MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 817/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 817         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 16 octombrie 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

74. - Ordonanță de urgenţă privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanță județene şi pentru Serviciul de Ambulanță Bucureşti-Ilfov

 

760. - Hotărâre privind aprobarea programului de iarnă în domeniul energetic privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță şi stabilitate a Sistemului electroenergetic național în perioada 15 noiembrie 2017-15 martie 2018, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranță şi securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic național

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanță județene şi pentru Serviciul de Ambulanță Bucureşti-Ilfov

 

Având în vedere creșterea perioadelor de indisponibilitate a autospecialelor/ambulanțelor şi riscul crescut în exploatare, ca urmare a uzurii acestora, precum şi degradarea continuă şi accelerată a acestui tip de resurse din dotarea serviciilor publice de urgenţă, întrucât în ultima perioadă o medie de peste 400 de ambulanțe aparținând serviciilor publice de urgenţă sunt defecte zilnic, consecința directă constând în afectarea gravă a capacității operative a serviciilor publice de ambulanță şi SMURD, populația fiind în situația de a nu putea beneficia de servicii de medicină de urgenţă acolo unde este nevoie,

deoarece există județe în care nu mai sunt în stare de funcționare niciuna dintre ambulanțele de tip C aparținând serviciilor publice de ambulanță, resurse care asigură asistență medicală de urgenţă la cel mai înalt nivel, astfel încât există riscul ca viața unor pacienți să fie pusă în pericol şi să nu poată fi salvată,

în condițiile în care uzura avansată a ambulanțelor SMURD determină ca peste 800 de unități administrativ-teritoriale să fie neacoperite zilnic, iar pentru aproximativ 2 milioane de persoane să nu poată fi asigurat primul ajutor calificat printr-o intervenție rapidă, în cazul urgențelor care pun în pericol imediat viața cetățenilor,

având în vedere că soluțiile adoptate până în prezent - reparaţii şi modernizări - nu au oferit decât o rezolvare pe termen scurt a situației, dar problema operativității ambulanțelor continuă să se degradeze, cu implicații negative asupra acoperirii teritoriului cu resurse de acest gen, asupra timpului de răspuns la urgențe şi implicit asupra calității asistenței medicale asigurate populației, situație care poate fi tradusă prin pierderi de vieți omenești,

luând în considerare necesitatea reducerii costurilor de mentenanță pentru menținerea în serviciu a actualei flote de autospeciale/ambulanțe a Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă şi a serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță Bucureşti-Ilfov, pentru care tendința de majorare anuală în ultimii 3 arii a fost de 8% față de anul precedent, precum şi faptul că persistența situației actuale va conduce în mod evident la scăderea capacității de răspuns la urgențele medicale prespitalicești, fapt ce poate genera, în afara unei nemulțumiri la nivelul populației, chiar un pericol real cu efecte care nu pot fi anticipate,

ținând cont că achiziția centralizată creează premisele obținerii unor produse de calitate la prețuri inferioare comparativ cu cele implicate de achiziția neunitară a produselor de autorități contractante distincte,

întrucât aceste consecințe negative asupra acoperirii teritoriului cu resurse şi a timpului de răspuns la urgențe şi, implicit, asupra calității serviciilor medicale prespitalicești asigurate cetățenilor, care vor apărea în situația neadoptării măsurilor propuse, pot fi evitate prin luarea de măsuri adecvate adoptate în timp real,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgenţă.

 

Art. 1. - Se desemnează Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă, denumit în continuare IGSU, ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul IGSU, denumit în continuare SMURD, precum şi pentru serviciile de ambulanță județene, denumite în continuare SAJ, respectiv pentru Serviciul de Ambulanță Bucureşti-Ilfov, denumit în continuare SABIF.

Art. 2. - (1) Unitatea de achiziții centralizată încheie acorduri- cadru în nume propriu atât pentru autospeciale/ambulanțe destinate activității SMURD, cât şi pentru autospeciale/ ambulante destinate activității SAJ, respectiv SABIF.

(2) în baza acordurilor-cadru încheiate, unitatea de achiziții publice centralizată semnează şi derulează contracte subsecvente.

Art. 3. - Lista cu necesarul de autospeciale/ambulanțe pe tipuri şi cantități, raportat la perioada de valabilitate a acordului- cadru, se avizează de către Comisia interministerială pentru suport tehnic, denumită în continuare CIMST. potrivit Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 144/2014 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic, la propunerea Direcției generale management urgențe medicale din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare DGMUM, precum şi a direcției de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgenţă.

Art. 4. - Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe conform art. 2 alin. (1) se stabilesc prin legile bugetare anuale.

Art. 5. - (1) Caietele de sarcini, inclusiv specificațiile tehnice, aferente procedurii de achiziție se elaborează de către o comisie mixtă având în componentă reprezentanți IGSU. SAJ, SABIF şi DGMUM.

(2) Avizarea specificațiilor tehnice se realizează de CIMST. CIMST este abilitată să avizeze prețul unitar estimat pentru fiecare tip de autospecială/ambulanță care face obiectul achiziției în sistem centralizat, la propunerea IGSU.

(3) Răspunsurile la solicitările de clarificări care vizează documentația de atribuire se formulează de către unitatea de achiziții publice centralizată, în baza:

a) argumentelor tehnice formulate în scris de către reprezentanții DGMUM, după consultarea reprezentanților SAJ şi SABIF, pentru partea medicală din compunerea autospecialelor/ambulanțelor

b) argumentelor tehnice formulate în scris de către reprezentanții IGSU, pentru partea de autoșasiu din compunerea autospecialelor/ambulanțelor.

(4) în procesul de evaluare a ofertelor, pe lângă Comisia de evaluare stabilită potrivit dispoziţiilor legale din domeniul achizițiilor publice, vor fi desemnați experți cooptați din cadrul DGMUM, în condițiile art. 126 alin. (3) şi ale art. 128 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Personalul menționat la alin. (1) şi (4) se nominalizează prin dispoziție a secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, la propunerea IGSU.

Art. 6. - Comisia de recepție a bunurilor se nominalizează prin dispoziție a secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, la propunerea IGSU, în funcție de tipul şi cantitatea autospecialelor/ambulanțelor achiziționate.

Art. 7. - (1) Bunurile achiziționate în condițiile prezentei ordonanțe de urgenţă intră în proprietatea privată a statului şi în dotarea IGSU, respectiv a SAJ şi SABIF.

