MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 819/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 819         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marți, 7 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

746. - Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localității Brănișca, din județul Hunedoara

 

747. - Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500- km 126+000”

 

755. - Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă națională Muzeului Marinei Române şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

 

757. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.017/2.753/1.724. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROŞIAMIN - S A. - filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

 

1.294. - Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Covasna

 

2.768. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localității Brănișca, din județul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 563/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnica-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Lugoj-Deva”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva”, potrivit planului de amplasament/hârții topografice prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2, - (1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, situate pe raza localității Brănișca din județul Hunedoara, proprietarii sau deținătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2,

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localității Brănișca din județul Hunedoara, sunt în cuantum de 1.030 lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de coeziune - FC”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se încadrează în sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Lugoj-Deva”, cu modificările şi completările ulterioare, şi se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului local implicat, respectiv şi prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 746.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hârții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localității Brănișca, din județul Hunedoara, proprietarii sau deținătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-

teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deținătorului terenului

Număr cadastral

(nr. topo)

Numărul cărții funciare (titlu de proprietate)

Categoria de folosință

Poziționale faţă de localitate

Suprafaţă de expropriat (mp)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

HUNEDOARA

Brănișca

PAROAN CORNEL DOREL

61146

-

ARABIL

extravilan

155

224,75

2

HUNEDOARA

Brănișca

PARAUAN IO AN

61594

-

ARABIL

extravilan

85

123,25

3

HUNEDOARA

Brănișca

PUIUŢ AUGUSTIN, DOBREI LUCRETIA, DODA ELENA

T105,986/36

TP 5990/80

ARABIL

extravilan

79

114,55

4

HUNEDOARA

Brănișca

PAROHIA ORTODOXA ROMANA

61497

-

ARABIL

extravilan

80

116,00

5

HUNEDOARA

Brănișca

TIC CĂTĂLINĂ, NEGRILA MARIA

-

TP 5990/86

ARABIL

extravilan

7

10,15

6

HUNEDOARA

Brănișca

TIC CATAHNA, NEGRILA MARIA

-

TP 5990/87

ARABIL

extravilan

116

168,20

7

HUNEDOARA

Brănișca

DRUGUS LARISA, RUS LIVIA

61019

61019

ARABIL

extravilan

88

127,60

8

HUNEDOARA

Brănișca

DRUGUS LARISA, RUS LIVIA

61281

61281

ARABIL

extravilan

100

145,00

TOTAL

 

 

 

 

710

1.029,50

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 996/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnica-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare DN 66 Filiași Petroșani km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500 - km 126+000”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași Petroșani km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500-km 126+000”, potrivit hârții topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași Petroșani km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500-km 126+000”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localității Bumbești-Jiu, din județul Gorj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor conform anexei nr. 2.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000”, pe raza localității Bumbești-Jiu, din județul Gorj, sunt în cuantum total de 33 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

p. Ministrul culturii şi identității naționale,

Alexandru Punga,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 747.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hârții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică do interes național „Reabilitare DN 66 Filiași Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000”, pe raza localității Bumbești-Jiu, din județul Gorj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

U.A.T

Judeţul

Numele proprie tarului/ deținătorului terenului

Parcela cu număr topografic

Nr. cadastral nr. top

Categoria de folosință

Intravilan/

Extravilan

Nr. CF

Suprafața totală acte [mp]

Suprafața de expropriat

[mp]

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)

1

Bumbești-Jiu

Gorj

Obștea Porcini

-

-

Pădure

extravilan

-

21.897.300 (2.189,73 ha)

527

400

2

Bumbești-Jiu

Goi]

Sf. Mănăstire Lainici

-

35505

Pășune

intravilan

35505

10.449

4.051

1.300

3

Bumbești-Jiu

Gorj

Sf. Mănăstire Lainici

T7; 28 P38; 764

37123

Pădure

extravilan

37123

41.000

5.119

3.800

4

Bumbești-Jiu

Gorj

Obștea Bumbești

UA26A

-

Pădure

extravilan

-

44.356.793

478

400

5

Bumbești-Jiu

Gorj

Primăria Bumbești-Jiu

T3; P97

-

Neproductiv

intravilan

-

300

141

2.100

 

 

 

 

 

 

Cec (curți construcţii)

Pe acest teren se găsește o construcție anexă CA în suprafaţă totală de 120 mp, din care 48 mp se suprapun cu coridorul de expropriere.

