) Centrele zonale de selecţie şi orientare eliberează fiecărui candidat o adeverinţă care atestă participarea şi rezultatul Obţinut - „admis” sau „respins” - la testele eliminatorii de aptitudini, document care se anexează, în original, la dosarul de înscriere şi consemnează rezultatele, centralizat, în procese-verbale pe care le transmit structurii organizatoare.

(3) Rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini se afişează la sediul structurii organizatoare.

Art. 17. - (1) Testul scris evaluează cunoştinţele de specialitate necesare încadrării funcţiilor vacante pentru încadrarea cărora se organizează concursul şi se desfăşoară pentru fiecare funcţie vacantă în parte, centralizat, cu toţi candidaţii admişi în urma desfăşurării tuturor testelor eliminatorii de aptitudini.

(2) Testul scris constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

(3) Pentru candidaţii la concurs în vederea încadrării aceleiaşi funcţii, subiectele sunt identice, cu excepţia cazului în care testul scris se desfăşoară în mai multe serii.

(4) Comisia de concurs stabileşte seturile de subiecte pentru testul scris în ziua desfăşurării acestuia.

(5) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două seturi de subiecte.

(6) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.

(7) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila structurii organizatoare.

(8) Bibliografia şi subiectele pentru testul scris au caracter neclasificat.

(9) Baremele de notare se stabilesc în prealabil de către membrii comisiei de concurs şi se afişează la sediul structurii organizatoare, imediat după finalizarea testului scris.

Art. 18. - (1) înainte de începerea testului scris se efectuează apelul nominal şi se verifică identitatea candidaţilor pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.

(2) După verificarea identităţii candidaţilor se face instructajul acestora asupra modului de desfăşurare a testului scris.

(3) Testul scris se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de structura organizatoare, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. După înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, prima filă se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila structurii organizatoare, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat.

(4) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

(5) Durata testului scris se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

(6) La ora stabilită pentru începerea testului scris, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

(7) Preşedintele comisiei de concurs şi persoana care a efectuat extragerea semnează pe varianta de test extrasă şi asistă la multiplicarea acesteia

(8) După începerea testului scris este interzis accesul oricărei persoane în sala unde are loc testarea, cu excepţia membrilor şi a secretarului comisiei de concurs, precum şi a comandantului/şefului structurii organizatoare.

(9) Pe timpul desfăşurării testului scris, candidaţilor le este interzis să deţină asupra lor orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare la distanţă.

(10) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (9), precum şi orice altă tentativă de fraudare se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Art. 19. - (1) După terminarea testului scris lucrările se numerotează în mod aleatoriu, iar numărul respectiv se înscrie în tabelul cu rezultate obţinute.

(2) Membrii comisiei de concurs notează fiecare test scris, înscriu nota acordată individual în tabelul cu rezultatele obţinute şi semnează.

(3) Secretarul comisiei de concurs calculează nota acordată de către comisie pentru fiecare test scris ca medie aritmetică a notelor acordate individual de fiecare membru al comisiei de concurs. Notele calculate se înscriu în rubricile tabelului cu rezultatele obţinute, corespunzător numerotării fiecărei lucrări.

(4) Secretarul comisiei desigilează testele scrise în prezenţa tuturor membrilor comisiei de concurs şi consemnează numele candidaţilor în tabelul cu rezultatele obţinute, corespunzător numerotării fiecărui test scris.

(5) Rezultatele testului scris se exprimă în note de la 1 la 10, calculate cu două zecimale. Nota minimă de promovare a testului scris este 6,00.

(6) în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi la concursul desfăşurat pentru ocuparea aceleiaşi funcţii au rezultate egale, aceştia se departajează pe baza mediei generale de absolvire a studiilor obligatorii corespunzătoare specialităţii militare a funcţiei vacante. În cazul în care egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie se departajează pe baza mediei obţinute la examenul de absolvire a studiilor obligatorii respective.

(7) Rezultatele obţinute de către fiecare candidat la testul scris se afişează la sediul instituţiei organizatoare în termenul prevăzut în anunţul de organizare a concursului.

Art. 20. - (1) Candidaţii pot contesta rezultatele proprii obţinute la testul scris, prin cerere adresată în scris preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

(2) Contestaţiile se soluţionează în cel mult două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, iar modul de soluţionare se afişează la sediul structurii organizatoare.