(2) în maximum 30 de zile de la efectuarea recepției finale, SAJ şi SABIF preiau de la IGSU autospecialele/ambulanțele achiziționate pentru acestea în condițiile prezentei ordonanțe de urgenţă, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 8. - Se desemnează secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, responsabil de coordonarea tuturor activităților care privesc finanțarea, derularea procedurilor de achiziție şi livrarea autospecialelor şi ambulanțelor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,

Florian-Dorel Bodrog

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 74.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului de iarnă în domeniul energetic privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță şi stabilitate a Sistemului electroenergetic național în perioada 15 noiembrie 2017 -15 martie 2018, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranță şi securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic național

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă programul de iarnă în domeniul energetic privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță şi stabilitate a Sistemului electroenergetic național în perioada 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranță şi securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic național în perioada 3 ianuarie- 15 martie 2018. prevăzute în anexele nr. 1 şi 1 A.

Art. 2. - În perioada 3 ianuarie-15 martie 2018, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem, va achiziționa, în regim reglementat, servicii tehnologice de sistem de la producătorii prevăzuți în anexele nr. 1A. şi 1B.

Art. 3. - Producătorii de energie electrică, furnizori ai serviciilor tehnologice de sistem, au obligația asigurării continuității aprovizionării cu combustibil pentru funcţionarea continuă a grupurilor energetice selectate.

Art. 4. - (1) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. împreună cu Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica - S.A., denumite în continuare operatori de transport şi sistem, întocmesc un plan comun de măsuri privind asigurarea funcționării centralelor electrice care consumă gaze naturale, în condiții de scădere a presiunii gazelor naturale pentru perioada aferentă Programului de iarnă.

(2) Până la data de 1 decembrie 2017, planul prevăzut la alin. (1) va fi publicat pe site-urile Societăţii Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. şi al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

(3) în situațiile previzibile de creștere a consumului de gaze naturale şi de scădere a presiunilor din sistemul național de transport gaze naturale, pentru pornirea grupurilor cu funcționare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură, operatorii de transport şi de sistem şi producătorii de energie electrică, prevăzuți în anexele nr. 1 şi 1 A, au obligația de a asigura din timp pornirea grupurilor cu funcționare pe combustibil alternativ, respectiv păcură, pentru a preveni dezechilibrarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale, cu informarea prealabilă a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 5. - Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A. are obligația de a monitoriza permanent nivelul din principalele lacuri de acumulare, astfel încât valorile minimale ale volumelor de apă să se încadreze în Programele de exploatare a principalelor acumulări energetice elaborate lunar de către Administrația Națională „Apele Române” şi reactualizate în cazul producerii unor modificări majore ale regimului hidrologic, în scopul satisfacerii cu prioritate a cerințelor de apă pentru populație şi a altor cerințe social-economice esențiale.

Art. 6. - Autoritățile administrației publice prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire, potrivit competențelor, prevederile programului prevăzut la art. 1.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 1 A, 1B şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIMAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Grațiela Leorcăia Gavrilescu

Ministrul energiei,

Gheorghe Şimon

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

Ministrul economiei,

Toma-Florin Petcu

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 760.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL OE IARNĂ ÎN DOMENIUL ENERGETIC

privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță şi stabilitate a Sistemului electroenergetic național în perioada 15 noiembrie 2017 -15 martie 2018, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranță şi securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic național

- sinteză –

 

Programul de iarnă în domeniul energetic, denumit în continuare Program de iarnă, are ca obiective principale evaluarea consumului de energie electrică şi termică prin cogenerare al țării în perioada 15 noiembrie 2017 - 15 martie

2018 pentru satisfacerea acestuia în condiții de calitate şi siguranță în alimentare şi funcționare sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic național, stabilirea resurselor energetice necesare, precum şi evaluarea resurselor financiare aferente.

Documentul a fost întocmit pe baza evoluției consumului realizat în anii anteriori, a analizării prognozelor realizate de Comisia Națională de Prognoză şi Dispecerul Energetic Național, avându-se în vedere dimensionarea corespunzătoare şi, în același timp, necesară a stocurilor de combustibili şi a volumelor de apă în marile lacuri de acumulare, la data de 14 noiembrie 2017. În cadrul Programului de iarnă au fost incluși toți producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare cu unități dispecerizabile.

În ceea ce privește energia electrică a fost analizată o perioadă de 6 luni, respectiv de la 1 octombrie 2017 la 31 martie 2018, pentru care Comisia Națională de Prognoză a prevăzut o creștere a consumului cu 2,4%, iar Dispecerul Energetic Național a prevăzut o creștere a acestuia cu 1,2% față de realizările perioadei similare 2016-2017. Ținând cont de evoluția consumului de energie electrică clin perioada 1 ianuarie- 1 septembrie a.c., de inexistența unor semnale privind apariția de noi operatori economici cu consum relevant de energie electrică, de scenariul Dispecerului Energetic Național, care ia în considerare o corecție a influenței temperaturilor medii lunare mai scăzute cu 1-2°C, estimarea de creștere medie a consumului luat în calcul pentru perioada 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018 este de 1,1% față de realizările perioadei similare aferente Programului de iarnă anterior.

În ceea ce privește soldul export-import, pentru perioada 1 octombrie 2017 - 31 martie 2018, Comisia Națională de Prognoză a estimat valori lunare ale soldului export-import de energie electrică între 225 GWh şi 710 GWh, cu un total de cca 2.545 GWh. Dispecerul Energetic Național a estimat valori lunare ale soldului export-import de energie electrică între 250 GWh şi 650 GWh, cu un total de cca 2.950 GWh. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a estimat valori lunare ale soldului export-import de energie electrică între 290 GWh şi 770 GWh, cu un total de cca 3.191 GWh. Pentru perioada 15 noiembrie 2017 -15 martie 2018, având în vedere cantitatea de energie electrică de cca 23.514 GWh prognozată de producători a fi realizată în intervalul de referință, precum şi consumul de energie electrică estimat de DEN de cca 22.294 GWh, rezultă disponibil un sold de 1.220 GWh.

Luând în considerare consumul estimat şi analizând valorile medii ale acestuia din anii precedenți, se apreciază că valoarea producției de energie electrică la nivel de țară, estimată pentru perioada 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018, poate fi considerată acoperitoare. Pentru producțiile prognozate de producători, cantitățile de combustibili prevăzute în balanța de combustibili pot fi considerate suficiente.

Pentru vârfurile de sarcină previzionate pentru iarna 2017- 2018, Dispecerul Energetic Național a realizat balanța producție-consum în care a fost luat în considerare un scenariu plecând de la următoarele ipoteze:

a) înregistrarea unei perioade de 7-10 zile geroase, cu temperaturi negative, între minus 15°C până la minus 20°C; b) structura producției la vârful de seară:

(i) fără aportul centralelor eoliene şi fotovoltaice, limitări naturale sau dictate de protecții tehnologice;

(ii) cu reduceri de putere până la opriri ale centralelor pe gaze naturale, presiuni mici în rețeaua de transport gaze naturale;

c) la vârful de consum, valoarea medie maximă orară considerată este de 9.750 MW, identic cu cea înregistrată în ianuarie 2017. Valoarea maximă instantanee a fost de 9.991 MW.

