MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 816/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 816         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 16 octombrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 503 din 4 iulie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

744. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 

748. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.178/987. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

1.276/2.749. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

2.644. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 503

din 4 iulie 2017

referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute În proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, excepţie ridicată de Dumitru Popa, Maria Nasta, Ana Bălașa şi Iuliana Valentina Coșeri (Popa), în Dosarul nr. 7.374/118/2015 al Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1,0400/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosar, partea Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a depus note de şedinţă prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 12 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.374/118/2015, Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative. Excepţia a fost ridicată de Dumitru Popa, Maria Nasta, Ana Bălașa şi Iuliana Valentina Coșeri (Popa), într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii

acesteia susţin, în esenţă, că art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 contravine principiului neretroactivităţii legii civile, consacrat prin art. 15 alin. (2) din Constituţie, în măsura în care intervine în domeniul de aplicare temporală a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004 privind unele măsuri referitoare la funcţionarea Comisiei centrale şi a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998, astfel cum art. 8 din Legea nr. 9/1998 a fost interpretat prin Decizia nr. 21/2007*) a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

7. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 16 alin. (1) din Constituţie, apreciază că art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 este neconstituţional în măsura în care consacră un tratament discriminatoriu între beneficiarii plăţilor făcute în baza Legii nr. 9/1998, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014, şi cei care vor primi plăţile ulterior lunii decembrie 2014 în opinia autorilor excepţiei, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor s-ar situa mai presus de lege prin emiterea de acte administrative cu încălcarea Deciziei nr. 21/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în baza acesteia.

8. În ceea ce privește pretinsa contrarietate a dispoziţiilor de lege criticate cu art. 44 alin. (1) şi (2) din Legea fundamentală, autorii excepţiei susţin această critică prin invocarea practicii recente a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 694 din 20 octombrie 2015. Astfel, arată că, în materii şi domenii juridice diferite, dar cu ipoteze similare care, aparent, au consacrat dreptul statului de a nu plăti despăgubiri pentru sumele pe care era ţinut să le restituie, Curtea Constituțională a constatat neconstituţionalitatea art. 124 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală care permitea organelor fiscale dreptul de a nu plăti dobânzi pentru sumele plătite de contribuabil şi care se impunea a fi restituite doar la momentul soluţionării cererii de restituire. Prin urmare, raţionamentul expus de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 694 din 20 octombrie 2015, în opinia autorilor excepţiei, ar fi aplicabil cu atât mai mult cu cât actualizarea sumei în raport cu rata inflaţiei nu poate fi considerată o sancţiune, ci, mai degrabă, o modalitate de asigurare a unui echilibru valoric în condiţii de instabilitate a monedei naţionale, menită a-l proteja pe creditor.

9. În final, autorii excepţiei consideră că art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 goleşte de conţinut art. 52 din Constituţie, întrucât nu permite reparaţia integrală a pagubei ca urmare a anulării actului administrativ prin actualizarea cu indicele de inflaţie.

10. Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal consideră că, în principiu, criticile invocate de autorii excepţiei presupun interpretarea legii de către instanţa judecătorească. Însă, dacă dispoziţiile criticate permit o interpretare în sens restrictiv, atunci chestiunea ridicată de autori, cu privire la încălcarea art-15 alin, (2) din Constituţie, ar trebui apreciată în sensul neconstituţionalităţii art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 numai în măsura în care acest text s-ar putea interpreta în sensul împiedicării exercitării dreptului de a obţine o despăgubire adecvată, prin actualizarea sumelor cuvenite în temeiul Legii nr. 9/1998 de la momentul stabilit prin Decizia nr. 21/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, atât din perspectiva art. 15 alin. (1), cât şi din cea a art. 44 din Constituţie, coroborat cu art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie. De asemenea, instanţa apreciază că art. 16 alin. (1) din Constituţie ar putea fi încălcat, întrucât interpretarea avută în vedere ar crea o discriminare între persoane aflate în situaţii identice. În ce priveşte pretinsa încălcare a art. 52 din Constituţie, instanţa nu poate reţine o critică pertinentă din argumentele sumare ale autorilor, în condiţiile în care dreptul de a contesta decizia de actualizare nu este înfrânt, ci, dimpotrivă, garantat prin chiar dispoziţiile Legii nr. 164/2014.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul apreciază că excepţia invocată este neîntemeiată, întrucât, recunoscând dreptul la despăgubire născut sub imperiul vechii legi, dispoziţiile legale criticate, care instituie reguli privind plata despăgubirilor, nu au caracter retroactiv şi nu instituie un tratament discriminatoriu, norma fiind aplicabilă tuturor destinatarilor săi, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 164/2014. Mecanismul de actualizare a sumelor ce trebuie plătite de către stat cu indicele preţurilor de consum asigură executarea integrală a despăgubirii, acordând totodată statului posibilitatea să identifice resursele financiare necesare achitării acestor sume. În ceea ce priveşte nemulţumirea autorilor cu privire la stabilirea despăgubirii, referitor la perioada pentru care se actualizează, consideră că revine Curţii Constituţionale rolul de a aprecia asupra afectării dreptului de proprietate. În final, se susţine că principiul reparării integrale a prejudiciului, în spiritul căruia au fost elaborate normele prin care sunt reglementate compensaţiile cuvenite persoanelor care au avut pierderi patrimoniale în urma aplicării prevederilor Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940, impune ca, în momentul validării compensaţiilor, sumele stabilite să corespundă valorii reale a bunurilor ce fac obiectul acestora.

13. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere formulat în cauze având aceeaşi obiect, în sensul constituţionalităţii textelor de lege criticate.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele de şedinţă depuse de parte, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 15 decembrie 2014, dispoziţii care au următorul cuprins: „Sumele neplătite, aferente hotărârilor judecătoreşti prevăzute la alin. (3) şi actelor administrative prevăzute la art. 9 lit. a) şi b), se actualizează cu indicele de creştere a preţurilor de consum pentru perioada de la momentul rămânerii irevocabile/definitive, respectiv al emiterii acestora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi constituie obligații de plată, în tranșe, în condiţiile prezentei legi. Actualizarea sumei se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

17. În opinia autorilor excepţiei, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii, art. 44 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul de proprietate privată, art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, precum şi celor ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate din perspectiva unor critici asemănătoare, respingând ca neîntemeiate excepţiile de neconstituţionalitate prin Decizia nr. 855 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 4 martie 2016, deciziile nr. 14 şi 15 din 19 ianuarie 2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 22 martie 2016, Decizia nr. 133 din 10 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 16 mai 2016, Decizia nr. 343 din 24 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 19 august 2016 şi prin Decizia nr. 768 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 26 aprilie 2017.

19. Astfel, cu privire la critica referitoare la încălcarea principiului neretroactivității legii, prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea a constatat că, recunoscând dreptul la despăgubire născut sub imperiul vechii legi, prevederile legale criticate care instituie reguli privind plata despăgubirilor nu au caracter retroactiv. În acord cu jurisprudenţa sa constantă, Curtea a reţinut că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că, în aceste cazuri, legea nouă nu face altceva decât să refuze supravieţuirea legii vechi şi să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare.

Curtea a observat că prevederile de lege criticate dispun pentru viitor, urmând a fi aplicate de la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014, respectiv 18 decembrie 2014.

20. Referitor la invocarea prevederilor art. 16 din Constituţie, Curtea a reţinut, în acord cu jurisprudenţa sa, că aplicarea unui regim juridic temporal diferit nu poate crea o stare de discriminare între diverse persoane, în funcţie de actul normativ incident fiecăreia. Raportat la situaţia de faţă, inegalitatea de tratament juridic prin comparaţie cu acele persoane care au beneficiat de plata despăgubirilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014, nu reprezintă un vidu de neconstituţionalitate, fiind rezultatul unor regimuri juridice diferite, aplicate succesiv în timp, incidente în virtutea principiului tempus regit actum. Totodată, Curtea Constituţională a statuat, în esenţă, că mecanismul eşalonării plăţii, ca modalitate de executare, poate fi considerat ca fiind în concordanţă cu considerentele consacrate de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, dacă sunt respectate anumite condiţii: tranşe de efectuare a plăţilor intermediare precis determinate, termen rezonabil de executare integrală, acoperirea eventualei devalorizări a sumei datorate (a se vedea, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 602 din 1 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 18 noiembrie 2015). Curtea a constatat că prevederile art. 10 din Legea nr. 164/2014 îndeplinesc aceste condiţii, stabilind un termen de 5 ani pentru eşalonarea plăţii, precum şi obligaţia de actualizare a sumelor neplătite cu indicele de creştere a preţurilor de consum. Măsura instituită de reeşalonare a unor debite ale statului pe o durată de 5 ani, poate fi considerată, aşadar, de natură a menţine un just echilibru între interesele debitorului - stat şi cele ale creditorului - persoană îndreptăţită la despăgubiri, de vreme ce persoana îndreptăţită nu suportă o sarcină disproporţionată şi excesivă în privinţa dreptului său de a beneficia de despăgubirile acordate prin lege.

21. De asemenea, eşalonarea pe o perioadă de 5 ani a plăţii sumelor reprezentând despăgubiri fiind o măsură de natură a păstra un just echilibru între interesele persoanelor îndreptăţite la despăgubire şi interesul general al colectivităţii, urmăreşte principiile stabilite în jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, astfel încât nu se poate considera că, prin această măsură, statul afectează esenţa dreptului de proprietate privată al beneficiarilor de despăgubiri în temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legii nr. 290/2003. Aceasta cu atât mai mult cu cât statul, prin caracterul său social - valoare constituţională instituită de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală - are obligaţia de a imprima acţiunilor sale cu caracter economic un conţinut just proporţionat, astfel încât să asigure tuturor cetăţenilor săi exercitarea efectivă a tuturor drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale. Ca atare, referitor la dispoziţiile art. 44 din Constituţie, Curtea a constatat că acestea nu sunt încălcate. Totodată, prevederile art. 1 cuprinse în Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, reglementând dreptul persoanelor fizice şi juridice la respectarea bunurilor, lasă în competenţa statelor semnatare ale Convenţiei adoptarea măsurilor legislative concrete şi a procedurii de urmat, necesare în vederea restituirii în natură a bunurilor preluate de stat sau acordării de despăgubiri (a se vedea, spre exemplu, Decizia Curţii Constituţionale nr. 202 din 18 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 19 iunie 2013).

22. În ceea ce priveşte critica vizând nesocotirea normelor constituţionale referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, prin Decizia nr. 738 din 13 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 6 aprilie 2017, paragraful 32, Curtea a observat că, prin textele de lege criticate, nu se aduce atingere dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Constituţie, deoarece persoanele care au formulat acţiuni în exercitarea acestui drept constituțional se bucură în continuare de dreptul la despăgubiri, normele de procedură în temeiul cărora poate fi făcută executarea modificându-se prin textele de lege criticate.

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele care au fundamentat-o îşi menţin valabilitatea.

24. În final, având în vedere faptul că, prin Legea nr. 164/2014, legiuitorul, preocupat de finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legii nr. 290/2003, a înţeles să confere eficacitate dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite la obţinerea de despăgubiri, iar modul de reparare a injustițiilor şi abuzurilor din legislaţia fostului regim politic ţine de opţiunea exclusivă a legiuitorului actual, în considerarea prevederilor art. 44 alin. (1) teza a două din Constituţie, potrivit cărora conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, soluţia şi considerentele Deciziei nr. 694 din 20 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 22 decembrie 2015, invocată de autorii excepţiei în susţinerea criticilor de neconstituţionalitate, nu pot fi aplicate mutatis mutandis la soluţia legislativă criticată, având în vedere faptul că aceasta a vizat o materie diferită.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dumitru Popa, Maria Nasta, Ana Bălașa şi Iuliana Valentina Coşeru (Popa), în Dosarul nr. 7.374/118/2015 al Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 10 alin (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Constanța - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 iulie 2017.


*) Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 21/2007 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 54 de posturi, inclusiv demnitarii.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în structura organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 744.

 

ANEXĂ 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale Anti-Doping

Numărul maxim de posturi = 54, inclusiv demnitari

 

COMISIA DE AUDILRE A SPORTIVILOR ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT REGLEMENTĂRILE ANTI DOPING

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING

 

COMISIA DE APEL

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE ACORDARE A SCUTIRILOR PENTRU UZ TERAPEUTIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANŢE CUPRINSE ÎN LISTA INTERZISĂ

 

PREŞEDINTE

 

CONSILIUL DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET PREŞEDINTE

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ. ADMINISTRATIV ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RESURSE UMANE

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE TESTARE, ANTI-TRAFIC SUBSTANŢE INTERZISE, RELAŢII PUBLICE ŞI INTERNAŢIONALE

 

 


*) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 800/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Caracal,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Caracal”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Caracal”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, situate pe raza localităţii Caracal din judeţul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Caracal”, aflate pe raza localităţii Caracal, din judeţul Olt, sunt în cuantum total de 680 lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională” - FEDR.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 748.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de Interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Caracal”, pe raza localităţii Caracal, din judeţul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-

teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului

Tarlaua/ Parcela cu nr. topografic

Categoria de folosinţă

Număr cadastral (nr. topo)

Număr carte funciară

Suprafaţă totală acte (mp)

Intravilan/

Extravilan

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

OLT

CARACAL

NEDIANU GHEORGHE

T52/P28/1

A

52169

52169

9590

extravilan

3

9

2

OLT

CARACAL

RAFAILA ANDREI

T52/P29/1

A

52804

52804

4941

extravilan

9

27

3

OLT

CARACAL

OLTEANUANGELA

T56/1/P4/1

A

52322

52322

1163

extravilan

12

36

4

OLT

CARACAL

BRANCOVEANU

ELISABETA

T56/1/P60/1

A

52776

52776

2657

extravilan

9

27

5

OLT

CARACAL

HOARA MAD ALINA

T64/P20/2

A

52319

52319

10089

extravilan

10

30

6

OLT

CARACAL

MINCAFLORICA

T63/P15/2

A

52329

52329

3661

extravilan

11

33

7

OLT

CARACAL

S.C. MONTE VERDE GRUP -SRL.

T1Q4/P1/1

A

514902

51492

1246

extravilan

116

348

8

OLT

CARACAL

S.C. OMV PETROM MARKETING -SRL

T104/P2

[drumul european 70 (DN6)]

CC

50796

50796

2366

intravilan

17

170

TOTAL:

187

6B0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.178 din 11 octombrie 2017

Nr. 987 din 10 octombrie 2017

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 10.252/2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.932 din 10.10.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) Sit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

  1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 458 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 459-464, cu următorul cuprins:

 

„459

W58157001

J05AG05

RILPIVIRINUM

EDURANT

COMPR.

FILM.

25 mg

JANSSEN-CILAG

INTERNATIONAL

NV

BELGIA

CUTIE CU UN FLACON

DIN PEIDX 30 COMPRIMATE FILMATE

PR

30

30,797666

34,841333

0,000000

460

W62601001

J05AR13

COMBINAŢII (DOLUTEGRAVIRUM + ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM)

TRIUMEQ

50 mg/ 600 mg/ 300 mg

COMPR.

FILM,

50 mg/ 600 mg/ 300 mg

VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU FLACON DIN PEIDX 30 COMPR. FILM.

PR

30

106,785333

117,667666

0,000000

461

W61899001

J05AR14

COMBINAŢII (DARUNAVIRUM + COBICISTATUM)

REZOLSTA 800 mg/ 150 mg

COMPR.

FILM,

800 mg/ 150 mg

JANSSEN-CILAG

INTERNATIONAL

NV

BELGIA

CUTIE CU 1 FLACON ALB DIN PEIDX 30 COMPR. FILM.

PR

30

70,099333

77,680000

0,000000

462

W62913001

J05AR17

COMBINAŢII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM)

DESCOVY 200 mg/ 10 mg

COMPR.

FILM.

200 mg/ 10 mg

GILEAD SCIENCES

INTERNATIONAL

LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLACON DIN PEIDX 30 COMPR, FILM.

PR

30

95,145666

104,980666

0,000000

463

W62914001

J05AR17

COMBINAŢII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM)

DESCOVY 200 mg/ 25 mg

COMPR.

FILM.

200 mg/ 25 mg

GILEAD SCIENCES

INTERNATIONAL

LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLACON DIN PEIDX 30 COMPR. FILM.

PR

30

95,145666

104,980666

0,000000

464

W62792001

J05AR18

ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIR

GENVOYA 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg

COMPR.

FILM.

150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg

GILEAD SCIENCES

INTERNATIONAL

LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLACON DIN PEIDX 30 COMPR. FILM.

PR

30

136,539333

150,099666

0,000000”

 

2. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 23, 83, 87 şi 189 se abrogă.

3. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 543 se introduce o nouă poziţie, poziţia 544, cu următorul cuprins:

 

„544

W62506001

L01XX45

CARFILZOMIBUM **10

KYPROLIS 60 mg

PULB. PT, SOL. PERF.

60 mg

AMGEN EUROPE B.V.

OLANDA

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLA TRANSPARENTĂ TIP I PT. UTILIZARE UNICĂ, DOP ELASTOMERIC LAMINAT

CU FLUOROPOLIMERI SI O CAPSĂ DE ALUMINIU DE TIP FLIP OFF

PR

1

5.948,370000

6.521,880000

0,000000”

 

4. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, după poziţia 140 se adaugă o nouă poziție , poziția 141, cu următorul cuprins:

 

„141

W63069001

A10BD21

COMBINAŢII (SAXAGLIPTIN +

QTERN

5 mg/

COMPR.

FILM

5 mg/ 10 mg

ASTRAZENECA

AB

SUEDIA

CUTIE CU BUST. PA/ALU/PVC- ALU X

PRF

30

10,443333

12,655000

0,000000”

 

 

 

DAPAGLIFLOZINUM) **

10 mg

 

30 COMPR. FILM.

 

 

 

 

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Florian-Dorel Bodrog

Răzvan Teohari Vulcănescu

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.276 din 25 august 2017

Nr. 2.749 din 11 octombrie 2017

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 7 şi 13 din Regulamentul (UE) nr. 391/2013 privind schema comună de tarifare a serviciilor de navigaţie aeriană,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Virgil Tetea,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10 Cod unic de înregistrare: R1589932

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

2017 Prevederi

0

1

2

3

I

 

 

VENITURI TOTALE

1

871.500,04

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

851.500,04

 

 

a)

conform bazelor de cost reglementate, din care:

3

815410,44

 

 

 

al

servicii navigaţie aeriană de rută

4

651.222.57

 

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

5

57.860,00

 

 

 

a3

din alte surse

6

1.100,00

 

 

 

a4

ajustări

7

105.233,87

 

 

b)

servicii navigare aeriană de terminal alte aeroporturi

8

32.083,60

 

 

c)

rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană

9

 

 

 

 

producţia de imobilizări

10

 

 

 

8)

alte venituri din exploatare

11

4.000,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

20.000,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

13

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

 

 

 

c)

din dobânzi

15

2.000.00

 

 

d)

alte venituri financiare

16

18.000,00

 

3

 

Venituri extraordinare

17

 

li

 

 

CHELTUIELI TOTALE

18

968.025,47

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

19

948.025,47

 

 

a)

cheltuieli de personal, din care:

20

630.468,66

 

 

 

a1

cheltuieli cu salariile

21

402.118,40

 

 

 

a2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale

22

159.947,97

 

 

 

a3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

66.799,99

 

 

 

 

a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art-25 Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

24

10.463,31

 

 

 

a4

cheltuieli pentru contracte de mandat

25

1.602,30

 

 

b)

alte cheltuieli de operare, din care:

26

264.902,13

 

 

 

b1

cheltuieli materiale

27

9.208,01

 

 

 

b2

cheltuieli cu energia şi apa

28

5.241,92

 

 

 

b3

cheltuieli privind mărfurile

29

 

 

 

 

b4

cheltuieli cu serviciile executate de terţ, din care:

30

136.998,92

 

 

 

 

b4.1 EUROCOMTROL

31

34.869,59

 

 

 

 

b4.2 AACR

32

10.682,83

 

 

 

b5

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

113.453.28

 

 

 

 

b5.1 chelt. de protocol

34

800,00

 

 

 

 

b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate

35

766,38

 

 

 

 

b5.3 chelt. cu sponsorizarea

36

1.300,00

 

 

c)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

37

52.654,68

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

38

20.000,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

39

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

40

20.000,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

41

 

iii

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

42

-96.525,43

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

43

 

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

44

 

 

1

 

Rezerve legale

45

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzut» delege

46

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

47

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor Împrumuturi externe

48

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

49

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct1-5

50

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net; dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

51

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

52

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

53

 

VI

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

54

163.896,63

 

1

 

Surse proprii

55

163.896,63

 

2

 

Alocaţii de la buget

56

 

 

3

 

Credite bancare

57

 

 

 

a)

- interne

58

 

 

 

b)

- externe

59

 

 

4

 

Fonduri europene

60

 

 

5

 

Alte surse

61

 

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

62

163.896,63

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

63

163.896,63

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

64

 

 

 

a)

interne

65

 

 

 

b)

externe

66

 

VIII

 

 

REZERVE, din care:

67

 

 

1

 

Rezerve legale

68

 

 

2

 

Rezerve statutare

69

 

 

3

 

Aite rezerve

70

 

IX

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

71

 

 

1

 

Venituri totale

72

871.500.04

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

73

968.025,47

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

74

1.611

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

75

1.530

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice (venituri totale/nr. mediu personal)

76

569,61

 

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

77

1.110,76

 

7

 

Plăţi restante

78

 

 

 

a)

preţuri curente

79

 

 

 

b)

preţuri comparabile

80

 

 

8

 

Creanţe restante

81

 

 

 

a)

preţuri curente, din care:

82

50.000,00

 

 

b)

preţuri comparabile

83

50.000,00

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

SITUAŢIE CENTRALIZATĂ

privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017

 

 

 

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

2017 Prevederi

0

1

2

3

I

 

Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:

1

825.799,06

 

a)

conform bazelor de cost reglementate, din care:

2

793.715,46

 

 

al

servicii navigaţie aeriană de rută

3

629.521,59

 

 

a2

servicii navigație aeriană de terminal

4

57 860,00

 

 

a3

din alte surse

5

1.100,00

 

 

a4

ajustări

6

105.233,87

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

7

32.083,60

II

 

Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:

8

792.151,20

 

a)

conform bazelor de cost reglementate, din care:

9

728.401,24

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută, din care:

10

667.656,24

 

 

 

a1.1 cheltuieli cu personal

11

484,024,62

 

 

 

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care:

12

132.616,13

 

 

 

a1.2.1 ROMATSA

13

82.724,71

 

 

 

a1.2.2 EUROCONTROL

14

39.869,59

 

 

 

a1.2.3 AACR

15

10.021,83

 

 

 

a1.3 amortizare

16

51.015,49

 

 

a2

servicii navigate aeriană de terminal, din care:

17

60,745.00

 

 

 

a2.1 cheltuieli cu personal

18

48.072,00

 

 

 

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:

19

8.498,00

 

 

 

a2.2.1 ROMATSA

20

7.837,00

 

 

 

a2.2.2 AACR

21

661.00

 

 

 

a2.3 amortizare

22

4.175,00

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:

23

63.749,96

 

 

b1

cheltuieli cu personal

24

47.175.77

 

 

b2

alte cheltuieli de operare

25

11.110,00

 

 

b3

amortizare

26

5.464,19

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

În vederea reglementării condiţiilor necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul:

- art. 24 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,

cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Pentru achiziţia sau construcţia unei locuinţe sau a unei noi locuinţe în cadrul programului «Prima casă» pot fi acordate exclusiv garanţii în condiţiile împărţirii riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit legii.”

2. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) După finalizarea procedurilor de valorificare a bunului care face obiectul contractului de garanţie, în cadrul procedurii de executare silită, organele fiscale competente ale ANAF solicită acordul MFP şi îl comunică finanţatorilor în vederea efectuării de către aceştia a formalităţilor de radiere din cartea funciară a ipotecii şi a interdicţiilor prevăzute de lege.”

3. În anexa nr. 2, articolul 5.10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5.10. - Orice modificări ale condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare vor fi solicitate FNGCIMM pe formularul din anexa nr. 7 la prezenta convenţie şi vor fi aprobate/respinse de FNGCIMM, în condiţiile prezentei convenţii. Pe baza acestei aprobări FNGCIMM redactează, semnează şi transmite Finanţatorului actul adiţional la contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare, în vederea semnării lui de către Finanţator şi beneficiar. Ulterior semnării, Finanţatorul remite FNGCIMM două exemplare originale ale acestuia. Nu pot face obiectul actelor adiţionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condiţiile de eligibilitate ale Programului. Diminuarea duratei finanţării garantate, ca urmare a rambursărilor anticipate parţiale, nu va face obiectul unui act adiţional la contractul de garantare dacă Finanţatorul realizează această operaţiune prin refacerea graficului de rambursare a creditului şi nu modifică contractul de credit prin act adiţional.”

4. În anexa nr. 2, la articolul 6.1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a unei singure ipoteci legale de rang I asupra locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, instituite în baza legii în favoarea statului român, reprezentat de MFP, valabilă pe toată durata finanţării, precum şi cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiilor de înstrăinare a locuinței pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia şi de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza acordului FNGCIMM. Pentru emiterea acordului de radiere, Finanţatorul transmite letric/electronic la FNGCIMM în termen de 60 de zile de la data la care beneficiarul Programului a rambursat integral finanţarea garantată în cadrul Programului, anticipat sau la termen, solicitarea de emitere a acordului prevăzut la art. 6.3 lit. i), utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 11, însoţită de următoarele documente în copie certificată:

- extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;

- declaraţia pe propria răspundere privind identitatea beneficiarului real al tranzacţiilor în numerar mai mari de 15.000 euro, prevăzută în anexa nr. 12,

- contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare, precum şi alte documente (de exemplu, CI şi certificat de căsătorie pentru beneficiarii căsătoriţi, certificat de divorţ, de moştenitor, de deces etc.), după caz.