(3) Contestaţiile rezultatelor testului scris se admit de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, care modifică doar rezultatele obţinute de către candidatul contestatar, în situaţia în care constată că notarea nu este în concordanţă cu baremul de notare.

(4) în situaţia în care comisia de soluţionare a contestaţiilor stabileşte că unul sau mai multe subiecte din cadrul testului scris nu sunt în concordanţă cu bibliografia pentru concurs, aceasta acordă punctaj maxim tuturor candidaţilor pentru răspunsurile la subiectele respective.

(5) Deciziile privind soluţionarea contestaţiilor sunt definitive.

Art. 21. - Stabilirea ierarhiei candidaţilor la concurs se face în ordinea strict descrescătoare a rezultatelor finale, cu luarea în considerare a rezultatelor obţinute în urma soluţionării eventualelor contestaţii.

Art. 22. - (1) Candidaţii care s-au clasat pe primul loc şi care au obţinut nota minimă de promovare a testului scris se propun pentru chemare/rechemare în activitate, acordarea gradelor, după caz, şi numirea în funcţiile pentru încadrarea cărora s-a organizat concursul.

(2) în situaţia în care un candidat clasat pe primul loc renunţă la chemarea/rechemarea în activitate, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător candidatului clasat pe locul imediat următor.

Art. 23. - (1) Procesul-verbal cu rezultatele obţinute în urma desfăşurării concursului/examenului şi dosarele candidaţilor care se propun pentru chemare/rechemare în activitate se anexează la rapoartele întocmite în acest sens, care se înaintează, sub semnătura comandantului/şefului structurii organizatoare:

a) Direcţiei management resurse umane, pentru chemare/rechemare în activitate în corpul ofiţerilor;

b) Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major General, pentru chemare/rechemare în activitate în corpul maiştrilor militari/subofiţerilor.

(2) în cuprinsul rapoartelor privind chemarea/rechemarea în activitate se menţionează gradul deţinut în rezervă, după caz, gradul ce se propune să se acorde la chemarea/rechemarea în activitate, arma/serviciul şi specialitatea militară din care urmează să facă parte, precum şi funcţia în care urmează să fie încadrat cel în cauză.

(3) Celelalte documente care se anexează la rapoartele privind chemarea/rechemarea în activitate, precum şi modul de gestionare ulterioară a acestora se stabilesc prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane.

Art. 24. - (1) Structurile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) şi b) centralizează rezultatele concursurilor/examenelor şi prezintă ministrului apărării naţionale, respectiv şefului Statului Major General, potrivit competenţelor, proiectele de ordin privind chemarea/rechemarea în activitate, acordarea gradelor şi numirea în funcţiile vacante a candidaţilor câştigători, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.

(2) Data chemării/rechemării în activitate, care se înscrie în proiectul de ordin, este, de regulă, întâi a lunii următoare celei în care se prezintă decidentului proiectele de ordin prevăzute la alin. (1).

Art. 25. - (1) Comisia de concurs se compune din 3 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei.

(2) Activitatea comisiei de concurs este sprijinită din punct de vedere administrativ de un secretar din cadrul microstructurii de resurse umane a structurii organizatoare.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se compune din 3 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei; membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte din comisia de concurs.

(4) Secretarul comisiei de concurs este şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) se nominalizează din rândul cadrelor militare în activitate cu pregătire de specialitate în domeniile de activitate ale funcţiilor vacante pentru încadrarea cărora se organizează concursul şi care deţin grade cel puţin egale cu cele ale funcţiilor scoase la concurs.

Art. 26. - (1) Nu pot face parte din comisia de concurs sau din comisia de soluţionare a contestaţiilor:

a) soţul/soţia, rudele sau afinii candidaţilor până la gradul al IV-lea inclusiv;

b) persoanele care se află în raporturi ierarhice de subordonare nemijlocită faţă de candidaţi;

c) persoanele care au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi;

d) persoanele aflate în alte cazuri de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege,

(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi sesizate de către persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi sau de orice altă persoană interesată, până la stabilirea rezultatului final al concursului, inclusiv soluţionarea contestaţiilor, după caz.

(3) Membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să raporteze, în scris, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), caz în care nu participă la evaluarea candidaţilor la concursul organizat, iar comandanţii/şefii acestora au obligaţia de a dispune de îndată înlocuirea lor.

