MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 811/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 811         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 13 octombrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

933. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

934. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

935. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

 

936. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

745. - Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, 1a, 1b şi 2b la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.123. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind modificarea art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale

 

1.308. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săliştea, judeţul Alba

 

1.309. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Constantin Daicoviciu, UAT Pojejena şi UAT Oraviţa din judeţul Caraş-Severin

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte,

în semn de înaltă apreciere pentru dăruirea şi smerenia puse, de-a lungul întregii sale vieţi, în slujba lui Dumnezeu şi a Bisericii Ortodoxe Române, contribuind la renaşterea vieţii monahale de la mănăstirea Voroneţ, precum şi la buna administrare şi promovare a acestui centru de spiritualitate românească,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer Maicii Stavrofore Margareta-Irina Pântescu, stareţă a mănăstirii Voroneţ.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 933.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea proiectelor de cooperare româno-germane, precum şi la promovarea imaginii comunităţii româneşti în Republica Federală Germania,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler domnului profesor Elias Dobre.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 934.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 34 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 161 din 21 septembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se supune spre ratificare Parlamentului Convenţia Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016.

Art. 2. - Se supune spre aprobare Parlamentului încetarea valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985, ratificată de România prin Legea nr. 53/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 10 martie 1998.

Art. 3. - Se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017,

Nr. 935.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 159 din 21 septembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului rezoluţia Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 936.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 1, 1a, 1b şi 2b la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1, 1a, 1b şi 2b la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2017, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 745.


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017)

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL FONDULUI PENTRU MEDIU ŞI AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU

PENTRU ANUL 2017

 

 

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

Program 2017 Rectificat

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

565.454

I. VENITURI CURENTE

 

565.454

A VENITURI FISCALE

 

555.337

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

4.939

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

4,939

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

4.939

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

550.398

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

550.398

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorific are a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

01

61.923

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu:

02

9 945

c) taxele încasate de la proprietarii sau. după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către Ierţi în vederea eliminării finale prin depozitare;

03

110.299

d) o contribuţie de 2 lei/kg. datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

04

156.000

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;

05

12.635

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şt/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;

06

47,000

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopa, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/SBU uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;

09

610

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;

10

1.600

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţilor de mediu;

14

130

p) o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare;

16

35.039

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasata de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere;

17

65.458

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare;

19

39.815

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 eu no, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de setă corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preţurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare;

20

80

ţ) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art. 12 alin.(2) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

21

90

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

22

9.774

C. VENITURI NEFISCALE

 

10.117

C1 .VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

7.182

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

7.182

 

 

 

IV. ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

46.10

2.935

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă

46.10.03

2935

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

 

565.454

CHELTUIELI CURENTE

01

564.354

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24.043

BUNURI ŞI SERVICII

20

5.858

ALTE TRANSFERURI

55

531,285

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

3.168

Mecanismul financiar SEE

56,17

27

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

56.23

0

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE. pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56,35

3.141

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE. pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice

56.37

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.100

ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.100

DEFICIT/EXCEDENT

 

0

Total venituri

 

565.454

Total cheltuieli

 

565.454

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1a la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017)

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL FONDULUI PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2017

 

 

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

Program 2017 Rectificat

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

528.453

I. VENITURI CURENTE

 

528.453

A. VENITURI FISCALE

 

518.728

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

4.692

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

4.692

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

4.692

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

514.036

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

514.036

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică, Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au Obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

01

57.319

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse Staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu;

02

9.152

c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare:

03

103.268

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

04

147.095

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;

05

11.690

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase Obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor:

06

43.553

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;

09

572

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;

10

1.507

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu;

14

123

p) o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, În cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţe dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare;

16

32.853

q) ecotaxa, în valoare de 0,1lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 255/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere;

17

60.597

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare;

19

36.862

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preţurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare;

20

74

ţ) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art.12 alin.(2) din Legea nr.220/2Q08 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

21

86

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

22

9.285

C. VENITURI NEFISCALE

 

9.725

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30,10.11

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

6.790

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

6.790

 

 

 

IV. ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

46.10

2.935

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă

46.10.03

2.935

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

 

534.041

CHELTUIELI CURENTE

01

534.041

ALTE TRANSFERURI

55

531.285

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

531.285

Subcap. Reducerea şi controlul poluării

74.10.03

531.285

ALTE TRANSFERURI

55

531.285

Transferuri interne

55,01

531.285

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

2.756

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

56.23

0

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

2.756

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice

56.37

0

EXCEDENT/DEFICIT

-

-5.588

Total venituri

 

528.453

Total cheltuieli

 

534.041


*) Deficitul se acoperă din disponibilul din anii precedenţi

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 1b la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017)

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2017

 

 

- mii lei -

Denumire Indicator

Cod

Program 2017 Rectificat

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

37.001

I. VENITURI CURENTE

 

37.001

A. VENITURI FISCALE

 

36.609

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

247

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

247

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

247

A6, ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

36.362

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

36.362

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

01

4.604

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosfera, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu:

02

793

o) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare;

03

7031

d) o contribuţie de 2 lei. kg. datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

04

0.906

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;

05

945

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;

06

3.450

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate:

09

38

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;

10

93

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu;

14

7

p) o contribuţie de 50 letonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 0 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare;

16

2.186

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată da la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere;

17

4.861

s) o taxa de 0,3 lei/kg, aplicata o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare;

19

2.953

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mal a anului respectiv, pentru flecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu Indicele european al preţurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare;

20

6

ţ) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art12 alin.(2) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