Transmiterea electronică se va efectua prin intermediul unei aplicaţii web puse la dispoziţie de către FNGCIMM şi se va realiza prin ataşarea în aplicaţia web a solicitării de emitere a acordului şi a documentelor aferente scanate în format A4, PDF, rezoluţie 300 dpi.

În cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul ANAF a locuinţei achiziţionate/construite în cadrul Programului, finanţatorii radiază ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale ANAF însoţite de acordul MFP.

În cazul în care are loc recuperarea integrală prin plata creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, finanţatorii radiază ipoteca şi interdicţiile legale, instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale ANAF însoţite de acordul MFP. Ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea Finanţatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de Finanţator în conformitate cu normele proprii;”.

5. În anexa nr. 2, la articolul 6.3, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) să emită acordul privind radierea ipotecii şi a interdicţiilor din cartea funciară a imobilului achiziţionat/construit din finanţarea garantată după data rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată, sau după data lichidării creditului acordat iniţial în cadrul Programului, corespunzător procentului garanţiei acordate în numele şi în contul statului, utilizând formularul prevăzut nr. anexa nr. 13, şi să transmită Finanţatorului acordul de radiere într-un exemplar original;”.

6. În anexa nr. 2, la articolul 7.1 alineatul (1), literele c), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul l în favoarea statului român, prin MFP, în copie certificată, şi extras de carte funciară actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii de plată, din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, după caz, are rangul I şi că au fost notate interdicţiile prevăzute de lege (exemplar original);

.........................................................................................................

e) notificarea băncii către toţi beneficiarii sau garanţii prevăzuţi în contractul de garantare cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate şi la data acesteia, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului la adresa de domiciliu şi la adresa locuinţei achiziţionate/construite prin Program, cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii anticipate;

f) prima poliţă de asigurare, precum şi cea mai recentă poliţă de asigurare (inclusiv poliţa PAD pentru asigurările încheiate începând cu data de 9.07.2015 sau după prima aniversare anuală în cazul asigurărilor facultative multianuale existente la data de 9,07.2015, după caz) a locuinţei sau a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, după caz, prezentate de beneficiar, chiar dacă valabilitatea celei mai recente poliţe a expirat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.”

7. În anexa nr. 2, la articolul 7.2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

(71) în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, Finanţatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul se comunică Finanţatorului şi MFP în ziua adoptării acestuia de

către FNGCIMM, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea termenului prevăzut la art. 5.3.”

8. În anexa nr. 2, la articolul 7.2, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alineatele (15) şi (16), cu următorul cuprins:

(15) în cazul în care beneficiarul Programului solicită Finanţatorului repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare înainte ca FNGCIMM să transmită ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, Finanţatorul analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 3 zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii.

(16) în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, Finanţatorul restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi solicită FNGCIMM repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare.”

9. În anexa nr. 2, la articolul 11.5, după liniuţa a zecea se introduc trei noi liniuţe, cu următorul cuprins:

„- anexa nr. 11 - Solicitare de radiere a ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului «Prima casă»;

- anexa nr. 12 - Declaraţie privind identitatea beneficiarului real;

- anexa nr. 13 - Acord privind radierea ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului «Prima casă».”

10. În anexa nr. 2, anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

11. În anexa nr. 2, după anexa nr. 10 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 11-13, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2-4 la prezentul ordin.

12. În anexa nr. 3, la articolul 1, alineatele (1)-(21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM de către MFP, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanțiilor și promisiunilor de garantare rezultate din aplicarea programului «Prima casă», denumit în continuare Programul, pentru finanţările şi, respectiv, garanţiile şi promisiunile de garantare acordate din plafonul alocat/reutilizat/valoarea de reîntregire a plafonului, care intră/nu intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi a pierderilor între stat şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare, conform opţiunii exprimate de Finanţator în condiţiile art. 1 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Potrivit Programului, FNGCIMM garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă», cu modificările şi completările ulterioare.

(21) Potrivit Programului, FNGCIMM garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru construcţia unei locuinţe care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

13. În anexa nr. 3, la articolul 2, litera di) se abrogă.

14. În anexa nr. 3, la articolul 2, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:

„h) emite acordul în vederea radierii dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea deciziei de respingere a cererii de plată;

i) emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării garantate, la solicitarea organelor competente ale ANAF în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanţării garantate. Acordul se emite în situaţia recuperării integrale de către ANAF a valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către MFP şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale prin plata creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar şi se transmite organelor competente ale ANAF în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanţării garantate.”

15. În anexa nr. 3, la articolul 3, litera a1) se abrogă.

16. În anexa nr. 3, la articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) să efectueze în numele şi în contul statului român, prin MFP, evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în Program pe baza criteriilor şi procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului anului următor;”.

17. În anexa nr. 3, la articolul 3, literele e), m) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) să emită şi să monitorizeze garanţiile pe categorii de garanţii şi promisiuni de garantare în condiţiile prevăzute în cadrul legal incident Programului, în convenţiile de garantare sau în protocoalele şi contractele de garantare încheiate cu finanţatorii;

.........................................................................................................

m) să emită acordul privind radierea ipotecii şi a interdicţiilor înscrise în favoarea statului român în cartea funciară a imobilului achiziţionat/construit din finanţarea garantată, la solicitarea Finanţatorului, după data rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată, sau după data lichidării creditului acordat iniţial în cadrul Programului, corespunzător procentului de garantare acordat în numele şi în contul statului;

.........................................................................................................

p) să ţină evidenţa beneficiarilor în cadrul Programului, pe categorii de garanţii, asigurându-se că un beneficiar contractează un singur credit în cadrul Programului, cu excepţia beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (104) sau se încadrează în prevederile art. 1 alin. (77), respectiv alin. (78) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

18. În anexa nr. 3, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Cererea de plată se aprobă de către FNGCIMM în condiţiile prevăzute în cadrul legal incident Programului, în protocolul/convenţiile şi în contractele de garantare încheiate cu finanţatorii, precum şi în termenii şi condiţiile prevăzute în prezenta convenţie.”

19. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Deciziile de aprobare a cererilor de plată se comunică de către FNGCIMM MFP în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, vizate cu «bun de plată», dar nu mai târziu de 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată de la Finanţator, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, documentele să fie transmise şi în original.”

20. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

21. În anexa nr. 3, la articolul 91, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care, ulterior transmiterii cererii de plată, Finanţatorul încasează orice sume în contul beneficiarului Programului, FNGCIMM este abilitat să modifice valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul se comunică Finanţatorului şi MFP în ziua adoptării acestuia de către FNGCIMM, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu încadrarea în termenul de plată de 90 de zile prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă» pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,”

22. În anexa nr. 3, la articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

,,(4) Procedura de transmitere prevăzută la alin. (2) se face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora.”

23. În anexa nr. 3, la articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Notificarea se întocmeşte pe formularul prevăzut în anexa nr. 7 şi se transmite beneficiarului prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor și confirmarea primirii acestora.”

24. În anexa nr. 3, la articolul 20, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentei convenţii de implementare se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare.

(3) Ori de câte ori intervin modificări şi completări asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv asupra normelor de implementare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi asupra Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului «Prima casă» şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă», cu modificările şi completările ulterioare, acestea completează şi/sau modifică prevederile prezentei convenţii în mod corespunzător.”

25. În anexa nr. 3, articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de FNGCIMM.

Prezenta convenţie a fost semnată de părţi la data de în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi toate constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MFP, un exemplar original urmând să fie comunicat ANAF pentru opozabilitate şi unul pentru FNGCIMM.”

26. În anexa nr. 4, la articolul 4.1.5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat, FNGCIMM este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.”

27. În anexa nr. 4, articolul 5.10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5.10. - Orice modificări ale condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare vor fi solicitate FNGCIMM prin intermediul aplicaţiei web şi vor fi aprobate/respinse de FNGCIMM, în condiţiile prezentei convenţii. Pe baza acestei aprobări, FNGCIMM redactează, semnează şi transmite Finanţatorului actul adiţional la contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare, în vederea semnării lui de către Finanţator şi beneficiar. Ulterior semnării, Finanţatorul remite FNGCIMM două exemplare originale ale acestuia. Nu pot face obiectul actelor adiţionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condiţiile de eligibilitate ale Programului. Diminuarea duratei finanţării garantate, ca urmare a rambursărilor anticipate parţiale, nu va face obiectul unui act adiţional la contractul de garantare dacă Finanţatorul realizează această operaţiune prin refacerea graficului de rambursare a creditului şi nu modifică contractul de credit prin act adiţional.”

28. În anexa nr. 4, la articolul 6.1, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a unei singure ipoteci legale de rang I asupra locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, instituite în baza legii în favoarea statului român, reprezentat de MFP, valabilă pe toată durata finanţării, precum şi cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiilor de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia şi de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării, înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza acordului FNGCIMM. Pentru emiterea acordului de radiere, Finanţatorul va transmite la FNGCIMM în termen de 60 de zile de la data la care beneficiarul Programului a rambursat integral finanţarea garantată în cadrul Programului, anticipat sau la termen, solicitarea de emitere a acordului de radiere, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 9, însoţită de următoarele documente în copie certificate:

- extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;

- declaraţia pe propria răspundere privind identitatea beneficiarului real al tranzacţiilor în numerar mai mari de 15.000 euro, prevăzută în anexa nr. 10;

- contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare, precum şi alte documente (de exemplu, CI şi certificat de căsătorie pentru beneficiarii căsătoriţi, certificat de divorţ, de moştenitor, de deces etc.), după caz.

Transmiterea electronică se va efectua prin intermediul unei aplicaţii web puse la dispoziţie de către FNGCIMM şi se va realiza prin ataşarea în aplicaţia web a solicitării de emitere a acordului şi a documentelor aferente scanate în format A4, PDF, rezoluţie 300 dpi.

În cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul ANAF a locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, finanţatorii radiază

din cartea funciară ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale ANAF însoţite de acordul MFP.

În cazul în care are loc recuperarea integrală prin plata creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, finanţatorii radiază din cartea funciară ipoteca şi interdicţiile legale, instituite în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale ANAF însoţite de acordul MFP. Ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea Finanţatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de Finanţator în conformitate cu normele proprii.”

29. În anexa nr. 4, la articolul 6.3, litera g1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g1) să emită acordul privind radierea ipotecii şi a interdicţiilor din cartea funciară a imobilului achiziţionat din finanţarea garantată după data rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată, sau după data lichidării creditului acordat iniţial în cadrul Programului, corespunzător procentului garanţiei acordate în numele şi în contul statului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 11, şi să transmită Finanţatorului acordul de radiere într-un exemplar original;”.

30. În anexa nr. 4, la articolul 7.1 alineatul (1), literele c), f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin MFP, în copie certificată, şi extras de carte funciară actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii de plată, din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, după caz, are rangul I şi că au fost notate interdicţiile prevăzute de lege (exemplar original);

.........................................................................................................

f) notificarea băncii către toţi beneficiarii sau garanţii prevăzuţi în contractul de garantare cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate şi la data acesteia, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului la adresa de domiciliu şi la adresa locuinţei achiziţionate/construite prin Program, cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii anticipate;

.........................................................................................................

i) prima poliţă de asigurare, precum şi cea mai recentă poliţă de asigurare (inclusiv poliţa PAD pentru asigurările încheiate începând cu data de 9.07.2015 sau după prima aniversare anuală în cazul asigurărilor facultative multianuale existente la data de 9.07.2015, după caz) a locuinţei sau a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, după caz, prezentate de beneficiar, chiar dacă valabilitatea celei mai recente poliţe a expirat, în copie certificată.”

31. În anexa nr. 4, la articolul 7.2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

(81) în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, Finanţatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul se comunică Finanţatorului şi MFP în ziua adoptării acestuia de către FNGCIMM, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea termenului prevăzut la art. 5.3.”

32. În anexa nr. 4, la articolul 7.2, după alineatul (15) se Introduc două noi alineate, alineatele (16) şi (17), cu următorul cuprins:

(16) în cazul în care beneficiarul Programului solicită Finanţatorului repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare înainte ca FNGCIMM să transmită ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, Finanţatorul analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 3 zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii.

(17) în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, Finanţatorul restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi solicită FNGCIMM repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare.”

33. În anexa nr. 4, la articolul 11.7, după liniuța a opta se introduc trei noi liniuțe, cu următorul cuprins:

„- anexa nr. 9 - Solicitare de radiere a ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului «Prima casă»;

- anexa nr. 10- Declaraţia privind identitatea beneficiarului real;

- anexa nr. 11 - Acord privind radierea ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului «Prima casă».”

34. În anexa nr. 4, anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

35. În anexa nr. 4, după anexa nr. 8 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 9-11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 6-8 la prezentul ordin.

36. În anexa nr. 5, la articolul 4.5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat, FNGCIMM este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.”

37. În anexa nr. 5, articolul 5.11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5.11. - Orice modificări ale condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare vor fi solicitate FNGCIMM prin intermediul aplicaţiei web şi vor fi aprobate/respinse de FNGCIMM, în condiţiile prezentei convenţii. Pe baza acestei aprobări, FNGCIMM redactează, semnează şi transmite Finanţatorului actul adiţional la contractul de garantare, în vederea semnării lui de către Finanţator şi beneficiar. Ulterior semnării, Finanţatorul remite FNGCIMM două exemplare originale ale actului adiţional. Nu pot face obiectul actelor adiţionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condiţiile de eligibilitate ale Programului. Diminuarea duratei finanţării garantate, ca urmare a rambursărilor anticipate parţiale, nu va face obiectul unui act adiţional la contractul de garantare dacă Finanţatorul realizează această operaţiune prin refacerea graficului de rambursare a creditului şi nu modifică contractul de credit prin act adiţional.”

38. În anexa nr. 5, la articolul 6.1, litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„v) să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rangul I instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare:

(i) asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţa/locuinţele în cadrul Programului;

(ii) asupra locuinţei/locuinţelor viitoare care urmează să se construiască de beneficiarul individual/în regim asociativ, după caz;

(iii) asupra locuinţei/locuinţelor finalizate, construite de beneficiarul individual/în regim asociativ în cadrul Programului, după caz.

Ipoteca legală este valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor prevăzute la lit. x) se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza acordului FNGCIMM. Pentru emiterea acordului de radiere, Finanţatorul va transmite letric/electronic FNGCIMM, în termen de 60 de zile de la data la care beneficiarul Programului a rambursat integral finanţarea garantată în cadrul Programului, anticipat sau la termen, solicitarea de emitere a acordului prevăzut la art. 6.3 lit. i1), utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 9, însoţită de următoarele documente în copie certificată:

- extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;

- declaraţia pe propria răspundere privind identitatea beneficiarului real al tranzacţiilor în numerar mai mari de 15.000 euro, prevăzută în anexa nr. 10;

- contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare, precum şi alte documente (de exemplu, CI şi certificat de căsătorie pentru beneficiarii căsătoriţi, certificat de divorţ, de moştenitor, de deces etc.), după caz.

Transmiterea electronică se va efectua prin intermediul unei aplicaţii web puse la dispoziţie de către FNGCIMM şi se va realiza prin ataşarea în aplicaţia web a solicitării de emitere a acordului şi a documentelor aferente scanate în format A4, PDF, rezoluţie 300 dpi.

În cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul ANAF a locuinţei construite în cadrul Programului, finanţatorii radiază ipoteca şi interdicţiile legale, instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale ANAF însoţite de acordul MFP.

În cazul în care are loc recuperarea integrală prin plata creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, finanţatorii radiază ipoteca şi interdicţiile legale, instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale ANAF însoţite de acordul MFP. Ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea Finanţatorului se radiază din cartea funciară, în baza acordului eliberat de Finanţator, în conformitate cu normele proprii;”.

39. În anexa nr. 5, la articolul 6.3, litera i1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i1) să emită acordul privind radierea ipotecii şi a interdicţiilor din cartea funciară a imobilului construit din finanţarea garantată la data rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată/la data lichidării creditului acordat iniţial în cadrul Programului, corespunzător procentului garanţiei acordate în numele şi în contul statului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 11, şi să transmită Finanţatorului acordul de radiere într-un exemplar original;”.

40. În anexa nr. 5, la articolul 7.1 alineatul (1), literele c),

f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin MFP, în copie certificată, şi extras de carte funciară actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii de plată, din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, după caz, are rangul I şi că au fost notate interdicţiile prevăzute de lege (exemplar original);

f) notificarea băncii către toţi beneficiarii sau garanţii prevăzuţi în contractul de garantare cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate şi la data acesteia, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului la adresa de domiciliu şi la adresa locuinţei achiziţionate/construite prin Program, cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii anticipate;

h) prima poliţă de asigurare, precum şi cea mai recentă poliţă de asigurare (inclusiv poliţa PAD) pentru asigurările încheiate începând cu data de 9.07.2015 sau după prima aniversare anuală în cazul asigurărilor facultative multianuale existente la data de 9.07.2015, după caz, a locuinţei sau a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, după caz, prezentate de beneficiar, chiar dacă valabilitatea celei mai recente poliţe a expirat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;”.

41. În anexa nr. 5, la articolul 7.2, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

(101) în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, Finanţatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul se comunică Finanțatorului şi MFP în ziua adoptării acestuia de către FNGCIMM, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea termenului prevăzut la art. 5.3.”

42. În anexa nr. 5, la articolul 7.2, după alineatul (17) se introduc două noi alineate, alineatele (18) şi (19), cu următorul cuprins:

(18) în cazul În care beneficiarul Programului solicită Finanţatorului repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare înainte ca FNGCIMM să transmită ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, Finanţatorul analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 3 zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii.

(19) în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, Finanţatorul restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi solicită FNGCIMM repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare.”

43. În anexa nr. 5, la articolul 11.5, după liniuţa a opta se introduc trei noi liniuţe, cu următorul cuprins:

„- anexa nr. 9 - Solicitare de radiere a ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului «Primă casă»;

- anexa nr. 10 - Declaraţie privind identitatea beneficiarului real;

- anexa nr. 11 - Acord privind radierea ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului «Primă casă».”

44. În anexa nr. 5, anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.

45. În anexa nr. 5, după anexa nr. 8 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 9-11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 10-12 la prezentul ordin.

46. În anexa nr. 6, scopul Protocolului-cadru se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Scop

în scopul îmbunătăţirii programului «Prima casă», denumit în continuare Programul, prin facilitarea accesului unui număr mai mare de beneficiari, în limita plafoanelor de garantare alocate, prin împărţirea riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori, proporţional cu procentului de garantare, părţile convin încheierea prezentului protocol în următoarele condiţii:”.

47. În anexa nr. 6, la articolul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) garanţie - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanţator ca urmare a producerii riscului de credit, proporţional cu procentul de garantare, atât în cazul garanţiilor acordate pentru finanţările garantate definite conform lit. g) şi g1), cât şi pentru cele care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între Finanţator şi stat, în baza opţiunii exprimate în condiţiile legii de către finanţatori;”.

48. În anexa nr. 6, la articolul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) plafon reutilizat - nivel maxim al garanţiilor care se utilizează de Finanţator în vederea acordării de garanţii în cadrul Programului în condiţiile împărţirii riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de MFP, şi finanţatori, proporţional cu procentul de garantare, egal cu 50% din soldul garanţiilor emise de către FNGCIMM în favoarea Finanţatorului, raportat în ultima zi a lunii precedente lunii în care Finanţatorul a semnat protocolul, care include valoarea promisiunilor de garantare emise până la data semnării protocolului şi valoarea garanţiilor aprobate care nu au fost acordate până în ultima zi a lunii precedente lunii în care Finanţatorul a semnat protocolul;”.

49. În anexa nr. 6, la articolul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) beneficiar- persoana fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile din normele de creditare ale Finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în cadrul Programului;”.

50. În anexa nr. 6, la articolul 1, literele g) şi g1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,g) finanţare garantată (principalul):

- credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei noi, prevăzut în ante contractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mare de 70.000 euro, pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. a);

- credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei consolidate, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mare de 70.000 euro, pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. b);

- credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe individuale în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro, pentru locuinţele prevăzute la art. 2.4 lit. a);

- credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe în regim asociativ în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 75.000 euro sau maximum 71,250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro, pentru locuinţele prevăzute la art. 2.4 lit. b);

- credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei care nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi încadrată în categoria locuinţelor noi sau consolidate, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mare de 60.000 euro, pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. c);

g1) finanţare garantată pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul Programului - credit acordat o singură dată persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care se acordă de un finanţator definit conform lit. f) unui beneficiar care a mai achiziţionat/construit o locuinţă în cadrul Programului, dar care achiziţionează/construieşte o altă locuinţă în cadrul Programului, indiferent de încadrarea locuinţei în categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (104) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei, respectiv valoarea prevăzută în contractele de construire al locuinţelor, stabilit/stabilită conform lit. g);”.

51. În anexa nr. 6, la articolul 1, literele i), j), m), n), ş) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„i) protocol - act semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al MFP, şi Finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor care intră sub incidenţa opţiunii privind reutilizarea plafonului, precum şi celor care se acordă în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între Finanţator şi statul român, prin MFP, reprezentat de FNGCIMM, proporţional cu procentul de garantare;

j) solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unităţile Finanţatorului (sucursală, agenţie etc.) prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanţiei individuale în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare, cu încadrarea în limita plafonului alocat/reutilizat/valorii de reîntregire. Conţinutul documentului este prevăzut în anexele nr. 2, 3, 31, 32 şi 4 la prezentul protocol;

.........................................................................................................

m) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare şi în protocol, al cărei nivel acoperă, proporţional cu procentul de împărţire a riscurilor şi pierderilor, soldul finanţării garantate, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

n) procent de împărţire a riscului şi a pierderilor- maximum 50% sau 40%, după caz, din soldul finanţării garantate (principalului) aplicabil garanţiilor care vor fi acordate în limita plafonului alocat;

.........................................................................................................

ş) valoarea de executare a garanției - suma egală cu soldul finanţării, la care se aplică procentul de garantare stabilit în contractul de garantare, pentru garanţiile acordate în limita plafonului alocat/reutilizat/valorii de reîntregire, ce urmează a fi plătită de către MFP ca urmare a producerii riscului de credit;

.........................................................................................................

u) locuinţă nouă - orice locuinţă recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL);”.

52. În anexa nr. 6, la articolul 1, după litera u) se introduc două noi litere, literele u1) şi u2), cu următorul cuprins:

,,u1) locuinţă consolidată - orice locuinţă supusă unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

u2) locuinţă care nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi încadrată în categoria nouă sau consolidată - locuinţă recepţionată la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinată achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute la lit. u) sau u1);”.

53. În anexa nr. 6, la articolul 1, literele v) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„v) locuinţe viitoare - locuinţe care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;

x) locuinţe viitoare, construite în regim asociativ - locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, cel puţin unul dintre asociaţi fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuinţele;”.

54. În anexa nr. 6, la articolul 1, literele z), z1) şi z2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„z) promisiune unilaterală de ereditara-document prin care Finanţatorul îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o finanţare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, unui beneficiar care, la data acordării acesteia, se încadrează în criteriile de eligibilitate ale Programului. Pentru locuinţele prevăzute la lit. u), u1) şi u2), documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni, după caz;

Z1) promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM Finanţatorului aferent unei promisiuni unilaterale de creditare, prin care FNGCIMM îşi exprimă intenţia de a garanta, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea care va fi acordată beneficiarilor de către Finanţator. Pentru locuinţele prevăzute la lit. u), ui) şi u2), documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni, după caz;

z2) împărţirea riscurilor şi pierderilor între Finanţator şi stat- asumarea riscurilor de către Finanţator, respectiv de către stat, proporţional cu procentul de garantare, care presupune suportarea pierderilor, proporţional cu procentul de garantare. Valoarea netă a creanţelor recuperate de către organele specializate ale ANAF (veniturile obţinute din valorificarea locuinţei/locuinţelor achiziţionate/construite în cadrul Programului, din care se scad cheltuielile de orice fel efectuate de ANAF în legătură cu urmărirea şi conservarea imobilelor) provenite din executarea creanţei pe baza garanţiilor instituite conform legii reduce pierderile suportate de Finanţator şi de stat, proporţional cu procentul de garantare.”

55. În anexa nr. 6, articolul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2.1. - Obiectul prezentului protocol îl constituie stabilirea termenilor şi condiţiilor privind constituirea, monitorizarea şi plata garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator, precum şi garantarea de către FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare, a obligaţiilor de rambursare a finanţărilor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3.1,3.2 sau, după caz, 3.3 şi condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor, cu încadrarea în limita plafonului alocat/reutilizat/valorii de reîntregire a plafonului.”

56. În anexa nr. 6, articolul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2.2. - (1) Beneficiarii pot achiziţiona în cadrul Programului următoarele tipuri de locuinţe:

a) locuinţă nouă - orice locuinţă recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

b) locuinţă consolidată - orice locuinţă supusă unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

c) locuinţă care nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi încadrată în categoria nouă sau consolidată - locuinţă recepţionată la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinată achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute la lit. a) sau b).

(2) Un beneficiar poate accesa pentru a două oară Programul în vederea achiziţionării/construirii unei noi locuinţe în cadrul Programului, în condiţiile prevăzute la art. 3.1 3.21 sau 3.31.