(4) înainte de începerea concursului, membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor completează declaraţia pe propria răspundere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2,

Art. 27. - (1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii:

a) elaborează programul de desfăşurare a concursului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării desfăşurării concursului;

b) desfăşoară activităţile corespunzătoare fiecărei etape a concursului prevăzute la art. 7;

c) în ziua desfăşurării testului scris elaborează subiectele în două variante şi stabileşte baremul de notare a acestora, precum şi durata testului scris;

d) asigură păstrarea subiectelor în deplină siguranţă;

e) verifică identitatea candidaţilor înainte de începerea testului scris şi completează tabelul întocmit în acest scop, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

f) supraveghează candidaţii pe întreaga perioadă de desfăşurare a concursului;

g) centralizează la finalizarea testului scris foile de răspuns ale candidaţilor, pe bază de semnătură în borderoul privind predarea acestora, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

h) corectează şi notează modul de rezolvare a subiectelor;

i) consemnează rezultatele individuale ale candidaţilor în tabelul cu rezultatele obţinute, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Preşedintele comisiei de concurs are şi următoarele atribuţii specifice:

a) prezintă, spre aprobare, comandantului/şefului structurii organizatoare programul de desfăşurare a concursului, precum şi solicitările adresate structurilor care efectuează testele eliminatorii de aptitudini;

b) face precizări, după verificarea identităţii candidaţilor, cu privire la modul de desfăşurare a concursului şi la modul de completare de către candidaţi a datelor de identificare pe foaia de răspuns;

c) nominalizează candidatul care extrage plicul cu varianta de test scris;

d) dispune şi supraveghează multiplicarea variantei de test scris extrase.

Art. 28 - Secretarul comisiei de concurs/soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii specifice:

a) desfăşoară activităţile necesare în vederea publicării anunţului privind organizarea concursului;

b) primeşte şi înregistrează dosarele candidaţilor;

c) întocmeşte şi afişează tabelul cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

d) întocmeşte solicitările către structurile care efectuează testele eliminatorii de aptitudini;

e) întocmeşte şi afişează tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi la testele eliminatorii de aptitudini;

f) întocmeşte tabelul pentru verificarea prezenţei candidaţilor la testul scris, conform anexei nr. 3, pe care îl completează în ordine alfabetică şi îl afişează la intrarea în sala de testare;

g) indică locul fiecărui candidat în sala de testare, în funcţie de numărul curent din tabelul prevăzut la lit. f);

h) multiplică varianta de test extrasă, într-un număr de exemplare egal cu cel al candidaţilor;

i) afişează baremele de notare la testul scris şi rezultatele obţinute de către candidaţi după finalizarea corectării;

j) înregistrează eventualele contestaţii pe care le prezintă preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, redactează şi afişează rezultatele soluţionării contestaţiilor, conform dispoziţiilor acestuia;

k) întocmeşte tabelul cu rezultatele şi ierarhia finală a candidaţilor în urma desfăşurării concursului/examenului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

l) întocmeşte şi afişează anunţul privind rezultatele concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

m) întocmeşte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, procesul-verbal în urma desfăşurării concursului, la care anexează, în copie, tabelul prevăzut la lit. k);

n) îndeplineşte orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

Art. 29. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a) reevaluează lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate şi stabileşte notele finale;

b) întocmeşte procesul-verbal în urma soluţionării contestaţiilor.

Art. 30. - Desfăşurarea probelor din cadrul testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi testul scris pot fi înregistrate cu mijloace audio-video, la propunerea comisiei de concurs, cu aprobarea comandantului/şefului structurii organizatoare.

Art. 31. - Dosarele candidaţilor, inclusiv ale celor declaraţi „inapt” sau „respins”, rezultatele testelor scrise rezolvate de către candidaţi, precum şi celelalte documente elaborate în vederea organizării şi desfăşurării concursului se arhivează de către structura organizatoare, potrivit prevederilor actelor normative specifice.

Art. 32. - (1) în cazul în care, de la data publicării anunţului privind organizarea concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale acestuia, comandantul/şeful structurii organizatoare este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se procedează la verificarea celor sesizate cu celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate de îndată, desfăşurarea concursului se suspendă.

