MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 822/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 822         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

741. - Hotărāre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

754. - Hotărāre pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 304/2014

 

759. - Hotărāre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile īnregistrate īn anexa nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.293. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogării pentru unele specii de floră sălbatică

 

1.496. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

2.655. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale pentru acreditarea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti din Ştefăneşti, judeţul Argeş

 

2.772/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate

 

2.773/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

94. - Ordin pentru modificarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de īnaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 15/2015

 

95. - Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată īn SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de īnaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 111/2014

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4 687/2017

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se prorogă pānă la data de 31 decembrie 2018.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Gheorghe Şimon

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Lucian Şova

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 741.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 304/2014

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Normele metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 304/2014, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 318 din 30 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Tipul de asistenţă medicală ce face obiectul autorizării prealabile şi criteriile ce trebuie īndeplinite īn vederea obţinerii autorizării prealabile:

 

Nr. crt.

Tipul de asistenţă medicală ce face obiectul autorizării prealabile

Criterii de īndeplinit pentru obţinerea autorizării prealabile

1.

PET-CT īn regim ambulatoriu

Bilet de trimitere īnsoţit de decizia de aprobare emisă de comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative

2.

Servicii medicale spitaliceşti acordate īn regim de spitalizare continuă - spitalizare mai mare de 24 de ore - pentru următoarele tipuri de tratament:

a) implant sau īnlocuire de defibrilator cardiac;

b) endoprotezare articulară tumorală;

c) implant segmentar de coloană;

d) bypass coronarian cu/fără investigaţii cardiace invazive;

e) naşterea

Nu poate fi acordat de nicio unitate sanitară cu paturi īntr-un termen care este rezonabil din punct de vedere medical, ţinānd seama de starea de sănătate actuală şi de evoluţia probabilă a bolii asiguratului, şi deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciază starea sănătăţii sale sau primirea de tratament medical. Īn acest caz se va prezenta un raport medical īntocmit de un medic dintr-un spital clinic sau, după caz, judeţean aflat īn relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din Romānia. Modelul raportului medical al pacientului care solicită autorizarea prealabilă pentru rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere este prevăzut īn anexa nr. 1.”

 

2. La articolul 3 alineatul (1) litera b), punctul (ii) va avea următorul cuprins:

„(ii) medicamentele īn tratamentul ambulatoriu au fost acordate īntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei evaluări medicale efectuate de către un cadru medical care furnizează servicii medicale īn sistemul de asigurări sociale de sănătate din Romānia, finalizată prin emiterea unei prescripţii medicale īn condiţiile prevăzute īn Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi īn Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative;”.

3. La anexa nr. 2, nota de subsol*) va avea următorul cuprins:

„*) Se completează tipul de asistenţă medicală conform art. 1 din Normele metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 304/2014, cu modificările ulterioare.”

4. La anexa nr. 2, la nota de subsol**), punctul 1 va avea următorul cuprins:

„**) 1. Pentru PET-CT termenul maxim de valabilitate este termenul maxim de valabilitate a deciziei de aprobare emise de comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 754.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile īnregistrate īn anexa nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi avānd īn vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile īnregistrate īn anexa nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Se aprobă modificarea descrierii tehnice, adresei şi denumirii, după caz, ale unor bunuri imobile īnregistrate īn anexa nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale īşi va actualiza īn mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, īmpreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 759.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează valoarea de inventar şi se modifică, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi adresa

 

Nr. crt.

Nr. MFP şi codul de clasificare

Administrator

(denumire, CUI)

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

1

MF 102419

Cod 8.29.08

Direcţia pentru Agricultură Satu Mare - CUI 3897351

Clădire

administrativă

Suprafaţă construită - 623,83 mp

Suprafaţă teren - 109 mp CF 155997

Municipiul Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13, judeţul Satu Mare

49.595

2

MF 37287

Cod 8.28.10

Direcţia pentru Agricultură Brăila - CUI 4343087

Sediu DAJ Brăila + garaje

Suprafaţă construită - 1.133 mp

Suprafaţă desfăşurată - 3.399 mp

Regim de īnălţime - S+P+et. 1

Suprafaţă teren - 3.109 mp;

Suprafaţă utilă - 2.035,91 mp, cote-părţi comune -1.391,57 mp

Suprafaţă construită garaje -

155 mp CF nr. 77894,

CF nr. 77894-C1-U9-U11

Municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 50, judeţul Brăila

4.140.100

3

MF 36343

Cod 8.28.10

Direcţia pentru Agricultură Buzău - CUI 4233858

Clădire administrativă cu anexe

Suprafaţă construită - 514 mp P

Suprafaţă teren - 4.570 mp CF nr. 22813

Comuna Verneşti, satul Nişcov nr. 9, judeţul Buzău

475.076

4

MF 62550

Cod 8.29.08

Direcţia pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud - CUI 4347461

Clădire pavilion - Casa

Agronomului

Suprafaţă construită - 322 mp P+1+M

Suprafaţă desfăşurată - 966 mp Nr. cad. 56072-C1

Municipiul Bistriţa, localitatea Unirea, judeţul Bistriţa-Năsăud

666.052

5

MF 99393

Cod 8.05.03

Direcţia pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud - CUI 4347461

Teren

Suprafaţă teren curţi-construcţii - 1.925 mp CF nr. 56072

Municipiul Bistriţa, localitatea Unirea, judeţul Bistriţa-Năsăud

115.211

6

MF 34065

Cod 8.28.04

Direcţia pentru Agricultură Călăraşi - CUI 3797182

Hală laborator Călăraşi

Suprafaţă construită -190 mp P

Suprafaţă teren curţi-construcţii -

1.800 mp; cărămidă

Municipiul Călăraşi, str. Dunărea nr. 7 A

judeţul Călăraşi

156.650

7

MF 34067

Cod 8.28.03

Direcţia pentru Agricultură Călăraşi - CUI 3797182

Laborator de cāmp Olteniţa

Suprafaţă construită - 222 mp P

Suprafaţă teren curţi-construcţii - 67.400 mp; cărămidă

Municipiul Olteniţa.

Str. Depozitelor nr. 13, judeţul Călăraşi

433.120

8

MF 106291

Cod 8.28.08

Direcţia pentru Agricultură Călăraşi - CUI 3797182

Remiză maşini agricole + anexe

Suprafaţă construită - 225 mp P

Suprafaţă curţi-construcţii - 5.000 mp

Municipiul Olteniţa, str. Prelungirea Sloboziei nr. 19A, judeţul Călăraşi

215.200

9

MF 106355

Cod 8.28.04

Direcţia pentru Agricultură Călăraşi - CUI 3797182

Hală condiţionat seminţe şi remiză maşini agricole Olteniţa + anexe

Suprafaţă construită - 179 mp

Municipiul Olteniţa,

Str. Depozitelor nr. 13, judeţul Călăraşi

28.100

10

MF 34059

Cod 8.28.03

Direcţia pentru Agricultură Botoşani - CUI 3342564

Laborator cărămidă

Albeşti

Suprafaţă construită - 240 mp, parter

Suprafaţă curţi-construcţii - 4.300 mp

Comuna Albeşti, judeţul Botoşani

54.740

11

MF 34060

Cod 8.28.03

Direcţia pentru Agricultură Botoşani - CUI 3342564

Laborator de cāmp din cărămidă Dorohoi

Suprafaţă construită - 150 mp, parter

Suprafaţă curţi-construcţii - 3.000 mp

Municipiul Dorohoi,

Str. Progresului nr. 72, judeţul Botoşani

23.029

12

MF 62473

Cod 8,29.08

Direcţia pentru Agricultură Botoşani - CUI 3342564

Casa Agronomului

Suprafaţă construită - 390 mp, parter, cărămidă, tablă zincată, fără teren

Municipiul Botoşani, str. I. C. Brătianu nr. 100, judeţul Botoşani

338.770

13

MF 106265

Cod 8.28.10

Direcţia pentru Agricultură Botoşani - CUI 3342564

Spaţiu condiţionat seminţe Albeşti + anexe

Suprafaţă construită - 95 mp

Comuna Albeşti, judeţul Botoşani

16.795

14

MF 106297

Cod 8.28.08

Direcţia pentru Agricultură Botoşani - CUI 3342564

Remiză maşini agricole Dorohoi + anexe

Suprafaţă construită -162 mp

Municipiul Dorohoi,

Str. Progresului nr. 72, judeţul Botoşani

14.320

15

MF 36146

Cod 8.28.10

Direcţia pentru Agricultură Cluj - CUI 4288438

Magazie + laborator; anexe, garaj

Suprafaţă construită - 1.297 mp P+1

Suprafaţă desfăşurată - 1.498 mp

Suprafaţă curţi-construcţii - 2.174 mp cărămidă + beton

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. -, judeţul Cluj

1.164.627

16

MF 147557

Cod 8.28.10

Direcţia pentru Agricultură Cluj - CUI 4288438

Instalaţii apă

Ţevi PVC pentru alimentare cu apă

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 17, judeţul Cluj

13.680

17

MF 107445

Cod 8.28.10

Direcţia pentru Agricultură Cluj - CUI 4288438

Sală de cursuri

Beton

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. -, judeţul Cluj

1.220.467

18

MF 151661

Cod 8.28.10

Direcţia pentru Agricultură Cluj - CUI 4288438

Teren

Suprafaţă - 500 mp

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1, judeţul Cluj

33.393

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării pentru unele specii de floră sălbatică

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 108.820/AC din 29 septembrie 2017 al Direcţiei biodiversitate, ţinānd seama de avizele Academiei Romāne nr. 3.984/CJ din 20.03.2017 şi 3.994/CJ din 20.03.2017, luānd īn considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ţinānd cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea unui număr de exemplare din specii de floră sălbatică de pe teritoriul Romāniei, după cum urmează:

a) Asplenium adulterinum - 30 exemplare;

b) Echium russicum - 30 exemplare;

c) Ligularia sibirica - 30 exemplare;

d) Moehringia spp. - 30 exemplare;

e) Nitraria schoberi - 30 exemplare;

f) Potentilla emilii-popii-30 exemplare;

g) Pulsatilla spp. - 30 exemplare.

Art. 2. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării īn vigoare a prezentului ordin pānă la 30 octombrie 2018.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Institutul de Biologie Bucureşti, cu personal tehnic de specialitate.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. - (1) īn termen de cel mult 7 zile de la data capturării beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate īn baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate īn baza derogării obţinute este prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, īn maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia īn baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul īmputernicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 4 octombrie 2017.