(3) Un beneficiar poate achiziţiona o a două locuinţă în cadrul Programului în cazul rezoluțiunii în condiţiile legii a contractului de vânzare-cumpărare a locuinţelor achiziţionate, ca efect al garanţiei contra viciilor ascunse ale bunului vândut, respectiv în cazul provocării unor daune asupra locuinţei achiziţionate iniţial în cadrul Programului, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei, cu condiţia stingerii creditului contractat iniţial în cadrul Programului. Prevederile se aplică în mod corespunzător şi beneficiarilor care achiziţionează o nouă locuinţă în cadrul Programului.”

57. În anexa nr. 6, la articolul 2.3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru garanţiile aferente operaţiunii prevăzute la alin. (1), ipotecile legale de rangul I se instituie asupra întregului imobil în baza contractului de garantare şi a declaraţiei de acceptare a înscrierii ipotecilor asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor-părţi din imobil.”

58. În anexa nr. 6, articolul 2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2.4. - În cadrul Programului pot fi garantate finanţările destinate construcţiei de locuinţe după cum urmează:

a) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;

b) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, cel puţin unul dintre asociaţi fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuinţele.”

59. În anexa nr. 6, articolul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2.5. - (1) în limita plafonului alocat/reutilizat/valorii de reîntregire a plafonului, Finanţatorul solicită FNGCIMM acordarea de garanţii pentru achiziţionarea/construirea de locuinţe, respectiv achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul Programului. Valoarea maximă a unei garanţii individuale se determină prin aplicarea unui procent de garantare de 50% din finanţare (principal) pentru cazurile prevăzute la lit. a), c) şi d), respectiv a unui procent de 40% din finanţare (principal) pentru cazul prevăzut la lit. b), după cum urmează:

a) pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. a) şi b), la valoarea de maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei sau din documentele specifice procedurilor de licitaţie, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României (BNR) valabil la data aprobării solicitării de garantare, sau maximum 66.500 euro ori echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mare de 70.000 euro. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator;

b) pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. c), la valoarea de maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei sau din documentele specifice procedurilor de licitaţie, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro ori echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, respectiv maximum 57.000 euro ori echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mare de 60.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator;

c) pentru locuinţele prevăzute la art. 2.4 lit. a), la valoarea de maximum 95% din valoarea prevăzută în contractul de construire a locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;

d) pentru locuinţele prevăzute la art. 2.4 lit. b), la valoarea de maximum 95% din valoarea prevăzută în contractul de construire a locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 75.000 euro, sau 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro.

(2) Garanţiile/Promisiunile de garantare pentru care solicitările de acordare a garanţiilor şi a promisiunilor de garantare au fost transmise FNGCIMM prin intermediul aplicaţiei web puse la dispoziţia finanţatorilor până la data de 31 decembrie a fiecărui an se acordă din plafonul anului în care a fost efectuată trimiterea solicitării.”

60. În anexa nr. 6, la articolul 3.1, literele b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) achiziţionează în cadrul Programului o singură locuinţă recepţionată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii;

g) se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. În cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condiţiile legii. În cazul preluării creditului şi a locuinţei înainte de expirarea termenului de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare, Finanţatorul este abilitat să îşi exprime acordul pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare. După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale ANCPI, iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa achiziţionată prin Program cu condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către MFP şi Finanţator a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei. În cazul în care înstrăinarea locuinţei are loc după expirarea termenului de 5 ani către un alt beneficiar în cadrul Programului, radierea interdicţiei de înstrăinare se poate face şi după acordarea/emiterea garanţiei/promisiunii de garantare în favoarea noului beneficiar. Pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul Programului, în cazul în care creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. Beneficiarul va solicita de la MFP şi Finanţator acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru vânzarea imobilului achiziţionat prin Program numai după ce MFP a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare;”.

61. În anexa nr. 6, la articolul 3.1% litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

h) se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. În cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condiţiile legii. După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale ANCPI, iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa achiziţionată prin Program cu condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către MFP şi Finanţator a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei. În cazul în care înstrăinarea locuinţei are loc după expirarea termenului de 5 ani către un alt beneficiar în cadrul Programului, radierea interdicţiei de înstrăinare se poate face şi după acordarea/emiterea garanţiei/promisiunii de garantare în favoarea noului beneficiar. În cazul în care creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se considera desfiinţat cu efect retroactiv. Beneficiarul va solicita de la MFP şi Finanţator acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru vânzarea imobilului achiziţionat prin Program numai după ce MFP a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare;”.

62. În anexa nr. 6, la articolul 3.2, literele d), i) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul Programului, valabilă, înscrisă în cartea funciară a terenului, eliberată conform legii, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;

.........................................................................................................

i) prezintă Finanţatorului dovada constituirii de către constructor a unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie/unui document echivalent emis de bancă;

.........................................................................................................

o) se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin Program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei viitoare/locuinţei; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile de înstrăinare şi de grevare cu sarcini se radiază în condiţiile legii. După expirarea termenului de 5 ani, beneficiarul poate înstrăina locuinţa construită prin Program cu condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către MFP şi Finanţator a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini, în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei. În cazul în care înstrăinarea locuinţei are loc după expirarea termenului de 5 ani către un alt beneficiar în cadrul Programului, radierea interdicţiei de înstrăinare se poate face şi după acordarea/emiterea garanţiei/promisiunii de garantare în favoarea noului beneficiar. Pentru construirea unei noi locuinţe în cadrul Programului, în cazul în care creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. Beneficiarul va solicita de la MFP şi Finanţator acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru vânzarea imobilului achiziţionat/construit în cadrul Programului, numai după ce MFP a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare;”.

63. În anexa nr. 6, la articolul 3.2% literele f) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„f) deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul Programului valabilă, înscrisă în cartea funciară a terenului, eliberată conform legii, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;

.........................................................................................................

q) se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi noua locuinţă construită prin Program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5, poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei viitoare/noii locuinţe construite în cadrul Programului; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condiţiile legii. După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale ANCPI, iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa construită prin Program sub condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către MFP şi Finanţator a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei; în cazul în care înstrăinarea locuinţei are loc după expirarea termenului de 5 ani către un alt beneficiar în cadrul Programului, radierea interdicţiei de înstrăinare se poate face şi după acordarea/emiterea garanţiei/promisiunii de garantare în favoarea noului beneficiar;”,

64. În anexa nr. 6, la articolul 3.3 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) obligaţia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire şi de a nu înstrăina terenul şi locuinţa construită prin Program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei viitoare/locuinţei; în cazul în care înstrăinarea locuinţei are loc după expirarea termenului de 5 ani către un alt beneficiar în cadrul Programului, radierea interdicţiei de înstrăinare se poate face şi după acordarea/emiterea garanţiei/promisiunii de garantare în favoarea noului beneficiar;”.

65. În anexa nr. 6, la articolul 3.31 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,b) obligaţia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire şi de a nu înstrăina terenul şi locuinţa construită prin Program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3,5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei viitoare/noii locuinţe construite în cadrul Programului; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condiţiile legii. După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale ANCPI, iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa construită prin Program sub condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către MFP şi Finanţator a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei; în cazul în care înstrăinarea locuinţei are loc după expirarea termenului de 5 ani către un alt beneficiar în cadrul Programului, radierea interdicţiei de înstrăinare se poate face şi după acordarea/emiterea garanţiei/promisiunii de garantare în favoarea noului beneficiar;”.

66. În anexa nr. 6, la articolul 3.4, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(6) împărţirea riscurilor şi a pierderilor între Finanţator şi statul român, prin MFP, reprezentat prin FNGCIMM, proporţional cu procentul de garantare se aplică numai raporturilor juridice dintre aceştia, fără a afecta celelalte drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor din contractele de garantare în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentului protocol, care rămân valabile, fără îndeplinirea altor formalităţi. Înscrierile efectuate în cărţile funciare ale imobilelor achiziţionate/construite în cadrul Programului, pentru care au fost acordate garanţiile existente în portofoliu, nu se modifică, prevederile privind împărţirea riscurilor între Finanţator şi stat, proporţional cu procentul de garantare, fiind aplicabile în mod corespunzător.

.........................................................................................................

 (8) După expirarea perioadei în care operează interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (3), orice locuinţă achiziţionată/construită în cadrul Programului poate fi înstrăinată, inclusiv către un alt beneficiar eligibil în cadrul Programului. Radierea interdicţiei de înstrăinare poate fi efectuată după acordarea/emiterea garanţiei/promisiunii de garantare în favoarea noului beneficiar/noilor beneficiari.”

67. În anexa nr. 6, la articolul 3.4, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Garanţiile acordate pentru creditele destinate achiziţionării de cote-părţi din locuinţe în vederea întregirii dreptului de proprietate sunt garantate cu ipoteci legale de rangul I instituite asupra întregului imobil în baza contractului de garantare şi a declaraţiei de acceptare a înscrierii ipotecilor asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor-părţi din imobil.”

68. În anexa nr. 6, articolul 3.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3.6. - În cazul garanţiilor acordate din plafonul alocat/reutilizat/valorii de reîntregire, drepturile izvorâte din poliţele de asigurare a imobilelor achiziţionate/construite în cadrul Programului se vor împărţi între statul român, reprezentat prin MFP, şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare.”

69. În anexa nr. 6, la articolul 3.7, alineatele (2), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în termen de maximum 10 zile de la data cesiunii portofoliului către un alt Finanţator participant în cadrul Programului, Finanţatorul, în calitate de cedent, are obligaţia de a transmite FNGCIMM o înştiinţare, în care vor fi menţionate garanţiile individuale care fac obiectul cesiunii şi data la care a intervenit cesiunea, însoţită de copia certificată a contractului de cesiune.

(3) Finanţatorul poate transfera portofoliul său de credite acordate în cadrul Programului inclusiv către un Finanţator din afara Programului, care poate fi declarat eligibil în vederea preluării portofoliului de credite garantate acordate de un Finanţator eligibil în cadrul Programului, sub condiţia transmiterii către FNGCIMM şi MFP a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le va aplica finanțărilor acordate în cadrul Programului, fără a afecta drepturile şi obligaţiile beneficiarilor din contractele de credit în derulare, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a contractului de cesiune.

(4) Finanţatorul are posibilitatea să preia portofoliul de credite garantate în cadrul Programului al unui alt Finanţator eligibil din cadrul Programului.

(5) Contractele de garantare aferente creditelor cedate sau, după caz, preluate în condiţiile alin. (1) - (41) rămân valabile fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale.”

70. În anexa nr. 6, la articolul 3.8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Finanţatorii care au participat în Program, dar nu au optat pentru împărţirea riscurilor şi a pierderilor proporţional cu procentul de garantare şi care solicită reintrarea în Program au obligaţia de a transmite FNGCIMM şi MFP nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul Programului şi de a semna cu prioritate Protocolul privind reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul programului «Prima casă», rezultat din împărţirea în mod egal a riscurilor şi pierderilor aferente soldului portofoliului de garanţii acordate în cadrul Programului, iar după epuizarea plafonului reutilizat vor semna Protocolul care stabileşte termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor acordate în cadrul Programului în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor, proporţional cu procentul de garantare.”

71. În anexa nr. 6, la articolul 3.11, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) După aprobarea de către structurile sale competente a modificării contractului de credit, Finanţatorul transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanţiei, însoţită de dovada aprobării sale, precum şi documentaţia privind novarea obiectului garanţiei care urmează să fie efectuată, care va cuprinde în mod obligatoriu raportul de expertiză întocmit după data constatării viciilor sau daunelor produse locuinţei, după caz, în copie certificată.”

72. În anexa nr. 6, articolul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4 .1. - În situaţia în care beneficiarul intenţionează să achiziţioneze o locuinţă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2.2 alin. (1), beneficiarul va depune la Finanţator o cerere de finanţare, însoţită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei.”

73. În anexa nr. 6, articolele 4.3-4.6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4.3. - (1) La solicitarea Finanţatorului, în baza prevederilor prezentului protocol, FNGCIMM va emite o promisiune de garantare în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare, fluxul documentelor fiind cel prevăzut la art. 6.11.

(2) Prin solicitarea de acordare a unei promisiuni de garantare, Finanţatorul individualizează procentul de garantare corespunzător categoriei de locuinţă care urmează să fie achiziţionată în cadrul Programului.

(3) în cazul garanţiilor acordate în baza promisiunilor de garantare, procentul de garantare este cel prevăzut în promisiunea de garantare.

Art. 4.4. - Înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul are obligaţia să prezinte Finanţatorului documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor privind achiziţionarea locuinţei, respectiv atestă înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra locuinţei în cartea funciară sau finalizarea locuinţei, după caz. Dacă la această dată Finanţatorul constată îndeplinirea integrală de către beneficiar a criteriilor Programului, aprobă finanţarea sub condiţia obţinerii garanţiei FNGCIMM.

Art. 4.5. - (1) Pentru obţinerea garanţiei FNGCIMM în temeiul unei promisiuni de garantare valabile, transmiterea iniţială a solicitării de garantare, însoţită de documentele justificative, se va realiza cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de garantare. Pentru obţinerea promisiunii de garantare se procedează conform prevederilor art. 6.11.

(2) în cazul garanţiilor acordate în baza promisiunilor de garantare, procentul de garantare este cel prevăzut în promisiunea de garantare.

Art. 4.6. - Finanţatorii au dreptul să acorde promisiuni de creditare în baza cărora FNGCIMM va putea emite promisiuni de garantare, sub condiţia încadrării în plafonul alocat/reutilizat/valorii de reîntregire a plafonului, după caz.

Valoarea plafonului din care a fost acordată promisiunea de garantare se reîntregeşte cu sumele eliberate ca urmare a expirării valabilităţii sau renunţării la promisiunile de garantare în anul acordării.”

74. În anexa nr. 6, la articolul 5.5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune sau comisionul unic de analiză restante şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat, FNGCIMM este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.”

75. În anexa nr. 6, la articolul 5.6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în cazul în care, după semnarea de către FNGCIMM a contractului de garantare, Finanţatorul renunţă la garanţia acordată, pentru remunerarea activităţii de analiză şi emitere a garanţiei, Finanţatorul datorează FNGCIMM comisionul de gestiune pentru fracţiunea de an aferentă primului an de valabilitate a contractului de garantare.”

76. În anexa nr. 6, la articolul 6.1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6.1. - (1) Garanţia acordată de FNGCIMM în numele şi în contul statului acoperă următoarele procente din valoarea creditelor acordate în cadrul Programului, după cum urmează:

- 50% pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. a), la valoarea de maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei sau din documentele specifice procedurilor de licitaţie, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro, sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;

- 50% pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. b), la valoarea de maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei sau din documentele specifice procedurilor de licitaţie, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro, sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;

- 40% pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. c), la valoarea de maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei sau din documentele specifice procedurilor de licitaţie, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro;

- 50% pentru locuinţele prevăzute la art. 2.4 lit. a) - la valoarea de maximum 95% din valoarea prevăzută în contractul de construire a locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 70.000 euro, sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;

- 50% pentru locuinţele prevăzute la art. 2.4 lit. b) - la valoarea de maximum 95% din valoarea prevăzută în contractul de construire a locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 75.000 euro, sau 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro;

- în cazul creditelor acordate în cadrul Programului pentru achiziţia de cote-părţi dintr-o locuinţă din categoria celor prevăzute de art. 2.2, garanţia acordată de FNGCIMM în numele şi în contul statului acoperă maximum 50% din valoarea creditelor, pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. a) şi

b), respectiv maximum 40% din valoarea creditelor, pentru locuinţele prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. c).”

77. În anexa nr. 6, la articolul 6.1, alineatul (3) se abrogă.

78. În anexa nr. 6, la articolul 6.5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Garanţia are valoare determinată, iniţial egală cu finanţarea acordată în cazul garanţiilor din portofoliul finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu maximum 50% sau 40% din finanţarea acordată în cazul garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori, proporţional cu procentul de garantare.

(4) Garanţia este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, realizată în termenii şi în condiţiile prevăzute în legislaţia incidenţă, în contractul de garantare şi în protocolul- cadru, şi acoperă maximum 50% din soldul finanţării garantate (principalului) în cazul creditelor destinate achiziţionării/ construirii locuinţelor prevăzute la art. 2.2 alin. (1) lit. a) şi b) şi la art. 2.4, respectiv maximum 40% din soldul finanţării garantate (principalului) în cazul creditelor destinate achiziţionării locuinţelor care se încadrează în categoria prevăzută la art. 2.2 alin. (1)lit. c), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de finanţare.”

79. În anexa nr. 6, articolele 6.6 şi 6.7 se abrogă.

80. În anexa nr. 6, articolele 6.10, 6.101, 6.11, 6.12, 6.13 şi 6.131 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 6 .10. - în situaţia în care Finanţatorul solicită acordarea unei garanţii pentru achiziţia unei locuinţe, acordarea garanţiei se face astfel:

a) După aprobarea finanţării de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale (sucursale, agenţii etc.), transmite FNGCIMM, în format electronic, solicitarea de garantare prin intermediul unei aplicaţii web puse la dispoziţie de către FNGCIMM şi ataşează în aplicaţie următoarele documente scanate în format A4,.pdf, rezoluţie 300 dpi:

(i) solicitarea de garantare semnată:

(ii) dacă este cazul, promisiunea unilaterală de creditare şi promisiunea de garantare;

(iii) documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum și al soțului/soției, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriți, în copie certificată;

(iv) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, în copie certificată;

(v) antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături sau documentele specifice procesului de licitaţie, în copie certificată;

(vi) extras de carte funciară privind locuinţa ce urmează să fie achiziţionată din finanţare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului, în copie certificată;

(vii) certificatul de eficienţă energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică, în copie certificată;

(viii) în cazul achiziţionării unui imobil care a mai făcut obiectul unei finanţări garantate în cadrul Programului, pentru care interdicţia de înstrăinare a expirat, acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului şi pentru ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu sarcini a locuinţei achiziţionate sau construite de către vânzător în cadrul Programului, după caz, în copie certificată.

Se va avea în vedere ca extrasele de carte funciară să cuprindă informaţiile descrise în definiţiile locuinţei şi terenului prevăzute la art. 1 lit. ţ) şi y).

Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei web vor fi puse la dispoziţia finanţatorilor de către FNGCIMM.

b) FNGCIMM verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism publicate conform legii, concordanţa dintre datele înscrise în solicitarea de garantare şi documentele remise şi adoptă decizia de aprobare/respingere.

c) în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării corecte şi complete, FNGCIMM redactează contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare originale, pe care le remite Finanţatorului, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finanţator şi beneficiar. În cazul în care numărul beneficiarilor este mai mare sau egal cu doi, se va asigura câte un exemplar original pentru fiecare dintre aceştia. Concomitent se transmite, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat.

d) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, Finanţatorul şi beneficiarul/ii/garantul semnează contractul de garantare. După semnare, Finanţatorul remite FNGCIMM, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare.

e) Finanţatorul remite fiecărui beneficiar un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire, efectuează formalităţile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra imobilului achiziţionat din credit, de notare a interdicţiei de înstrăinare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei.

Art. 6.101. - În situaţia în care Finanţatorul solicită acordarea unei noi garanţii pentru beneficiarii care achiziţionează/construiesc o nouă locuinţă în cadrul Programului, acordarea garanţiei se face astfel:

a) După aprobarea finanţării pentru achiziţia/construcţia noii locuinţe în cadrul Programului de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale (sucursale, agenţii etc.), transmite FNGCIMM, în format electronic, solicitarea de garantare pentru achiziţia/construcţia noii locuinţe prin intermediul unei aplicaţii web puse Sa dispoziţie de către FNGCIMM şi ataşează în aplicaţie următoarele documente scanate în format A4, PDF, rezoluţie 300 dpi:

(i) solicitarea de garantare pentru achiziţia/construcţia noii locuinţe semnată (se va completa formularul prevăzut în anexa nr. 31 pentru achiziţia unei noi locuinţe, respectiv în anexa nr. 32 pentru construcţia unei noi locuinţe în cadrul Programului). Din solicitarea de garantare şi din analiza documentelor ataşate acesteia trebuie să rezulte că valoarea noii locuinţe, rezultată din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrări, şi/sau suprafaţa utilă, raportate la valoarea locuinţei iniţiale, rezultată din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrări, şi/sau suprafaţa utilă a acesteia sunt mai mari decât valoarea evaluată/estimată şi/sau suprafaţa utilă a primei locuinţe la momentul acordării creditului pentru achiziţia/construcţia primei locuinţe în cadrul Programului. Verificarea îndeplinirii condiţiei privind suprafaţa utilă a celor două locuinţe se realizează de către Finanţator pe baza documentelor care atestă suprafaţa utilă a locuinţei. Prin documente care atestă suprafaţa utilă a locuinţei se înţelege unul dintre următoarele documente: extrasul de carte funciară, titlurile de proprietate, documentaţia cadastrală (relevee), proiectul de autorizare sau raportul de evaluare;

(ii) dacă este cazul, promisiunea unilaterală de creditare, în copie certificată şi, respectiv, promisiunea de garantare;

(iii) documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului/ soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi - în copie certificată;

(iv) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 12, în copie certificată;

(v) antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături ori documentele specifice procesului de licitaţie încheiat de beneficiar, în calitate de promitent-cumpărător în vederea achiziţionării noii locuinţe în cadrul Programului, respectiv contractul încheiat în vederea construirii unei noi locuinţe în cadrul Programului, în copie certificată;

(vi) antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături încheiat de beneficiar, în calitate de promitent-vânzător în vederea vânzării locuinţei achiziţionate iniţial în cadrul Programului, în copie certificată;

(vii) extras de carte funciară privind noua locuinţă ce urmează să fie achiziţionată din finanţare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului. În cazul solicitărilor de garantare pentru construcţia unei locuinţe va fi prezentat extrasul de carte funciară de informare privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului, în copie certificată;

(viii) certificatul de eficienţă energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică, în copie certificată;

(ix) acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului şi pentru ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu sarcini a locuinţei achiziţionate sau construite de către vânzător în cadrul Programului, după caz, în copie certificată.

Se va avea în vedere ca extrasele de carte funciară să Cuprindă informaţiile descrise în definiţiile locuinţei şi terenului prevăzute la art. i lit. ţ)-y).

Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei web vor fi puse la dispoziţia finanţatorilor de către FNGCIMM.

b) FNGCIMM verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism publicate conform legii, concordanţa dintre datele înscrise în solicitarea de garantare şi documentele remise şi adoptă decizia de aprobare/respingere.

c) în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării corecte şi complete, FNGCIMM redactează contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare originale, pe care le remite Finanţatorului, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finanţator şi

beneficiar. În cazul în care numărul beneficiarilor este mai mare de doi, se va asigura câte un exemplar original pentru fiecare dintre aceştia. Concomitent se transmite, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat.

d) Finanţatorul care a aprobat acordarea celui de-al doilea credit în cadrul Programului se asigură că tragerea finanţării garantate a fost aprobată după ce locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului a fost înstrăinată prin vânzare-cumpărare şi creditul acordat iniţial în cadrul Programului a fost lichidat.

e) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contractelor de garantare prevăzute la lit. c), Finanţatorul şi beneficiarul/ii/garantul semnează contractul de garantare. După semnare, Finanţatorul remite FNGCIMM, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare.

f) Finanţatorul remite fiecărui beneficiar un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire, efectuează formalităţile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra noii locuințe/terenului/locuinței viitoare

achiziţionate/construite din cel de-al doilea credit garantat acordat în cadrul Programului, de notare a interdicţiei de înstrăinare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei. Radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei achiziţionate/construite iniţial în cadrul Programului se realizează conform prevederilor art. 3.4,

Art. 6.11. - În situaţia în care Finanţatorul solicită acordarea unei promisiuni de garantare pentru achiziţionarea unei locuinţe/unei noi locuinţe, acordarea promisiunii de garantare se face astfel:

a) După aprobarea promisiunii de creditare de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale (sucursale, agenţii etc,), transmite FNGCIMM, în format electronic, solicitarea de acordare a promisiunii de garantare pentru achiziţionarea unei locuinţe în cadrul Programului în condiţiile art. 6.10, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 31, respectiv solicitarea pentru emiterea unei promisiuni de garantare pentru achiziţia unei noi locuinţe în cadrul Programului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 32, prin intermediul unei aplicaţii web puse la dispoziţie de către FNGCIMM şi ataşează în aplicaţie următoarele documente scanate în format A4, pdf, rezoluţie 300 dpi:

(i) solicitarea de acordare a promisiunii de garantare semnată;

(ii) documentul de identitate al beneficiarului/ beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;

(iii) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, în copie certificată;

(iv) antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături, în copie certificată;

(v) promisiune unilaterală de creditare;

(vi) în cazul în care se solicită acordarea unei promisiuni de garantare pentru achiziţia unei noi locuinţe în cadrul Programului, antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături încheiat de beneficiar, în calitate de promitent-vânzător în vederea vânzării locuinţei achiziţionate iniţial în cadrul Programului, în copie certificată.

Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei web vor fi puse la dispoziţia finanţatorilor de către FNGCIMM.

b) FNGCIMM verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism publicate conform legii, concordanţa dintre datele înscrise în solicitarea de garantare şi documentele remise şi adoptă decizia de aprobare/respingere.

c) în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de acordare a promisiunii de garantare corecte şi complete, FNGCIMM redactează promisiunea de garantare în două exemplare originale, din care un exemplar original se transmite Finanţatorului, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire. Concomitent se transmite, în original, factura cu contravaloarea comisionului unic de analiză datorat.