(2) Suspendarea se dispune de către comandantul/şeful structurii organizatoare, după o verificare prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale.

(3) Sesizarea poate fi făcuta de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau de către oricare dintre candidaţi.

(4) în situaţia în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se desfăşoară în continuare.

Art. 33. - (1) în cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului:

a) concursul se amână pentru o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare;

b) se reia procedura de desfăşurare a acestuia, dacă amânarea nu poate fi dispusă conform prevederilor lit. a).

(2) în situaţia constatării necesităţii amânării concursului, structura organizatoare are obligaţia:

a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea concursului;

b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

(3) în situaţia în care, la reluarea procedurii de desfăşurare a concursului, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data reluării procedurii.

Art. 34. - Persoanele chemate în activitate în condiţiile prezentelor instrucţiuni, care nu au pregătire militară anterioară, parcurg un program de pregătire militară generală în termen de cel mult un an de la data chemării în activitate, în condiţii care se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major General.

Art. 35. - Direcţia management resurse umane este structura abilitată să asigure îndrumarea metodologică şi să monitorizeze aplicarea unitară a prevederilor prezentelor instrucţiuni.

Art. 36. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instrucţiuni

 

ROMÂNIA

NECLASIFICAT

MINISTERUL APĂRĂRI I NAŢIONALE

 

......................................................................

 

(structura organizatoare)

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Subsemnatul(a), ........................................... (numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului/candidatei), născut(ă) în anul ..........., luna ......, ziua ......, în localitatea ..........................................., judeţul (sectorul) ..........................................., de cetăţenie*) ..........................................., naţionalitate ..........................................., starea civilă ..........................................., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ..........................................., eliberat(ă) de .....................-...................... la data de ..........................................., cu domiciliul stabil în localitatea ..........................................., judeţul/sectorul ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon ..........................................., cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, având următoarele studii: ........................................... (ultima formă de învăţământ absolvită: denumirea, localitatea şi anul absolvirii) ocupaţia actuală: ........................................... (funcţia/ocupaţia şi locul de muncă), situaţia militară: ..........................................., fiul/fiica lui ........................................... (numele şi prenumele tatălui candidatului/candidatei), născut(ă) în anul ..........., luna ......, ziua ......, în localitatea ..........................................., judeţul (sectorul) ..........................................., de cetăţenie ..........................................., naţionalitate ..........................................., profesia de bază ..........................................., ocupaţia actuală ..........................................., locul de muncă ..........................................., cu domiciliul în localitatea ..........................................., judeţul (sectorul) ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., legitimară) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ..........................................., eliberat(ă) de .....................-...................... la data de ..........................................., şi al/a ........................................... (numele şi prenumele mamei candidatului/candidatei), născut(ă) în anul ..........., luna ......, ziua ......, în localitatea ..........................................., judeţul (sectorul) ..........................................., de cetăţenie ..........................................., naţionalitate ..........................................., profesia de bază ..........................................., ocupaţia actuală ..........................................., locul de muncă ..........................................., cu domiciliul în localitatea ..........................................., judeţul (sectorul) ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., legitimară) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ..........................................., eliberat(ă) de .....................-...................... la data de ..........................................., căsătorit(ă) cu ........................................... (numele şi prenumele soţiei/soţului candidatului/candidatei), născut(ă) în anul ..........., luna ......, ziua ......, în localitatea ..........................................., judeţul (sectorul) ..........................................., de cetăţenie ..........................................., naţionalitate ..........................................., profesia de bază ..........................................., ocupaţia actuală ..........................................., locul de muncă ..........................................., cu domiciliul în localitatea ..........................................., judeţul (sectorul) ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., legitimară) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ..........................................., eliberat(ă) de .....................-...................... la data de ...........................................,

solicit să particip la concursul pentru:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că:

a) nu am fost condamnat/condamnată;

b) nu mă aflu în curs de urmărire penală şi nu sunt trimis/trimisă în judecată sau judecat/judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care să mă facă incompatibil/incompatibilă cu exercitarea profesiei de militar în activitate, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) la data chemării/rechemării în activitate nu voi face parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice;

d) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

e) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;

f) nu sunt asociat unic şi nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă sunt în una din aceste situaţii, mă angajez că, după chemarea în activitate, voi renunţa la această calitate;

g) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de concurs ca urmare a stării de graviditate/maternitate (numai pentru candidaţii femei);

h) sunt de acord să fiu verificat/verificată în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii;

i) sunt de acord cu înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în căzui în care aceasta se impune.