Nr. 1.293.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate īn baza derogării obţinute

 

- model –

 

Solicitant ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea ..............................................................

Numărul exemplarelor ................................................................................................

Stadiul de dezvoltare .................................................................................................

Starea exemplarelor īnainte de prelevare ................................................................

Starea exemplarelor după prelevare ........................................................................

Locul de prelevare .....................................................................................................

.......................................................................................................................................

Data prelevării ............................................................................................................

Mijloace, instalaţii şi metode avute īn vedere .......................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Stocarea şi destinaţia specimenelor ........................................................................

.......................................................................................................................................

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

 īn interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, īn special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 īn interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 īn scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare īn acest scop

 Pentru a permite, īn condiţii strict controlate, īntr-o manieră selectivă şi īntr-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor īn conformitate cu motivul derogării.)

 

Data ..............................................................

Semnătura ....................................................

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

Īn temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, ale Hotărārii Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, cu completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, care funcţionează īn subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2, - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor īnscrise īn bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decāt īn cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) īn cazul īn care īn execuţie se īnregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 1.496.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ANEXĂ*)

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017 pentru Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap..

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2017

A

B

C

D

E

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

16.119,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

10.000,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

10.000,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

-

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBĀNZI

-

 

03

 

Alte venituri din dobānzi

-

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

10.000,00

 

50

 

Alte venituri

10.000,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

6.119,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

6.119,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL

16.119,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

9.487,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3.835,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale īn bani

2.969,00

 

 

01

Salarii de bază

2.665,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

71,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

153,00

 

 

30

Alte drepturi salariale īn bani

80,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale īn natură

230,00

 

 

01

Tichete de masă

166,00

 

 

06

Vouchere de vacanţă

64,00

 

10.03

 

Contribuţii

636,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

443,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

14,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

146,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

9,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

24,00

 

 

07

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

5.652,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

1.603,00

 

 

01

Furnituri de birou

152,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

30,00

 

 

03

īncălzit, iluminat şi forţă motrică

50,00

 

 

04

Apa, canal şi salubritate

5,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

100,00

 

 

06

Piese de schimb

-

 

 

07

Transport

60,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

160,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

396,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru īntreţinere şi funcţionare

648,00

 

20.02

 

Reparaţii curenta

-

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

4,00

 

 

01

Medicamente

4,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

165,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

30,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

135,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

1.211,00

 

 

01

Deplasări interne

224,00

 

 

02

Deplasări īn străinătate

987,00

 

20.11

 

Cārti, publicaţii şi materiale documentare

9,00

 

20.12

 

Consultanţă Şi expertiză

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

528,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

39,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.093,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

21,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţa

60,00

 

 

04

Chirii

1.900,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

12,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

100.00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.632,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

6.632,00

 

71.01

 

Active fixe

6.632,00

 

 

01

Construcţii

4.985,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

876,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

57,00

 

 

30

Alte active fixe

714,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal īn bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017:

1) Număr mediu de personal: 44 persoane;

2) Cāştigul mediu brut lunar: 4.992 lei(RON)/salariat;

3) īn cāştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (71 mii lei), indemnizaţiile pentru delegări (suma de 153 mii lei), precum şi valoarea indemnizaţiei pentru un membru al Consiliului de Conducere, ca urmare a punerii īn aplicare a unei sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile (suma de 80 mii lei).

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti din Ştefăneşti, judeţul Argeş

 

Īn baza Hotărārii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 4.857 din 19.09.2017,

īn conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

īn temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărārea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti din Ştefăneşti, judeţul Argeş.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

 

Bucureşti, 27 septembrie 2017.

Nr. 2.655.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate

 

Observānd prevederile art. 48 alin. (7) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 56 alin. (3), art. 67 alin. (2), art. 76 alin. (2) şi art. 83 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate, prevăzute īn anexa care este parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Normele prevăzute īn anexă sunt obligatorii la elaborarea documentaţiilor pentru obiective de investiţii, reparaţii capitale, modernizare, modificare, transformare şi extindere a fondului construit, īn baza reglementărilor legale īn vigoare.

(2) Amenajarea spaţiilor existente prin lucrări de natura reparaţiilor curente se va realiza cu maximizarea spaţiilor de deţinere, īn funcţie de configurarea structurală a clădirilor.

Art. 3. - (1) Fondurile necesare vor fi asigurate din subvenţii şi venituri proprii.

(2) Fondurile necesare vor fi asigurate īn limita de cheltuieli aprobată anual prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi īn limitele de cheltuieli stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 4. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi directorii locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor duc la īndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului justiţiei nr. 433/C/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 103 din 15 februarie 2010;

b) art. 100 alin. (3)-(7), anexele nr. 20 a-c, 21a, 21b, 22a, 22b, 23a, 23b, 24a şi 24b din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 523 şi 523 bis din 27 iulie 2010.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 17 octombrie 2017.

Nr. 2.772/C.

 

ANEXĂ

 

NORME

minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate

 

Art. 1. - (1) Spaţiile destinate cazării persoanelor private de libertate trebuie să respecte demnitatea umană şi să īntrunească Standardele minime sanitare şi de igienă, ţināndu-se cont de suprafaţa de locuit, volumul de aer, iluminare, sursele de īncălzire şi ventilaţie, prin raportare la condiţiile climatice.

(2) Camerele de cazare şi celelalte īncăperi destinate persoanelor private de libertate trebuie să dispună de iluminat natural, de instalaţiile necesare asigurării iluminatului artificial şi să fie dotate cu utilităţi igienico-sanitare şi instalaţii de īncălzire.

(3) Amenajarea camerelor de cazare aflate īn clădirile existente īn locurile de deţinere se va realiza cu maximizarea spaţiilor de deţinere, īn funcţie de configurarea structurală a clădirilor, īn scopul alocării unui spaţiu mai mare de 4 metri pătraţi (mp) pentru fiecare persoană privată de libertate.

(4) īn cazul cazării colective, asigurarea unei suprafeţe mai mari de 4 mp se va realiza cu prioritate pentru regimul de maximă siguranţă şi regimul īnchis.

(5) īn fiecare loc de deţinere vor fi prevăzute căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

(6) īn cazul persoanelor private de libertate cu dizabilităţi vor fi prevăzute camere de cazare dotate corespunzător, pentru fiecare regim de executare a pedepselor privative de libertate.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Penitenciarelor ia toate măsurile necesare pentru creşterea progresivă a numărului spaţiilor de cazare individuală, precum şi pentru reamenajarea spaţiilor existente.

Art. 3. - (1) Ferestrele camerelor sunt dimensionate conform normelor de proiectare īn vigoare, astfel īncāt persoanelor private de libertate să li se asigure posibilitatea de a citi la lumină naturală īn condiţii normale, iar lumina artificială să corespundă standardelor tehnice recunoscute īn domeniu.

(2) Persoanelor private de libertate li se asigură acces facil la ferestrele camerelor de cazare, pentru a realiza deschiderea acestora şi aerisirea camerei.

Art. 4. - (1) Camerele de cazare sunt dotate cu mobilier, astfel īncāt să ofere persoanelor private de libertate condiţii pentru dormit, păstrarea bunurilor şi obiectelor personale, servirea mesei dacă aceasta nu este posibilă īn săli de mese special amenajate, precum şi pentru desfăşurarea unor activităţi educative.

(2) īn măsura īn care este posibil, cu respectarea măsurilor necesare pentru siguranţa penitenciarelor, locurile de deţinere pot asigura servirea mesei de către persoanele private de libertate īn săli de mese special amenajate.

(3) Camerele de cazare sunt dotate cu paturi şi cazarmamentul necesar pentru fiecare persoană privată de libertate, potrivit normelor īn vigoare, suprapuse pe cel mult două rānduri.

(4) īn funcţie de spaţiu, camerele de cazare sunt dotate cu:

a) mese şi bănci sau scaune;

b) dulapuri pentru păstrarea obiectelor şi bunurilor personale;

c) alte dotări, conform anexelor nr. 1-6 la prezentele norme.

(5) īn mod excepţional, īn condiţiile art. 1 alin. (3), camerele de cazare pot avea paturi suprapuse pe 3 rānduri. Accesul la paturile montate īn rānduri suprapuse se realizează cu ajutorul unei scări metalice, fixată de paturi.

Art. 5. - (1) Grupurile sanitare aferente camerelor de deţinere trebuie să asigure accesul permanent la apă potabilă şi să permită fiecărei persoane private de libertate să īşi satisfacă nevoile fiziologice ori de cāte ori este necesar, īn condiţii de igienă şi intimitate.

(2) Grupurile sanitare vor fi separate de camerele de deţinere şi sunt dotate astfel īncāt să se asigure cel puţin o chiuvetă, un WC şi un duş pentru maximum 10 persoane private de libertate.

(3) īn cadrul grupului sanitar, spaţiul destinat montării vasului WC este prevăzut cu uşă şi sistem de īnchidere pentru asigurarea intimităţii.

(4) Amenajarea camerelor de deţinere trebuie să asigure fiecărei persoane private de libertate accesul la sursele de apă curentă şi condiţii de folosire a articolelor de toaletă pentru menţinerea igienei.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), grupurile şi instalaţiile sanitare pentru persoanele private de libertate aflate īn regimul deschis pot fi amenajate īn exteriorul camerelor de deţinere, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1)-(3).

Art. 6. - (1) Instalaţia de iluminat din camerele de cazare pentru persoanele private de libertate se realizează astfel īncāt corpurile de iluminat să poată fi aprinse şi stinse de către acestea.

(2) Prizele de alimentare cu energie electrică (220 V) se instalează īn interiorul camerelor de deţinere, cu excepţia camerelor pentru executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea.

(3) īn interiorul camerelor de deţinere, īn funcţie de regimul de executare a pedepselor privative de libertate şi de amenajarea camerelor corespunzătoare acestor regimuri, conform anexelor nr. 1-4, se montează īntre 1 şi 4 prize de alimentare cu energie electrică.

(4) Sistemul de alimentare cu energie electrică permite īntreruperea funcţionării corpurilor de iluminat şi prizelor de către personalul penitenciarului.

(5) Instalaţiile de iluminat şi de alimentare cu energie a prizelor sunt realizate īn construcţie antivandalism.