 

A. Prevederi globale privind balanța de stocuri de combustibili şi apă la 14 noiembrie 2017

Stocurile necesar a fi constituite până la 15 noiembrie 2017 pentru buna desfășurare a activității odată cu începerea sezonului rece sunt următoarele:

 

Combustibil/apă

- Lignit în centrale

mii tone

1.309

- Lignit depozitat în cariere

mii tone

500

- Huilă

mii tone

332

- Păcură

mii tone

25,9

- Volum de apă în lacuri

mii. m3

1 656*

- Energie electrică echivalentă în lacuri

mii MWh

1 600**

- Stoc de gaze naturale estimat a fi înmagazinat în depozitele subterane la finalul ciclului înmagazinare 2017

mii. m3

2.200***


* Estimare AN „Apele Române” (august 2017)

** Estimare Hidroelectrica - S.A. (august 2017)

*** Estimare Transgaz - S.A, (august 2017)

 

B. Perioada programului de iarnă, aferent perioadei 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018

1. Prevederi globale privind balanțele de energie electrică şi termică

1.1. Balanța consum-producție internă-sold schimb de energie electrică a țării

Potrivit estimării făcute privind prognoza de consum de energie electrică şi ținând cont de cantitățile de energie electrică prognozate a fi produse de către producătorii de energie electrică, potrivit bugetelor aprobate, a contractelor în derulare sau care se estimează a fi încheiate, balanța consum-producție-sold schimb se prezintă după cum urmează:

 

Producția, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică

Producția, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică Prognoze 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018

U.M.

Prognoză 15-30 noiembrie 2017

Prognoză decembrie 2017

Prognoză ianuarie 2018

Prognoză februarie 2018

Prognoză 1- 15 martie 2018

Cumulat prognoză

PRODUCŢIE S.E.N.

cantitate

 

 

 

 

 

 

PROGNOZATĂ de către:

putere

 

 

 

 

 

 

S.P.E.E. Hidroelectrica - S.A.*

mii MWh

450,000

1.086,000

968,000

965,000

645,000

4.114,000

MW

1.171,875

1.459,677

1.301,075

1.436,012

1.791,667

1.416,667

S.N. Nuclearoelectrica - S.A.

mii MWh

529,536

1.027,464

1.036,392

936,768

501,480

4.031,640

MW

1.379,000

1.381,000

1.393,000

1.394,000

1.393,000

1.388,306


* Valorile includ şi producția aferentă centralelor de la Porțile de Fier I şi II. În funcție de evoluția situației hidrologice şi de apelarea majoră pe Piața de Echilibrare, valorile pot suferi modificări.

 

Producția, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică

Producția, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică Prognoze 15 noiembrie 2017 -15 martie 2018

U.M.

Prognoză 15-30 noiembrie 2017

Prognoză decembrie 2017

Prognoză ianuarie 2018

Prognoză februarie 2018

Prognoză 1-15 martie 2018

Cumulat prognoză

S. Electrocentrale Galați - S.A.

mii MWh

11,520

26,040

29,760

24,192

12,044

103,556

MW

30,000

35,000

40,000

36,000

33,456

35,660

S. Electrocentrale Bucureşti -

mii MWh

158,400

383,160

471,120

402,240

180,000

1.594,920

S.A.

MW

412,500

515,000

633,226

598,571

500,000

549,215

S. Complexul Energetic

mii MWh

76,032

219,480

219,480

167,976

71,280

754,248

Hunedoara - S.A.

MW

198,000

295,000

295,000

249,964

198,000

259,727

S.N.G.N. ROMGAZ Mediaș -

mii MWh

124,200

238,540

215,850

234,000

124,200

936,790

S.A. -S.P.E.E. lernut

MW

323,438

320,618

290,121

348,214

345,000

322,586

S. Complexul Energetic Oltenia -

mii MWh

670,000

1.350,000

1.500,000

1.320,000

695,000

5.535,000

S.A.

MW

1.744,792

1.814,516

2.016,129

1.964,286

1.930,556

1.905,992

S. C.E.T. Arad - S.A.

mii MWh

11,237

28,082

28,272

22,848

10,044

100,483

MW

29,263

37,745

38,000

34,000

27,900

34,602

THERMOENERGY Group - S.A.

mii MWh

8,291

17,874

18,470

15,848

7,462

67,945

Bacău

MW

21,591

24,024

24,825

23,583

20,728

23,397

S. C.E.T. Govora - S.A.

mii MWh

31,312

61,820

62,165

55,810

27,939

239,046

MW

81,542

83,091

83,555

83,051

77,608

82,316

S. VEOLIA ENERGIE Iași S.A.

mii MWh

17,135

34,848

44,640

40,080

16,380

153,083

MW

44,622

46,839

60,000

59,643

45,500

52,715

S. Electrocentrale Oradea - S.A.

mii MWh

22,000

33,300

41,000

30,300

12,000

138,600

MW

57,292

44,758

55,108

88,754

33,333

47,727

S. VEOLIA ENERGIE Prahova -

mii MWh

24,722

78,907

79,131

67,864

23,495

274,119

S.R.L.

MW

64,380

106,058

106,359

100,988

65,264

94,394

S. BIOENERGY Suceava -

mii MWh

5,500

12,000

12,000

11,000

6,000

46,500

S.R.L.

MW

14,323

16,129

16,129

16,369

16,667

16,012

S. ECOGEN ENERGY - S.A.

mii MWh

1,960

4,350

3,831

3,814

1,856

15,811

Buzău

MW

5,104

5,847

5,149

5,676

5,156

5,445

S. Enot - S.A. Focșani

mii MWh

4,862

10,084

10,050

9,139

4,879

39,014

MW

12,661

13,554

13,508

13,600

13,553

13,435

S.C. MODERN CALOR - S.A.

mii MWh

3,075

6,300

6,340

5,680

3,135

24,530

Botoșani

MW

8,008

8,468

8,522

8,452

8,708

8,447

Compania Locală de Termoficare

mii MWh

4,856

10,172

10,172

9,188

4,671

39,059

COLTERM - S.A. Timișoara

MW

12,646

13,672

13,672

13,673

12,975

13,450

S. OMV PETROM S.A.

mii MWh

272,885

529,800

462,198

414,389

101,124

1.780,396

MW

710,637

712,097

621,233

616,651

280,901

613,084

Producători în centrale RES, valori prognozate, din care

mii MWh

450,000

970,000

890,000

765,000

450,000

3.525,000

MW

1.171,875

1.303,763

1.196,237

1.099,138

1.250,000

1.213,843

în centrale eoliene

mii MWh

350,000

800,000

750,000

600,000

387,000

2.887,000

MW

911,458

1.075,269

1.008,065

892,857

1.075,000

994,146

TOTAL PRODUCŢIE S.E.N.

mii MWh

2.877,523

6.128,221

6.108,671

5.501,136

2.897,989

23.513,740

PROGNOZATĂ

MW

7.493,548

8.236,857

8.210,848

8.186,215

8.049,971

8.097,018

CONSUM BRUT TARĂ

mii MWh

2.875,500

5.700,000

5.900,000

5.250,000

2.568,500

22.294,000

PROGNOZAT DE D.E.N.