Alte probleme ale candidatului/candidatei, părinţilor şi soţiei/soţului acestuia/acesteia, în afara datelor înscrise în prezenta cerere:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia că acestea nu corespund realităţii voi suporta consecinţele legale.

 

Semnătura candidatului/candidatei:

..................................................

 

Data: ................................


*) Se trec toate cetăţeniile deţinute.

 

ANEXA Nr. 2

la instrucţiuni

 

- MODEL -

 

Clasa/Nivelul de secretizare

 

Exemplar unic

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, ...........................................  (grad, nume, prenume), având calitatea de preşedinte/membru al comisiei de concurs

 

în vederea încadrării fucţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, cunoscând prevederile art. 301 şi ale art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, legat de conflictul de interese şi falsul în declaraţii, precum şi prevederile art. ... din Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în una dintre următoarele situaţii*:

□ sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv, al unuia/unora dintre candidaţi;

□ mă aflu în raporturi ierarhice de subordonare nemijlocită faţă de unul/unii dintre candidaţi;

□  mă aflu în relaţii patrimoniale cu unul/unii dintre candidaţi;

□  mă găsesc în alte situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege şi mă abţin de la exercitarea prerogativelor specifice pentru încadrarea funcţiilor:

- ............................................................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................................................

 

Data: ...............................

Semnătura


* Se marchează cu „x situaţia care corespunde realităţii.

 

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

 

- MODEL -

 

Clasa/Nivelul de secretizare

 

Exemplar unic

 

TABEL

privind prezenţa candidaţilor la testul scris organizat în data de ...........................................

în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate

 

Nr. crt.

Gradul (după caz).

numele şi prenumele candidatului

PREZENT/ABSENT

Semnătura candidatului

Obs.

Denumirea funcţiei vacante

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Preşedintele comisiei de concurs,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 4

la instrucţiuni

 

- MODEL -

 

Clasa/Nivelul de secretizare

 

Exemplar unic

 

BORDEROU

privind predarea foilor de răspuns şi/sau a testelor-grilă, În cadrul testului scris organizat în data de în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate

 

Nr. crt.

Gradul (după caz), numele şi prenumele candidatului

Nr. de file

Semnătura candidatului

Obs.

Denumirea funcţiei vacante

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Preşedintele comisiei de concurs,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 5

la instrucţiuni

 

- MODEL -

 

Clasa/Nivelul de secretizare

 

Exemplar unic

 

TABEL

cu rezultatele obţinute în urma desfăşurării testului scris organizat în data de ...........................................

în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate

 

Nr. lucrării

Gradul (după caz), numele şi prenumele candidatului

Note

Notă acordată

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Nota

Semnătura

Nota

Semnătura

Nota

Semnătura

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 6

la instrucţiuni

 

 

- MODEL -

 

Clasa/Nivelul de secretizare

 

Exemplar nr.

 

TABEL

cu rezultatele şi ierarhia finală a candidaţilor în urma desfăşurării concursului/examenului din data de ...........................................

în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate*

 

Preşedinte:

1. ...........................................

Membri:

2. ...........................................

3. ...........................................

 

Nr. crt.

- Gradul, specialitatea militară (când e cazul);

- Numele, prenumele tatălui şi prenumele candidaţilor

Notă acordată în urma susţinerii testului scris

Contestaţie**

Notă finală

0

1

2

3

4

Denumirea funcţiei vacante

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Denumirea funcţiei vacante

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Preşedintele comisiei de concurs,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)


* Tabelul se completează în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute de către candidaţii la testul scris.

** Se înscrie nota obţinută de către candidat în urma soluţionării contestaţiei, după caz.

 

ANEXA Nr. 7

la instrucţiuni

 

- MODEL -

 

Clasa/Nivelul de secretizare

 

Exemplar unic

 

ANUNŢ

privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate

 

Nr. crt.

Gradul (după caz), numele şi prenumele candidatului*

NOTA OBŢINUTĂ

ADMIS/RESPINS/ABSENT

Obs.