(6) Iluminatul de veghe, folosit pe timpul nopţii īn scopul asigurării supravegherii, permite aprinderea şi stingerea doar de către supraveghetorul de pe secţia de deţinere, din interiorul biroului acestuia.

Art. 7. - Īn fiecare cameră de cazare se instalează o priză pentru distribuire de semnal TV de la instalaţia de televiziune cu circuit īnchis, cu excepţia camerelor pentru executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea, şi se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.

Art. 8. - (1) Instalaţiile de īncălzire trebuie să asigure īn perioada sezonului rece o temperatură de cel puţin 19°C īn camerele de cazare a persoanelor private de libertate şi īn spaţiile destinate desfăşurării diferitelor activităţi.

(2) Instalaţiile de alimentare cu apă, īncălzire, canalizare, electrice, după caz, se amplasează pe cāt posibil īn spaţii tehnice asigurate, īn care să fie interzis accesul persoanelor private de libertate.

Art. 9. - (1) La intrarea īn vigoare a prezentelor norme, camerele de cazare din clădirile/penitenciarele care urmează să se construiască, precum şi cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să asigure o suprafaţă mai mare de 4 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, īn situaţia cazării īn comun, respectiv 6 mp, atunci cānd cazarea se face individual, iar camerele de deţinere trebuie să aibă o distanţă de cel puţin 2 m īntre pereţii camerei de deţinere şi cel puţin 2,5 m īntre podea şi tavanul camerei de deţinere.

(2) La intrarea īn vigoare a prezentelor norme, grupurile sanitare aflate īn clădirile/penitenciarele care urmează să se construiască, precum şi cele care urmează să fie supuse unor lucrări de reparaţii capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să se realizeze separat de camerele de deţinere, complet īnchise, iar suprafaţa acestora va fi exclusă de la calculul suprafeţei prevăzute la alin. (1), pentru cazarea īn comun sau individual, care se va asigura īn camera de deţinere.

(3) La intrarea īn vigoare a prezentelor norme, īn clădirile ori penitenciarele care urmează să se construiască, precum şi cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale, modernizări, modificări, transformări se asigură servirea mesei de către persoanele private de libertate īn săli de mese special amenajate, cu respectarea măsurilor necesare pentru siguranţa penitenciarelor.

(4) Dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 3, art. 4 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 5-8 se aplică īn mod corespunzător.

Art. 10. - (1) īn penitenciarele-spital se poate asigura o suprafaţă de cel puţin 7 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, īn saloanele curente, dacă configurarea structurală a clădirii permite.

(2) īn cadrul unor penitenciare-spital se pot īnfiinţa secţii de deţinere pentru persoane vulnerabile din punct de vedere medical sau social, ale căror camere trebuie să asigure O suprafaţă mai mare de 4 mp pentru fiecare persoană.

(3) La intrarea īn vigoare a prezentelor norme, saloanele de cazare din clădirile penitenciarelor-spital care urmează să se construiască, precum şi din cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să asigure o capacitate maximă de 6 paturi, o suprafaţă de cel puţin 7 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, un cubaj de 20 mc/pat de aer, īn caz de ventilaţie naturală.

(4) Camerele de infirmerie, camerele de separare ori camerele de tranzit īn vederea prezentării īn comun a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată vor fi dotate potrivit destinaţiei acestora, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 11. - (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim de maximă siguranţă, inclusiv cele care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului, ale căror caracteristici privind amenajarea şi dotarea sunt prezentate īn anexa nr. 1 la prezentele norme, se dimensionează pentru o persoană.

(2) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim īnchis, sunt arestate preventiv, sunt īn perioada de carantinare-observare sau cărora nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepselor privative de libertate, ale căror caracteristici privind amenajarea şi dotarea sunt prezentate īn anexa nr. 2 la prezentele norme, se dimensionează pentru 2 persoane.

(3) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim semideschis, ale căror caracteristici privind amenajarea şi dotarea sunt prezentate īn anexa nr. 3, se dimensionează pentru 10 persoane.

(4) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim deschis, ale căror caracteristici privind amenajarea şi dotarea sunt prezentate īn anexa nr. 4, se dimensionează pentru 10 persoane.

(5) Camerele destinate punerii īn aplicare a sancţiunii disciplinare cu „izolarea pentru maximum 10 zile”, ale căror caracteristici privind amenajarea şi dotarea sunt prezentate īn anexa nr. 5, se dimensionează, de regulă, pentru o persoană.

(6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) se aplică īn situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din prezentele norme.

(7) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate aflate īn refuz de hrană sunt similare camerelor de cazare aferente regimului de executare a pedepsei.

(8) īn fiecare penitenciar se amenajează cel puţin o cameră de protecţie destinată cazării individuale a persoanelor vulnerabile. Amenajarea şi dotarea acesteia se realizează potrivit condiţiilor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(9) Schiţele cu amenajarea şi dotarea camerelor de cazare pentru fiecare regim de executare a pedepselor privative de libertate se prevăd īn cuprinsul ordinului ministrului justiţiei pentru aprobarea măsurilor necesare pentru siguranţa penitenciarelor.

Art. 12. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CARACTERISTICILE

privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim de maximă siguranţă, inclusiv a celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului, cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi de īncălzire

 

Art. 1. - Amenajarea şi dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă cuprind următoarele:

a) registru de căldură;

b) fereastră cu gratii;

c) masă;

d) scaun;

e) pat;

f) nişă depozitare;

g) cuier;

h) suport TV;

i) priză alimentare energie electrică;

j) priza semnal TV;

k) sistem de comunicare de tip interfon;

l) terminal sistem radioficare;

m) duş şi cadă duş;

n) perdea;

o) chiuvetă şi vas WC-monobloc;

p) poliţă pentru chiuvetă;

q) oglindă;

r) spaţiu tehnic;

s) uşă metalică cu grilaj;

t) vizetă cu geam de protecţie.

Art. 2. - Amenajarea şi dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului cuprinde următoarele:

a) registru de căldură;

b) fereastră cu gratii;

c) masă;

d) scaun;

e) pat;

f) nişă depozitare;

g) cuier,

h) suport TV;

i) priză alimentare energie electrică;

j) priză semnal TV;

k) sistem de comunicare de tip interfon;

l) terminal sistem radioficare;

m) chiuvetă şi vas momonobloc;

n) poliţă pentru chiuvetă;

o) oglindă;

p) duş şi cadă duş;

q) perdea;

r) grilaj siguranţă;

s) uşă metalică cu grilaj;

t) vizetă cu geam de protecţie;

u) spaţiu tehnic.

Art. 3. - (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim de maximă siguranţă, inclusiv a celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului, sunt construite īn sistem monovolum,

(2) Uşa este metalică şi este prevăzută, īn partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oţel, cu lăţimea de 300 mm şi īnălţimea de 110 mm, şi, īn partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu īncuietoare autoblocantă. Dispozitivul de īnchidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare īn minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.

(3) Uşa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă, dispuse īntr-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de 100 mm şi īnălţimea de 150 mm. Īn partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate īn uşă. Grilajul se montează īntr-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite şi se fixează īn perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască īngropată cu oprire totală.

(4) Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte īnaltă rezistenţă la tăiere.

(5) Uşa de acces īn cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.

(6) Vizeta cu geam de protecţie se amenajează īn peretele camerei dinspre holul secţiei de deţinere.

(7) La camerele unde sunt cazate persoanele care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului, pentru prevenirea unor acţiuni ostile din partea acestora, se amenajează, suplimentar, un grilaj metalic de siguranţă care să īmpiedice apropierea lor de uşă. Caracteristicile grilajului metalic de siguranţă sunt identice cu cele prevăzute pentru grilajul de la uşa metalică.

Art. 4. - (1) Pentru pat sunt avute īn vedere următoarele specificaţii:

a) dimensiunile de construcţie ale acestuia nu depăşesc, de regulă, 900 mm lăţime şi 2.000 mm lungime;

b) este de formă tip cuşetă şi se fixează īn consolă direct īn perete sau metalic cu picioarele fixate īn pardoseală;

c) se poziţionează la 550 mm distanţă faţă de pardoseală;

d) este confecţionat din oţel cu aceleaşi caracteristici ca cele ale oţelului folosit la confecţionarea grilajului uşii;

e) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foale perforată de oţel, cu margini de siguranţă rotunjite īn jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale.

(2) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură şi ignifuge.

Art. 5. - (1) Masa se amplasează la baza ferestrei.

(2) Pentru masă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este confecţionată prin turnare, din beton armat;

b) este de tip consolă;

c) are lăţimea de 400 mm şi lungimea de 500 mm;

d) se poziţionează la 750 mm - 800 mm faţă de pardoseală.

(3) Masa se completează cu un scaun metalic, fără spătar, īncastrat īn pardoseală. Scaunul poate fi sudat de piciorul mesei, formānd īmpreună cu aceasta un ansamblu masă-scaun.

Art. 6. - (1) Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare cuprinde duşul, cada de duş, chiuveta, vasul de WC şi oglinda. Instalaţiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărţitor şi trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel īncāt să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului

(2) La intrarea īn acest spaţiu, pentru asigurarea intimităţii, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului şi capului, atunci cānd face duş.

(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţilor igienico-sanitare trebuie să fie construite din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.

Art. 7. - Chiuveta şi vasul de WC sunt de tip monobloc, construite īn sistem antivandalism. Modulul este construit dintr-o singură piesă, fără īmbinări demontabile sau fisuri, din oţel inoxidabil brut tratat, şi este prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente la smulgere şi rupere.

Art. 8. - Pentru chiuvetă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită pānă ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin īmpingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic īncorporat;

c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. - Pentru vasul de WC sunt avute īn vedere următoarele specificaţii:

a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită pānă la un aspect satinat;

c) partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei īn flux circular;

d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin īmpingere;

e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 10. - (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.

(2) Pentru poliţă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este construită dintr-o singură bucată, fără īmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafaţa este finisată astfel īncāt să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri;

d) prinderea īn perete se face cu bolţuri securizate;

e) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm.

Art. 11. - (1) Oglinda se poziţionează deasupra modulului chiuvetă - vas de WC.

(2) Pentru oglindă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi īnalt reflectantă, este rezistentă la zgāriere, cojiri şi depuneri;

b) este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;

c) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare.

Art. 12. - (1) Duşul şi cada de duş se amplasează lāngă modulul chiuvetă - vas WC.