Art. 6.12. - În situaţia în care Finanţatorul solicită acordarea de garanţii pentru beneficiarii care construiesc o singură locuinţă în regim individual, acordarea garanţiei se face astfel:

a) După aprobarea finanţării de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale (sucursale, agenţii etc.), transmite FNGCIMM, în format electronic, documentaţia menţionată în continuare, prin intermediul unei aplicaţii web puse la dispoziţie de către FNGCIMM, şi ataşează în aplicaţia web următoarele documente scanate în format A4, .pdf, rezoluţie 300 dpi:

(i) solicitarea de garantare semnată;

(ii) documentul de identitate al beneficiarului /beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriți, în copie certificată:

(iii) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului/beneficiarilor, în copie certificată;

(iv) extras de carte funciară de informare privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, în copie certificată.

Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei web vor fi puse la dispoziţia finanţatorilor de către FNGCIMM.

b) FNGCIMM verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism publicate conform legii, concordanţa dintre datele înscrise în solicitarea de garantare şi documentele remise şi adoptă decizia de aprobare/respingere.

C) în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării corecte şi complete, FNGCIMM redactează contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare originale, pe care le remite Finanţatorului, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finanţator şi beneficiar/beneficiari. În cazul în care numărul beneficiarilor este mai mare de doi, se va asigura câte un exemplar original pentru fiecare dintre aceştia. Concomitent se transmite, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat la acordarea garanţiei.

d) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, Finanţatorul şi beneficiarul/beneficiarii/garantul semnează contractul de garantare. După semnare, Finanţatorul remite FNGCIMM, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare.

e) Finanţatorul remite fiecărui beneficiar un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire, efectuează formalităţile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei viitoare şi a terenului pe care va fi edificată aceasta, de notare a interdicţiei de înstrăinare a terenului pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare a acestuia cu alte sarcini pe toată durata garanţiei.

Art. 6.13. - În situaţia în care Finanţatorul solicită acordarea de garanţii pentru beneficiarii constituiţi în asociaţii fără personalitate juridică, alcătuite din minimum 2 beneficiari, care construiesc o singură locuinţă pentru fiecare dintre aceştia, acordarea acestora se face astfel:

a) După aprobarea finanţării de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale (sucursale, agenţii etc.), transmite FNGCIMM, în format electronic, prin intermediul unei aplicaţii web puse la dispoziţie de către FNGCIMM, documentaţia menţionată în continuare, ataşând următoarele documente scanate în format A4, pdf, rezoluţie 300 dpi:

(i) solicitarea de garantare, semnată;

(ii) documentul de identitate al fiecărui beneficiar membru al asociaţiei, precum şi al soţului/soţiei fiecăruia, în copie certificată;

(iii) declaraţia pe propria răspundere pentru fiecare beneficiar membru al asociaţiei, în copie certificată;

(iv) extras de carte funciară de informare privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului, în copie certificată.

Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei web vor fi puse la dispoziţia finanţatorilor de către FNGCIMM.

b) FNGCIMM verifică beneficiarii în listele cu persoanele suspectate de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism publicate conform legii, concordanţa dintre datele înscrise în solicitarea de garantare şi documentele remise şi adoptă deciziile de aprobare/respingere.

c) în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării corecte şi complete, FNGCIMM redactează contractele de garantare în 4 (patru) exemplare originale, la care se adaugă un număr de exemplare originale egal cu numărul beneficiarilor constituiţi în asociaţie, pe care le remite Finanţatorului, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finanţator şi beneficiar. Concomitent se transmite, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat pentru fiecare garanţie acordată.

d) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, Finanţatorul şi beneficiarii/garantul semnează contractul de garantare. După semnare, Finanţatorul remite FNGCIMM, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale fiecărui contract de garantare.

e) Finanţatorul remite fiecărui beneficiar un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire, efectuează formalitățile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei viitoare şi terenului pe care va fi edificată aceasta, de notare a interdicţiei de înstrăinare a terenului pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare a acestuia cu alte sarcini pe toată durata garanţiei.

Art. 6.131. - (1) Extrasele de carte funciară prevăzute la art. 6.10 lit. a) subpct. (vi), art. 6.101 lit. a) subpct. (vii), art. 6.12 lit. a) subpct. (iv) şi art. 6.13 lit. a) subpct. (iv) ataşate de Finanţator în aplicaţie pot fi atât extrasele comunicate de ANCPI pe suport letric, cât şi extrasele eliberate de ANCPI în format electronic.

(2) Exemplarele originale ale contractelor de garantare şi ale promisiunilor de garantare prevăzute la art. 6.10 lit. c), art. 6.101, lit. c), art. 6.11 lit. c), art. 6.12 lit. c) şi art. 6.13 lit. c) se semnează şi se ştampilează de FNGCIMM pe ultima pagină, iar toate celelalte pagini conţin elementele de identificare ale FNGCIMM.”

81. În anexa nr. 6, la articolul 6.14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6.14. - (1) Orice modificări ale condiţiilor iniţiale prevăzute în promisiunea de garantare/contractul de garantare vor fi solicitate FNGCIMM pe suport letric/electronic şi vor fi aprobate/respinse de FNGCIMM, în condiţiile prezentului protocol. Diminuarea duratei finanţării garantate, ca urmare a rambursărilor anticipate parţiale, nu va face obiectul unui act adiţional la contractul de garantare dacă finanţatorul realizează această operaţiune prin refacerea graficului de rambursare a creditului şi nu modifică contractul de credit prin act adiţional.”

82. În anexa nr. 6, la articolul 6.14 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului/ beneficiarilor în cazul preluării finanţării garantate şi a dreptului

de proprietate asupra locuinţei/locuinţei viitoare şi alte documente justificative în funcţie de motivul solicitării de modificare, în copie certificată;

d) declaraţia pe propria răspundere privind identitatea beneficiarului real, în cazul în care acesta a efectuat o tranzacţie în numerar mai mare de 15.000 euro în legătură cu creditul garantat în luna în care se transmite solicitarea de modificare, în copie certificată, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 16.”

83. În anexa nr. 6, la articolul 6.14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) După aprobarea modificărilor solicitate de Finanţator, FNGCIMM redactează, semnează şi transmite Finanţatorului, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, actul adiţional la promisiunea de garantare (un exemplar)/contractul de garantare [în cel puţin 5 (cinci) exemplare] în vederea semnării de către Finanţator şi beneficiar. Concomitent vor fi transmise şi facturile aferente comisionului unic de analiză/comisionului de gestiune datorat. Ulterior semnării, Finanţatorul remite FNGCIMM două exemplare originale ale actului adiţional la contractul de garantare. Nu pot face obiectul actelor adiţionale acele clauze ale promisiunii de garantare/contractului de garantare care privesc condiţiile de eligibilitate ale Programului.”

84. În anexa nr. 6, după articolul 6.14 se introduce un nou articol, articolul 6.141, cu următorul cuprins:

„Art. 6.141. - (1) prin excepţie de la prevederile art. 6.14, erorile materiale sau omisiunile cu privire la datele de identificare ale beneficiarului finanţării garantate, finanţatorului, ale imobilului care face obiectul finanţării, precum şi la valabilitatea garanţiei/promisiunii de garantare, cuprinse în solicitările de acordare a garanţiilor/promisiunilor de garantare şi/sau contractele de garantare şi actele de modificare a acestora/promisiunile de garantare emise de FNGCIMM în cadrul programului «Prima casă», sesizate după expirarea perioadei de valabilitate a garanţiei, pentru a căror corectare nu pot fi încheiate acte adiţionale, pot fi îndreptate din oficiu ori la cererea Finanţatorului.

(2) Pot fi îndreptate la solicitarea Finanţatorului sau din oficiu acele erori materiale şi/sau omisiuni care nu contravin condiţiilor Programului şi care sunt rezultatul completării/transcrierii eronate a unor date în solicitarea de garantare de către Finanţator şi preluate în contractele de garantare.

(3) în situaţia în care eroarea materială/omisiunea s-a produs din vina Finanţatorului, acesta va completa notificarea de îndreptare a erorii materiale conform anexei nr. 14.

(4) FNGCIMM analizează cererea de îndreptare a erorii materiale transmisă de Finanţator şi emite o decizie de îndreptare a erorii materiale, pe care o comunică Finanţatorului.

(5) în cazul în care eroarea materială/omisiunea s-a produs din vina FNGCIMM, acesta emite o decizie de îndreptare a erorii materiale, pe care o comunică Finanţatorului.

(6) Decizia de îndreptare a erorii materiale face parte integranta din contractul de garantare/promisiunea de garantare corectat/(ă).”

85. În anexa nr. 6, la articolul 6.15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în cazul în care se solicită FNGCIMM acordarea unei garanţii/promisiuni de garantare pentru achiziţia unei locuinţe achiziţionate/construite de vânzător în cadrul Programului, FNGCIMM verifică existenţa acordului prevăzut la alin. (2) şi împlinirea termenului de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare, iar interdicţia de înstrăinare se radiază, din oficiu, de către organele competente ale ANCPI, concomitent cu înscrierea în cartea funciară a tranzacţiei pentru care s-a emis acordul.”

86. În anexa nr. 6, la articolul 7.1, literele a), b), c), f), f1), p), q) şi z3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1-3.31;

b) să obţină declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, autentificată, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 3.1 lit. a), art. 3.11 lit. a), art. 3.2 lit. a), art. 3.21 lit. a), art. 3.3 alin. (1) lit. a) sau art. 3.31, alin. (1) lit. a), după caz, conform anexei nr. 11 sau nr. 12, după caz;

c) să solicite beneficiarului să achite un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie/construcţie a locuinţei/locuinţelor, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare sau din documentele specifice procedurii de licitaţie şi finanţarea garantată, respectiv, în cazul construcţiei de locuinţe, diferenţa dintre costul de construire a locuinţei rezultat din devizul estimativ, anexă la contractul de construire, şi finanţarea garantată, şi să urmărească, conform normelor interne, utilizarea acestui aport înaintea/simultan autorizării primei trageri din facilitatea de credit:

.........................................................................................................

f) să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizaţi agreaţi, evaluarea locuinţei ce se va achiziţiona din finanţarea garantată. Pe baza raportului de evaluare semnat şi parafat de evaluatorul autorizat agreat, Finanţatorul se asigură că valoarea finanţării garantate în procent de maximum 50% sau 40% pentru achiziţia unei locuinţe este cel mult egală cu valoarea de evaluare a locuinţei achiziţionate;

f1) să verifice dacă suprafaţa utilă a noii locuinţe care se achiziţionează/se construieşte în cadrul Programului este mai mare decât a locuinţei achiziţionate ori construite iniţial în cadrul Programului şi/sau dacă valoarea noii locuinţe rezultată din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrări este mai mare decât valoarea evaluată/estimată la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată ori construită iniţial în cadrul Programului. Pentru efectuarea verificării, valoarea noii locuinţe, rezultată din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrări, şi suprafaţa utilă se vor raporta la valoarea locuinţei iniţiale, rezultată din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrări, şi suprafaţa utilă a acesteia şi trebuie să fie mai mari decât valoarea evaluată/estimată şi/sau suprafaţa utilă a primei locuinţe la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată ori construită iniţial în cadrul Programului. Verificarea îndeplinirii condiţiei privind suprafaţa utilă a celor două locuinţe se realizează de către Finanţator pe baza documentelor care atestă suprafaţa utilă a locuinţei. Prin documente care atestă suprafaţa utilă a locuinţei se înţelege unul dintre următoarele documente: extrasul de carte funciară, titlurile de proprietate, documentaţia cadastrală (relevee), proiectul de autorizare sau raportul de evaluare;

.........................................................................................................

p) să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a unei singure ipoteci legale de rangul I instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;

(i) asupra locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele destinate achiziţionării de cote-părţi din locuinţe în vederea întregirii dreptului de proprietate, ipoteca legală de rangul I se instituie asupra întregului imobil în baza contractului de garantare şi a declaraţiei de acceptare a înscrierii ipotecii asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor-părţi din imobil.; sau

(ii) asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţa/locuinţele în cadrul Programului;

(iii) asupra locuinţei/locuinţelor viitoare, construite de beneficiarul individual/în regim asociativ, după caz; precum şi

(iv) asupra locuinţei/locuinţelor finalizate, construite de beneficiarul individual/în regim asociativ în cadrul Programului, după caz;

(v) asupra noii locuinţe achiziţionate în cadrul Programului sau asupra terenului pe care urmează să se construiască noua locuinţă/noile locuinţe în cadrul Programului şi/sau asupra noii locuinţe/noilor locuinţe viitoare/finalizate, construite de beneficiarul individual/beneficiari în regim asociativ, după caz.

Ipoteca legală este valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor prevăzute la lit. q) se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza acordului FNGCIMM şi al Finanţatorului proporţional cu procentul de garantare. Pentru emiterea acordului, Finanţatorul va transmite letric/electronic la FNGCIMM solicitarea de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor notate în cartea funciară în favoarea statului român, proporţional cu procentul de garantare, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 15, însoţită de următoarele documente în copie certificată:

- extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;

- declaraţia pe propria răspundere privind identitatea beneficiarului real al tranzacţiilor în numerar mai mari de 15.000 euro, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 16;

- contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare, precum şi alte documente (de exemplu, CI şi certificat de căsătorie pentru beneficiarii căsătoriţi, certificat de divorţ, de moştenitor, de deces etc.), după caz.

transmiterea electronică se va efectua prin intermediul unei aplicaţii web puse la dispoziţie de către FNGCIMM şi se va realiza prin ataşarea în aplicaţia web a solicitării de emitere a acordului şi a documentelor aferente scanate în format A4, PDF, rezoluţie 300 dpi.

În cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul ANAF a locuinţei achiziţionate/construite în cadrul Programului, finanţatorii radiază ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale ANAF însoţite de acordul MFP.

În cazul în care are toc recuperarea integrală prin plata creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, finanţatorii radiază ipoteca şi interdicţiile legale, instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale ANAF însoţite de acordul MFP. Ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea finanţatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de Finanţator în conformitate cu normele proprii;

q) să efectueze formalităţile de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiilor prevăzute de lege, după cum urmează:

(i) interdicţia de înstrăinare a locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data achiziţionării;

(ii) interdicţia de înstrăinare a terenului pe care se va/vor construi locuinţa/locuinţele în cadrul Programului, valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de garantare;

(iii) interdicţia de înstrăinare a locuinţei/locuinţelor construite în cadrul Programului, valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data construirii;

(iv) interdicţia de grevare cu alte sarcini a locuinţei achiziţionate în cadrul Programului, valabilă pe toată durata finanţării garantate;

(v) interdicţia de grevare cu alte sarcini a terenului pe care se va/vor construi locuinţa/locuinţele în cadrul Programului, valabilă pe toată durata finanţării garantate;

(vi) interdicţia de grevare cu alte sarcini a locuinţei/locuinţelor construite în cadrul Programului, valabilă pe toată durata finanţării garantate;

.........................................................................................................

z3) să menţină obligaţiile prevăzute la lit. j), k), I) şi n) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului, respectiv condiţiile prevăzute la lit. r)- ş) şi ţ)-y), până la finalizarea construcţiei, după caz;”.

87. În anexa nr. 6, la articolul 7.3, literele h1) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„h1) să emită, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la MFP a confirmării privind încasarea valorii de executare a garanţiei sau de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM şi a exemplarului original al contractului de garantare, o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare şi să o comunice de îndată Finanţatorului şi MFP;

i) să emită acordul privind radierea ipotecii şi a interdicţiilor din cartea funciară a imobilului achiziţionat/construit din finanţarea garantată după data rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată sau după data lichidării creditului acordat iniţial în cadrul Programului, corespunzător procentului de garantare acordat în numele şi în contul statului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 17, şi să îl transmită Finanţatorului într-un exemplar original;”.

88. În anexa nr. 6, la articolul 8.1 alineatul (1), literele c),

f), g), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin MFP, şi a Finanţatorului, pentru garanţiile acordate în limita plafonului alocat, în copie certificată, şi extras de carte funciară actualizat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii de plată, din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, prin MFP, şi a Finanţatorului are rangul I şi că au fost notate interdicţiile de înstrăinare şi grevare prevăzute de lege (exemplar original);

.........................................................................................................

f) notificarea Finanţatorului către benefici a r/beneficiari garant/garanţi semnatar/semnatari al/as contractului de garantare cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate şi la data acesteia, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului, la adresa de domiciliu şi la adresa locuinţei achiziţionate/construite prin Program, cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii anticipate;

g) raportul de evaluare a locuinţei, întocmit conform legii de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator, semnat şi parafat, în copie certificată din care să rezulte că valoarea evaluată a imobilului este mai mare sau egală cu valoarea finanţării garantate,

h) prima poliţă de asigurare, precum şi cea mai recentă poliţă de asigurare (inclusiv poliţa PAD pentru asigurările încheiate începând cu data de 9.07.2015 sau după prima aniversare anuală în cazul asigurărilor facultative multianuale existente la data de 9.07.2015, după caz) a locuinţei sau a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, după caz, prezentate de beneficiar, chiar dacă valabilitatea celei mai recente poliţe a expirat, în copie certificată;

.........................................................................................................

i) dovada înscrierii avizului de garanţie reală mobiliară în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare privind constituirea în mod proporţional cu procentul de garantare a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator, valabil până la stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare.”

89. În anexa nr. 6, la articolul 8.2, după alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu următorul cuprins:

(42) în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, Finanţatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul se comunică Finanţatorului şi MFP în ziua adoptării acestuia de către FNGCIMM, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea termenului prevăzut la art. 6.4.”

90. În anexa nr. 6, la articolul 8.2, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alineatele (141) şi (142), cu următorul cuprins:

(141) în cazul în care beneficiarul Programului solicită finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare înainte ca FNGCIMM să transmită la ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, Finanţatorul analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 3 zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii.

(142) în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, Finanţatorul restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi solicită FNGCIMM repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare.”

91. În anexa nr. 6, la articolul 8.2, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(17) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la MFP a confirmării privind încasarea valorii de executare a garanţiei sau de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM şi a exemplarului original al contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare, pe care o transmite de îndată MFP şi Finanţatorului. Exemplarul transmis Finanţatorului va fi însoţit şi de originalul/duplicatul declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere transmise odată cu cererea de plată, după caz.”

92. În anexa nr. 6, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11 - Prezentul protocol se încheie pe toată durata de valabilitate a garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare, precum şi a celor acordate în limita plafonului reutilizat şi poate înceta prin denunţare unilaterală în orice moment, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice. În acest caz părţile rămân răspunzătoare pentru obligaţiile asumate în baza prezentului protocol, a solicitărilor aprobate şi a contractelor de garantare emise înainte de data încetării.”

93. În anexa nr. 6, la articolul 12.6, după liniuţa a şasea se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- anexa nr. 41 - Solicitare de emitere a unei promisiuni de garantare pentru achiziţia unei noi locuinţe în cadrul programului «Prima casă».”

94. În anexa nr. 6, la articolul 12.6, după liniuţa a noua se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- anexa nr. 71 - Promisiune de garantare pentru achiziția unei noi locuințe în cadrul programului «Prima casă»;”.

95. În anexa nr. 6, la articolul 12.6, după liniuţa a optsprezecea sa introduc patru noi liniuţa, cu următorul cuprins:

„- anexa nr. 14 - Notificare privind îndreptarea erorii materiale în cadrul programului «Prima casă»;

- anexa nr. 15 - Solicitare de radiere a ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege, în cadrul programului «Prima casă»;

- anexa nr. 16 - Declaraţie privind identitatea beneficiarului real;

- anexa nr. 17 - Acord privind radierea ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege_, în cadrul programului «Prima casă»;”.

96. În anexa nr. 6, anexele nr. 2, 3, 31, 32 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 13-17 la prezentul ordin.

97. În anexa nr. 6, după anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 41, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 18 la prezentul ordin.

98. În anexa nr. 6, anexele nr. 5-7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 19-21 la prezentul ordin.

99. În anexa nr. 6, după anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 71, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 22 la prezentul ordin.

100. În anexa nr. 6, anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 23 la prezentul ordin.

101. În anexa nr. 6, după anexa nr. 13 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 14-17, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 24-27 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării şi se aplică în mod direct finanţatorilor participanţi în programul „Prima casă” la data publicării, indiferent de momentul semnării actelor adiţionale la protocoalele încheiate cu FNGCIMM.

Art. IV. - (1) Obligaţia de a prezenta extrasele de carte funciară actualizate prevăzute la art. 7.1 alin. (1) lit. c)din anexa nr. 2, la art. 7.1 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 4, la art. 7.1 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 5 şi la art. 8.1 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 6 se aplică în cazul tuturor cererilor de plată primite de FNGCIMM începând cu a 31-a zi de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin.

(2) Obligaţia de a prezenta notificarea beneficiarului transmisă de Finanţator la adresa locuinţei achiziţionate/construite prin Program prevăzută la art. 7.1 alin. (1) lit. e) din anexa nr. 2, la art. 7.1 alin. (1) lit. f) din anexa nr. 4, la art. 7.1 alin. (1) lit. f) din anexa nr. 5 şi la art. 8.1 alin. (1) lit. f) din anexa nr. 6 se aplică tuturor cererilor de plată a finanţărilor garantate declarate exigibile anticipat începând cu a 31-a zi de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 septembrie 2017.

Nr. 2.644.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

CERERE DE PLATĂ

 

Emisă în baza prevederilor Convenţiei de garantare nr. ................. din data de ......................... privind Contractul de garantare nr. ................. din data de .........................

1. Finanţatorul ........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ................., cod unic de înregistrare ................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail ........................................., reprezentat de ........................................., în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., având cont bancar nr. ........................................., deschis la ........................................., vă comunicăm că la data de .........................

2. Beneficiarul ......................................... (numele şi prenumele),  pseudonim ........................................., cetăţean ........................................., data naşterii ......................... , locul naşterii ........................................., cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon ........................................., e-mail ........................................., legitimat cu ................. seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................., CNP ........................................., starea civilă ........................................., de profesie........................................., angajat la ........................................., a rambursat din finanţarea garantată suma de ......................... lei/euro.

3. Finanţare restantă ......................... lei/......................... euro.

4. Valoarea garanţiei solicitate la plată proporţional cu procentul de garantare ......................... lei/......................... euro.

5. Plata se va efectua în contul unic al Finanţatorului, deschis la ........................................., cod IBAN .........................................

6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:

a) documentul/documentele de identitate al/ale beneficiarului/beneficiarilor şi cel al soţului/soţiei, dacă este cazul, în copie certificată- Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia Finanţatorului;

b) contractul de credit, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată;

c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), pentru garanţiile din portofoliu pentru care Finanţatorul a exercitat opţiunea privind împărţirea riscurilor şi pierderilor în mod egal între stat, în calitate de garant şi finanţator, sau în favoarea statului român, prin MFP, şi a Finanţatorului, pentru garanţiile acordate în limita plafonului reutilizat/alocat/valorii de reîntregire a plafonului, după caz, în copie certificată, şi extras de carte funciara emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii de plată din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP/în favoarea statului român, prin MFP, şi a Finanţatorului, după caz, are rangul I şi că au fost notate interdicţiile de înstrăinare şi grevare prevăzute de lege (exemplar original);

d) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, prevăzută la art. 1 alin, (2) lit. a) sau, după caz, la art. 1 alin, (104) lit. d)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în original/duplicat, după caz; documentul nu va fi prezentat în cazul garanţiilor acordate din plafonul aferent anului 2009;

e) extrasul contului curent şi extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferente cel puţin ultimelor 6 luni de derulare a finanţării garantate, din care să reiasă fără echivoc serviciul datoriei înregistrat la plata principalului şi trecerea la restanţă a soldului finanţării garantate, în copie certificată;

f) notificarea Finanţatorului către beneficiar/beneficiari/garant/garanţi semnatar/semnatari ai contractului de garantare cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate şi la data acesteia, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului la adresa de domiciliu şi la adresa locuinţei achiziţionate/construite prin Program, cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii anticipate;

g) raportul de evaluare a locuinţei, întocmit conform legii de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator, semnat şi parafat, în copie certificată, din care să rezulte că valoarea evaluată a imobilului este mai mare sau egală cu valoarea finanţării garantate;

h) prima poliţă de asigurare, precum şi cea mai recentă poliţă de asigurare (inclusiv poliţa PAD pentru asigurările încheiate începând cu data de 9.07.2015 sau după prima aniversare anuală în cazul asigurărilor facultative multianuale existente la data de 9.07.2015, după caz) a locuinţei sau a lucrărilor de construcţii-monta] pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, după caz, prezentate de beneficiar, chiar dacă valabilitatea celei mai recente poliţe a expirat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

i) dovada înscrierii avizului de garanţie reală mobiliară în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare privind constituirea gajului fără d e posed a re/i potecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator pe numele beneficiarului, valabil până la stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare. Prevederea este aplicabilă în cazul garanţiilor acordate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, respectiv începând cu data de 24 ianuarie 2011;

j) în cazul cererilor de plată a garanţiilor acordate pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul programului „Prima casă” (Program) se vor prezenta:

(i) contractul de vânzare-cumpărare sau extrasul de carte funciară din care să rezulte faptul că locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului a fost înstrăinată prin vânzare-cumpărare cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe;

(ii) extrasul de cont sau un document echivalent, emise de finanţatorul care a acordat creditul iniţial din care să rezulte faptul că respectivul credit acordat iniţial în cadrul Programului a fost lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe în cadrul Programului.

Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare, şi şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a) şi i) din Contractul de garantare.

 

Finanţator

Persoane autorizate .........................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 11 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

Solicitare de radiere a ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului „Prima casă”

 

Contract de garantare nr.  ........................./.........................

 

Emisă în baza prevederilor Convenţiei/Protocolului nr. ........................./......................... modificată/modificat şi completată/completat prin actele adiţionale ulterioare:

1. Finanţatorul ........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., înmatriculat la registrul comerţului sub nr. ........................................., cod unic de înregistrare  ........................................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail ........................................., reprezentat de  ........................................., în calitate de  ........................................., şi de  ........................................., în calitate de  ........................................., solicită FNGCIMM acordul pentru radierea ipotecii şi a interdicţiilor prevăzute de lege, înscrise în favoarea statului român asupra imobilului achiziţionat/construit în baza Contractului de garantare nr. ........................./........................, încheiat cu beneficiarul ........................................., ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat.