21

5

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

22

489

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

 

392

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de oaze cu efect de seră

30.10.11

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

392

Alto venituri Cin dobânzi

31.10.03

392

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

 

31.413

 

 

0

CHELTUIELI CURENTE

01

30.313

 

 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24.043

 

 

 

BUNURI ŞI SERVICII

30

5.858

 

 

 

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

412

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.100

 

 

 

ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.100

 

 

 

CAPITOLUL Proiecţia mediului

74.10

31,413

 

 

 

Subcap. Administraţie centrală

74.10.01

31.413

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

01

30.313

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24.043

Cheltuieli sala riale în bani

10 01

18.610

Salariu de bază

10.01.01

16.500

Alte sporuri

10.01.06

1.350

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

350

Indemnizaţii de delegare

10.01,13

60

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

350

Cheltuiau salariale în natură

10-02

1.254

Tichete de mesă

10.02.01

880

Vouchere de vacanţă

10.02.06

374

Contribuţii

10.03

4.179

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

2.930

Contribuţii de asigurările de şomai

10.03.02

95

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

964

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

30

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

160

BUNURI ŞI SERVICII

20

5.858

Bunuri şi servicii

20.01

3.428

Furnituri de birou

20.01,01

250

încălzit, iluminat şi torţă motrică

20,01.03

200

Apă canal şi salubritate

20.01.04

50

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

400

Piese de schimb

20.01.06

10

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,, internei

20,01.06

547

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

70

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

1901

Reparaţii curente

20.02

10

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

170

Alta obiecte de Inventar

20.05.30

170

Deplasări detaşări transferări

20.06

950

Deplasări interne detaşări transferări

20.06.01

900

Deplasări în străinătate

20.06.02

50

Cărţi, publicaţii fi materiale documentare

20.11

10

Consultantă fi expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

150

Protecţia muncii

20.14

50

Cheltuieli Judiciare şi extrajudiciara derivata din acţiuni În reprezentarea Intereselor statutul, potrivit dispoziţiilor legale

20.25

500

Alta cheltuieli

20.30

590

Protocol şi reprezentare

20.30.02

60

Prima de asigurare non-viată

20.30.03

75

Chirii

20.30.04

10

 

Executarea silita a creanţelor bugetare

20.30.09

150

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

295

 

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

412

 

Mecanismul financiar SEE

56.17

27

 

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

27

 

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrai programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

385

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.100

 

ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.100

 

Active fixe

71.01

1.100

 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

0

 

Mobilier, aparatură, birotică şi alte activa corporala

71.01.03

362

 

Alte active fixe

71.01.30

738

 

DEFICIT/EXCEDENT

 

5.588

 

Total venituri

 

37.001

 

Total cheltuieli

 

31.413

 


* Deficitul se acoperă din disponibilul din anii precedenţi

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 2b la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017)

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA SUMELOR ALOCATE PE PROIECTELE ŞI PROGRAM ELE-PI LOT ŞI A PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

PENTRU ANUL 2017

 

 

- mii lei -

Denumire Program

COD

Program 2017 rectificat

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

55,01

 

 

I. Credite de angajament

 

531.285

 

II. Credite bugetare

 

531.285

finanţate din:

 

 

 

venituri proprii

 

55,01

 

 

I. Credite de angajament

 

531.285

 

II. Credite bugetare

 

531.285

a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului

 

01

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

10.000

 

II. Credite bugetare

 

10.000

e) gestionarea deşeurilor

 

03

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

84.788

 

II. Credite bugetare

 

47.291

d) protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

 

04

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

2.300

 

II. Credite bugetare

 

160.000

f) conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate

 

06

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

0

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

 

07

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

25.000

h) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

 

08

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

10.000

 

II. Credite bugetare

 

10.000

i) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

 

09

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

8.746

 

II. Credite bugetare

 

8.746

m) efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri Internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau Internaţionale, precum şi cercetare - dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

 

13

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

40.100

 

II. Credite bugetare

 

5.274

o) închiderea lazurilor de decantare din sectorul minier

 

15

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

0

q) Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

 

17

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

135.000

 

II. Credite bugetare

 

15.000

r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban

 

18

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

351

 

II. Credite bugetare

 

3.200

s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 

19

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

195.000

 

II. Credite bugetare

 

218.616

u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti

 

21

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

0

v) Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a calităţii aerului

 

22

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

15.158

w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

 

23

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

45.000

 

II. Credite bugetare

 

15.000

X) îmbunătăţirea utilizării eficiente a energiei în clădiri

 

24

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind modificarea art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d) şi g) şi ale art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 1 alineatul (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) împlinesc vârsta de cei mult 50 de ani în anul desfăşurării selecţiei;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 4 octombrie 2017.

Nr. M.123.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săliştea, judeţul Alba

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale nr. 16,19, 28, 32, 33, 34, 42, 46, 50, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 106, 109 şi 110 din unitatea administrativ-teritorială Săliştea, judeţul Alba.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 2 octombrie 2017.

Nr. 1.308.

 

ANEXĂ*)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: ALBA UAT: SĂLIŞTEA

Sectoare: 16, 19, 28, 32, 33, 34, 42, 46, 50, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 106, 109, 110


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Constantin Daicoviciu, UAT Pojejena şi UAT Oraviţa din judeţul Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în UAT Constantin Daicoviciu - sectorul cadastral 1, UAT Pojejena - sectoarele cadastrale 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21 şi UAT Oraviţa - sectorul cadastral 3 din judeţul Caraş-Severin, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 2 octombrie 2017.

Nr. 1.309.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.
/body>