MW

7.488,281

7.661,290

7.930,108

7.812,500

7.134,722

7.676,997

DIFERENŢĂ PRODUCŢIE -

mii MWh

2,023

428,221

208,871

251,136

329,489

1.219,740

CONSUM PROGNOZATE

MW

5,267

575,566

280,740

373,715

915,249

420,021

SOLD IMPORT-EXPORT

mii MWh

-293,000

-650,000

-650,000

-250,000

-194,000

-2.037,000

PROGNOZAT de D.E.N.

MW

-763,021

-873,656

-873,656

-372,024

-538,889

-701,446

 

1.2. Balanța de energie termică a principalilor furnizori de căldură, producători de energie electrică în cogenerare în cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic populației, producători de energie electrică în cogenerare, acoperă un consum mediu de energie termică de 7.583 mii Gcal.

 

Producția de energie termică produsă pentru a fi livrată la principalele centrale termoelectrice şi termice

Producția de energie termică produsă pentru a fi livrată la principalele centrale termoelectrice în cogenerare - prognoze 15 noiembrie 2017-15 martie 2018

Prognoză 15-30 noiembrie 2017

Prognoză decembrie 2017

Prognoză ianuarie 2018

Prognoză februarie 2018

Prognoză 1-15 martie 2018

Cumulat prognoză

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

TOTAL PRODUCŢIE PROGNOZATA - din care:

801.028

2.030,562

2.186,265

1.789,200

775.455

7.582,510

S.N. Nuclearoelectrica - S.A.

4.701

10.882

15.296

13.225

4.235

48.339

S. Electrocentrale Bucureşti - S.A.

329.400

868.248

927.768

761.376

327.060

3.213,852

S. Complexul Energetic Hunedoara - S A.

18.400

44.400

47.800

38.600

15.400

164.600

S. Electrocentrale Galați - S A.

16.339

43.891

51.339

41.605

19.239

172.413

S. Complexul Energetic Oltenia - S.A.

41.008

120.020

130.020

100.020

40.010

431.078

S. C.E.T. Arad - SA.

23.737

67.766

65.000

50.000

21.500

228.003

S. Thermoenergy Group - S.A. Bacău

16.355

34.264

35.406

30.381

14.719

131.125

S. C.E.T Govora - S.A.

98.541

204.854

206.027

187.413

91.523

788.358

S. Veolia Energie Iași - S.A.

26.207

65.637

81.274

66.030

25.731

264.879

S. Electrocentrale Oradea - S A.

57.000

141.000

164.000

126000

52.000

540.000

S. Veolia Energie Prahova - S.R.L.

40.076

113.533

123.458

96.051

37.669

410.787

S. Bioenergy Suceava - S.R.L.

13.300

29.200

29.200

29.000

12.000

112.700

S. Ecogen Energy - S.A. + R.A.M. Buzău

12.487

30.474

36.029

27.056

9 569

115.615

S. Enot -S.A. Focșani

8.081

21.611

24.927

18560

8.108

81.287

S.C. Modern Calor - S.A. Botoșani

6.920

18.900

18.943

14.802

6.706

66.271

C.L.T. Colterm - S.A. Timișoara

46.747

120.149

131.174

102.555

49.231

449.855

OMV Petrom - S.A.

41.729

95.733

98.604

86.526

40.756

363.348

 

2. Prevederi globale privind balanțele de achiziție, consum şi stocuri de combustibili

Având în vedere stocurile necesara fi constituite, precum şi cantitățile de energie electrică şi energie termică în cogenerare prognozate a fi produse în intervalul 15 noiembrie 2017-15 martie 2018, de 23,5 TWh şi, respectiv, 7,58 Tcal, achiziția, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză sunt după cum urmează:

Total producători:

 

Achiziția, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziția, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 noiembrie 2017-15 martie 2018

U.M.

Stoc la 14 noiembrie 2017

15-30 noiembrie

2017

decembrie 2017

ianuarie 2018

februarie 2018

1-15 martie 2018

Cumulat

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

1.111,250

2.159,439

2.082,274

1.972,990

1.027,337

8.353,290

Huile

mii tone

 

44,216

73,843

70,888

74,405

28,199

291,551

Gaze

mii. m3

 

151,804

374,564

382,624

331,693

157,259

1.397,945

mii. m3/zi

 

9,488

12,083

12,343

11,846

10,484

11,553

Păcură

mii tone

 

1,000

6,000

29,000

22,000

0,000

58,000

R.E.R.

mii t.c.c.

 

54,299

104,424

92,490

83,440

22,638

357,290

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

1.120,992

2.323,674

2.463,009

2.166,676

1.131,067

9.205,418

Huile

mii tone

 

57,754

145,233

150,568

120,149

55,611

529,315

Gaze

mii. m3

 

155,371

372,605”

379,559

329,309

156,570

1.393,415

mii. m3/zi

 

9,711

12,020

12,244

11,761

9,786

11,516

Păcură

mii tone

 

1,193

7,044

34,019

24,736

0,931

67,923

R.E.R.

mii t.c.c.

 

53,870

106,124

94,190

84,582

22,488

361,253

Stoc de combustibili la sfârșitul lunii

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit în centrale

mii tone

1.309,019

1.299,277

1.135,042

754,307

560,621

456,891

X

Lignit depozitat în cariere

mii tone

500,000

510,000

560,000

500,000

550,000

500,000

X

Huile

mii tone

331,860

318,322

246,932

167,252

121,507

94,095

X

Păcură

mii tone

25,747

24,703

19,684

16,948

16,017

25,747

X

R.E.R.

mii t.c.c.

6,000

6,429

4,729

3,029

1,887

2,037

X

 

Defalcat pe producători:

 

Achiziția, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziția, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 noiembrie 2017-15 martie 2018

U.M.

Stoc la 14 noiembrie 2017

15-30 noiembrie 2017

decembrie 2017

ianuarie 2018

februarie 2018

1-15 martie 2018

Cumulat

S. Electrocentrale Galați - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

5,514

13,006

14,548

12,138

6,124

51,330

mii. m3/zi

 

0,345

0,420

0,469

0,434

0,408

0,424

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

5,514

13,006

14,548

12,138

6,124

51,330

mii. m3/zi

 

0,345

0,420

0,469

0,434

0,408

0,424

Stoc de combustibili la sfârșitul lunii

 

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

1,387

1,387

1,387

1,387

1,387

1,387

X

 

Achiziția, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziția, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 noiembrie 2017-15 martie 2018

UM

Stoc la 14 noiembrie 2017

15-30 noiembrie 2017

Decembrie 2017

ianuarie 2018

februarie 2018

1-15 martie 2018

Cumulat

SNGN ROMGAZ - S.A. - SPEE lernut

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

34,454

66,111

59,900

64,898

34,454

259,817

mii. m3/zi

 

2,153

2,133

1,932

2,318

2,297

2,147

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

34,454

66,111

59,900

64,898

34,454

259,817

mii. m3/zi

 

2,153

2,133

1,932

2,318

2,297

2,147

 

Achiziția, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziția, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 noiembrie 2017-15 martie 2018

U.M.