(2) Pentru duş sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este construit din oţel inoxidabil;

b) capul de duş este fixat īn perete şi este realizat din oţel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic īncorporat;

d) să permită un flux de 8-12 l/min. cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duş sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este rezistentă la uzură şi lovituri:

b) este construită dintr-o singură piesă, fără īmbinări sau fisuri;

c) suprafaţa exterioară este şlefuită;

d) nu depăşeşte dimensiunea 750 mm x 750 mm;

e) īncorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 13. - (1) Spaţiile de depozitare a bunurilor şi obiectelor personale se amenajează sub forma unei nişe, īn perete, pe 3 niveluri, astfel īncāt să poată fi depozitate cele menţionate, īn volum de 0,25 mc (lăţimea 0,4 m, adāncimea 0,5 m, īnălţimea 1,25 m).

(2) Lāngă spaţiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 braţe pentru agăţat.

Art. 14. - (1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lāngă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).

(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare,

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, avānd, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) este confecţionat prin turnare, din beton sau din confecţie metalică;

b) permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiuni prevăzute de anexa nr. 1, pct. III - Alte obiecte şi bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

c) se poziţionează la 1.600 mm - 1.700 mm faţă de pardoseală.

Art. 15. - Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 16. - Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 17, - Pentru ventilaţie, īn partea superioară a peretelui spre exterior, īn imediata apropiere a spaţiului pentru īmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din metal rezistent la coroziune.

Art. 18. - (1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tāmplărie metalică/ PVC/ aluminiu. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă. Acestea au aceleaşi caracteristici ca şi grilajul de la uşa de acces īn cameră. Cu respectarea condiţiilor de ventilaţie şi iluminat, īn zona ferestrelor mobile se poate monta un grilaj cu ochiuri ce nu permit trecerea unor obiecte mai mari.

 

ANEXA Nr. 2

la nome

 

CARACTERISTICILE

privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim īnchis sau sunt arestate preventiv, īn perioada de carantinare-observare sau cărora nu II s-a stabilit regimul de executare a pedepselor privative de libertate, cu elemente de mobilier,

instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi de īncălzire

 

Art. 1. - Amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării arestaţilor preventiv, persoanelor private de libertate aflate īn perioada de carantinare-observare, a celor cărora nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepsei şi a celor care execută pedeapsa īn regim īnchis cuprind următoarele:

a) registru de căldură;

b) fereastră cu gratii;

c) masă;

d) scaun;

e) paturi;

f) nişă depozitare;

g) cuier

h) suport TV;

i) priză alimentare energie electrică;

j) priză semnal TV;

k) sistem de comunicare de tip interfon;

l) terminal sistem radioficare;

m) chiuvetă şi vas wc-monobloc;

n) poliţă pentru chiuvetă;

o) oglindă;

p) duş şi cadă duş;

q) perdea;

r) uşă metalică cu grilaj;

s) spaţiu tehnic.

Art. 2. - (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim īnchis sunt construite īn sistem monovolum,

(2) Uşa este metalică şi este prevăzută, īn partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oţel, cu lăţimea de 300 mm şi īnălţimea de 110 mm, şi, īn partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu īncuietoare autoblocantă. Dispozitivul de īnchidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare īn minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.

(3) Uşa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă, dispuse īntr-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de 100 mm şi īnălţimea de 250 mm. Īn partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate īn uşă. Grilajul se montează īntr-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite şi se fixează īn perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască īngropată cu oprire totală.

(4) Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte īnaltă rezistenţă la tăiere.

(5) Uşa de acces īn cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.

Art. 3. - (1) Pentru pat sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) dimensiunile de construcţie ale acestuia nu depăşesc, de regulă, 900 mm lăţime şi 2.000* mm lungime;

b) este de formă tip cuşetă şi se fixează īn consolă direct īn perete utilizānd bolţuri rezistente la deformare şi rupere sau metalic cu picioarele fixate īn pardoseală;

c) primul pat se poziţionează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanţe fiind calculate de la pardoseală;

d) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin īmbinări nedemontabile de ambele paturi;

e) este confecţionat din oţel cu aceleaşi caracteristici ca cele ale oţelului folosit la confecţionarea grilajului uşii;

f) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foale perforată de oţel, cu margini de siguranţă rotunjite īn jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale.

(2) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură şi ignifuge.

Art. 4. - (1) Masa se amplasează la baza ferestrei.

(2) Pentru masă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este confecţionată prin turnare, din beton armat;

b) este de tip consolă sau cu picior fixat īn pardoseală;

c) are lăţimea de 400 mm şi lungimea de 1000 mm;

d) se poziţionează la 750 mm - 800 mm faţă de pardoseală.

(3) Masa se completează cu două scaune metalice, fără spătar, īncastrate īn pardoseală.

Art. 5. - (1) Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare cuprinde duşul, cada de duş, chiuveta, vasul de WC şi oglinda. Instalaţiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărţitor şi trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel īncāt să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului.

(2) La intrarea īn acest spaţiu, pentru asigurarea intimităţii, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului şi capului, atunci cānd face duş.

(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţilor igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.

Art. 6. - Chiuveta şi vasul de WC sunt de tip monobloc, construite īn sistem antivandalism. Modulul este construit dintr-0 singură piesă, fără īmbinări demontabile sau fisuri, din oţel inoxidabil brut tratat şi este prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente la smulgere şi rupere.

Art. 7. - Pentru chiuvetă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită pānă ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin īmpingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic īncorporat;

c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 8. - Pentru vasul de WC sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită pānă la un aspect satinat;

c) partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei īn flux circular;

d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin īmpingere;

e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. - (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.

(2) Pentru poliţă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este construită dintr-o singură bucată, fără īmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafaţa este finisată astfel īncāt să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri;

d) prinderea īn perete se face cu bolţuri securizate;

e) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm.

Art. 10. - (1) Oglinda se poziţionează deasupra modulului chiuvetă - vas de WC.

(2) Pentru oglindă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi īnalt reflectantă, este rezistentă la zgāriere, cojiri şi depuneri;

b) este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;

c) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare.

Art. 11. - (1) Spaţiul destinat īmbăierii cuprinde duşul şi cada de duş, care se amplasează lāngă modulul chiuvetă-vas WC, fiind separat de acesta printr-un perete despărţitor cu īnălţimea maximă de 2.000 mm.

(2) Pentru duş sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este construit din oţel inoxidabil;

b) capul de duş este fixat īn perete şi este realizat din oţel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului:

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic īncorporat;

d) să permită un flux de 8 - 12 l/min. cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere,

(3) Pentru cada de duş sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este rezistentă la uzură şi lovituri;

b) este construită dintr-o singură piesă, fără īmbinări sau fisuri;

c) suprafaţa exterioară este şlefuită;

d) nu depăşeşte dimensiunea de 750 mm x 750 mm;

e) īncorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 12. - (1) Spaţiile de depozitare a bunurilor şi obiectelor personale se amenajează sub forma unei nişe, īn perete, pe 3 niveluri, astfel īncāt să poată fi depozitate cele menţionate, īn volum de 0,25 mc, pentru fiecare persoană privată de libertate (lăţimea 0,4 m, adāncimea 0,5 m, īnălţimea 1,25 m).

(2) Lāngă spaţiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 4 braţe pentru agăţat.

Art. 13. - (1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lāngă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).

(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, avānd, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) este confecţionat prin turnare, din beton;

b) este de tip consolă sau din confecţie metalică;

c) permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiuni prevăzute de anexa nr. 1, pct. III - Alte obiecte şi bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

d) se poziţionează la 1.600 mm - 1.700 mm faţă de pardoseală.

Art. 14. - Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 15. - Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 16, - Pentru ventilaţie, īn partea superioară a peretelui spre exterior, īn imediata apropiere a spaţiului pentru īmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din metal rezistent la coroziune.

Art. 17. - (1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tāmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă. Are aceleaşi caracteristici ca şi grilajul de la uşa de acces īn cameră. Cu respectarea condiţiilor de ventilaţie şi iluminat, īn zona ferestrelor mobile se poate monta un grilaj cu ochiuri ce nu permit trecerea unor obiecte mai mari.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CARACTERISTICILE

privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim semideschis, cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi de īncălzire

 

Art. 1. - Amenajarea şi dotarea camerelor destinate condamnaţilor care execută pedeapsa īn regim semideschis cuprind următoarele:

a) registru de căldură;

b) fereastră cu gratii;

c) scaun;

d) masă;

e) nişă depozitare;

f) cuier;

g) suport TV;

h) paturi suprapuse;

i) priză alimentare energie electrică;

j) priză semnal TV;

k) sistem de comunicare de tip interfon;

l) terminal sistem radioficare;

m) chiuvetă şi vas wc-monobloc;

n) poliţă pentru chiuvetă;

o) oglindă;

p) duş şi cadă duş;

q) perdea;

r) uşă metalică;

s) spaţiu tehnic.

Art. 2. - (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim semideschis sunt alcătuite din 2 volume: un volum destinat odihnei propriu-zise şi un volum destinat activităţilor igienico-sanitare.

(2) Uşa este metalică şi este prevăzută, īn partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oţel, cu lăţimea de 300 mm şi īnălţimea de 110 mm, şi, īn partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu īncuietoare autoblocantă. Dispozitivul de īnchidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare īn minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.

(3) Uşa de acces īn cameră se deschide numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.

Art. 3. - (1) Paturile sunt suprapuse.

(2) Pentru pat sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudură;

b) primul pat se poziţionează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanţe fiind calculate de la pardoseală;

c) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin īmbinări nedemontabile de ambele paturi;

d) dimensiunile de construcţie ale acestuia nu depăşesc, de regulă, 900 mm lăţime şi 2.000 mm lungime;

e) se fixează direct īn pardoseală, utilizānd bolţuri securizate;

f) este confecţionat din oţel;

g) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foale perforată de oţel, cu margini de siguranţă rotunjite īn jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale.

(3) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură şi ignifuge.

Art. 4. - (1) Camerele se dotează cu 2 mese.

(2) Mesele se amplasează la o distanţă care să permită trecerea simultană a 2 persoane pe intervalul creat īntre masă şi fereastră.

(3) Pentru masă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este confecţionată prin sudare, din oţel;

b) suprafaţa superioară a mesei este din lemn tare, prezintă rezistenţă la uzură, avānd margini rotunjite;

c) se rabatează pe latura mică;

d) la partea liberă se sprijină pe un picior fixat īn balama tip pivot acoperită, sudată pe partea interioară a mesei;

e) are lăţimea de 750 mm şi lungimea de 1.500 mm;

f) este de tip consolă;

g) se poziţionează la 750 mm-800 mm faţă de pardoseală.