2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul FNGCIMM: str. ........................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap. ...., localitatea ........................................., judeţul/sectorul .........................................

3. Data rambursării integrale a creditului garantat: .........................................

4. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ......................................... lei/euro

5. Documentele care stau la baza solicitării de radiere:

- extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată:

- declaraţia privind identitatea beneficiarului real al tranzacţiilor în numerar mai mari de 15.000 euro;

- contractul de garantare, alte documente (de exemplu, CI şi certificat de căsătorie pentru beneficiarii căsătoriţi, certificat de divorţ, de moştenitor, de deces etc ), după caz

6. Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ........................................., funcţia ........................................., tel ........................................., e-mail .........................................

 

Finanţator

Persoane autorizate,

.........................................

ANEXA Nr. .3

(Anexa nr. 12 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

Unitatea bancară .........................................

 

DECLARAŢIE

privind identitatea beneficiarului real

 

Subsemnatul 1 .........................................

Nume şi prenume .........................................

CNP .........................................

Adresa de domiciliu .........................................

Client al 2 ........................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii:

a) că sunt beneficiarul real al serviciilor FNGCIMM;

b) că beneficiarul real/beneficiarii reali al/ai serviciilor FNGCIMM este/sunt:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

 (numele și prenumele/denumirea)                              (adresa domiciliului/sediului social și tara)

Subsemnatul mă oblig să comunic FNGCIMM orice modificare referitoare la cele declarate.

Am luat cunoştinţă de faptul că FNGCIMM îşi rezervă dreptul de a refuza efectuarea operaţiunilor ordonate de subsemnatul/de a înceta relaţiile cu subsemnatul în cazul unor declaraţii false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate.

 

Locul şi data: .........................................

Semnătura: .........................................


1 Se vor completa, obligatoriu, cu numele şi prenumele clientului, codul numeric personal şi adresa domiciliului.

2 Se va completa denumirea băncii finanţatoare.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 13 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

ACORD

privind radierea ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului „Prima casă”

 

Finanţator: .........................................

Beneficiar/Beneficiari: .........................................

Obiectul finanţării: imobil situat în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap. ...., judeţul/sectorul .........................................,

Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. ........................./........................ în conformitate cu art. 1010 din Normele de implementare a programului „Prima casă” pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem acordul FNGCIMM, exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în ceea ce priveşte radierea din cartea funciară a imobilului achiziţionat/construit prin finanţarea garantată a dreptului de ipotecă legală de rang I şi a interdicţiilor înscrise în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr........................., beneficiar/beneficiari .........................................,  deoarece creditul acordat de ........................................., prin programul „Prima casă” a fost rambursat integral.

Formalităţile de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor prevăzute de lege se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru FNGCIMM şi unul pentru Finanţator.

 

FNGCIMM

Persoane autorizate,

.........................................

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 3 la anexa nr. 4 la Ordinul nr. 2 225/994/2009)

 

CERERE DE PLATĂ

 

Emisă în baza prevederilor Convenţiei de garantare nr. ................. din data de ......................... privind Contractul de garantare nr. ................. din data de .........................

Finanţatorul ........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........................................., cod unic de înregistrare ........................................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail ........................................., reprezentat de ........................................., în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., având cont bancar nr. ........................................., deschis la ........................................., vă comunicăm că la data de .........................,

Beneficiarul ......................................... (numele şi prenumele), pseudonim ........................................., cetăţean .........................................,  data naşterii .........................................,  locul naşterii .........................................,  cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon ........................................., e-mail ........................................., cu ................. seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., starea civilă ........................................., de profesie........................................., angajat la ........................................., a rambursat din finanţarea garantată suma de........................................., lei/euro.

Finanţare restantă ........................................., lei/........................................., euro.

Valoarea garanţiei solicitate la plată proporţional cu procentul de garantare lei/ euro.

Plata se va efectua în contul unic al Finanţatorului, deschis la ........................................., cod IBAN .........................................

Anexăm prezentei cereri următoarele documente:

a) documentul/documentele de identitate al/ale beneficiarului/beneficiarilor și cel al soțului/soției, dacă este cazul, în copie certificată. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia Finanţatorului;

b) contractul de credit, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată;

c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), pentru garanţiile din portofoliu pentru care finanţatorul a exercitat opţiunea privind împărţirea riscurilor şi pierderilor în mod egal între stat, în calitate de garant, şi Finanţator, sau în favoarea statului român, prin MFP, şi a Finanţatorului, pentru garanţiile acordate în limita plafonului reutilizat/alocat/valorii de reîntregire a plafonului, după caz, în copie certificată, şi extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii de plată din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP/în favoarea statului român, prin MFP, şi a Finanţatorului, după caz, are rangul I şi că au fost notate interdicţiile de înstrăinare şi grevare prevăzute de lege (exemplar original);

d) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) sau la art. 1 alin. (104) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în original/duplicat, după caz; documentul nu va fi prezentat în cazul garanţiilor acordate din plafonul aferent anului 2009;

e) extrasul contului curent şi extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferente cel puţin ultimelor 6 luni de derulare a finanţării garantate, din care să reiasă fără echivoc serviciul datoriei înregistrat la plata principalului şi trecerea la restanţă a soldului finanţării garantate, în copie certificată;

f) notificarea Finanţatorului către beneficiar/beneficiari/garant/garanţi semnatar/semnatari ai contractului de garantare cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate şi la data acesteia, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului la adresa de domiciliu şi la adresa locuinţei achiziţionate/construite prin Program, cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii;

g) raportul de evaluare a locuinţei, întocmit conform legii de un evaluator autorizat, agreat de finanţator, semnat şi parafat, în copie certificată, din care să rezulte că valoarea evaluată a imobilului este mai mare sau egală cu valoarea finanţării garantate anticipate;

h) prima poliţă de asigurare, precum şi cea mai recentă poliţă de asigurare (inclusiv poliţa PAD pentru asigurările încheiate începând cu data de 9 iulie 2015 sau după prima aniversare anuală în cazul asigurărilor facultative multianuale existente Ea data de 9 iulie 2015, după caz) a locuinţei sau a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, după caz, prezentate de beneficiar, chiar dacă valabilitatea celei mai recente poliţe a expirat, în copie certificată;

i) dovada înscrierii avizului de garanţie reală mobiliară în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare privind constituirea gajului fără deposedare/ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator pe numele beneficiarului, valabil până Sa stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare. Prevederea este aplicabilă în cazul garanţiilor acordate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, respectiv începând cu data de 24 ianuarie 2011;

j) în cazul cererilor de plată a garanţiilor acordate pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul programului „Prima casă” (Program) se vor prezenta;

(i) contractul de vânzare-cumpărare sau extrasul de carte funciară din care să rezulte faptul că locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului a fost înstrăinată prin vânzare-cumpărare cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare ori a contractului de construire a noii locuinţe;

(ii) extrasul de cont sau un document echivalent, emise de finanţatorul care a acordat creditul iniţial din care să rezulte faptul că respectivul credit acordat iniţial în cadrul Programului a fost lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare ori a contractului de construire a noii locuinţe în cadrul Programului.

Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare, şi şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a) şi k) din Contractul de garantare.

 

Finanţator

Persoane autorizate .........................................,

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 9 la anexa nr. 4 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

SOLICITARE

de radiere a ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a Interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului „Prima casă”

Contract de garantare nr. ........................./........................

 

1. Emisă în baza prevederilor Convenţiei/Protocolului nr. ........................./........................ modificată/modificat şi completată/completat prin actele adiţionale ulterioare:

Finanţatorul ........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........................................., cod unic de înregistrare ........................................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail ........................................., reprezentat de ........................................., în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., solicită FNGCIMM acordul pentru radierea ipotecii şi a interdicţiilor prevăzute de lege, înscrise în favoarea statului român asupra imobilului achiziționat/construit în baza Contractului de garantare nr. ........................./........................ încheiat cu beneficiarul ........................................., ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat.

2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul FNGCIMM: str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ........................................., judeţul/sectorul .........................................

3. Data rambursării integrale a creditului garantat: .........................................

4. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ......................................... lei/euro

5. Documentele care stau la baza solicitării de radiere:

- extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată:

- declaraţia privind identitatea beneficiarului real al tranzacţiilor în numerar mai mari de 15.000 euro;

- contractul de garantare, alte documente (de exemplu, CI şi certificat de căsătorie pentru beneficiarii căsătoriţi, certificat de divorţ, de moştenitor, de deces etc ), după caz.

6. Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ........................................., funcţia ........................................., tel. ........................................., e-mail .........................................

 

Finanţator

Persoane autorizate,

.........................................

 

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 10 la anexa nr. 4 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

Unitatea bancară .........................................

 

DECLARAŢIE

privind identitatea beneficiarului real

 

Subsemnatul1

Nume şi prenume .........................................

CNP .........................................

Adresa de domiciliu .........................................

Client al 2 ........................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii:

a) că sunt beneficiarul real al serviciilor FNGCIMM;

b) că beneficiarul real/beneficiarii reali al/ai serviciilor FNGCIMM este/sunt:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

 (numele și prenumele/denumirea)                              (adresa domiciliului/sediului social și tara)

Subsemnatul mă oblig să comunic FNGCIMM orice modificare referitoare la cele declarate.

Am luat cunoştinţă de faptul că FNGCIMM îşi rezervă dreptul de a refuza efectuarea operaţiunilor ordonate de subsemnatul/de a înceta relaţiile cu subsemnatul în cazul unor declaraţii false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate.

 

Locul şi data: .........................................

Semnătura: .........................................


1 Se vor completa, obligatoriu, cu numele şi prenumele clientului, codul numeric personal şi adresa domiciliului.

2 Se va completa denumirea băncii finanțatoare.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 11 la anexa nr. 4 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

ACORD

privind radierea ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului „Prima casă”

 

Finanţator: .........................................

Beneficiar/Beneficiari: .........................................

Obiectul finanţării: imobil situat în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........................................

Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. ........................./....................... în conformitate cu art. 1010 din Normele de implementare a programului „Prima casă” pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem acordul FNGCIMM, exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în ceea ce priveşte radierea din cartea funciară a imobilului achiziţionat/construit prin finanţarea garantată a dreptului de ipotecă legală de rang I şi a interdicţiilor înscrise în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. ........................................., beneficiar/beneficiari ........................................., deoarece creditul acordat de ......................................... prin programul „Prima casă” a fost rambursat integral.

Formalităţile de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor prevăzute de lege se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru FNGCIMM şi unul pentru Finanţator.

 

FNGCIMM

Persoane autorizate,

.........................................

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 3 la anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

CERERE DE PLATĂ

 

Emisă în baza prevederilor Convenţiei de garantare nr. ................. din data de ......................... privind Contractul de garantare nr. ................. din data de .........................

Finanţatorul ........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........................................., cod unic de înregistrare ........................................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail ........................................., reprezentat de ........................................., în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., având cont bancar nr. ........................................., deschis la ........................................., vă comunicăm că la data de .........................................,

Beneficiarul pseudonim ......................................... (numele şi prenumele), cetăţean ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., starea civilă  ........................................., de profesie  ........................................., angajat la  ........................................., a rambursat din finanţarea garantată suma de ......................................... lei/euro.

Finanţare restantă ........................................., lei/......................................... euro.

Finanţare restantă ........................................., lei/......................................... euro.

Valoarea garanţiei solicitate la plată proporţional cu procentul de garantare ......................................... lei/......................................... euro.

Plata se va efectua în contul unic al Finanţatorului deschis la , cod IBAN

Anexăm prezentei cereri următoarele documente:

a) documentul/documentele de identitate al/ale beneficiarului/beneficiarilor şi cel al soţului/soţiei, dacă este cazul, în copie certificată. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia Finanţatorului;

b) contractul de credit, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată;

c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), pentru garanţiile din portofoliu pentru care finanţatorul a exercitat opţiunea privind împărţirea riscurilor şi pierderilor în mod egal între stat, în calitate de garant, şi Finanţator, sau în favoarea statului român, prin MFP, şi a Finanţatorului, pentru garanţiile acordate în limita plafonului reutilizat/alocat/valorii de reîntregire a plafonului, după caz, în copie certificată, şi extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii de plată din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP/în favoarea statului român, prin MFP, şi a Finanţatorului, după caz, are rangul I şi că au fost notate interdicţiile de înstrăinare şi grevare prevăzute de lege (exemplar original);

d) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) sau la art. 1 alin. (104) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în original/duplicat, după caz; documentul nu va fi prezentat în cazul garanţiilor acordate din plafonul aferent anului 2009;

e) extrasul contului curent şi extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferente cel puţin ultimelor 6 luni de derulare a finanţării garantate, din care să reiasă fără echivoc serviciul datoriei înregistrat la plata principalului şi trecerea la restanţă a soldului finanţării garantate, în copie certificată;

f) notificarea Finanţatorului către beneficiar/beneficiari/garant/garanţi semnatar/semnatari ai contractului de garantare cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate şi la data acesteia, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului la adresa de domiciliu şi la adresa locuinţei achiziţionate/construite prin Program, cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii anticipate;

g) raportul de evaluare a locuinţei, întocmit conform legii de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator, semnat şi parafat, în copie certificată, din care să rezulte că valoarea evaluată a imobilului este mai mare sau egală cu valoarea finanţării garantate;

h) prima poliţă de asigurare, precum şi cea mai recentă poliţă de asigurare (inclusiv poliţa PAD pentru asigurările încheiate începând cu data de 9 iulie 2015 sau după prima aniversare anuală în cazul asigurărilor facultative multianuale existente la data de 9 iulie 2015, după caz) a locuinţei sau a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, după caz, prezentate de beneficiar, chiar dacă valabilitatea celei mai recente poliţe a expirat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

i) dovada înscrierii avizului de garanţie reală mobiliară în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare privind constituirea gajului fără deposedare/ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator pe numele beneficiarului, valabil până la stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare. Prevederea este aplicabilă în cazul garanţiilor acordate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, respectiv începând cu data de 24 ianuarie 2011;

j) în cazul cererilor de plată a garanţiilor acordate pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul programului „Prima casă” (Program) se va prezenta:

(i) contractul de vânzare-cumpărare sau extrasul de carte funciară din care să rezulte faptul că locuinţa achiziţionată

ori construită iniţial în cadrul Programului a fost înstrăinată prin vânzare-cumpărare cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe;

(ii) extrasul de cont sau un document echivalent, emise de finanţatorul care a acordat creditul iniţial din care să rezulte faptul că respectivul credit acordat iniţial în cadrul Programului a fost lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe în cadrul Programului.

Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă “, cu modificările şi completările ulterioare, şi şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 lit. a) şi h) din Contractul de garantare.

 

Finanţator

Persoane autorizate .........................................

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 9 la anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

SOLICITARE

de radiere a ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului „Prima casă”

Contract de garantare nr. ........................./........................

 

Emisă în baza prevederilor Convenţiei/Protocolului nr. ........................./......................., modificată/modificat şi completată/completat prin actele adiţionale ulterioare:.

 

1. Finanţatorul ........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........................................., cod unic de înregistrare ........................................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail ........................................., reprezentat de ........................................., în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., solicită FNGCIMM acordul pentru radierea ipotecii şi a interdicţiilor prevăzute de lege, înscrise în favoarea statului român asupra imobilului achiziţionat/construit în baza Contractului de garantare nr. ........................./......................., , încheiat cu beneficiarul ........................................., ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat.

2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul FNGCIMM: str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ........................................., judeţul/sectorul .........................................

3. Data rambursării integrale a creditului garantat: .........................................

4. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ......................................... lei/euro

5. Documentele care stau la baza solicitării de radiere:

- extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată;

- declaraţia privind identitatea beneficiarului real al tranzacţiilor în numerar mai mari de 15.000 euro;

- contractul de garantare, alte documente (de exemplu, CI şi certificat de căsătorie pentru beneficiarii căsătoriţi, certificat de divorţ, de moştenitor, de deces etc.), după caz.

Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ........................................., funcţia ........................................., tel. ........................................., e-mail .........................................

 

Finanţator

Persoane autorizate,

.........................................

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 10 la anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2.225/994/2009J

 

Unitatea bancară .........................................

 

DECLARAŢIE

privind Identitatea beneficiarului real

 

Subsemnatul1

Nume şi prenume .........................................

CNP .........................................

Adresa de domiciliu .........................................

Client al 2.........................................,  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii:

a) că sunt beneficiarul real al serviciilor FNGCIMM;

b) că beneficiarul real/beneficiarii reali al/ai serviciilor FNGCIMM este/sunt:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 (numele și prenumele/denumirea)                              (adresa domiciliului/sediului social și tara)

Subsemnatul mă oblig să comunic FNGCIMM orice modificare referitoare la cele declarate.

Am luat cunoştinţă de faptul că FNGCIMM îşi rezervă dreptul de a refuza efectuarea operaţiunilor ordonate de subsemnatul/de a înceta relaţiile cu subsemnatul în cazul unor declaraţii false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate.

 

Locui şi data: .........................................

Semnătura: .........................................


1 Se vor completa, obligatoriu, cu numele şi prenumele clientului, codul numeric personal şi adresa domiciliului,

2 Se va completa denumirea băncii finanţatoare.

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 11 la anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

ACORD

privind radierea ipotecii legale înscrise în favoarea statului român şi a interdicţiilor prevăzute de lege în cadrul programului „Prima casă”

 

Finanţator: .........................................

Beneficiar/Beneficiari: .........................................

Obiectul finanţării: imobil situat în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........................................

Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. / în conformitate cu art. 10 10 din Normele de implementare a programului „Prima casă” pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem acordul FNGCIMM, exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în ceea ce priveşte radierea din cartea funciară a imobilului achiziţionat/construit prin finanţarea garantată a dreptului de ipotecă legală de rang I şi a interdicţiilor înscrise în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. ........................................., beneficiar/beneficiari .........................................,  deoarece creditul acordat de .........................................  prin programul „Prima casă” a fost rambursat integral.

Formalităţile de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor prevăzute de lege se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru FNGCIMM şi unul pentru Finanţator.

 

FNGCIMM

Persoane autorizate,

.........................................

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 2 la anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

SOLICITARE

de garantare pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul programului „Prima casă”

nr. ................. din data de .........................

 

Emisă în baza prevederilor Protocolului nr. ................. din data de ......................... denumit în continuare Protocol

1. Finanţatorul ........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........................................., cod unic de înregistrare ........................................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail ........................................., reprezentat de ........................................., în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., având cont bancar nr. ........................................., deschis la .........................................,

2. Beneficiarul/Beneficiarii ......................................... (numele şi prenumele), pseudonim ........................................., cetăţenie ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., de profesie ........................................., angajat la ........................................., care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3.1 din Protocol.

Beneficiarul/Beneficiarii este/sunt/nu este/nu sunt persoană/persoane expusă/expuse politic  ......................................... (DA/NU).

Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al/ai garanției .........................................

3. Soţ/Soţie ......................................... (numele şi prenumele), pseudonim ........................................., cetăţenie ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat/legitimată cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., de profesie ........................................., angajat la ........................................., în calitate de .........................................,

solicită acordarea unei garanţii cu următoarele caracteristici:

4. Tipul locuinţei: .........................................

5. Preţul de achiziţie a imobilului rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare: .......................... : .........................., din care avans .........................., reprezentând ..............% din preţul de achiziţie.

6. Valoarea imobilului rezultată din raportul de evaluare: .......................... lei/euro.

7. Valoarea finanţării aprobate: .......................... lei/euro, data aprobării ..........................

8. Data solicitării creditului garantat ..........................

9. Valoarea garanţiei solicitate: .......................... lei/euro, reprezentând un procent de ..............% din valoarea finanţării aprobate

10. Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă .............. lei/euro

11. Garanţie reală mobiliară - ipotecă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare

12. Destinaţia finanţării: ......................................... *1)

13. Durata finanţării: ......................................... luni.

Perioada de graţie ......................................... luni.

14. Data scadenţei finanţării: .........................................

15. Angajamente existente în sold la data prezentei solicitări:

a) la Finanţator: ........................................., din care credite restante ........................................

b) la alte instituţii de credit/asimilate: ......................................... din care finanţări restante .........................................

16. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finanţatorului): ..............%.

17. Comisionul de gestiune cuvenit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN este de ..............% pe an, calculat la soldul garanţiei.

Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare, şi declară pe propria răspundere că beneficiarul îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 3.1 din Protocol şi în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa”, cu modificările şi completările ulterioare, şi a transmis documentele corespunzătoare în condiţiile prevăzute la art. 6.10 lit. a) din Protocol.

 

Finanţator

 

Persoane autorizate,

Data:

.........................................

.........................................


*1) Descrierea completă a obiectului achiziţiei, în concordanţă cu prevederile antecontractul ui de vânzare-cumpărare.

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 3 la anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

SOLICITARE DE GARANTARE

pentru construcţia unei locuinţe în cadrul programului „Prima casă” - pentru beneficiari individuali/pentru beneficiarii asociaţi nr. ................. din data de .........................

 

Emisă în baza prevederilor Protocolului nr. ................. din data de ......................... denumit în continuare Protocol

1. Finanţatorul ........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........................................., cod unic de înregistrare ........................................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail ........................................., reprezentat de ........................................., în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., având cont bancar nr. ........................................., deschis la .........................................,

2. Beneficiarul/Beneficiarii ......................................... (numele şi prenumele), pseudonim ........................................., cetăţenie ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat/legitimaţi cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., de profesie ........................................., angajat/angajaţi la ........................................., care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3.1 din Protocol pentru beneficiarii individuali, respectiv la art. 3.3 din Protocol pentru beneficiarii care construiesc o locuinţă prin asociaţii fără personalitate juridică.

Beneficiarul/Beneficiarii este/sunt/nu este/nu sunt persoană/persoane expusă/expuse politic  ......................................... (DA/NU).

Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al/ai garanției .........................................

3. Soţ/Soţie ......................................... (numele şi prenumele), pseudonim ........................................., cetăţenie ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat/legitimată cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., de profesie ........................................., angajat/angajată la ........................................., în calitate de .........................................,

solicită acordarea unei garanţii cu următoarele caracteristici:

Tipul locuinţei: .........................................

Preţul de construire a imobilului rezultat din contractul de construire însoţit de devizul estimativ de lucrări: .......................... lei/euro, din care avans .......................... lei/euro, reprezentând ..............% din valoarea prevăzută în contractul de construire a locuinţei

4. Valoarea imobilului rezultată din devizul estimativ, anexă la contractul de construire: .......................... lei/euro

Valoarea imobilului-teren aflat în proprietatea beneficiarului individual, rezultată din raportul de evaluare: .......................... lei/euro

Valoarea imobilului-teren aflat în proprietatea ........................................., membru al asociaţiei, rezultată din raportul de evaluare: .......................... lei/euro

Valoarea finanţării aprobate: .......................... lei/euro, data aprobării .........................................

Valoarea garanţiei solicitate: .......................... lei/euro, reprezentând un procent de ..............% din valoarea finanţării aprobate

Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă: .......................... lei/euro

Garanţie reală mobiliară - ipotecă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator, valabilă până la Stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare

Destinaţia finanţării: ......................................... *1)

Durata finanţării: ......................................... luni

Perioada de graţie: ......................................... luni

Data scadenţei finanţării: .........................................

Angajamente existente în sold la data prezentei solicitări:

a) la Finanţator: ........................................., din care credite restante .........................................;

b) la alte instituţii de credit/asimilate: ........................................., din care finanţări restante .........................................

5. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finanţatorului): ..............%

Comisionul de gestiune cuvenit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN este de ......................................... pe an, calculat la soldul garanţiei.

Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare, şi declară pe propria răspundere că beneficiarul îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 3.2 din Protocol pentru beneficiarii individuali, respectiv la art. 3.3 din Protocol pentru beneficiarii care construiesc o locuinţă prin asociaţii fără personalitate juridică, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare, şi a transmis documentele corespunzătoare în condiţiile prevăzute la art. 6.12 lit. a) din Protocol în cazul beneficiarilor individuali, respectiv la art. 6.13 fit. a) din Protocol pentru beneficiarii constituiţi în asociaţii fără personalitate juridică.

 

Finanţator

 

Persoane autorizate,

Data:

.........................................

.........................................


*1) Descrierea completă a obiectului construcţiei, în concordanţă cu prevederile contractului de construire.

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 3± la anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

SOLICITARE

de garantare pentru achiziţia unei noi locuinţe în cadrul programului „Prima casă” nr. ................. din data de .........................

 

Emisă în baza prevederilor Protocolului nr. ................. din data de ......................... denumit în continuare Protocol

1. Finanţatorul ........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........................................., cod unic de înregistrare ........................................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail ........................................., reprezentat de ........................................., în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., având cont bancar nr. ........................................., deschis la .........................................,  

2. Beneficiarul/Beneficiarii ......................................... (numele şi prenumele), pseudonim ........................................., cetăţenie ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat/legitimaţi cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., de profesie ........................................., angajat/angajaţi la ........................................., care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3.11 din Protocol.

Beneficiarul/Beneficiarii este/sunt/nu este/nu sunt persoană/persoane expusă/expuse politic  ......................................... (DA/NU).

Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al/ai garanției .........................................

