MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 825/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 825         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 octombrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

81. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia

 

82. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 

83. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

85. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 

86. - Hotărâre privind numirea preşedintelui, a unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

87. - Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României în Comitetul pentru finanţe publice locale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

766. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.372. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia

 

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 14 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 8, domnul deputat Lazăr Sorin, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al comisiei în locul domnului deputat Matei Călin-Vasile-Andrei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 81.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 16 martie 2017, se modifică după cum urmează:

- la capitolul II - Membri supleanţi punctul 2, domnul deputat Muşoiu Ştefan, Grupul parlamentar PSD, este desemnat pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Iacomi Iulian.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 82.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 29 septembrie 2017, se modifică după cum urmează:

- la punctul I „Componenţa comisiei” poziţia 5, domnul deputat Andruşcă Dănuţ, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al comisiei în locul domnului deputat Chiriţă Dumitru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017,

Nr. 83.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 18 mai 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Serviciul Român de Informaţii este obligat să pună la dispoziţia comisiei, în termen de 7 zile lucrătoare, rapoartele, informările, explicaţiile, documentele, datele şi informaţiile solicitate şi să permită audierea personalului militar şi civil indicat de comisie.”

2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

,,(21) în cazul în care durata necesară pentru identificarea şi transmiterea informaţiilor solicitate depăşeşte termenul de 7 zile lucrătoare, Serviciul Român de Informaţii va comunica motivele şi perioada necesară pentru a prezenta răspunsul la solicitările prevăzute la alin. (2).”

3. La articolul 8, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Şedinţele comisiei se pot desfăşura independent de programul de lucru al comisiilor permanente, dar nu în acelaşi timp cu şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor, Senatului ori cu şedinţele de plen ale celor două Camere reunite.

(3) Prin excepţie de la alin. (2), şedinţele sau activităţile comisiei se pot desfăşura în acelaşi timp cu şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, a Senatului ori cu şedinţele de plen ale celor două Camere reunite, cu aprobarea birourilor permanente, după caz.”

4. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Comisia poate invita la şedinţele sale orice persoană despre care are date că ar putea deţine informaţii relevante în ceea ce priveşte sfera de activitate a Comisiei.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) au obligaţia de a se prezenta la audieri. Dispoziţiile art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului sunt aplicabile.”

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Lucrările şi actele comisiei se supun prevederilor Legii nr. 182/2002* privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - Deplasările membrilor şi ale funcţionarilor publici parlamentari ai comisiei la unităţile teritoriale ale Serviciului Român de Informaţii, precum şi la alte activităţi care sunt de competenţa comisiei se efectuează cu validarea birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, decontarea cheltuielilor efectuându-se pe baza documentelor justificative.”

Art. II. - Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 18 mai 2017, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României, în şedinţa din 18 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 85.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea preşedintelui, a unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numesc, începând cu data de 23 octombrie 2017, pentru o perioadă de cinci ani, pe locurile devenite vacante prin încetarea mandatului început la data de 23 octombrie 2012, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2012, preşedintele, un vicepreşedinte şi doi membri ai Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, după cum urmează:

- domnul Chiriţă Dumitru - în funcţia de preşedinte;

- domnul Nagy-Bege Zoltán - în funcţia de vicepreşedinte;

- doamna Sulger Cornelia - În funcţia de membru;

- domnul Gheorghe Gheorghe-Gabriel - în funcţia de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României în şedinţa din 18 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 86.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României în Comitetul pentru finanţe publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Pop Andrei este desemnat reprezentant al Parlamentului României în Comitetul pentru finanţe publice locale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 87.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul hotărârii, denumirea „Centrul de Analiză şi Strategie” se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Departamentul pentru Strategii Guvernamentale”.

2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Suma de 3.300 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2), pe baza propunerii asumate de consilierul de stat care conduce Departamentul pentru Strategii Guvernamentale şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic şi al corectitudinii desfăşurării procedurii de achiziţii publice,

(2) Departamentul pentru Strategii Guvernamentale justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de consilierul de stat şi aprobate de ordonatorul principal de credite.”

4. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 766.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 179/2017)

 

REPARTIZAREA ŞI UTILIZAREA

sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

 

Art. 1. - Suma de 1.300 mii lei prevăzută la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare” din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni realizate de Departamentul pentru Strategii Guvernamentale independent sau în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvemamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

a) organizarea şi participarea la proiecte, acţiuni, evenimente de comunicare şi/sau campanii de informare publică şi promovare a imaginii, istoriei, culturii şi intereselor româneşti, desfăşurate în ţară şi peste hotare:

b) organizarea de consultări şi dezbateri publice, de evenimente şi campanii de informare referitoare la strategii, programe şi politici publice guvernamentale şi/sau subiecte şi teme de actualitate în plan intern şi/sau european/internaţional, precum şi de acţiuni destinate diseminării informaţiilor de interes public privind actul de guvernare şi politicile guvernamentale:

c) achiziţionarea/realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate a unor materiale de prezentare şi promovare a României şi de afirmare a culturii şi identităţii naţionale, precum şi a unor materiale de promovare şi informare internă cu privire la politicile guvernamentale şi la politicile UE (cărţi, broşuri, publicaţii periodice, enciclopedii, dicţionare, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale şcolare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, afişe, hărţi, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede şi medalii comemorative şi/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiţionale, instrumente muzicale, drapele, steguleţe, uniforme de diverse tipuri, piese de recuzită şi obiecte de vestimentaţie, materiale promoţionale şi alte materiale);

d) organizarea, finanţarea şi participarea la seminare, colocvii, schimburi de experienţă, vizite de documentare, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, evenimente publice şi reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, inclusiv acţiuni şi proiecte organizate de instituţii UE sau organisme asociate acestora, pe tema politicilor publice guvernamentale, a promovării actului de guvernare şi a susţinerii comunicării europene:

e) sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, periodice, tipărituri) în scopul asigurării informării publice cu privire la actul de guvernare şi a susţinerii proiectelor şi acţiunilor de promovare a culturii, identităţii şi intereselor româneşti, în ţară şi peste hotare;

f) sprijinirea dotării şcolilor, catedrelor şi bibliotecilor folosite şi/sau frecventate de vorbitori de limbă română în terţe state cu materiale de promovare a limbii şi culturii române, prin achiziţia şi distribuirea de astfel de materiale (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, manuale şcolare, atlase, hărţi, CD-uri, DVD-uri şi altele) către autorităţile abilitate ale ţărilor respective, conform acordurilor bilaterale încheiate cu statele în cauză;

g) susţinerea financiară a Programului de internship al Guvernului României;

h) susţinerea financiară a proiectelor şi acţiunilor iniţiate şi implementate, conform reglementărilor legale în vigoare, de Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului;

i) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2 - Suma de 2.000 mii lei prevăzută la lit. d) „Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural” din anexa nr. 3/13/Q2a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni realizate de Departamentul pentru Strategii Guvernamentale, inclusiv a proiectelor şi acţiunilor realizate în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme şi organizaţii internaţionale etc. ), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare:

a) acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural, inclusiv acţiuni şi proiecte desfăşurate în ţară sau în străinătate şi dedicate marcării unor evenimente semnificative pentru istoria, cultura şi identitatea naţională;

b) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziţii, festivaluri, spectacole, evenimente publice desfăşurate în ţară şi în străinătate şi având ca obiectiv promovarea unor măsuri, proiecte, programe şi strategii guvernamentale de interes naţional şi european, inclusiv sprijinirea procesului de reformă a administraţiei publice din România şi dezvoltarea colaborării cu mediul asociativ;

c) achiziţionarea unor sondaje de opinie, studii, evaluări, rapoarte şi analize de politici publice şi strategii pentru optimizarea programelor şi strategiilor guvernamentale, inclusiv în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor publice şi, respectiv, sprijinirea liberului acces la informaţii de interes public şi a transparenţei decizionale în administraţia publică;

d) achiziţionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne şi internaţionale în domenii de interes guvernamental;

e) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de studii, evaluări şi analize de politici publice şi strategii guvernamentale, care pot fi desfăşurate inclusiv în colaborare cu organisme private, structuri de tip asociativ şi instituţii din ţară şi din străinătate;

f) invitarea în România a reprezentanţilor unor instituţii academice şi de cercetare, a unor experţi şi consultanţi în domeniile de activitate specifice Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, a reprezentanţilor unor instituţii de media, ai unor organizaţii neguvemamentale internaţionale, instituţii europene sau state membre UE;

g) susţinerea financiară a proiectelor şi acţiunilor iniţiate şi implementate, conform reglementărilor legale în vigoare, de Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului;

h) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - Pentru proiectele şi acţiunile cuprinse la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 se pot acoperi următoarele cheltuieli:

a) cazare, transport şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfăşoară activităţi specifice Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) cazare, transport, diurnă şi diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfăşoară activităţi specifice Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