(4) Masa se completează cu 5 scaune din material plastic.

Art. 5. - (1) Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare cuprinde 2 duşuri, 2 căzi de duş, 2 chiuvete, 2 vase de WC şi 2 oglinzi. Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct, cu acces din spaţiul destinat odihnei propriu-zise. Acest spaţiu trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel īncāt să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului.

(2) La intrarea īn acest spaţiu se montează o uşă din lemn dur, fără posibilitate de blocare, fixată īn balamale tip pivot acoperite, avānd deschiderea spre spaţiul destinat odihnei.

(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţilor igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.

(4) Duşul şi cada de duş sunt separate de restul instalaţiilor sanitare printr-un perete despărţitor. La intrarea īn spaţiul afectat activităţii de īmbăiere se pot monta perdele pānă la īnălţimea umărului. Lungimea perdelei de dus se calculează astfel īncāt să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

Art. 6. - (1) Chiuvetele şi vasele de WC sunt separate īntre ele printr-un perete despărţitor, cu īnălţimea maximă de 2.000 mm.

(2) La intrarea īn spaţiul destinat fiecărei chiuvete se pot monta perdele pānă la īnălţimea umărului. Lungimea perdelei se calculează astfel īncāt să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(3) Chiuveta este confecţionată din oţel inoxidabil brut tratat şi este prevăzută cu fixări pentru perete, mascate şi rezistente. Este construită dintr-o singură piesă, fără īmbinări demontabile sau fisuri.

Art. 7. - Pentru chiuvetă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită pānă ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin īmpingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic īncorporat;

c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 8. - (1) La intrarea īn spaţiul destinat vasului de WC se poate monta o uşă, fără dispozitiv de blocare, avānd īnălţimea pānă la nivelul umărului. Lungimea uşii se calculează astfel īncāt să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Vasul de WC este confecţionat din oţel inoxidabil brut tratat şi este prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente. Este construit dintr-o singură piesă, fără īmbinări demontabile sau fisuri.

(3) Pentru vasul de WC sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii;

a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită pānă la un aspect satinat;

c) partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei īn flux circular;

d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin īmpingere;

e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. - (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.

(2) Pentru poliţă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este construită dintr-o singură bucată, fără īmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafaţa este finisată astfel īncāt să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri;

d) prinderea īn perete se face cu bolţuri securizate;

e) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm.

Art. 10. - (1) Oglinda se poziţionează deasupra chiuvetei.

(2) Pentru oglindă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii;

a) este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi īnalt reflectantă, este rezistentă la zgāriere, cojiri şi depuneri;

b) este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;

c) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare.

Art. 11. - (1) Spaţiul destinat īmbăierii cuprinde duşul şi cada de duş, care se amplasează lāngă chiuvetă sau vasul de WC, fiind separat de acestea printr-un perete despărţitor cu īnălţimea maximă de 2.000 mm. La intrarea īn spaţiul destinat īmbăierii se pot monta perdele pānă la īnălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel īncāt să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Pentru duş sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este construit din oţel inoxidabil;

b) capul de duş este fixat īn perete şi este realizat din oţel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic īncorporat;

d) să permită un flux de 8-12 l/min., cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duş sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este rezistentă la lovituri;

b) este construită dintr-o singură piesă, fără īmbinări sau fisuri;

c) suprafaţa exterioară este şlefuită;

d) nu depăşeşte dimensiunea 750 mm x 750 mm;

e) īncorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 12. - (1) Spaţiile de depozitare a bunurilor şi obiectelor personale se amenajează sub forma unei nişe, īn perete, pe 3 niveluri, astfel īncāt să poată fi depozitate cele menţionate, īn volum de 0,25 mc, pentru fiecare persoană privată de libertate (lăţimea 0,4 m, adāncimea 0,5 m, īnălţimea 1,25 m).

(2) īn spaţiul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un cuier, cu cel mult 20 de braţe pentru agăţat.

Art. 13. - (1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lāngă priza de alimentare cu energie electrică (220).

(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, avānd, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) este confecţionat prin turnare, din beton sau din confecţie metalică;

b) este de tip consolă;

c) permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiunile prevăzute de anexa nr. 1, pct. III - Alte obiecte şi bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

d) se poziţionează la 1.600 mm-1.700 mm faţă de pardoseală;

e) asigură vizionarea programelor TV concomitent de către toate persoanele private de libertate.

Art. 14. - Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 15. - Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 16. - Pentru ventilaţie, īn partea superioară a peretelui spre exterior, īn imediata apropiere a spaţiului pentru īmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din metal rezistent la coroziune.

Art. 17. - (1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tāmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii. Gratiile sunt construite, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiunea dreptunghiulară şi bare verticale de oţet cu secţiune rotundă, cu ochiuri verticale de 100 mm x 300 mm.

(3) Gratiile de la fereastră se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă. Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte īnaltă rezistenţă la tăiere.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CARACTERISTICILE

privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim deschis, cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi de īncălzire

 

Art. 1. - Amenajarea şi dotarea camerelor destinate condamnaţilor care execută pedeapsa īn regim deschis cuprind următoarele:

a) fereastră cu gratii;

b) registru de căldură;

c) scaun;

d) masă;

e) nişă depozitare;

f) rafturi;

g) cuier;

h) noptieră;

i) paturi suprapuse;

j) suport TV;

k) priză alimentare energie electrică;

l) priză semnal TV;

m) sistem de comunicare de tip interfon;

n) terminal sistem radioficare;

o) chiuveta şi vas wc-monobloc,

p) poliţă pentru chiuvetă;

q) oglindă;

r) duş şi cadă duş;

s) perdea;

t) uşă;

u) spaţiu tehnic.

Art. 2. - (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa īn regim deschis sunt alcătuite din 3 volume: un volum destinat odihnei propriu-zise, un volum destinat activităţilor igienico-sanitare şi un volum destinat depozitării bunurilor şi obiectelor personale.

(2) Uşa de acces īn cameră se deschide numai spre holul secţiei de deţinere. Uşa poate fi din materiale uşoare şi proiectată astfel īncāt să asigure rezistenţă la uzură şi tratată prin ignifugare. Este prevăzută cu fereastră rectangulară, cu dimensiunea de 300 mm x 600 mm.

Art. 3. - (1) Paturile sunt suprapuse.

(2) Pentru pat sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudură;

b) primul pat se poziţionează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanţe fiind calculate de la pardoseală;

c) dimensiunile de construcţie ale acestuia nu depăşesc, de regulă, 900 mm lăţime şi 2.000 mm lungime;

d) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin īmbinări nedemontabile de ambele paturi;

e) este confecţionat din oţel;

f) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foale perforată de oţel, cu margini de siguranţă rotunjite īn jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale.

(3) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură şi ignifuge.

Art. 4. - (1) Camerele se dotează cu 2 mese.

(2) Mesele se poziţionează, de regulă, īn apropierea ferestrelor, la o distanţă care să permită trecerea simultană a 2 persoane pe intervalul creat īntre masă şi fereastră.

(3) Pentru masă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este confecţionată prin sudare, din oţel;

b) suprafaţa superioară a mesei este din lemn tare, prezintă rezistenţă la uzură, avānd margini rotunjite;

c) are lăţimea de 750 mm şi lungimea de 1.500 mm;

d) suprafaţa superioară a mesei se poziţionează la 750 mm-800 mm faţă de pardoseală.

(4) Masa se completează cu 5 scaune din material plastic.

Art. 5. - (1) Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare cuprinde 2 duşuri, 2 căzi de duş, 2 chiuvete, 2 vase de WC şi 2 oglinzi. Instalaţiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct cu acces din spaţiul destinat odihnei propriu-zise. Acest spaţiu trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel īncāt să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului.

(2) La intrarea īn acest spaţiu se montează o uşă din lemn/aluminiu/PVC, fără posibilitate de blocare, fixată īn balamale tip pivot acoperite, avānd deschiderea spre spaţiul destinat odihnei.

(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţilor igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.

(4) Duşul şi cada de duş sunt separate de restul instalaţiilor sanitare printr-un perete despărţitor La intrarea īn spaţiul afectat activităţii de īmbăiere se pot monta perdele pānă la īnălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel īncāt să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

Art. 6. - (1) Chiuvetele şi vasele de WC sunt separate īntre ele printr-un perete despărţitor, cu īnălţimea maximă de 2.000 mm.

(2) La intrarea īn spaţiul destinat chiuvetei se pot monta perdele pānă la īnălţimea umărului. Lungimea perdelei se calculează astfel īncāt să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(3) Chiuveta este confecţionată din oţel inoxidabil brut tratat şi este prevăzută cu fixări pentru perete, mascate şi rezistente. Este construită dintr-o singură piesă, fără īmbinări demontabile sau fisuri.

(4) Pentru chiuvetă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită pānă ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin īmpingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic īncorporat;

c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 7. - (1) La intrarea īn spaţiul destinat vasului de WC se poate monta o uşă, fără dispozitiv de blocare, avānd īnălţimea pānă la nivelul umărului. Lungimea uşii se calculează astfel īncāt să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Vasul de WC este confecţionat din oţel inoxidabil brut tratat şi este prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente. Este construit dintr-o singură piesă, fără īmbinări demontabile sau fisuri.

(3) Pentru vasul de WC sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită pānă la un aspect satinat;

c) partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei īn flux circular;

d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin īmpingere;

e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 8. - (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.

(2) Pentru poliţă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este construită dintr-o singură bucată, fără īmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafaţa este finisată astfel īncāt să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri;

d) prinderea īn perete se face cu bolţuri securizate;

e) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm.

Art. 9. - (1) Oglinda se poziţionează deasupra chiuvetei.

(2) Pentru oglindă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi īnalt reflectantă, este rezistentă la zgāriere, cojiri şi depuneri;

b) este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;

c) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare.