3. Soţ/Soţie ......................................... (numele şi prenumele), pseudonim ........................................., cetăţenie ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat/legitimată cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., de profesie ........................................., angajat/angajată la ........................................., în calitate de .........................................,

solicită acordarea unei garanţii cu următoarele caracteristici:

4. Tipul locuinţei: .........................................

5. Preţul de achiziţie/construcţie pentru imobilul achiziţionat/construit iniţial prin Program, rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare/contractul de vânzare-cumpărare/raportul de evaluare/contractul de construire: .......................... lei/euro

6. Preţul de achiziţie a noului imobil rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare: .......................... : ..........................,  , din care avans .......................... lei/euro, reprezentând ..............% din preţul de achiziţie

7. Suprafaţa utilă a locuinţei achiziţionate/construite iniţial: ......................... m2*1)

8. Suprafaţa utilă a noii locuinţe care se achiziţionează: ......................... m2*1)

9. Valoarea noii locuinţe rezultată din raportul de evaluare: .......................... lei

10. Valoarea finanţării aprobate: .......................... lei/euro, data aprobării .........................................

11. Valoarea garanţiei solicitate: .......................... lei/euro, reprezentând un procent de ..............% din valoarea finanţării aprobate

12. Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă  .......................... lei/euro

13. Garanţie reală mobiliară - ipotecă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare

14. Destinaţia finanţării: .........................................*2)

15. Durata finanţării: ......................................... luni

Perioada de graţie: ......................................... luni

16. Data scadenţei finanţării: .........................................

17. Angajamente existente în sold la data prezentei solicitări:

a) la Finanţator: ......................................... din care credite restante .........................................;

b) la alte instituţii de credit/asimilate: ......................................... din care finanţări restante .........................................

18. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finanţatorului): ..............%

19. Comisionul de gestiune cuvenit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN este de ..............% pe an, calculat la soldul garanţiei.

Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare, şi declară pe propria răspundere că beneficiarul îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 3.11 din Protocol şi în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare, şi a transmis documentele corespunzătoare în condiţiile prevăzute la art. 6.101 lit. a) din Protocol.

 

Finanţator

 

Persoane autorizate,

Data:

.........................................

.........................................


*1) Verificarea îndeplinirii condiţiei privind suprafaţa utilă a celor două locuinţe se realizează da către Finanţator pa baza documentelor care atestă suprafaţa utilă a locuinţei. Prin documente care atestă suprafaţa utilă a locuinţei se înțelege unul dintre următoarele documente: extrasul de carte funciară, titlurile de proprietate, documentația cadastrală (relevee), proiectul de autorizare sau raportul de evaluare.

*2) Descrierea completă a obiectului achiziției, în concordantă cu prevederile antecontractului de vânzare-cumpărare.

 

ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 3* la anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

SOLICITARE DE GARANTARE

pentru construcţia unei noi locuinţe în cadrul programului „Prima casă” - pentru beneficiarii individuali/pentru beneficiarii asociaţi nr. ................. din data de .........................

 

Emisă în baza prevederilor Protocolului nr. ................. din data de ......................... denumit în continuare Protocol

1. Finanţatorul ........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........................................., cod unic de înregistrare ........................................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail ........................................., reprezentat de ........................................., în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., având cont bancar nr. ........................................., deschis la .........................................,

2. Beneficiarul/Beneficiarii ......................................... (numele şi prenumele), pseudonim ........................................., cetăţenie ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat/legitimaţi cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., de profesie ........................................., angajat/angajaţi la ........................................., care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3.11 din Protocol pentru beneficiarii individuali care construiesc o nouă locuinţă, respectiv la art. 3.31 din Protocol pentru beneficiarii care construiesc o nouă locuinţă prin asociaţii fără personalitate juridică.

Beneficiarul/Beneficiarii este/sunt/nu este/nu sunt persoană/persoane expusă/expuse politic  ......................................... (DA/NU).

Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al/ai garanției .........................................

3. Soţ/Soţie ......................................... (numele şi prenumele), pseudonim ........................................., cetăţenie ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat/legitimată cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., de profesie ........................................., angajat/angajată la ........................................., în calitate de .........................................,

solicită acordarea unei garanţii cu următoarele caracteristici:

4. Tipul finanţării: finanţare garantată în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator, prin programul „Prima casă”

5. Tipul locuinţei: .........................................

6. Valoarea noii locuinţe rezultată din devizul estimativ, anexă la contractul de construire: .......................... lei/euro

Valoarea imobilului-teren aflat în proprietatea beneficiarului individual, rezultată din raportul de evaluare: .......................... lei/euro

Valoarea imobilului-teren aflat în proprietatea ........................................., membru al asociaţiei, rezultată din raportul de evaluare: .......................... lei/euro

7. Preţul de construire a noii locuinţe rezultat din contractul de construire însoţit de devizul estimativ de lucrări: .......................... lei/euro, din care avans .......................... lei/euro, reprezentând ..............% din valoarea prevăzută în contractul de construire a locuinţei

8. Suprafaţa utilă a locuinţei achiziţionate/construite/iniţial: .......................... m2*1)

9. Suprafaţa utilă a noii locuinţe care se construieşte: .......................... m2*1)

10. Valoarea imobilului achiziţionat/construit iniţial rezultată din raportul de evaluare/contractul de construire însoţit de devizul estimativ de lucrări: .......................... lei/euro

11. Valoarea finanţării aprobate: .......................... lei/euro, data aprobării .........................................

12. Valoarea garanţiei solicitate: .......................... lei/euro, reprezentând un procent de ..............% din valoarea finanţării aprobate

13. Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă ..........................

14. Garanţie reală mobiliară - ipotecă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare

15. Destinaţia finanţării: .........................................*2)

16. Durata finanţării: luni .........................................

Perioada de graţie luni .........................................

17. Data scadenţei finanţării: .........................................

18. Angajamente existente în sold la data prezentei solicitări:

a) la Finanţator: ........................................, din care credite restante ;

b) la alte instituţii de credit/asimilate: ........................................ din care finanţări restante

19. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finanţatorului): ..............%

20. Comisionul de gestiune cuvenit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN este de ..............% pe an, calculat la soldul garanţiei.

Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare, şi declară pe propria, răspundere că beneficiarul îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 3.2f din Protocol pentru beneficiarii individuali care construiesc o nouă locuinţă, respectiv la art. 3.31 din Protocol pentru beneficiarii care construiesc o nouă locuinţă prin asociaţii fără personalitate juridică, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare, şi a transmis documentele corespunzătoare în condiţiile prevăzute la art. 6.101 lit. a) din Protocol pentru beneficiarii care construiesc o nouă locuinţă, respectiv la art. 6.11 din Protocol pentru beneficiarii constituiţi în asociaţii fără personalitate juridică.

 

Finanţator

 

Persoane autorizate,

Data:

.........................................

.........................................


*1) Verificarea îndeplinirii condiţiei privind suprafaţa utilă a celor două locuinţe se realizează de către Finanţator pe baza documentelor care atestă suprafaţa utilă a locuinţei. Prin documente care atestă suprafaţa utilă a locuinţei se înţelege unul dintre următoarele documente: extrasul de carte funciară, titlurile de proprietate, documentaţia cadastrală (relevee), proiectul de autorizare sau raportul de evaluare.

*2) Descrierea completă a obiectului construcţiei, în concordanţă cu prevederile contractului de construire/proiectului de autorizare.

 

ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 4 la anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

SOLICITARE

de emitere a unei promisiuni de garantare în vederea achiziţiei unei locuinţe în cadrul programului „Prima casă” nr. ......................... din .........................

 

Emisă în baza prevederilor Protocolului ......................................... din data de ......................................... denumit în continuare Protocol

1 ........................................., reprezentat de ......................................... în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., având contul bancar nr. ........................................., deschis la ........................................., pe de o parte, solicită emiterea unei promisiuni de garantare în sumă de  .......................... pentru finanţarea în sumă de  .......................... pentru

2. Beneficiarul ........................................., care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 3.1 lit. a) din Protocol, pseudonim ........................................., cetăţean ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat/legitimată cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., starea civilă ........................................., de profesie ........................................., angajat/angajată la ........................................., în condiţiile Promisiunii unilaterale de creditare nr. ................. din data de .........................

3. Beneficiarul este/nu este persoană expusă politic.

4. Beneficiarul real al garanţiei este ........................................., în condiţiile Promisiunii unilaterale de creditare nr. ................. din data de .........................

5. Tipul de locuinţă: .........................................

6. Comisionul unic de analiză este de ..............%/an, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de Finanţator. Comisionul se va plăti într-o singură tranşă.

Menţionăm că am efectuat analiza documentaţiei conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare.

7. Anexăm prezentei următoarele documente:

a) documentul de identitate al beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacă este căsătorit, în copie certificată;

b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului/beneficiarilor, dată în formă autentică, din care să rezult© că beneficiarul/beneficiarii îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în copie certificată;

c) antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, în copie certificată;

d) promisiunea unilaterală de creditare.

 

Finanţator

 

Persoane autorizate,

Data:

.........................................

.........................................

 

ANEXA Nr. 18

(Anexa nr. 4 la anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2,225/994/2009)

 

SOLICITARE

de emitere a unei promisiuni de garantare pentru achiziţia unei noi locuinţe în cadrul programului „Prima casă” nr. ......................... din .........................

 

Emisă în baza prevederilor Protocolului ......................................... din data de ......................................... denumit în continuare Protocol

1 ........................................., reprezentat de ......................................... în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., având contul bancar nr. ........................................., deschis la ........................................., pe de o parte, solicită emiterea unei promisiuni de garantare în sumă de  .......................... pentru finanţarea în sumă de  .......................... pentru

2. Beneficiarul ........................................., care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 3.11 lit. a) din Protocol, pseudonim ........................................., cetăţean ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat/legitimată cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., starea civilă ........................................., de profesie ........................................., angajat/angajată la ........................................., în condiţiile Promisiunii unilaterale de creditare nr. ................. din data de .........................

Beneficiarul este/nu este persoană expusă politic.

3. Beneficiarul real al garanţiei este  ........................................., în condiţiile Promisiunii unilaterale de creditare nr. ................. din data de .........................

4. Tipul de locuinţă (noua locuinţă care se achiziţionează în cadrul Programului): .........................................

5. Beneficiarul deţine în proprietate o locuinţă achiziţionată/construită iniţial în cadrul Programului; preţul de achiziţie al imobilului iniţial rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare/contractul de vânzare-cumpărare/contractul de construire însoţit de devizul estimativ: .......................... lei/euro

sau

6. Suprafaţa utilă a locuinţei achiziţionate/construite iniţial: ......................... m2

7. La data solicitării creditului garantat (pentru care Finanţatorul a emis promisiunea unilaterală de creditare), beneficiarul trebuie să deţină în proprietate locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina prin vânzare- cumpărare cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a noii locuinţe.

8. Comisionul unic de analiză este de ..............%/an, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de Finanţator. Comisionul se va plăti într-o singură tranșă.

Menţionăm că am efectuat analiza documentaţiei conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare.

9. Anexăm prezentei următoarele documente:

a) documentul de identitate al beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacă este căsătorit(ă), în copie certificată;

b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului/beneficiarilor, dată în formă autentică, din care să rezulte că beneficiarul/beneficiarii îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (104) ut. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în copie certificată;

c) antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, în copie certificată;

d) promisiunea unilaterală de creditare.

 

Finanţator

 

Persoane autorizate,

Data:

.........................................

.........................................

 

ANEXA Nr. 19

(Anexa nr. 5 la anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2 225/994/2009)

 

CONTRACT DE GARANTARE

pentru achiziţia unei locuinţe sau a unei noi locuinţe, după caz

Nr. ........................./........................

 

Încheiat în baza prevederilor Protocolului-cadru nr. ........................./........................ din data de ........................., denumit în continuare Protocol între:

 

1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S,A. - IFN, împuternicit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. J40/10581 /2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........................................, în calitate de ........................................, şi de ........................................, în calitate de ........................................, denumit în continuare FNGCIMM sau Fond;

2. Finanţatorul ........................................., prin Sucursala/Agenţia ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........................................., cod unic de înregistrare ........................................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail ........................................., reprezentat de ........................................., în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., denumit în continuare Finanţator,

şi

3. Beneficiarul*1) ........................................., pseudonim ........................................., cetăţean ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat/legitimată cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., starea civilă ........................................., de profesie ........................................., angajat/angajată la .........................................,

în următoarele condiţii:


*1) Dacă beneficiarul este căsătorit, contractul de garantare se semnează şi de către soţul acestuia în calitate de garant sau beneficiar, după caz.

 

CAPITOLUL 1

Definiţii

 

Art. 1.1. - Termenii folosiţi în prezentul contract au următoarele semnificaţii:

a) Programul - programul „Prima casă”, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi detaliat prin Normele de implementare a programului „Prima casă” pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) condiţiile Programului - criteriile de eligibilitate a beneficiarilor şi finanţatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;

c) garanţie - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanţator ca urmare a producerii riscului de credit, proporţional cu procentul de garantare, atât în cazul garanţiilor acordate pentru finanţările garantate definite conform lit. h), cât şi pentru cele care intră sub incidenţa împărţirii în mod proporţional a riscului între stat şi Finanţator, în baza opţiunii exprimate în condiţiile legii de către finanţatori;

d) plafon alocat - plafonul alocat conform Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

e) beneficiar- persoana fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 1 alin. (104), după caz, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile din normele de creditare ale Finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia în cadrul Programului, garantată în procent de ......................... (de completat în sistem) de FNGCIMM, în numele şi în contul statului;

f) garant- persoană fizică, soţ/soţie al/a beneficiarului, parte semnatară a contractului de garantare, care are calitatea de coproprietar al locuinţei sau noii locuinţe achiziţionate în cadrul Programului şi îşi asumă toate obligaţiile şi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi beneficiarul;

g) Finanţator - banca, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale Programului şi acordă o finanţare unui beneficiar în cadrul acestuia;

h) finanţare garantată (principalul):

- credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei noi, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mare de 70,000 euro, pentru locuinţele încadrate în categoria noi;

- credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei consolidate, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, daca preţul de achiziţie al locuinţei este mai mare de 70.000 euro, pentru locuinţele încadrate în categoria consolidate;

- credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei care nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi încadrată în categoria locuinţelor noi sau consolidate, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57,000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie al locuinţei este mai mare de 60.000 euro, pentru locuinţele care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoria noi sau consolidate, după caz;

i) finanţare garantată pentru achiziţionarea unei noi locuinţe în cadrul Programului - credit acordat o singură dată persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care se acordă de un finanţator definit conform lit. g) unui beneficiar care a mai achiziţionat/construit o locuinţă în cadrul Programului, dar care achiziţionează o altă locuinţă în cadrul Programului, indiferent de încadrarea locuinţei în categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (104) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei, stabilit conform lit. h);

j) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

k) riscul de credit- neplata, parţială sau integrală, de către beneficiar a finanţării garantate (principalului);

l) Protocol - document-cadru, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare, care se semnează între FNGCIMM, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, şi Finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor care intră sub incidenţa opţiunii privind reutilizarea plafonului, precum şi celor care se acordă în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant, proporţional cu procentul de garantare;

m) solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unităţile Finanţatorului (sucursală, agenţie etc.), prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanţiei individuale în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator, proporţional cu procentul de garantare, cu încadrarea în limita plafonului alocat/reutilizat/valorii de reîntregire. Conţinutul documentului este prevăzut în anexa nr. 2 sau 31 la Protocol, după caz;

n) contract de garantare pentru achiziţia de locuinţe sau a unei noi locuinţe, după caz - documentul contractual încheiat între FNGCIMM, Finanţator şi beneficiar, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a unei garanţii acordate pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul Programului, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator proporţional cu procentul de garantare;

o) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în prezentul contract de garantare, pentru garanţiile acordate în limita plafonului alocat, în procentul prevăzut prin Protocol, al cărei nivel acoperă proporţional cu procentul de împărţire a riscurilor şi pierderilor maximum 50% din soldul finanţării garantate, aşa cum a fost definită la lit. h), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

p) procent de împărţire a riscului şi a pierderilor - ..............% (procentul se preia din sistem) din soldul finanţării garantate (principalului) aplicabil garanţiilor care vor fi acordate în limita plafonului alocat conform Protocolului;

q) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrării în vigoare a garanţiei şi până la data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele şi în contul statului;

r) data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele şi în contul statului:

- data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;

- data la care Ministerul Finanțelor Publice (MFP) plătește valoarea de executare a garanţiei;

- data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către Finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei, în situaţiile expres prevăzute în Protocol;

s) comision de gestiune - suma achitată de Finanţator şi recuperată de la beneficiar pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei;

ş) valoarea de executare a garanţiei-suma egală cu soldul finanţării, la care se aplică procentul de garantare stabilit în prezentul contract de garantare, pentru garanţiile acordate în limita plafonului disponibilizat, ce urmează a fi plătită de către MFP ca urmare a producerii riscului de credit;

t) cerere de plată - document prin care Finanţatorul solicită plata valorii de executare a garanţiei, după înregistrarea unei întârzieri la rambursarea principalului mai mare sau egală cu 60 de zile;

ţ) locuinţă - orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii;

u) locuinţe noi - locuinţe destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;

v) locuinţe consolidate - locuinţe destinate achiziţionării, pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

w) locuinţe recepţionate la terminarea lucrărilor de construcții

noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat- locuinţe destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoriile noi sau consolidate;

x) terenul aferent locuinţei - terenul compus din una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, identificate printr-un număr cadastral şi un număr de carte funciară, pe care sunt sau urmează să se amplaseze, în conformitate cu documentaţiile de urbanism aprobate, construcţii având destinaţia principală de locuit, căile de acces, precum şi anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuinţelor, care nu sunt incluse în acestea, după caz;

y) împărţirea riscurilor şi pierderilor între Finanţator şi stat - asumarea riscurilor de către Finanţator, respectiv stat, proporţional cu procentul de garantare, care presupune suportarea pierderilor proporţional cu procentul de garantare. Valoarea netă a creanţelor recuperate de către organele specializate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) (veniturile obţinute din valorificarea locuinţei/locuinţelor achiziţionate/noii locuinţe/noilor locuinţe în cadrul Programului, din care se scad cheltuielile de orice fel efectuate de ANAF în legătură cu urmărirea şi conservarea imobilelor), provenite din executarea creanţei pe baza garanţiilor instituite conform legii, reduce proporţional cu procentul de garantare pierderile suportate de Finanţator şi de stat.

 

CAPITOLUL 2

Obiectul contractului

 

Art. 2.1. - (1) Prin prezentul contract, FNGCIMM garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor proporţional cu procentul de garantare între stat şi Finanţator, rambursarea proporţional cu procentul de garantare a finanţării acordate beneficiarului de către Finanţator, plătind acestuia valoarea de executare a garanţiei la apariţia riscului de credit.

(2) Finanţarea garantată constă în credit în valoare de ......................... lei, acordat de Finanţator prin Program beneficiarului, pentru achiziţia imobilului cu destinaţia de locuinţă/unei noi locuinţe constând în ......................................... *2), situat în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., înscris în cartea funciară a localităţii ........................................., cu nr. ........................., nr. cadastral/nr. topo .........................

(3) Imobilul se va achiziţiona de la vânzătorul/vânzătorii/debitorul/debitorii ........................................., conform Antecontractului de vânzare-cumpărare nr. ........................./........................ respectiv documentelor specifice procedurilor de licitaţie, Procesului-verbal nr. ................. din data de ......................... întocmit de ........................................., la un preţ de .........................

(4) Finanţarea se acordă prin Contractul de credit nr. ......................... din data de ........................................., pe termen de ........................., ani, cu o perioadă de graţie de ........................., luni. Diminuarea duratei finanţării garantate, ca urmare a rambursărilor anticipate parţiale, nu va face obiectul unui act adiţional la prezentul contract dacă finanţatorul realizează această operaţiune prin refacerea graficului de rambursare a creditului şi nu modifică contractul de credit prin act adiţional.

Art. 2.2.-Valoarea maximă a garanţiei este de ......................... lei, reprezentând ......................... (se va completa automat din sistem) din finanţarea garantată lei/euro şi se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal), rambursate de beneficiar în baza contractului de credit încheiat cu Finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare.

Art. 2.3. - (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a sumelor plătite Finanţatorului în temeiul prezentului contract, cu o singură ipotecă legală de rangul I asupra locuinţei, respectiv asupra noii locuinţe identificate la art. 2.1, instituită în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi în favoarea Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei.

(2) Beneficiarul este de acord cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a locuinţei, respectiv asupra noii locuinţe identificate la art. 2.1 pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia şi a interdicţiei de grevare a acesteia cu alte sarcini pe întreaga durată a finanţării garantate.

(3) Pentru garanţiile acordate în condiţiile prevăzute la art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ipotecile legale de rangul I se instituie asupra întregului imobil în baza contractului de garantare şi a declaraţiei de acceptare a înscrierii ipotecilor asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor părţi din imobil.

(4) înscrierea şi notările în cartea funciară, prevăzute la alin. (1) şi (2), se fac în baza prezentului contract de garantare de către Finanţator, în nume propriu şi în numele şi pentru statul român, reprezentat de MFP.

(5) în cazul primirii de către Finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul contractului de garantare, Finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută de art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), corespunzător procentului garantat de FNGCIMM în numele şi în contul statului, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

(6) După expirarea perioadei în care operează interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (2), orice locuinţă achiziţionată în cadrul Programului poate fi înstrăinată, inclusiv către un alt beneficiar eligibil în cadrul Programului.

Art. 2.4. - Beneficiarul se obligă să constituie, conform cărţii a V-a titlul XI cap. III secţiunea a 3-a din Codul civil, în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de MFP, proporțional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare.

Art. 2.5. - La solicitarea beneficiarului, MFP îşi poate exprima acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind imobilul achiziţionat prin Program, numai după ce Finanţatorul a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare.


*2) Descrierea completă a obiectului achiziţiei, în concordanţă cu prevederile antecontractului de vânzare-cumpărare şi ale extraselor de carte funciară corespunzătoare.

 

CAPITOLUL 3

Comisionul de gestiune

 

Art. 3.1. - Pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datorează FNGCIMM un comision de gestiune al cărui procent este de ......................... pe an, calculat la soldul garanţiei.

Art. 3.2. - Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculează potrivit art. 5.1.2 din Protocol.

Art. 3.3. - (1) Plata comisionului de gestiune se face de către Finanţator, în contul FNGCIMM nr. ........................................., deschis la ........................................., eşalonat în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel:

 

a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea contractului de garantare şi a facturii. Finanţatorul datorează comisionul de gestiune pentru primul an, menţionat în factură, şi în situaţia în care FNGCIMM a transmis băncii Finanţatorului contractul de garantare şi ulterior s-a renunţat la garanţia solicitată;

b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de FNGCIMM. Factura emisă de Fond va fi transmisă letric sau electronic, până la data de 20 februarie a anului de plată.

(2) Comisionul de gestiune plătit potrivit alin. (1) se recuperează de la beneficiar.

Art. 3.4. - Comisionul de gestiune pentru garanţiile aferente finanţărilor în valută se plăteşte în echivalent lei, astfel:

a) la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României (BNR) valabil la data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanţiei şi data de 31 decembrie a anului respectiv;

b) la cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 3.5. - (1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune datorat pentru anii următori celui în care garanţia a fost acordată, Finanţatorul datorează penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităţilor ce privesc garanţiile aferente finanţărilor în valută se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.

(2) în cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, FNGCIMM este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.

Art. 3.6. - Obligaţia de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată a garanţiei.

 

CAPITOLUL 4

Obligaţiile părţilor

 

Art. 4.1 - Beneficiarul se obligă:

a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta;

b) în cazul în care beneficiarul achiziţionează tot în cadrul Programului o nouă locuinţă, să înstrăineze prin vânzare- cumpărare locuinţa achiziţionată/construită iniţial în cadrul Programului cel târziu până la data încheierii contractului de achiziţie a noii locuinţe. Pentru verificarea îndeplinirii criteriului de eligibilitate se vor utiliza antecontractele de vânzare- cumpărare pentru locuinţa achiziţionată/construită iniţial în cadrul Programului, respectiv promisiunea de vânzare pentru noua locuinţă ce urmează să fie achiziţionată de acelaşi beneficiar în cadrul Programului;

c) în cazul în care beneficiarul achiziţionează tot în cadrul Programului o nouă locuinţă, să prezinte antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături ori documentele specifice procesului de licitaţie încheiat de beneficiar, în calitate de promitent-cumpărător în vederea achiziţionării noii locuinţe în cadrul Programului, precum şi antecontractul de vânzare- cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături încheiat de beneficiar, în calitate de promitent-vânzător în vederea vânzării locuinţei achiziţionate/construite iniţial în cadrul Programului;

d) în cazul în care beneficiarul achiziţionează tot în cadrul Programului o nouă locuinţă, să lichideze creditul contractat iniţial în cadrul Programului până la data încheierii contractului de achiziţie a noii locuinţe în cadrul Programului şi să utilizeze sumele obţinute din vânzarea locuinţei achiziţionate/construite iniţial în cadrul programului pentru lichidarea creditului acordat iniţial în cadrul Programului. În cazul în care aceste sume sunt insuficiente pentru stingerea creditului acordat iniţial în cadrul Programului, beneficiarul are obligaţia de a achita din surse proprii eventuala diferenţă de preţ, pentru achiziţia noii locuinţe în cadrul Programului;

e) să constituie şi să menţină în favoarea Finanţatorului un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanţării; în cazul în care depozitul se diminuează, beneficiarul are obligaţia să refacă integral suma;

f) să constituie, potrivit prevederilor cărţii a V-a titlul XI cap. III secţiunea a 3-a din Codul civil, în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de MFP, proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare;

g) să asigure, pe toată durata finanţării, locuinţa achiziţionată, respectiv noua locuinţă achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurător. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei, Finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la Finanţator;

h) să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată, respectiv noua locuinţă achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. În cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 din Protocol poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei sau noii locuinţe; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condițiile legii. În cazul în care înstrăinarea se face după expirarea termenului de 5 ani, către un alt beneficiar tot în cadrul Programului, radierea interdicţiei se poate face şi după emiterea de către FNGCIMM a garanţiei/promisiunii de garantare în favoarea noului beneficiar. După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa sau noua locuinţă achiziţionată prin Program sub condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către Finanţator şi MFP a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei;

i) să solicite de la Finanţator şi MFP acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. În cazul în care beneficiarul intenţionează să achiziţioneze o nouă locuinţă în cadrul Programului, dacă creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv;

j) să achiziţioneze o locuinţă, respectiv o nouă locuinţă care se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică. Dovada îndeplinirii criteriului se face prin prezentarea certificatului de performanţă energetică a clădirilor şi apartamentelor, întocmit potrivit prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, cu modificările şi completările ulterioare;

k) în cazul în care beneficiarul achiziţionează tot în cadrul Programului o nouă locuinţă, să facă dovada că noua locuinţă achiziţionată în cadrul Programului are o suprafaţă utilă mai mare decât a locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul Programului ori că valoarea rezultată din raportul de evaluare este mai mare decât valoarea evaluată/estimată la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului, Valoarea noii locuinţe ce se achiziţionează prin Program, rezultată din raportul de evaluare, și/sau suprafața utilă a acesteia se vor raporta la valoarea locuinţei iniţiale, rezultată din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrări, şi/sau suprafaţa utilă a acesteia şi trebuie să fie mai mare decât valoarea evaluată/estimată şi/sau suprafaţa utilă a primei locuinţe la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului;

l) să suporte din surse proprii costurile aferente operaţiunilor prevăzute la art. 2.3 alin. (3), precum şi pe cele de evaluare a imobilului achiziţionat din finanţarea garantată;

m) să restituie statului român, prin MFP, suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract; în caz contrar, acest debit va fi recuperat în mod silit de către organele teritoriale competente ale AIMAF, prin valorificarea locuinţei şi prin alte modalităţi prevăzute de lege;

n) să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. m), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.