 

 

 

 

4.400

6

Bumbești-Jiu

Gorj

Primăria Bumbești-Jiu

T34;

P1037

-

intravilan

-

1.000

431

20.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.747,00

32.700,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă națională Muzeului Marinei Române şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea muzeelor şi a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă titulatura de muzeu de importantă națională Muzeului Marinei Române, cu sediul în strada Traian nr. 53, municipiul Constanța, județul Constanța.

Art. 2. - Se aprobă schimbarea denumirii Muzeului Marinei Române în Muzeul Național al Marinei Române.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii şi identității naționale,

Alexandru Punga,

secretar de stat Ministrul apărării naționale,

Mihai-Viorel Fifor

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti. 11 octombrie 2017.

Nr. 755.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 27 octombrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 2.2, literele c), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) pentru conducătorii executivi ai societății - originalul şi copia diplomei de studii pentru absolvenții facultăților de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverințe din care să reiasă că au îndeplinit funcţia de lucrător în cadrul” unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice ori siguranței naționale cu grad de ofițer;

...........................................................................................................

e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu desfășoară o activitate care implică exercitarea autorităţii publice pentru conducătorii executivi;

f) statutul cabinetului individual de detectiv particular, în original şi în copie;”.

2. La punctul 2.2, literele d), k) şi m) se abrogă.

3. După punctul 2.2 se introduce un nou punct, punctul 2.21, cu următorul cuprins:

„2.21. Respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din lege se verifică de către inspectoratele de politie județene sau, după caz, Direcţia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti, în evidenţele specifice.”

4. Punctul 2.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.7. Copiile documentelor prevăzute la pct. 2.2 lit. c) şi f) se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnare de către reprezentantul unităţii de politie. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.”

5. Punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.2. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European pot face dovada îndeplinirii condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din lege cu documentele echivalente celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din lege, eliberate de autoritățile competente din unul dintre aceste state.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 757.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 1.017 din 13 septembrie 2017

Nr. 2.753 din 11 octombrie 2017

Nr. 1.724 din 21 septembrie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participate majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Gheorghe Şimon

Daniela Pescaru,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

Strada Minei nr. 1, Roşia Montană, județul Alba

Cod unic de înregistrare: RO 4330648

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

 

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

 

 

 

 

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

 

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

 

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

 

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

 

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

 

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

 

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

 

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

 

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

 

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

 

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

 

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocații de la buget

44

 

 

 

 

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

 

 

2

 

Nr. mediu de salariați total

49

 

 

3

 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

 

 

4

 

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

 

 

5

 

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

 

 

8

 

Plăti restante

55

 

 

9

 

Creanțe restante

56

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

156

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

156

 

 

 

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

 

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

139

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

139

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

9

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

34

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

96

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

40

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

40

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

36

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

20

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

 

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

17

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

2

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

15

 

1

 

Rezerve legale

25

3

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

12

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocații de la buget

44

 

 

 

 

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2

 

2

 

Nr. mediu de salariați total

49

2

 

3

 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

1.667

 

4

 

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.667

 

5

 

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

78

 

6

 

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

891

 

8

 

Plăti restante, în preturi curente

55

1.888

 

9

 

Creanțe restante, în preturi curente

56

150

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Covasna

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unități administrativ-teritoriale din județul Covasna, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Brăduț - sectoarele cadastrale nr. 53, 75, 96, 133, 158, 178, 179, 196 şi 197;

b) unitatea administrativ-teritorială Chichiș - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 6, 7, 19, 21, 27, 28, 33, 60, 67 şi 69;

c) unitatea administrativ-teritorială Vâlcele - sectoarele cadastrale nr. 17, 18, 19, 20, 24, 29 şi 30;

d) unitatea administrativ-teritorială Zagon - sectoarele cadastrale nr. 33, 38, 39 şi 40.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruț Ștefănescu

 

Bucureşti, 29 septembrie 2017.

Nr. 1.294.


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr.1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică

Județ: COVASNA UAT: BRĂDUŢ

Sectoare: 53, 75, 96, 133, 158, 178, 179, 196, 197

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA şi prevederile pct. 20.1 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont În format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti. 13 octombrie 2017.

Nr. 2.768.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI

privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului

 

Art. 1. - Unitățile Trezoreriei Statului eliberează extrase de cont, zilnic, în format electronic (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz.