Art. 10. - (1) Spaţiul destinat īmbăierii cuprinde duşul şi cada de duş, care se amplasează lāngă chiuvetă sau vasul de WC, fiind separat de acestea printr-un perete despărţitor cu īnălţimea maximă de 2.000 mm. La intrarea īn spaţiul destinat īmbăierii se pot monta perdele pānă la īnălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel īncāt să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Pentru duş sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este construit din oţel inoxidabil;

b) capul de duş este fixat īn perete şi este realizat din oţel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic īncorporat;

d) să permită un flux de 8-12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duş sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este rezistentă la uzură şi lovituri;

b) este construită dintr-o singură piesă, fără īmbinări sau fisuri:

c) suprafaţa exterioară este şlefuită;

d) nu depăşeşte dimensiunea 750 mm x 750 mm;

e) īncorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare

Art. 11, - (1) Spaţiile de depozitare a obiectelor de igienă personală, cum ar fi ustensilele de scris, hainele, īncălţămintea, se amenajează īntr-o īncăpere separată de spaţiul destinat odihnei propriu-zise. La intrarea īn acest spaţiu se montează o uşă din lemn/aluminiu/PVC, fixată īn balamale tip pivot acoperite, fără posibilitate de blocare, avānd deschiderea spre spaţiul destinat odihnei. Īn aceste spaţii de depozitare se amplasează rafturi suprapuse, din oţel, fixate atāt īn pardoseală, cāt şi īn perete.

(2) Suprafaţa fiecărui raft este confecţionată din lemn tare şi prezintă rezistenţă la uzură. Se dimensionează astfel īncāt să poată asigura depozitarea unui volum de 0,3 mc, calculat pentru fiecare persoană privată de libertate.

Art. 12. - (1) īn spaţiul destinat odihnei se pot amplasa noptiere, din lemn sau metal, fixate pe perete, 2 cāte 2, suspendate, īn imediata apropiere a paturilor. Dimensiunile unei noptiere nu vor depăşi 500 mm x 500 mm x 300 mm.

(2) De asemenea, īn spaţiul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un cuier metalic, cu cel mult 2 braţe pentru agăţat, pentru fiecare persoană privată de libertate.

Art. 13. - (1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lāngă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).

(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, avānd, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) este confecţionat prin turnare, din beton sau din confecţie metalică;

b) este de tip consolă;

c) permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiunile prevăzute de anexa nr. 1, pct. III - Alte obiecte şi bunuri, Subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

d) se poziţionează la 1.600 mm - 1.700 mm faţă de pardoseală;

e) asigură vizionarea programelor TV concomitent de către toate persoanele private de libertate.

Art. 14. - Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 15. - Pentru ventilaţie, īn partea superioară a peretelui spre exterior, īn imediata apropiere a spaţiului pentru īmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din metal rezistent la coroziune.

Art. 16. - (1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tāmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii. Gratiile sunt construite, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiunea dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă, cu ochiuri verticale de 100 mm x 300 mm.

(3) Gratiile de la fereastră se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă. Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte īnaltă rezistenţă la tăiere.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

CARACTERISTICILE

privind amenajarea şi dotarea camerelor pentru executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea

 

Art. 1. - Amenajarea şi dotarea camerelor pentru executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea cuprind următoarele:

a) fereastră cu gratii;

b) registru de căldură;

c) masă;

d) scaun;

e) pat;

f) raft;

g) cuier;

h) sistem de comunicare de tip interfon;

i) terminal sistem radioficare;

j) duş şi cadă de duş;

k) chiuvetă şi vas wc-monobloc;

l) poliţă pentru chiuvetă;

m) oglindă;

n) perdea;

o) grilaj siguranţă;

p) uşă metalică cu grilaj;

q) vizetă cu geam de protecţie;

r) spaţiu tehnic.

Art. 2. - (1) Camerele pentru executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea sunt construite īn sistem monovolum.

(2) Uşa este metalică şi este prevăzută, īn partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oţel, cu lăţimea de 300 mm şi īnălţimea de 110 mm, şi, īn partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu īncuietoare autoblocantă. Dispozitivul de īnchidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare īn minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.

(3) Uşa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă, dispuse īntr-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de 100 mm şi īnălţimea de 150 mm. Īn partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate īn uşă. Grilajul se montează īntr-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite şi se fixează īn perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască īngropată cu oprire totală.

(4) Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte īnaltă rezistenţă la tăiere.

(5) Uşa de acces īn cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.

(6) Pentru prevenirea unor acţiuni ostile din partea persoanelor private de libertate se amenajează suplimentar un grilaj metalic de siguranţă care să īmpiedice apropierea lor de uşă, Caracteristicile grilajului metalic de siguranţă sunt identice cu cele prevăzute pentru grilajul de la uşa metalică.

Art. 3. - (1) Pentru pat sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) dimensiunile de construcţie ale acestuia nu depăşesc, de regulă, 900 mm lăţime şi 2.000 mm lungime;

b) este de formă tip cuşetă şi se fixează īn consolă direct īn perete sau metalic cu picioarele fixate īn pardoseală;

c) se poziţionează la 550 mm distanţă faţă de pardoseală;

d) este confecţionat din oţel cu aceleaşi caracteristici ca cele ale oţelului folosit la confecţionarea grilajului uşii;

e) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foale perforată de oţel, cu margini de siguranţă rotunjite īn jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale.

(2) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură şi ignifuge.

Art. 4. - (1) Masa se amplasează la baza ferestrei.

(2) Pentru masă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este confecţionată prin turnare, din beton armat;

b) este de tip consolă;

c) are lăţimea de 400 mm şi lungimea de 500 mm;

d) se poziţionează la 750 mm-800 mm faţă de pardoseală.

(3) Masa se completează cu un scaun metalic, fără spătar, īncastrat īn pardoseală. Scaunul poate fi sudat de piciorul mesei formānd īmpreună cu aceasta un ansamblu masă-scaun.

Art. 5. - (1) Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare cuprinde duşul, cada de duş, chiuveta, vasul de WC şi oglinda. Instalaţiile igienico-sanitare sunt antivandalism şi se amplasează pe latura opusă patului. Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărţitor şi trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel īncāt să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului.

(2) La intrarea īn acest spaţiu, pentru asigurarea intimităţii, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului şi capului, atunci cānd face dus,

(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţilor igienico-sanitare trebuie să fie construite din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.

Art. 6. - Chiuveta şi vasul de WC sunt de tip monobloc, construite īn sistem antivandalism. Modulul este construit dintr-o singură piesă, fără īmbinări demontabile sau fisuri, din oţel inoxidabil brut tratat, şi este prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente la smulgere şi rupere.

Art. 7. - Pentru chiuvetă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită pānă ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin īmpingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic īncorporat;

c) permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte,

Art. 8. - Pentru vasul de WC sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită pānă la un aspect satinat;

c) partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei īn flux circular;

d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin īmpingere;

e) permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. - (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.

(2) Pentru poliţă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este construită dintr-o singură bucată, fără īmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafaţa este finisată astfel īncāt să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri;

d) prinderea īn perete se face cu bolţuri securizate;

e) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm.

Art. 10. - (1) Oglinda se poziţionează deasupra modulului chiuvetă-vas de WC.

(2) Pentru oglindă sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi īnalt reflectantă, este rezistentă la zgāriere, cojiri şi depuneri;

b) este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;

c) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare.

Art. 11. - (1) Duşul şi cada de duş se amplasează lāngă modulul chiuvetă-vas WC.

(2) Pentru duş sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este construit din oţel inoxidabil;

b) capul de duş este fixat īn perete şi este realizat din oţel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic īncorporat;

d) să permită un flux de 8-12 l/min., cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duş sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este rezistentă la uzură şi lovituri;

b) este construită dintr-o singură piesă, fără īmbinări sau fisuri;

c) suprafaţa exterioară este şlefuită;

d) nu depăşeşte dimensiunea 750 mm x 750 mm;

e) īncorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare,

Art. 12. - (1) Spaţiile pentru păstrarea anumitor bunuri şi obiecte personale se amenajează sub forma unui raft,

(2) Pentru raft sunt avute īn vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:

a) este confecţionat prin turnare, din beton sau din confecţie metalică;

b) este de tip consolă;

c) are dimensiunea de 300 mm x 400 mm;

d) se poziţionează la 1.400 mm-1,600 mm faţă de pardoseală;

e) poate fi amplasat īn apropierea patului.

(3) Lāngă spaţiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 braţe.

Art. 13. - Pe peretele cu uşa se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.

Art. 14. - Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 15. - Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură, protejate antivandalism cu ajutorul unei măşti de protecţie.

Art. 16. - Pentru ventilaţie, īn partea superioară a peretelui spre exterior, īn imediata apropiere a spaţiului pentru īmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din metal rezistent la coroziune.

Art. 17. - (1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tāmplărie metalică/aluminiu/PVC. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă prin sudare la construcţiile noi sau prin ancorare chimică, la construcţiile existente. Are aceleaşi caracteristici precum grilajul de la uşă de acces īn cameră.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

 

Īn temeiul prevederilor art. IV alin. (7) din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal, şi ale art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Situaţia prevăzută la art. 1 se actualizează anual, pānă la data de 1 mai a fiecărui an, locurile de deţinere avānd obligaţia de a formula propuneri către Administraţia Naţională a Penitenciarelor pānă la data de 1 februarie a fiecărui an.

(2) īn cazul efectuării unor lucrări de investiţii şi reparaţii sau al luării unor măsuri de decongestionare a spaţiilor de cazare care conduc la asigurarea unor condiţii corespunzătoare de detenţie şi impun reclasificarea clădirii ori īn cazul apariţiei unor situaţii care determină includerea, īn condiţiile legii, a unor clădiri din categoria celor corespunzătoare īn categoria celor necorespunzătoare, se realizează o nouă actualizare a situaţiei prevăzute la alin. (1).

(3) īn cazul īn care īn situaţia clădirilor destinate cazării persoanelor private de libertate intervin modificări de natură a determina includerea sau scoaterea īn/din categoria clădirilor care asigură condiţii corespunzătoare de detenţie, Comisia prevăzută la art. II din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal reevaluează clădirile din perspectiva modificărilor intervenite şi transmite situaţia actualizată a acestora la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, īn termen de 10 zile.

(4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor centralizează lunar şi īnaintează Ministerului Justiţiei modificările transmise de locurile de deţinere īn vederea iniţierii demersurilor de actualizare a situaţiei centralizate a clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, pānă pe data de 5 a lunii curente pentru propunerile primite īn luna anterioară.

Art. 3. - Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor lua măsuri pentru ducerea la īndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 17 octombrie 2017.

Nr. 2.773/C.

 

ANEXĂ

 

SITUAŢIA

centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

 

Nr.

crt.