Art. 4.2. - (1) Finanţatorul se obligă:

a) să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1, respectiv la art. 3.11, după caz, din Protocol şi să procedeze la verificarea titlului de proprietate privind locuinţa care va fi achiziţionată, în condiţiile normelor proprii;

b) în cazul achiziţionării noii locuinţe în cadrul Programului, să aprobe tragerea finanţării garantate numai după ce locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului a fost înstrăinată prin vânzare-cumpărare şi creditul acordat iniţial în cadrul Programului a fost lichidat;

c) să obţină declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, autentificată, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 3.1 lit. a), respectiv art. 3.11 lit. a) din Protocol;

d) să solicite beneficiarului să achite un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, respectiv a noii locuinţe rezultat ca diferenţă între preţul din antecontractul de vânzare- cumpărare/documentele specifice procesului de licitaţie şi finanţarea garantată;

e) să solicite beneficiarului să prezinte antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, respectiv a noii locuinţe, după caz, autentificat, sub semnătură privată cu dată certă/legalizare de semnături sau documentele specifice procesului de licitaţie, în copie certificată, precum şi antecontractul de vânzare- cumpărare autentificat ori sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături încheiat de beneficiar, în calitate de promitent-vânzător în vederea vânzării locuinţei achiziţionate/construite iniţial în cadrul Programului, după caz;

f) să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizaţi agreaţi, evaluarea locuinţei, respectiv a noii locuinţe ce se va achiziţiona din finanţarea garantată. În baza raportului de evaluare semnat şi parafat de evaluatorul autorizat agreat, Finanţatorul se asigură că valoarea finanţării pentru achiziţia unei locuinţe, care este garantată în procent de garantare corespunzător categoriei de locuinţă achiziţionată în cadrul Programului de FNGCIMM, este cel mult egală cu valoarea de evaluare a locuinţei achiziţionate;

g) să verifice, la momentul acordării creditului, existenţa poliţei de asigurare a locuinţei achiziţionate, respectiv asupra noii locuinţe achiziţionate din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor. Drepturile derivând din poliţele de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurător. În caz de nerespectare, pe parcursul derulării creditului de către beneficiar, a obligaţiei de asigurare a locuinţei, Finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei, respectiv a noii locuinţe pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar, în acest scop, va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului;

h) în cazul în care beneficiarul intenţionează să achiziţioneze o nouă locuinţă prin Program, să verifice la momentul acordării creditului dacă suprafaţa utilă a noii locuinţe care se achiziţionează în cadrul Programului este mai mare decât a locuinţei achiziţionate ori construite iniţial în cadrul Programului şi/sau dacă valoarea noii locuinţe, după caz, rezultată din raportul de evaluare, este mai mare decât valoarea evaluată/estimată la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată ori construită iniţial în cadrul Programului. Pentru efectuarea verificării, valoarea noii locuinţe rezultată din raportul de evaluare şi suprafaţa utilă se vor raporta la valoarea locuinţei iniţiale, rezultată din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrări, şi suprafaţa utilă a acesteia şi trebuie să fie mai mari decât valoarea evaluată/estimată şi/sau suprafaţa utilă a primei locuinţe la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată ori construită iniţiat în cadrul Programului. Verificarea îndeplinirii condiţiei privind suprafaţa utilă a celor două locuinţe se realizează de către Finanţator pe baza documentelor care atestă suprafaţa utilă a locuinţei. Prin documente care atestă suprafaţa utilă a locuinţei se înţelege unul dintre următoarele documente: extrasul de carte funciară, titlurile de proprietate, documentaţia cadastrală (relevee), proiectul de autorizare sau rapoartele de evaluare;

i) să solicite beneficiarului să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe toată durata finanţării;

j) să asigure respectarea obligaţiei beneficiarului de a constitui o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator pe numele beneficiarului, la momentul acordării finanţării, conform prevederilor Codului civil, în favoarea finanţatorului şi a statului român, reprezentat de MFP, proporţional cu procentul de garantare - valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare;

k) să plătească comisioanele datorate FNGCIMM, la termenele şi în condiţiile prevăzute la art. 3.3 şi 3.4;

l) să acorde finanţările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 30 de ani;

m) să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a unei singure ipoteci legale de rangul I instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare asupra locuinţei, respectiv asupra noii locuinţe achiziţionate în cadrul Programului, după caz;

n) să efectueze formalităţile de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiilor prevăzute de lege, după cum urmează:

(i) interdicţia de înstrăinare a locuinţei achiziţionate, respectiv a noii locuinţe achiziţionate în cadrul Programului, valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data achiziţionării; după expirarea perioadei de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI);

(ii) interdicţia de grevare cu alte sarcini a locuinţei achiziţionate, respectiv a noii locuinţe achiziţionate în cadrul Programului, valabilă pe toată durata garanţiei.

Înscrierea ipotecii legale prevăzute la lit. m) şi notarea interdicţiilor prevăzute de lege se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza acordului MFP sau FNGCIMM, după caz, şi al Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;

o) să nu insereze în contractul de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

p) să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi separat costurile cu comisioanele;

q) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;

r) să notifice beneficiarul cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate;

s) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1 din Protocol;

ş) să îşi exprime acordul, în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului, pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare în vederea preluării finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei achiziţionate, respectiv asupra noii locuinţe achiziţionate prin Program de către:

(i) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra imobilului şi cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi locuinţa;

(ii) oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părţi din dreptul de proprietate;

(iii) unul dintre soţi, ca efect al partajului, în condiţiile legii;

(iv) soţul/soţia, ca urmare a căsătoriei, dacă îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale Programului. Soţul/Soţia poate prelua locuinţa în regimul comunităţii matrimoniale de bunuri sau o cotă-parte din locuinţa achiziţionată în cadrul Programului;

(v) soţul/soţia, ca urmare a adoptării regimului matrimonial al separaţiei de bunuri prin convenţia matrimonială;

t) în cazul beneficiarilor Programului, care depun documente doveditoare din care rezultă necesitatea executării unor lucrări de interes public local de către autorităţile publice locale, la solicitarea beneficiarului, MFP şi Finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdicţiei de grevare cu sarcini şi a interdicţiei de înstrăinare a cotei-părţi de teren aferente locuinţei/noii locuinţe achiziţionate în cadrul Programului, necesară executării acestor lucrări. Acordul este exprimat sub condiţia ca lucrările efectuate să conducă la creşterea valorii locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. MFP îşi poate exprima acordul numai după ce Finanţatorul a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare;

ţ) Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind imobilul achiziţionat prin Program conform criteriilor stabilite prin normele fiecărui Finanţator, având inclusiv dreptul de a refuza eliberarea acestui acord. Finanţatorul nu va putea fi ţinut răspunzător pentru acordurile emise în baza prezentei litere, iar acestea nu vor putea constitui motiv de refuz pentru plata garanțiilor emise în cadrul Programului;

u) în cazul în care beneficiarul intenţionează să achiziţioneze o nouă locuinţă prin Program, după expirarea termenului de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare, iar cumpărătorul locuinţei achiziţionate iniţial prin Program achită preţul prin credit, la solicitarea beneficiarului, Finanţatorul are obligaţia să îşi exprime acordul privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini; beneficiarul va solicita şi acordul MFP privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini, numai după exprimarea acordului de către Finanţator. În cazul în care creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv;

v) să remită FNGCIMM, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, două exemplare originale ale contractului de garantare/actelor adiţionale semnate de Finanţator şi beneficiar/garant. Finanţatorul remite beneficiarului un exemplar original al contractului de garantare/actului adiţional, sub semnătură de primire, şi efectuează formalitățile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei, respectiv asupra noii locuinţe, după caz, achiziţionate din cel de-al doilea credit garantat acordat în cadrul Programului, de notare a interdicţiei de înstrăinare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei. Radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei achiziţionate/construite iniţial în cadrul Programului se realizează conform prevederilor literelor m) şi n);

w) să respecte obligaţiile prevăzute la lit. I), m), n), o), p) şi q) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului;

x) să îşi exprime acordul pentru novarea obiectului garanţiei instituite în cadrul Programului, dacă locuinţa achiziţionată/ construită iniţial este sau, după caz, a devenit improprie cerinţelor de locuit ale unei persoane ori familii, cu respectarea prevederilor art. 3.11 din Protocol. După aprobarea modificării contractului de credit, Finanţatorul transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanţiei, însoţită de dovada aprobării sale, precum şi documentele privind novarea care urmează să fie efectuată;

y) să analizeze în baza reglementărilor interne capacitatea beneficiarului de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 3 zile de la primirea solicitării beneficiarului, să emită decizia de aprobare/respingere a repunerii, în cazul în care beneficiarul Programului solicită finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare înainte ca FNGCIMM să transmită la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în cazul în care beneficiarul Programului solicită finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare după ce FNGCIMM a transmis către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în termen de 3 zile de la primirea solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, formulată de beneficiarul Programului, Finanţatorul solicită Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca, în termen de 5 zile, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanţiei, precum şi eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează, în baza reglementărilor interne, capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiţionată de prezentarea de către beneficiar instituţiei de credit a dovezii plăţii cheltuielilor de executare silită;

z) să restituie Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi să solicite FNGCIMM repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare;

aa) să îşi exprime acordul privind efectuarea plăţii despăgubirilor cu respectarea prevederilor art. 3.10 din Protocol;

bb) să înştiinţeze FNGCIMM şi MFP despre modificarea costurilor totale conform art. 3.9 din Protocol.

(2) în situaţia respingerii plăţii garanţiei, prevăzută la art. 8,2 alin. (5) din Protocol, concomitent cu radierea din cartea funciară a dreptului de ipotecă legală de rangul I asupra imobilului achiziţionat din finanţarea garantată şi a interdicţiilor instituite în baza legii, Finanţatorul are dreptul să îşi înscrie în cartea funciară ipoteca legală reglementată de art. 2.386 pct. 3 din Codul civil, proporţional cu procentul garanţiei acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului, asigurându-şi astfel prioritatea în urmărirea imobilului respectiv.

Art. 4.3. - FNGCIMM se obligă:

a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;

b) să urmărească şi să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta:

c) să urmărească periodic stadiul derulării creditului, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor contractului de garantare; să urmărească periodic stadiul derulării finanţărilor garantate şi al eliberărilor în vederea determinării valorii de reîntregire a plafonului, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor art. 7.2 din Protocol;

d) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile Protocolului, ale convenţiei pentru implementarea Programului şi ale prezentului contract de garantare;

e) să aprobe, sub aspectul eligibilităţii beneficiarului, preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei/noii locuinţe în cadrul Programului de către orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate valabile la data preluării, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra imobilului; să aprobe, sub aspectul eligibilităţii beneficiarului, preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra cotelor-părţi din locuinţă/noua locuinţă în cadrul Programului de către orice alte persoane fizice/soţul/soţia, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate valabile la data preluării, sub condiţia menţinerii sarcinilor instituite prin lege asupra imobilului;

f) să aprobe cererea de plată a garanţiei în condiţiile asumării de către Finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), b) şi h), a respectării de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. c), n), o), p), q), r) şi s), după caz, şi la art. 6.1;

g) să respingă cererea de plată a garanţiei în condiţiile neasumării de către Finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), b) şi h), a neîndeplinirii integrale sau parţiale de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. c), n), o), p), q), r) şi s), după caz, şi la art. 6.1;

h) să suspende soluţionarea cererii de plată în termenul prevăzut la art. 6.2 alin. (1) din prezentul contract, dacă până la data înregistrării cererii de plată Finanţatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 6.10 lit. d), respectiv la ari. 6.101 lit. e), după caz, din Protocol, până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului de 90 de zile prevăzut la art. 6.2 alin. (5) din prezentul contract;

i) să emită, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la MFP a confirmării privind încasarea contravalorii garanţiei plătite sau de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM şi a exemplarului original al contractului de garantare, o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare şi să o comunic» de îndată Finanţatorului şi MFP;

j) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost transmisă înainte că beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile de restanţă la plată;

k) să comunice Finanţatorului şi MFP decizia cu privire la plata garanţiei;

l) să transmită debitorului beneficiar al garanţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către MFP a plăţii garanţiei către Finanţator, înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda naţională, şi data scadenţei acesteia Procedura de transmitere se efectuează prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora;

m) să transmită la ANAF, în vederea declanşării executării silite a beneficiarului, următoarele documente:

- notificarea beneficiarului şi dovada efectuării procedurii de transmitere către debitor, în original;

- contractul de garantare, în original;

- încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin MFP, şi a Finanţatorului, în copie certificată, şi/sau extrasul de carte funciară, în original;

n) să îşi exprime acordul în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea radierii sarcinilor şi interdicţiilor din cartea funciară a imobilului achiziţionat din finanţarea garantată după data rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată/după data lichidării creditului acordat iniţial în cadrul Programului, corespunzător procentului garanţiei acordate în numele şi în contul statului, şi să predea Finanţatorului acordul de radiere într-un exemplar original;

o) la respingerea cererii de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 8.2 alin. (5) din Protocol să comunice MFP şi Finanţatorului decizia privind respingerea cererii de plată, care va conţine şi menţiuni privind radierea dreptului de ipotecă legală de rangul I, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a celei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei din cartea funciară a imobilului achiziţionat din finanţarea garantată, corespunzător procentului garanţiei acordate în numele şi în contul statului şi să solicite emiterea acordului MFP, pe care îl va remite Finanţatorului după obţinere;

p) FNGCIMM garantează pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Program, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru orice disfuncţionalitate tehnică sau de orice natură care poate apărea în decursul utilizării acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa beneficiarului sau a FNGCIMM dacă întârzierea transmiterii documentelor către FNGCIMM ori transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncționalități a aplicației web.

 

CAPITOLUL 5

Răspunderea părţilor

 

Art. 5.1. - Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract, Protocolului şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

 

CAPITOLUL 6

Plata garanţiei

 

Art. 6.1. - (1) în cazul în care beneficiarul nu achită ratele de principal pe o perioadă mai mare de 60 de zile, Finanţatorul poate transmite FNGCIMM cererea de plată. Cererea de plată se transmite FNGCIMM însoţită de documentele prevăzute la art. 8.1 din Protocol.

(2) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al FNGCIMM într-un singur exemplar îndosariat. paginat şi opisat.

Art. 6.2. - (1) în termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM aprobă sau respinge plata.

(2) FNGCIMM aprobă cererea de plată a garanţiei în condiţiile asumării de către Finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), b) şi h), a respectării de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. c), n), o), p), q), r) şi s), după caz, şi la art. 6.1.

(3) FNGCIMM respinge cererea de plată a garanţiei în condiţiile neasumării de către Finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), b) şi h), a nerespectării de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. c), n), o), p), q), r) şi s), după caz, şi la art. 6.1

(4) Decizia referitoare la cererea de plată se comunică Finanţatorului şi MFP cel mai târziu în a 85-a zi calendaristică de la primirea cererii de plată.

(5) Plata garanţiei se face de către MFP într-un cont unic al Finanţatorului, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată.

(6) Sumele garantate de FNGCIMM se plătesc Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, de către MFP, din bugetul de stat, prin bugetul MFP - Acţiuni generale, şi se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale ANAF de la beneficiarii finanţării garantate, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale şi prevederilor art. 1 alin. (102) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) FNGCIMM restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care a fost transmisă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile de restanţă la plată.

(8) Dacă până la data înregistrării cererii de plată Finanţatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 6.10 lit. d), respectiv la art. 6.101 lit. e), după caz, din Protocol, obligaţia FNGCIMM de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (5).

Art. 6.3. - Plata sumei aferente garanţiei acordate pentru finanţări în valută se face în lei, la cursul de schimb al BNR valabil la data plăţii.

Art. 6.4. - După plata garanţiei, FNGCIMM transmite beneficiarului înștiințarea cu privire la plată, iar în cazul în care acesta nu achită debitul în termenul acordat, înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale ANAF, în vederea recuperării debitului, conform legii. Procedura de transmitere se face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora.

 

CAPITOLUL 7

Litigii

 

Art. 7.1. - Orice litigiu apărut între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă. În cazul în care încercarea de soluţionare pe cale amiabilă rămâne fără rezultat, părţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul social al MFP.

 

CAPITOLUL 8

Dispoziţii finale

 

Art. 8.1. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată durata finanţării garantate.

Art. 8.2. - Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale.

Art. 8.3. - În cazul în care pe parcursul derulării prezentului contract survine decesul beneficiarului, părţile vor conveni asupra continuării sau încetării acestuia, după cum urmează:

a) în situaţia preluării finanţării garantate şi a locuinţei achiziţionate ca efect al acceptării succesiunii de către moştenitorii beneficiarului, la solicitarea Finanţatorului, se încheie un act adiţional la prezentul contract de garantare privind preluarea creditului şi a garanţiei acordate în temeiul prezentului contract, de către moştenitorul/moştenitorii beneficiarului, indiferent de îndeplinirea sau neîndeplinirea de către acesta/aceştia a criteriilor de eligibilitate;

b) în cazul preluării creditului de către un alt beneficiar sunt aplicabile prevederile art. 4.2 alin. (1) lit. ş) subpct. (i) din prezentul contract de garantare, respectiv prevederile art. 1 alin. (74) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 103 din Normele de implementare a programului „Prima casă”, pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, iar eligibilitatea noului beneficiar va fi analizată conform criteriilor de eligibilitate valabile la data preluării.

Art. 8.4. - În conformitate cu art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul contract constituie titlu executoriu.

Încheiat astăzi, ..................................... (data semnării de către Fond), în 5 (cinci) exemplare originale, două pentru Finanţator (dintre care un exemplar este pentru ANCPI), unul pentru beneficiar şi două pentru FNGCIMM. În cazul în care numărul beneficiarilor este mai mare sau egal cu doi, se va asigura câte un exemplar original pentru fiecare dintre aceştia.

 

FNGCIMM,

Finanţator,

Beneficiar/Beneficiari,

.....................................

.....................................

.....................................

 

Garant,

 

 

.....................................

 

 

ANEXA Nr. 20

(Anexa nr. 6 la anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

 

CONTRACT DE GARANTARE

pentru construcţia de locuinţe sau pentru construcţia unei noi locuinţe, după caz

Nr. ........................./........................

 

Încheiat în baza prevederilor Protocolului-cadru nr. ........................./........................ din data de ........................., denumit în continuare Protocol între:

1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........................................, în calitate de ........................................, şi de ........................................, în calitate de ........................................, denumit în continuare FNGCIMM sau Fond;

2. Finanţatorul ........................................., cu sediul social în ........................................., telefon/fax ........................................., e-mail ........................................., cod unic ........................................, de înregistrare  înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........................................, şi la Registrul bancar cu nr. ........................................, reprezentat de *1) ........................................., în calitate de ........................................., şi de ........................................., în calitate de ........................................., denumit în continuare Finanţator,

şi

3. Beneficiarul*2) ......................................... (numele şi prenumele), pseudonim ........................................., cetăţean ........................................., data naşterii ........................................., locul nașterii ........................................., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., telefon  ........................................., e-mail  ........................................., legitimat/legitimată cu ................., seria ................. nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., CNP ........................................., starea civilă ........................................., de profesie ........................................., angajat la .........................................*1),

în următoarele condiţii:

 

2. Finanţatorul …………………….., cu sediul social în …………….. , telefon/fax …………………


*1) Vor fi completate de Finanţator, la semnarea contractului.

*2) Dacă beneficiarul este căsătorit, contractul de garantare se semnează şi de către soţia/soţul acestuia, în calitate de garant sau beneficiar, după caz.

 

CAPITOLUL 1

Definiţii

 

Art. 1.1. - Termenii folosiţi în prezentul contract au următoarele semnificaţii:

a) Programul - programul „Prima casă”, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi detaliat prin Normele de implementare a programului „Prima casă” pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare:

b) condiţiile Programului - criteriile de eligibilitate a beneficiarilor şi finanţatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;

c) garanţie - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanţator ca urmare a producerii riscului de credit, proporţional cu procentul de garantare, atât în cazul garanţiilor acordate pentru finanţările garantate definite conform lit. h), cât şi pentru cele care intră sub incidenţa împărţirii în mod proporţional a riscului între stat şi finanţatori, în baza opţiunii exprimate în condiţiile legii de către finanţatori;

d) plafon alocat - plafonul alocat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

e) beneficiar - persoana fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 1 alin. (104) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, precum şi condiţiile din normele de creditare ale Finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia în cadrul Programului, garantată în procent de  ................. (se va completa în sistem) de FNGCIMM, în numele şi în contul statului;

f) garant-persoană fizică, soţ/soţie al/a beneficiarului, parte semnatară a contractului de garantare, care are calitatea de coproprietar al locuinţei sau al noii locuinţe construite în cadrul Programului şi îşi asumă toate obligaţiile şi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi beneficiarul;

g) Finanţator - banca, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale Programului şi acordă o finanţare unui beneficiar în cadrul acestuia;

h) finanţare garantată (principalul):

- credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe individuale în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar lin baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro, pentru locuinţele construite de către beneficiari individual;

- credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe în regim asociativ în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 75.000 euro sau maximum 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro;

i) finanţare garantată pentru construirea unei noi locuinţe în cadrul Programului-credit acordat o singură dată persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în bâza contractului de credit, care se acordă de un Finanţator definit conform lit. g) unui beneficiar care a mai achiziţionat/construit o locuinţă în cadrul Programului, dar care construieşte o altă locuinţă în cadrul Programului, indiferent de încadrarea locuinţei în categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (104) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi acoperă maximum 95% din preţul de construire a locuinţei, respectiv valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, stabilit/stabilită conform lit. h);

j) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

k) riscul de credit- neplata, parţială sau integrală, de către beneficiar a finanţării garantate (principalului);

l) Protocol - document-cadru, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare, care se semnează între FNGCIMM, în calitate de mandatar al MFP, şi Finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor care intră sub incidenţa opţiunii privind reutilizarea plafonului, precum şi celor care se acordă în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între Finanţator şi garant, proporţional cu procentul de garantare;

m) solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unităţile Finanţatorului (sucursală, agenţie etc.), prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanţiei individuale în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator proporţional cu procentul de garantare, cu încadrarea în limita plafonului alocat/reutilizat/valorii de reîntregire a plafonului;

n) contract de garantare pentru construcţia de locuinţe/pentru construcţia unei noi locuinţe - documentul contractual încheiat între FNGCIMM, Finanţator şi beneficiar, în care se prevăd condițiile specifice de acordare şi plată a unei garanţii acordate pentru construcţia unei locuinţe/unei noi locuinţe în cadrul Programului, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi Finanţator proporţional cu procentul de garantare;

o) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în prezentul contract de garantare, pentru garanţiile acordate în limita plafonului alocat, în procentul prevăzut prin Protocol, al cărei nivel acoperă proporţional cu procentul de împărţire a riscurilor şi pierderilor maximum 50% din soldul finanţării garantate, aşa cum a fost definită la lit. h), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în bâza contractului de credit;

p) procent de împărţire a riscului şi a pierderilor- ..............% (se va completa din sistem) din soldul finanţării garantate aplicabil garanţiilor care vor fi acordate în limita plafonului alocat conform Protocolului;

q) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrării în vigoare a garanţiei şi până la data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele şi în contul statului;

r) data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele şi în contul statului:

- data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;

- data la care MFP plăteşte valoarea de executare a garanţiei;

- data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către Finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei, în situaţiile expres prevăzute în convenţie;

s) comision de gestiune - suma achitată de Finanţator şi recuperată de la beneficiar, pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei;

ş) valoarea de executare a garanţiei-suma egală cu soldul finanţării, la care se aplică procentul de garantare stabilit în prezentul contract de garantare, pentru garanţiile acordate în limita plafonului alocat, ce urmează a fi plătită de către MFP ca urmare a producerii riscului de credit;

t) cerere de plată - documentul prin care Finanţatorul solicită plata valorii de executare a garanţiei, după înregistrarea unei întârzieri la rambursarea principalului mai mare sau egală cu 60 de zile;

ţ) locuinţă - orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una ori mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

u) locuinţe viitoare - locuinţa care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;

v) locuinţe viitoare - locuinţa care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, cel puţin unul dintre asociați fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuinţele;

w) terenul aferent locuinței - terenul compus din una ori mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, identificate printr-un număr cadastral şt un număr de carte funciară, pa care sunt ori urmează să se amplaseze, în conformitate cu documentaţiile de urbanism aprobate, construcţii având destinaţia principală de locuit, căile de acces, precum şi anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuinţelor, care nu sunt incluse în acestea, după caz;

x) împărţirea riscurilor şi pierderilor între Finanţator şi stat - asumarea riscurilor de către Finanţator, respectiv de către stat, proporţional cu procentul de garantare, care presupune suportarea pierderilor proporţional cu procentul de garantare. Valoarea netă a creanţelor recuperate de către organele specializate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) (veniturile obţinute din valorificarea locuinţei/locuinţelor/ noii locuinţe/noilor locuinţe construite în cadrul Programului, din care se scad costurile şi cheltuielile de orice fel efectuate de ANAF în legătură cu urmărirea şi conservarea imobilelor), provenite din executarea creanţei pe baza garanţiilor instituite conform legii, reduce proporţional cu procentul de garantare pierderile suportate de Finanţator şi de stat.