Stoc la 14 noiembrie 2017

15-30 noiembrie 2017

decembrie 2017

ianuarie 2018

februarie 2018

1-15 martie 2018

Cumulat

S. Electrocentrale Bucureşti - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

68,667

173,862

175,695

148,425

71,733

638,382

mii. m3/zi

 

4,292

5,608

5,668

5,301

4,483

5,276

Păcură

mii tone

 

0,000

6,000

29,000

22,000

0,000

57,000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

68,667

173,862

175,695

148,425

71,733

638,382

mii. m3/zi

 

4,292

5,608

5,668

5,301

4,483

5,276

Păcură

mii tone

 

1,101

6,089

30,930

23,217

0,696

62,033

Stoc de combustibili la sfârșitul lunii

 

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

11,498

10,397

10,308

8,378

7,161

6,465

X

S. Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Huilă

mii tone

 

44,216

73,843

70,888

74,405

28,199

291,551

Gaze

mii. m3

 

0,916

3,016

3,036

2,204

0,851

10,024

mii. m3/zi

 

0,057

0,097

0,098

0,079

0,057

0,083

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Huilă

mii tone

 

47,278

122,808

122,178

96,074

45,627

433,965

Gaze

mii. m3

 

0,916

3,016

3,036

2,204

0,851

10,024

mii. m3/zi

 

0,057

0,097

0,098

0,079

0,057

0,083

Stoc de combustibili la sfârșitul lunii

 

 

 

 

 

 

 

 

Huilă

mii tone

172,810

169,748

120,783

69,493

47,823

30,395

X

 

S. Complexul Energetic Oltenia - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

991,250

1.994,439

1.917,274

1.762,990

922,337

7.583,290

Gaze

mii. m3

 

1,193

3,377

4,984

4,358

1,534

15,446

mii. m3/zi

 

0,075

0,109

0,161

0,156

0,096

0,128

Păcură

mii tone

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

989,250

2.061,339

2.197,674

1.926,890

1.007,577

8.182,730

Gaze

mii. m3

 

1,193

3,377

4,984

4,358

1,534

15,446

mii. m3/zi

 

0,075

0,109

0,161

0,156

0,096

0,128

Păcură

mii tone

 

0,092

0,405

0,549

0,419

0,235

1,700

Stoc de combustibili la sfârșitul lunii

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit total, din care la Divizia Minieră

mii tone mii tone

1,500,000

500,000

1.512,000

510,000

1.495,100

560,000

1.154,700

500,000

1.040,800

550,000

905,560

500,000

X

Păcură

mii tone

5,740

5,648

5,243

4,694

4,275

4,040

X

 

S. C.E.T. Arad - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

5,818

14,654

14,743

11,742

5,416

52,373

mii. m3/zi

 

0,364

0,473

0,476

0,419

0,339

0,433

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

5,818

14,654

14,743

11,742

5,416

52,373

mii. m3/zi

 

0,364

0,473

0,476

0,419

0,339

0,433

S. Thermoenergy Group - S.A. Bacău

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

3,634

7,585

7,711

6,725

3,271

28,926

mii. m3/zi

 

0,227

0,245

0,249

0,240

0,218

0,239

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

3,634

7,585

7,711

6,725

3,271

28,926

mii. m3/zi

 

0,227

0,245

0,249

0,240

0,218

0,239

 

S. C.E.T. Govora - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

85,000

155,000

165,000

160,000

90,000

655,000

Gaze

mii. m3

 

1,000

2,000

2,000

2,000

1,000

3,000

mii. m3/zi

 

0,063

0,065

0,065

0,071

0,067

0,066

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

104,000

205,000

208,000

188,000

95,806

800,806

Gaze

mii. m3

 

1,000

2,000

2,000

2,000

1,000

8,000

mii. m3/zi

 

0,063

0,065

0,065

0,071

0,067

0,066

Stoc de combustibili la sfârșitul lunii

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

150,000

131,000

81,000

38,000

10,000

4,194

X

 

S. Veolia Energie Iași - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Huilă

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

0,026

0,062

0,076

0,055

0,026

0,245

mii, m3/zi

 

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Huilă

mii tone

 

10,476

22,425

28,390

24,075

9,984

95,350

Gaze

mii. m3

 

0,026

0,062

0,076

0,055

0,026

0,245

mii. m3/zi

 

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Păcură

mii tone

 

0,000

0,050

0,040

0,100

0,000

0,190

Stoc de combustibili la sfârșitul lunii

 

 

 

 

 

 

 

 

Huilă

mii tone

159,050

148,574

126,149

97,759

73,684

63,700

X

Păcură

mii tone

0,300

0,300

0,250

0,210

0,110

0,110

X

 

S. Electrocentrale Oradea - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

10,500

25,000

29,000

21,000

9,000

94,500

mii. m3/zi

 

0,656

0,806

0,935

0,750

0,600

0,781

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

10,500

25,000

29,000

21,000

9,000

94,500

mii. m3/zi

 

0,656

0,806

0,935

0,750

0,600

0,781

 

S. Veolia Energie Prahova - S.R.L

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

10,046

29,518

30,618

25,300

9,397

104,879

mii. m3/zi

 

0,628

0,952

0,988

0,904

0,626

0,867

Păcură

mii tone

 

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

10,046

29,518

30,618

25,300

9,397

104,879

mii. m3/zi

 

0,628

0,952

0,988

0,904

0,626

0,867

Păcură

mii tone

 

0,000

0,000

2,000

1,000

0,000

3,000

Stoc de combustibili la sfârșitul lunii

 

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

3,924

4,924

4,924

2,924

1,924

1,924

X

 

S. Bioenergy Suceava - S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

0,500

2,000

2,000

2,000

0,500

7,000

mii. m3/zi

 

0,031

0,065

0,065

0,071

0,033

0,058

R.E.R.

mii t.c.c.

 

3,500

5,000

5,000

5,000

3,500

22,000

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

0,500

2,000

2,000

2,000

0,500

7,000

mii. m3/zi

 

0,031

0,065

0,065

0,071

0,033

0,058

R.E.R.

mii t.c.c.

 

3,071

6,700

6,700

6,142

3,350

25,963

Stoc de combustibili la sfârșitul lunii

 

 

 

 

 

 

 

 

R.E.R.

mii t.c.c.