Locul de deţinere

Spatii de cazare a persoanelor private de libertate

Condiţii

corespunzătoare

Condiţii

necorespunzătoare

Criterii de neconformitate. potrivit art. 55 din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare

Număr de inventar

0

1

2

3

4

5

6

1

Penitenciarul

Aiud

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), f)

100007

Spaţiul de cazare nr. 2

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 55f alin. (3) lit. a), b), e), f)

100010

Spaţiul de cazare nr. 3

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e), f)

100011

Spaţiul de cazare nr. 4

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e), f)

100014

2

Penitenciarul Arad

Spaţiul de cazare nr. 1

24.07.2012- 28.02.2013; īncepānd cu data de 01.05.2013

01.03.2013-30.04.2013

art. 551 alin. (3) lit. a), e), f)

100054

Spaţiul de cazare nr.2

īncepānd cu data de 24.07.2012

-

-

100053

Spaţiul de cazare nr. 3

īncepānd cu data de 24.07.2012

-

-

100052

Spaţiul de cazare nr. 4

01.01.2013-30.06.2017

24.07.2012-31.12.2012; īncepānd cu data de 01.07.2017

art. 551 alin. (3) lit. e), f)

100051

Spaţiul de cazare nr. 5

01.02.2013- 28.02.2013; 01.10.2013- 30.11.2013;

01.02.2014-31.03.2014; 01.11.2014- 30.06.2015;

īncepānd cu data de 01.08.2015

24.07.2012- 31.01.2013; 01.03.2013- 30.09.2013;

01.12.2013- 31.01.2014; 01.04.2014- 31.10.2014;

01.07.2015- 31.07.2015

art. 551 alin. (3) lit. a)

100002

Spaţiul de cazare nr. 6

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100003

3

Penitenciarul Bacău

Spaţiul de cazare nr. 1

01 07 2012-31 07 2012; 01.09. 2012-31.05.2015

01.08.2012-31.08.2012; īncepānd cu data de 01 06 2015

art. 551 alin. (3) lit. a), e)

1D0067

Spaţiul de cazare nr.2

01.04.2014-30.06 2014; 01.07.2016-31.08.2016

24.07.2012-31.03.2014; 01.07.2014-30.06.2016;

īncepānd cu data de 01.09.2016

art. 551 alin. (3) lit. a)

100013

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), e)

1D0014

Spaţiul de cazare nr. 4

īncepānd cu data de 01.05.2017

24.07.2012-31.05.2015

art. 551 alin. (3) lit. a), e), f)

100117

Spaţiul de cazare nr. 5

24.07.2012-30.04.2015

īncepānd cu data de 01.05.2015

art. 551 alin. (3) lit. a); e)

100118

Spaţiul de cazare nr. 6

-

01.06.2015-30.06.2015

art. 551 alin. (3) lit. a), e)

100073

4

Penitenciarul Baia Mare

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin, (3) lit. a), b), c), e)

150004

Spaţiul de cazare nr.2

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

150006

5

Penitenciarul Bistriţa

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e), f)

100015

Spaţiul de cazare nr. 2

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), f)

100018

Spaţiul de cazare nr. 3

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e), f)

100019

6

Penitenciarul Botoşani

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100042

Spaţiul de cazare nr. 2

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100007

Spaţiul de cazare nr. 3

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100010

Spaţiul de cazare nr. 4

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551, alin. (3) lit. a)

100090

7

Penitenciarul Brăila

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

105

Spaţiul de cazare nr.2

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b),c),e)

0.013

Spaţiul de cazare nr. 3

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

138

8

Penitenciarul Bucureşti-Jilava

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), e), f)

100012

Spaţiul de cazare nr.2

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), f)

100059

Spaţiul de cazare nr. 3

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c)

100009

Spaţiul de cazare nr. 4

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. e)

100029

9

Penitenciarul Bucureşti-Rahova

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110022

Spaţiul de cazare nr.2

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110023

Spaţiul de cazare nr. 3

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110024

Spaţiul de cazare nr. 4

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110025

Spaţiul de cazare nr. 5

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a),f)

110026

Spaţiul de cazare nr. 6

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110027

Spaţiul de cazare nr. 7

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110028

Spaţiul de cazare nr. 8

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110029

Spaţiul de cazare nr. 9

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin, (3) lit. a), f)

110030

Spaţiul de cazare nr. 10

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

110031

Spaţiul de cazare  nr. 11

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin, (3) lit. a), f)

110032

Spaţiul de cazare  nr. 12

īncepānd cu data de 01.01.2017

-

-

110073

Spaţiul de cazare nr. 13

24.07.2012 - 30.07.2017

īncepānd cu data de 01.08.2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

110052

Spaţiul de cazare nr. 14

01.01.2017 - 30.07.2017

īncepānd cu data de 01.08.2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

110053

 

10

Centrul de Detenţie Brăila - Tichileşti

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) fit. a), c), e)

100019

Spaţiul de cazare nr. 2

01.01.2013 - 31.12.2013;

īncepānd cu data de 01.11.2014

01.01.2014 - 31.10.2014

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

100059

Spaţiul de cazare nr. 3

īncepānd cu data de 08.06.2017

-

-

100013

Spaţiul de cazare nr. 4

24.07.2012 - 31.07.2012; 01.01.2013 - 31.12.2016;

īncepānd cu data de 01.02.2017

01.08.2012 - 31.12.2012; 01.01.2017 - 31.01.2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

100031

11

Centrul de Detenţie Craiova

Spaţiul de cazare nr. 1

īncepānd cu data de 01.04.2014

24.07.2012 - 31.03.2014

art. 551 alin. (3) lit. a)

100001

Spaţiul de cazare nr.2

īncepānd cu data de 01.04.2014

24.07.2012 - 31.03.2014

art. 551 alin. (3) lit. a)

100002

Spaţiul de cazare nr. 3

īncepānd cu data de 24.07.2012

-

-

100003

Spaţiul de cazare nr. 4

01.10.2012-31.10.2012;

īncepānd cu data de 01.03.2014

01.11.2012-28.02.2014

art. 551 alin. (3) lit. a)

100029

12

Centrul Educativ Buziaş

Spaţiul de cazare nr. 1

24.07.2012- 30.012013; 01.09.2013-30.09.2013;

01.052014-31.032015

01.02.2013-31.08.2013; 01.10.2013 - 30.04.2014

īncepānd cu data de 01.04.2015

art. 551 alin. (3) lit. a)

100012

Spaţiul de cazare nr.2

24.07.2012-31.05.2015; 01.08.2016-31.08.2016;

īncepānd cu data de 01.08.2017

01.06.2015-31.07.2016; 01.09.2016 - 31.07.2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

100013

Spaţiul de cazare nr. 3

īncepānd cu data de 01.06.2016

-

-

100014

Spaţiul de cazare nr. 4

01.122015-30.11.2016;

īncepānd cu data de 01.10.2017

01.12.2016 - 30.09.2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

100015

13

Centrul Educativ Tārgu Ocna

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. c)

100.1.6.2.05.6

Spaţiul de cazare nr.2

 

īncepānd cu data de

24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. c)

100.1.6.2.04

14

Penitenciarul Codlea

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100028

Spaţiul de cazare nr.2

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100026

Spaţiul de cazare nr. 3

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100003

Spaţiul de cazare nr. 4

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100008

Spaţiul de cazare nr. 5

īncepānd cu data de 24.07.2012

 

 

100023

Spaţiul de cazare nr. 6

24.07.2012-31.03.2014; 01.06.2014 - 30.06.2016

01.11.2016 - 31.12.2016;

īncepānd cu data de 01.03.2017

01.04.2014 - 31.05.2014;

01.07.2016 - 31.10.2016;

01.01.2017 - 28.02.2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

100050

Spaţiul de cazare nr. 7

24.07.2012 - 30.04.2014; 01.06.2014 - 30.06.2014

01.08.2014 - 28.02.2015; 01.04.2015 - 31.03.2016 01

05 2016 - 31.05 2016; 01.02.2017 - 28.02.2017

īncepānd cu data de 01.04.2017

01.05.2014 - 31.05.2014; 01.07.2014 - 31.07.2014;

01.03.2015 - 31.03.2015; 01.04.2016 - 30.04.2016;

01.06.2016 - 31.01.2017; 01.03.2017 -31.03.2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

100059

15

Penitenciarul Mioveni - Colibaşi

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), d), f)

1,6.4.111

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), d), f)

1.6.4.104

Spaţiul de cazare nr. 3

-

24.07.2012-04.07.2014

art. 551 alin. (3) lit. b), c), e), f)

1.6.4.109

Spaţiul de cazare nr. 4

-

īncepānd cu data de 05.07.2014

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

1.2.7.101

16

Penitenciarul Craiova

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e),f)

1002

Spaţiul de cazare nr.2

-

-

-

1045,1

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

1007

Spaţiul de cazare nr. 4

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e), f)

1008

Spaţiul de cazare nr. 5

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), f)

1010

Spaţiul de cazare nr. 6

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e)

1061,1

Spaţiul de cazare nr. 7

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), o), f)

1011

Spaţiul de cazare nr. 8

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e), f)

1049.1

Spaţiul de cazare nr. 9

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e), f)

1072.1

Spaţiul de cazare nr. 10

-

īncepānd cu data de 05.09.2016

art. 551 alin. (3) lit. b)

1073

 

17

Penitenciarul Deva

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

100003

18

Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c),f)

100019

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), f)

100021

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100003

Spaţiul de cazare nr. 4

-

īncepānd cu data de

24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c)

100002

Spaţiul de cazare nr. 5

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100001

Spaţiul de cazare nr. 6

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin, (3) lit. c)

100044

19

Penitenciarul Focşani

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin, (3) lit. a), b), c), e)

1006

Spaţiul de cazare nr. 2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

1052

Spaţiul de cazare nr. 3

īncepānd cu data de 24.07.2012

-

-

1003

20

Penitenciarul Găeşti

Spaţiul de cazare nr. 1

īncepānd cu data de 01.03.2017

01.09.2014 - 28.02.2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

1002

Spaţiul de cazare nr. 2

01.10.2012-31.07.2013

īncepānd cu data de 01.08.2013

art. 551 alin. (3) lit. a).f)

1008

Spaţiul de cazare nr. 3

īncepānd cu data de 01.03.2013

-

-

1009

Spaţiul de cazare nr. 4

-

īncepānd cu data de 01.04.2013

art. 551 alin. (3) lit. a), e), f)

1011

21

Penitenciarul Galaţi

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) fit. a), c), e)

111272100013

Spaţiul de cazare nr. 2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) fit. a), c), e)