 

CAPITOLUL 2

Obiectul contractului

 

Art. 2.1. - (1) Prin prezentul contract, FNGCIMM garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor proporţional cu procentul de garantare între stat şi Finanţator, rambursarea proporţional cu procentul de garantare a finanţării acordate beneficiarului de către Finanţator, plătind acestuia valoarea de executare a garanţiei la apariţia riscului de credit.

(2) Finanţarea garantată constă în credit în valoare de ................. lei, acordat de Finanţator prin Program beneficiarului pentru construirea unui imobil cu destinaţia de locuinţă/unei noi

locuinţe *3) ........................................., situat în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ..., judeţul/sectorul ........................................., conform Autorizaţiei de construire nr. ................. din data de .........................

Terenul pe care urmează să se construiască locuinţa/noua locuinţă/locuinţele/noile locuinţe este înscris în cartea funciară a localităţii ........................................., cu nr. ................. nr. cadastral/nr. topo ................. şi este în proprietatea beneficiarului şi a soţului acestuia, după caz, respectiv proprietatea a cel puţin unuia dintre membrii asociaţi *4).

(3) Imobilul se va construi, conform contractului de construire, însoţit de devizul estimativ de lucrări, la un preţ de .................

(4) Finanţarea se acordă prin Contractul de credit nr. ................. din data de ................. pe termen de ................. ani, cu o perioadă de graţie ................. de luni. Diminuarea duratei finanţării garantate, ca urmare a rambursărilor anticipate parţiale, nu va face obiectul unui act adiţional la prezentul contract dacă Finanţatorul realizează această operaţiune prin refacerea graficului de rambursare a creditului şi nu modifică contractul de credit prin act adiţional.

Art. 2.2. - Valoarea maximă a garanţiei este de ......................... lei, reprezentând ..............% (se va completa automat din sistem) din finanţarea garantată, şi se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar în baza contractului de credit încheiat cu Finanţatorul.

Art. 2.3. - (1) îndeplinirea obligaţiei de rambursare a sumelor plătite Finanţatorului, în temeiul prezentului contract, este garantată cu ipotecă legală de rangul I asupra imobilului constând în terenul şi construcţia viitoare, respectiv terenul şi noua construcţie viitoare, după caz, descrise la art. 2.1, în favoarea statului român, reprezentat de MFP, precum şi în favoarea Finanţatorului, instituită proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei.

(2) Ipoteca legală de rangul I asupra construcţiei viitoare, respectiv asupra noii construcţii viitoare, după caz, se înscrie în cartea funciară a terenului identificat la art. 2.1 după cer în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire menţionată la acelaşi articol. După finalizarea construcţiei sau a noii construcţii, după caz, se va proceda la intabularea acesteia, potrivit legii.

(3) Beneficiarul este de acord cu notarea în cartea funciară a imobilelor - construcţie finalizată şi terenul pe care urmează să se edifice construcţia, respectiv a imobilelor - construcţie nouă finalizată şi terenul pe care urmează să se edifice noua construcție -, a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani a locuinţei, respectiv a noii locuinţe şi terenului, cu excepţia înstrăinării cotei-părţi de teren aferente fiecărei locuinţe construite/locuinţe noi construite către oricare dintre membrii asociaţiei, precum şi a interdicţiei de grevare cu sarcini a locuinţei sau a noii locuinţe, după caz, şi terenului pe toată durata finanţării garantate.

(4) înscrierea şi notările prevăzute la alin. (1)-(3) şi (5) se fac de către Finanţator, în nume propriu şi în numele şi pentru statul român, reprezentat de MFP, după caz, în baza prezentului contract de garantare.

(5) în cazul primirii de către Finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul contractului de garantare, Finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută de art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), corespunzător procentului garantat de FNGCIMM în numele şi în contul statului, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

(6) După expirarea perioadei în care operează interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (3), orice locuinţă construită în cadrul Programului poate fi înstrăinată, inclusiv către un alt beneficiar eligibil în cadrul Programului.

Art. 2.4. - Beneficiarul se obligă să constituie, conform prevederilor cărţii a V-a titlul XI cap. III secţiunea a 3-a din Codul civil, în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de MFP, proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare.


*3) Vor fi completate de Finanţator, la semnarea contractului.

*4) Clauza va fi adaptată situaţiei juridice reale privind proprietatea asupra terenului.

 

 

CAPITOLUL 3

Comisionul de gestiune

 

Art. 3.1. - Pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanției, Finanțatorul datorează FNGCIMM un comision de gestiune al cărui procent este de ......................... pe an, calculat la soldul garanţiei.

Art. 3.2. - Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculează potrivit art. 5.1.2 din Protocol.

Art. 3.3. - (1) Plata comisionului de gestiune se face de către Finanţator, în contul FNGCIMM nr. .........................................,  deschis la .........................................,  eşalonat în rate anuale, proporţional

cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea contractului de garantare şi a facturii. Finanţatorul datorează comisionul de gestiune pentru primul an, menţionat în factură, şi în situaţia în care FNGCIMM a transmis băncii Finanţatorului contractul de garantare şi ulterior s-a renunţat la garanţia solicitată;

b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de FNGCIMM, Factura emisă de Fond va fi transmisă letric sau electronic până la data de 20 februarie a anului de plată.

(2) Comisionul de gestiune plătit potrivit alin. (1) se recuperează de la beneficiar.

Art. 3.4. - Comisionul de gestiune pentru garanţiile aferente finanţărilor în valută se plăteşte în echivalent lei astfel:

a) la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României (BNR) valabil la data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanţiei şi data de 31 decembrie a anului respectiv;

b) la cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 3.5. - (1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune datorat pentru anii următori celui în care garanţia a fost acordată, Finanţatorul datorează penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităţilor ce privesc garanţiile aferente finanţărilor în valută se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.

(2) în cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, FNGCIMM este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.

Art. 3.6. - Obligaţia de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată a garanţiei.

 

 

CAPITOLUL 4

Obligaţiile părţilor

 

Art. 4.1. - Beneficiarul se obligă:

a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit prevăzut la art. 2.1 şi eventualelor acte adiţionale la acesta;

b) în cazul în care beneficiarul intenţionează să construiască o nouă locuinţă prin Program, să înstrăineze prin vânzare- cumpărare locuinţa achiziţionată/construită iniţial în cadrul Programului cel târziu până la data încheierii contractului de antrepriză/construire a noii locuinţe. Pentru verificarea îndeplinirii criteriului de eligibilitate se vor utiliza antecontractele de vânzare-cumpărare pentru locuinţa achiziţionată/construită iniţial în cadrul Programului, respectiv contractul de construire pentru noua locuinţă care urmează să fie construită de acelaşi beneficiar în cadrul Programului;

c) În cazul în care beneficiarul intenţionează să construiască O nouă locuinţă prin Program, să prezinte finanţatorului contractul de antrepriză/construire pentru noua locuinţă, care urmează să fie construită în cadrul Programului, precum şi antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat în vederea vânzării locuinţei achiziţionate/construite iniţial în cadrul Programului;

d) în cazul în care beneficiarul intenţionează să construiască o nouă locuinţă prin Program, să lichideze creditul contractat iniţial în cadrul Programului până la data încheierii contractului de construire a noii locuinţe în cadrul Programului şi să utilizeze sumele obţinute din vânzarea locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul Programului pentru lichidarea creditului acordat iniţial în cadrul Programului. În cazul în care aceste sume sunt insuficiente pentru stingerea creditului acordat iniţial în cadrul Programului, beneficiarul are obligaţia de a achita din surse proprii eventuala diferenţă de preţ, pentru construirea noii locuinţe în cadrul Programului;

e) să constituie şi să menţină în favoarea Finanţatorului un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanţării; în cazul în care depozitul se diminuează, beneficiarul are obligaţia să refacă integral suma;

f) să constituie, conform prevederilor cărţii a V-a titlul XI cap. III secţiunea a 3-a din Codul civil, în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de MFP, proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare;

g) să asigure, pe toată durata finanţării, locuinţa construită, respectiv noua locuinţă construită, după caz, din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurător. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei, Finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la Finanţator;

h) să semneze procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi să efectueze formalităţile de intabulare a locuinţei/ansamblului de locuinţe finalizate, de dezmembrare pe unităţi individuale a ansamblului de locuinţe şi de intabulare a fiecărei locuinţe în câte o carte funciară individuală;

i) să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei/noii locuinţe individuale, inclusiv formalităţile cadastrale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte Finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară;

j) să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită, respectiv terenul şi noua locuinţă construită prin Program, după caz, în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale. În cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 din Protocol poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei sau a noii locuinţe, după caz; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condiţiile legii. În cazul în care înstrăinarea se face după expirarea termenului de 5 ani către un alt beneficiar tot în cadrul Programului, radierea interdicţiei se poate face şi după emiterea de către FNGCIMM a garanţiei/promisiunii de garantare în favoarea noului beneficiar. După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa sau noua locuinţă construită prin Program, după caz, sub condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către finanţator şi MFP a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei;

k) să solicite de îa Finanţator şi MFP acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. În cazul în care beneficiarul intenţionează să construiască o nouă locuinţă în cadrul Programului, iar creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv;

l) să restituie statului român, prin MFP, suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract; în caz contrar, acest debit va fi recuperat în mod silit de către organele teritoriale competente ale ANAF, prin valorificarea imobilului (construcţie cu destinaţie de locuinţă şi/sau teren ipotecat) şi prin alte modalităţi prevăzute de lege;

m) să plătească accesorii la suma prevăzută la lit I) egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale;

n) să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită, respectiv noua locuinţă construită în cadrul Programului, după caz, în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale. În cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 din Protocol poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei;

o) în cazul în care beneficiarul intenţionează să construiască o nouă locuinţă prin Program, să facă dovada că noua locuinţă construită în cadrul Programului are o suprafaţa utilă mai mare decât a locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul Programului ori că valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări este mai mare decât valoarea evaluată/estimată la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului. Valoarea noii locuinţe ce se construieşte prin Program, rezultată din devizul estimativ de lucrări, şi/sau suprafaţa utilă a acesteia se vor raporta la valoarea locuinţei iniţiale, rezultată din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrări, şi/sau suprafaţa utilă a acesteia şi trebuie să fie mai mare decât valoarea evaluată/estimată şi/sau suprafaţa utilă a primei locuinţe la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului.

Art. 4.2. - Finanţatorul se obligă:

a) să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.2, art. 3.21, respectiv art. 3.3 şi 3.31 din Protocol;

b) în cazul în care beneficiarul intenţionează să construiască o nouă locuinţă prin Program, să aprobe tragerea finanţării garantate numai după ce locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului a fost înstrăinată prin vânzare- cumpărare şi creditul acordat iniţial în cadrul Programului a fost lichidat;

c) să obţină declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, autentificată, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 3.2 lit. a), art. 3.21 lit. a), respectiv art. 3.3 alin. (1) lit. a) şi art. 3.31 alin. (1) lit. a) din Protocol;

d) să solicite dovada constituirii aportului de minimum 5%, care să acopere diferenţa dintre costul de construire a locuinţei rezultat din devizul estimativ, anexă la contractul de finanţare, şi finanţarea garantată şi să urmărească, conform normelor interne, utilizarea acestui aport înaintea autorizării simultan cu autorizarea primei trageri din facilitatea de credit;

e) în cazul în care beneficiarul intenţionează să construiască o nouă locuinţă prin Program, să solicite beneficiarului să prezinte contractul de construire/antrepriză a noii locuinţe, precum şi antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături încheiat de beneficiar, în calitate de promitent-vânzător, în vederea vânzării locuinţei achiziţionate/construite iniţial în cadrul Programului;

f) în cazul în care beneficiarul intenţionează să construiască o nouă locuinţă prin Program, să verifice la momentul acordării creditului dacă suprafaţa utilă a noii locuinţe care se construieşte în cadrul Programului este mai mare decât a locuinţei achiziţionate/construite iniţial în cadrul Programului şi/sau dacă valoarea noii locuinţe rezultată din devizul estimativ de lucrări este mai mare decât valoarea evaluată/estimată la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată/construită iniţial în cadrul Programului. Pentru efectuarea verificării, valoarea noii locuinţe, rezultată din devizul estimativ de lucrări, şi suprafaţa utilă se vor raporta la valoarea locuinţei iniţiale, rezultată din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrări, şi suprafaţa utilă a acesteia şi trebuie să fie mai mari decât valoarea evaluată/estimată şi/sau suprafaţa utilă a primei locuinţe la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată ori construita iniţial în cadrul Programului. Verificarea îndeplinirii condiţiei privind suprafaţa utilă a celor două locuinţe se realizează de către Finanţator pe baza documentelor care atestă suprafaţa utilă a locuinţei. Prin documente care atestă suprafaţa utilă a locuinţei se înţelege documentaţia care alcătuieşte proiectul de autorizare, extrasul de carte funciară, titlurile de proprietate, documentaţia cadastrală (relevee) sau rapoarte de evaluare;

g) să solicite beneficiarului să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe toată durata finanţării;

h) să plătească comisioanele datorate FNGCIMM la termenele şi în condiţiile prevăzute la art. 5.3 din Protocol;

i) să acorde finanţările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 30 de ani;

j) să nu insereze în contractul de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

k) să prevadă în mod expres în contractele de credit, separat, costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi, separat, costurile cu comisioanele;

l) să nu perceapă comision de neutilizare şi de rambursare anticipată, după caz;

m) să asigure o perioadă de graţie de 18 luni, cuprinsă între data efectuării primei trageri din finanţarea garantată şi data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie, tn care nu sunt scadente ratele de capital aferente facilităţii de credit şi în care beneficiarul finanţării garantate acordate pentru construcţia locuinţelor datorează Finanţatorului exclusiv dobânzile şi comisioanele care se încadrează în condiţiile Programului. Această perioadă se poate prelungi cu cel mult 12 luni, prin act adiţional la contractul de credit, la cererea întemeiată a beneficiarului, în conformitate cu normele interne ale Finanţatorului;

n) să asigure o perioadă de tragere a finanţării mai mică sau egală cu perioada de graţie;

o) să verifice încheierea contractului cu antreprenorul general şi respectarea termenului de 18 luni de finalizare a construcţiei;

p) să solicite constructorului prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent din subordinea ANAF, potrivit legii;

q) să verifice constituirea garanţiei de bună execuţie de către antreprenorul general;

r) să verifice existenţa clauzelor obligatorii în contractul de asociere, dacă este cazul;

s) să verifice încheierea poliţei de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pe toată durata executării lucrărilor, pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, împreună cu anexele gospodăreşti, precum şi a locuinţei după finalizarea construirii acesteia. Drepturile derivând din poliţele de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurător. În caz de nerespectare pe parcursul derulării creditului de către beneficiar a obligaţiei de asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj/locuinţei, Finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului;

ş) să verifice existenţa contractului valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat, în cazurile în care angajarea unui diriginte de şantier este obligatorie potrivit legii;

t) să verifice existenţa titlului de proprietate asupra terenului pe care se construieşte/se construiesc locuinţa/locuinţele, după caz, a autorizaţiei de construire eliberate conform legii, precum şi a tuturor avizelor şi acordurilor necesare conform legii şi să urmărească utilizarea finanţării în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire;

ţ) să urmărească utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform contractului de antrepriză în construcţii, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, anexe la autorizaţia de construire, şi să aprobe efectuarea tragerilor din facilitatea de credit pe baza cererii de tragere, a situaţiilor de lucrări prezentate de constructor, confirmate de evaluatorul agreat de Finanţator, dacă este cazul;

u) să urmărească semnarea şi să solicite prezentarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi efectuarea formalităţilor de intabulare a locuinţei/ansamblului de locuinţe finalizate, de dezmembrare pe unităţi individuale a ansamblului de locuinţe şi de intabulare a fiecărei locuinţe în câte o carte funciară individuală;

v) să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a unei singure ipoteci legale de rangul I instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare:

(i) asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţa/locuinţele, respectiv noua locuinţă/noile locuinţe în cadrul Programului, după caz;

(ii) asupra locuinţei/locuinţelor viitoare sau asupra noii locuinţe/noilor locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de beneficiarul individual/în regim asociativ, după caz;

(iii) asupra locuinţei/locuinţelor finalizate, construite de beneficiarul individual/în regim asociativ în cadrul Programului, după caz, sau asupra noii locuinţe/locuinţelor finalizate, construite de beneficiarul individual/în regim asociativ în cadrul Programului, după caz.

Ipoteca legală este valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii;

w) să efectueze formalităţile de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiilor prevăzute de lege, după cum urmează:

(i) interdicţia de înstrăinare a terenului pe care se va/vor construi locuinţa/locuinţele, respectiv noua locuinţă/noile locuinţe în cadrul Programului, după caz, valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data instituirii ipotecii legale;

(ii) interdicţia de înstrăinare a locuinţei/locuinţelor, respectiv a noii locuinţe/noilor locuinţe, după caz, construite în cadrul Programului, valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; după expirarea perioadei de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele ANCPI;

(iii) interdicţia de grevare cu alte sarcini a terenului pe care se va/se vor construi locuinţa/locuinţele, respectiv noua locuinţă/noile locuinţe în cadrul Programului, după caz, valabilă pe toată durata garanţiei;

(iv) interdicţia de grevare cu alte sarcini a locuinţei/locuinţelor, respectiv a noii locuinţe/noilor locuinţe construite În cadrul Programului, după caz, valabilă pe toată durata garanţiei.

Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor prevăzute la lit. w) se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza acordului MFPsau FNGCIMM, după caz, şi al Finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;

x) să asigure respectarea obligaţiei beneficiarului de a constitui o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise pe numele beneficiarului la momentul acordării finanţării la Finanţator, conform prevederilor cărţii a V-a titlul XI cap. III secţiunea a 3-a din Codul civil, în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de MFP, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare;

y) să asigure respectarea obligaţiilor şi criteriilor prevăzute la lit. i), j), k), I), v) şi w), pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului;

z) să notifice beneficiarul şi garantul, după caz, cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate;

aa) să îşi exprime acordul, în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului, pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare în vederea preluării finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei/locuinţei viitoare în cadrul Programului de către:

(i) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra imobilului şi cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi locuinţa;

(ii) oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părţi din dreptul de proprietate;

(iii) unul dintre soţi, ca efect al partajului, în condiţiile legii;

(iv) soţul/soţia, ca urmare a căsătoriei, dacă îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale Programului. Soţul/Soţia poate prelua locuinţa în regimul comunităţii matrimoniale de bunurisau o cotă-parte din locuinţa construită în cadrul Programului;

(v) soţul/soţia, ca urmare a adoptării regimului matrimonial al separaţiei de bunuri prin convenţia matrimonială;

bb) în cazul beneficiarilor Programului care depun documente doveditoare din care rezultă necesitatea executării unor lucrări de interes public local de către autorităţile publice locale, la solicitarea beneficiarului, MFP şi Finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdicţiei de grevare cu sarcini şi a interdicţiei de înstrăinare a cotei-părţi de teren aferente locuinţei construite/noii locuinţe construite în cadrul Programului, necesară executării acestor lucrări. Acordul este exprimat sub condiţia ca lucrările efectuate să conducă la creşterea valorii locuinţei construite în cadrul Programului. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. MFP îşi poate exprima acordul numai după ce Finanţatorul a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare;

cc) Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind locuinţa/noua locuinţă construită prin Program, conform criteriilor stabilite prin normele fiecărui Finanţator, având inclusiv dreptul de a refuza eliberarea acestui acord. Finanţatorul nu va putea fi ţinut răspunzător pentru acordurile emise în baza prezentei litere, iar acestea nu vor putea constitui motiv de refuz pentru plata garanţiilor emise în cadrul Programului;

dd) în cazul în care beneficiarul intenţionează să construiască o nouă locuinţă prin Program după expirarea termenului de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare, iar cumpărătorul locuinţei achiziţionate/construite iniţial prin Program achită preţul prin credit, la solicitarea beneficiarului, Finanţatorul are obligaţia să îşi exprime acordul privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini; beneficiarul va solicita şi acordul MFP privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini, numai după exprimarea acordului de către Finanţator. În cazul în care creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv;

ee) să remită FNGCIMM, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, două exemplare originale ale contractului de garantare/actelor adiţionale semnate de Finanţator şi beneficiar/garant.

Finanţatorul remite beneficiarului un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire, şi efectuează formalităţile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra terenului pe care urmează să se construiască noua locuinţa/locuinţele în cadrul Programului/asupra noii locuinţe/locuinţelor viitoare, construite de beneficiarul individual/în regim asociativ/asupra noii locuinţe/locuinţelor finalizate, construite de beneficiarul individual/în regim asociativ, în cadrul Programului, din cel de-al doilea credit garantat acordat în cadrul Programului, de notare a interdicţiei de înstrăinare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei. Radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei achiziţionate/construite iniţial în cadrul Programului se realizează conform prevederilor lit. v) şi w);

ff) să prezinte odată cu cererea de plată documentele prevăzute la art. 8.1 din Protocol;

gg) să îşi exprime acordul pentru novarea obiectului garanţiei instituite în cadrul Programului, dacă locuinţa/noua Jccuinţă construită este sau, după caz, a devenit improprie cerinţelor de locuit ale unei persoane ori familii, cu respectarea prevederilor art. 3.11 din Protocol. După aprobarea modificării contractului de credit, Finanţatorul transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanţiei, însoţită de dovada aprobării sale, precum şi documentele privind novarea care urmează să fie efectuată;

hh) să analizeze în baza reglementărilor interne capacitatea beneficiarului de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 3 zile de la primirea solicitării beneficiarului, să emită decizia de aprobare/respingere a repunerii, în cazul în care beneficiarul Programului solicită finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare înainte ca FNGCIMM să transmită la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în cazul în care beneficiarul Programului solicită finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare după ce FNGCIMM a transmis către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în termen de 3 zile de la primirea solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, formulată de beneficiarul Programului, Finanţatorul solicită Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca, în termen de 5 zile, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanţiei, precum şi eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează, în baza reglementărilor interne, capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiţionată de prezentarea de către beneficiar instituţiei de credit a dovezii plăţii cheltuielilor de executare silită;

ii) să restituie Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi să solicite FNGCIMM repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare;

jj) să îşi exprime acordul privind efectuarea plăţii despăgubirilor, cu respectarea prevederilor art. 3.10 din Protocol;

kk) să înştiinţeze FNGCIMM şi MFP despre modificarea costurilor totale conform art. 3.9 din Protocol.

Art. 4.3. - FNGCIMM se obligă:

a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;

b) să urmărească şi să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta;

c) să urmărească periodic stadiul derulării finanţărilor garantate şi al eliberărilor în vederea determinării valorii de reîntregire a plafonului, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor art. 7.2 din Protocol;

d) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile Protocolului şi prezentului contract de garantare;

e) să aprobe cererea de plată a garanţiei în condiţiile asumării de către Finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 lit. a), b), d), e), f), g), m), n), o), p), q), r), ş), t), ţ) şi u), a respectării de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 lit. c), i), j), k), I), s), v), w), x) şi z) şi a celor prevăzute la art. 6.1;

f) să respingă cererea de plată a garanţiei în condiţiile neasumării de către Finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 lit. a), b), d), e), f), g), m), n), o), p), q), r), ş), t), ţ) şi u) şi/sau a neîndeplinirii integrale sau parţiale de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 lit. c), i), j), k), î), s), v), w), x) şi

z) şi a celor prevăzute la art. 6.1;

g) să comunice MFP şi Finanţatorului decizia cu privire la soluţionarea cererii de plată a garanţiei şi să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost transmisă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile de restanţă la plată;

h) să suspende soluţionarea cererii de plată în termenul prevăzut la art. 6.2 alin. (î) din prezentul contract, dacă până la data înregistrării cererii de plată Finanţatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 6.12 lit. d), respectiv la art. 6.13 lit. d), după caz, din Protocol, până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului de 90 de zile prevăzut la art. 6.2 alin. (5) din prezentul contract;

i) să emită, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la MFP a confirmării privind încasarea contravalorii garanţiei plătite sau de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM şi a exemplarului original al contractului de garantare, o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare şi să o comunice de îndată Finanţatorului şi MFP;

j) să transmită debitorului beneficiar al garanţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către MFP a plăţii garanţiei către Finanţator, înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda naţională, şi data scadenţei acesteia. Pro