6,000

6,429

4,729

3,029

1,887

2,037

X

 

S. Ecogen Energy S.A. + R.A.M. Buzău

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

1,754

4,224

4,850

3,740

1,435

16,003

mii. m3/zi

 

0,110

0,136

0,156

0,134

0,096

0,132

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

1,754

4,224

4,850

3,740

1,435

16,003

mii. m3/zi

 

0,110

0,136

0,156

0,134

0,096

0,132

 

S. Enot- SA Focșani

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

1,712

4,173

4,592

3,651

1,741

15,869

mii. m3/zi

 

0,107

0,135

0,148

0,130

0,116

0,131

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

1,712

4,173

4,592

3,651

1,741

15,869

mii. m3/zi

 

0,107

0,135

0,148

0,130

0,116

0,131

 

S.C. ModernCalor - S.A. Botoșani

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

1,302

3,272

3,283

2,649

1,265

11,771

mii. m3/zi

 

0,081

0,106

0,106

0,095

0,084

0,097

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

1,302

3,272

3,283

2,649

1,265

11,771

mii. m3/zi

 

0,081

0,106

0,106

0,095

0,084

0,097

Stoc de combustibili la sfârșitul lunii

 

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

0,395

0,395

0,395

0,395

0,395

0,395

X

 

C.L.T. Colterm - S.A. Timișoara

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

35,000

10,000

0,000

50,000

15,000

110,000

Gaze

mii. m3

 

1,740

6,215

7,599

5,225

2,008

22,787

mii. m3/zi

 

0,109

0,200

0,245

0,187

0,134

0,188

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

27,742

57,335

57,335

51,786

27,684

221,882

Gaze

mii. m3

 

1,740

6,215

7,599

5,225

2,008

22,787

mii. m3/zi

 

0,109

0,200

0,245

0,187

0,134

0,188

Păcură

mii tone

 

0,000

0,500

0,500

0,000

0,000

1,000

 

Stoc de combustibili la sfârșitul lunii

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

159,019

166,277

118,942

61,607

59,821

47,137

X

Păcură

mii tone

3,091

3,091

2,591

2,091

2,091

2,091

X

 

S. OMV Petrom - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

3,029

6,754

6,724

6,094

2,646

25,247

mii. m3/zi

 

0,189

0,218

0,217

0,218

0,176

0,209

R.E.R.

mii t.c.c.

 

50,799

99,424

87,490

78,440

19,138

335,290

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mii. m3

 

6,596

14,530

14,924

13,199

6,815

56,064

mii. m3/zi

 

0,412

0,469

0,481

0,471

0,454

0,463

R.E.R.

mii t.c.c.

 

50,799

99,424

87,490

78,440

19,138

335,290

 

Cantitățile de combustibili prevăzute în balanța de combustibili au fost estimate pentru a face față unei creșteri medii față de anul trecut de până la 1,1% a consumului de energie electrică, în condițiile unei prognoze hidrologice rezervate, precum şi în condițiile în care centralele termoelectrice care funcționează pe lignit vor fi aprovizionate din timp cu cantitățile prevăzute. Pentru a realiza stocurile de lignit, cel puțin la nivelul valorilor prevăzute în prezentul program de iarnă, este necesar ca toate exploatările şi depozitele de cărbune aferente, inclusiv depozitul Unităţii Miniere Cariera Roșia din cadrul Societăţii Complexul Energetic Oltenia- SA, să fie funcționale şi, de asemenea, transportul pe calea ferată între cariere şi centrale să se desfășoare în mod corespunzător.

 

3. Prevederi privind variația stocului de apă

3.1. Volumul de apă şi energia echivalentă în marile lacuri de acumulare

Potrivit estimărilor Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A., valorile integrate ale volumelor de apă şi energiei echivalente în marile lacuri de acumulare sunt prezentate în tabelul următor:

 

Volumul de apă şi energia echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor

Volumul de apă şi energia echivalenta în marile lacuri ale hidrocentralelor în perioada noiembrie 2017-martie 2018*

U.M.

Noiembrie 2017

Decembrie 2017

Ianuarie 2018

Februarie 2018

Martie 2018

Volum de apă în marile lacuri ale hidrocentralelor la sfârșitul lunii

Volum util

mii. m3

1.263

992

896

725

593

%

49,4

38,8

35,1

28,4

23,5

Volum brut

mii. m3

1.610

1.339

1.243

1.072

939

Energie echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor Sa sfârșitul lunii

mii MWh

1.568

1.271

1.166

953

733

%

50,3

40,8

37,4

30,6

23,5

 

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A. are obligația de a monitoriza permanent nivelul apei din principalele lacuri de acumulare şi prin exploatare să asigure în acestea, la sfârșitul fiecărei luni, un total al volumelor de apă mai mare sau cel puțin egal cu cel din tabelul anterior.

Având în vedere gradul redus de precizie al prognozelor hidrologice pe termen lung, există o incertitudine în estimarea evoluției lunare a condițiilor hidrologice la nivelul fiecărui bazin hidrografic. Volumul minim necesar a fi asigurat în fiecare lac de acumulare va fi stabilit prin Programele de exploatare a principalelor acumulări energetice elaborate lunar de către Administrația Națională „Apele Române” conform prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, în cazul unui deficit hidrologic accentuat, la solicitarea Comandamentului energetic de iarnă, prevăzut la pct. 8, se vor conveni măsurile necesare astfel încât să nu fie pusă în pericol funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului Electroenergetic Naţional, în urma unei analize cu toți factorii implicați.


* Valorile au fost calculate pe baza datelor existente la 30.08.2017, având ca bază de calcul prognozele hidrologice pentru fiecare bazin hidrologic, conform tabelului de la pct. 3.2.

 

3.2. Programul de exploatare a principalelor acumulări energetice în perioada noiembrie 2017-martie 2018 în baza prognozei meteorologice elaborate de Administrația Națională de Meteorologie şi a prognozei hidrologice realizate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a fost elaborat Programul de exploatare a principalelor acumulări energetice în perioada noiembrie 2017 - martie 2018. Volumele de apă, detaliate la nivelul fiecărei acumulări, corespund sfârșitului de lună şi sunt estimate ca valori minimale ale stocului de apă din fiecare lac de acumulare, necesar pentru a se asigura atât cerința de hidroenergie, cât şi celelalte folosințe.

 

Nr. crt.