111276100033

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c). f)

111012100023

22

Penitenciarul Gherla

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e), f)

110008

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

110005

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 28.08.2016

art. 551 alin, (3) lit. c)

110075

Spaţiul de cazare nr. 4

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin, (3) lit. a), b), c), e)

110031

Spaţiul de cazare nr. 5

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

110032

23

Penitenciarul Giurgiu

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), d), e), f)

100023

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), d), e), f)

100024

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), e), f)

100025

Spaţiul de cazare nr. 4

01.10.2016-31.122016;

īncepānd cu data de 01.03.2017

24.07.2012 - 30.09.2016; 01.01.2017 - 28.02.2017

art. 551 alin. (3) lit. a), d), e)

100033

Spaţiul de cazare nr. 5

Infirmerie

-

-

100022

24

Penitenciarul Iaşi

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

100021

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e)

100022

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

100043

25

Penitenciarul Mărgineni

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)

10000

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)

10040

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)

10052

26

Penitenciarul Miercurea-Ciuc

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

164101

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

164102

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

154103

Spaţiul de cazare nr. 4

-

īncepānd cu data de 01.08.2013

art. 551 alin. (3) lit. c)

127100

27

Penitenciarul Oradea

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c)

100002

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

100005

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100007

28

Penitenciarul Craiova-Pelendava

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e), f)

100152

Spaţiul de cazare nr. 2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. b). c), f)

100046

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 15.08.2013

art. 551 alin. (3) lit. a), c), f)

100137

Spaţiul de cazare nr. 4

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), f)

100065

Spaţiul de cazare nr. 5

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), f)

100083

29

Penitenciarul Ploieşti

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), e), f)

100002

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

100140

Spaţiul de cazare nr. 3

01.03.2015-31.05.2015

24.07.2012 - 28.02.2015 īncepānd cu data de 01.06.2015

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

100008

Spaţiul de cazare nr. 4

24.07.2012- 31.032013; 01.12.2013- 28.02.2014

01.04.2013 - 30.11.2013; 01.03.2014-30.04.2014

art. 551 alin. (3) lit. a), f)

100015

 

30

Penitenciarul Constanţa-Poarta Albă

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e)

100005

Spaţiul de cazare nr.2

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e)

100006

Spaţiul de cazare nr. 3

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

100033

Spaţiul de cazare nr. 4

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b),c),e)

100030

Spaţiul de cazare nr. 5

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c)

100050

Spaţiul de cazare nr. 6

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e)

100053

Spaţiul de cazare nr. 7

 

Īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c)

100054

Spaţiul de cazare nr. 8

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c)

100055

Spaţiul de cazare nr. 9

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c)

100056

Spaţiul de cazare nr. 10

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e)

100109

Spaţiul de cazare nr. 11

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e)

100107

Spaţiul de cazare  nr. 12

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b)

100106

Spaţiul de cazare nr. 13

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e)

100104

Spaţiul de cazare nr. 14

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e)

100103

Spaţiul de cazare  nr. 15

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e)

100102

Spaţiul de cazare nr. 16

-

24.07.2012-22.04.2015

art. 551 alin. (3) lit. a), b)

100101

Spaţiul de cazare nr. 17

01.08.2015- 31.10.2015; 01.12.2015- 31.12.2015;

01.08.2016- 31.08.2016; 01.04.2017- 31.05.2017

01.10.2013-31.07.2015; 01.11.2015- 30 11.2015;

01.01.2016- 31.07.2016; 01.09.2016- 31.03.2017;

īncepānd cu data de

01.06.2017

art. 551 alin. (3) lit. b)

100115

31

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tārgu Ocna

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a),f)

100059

32

Penitenciarul Satu Mare

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100032

Spaţiul de cazare nr. 2

īncepānd cu data de 24.07.2012

-

-

100018

33

Penitenciarul Slobozia

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c)

100233

Spaţiul de cazare nr. 2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100001

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin, (3) lit. c)

100026

Spaţiul de cazare nr. 4

01.11.2013- 31.03.2014; 01.07.2014- 30.09.2014;

01.09.2015- 31.10.2015

24.07.2012-31.10.2013; 01.04.2014- 31.06.2014;

01.10.2014- 31.08.2015;

īncepānd cu data de 01.11.2015

art. 551 alin. (3) lit. a)

100024

Spaţiul de cazare nr. 5

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. c)

1D0016

34

Penitenciarul Tārgu Jiu

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e), f)

100002

Spaţiul de cazare nr. 2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) fit. a), c), e)

100019

35

Penitenciarul Tārgu Mureş

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), c), e), f)

16110

Spaţiul de cazare nr. 2

-

Īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), e)

12760

36

Penitenciarul Timişoara

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100002

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c)

100004

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c)

100009

 

 

Spaţiul de cazare nr. 4

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c)

100010

Spaţiul de cazare nr. 5

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art.551 alin. (3) lit. b), c)

100014

Spaţiul de cazare nr. 6

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e)

100056

Spaţiul de cazare nr. 7

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. b)

100068

37

Penitenciarul de Femei Ploieşti - Tārgşorul Nou

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e), f)

100019

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b), e), f)

100046

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art.551 alin. (3) lit. a), b),c)

100010

Spaţiul de cazare nr. 4

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art.551 alin. (3) lit. a), b)

100043

38

Penitenciarul Tulcea

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e)

100038

Spaţiul de cazare nr. 2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. b)

100020

Spaţiul de cazare nr. 3

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. b)

100045

39

Penitenciarul Vaslui

Spaţiul de cazare nr. 1

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

100042

Spaţiul de cazare nr. 2

-

24.07.2012-09.12.2013

art. 551 alin. (3) lit. a)

100006

 

40

Penitenciarul – Spital

Bucureşti - Jilava

Spaţiul de cazare nr. 1

01.08.2012-30.11.2012

24.07.2012-31.07.2012; īncepānd cu data de 01.12.2012

art. 551 alin. (3) lit. a)

1000

Spaţiul de cazare nr.2

īncepānd cu data de 24.07.2012

-

 

1001

Spaţiul de cazare nr. 3

24.07.2012-30.09.2013

īncepānd cu data de 01.06.2017

01.10.2013-31.05.2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

1002

41

Penitenciarul - Spital Mioveni

Spaţiul de cazare nr. 1

īncepānd cu data de 24.07.2012

-

-

1.1.100

Spaţiul de cazare nr.2

-

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. b). c), d)

1.1.101

42

Penitenciarul - Spital Dej

Spaţiul de cazare nr. 1

24.07.2012-30.05.2016; 01.07.2016- 30.08.2016;

01.10.2016- 31.05.2017;

īncepānd cu data de 01.07.2017

01.06.2016- 30.06.2016;

01.09.2016- 30.09.2016;

01.06.2017- 30.06.2017

art. 551 alin. (3) lit. a)

221-100009

43

Penitenciarul – Spital Constanţa - Poarta Albă

Spaţiul de cazare nr. 1

īncepānd cu data de 24.07.2012

-

 

100003

Spaţiul de cazare nr.2

īncepānd cu data de 24.07.2012

-

-

100006

44

Penitenciarul – Spital Bucureşti – Rahova

Spaţiul de cazare nr. 1

īncepānd cu data de 24.07.2012

- .

-

100001

45

Penitenciarul - Spital Tārgu Ocna

Spaţiul de cazare nr. 1

-

Īncepānd cu data de 24.07.2012

art.551 alin. (3) lit. c), d), e),f)

121-100001

Spaţiul de cazare nr.2

24.07.2012-30.09.2014

īncepānd cu data de 01.10.2014

art. 551 alin. (3) lit. a), e)

121-100009

46

Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare Complex Flamingo

Spaţiul de cazare nr. 1

 

īncepānd cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), b)

1007

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de īnaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 15/2015

 

Avānd īn vedere prevederile art. 76 alin. (3), art. 79 alin. (7) lit. b) şi art. 177 alin. (33) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 lit. d) şi e), art. 10 alin. (3), art. 21 alin. (1) şi (2) şi art. 22 din Hotărārea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de īnaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, īn temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de īnaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 15/2015, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 267 din 21 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 46, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(6) Īn trimestrul IV al anului 2017 preţul mediu al combustibilului luat īn considerare la analiza precizată la alin. (1), īn cazul combustibilului solid, este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă īntre data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către ANRE pe baza preţurilor medii de achiziţie a combustibililor solizi raportate de toţi producătorii de energie electrică şi termică īn cogenerare care accesează schema de sprijin, iar īn cazul combustibilului gazos asigurat din reţeaua de transport şi din reţeaua de distribuţie este media ponderată a preţurilor raportate de producători conform contractelor īncheiate cu furnizorii de gaze naturale pentru trimestrul IV al anului 2017, cuprinzānd, după caz, componentele prevăzute la art. 12 alin. (3).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 16 octombrie 2017.

Nr. 94.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată īn SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de īnaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 111/2014

 

Avānd īn vedere prevederile art. 76 alin. (3) şi art. 177 alin. (33) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată īn SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de īnaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 111/2014, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 805 din 5 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 29, alineatul (31) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(31) īn trimestrul IV al anului 2017 preţul mediu al combustibilului luat īn considerare la analiza prevăzută la alin. (1), īn cazul cărbunelui, combustibilului lemnos şi biomasei agricole, este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă īntre data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către Autoritatea Naţională de Reglementare īn Domeniul Energiei pe baza preţurilor medii de achiziţie a cărbunelui, combustibilului lemnos şi biomasei agricole raportate de toţi producătorii de energie electrică şi termică īn cogenerare cărora li se aplică această metodologie, iar īn cazul combustibilului gazos asigurat din reţeaua de transport şi din reţeaua de distribuţie este determinat ca medie ponderată a preţurilor raportate de producătorii de energie electrică şi termică īn cogenerare cărora li se aplică această metodologie, conform contractelor īncheiate cu furnizorii de gaze naturale pentru trimestrul IV al anului 2017, incluzāndu-se, după caz, componentele prevăzute la art. 17 alin. (3).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 16 octombrie 2017.

Nr. 95.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4 687/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de īnvăţămānt, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat evaluate īn perioada 22 mai-23 iunie 2017, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 722 din 6 septembrie 2017, se face următoarea rectificare:

- īn anexă, la Judeţul Bacău, nr. crt. 1, coloana „Denumirea unităţii de īnvăţămānt”, īn loc de: „Colegiul Tehnic «Ioan Borcea»“se va citi: „Colegiul Tehnic «Ion Borcea»“.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.