Denumirea funcţiei vacante

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Denumirea funcţiei vacante

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Preşedintele comisiei de concurs,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)


* Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

 

ANEXA Nr. 8

la instrucţiuni

 

- MODEL -

 

Clasa/Nivelul de secretizare

 

Exemplar unic

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

PROCES-VERBAL

Nr. .................. din ...........................

 

Încheiat astăzi ..........................................., la sediul ..........................................., în urma desfăşurării concursului/examenului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate.

1. Comisia de concurs s-a întrunit în data de ........................................... la ora ...................... şi a procedat la stabilirea seturilor de întrebări pentru testul scris cu respectarea bibliografiei şi, după caz, a tematicii.

S-au elaborat 2 seturi de subiecte, fiecare set având ........................ întrebări.

Seturile de subiecte au fost semnate de către toţi membrii comisiei de concurs şi au fost închise în plicuri sigilate purtând ştampila unităţii.

Nota maximă care poate fi obţinută de candidaţi este 10.00.

Înainte de începerea testului scris s-a verificat prezenţa candidaţilor, s-a stabilit locul fiecăruia în sala de testare şi au fost făcute precizări asupra modului de desfăşurare a concursului/examenului, respectiv asupra modului de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe varianta de test, a datelor de identificare ale acestora şi s-au luat măsuri de secretizare a foilor de răspuns/testelor-grilă.

Identificarea candidaţilor prezenţi s-a făcut pe baza cărţilor de identitate şi s-a consemnat în tabelul nr. .................. din ........................... special întocmit în acest sens.

La ora stabilită pentru începerea testului scris, ora ......................, comisia de concurs a prezentat candidaţilor seturile de subiecte stabilite şi a invitat un candidat, ales aleator, să extragă un plic cu subiecte.

A fost extrasă varianta de test nr. ......................

A fost multiplicată varianta de test extrasă şi distribuită candidaţilor.

S-a stabilit timpul necesar pentru desfăşurarea testului scris, ...................... minute, respectiv în intervalul orar de la ...................... până la ......................

Supravegherea pe timpul desfăşurării testului scris a fost asigurată de către membrii comisiei de concurs.

La expirarea timpului stabilit pentru rezolvarea testului, candidaţii au predat lucrarea comisiei de concurs semnând borderoul privind predarea foilor de răspuns şi/sau a testelor-grilă nr. .................. din ........................... special întocmit în acest sens.

Fiecare membru al comisiei de concurs a corectat şi a notat, individual, fiecare lucrare.

Notele acordate au fost consemnate, pe bază de semnătură, de către fiecare membru al comisiei de concurs fără a desigila lucrările, în tabelul cu rezultatele obţinute nr. .................. din ........................... special întocmit în acest sens.

Preşedintele comisiei de concurs împreună cu secretarul comisiei, în prezenţa membrilor acesteia, au procedat la desigilarea lucrărilor şi la completarea tabelului cu rezultatele obţinute făcând corespondenţa dintre numărul înscris pe lucrare şi numele candidaţilor.

Rezultatele obţinute au fost afişate la sediul unităţii la data de ...........................................

În termenul legal nu au fost depuse contestaţii. (în cazul în care au fost depuse contestaţii, se va preciza modul de soluţionare al acestora.)

S-a întocmit tabelul cu rezultatele şi ierarhia finală a candidaţilor nr. .................. din ...........................

2. Având în vedere cele de mai sus, comisia de concurs constată că au fost îndeplinite toate procedurile de desfăşurare a acestuia şi declară concursul încheiat.

Procesul-verbal s-a întocmit în două exemplare, dintre care un exemplar s-a înaintat la Direcţia management resurse umane/Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General cu Adresa nr. .................. din ...........................

Anexă: Tabelul cu rezultatele şi ierarhia finală a candidaţilor în urma desfăşurării concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate cu nr. .................. din ........................... în copie, conform cu originalul, 1 exemplar cu file, neclasificat.

 

 

Preşedintele comisiei de concurs,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs,

 

 

(gradul)

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Coroieni, Cupşeni şi Giuleşti din judeţul Maramureş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unităţile administrativ-teritoriale Coroieni - sectoarele cadastrale 1,2, 3,4 şi 5, Cupşeni-sectorul cadastral 1 şi Giuleşti-sectoarele cadastrale 1,2,3,4,5 şi 6 din judeţul Maramureş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2017.

Nr. 1.275.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.