Acumulare

 

Valori rezerve lin lacuri la finalul lunii Estimări la 30 august 2017

 

noiembrie 17

decembrie 17

ianuarie 18

februarie 18

martie 18

1

Vidraru

Bazinul hidrografic Argeș

V brut (mii. mc)

V util (mii. mc)

315,00

306,00

287,00

262,00

240,00

273,90

264,90

245,90

220,90

198,90

E (GWh)

343,32

331,60

306,97

274,69

246,43

2

Izvorul Muntelui

Bazinul hidrografic Bistrița

V brut (mii. mc)

V util (mii. mc)

496,00

348,00

291,00

229,00

227,00

292,46

144,46

87,46

25,46

23,46

E (GWh)

246,53

120,47

72,57

21,00

19,34

3

Vidra

Bazinul hidrografic Lotru

V brut (mii. mc)

V util (mii. mc)

191.00

190,00

183,00

150,00

90,00

149,00

148,00

141,00

108,00

48,00

E (GWh)

330,53

328,29

312,59

238,76

105,45

4

Fântănele

Bazinul hidrografic Someș

V brut (mii. mc)

V util (mii. mc)

140,00

113,00

112,00

100,24

36,85

129,26

102,26

101,26

89,50

76,11

E (GWh)

171,14

134,85

133,51

117,78

99,92

5

Drăgan

Bazinul hidrografic Crișul Repede

V brut (mii. mc)

V util (mii. mc)

68,00

54,00

54,00

51,20

45,84

59,96

45,96

45,96

43,16

37,80

E (GWh)

69,70

53,05

53,05

49,73

43,42

6

Oașa

Bazinul hidrografic Sebeș

V brut (mii. mc)

V util (mii. mc)

74,00

55,00

53,00

52,00

48,00

61,94

42,94

40,94

39,94

35,94

E (GWh)

133,86

92,46

88,12

85,95

77,27

7

Valea lui Iovan Bazinul hidrografic Cerna

V brut (mii. mc)

V util (mii. mc)

80,00

69,00

65,00

56,00

48,00

76,30

65,30

61,30

52,30

44,30

E (GWh)

76,41

65,01

60,89

51,65

43,51

8

Gura Apelor

Bazinul hidrografic Râul Mare

V brut (mii. mc)

V util (mii. mc)

75,00

53,00

50,00

39,00

33,20

65,10

43,10

40,10

29,10

23,30

E (GWh)

88,09

58,13

54,06

39,15

31,31

9

Siriu

Bazinul hidrografic Buzău

V brut (mii mc)

V util (mii mc)

41,00

40,00

39,00

33,00

30,00

35,79

34,79

33,79

27,79

24,79

E (GWh)

21,36

20,76

20,15

16,51

14,70

10

Poiana Mărului

Bazinul hidrografic Bistra Mărului

V brut (mii. mc)

V util (mii. mc)

65,00

48,00

46,00

39,00

31,00

60,43

43,43

41,43

34,43

26,43

E (GWh)

43,92

31,39

29,92”

24,80

18,96

11

Pecineagu

Bazinul hidrografic Dâmbovița

V brut (mii. mc)

V util (mii. mc)

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

E (GWh)

21,04

21,04

21,04

21,04

21,04

12

Râușor

Bazinul hidrografic Târgului

V brut (mii. mc)

35,66

33,00

33,18

31,18

30,00

V util (mii. mc)

32,77

30,11

30,29

28,29

27,11

E (GWh)

15,40

14,17

14,25

13,32

12,78

 

Total

E (GWh)

1.561,32

1.271,20

1.167,11

954,37

734,12

 

Coef. util (%)

49,4

38,8

35,0

28,4

23,2

 

Coef.

Energetic (%)

50,1

40,8

37,5

30,6

23,6

Total

V util (mii. mc)

1.263,90

992,24

896,42

725,86

593,13

Total

V brut (mii. mc)

1.610,66

1.339,00

1.243,18

1.072,62

939,89

 

4. Măsuri pentru derularea în bune condiții a activităților

Balanțele consum - producție internă - sold schimb de energie electrică şi termică produsă în cogenerare, precum şi prevederile privind achizițiile şi stocurile de combustibili şi apă reprezintă un scenariu orientativ şi el va putea suferi ajustări în funcție de cerințele de asigurare a securității în exploatare şi stabilității în funcționare a Sistemului electroenergetic național şi în funcție de actualizările Programului de exploatare a principalelor acumulări energetice în perioada noiembrie 2017 - martie 2018 în concordanță cu situațiile care pot apărea, fără a mai fi necesară actualizarea prezentului act normativ.

Față de anii precedenți a crescut aportul energiei regenerabile la acoperirea curbei de sarcină, fapt ce determină o creștere a necesarului de putere de echilibrare a Sistemului electroenergetic național.

Toți producătorii de energie electrică dispecerizabili, împreună cu transportatorul şi distribuitorii de energie electrică, au obligația de a contribui la menținerea siguranței în exploatare a Sistemului electroenergetic național. În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare, producătorii de energie au obligația:

a) să oferteze public şi nediscriminatoriu pe piața concurențială întreaga energie electrică disponibilă;

b) să oferteze nediscriminatoriu serviciile tehnologice de sistem;

c) să asigure serviciile tehnologice de sistem de care sunt responsabile prin contracte sau acte normative;

d) să mențină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligațiilor de producție şi furnizare continuă a energiei electrice.

În vederea funcționării şi realizării producțiilor de energie electrică şi termică produsă în cogenerare, prognozate în tabelele nr. 1.1 şi nr. 1.2, producătorii de energie electrică vor lua măsuri pentru asigurarea unui flux continuu privind alimentarea cu combustibili.

În situații excepționale prevăzute de lege, pentru buna desfășurare a activității şi a îmbunătățirii fluxului de combustibili, operatorii economici pot accesa, potrivit legislației în vigoare, combustibilii de la rezervele de stat.

5. Măsuri suplimentare de siguranță şi securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic național în cazul situațiilor speciale care pot apărea în rețelele electrice de transport şi distribuție, cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite, Ministerul Energiei şi Ministerul Economiei vor contacta Compania Națională de Transportai Energiei Electrice „Transelectrica - S.A. şi, respectiv, distribuitorii de energie electrică Electrica - SA, precum şi E-Distribuție Banat - S.A., E-Distribuție Dobrogea - S.A., E-Distribuție Muntenia - S.A., Delgaz Grid - S.A., Distribuție Energie Oltenia - S.A., în vederea participării acestora la ședințele organizate cu ocazia apariției situațiilor de urgenţă şi a convocării comandamentelor specifice organizate la nivelul Guvernului sau al Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care volumele de gaze naturale necesare pentru acoperirea consumului producătorilor de energie electrică şi termică sunt afectate de incidente care intră în sfera situațiilor de criză la nivel de urgenţă pe piața gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot lua unele măsuri, pe perioadă limitată, pentru a menține siguranța şi securitatea în funcționare atât a Sistemului electroenergetic național, cât şi a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale. Astfel, pentru menținerea parametrilor tehnici de funcționare a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale şi asigurarea necesarului de consum casnic pot fi dispuse limitări privind consumul de gaze naturale ale centralelor termoelectrice şi ale centralelor electrice de termoficare cu funcționare pe gaze naturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Producătorii de energie afectați de această măsură şi care au posibilitatea vor funcționa cu combustibil alternativ, respectiv cu păcură, şi au obligația de a constitui stocurile necesare suplimentare induse de această funcționare.