Art. 2. - Schema XSD a extraselor de cont în format electronic se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul „Sistemul Național de Raportare Forexebug”, secțiunea Informații Publice, şi/sau al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Extrasele de cont în format electronic eliberate de unitățile Trezoreriei Statului conțin următoarele elemente:

a) denumirea unităţii Trezoreriei Statului care eliberează extrasul de cont;

b) data pentru care este emis extrasul de cont;

c) data şi ora la care este editat extrasul de cont;

d) contul analitic al clientului pentru care este emis extrasul de cont;

e) denumirea clientului pentru care este emis extrasul de cont;

f) contul IBAN aferent contului analitic pentru care este emis extrasul de cont;

g) numărul documentului pe baza căruia s-a debitat/creditat contul pentru care este emis extrasul de cont;

h) data documentului pe baza căruia s-a debitat/creditat contul pentru care este emis extrasul de cont;

i) data plății, conform reglementărilor în vigoare;

j) număr referință bancă/trezorerie, reprezentând numărul de referință unic atribuit de banca/trezoreria inițiatoare a operațiunii;

k) IBAN plătitor/beneficiar, reprezentând codul IBAN al plătitorului în cazul creditării contului, sau codul IBAN al beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont;

l) cod plătitor/beneficiar, reprezentând codul de identificare fiscală al plătitorului în cazul creditării contului sau codul de

identificare fiscală al beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont;

m) nume plătitor/beneficiar, reprezentând denumirea plătitorului în cazul creditării contului sau a beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont;

n) debit, reprezentând suma în lei cu care este debitat contul pentru care este emis extrasul de cont;

o) credit, reprezentând suma în lei cu care este creditat contul pentru care este emis extrasul de cont;

p) cod angajament, reprezentând codificarea generată de aplicația informatică de control al angajamentelor bugetare, în cazul plăților dispuse de entitățile publice din contul pentru care este emis extrasul de cont;

q) indicator angajament, reprezentând codificarea generată de aplicația informatică de control al angajamentelor bugetare, în cazul plăților dispuse de entitățile publice din contul pentru care este emis extrasul de cont;

r) număr intern - explicații, reprezentând:

r1) numărul unic intern al plății/încasării, alocat prin program informatic de unitatea Trezoreriei Statului la care este deschis contul; r2) explicația aferentă sumei plătite/încasate din/în contul pentru care este emis extrasul de cont;

s) sold precedent, reprezentând soldul contului la începutul zilei pentru care este emis extrasul de cont;

t) rulaj zi, reprezentând totalul sumelor înregistrate în debitul şi în creditul contului în ziua pentru care este emis extrasul de cont;

u) total sume, reprezentând totalul sumelor înregistrate în debitul şi în creditul contului în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului curent şi ziua pentru care este emis extrasul de cont, inclusiv;

v) sold final, reprezentând soldul contului la finalul zilei pentru care este emis extrasul de cont;

w) întocmit şi verificat-este aplicată semnătura electronică, pe baza certificatului digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care conține numele şi prenumele persoanei care a verificat extrasul de cont. Suplimentar acestei semnături, pe extrasele de cont în format electronic care sunt puse la dispoziția titularilor de cont se aplică o semnătură electronică unică a Trezoreriei Statului cu certificat digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz.

Art. 4. - (1) Modelul extrasului de cont în format electronic este prevăzut în anexa la prezentele precizări.

(2) începând cu data de 1 ianuarie 2018, modelul extrasului

de cont eliberat de unitățile Trezoreriei Statului pe suport hârtie, precum şi elementele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-v) vor fi aceleași cu cele ale extrasului de cont în format electronic.

Art. 5. - începând cu data de 1 ianuarie 2018, unitățile Trezoreriei Statului nu vor mai elibera extrase de cont pe suport hârtie pentru instituțiile publice. Acestea pot primi extrasele de cont pe suport electronic, respectiv memory stick, pus la dispoziția unităţii Trezoreriei Statului de instituția publică, semnate cu o singură semnătură digitală necalificată a persoanei responsabile cu verificarea extraselor.

 

ANEXA

la precizări

 

- Model –

 

EXTRAS DE CONT

la data: ..........................

Editat la data: ......................, ora ..............

Trezorerie .............................................

 

CONT .............................................

............... (denumire titular cont) ...............

............... (cont IBAN)...............

 

NR. DOCUMENT

DATA DOC

DATA

PLÂŢII

NR. REFERINŢĂ

BANCĂ/

TREZORERIE

IBAN

PLĂTITOR/

BENEFICIAR

COD

PLĂTITOR/

BENEFICIAR

NUME PLĂTITOR/

BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

NR. INTERN - EXPLICAŢII

Sold precedent

 

...................

...................

...................

Rulaj zi

Total sume

Sold final

 

Întocmit şi verificat,

....................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.