c) masă în barem de 85 iei/zi/persoană, trataţii (apă, ceai şi/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în unităţi hoteliere şi în pensiuni turistice categoria maximum 3 stele pentru participanţii la acţiunile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte structuri, instituţii şi/sau organizaţii din ţară sau străinătate;

d) trataţii la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţii din ţară sau străinătate, oferite de consilierul de stat, precum şi pentru invitaţii acestuia la evenimente şi acţiuni organizate de către Departamentul pentru Strategii Guvernamentale. conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;

e) transport intern şi internaţional pentru participanţii la acţiunile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte instituţii şi/sau organizaţii din ţară sau străinătate, precum şi transport intern şi internaţional pentru diverse echipamente şi materiale (costume, decoruri, instrumente, aparatură tehnică, exponate) necesare pentru desfăşurarea acţiunilor şi proiectelor menţionate;

f) burse, taxe de participare la diverse conferinţe, reuniuni, summituri, congrese, seminare, spectacole, concursuri şi alte evenimente şi manifestări desfăşurate în ţară sau în străinătate, taxe de vizitare a unor obiective cultural-turistice din România sau din străinătate, taxe poştale, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale, poliţe de asigurare pentru obiecte de artă, exponate muzeale şi artefact© culturale aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice;

g) onorarii pentru prestaţii artistice şi cultural-ştiinţifice, respectiv pentru solişti, interpreţi de muzică (voce), instrumentişti (violonişti, pianişti etc.), şefi orchestră, şefi partidă, compozitori, autori de texte/cantautori, dirijori, coordonatori muzicali, coordonatori artistici, coregrafi, balerini, dansatori, performeri, actori profesionişti sau amatori, regizori, scenarişti, recuziteri şi alt personal tehnico-administrativ, concert-maeştri, regizori scenă, ilustratori muzicali, scriitori, poeţi, artişti plastici (pictori, sculptori, desenatori, graficieni etc.) şi alţi specialişti şi creatori în domeniul artei şi culturii, inclusiv artişti şi meşteri populari, artizani şi meşteşugari, precum şi pentru lectori şi conferenţiari invitaţi să susţină conferinţe şi prelegeri publice în domeniile în care sunt recunoscuţi ca specialişti, în limita maximă a sumei de 15.000 de lei brut/persoană;

h) achiziţia de servicii de realizare a unor sondaje de opinie, studii, cercetări, analize şi evaluări de strategii, programe şi politici publice, de realizare de campanii de informare publică şi promovare a imaginii în ţară şi în străinătate, achiziţia de servicii de realizare şi administrare site-uri de internet, precum şi achiziţia de abonamente la publicaţii din ţară şi din străinătate;

i) achiziţia de filme documentare, filme artistice, filme de scurt-metraj, filme de animaţie, filme de promovare şi videoclipuri pe diverse suporturi (casete, peliculă, CD, DVD, flash-uri US8 ş.a.), precum şi achiziţia de servicii de producţie şi conexe destinate realizării unor astfel de materiale audiovideo, inclusiv în cadrul unor parteneriate încheiate cu instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale, respectiv achiziţia de servicii de multiplicare şi distribuire a producţiilor şi materialelor menţionate mai sus, în ţară şi în străinătate;

j) achiziţia, realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate de materiale de promovare şi obiecte promoţionale: cărţi, broşuri, publicaţii periodice, enciclopedii, dicţionare, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale şcolare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, afişe, hărţi, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede şi medalii comemorative şi/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiţionale, instrumente muzicale, drapele, steguleţe, uniforme de diverse tipuri, piese de recuzită şi obiecte de vestimentaţie, materiale promoţionale şi alte materiale;

k) achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv chirie, servicii de organizare a evenimentelor, conferinţelor, expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, festivalurilor, spectacolelor, congreselor şi a altor manifestări publice, servicii fotografice şi video profesionale şi de procesare şi editare foto/video, servicii de scriere/printare şi multiplicare multimedia (pe CD, DVD, alte suporturi digitale), servicii de traducere (text, simultană, subtitrare), servicii de închiriere a standurilor la diverse manifestări şi de amenajare şi decorare a spaţiilor unde acestea se desfăşoară, achiziţia materialelor de birotică şi închirierea aparaturii tehnice necesare desfăşurării manifestărilor respective, precum şi achiziţia altor servicii şi bunuri mobile.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 68.311 din 16.10.2017 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Termenul prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

 

Bucureşti, 17 octombrie 2017.

Nr. 1.372.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.