Grupurile energetice care vor furniza servicii tehnologice de sistem suplimentare în perioada 3 ianuarie- 15 martie 2018, utilizând combustibil alternativ, respectiv păcură, precum şi cantitățile suplimentare de rezerve aferente se regăsesc în anexa nr. 1A. În acest sens, producătorii de energie electrică calificați pentru furnizarea acestor servicii tehnologice de sistem vor lua măsuri pentru asigurarea combustibililor necesari. De asemenea, în perioada 3 ianuarie - 15 martie 2018, Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. va furniza servicii tehnologice de sistem în putere de 500 MW, conform anexei nr. 1B, respectiv bandă de reglaj secundar, rezervă terțiară rapidă şi rezervă terțiară lentă.

6. Finanțarea Programului de iarnă

Necesarul total de finanțare a Programului de iarnă aferent perioadei 15 noiembrie 2017-15 martie 2018, pentru achiziția de combustibili, se prezintă după cum urmează:

 

Operatori economici

Surse proprii şi credite interne

- mii. lei -

Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei*

2.553,8

Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, unități din administrarea consiliilor județene şi/sau locale

569,5

TOTAL

3.123,3


* Inclusiv Societatea OMV PETROM - SA.

 

7. Programele de reparaţii

În vederea asigurării unei fiabilități superioare, îmbunătățirii performanțelor tehnice ale echipamentelor şi reducerii consumurilor specifice, operatorii din sectorul energetic au demarat pregătirile pentru trecerea vârfului de iarnă, prin realizarea programelor de reparaţii, cu lucrări corespunzătoare specificului de activitate.

Valoarea totală preliminată a lucrărilor de reparaţii executate în vederea trecerii vârfului de iarnă este de cca. 412 mii. lei, conform tabelului următor:

 

Operatori economici

Valoare preliminată

- mii. lei -

Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei*

327,7

Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, entități economice din administrarea consiliilor județene şi/sau locale

84,7

TOTAL

412,4


* Inclusiv Societatea OMV PETROM - SA

 

Programarea reparațiilor va putea suferi unele modificări în raport de cerința Dispecerului Energetic Naţional privind acoperirea curbei de sarcină pe anumite perioade, precum şi din cauza unor întârzieri ce pot apărea ca urmare a constatării unor

probleme suplimentare, cu ocazia demontării instalațiilor.

În același timp, transportatorul şi toți distribuitorii de energie electrică au obligația de a lua măsurile ce se impun pentru prevenirea avariilor, precum şi remedierea acestora în cel mai scurt timp.

8. Urmărirea derulării Programului de iarnă

În vederea monitorizării Programului de iarnă, precum şi a activităților desfășurate pentru asigurarea funcționării sigure şi stabile a Sistemului electroenergetic național, ministrul energiei va emite, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, un ordin prin care va numi Comandamentul energetic de iarnă, condus de secretarul/secretarii de stat coordonator(i) al/ai sectorului energiei electrice din cadrul Ministerului Energiei şi având ca înlocuitori pe directorul general al direcției de specialitate din minister şi directorul Dispecerului Energetic Naţional.

Comandamentul energetic de iarnă va avea în componentă reprezentanți din cadrul Ministerului Energiei, Ministerului Economiei, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Apelor şi Pădurilor/Administrația Națională „Apele Române”, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorilor economici semnificativi din sectoarele energie, petrol şi gaze, participante la realizarea Programului de iarnă. De asemenea, vor fi invitați reprezentanți ai Ministerului Transporturilor/CFR Marfă.

Comandamentul energetic de iarnă va monitoriza prevederile Programului de iarnă pentru perioada 15 noiembrie 2017- 15 martie 2018 şi va propune sau dispune, după caz, măsuri, în situația neîndeplinirii acestora.

Ministerul Energiei şi Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. vor prezenta Guvernului scurte informări asupra realizării programului sus-menționat ori de câte ori situația o va impune.

Pentru coordonarea acțiunilor Ministerului Energiei, Ministerului Economiei, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene şi a Ministerului Apelor şi Pădurilor, precum şi pentru rezolvarea problemelor ce nu pot fi soluționate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă, ministrul energiei va numi, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoarea prezentei hotărâri, prin ordin, un Comitet interministerial pentru monitorizarea activității Comandamentului energetic de iarnă, în a cărui componentă vor fi numiți secretarii de stat din cadrul Ministerului Energiei, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Apelor şi Pădurilor şi a Ministerului Economiei cu atribuții în urmărirea funcționării operatorilor economici pe perioada de iarnă.

La ședința Comitetului interministerial de monitorizare a activității Comandamentului energetic de iarnă vor fi invitați președinții Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, precum şi reprezentanți ai altor instituții implicate.

 

ANEXA Nr. 1A

 

Servicii tehnologice de sistem suplimentare pentru perioada 3 ianuarie-15 martie 2018

 

Capacitatea lunară corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem rezervă terțiară lentă cu funcționare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură

 

Producător, unități dispecerizabile cu funcționare mixtă, respectiv gaze şi/sau păcură

Putere

[MW]

Cantitate

[hMW]

 

3-31 ianuarie 2018

1-28 februarie 2018

1-15 martie 2018

TOTAL

Societatea Electrocentrale Galați - S.A. C.E.T. Galați

70

48.720

47.040

25.200

120.960

Societatea Electrocentrale Bucureşti - S.A.

140

97.440

94.080

50.400

241.920

Societatea Veolia Energie Prahova - S.R.L. C.E.T. Brazi

60

41.760

40.320

21.600

103.680

TOTAL GENERAL:

270

187.920

181.440

97.200

466.560

 

ANEXA Nr. 1B

 

Servicii tehnologice de sistem pentru perioada 3 ianuarie-15 martie 2018

 

Capacitatea lunară corespunzătoare serviciilor tehnologice de sistem, banda de reglaj secundar, rezervă terțiară rapidă şi rezervă terțiară lentă

 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Putere

[MW]

Cantitate

[hMW]

3-31 ianuarie 2018

1-28 februarie 2018

1-15 martie 2018

TOTAL

Bandă de reglaj secundar

20

13.920

13.440

7.200

34.560

Rezervă terțiară rapidă

20

13.920

13.440

7.200

34.560

Rezervă terțiară lentă

460

320.160

309.120

165.600

794.880

TOTAL:

500

348.000

336.000

180.000

864.000

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

autorităților administrației publice care vor duce la îndeplinire Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță şi stabilitate a Sistemului electroenergetic național în perioada 15 noiembrie 2017-15 martie 2018

 

- Ministerul Energiei

- Ministerul Economiei

- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene

- Consiliile locale şi/sau județene implicate

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.
0