MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 826/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 826         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

761. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.306. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sântandrei, din judeţul Bihor

 

1.307. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 34 şi 35 din unitatea administrativ-teritorială Cristineşti, judeţul Botoşani

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

597. - Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera e) se introduc trei noi litere, literele e1)-e3), cu următorul cuprins:

„e1) expert - persoana care are pregătire de specialitate atestată, potrivit legii, în domeniul în care se testează competenţele specifice ale candidatului prin proba suplimentară prevăzută la art. 31 alin. (4) din prezenta hotărâre şi care poate fi funcţionar public desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului din cadrul acesteia sau din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul ori persoana cu care autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului a contractat servicii de consultanţă;

e2) locul desfăşurării concursului - sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului;

e3) locaţia de desfăşurare a probelor de concurs - spaţiul precis determinat de desfăşurare a probelor de concurs, care poate fi locul de desfăşurare a concursului sau un alt spaţiu care să asigure condiţii optime de desfăşurare a probelor de concurs.”

2. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.Art. 19. - Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante se organizează potrivit competenţelor stabilite de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.”

4. La articolul 23, litera b) se abrogă.

5. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) în cazul concursurilor pentru care competenţa de organizare aparţine Agenţiei, locul desfăşurării concursului poate fi şi sediul altei autorităţi sau instituţii publice.

(2) Concursurile pentru care competenţa de organizare aparţine Agenţiei se pot desfăşura şi la nivel regional sau teritorial, potrivit planificării realizate de Agenţie.”

6. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru recrutarea funcţionarilor publici, de la momentul solicitării avizului sau, după caz, al înştiinţării Agenţiei, dar nu mai târziu de data publicării anunţului privind concursul în condiţiile prevăzute la art. 39, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, în condiţiile prezentei hotărâri.

(2) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

(3) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor are un secretar numit prin actul administrativ prevăzut la alin. (1), desemnat, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane, astfel încât să poată fi asigurată în condiţii optime desfăşurarea probelor de concurs.

(4) în cazul concursurilor organizate de Agenţie, secretarul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor poate fi desemnat din cadrul autorităţii sau instituţiei publice care asigură locul desfăşurării concursului.”

7. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.

8. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Autoritatea ori instituţia publică în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul poate desemna ca membri în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionari publici din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, în următoarele cazuri:

a) numărul insuficient de funcţionari publici;

b) funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru â fi desemnaţi în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor;

c) funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice s-ar putea afla sau se află în conflict de interese şi/sau incompatibilitate.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul se adresează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia consideră că îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi desemnaţi membri în comisia de concurs/comisia de soluţionare a contestaţiilor şi solicită nominalizarea unui funcţionar public pentru a fi desemnat ca membru în cadrul comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor.”

9. La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) în cazul în care se solicită competenţe specifice necesare exercitării funcţiei publice, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului stabileşte modalitatea prin care competenţele specifice se dovedesc, şi anume pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunţul de concurs, sau, după caz, pe baza testării prin organizarea unei probe suplimentare în condiţiile prevăzute la art. 47. Competenţele specifice necesare exercitării funcţiei publice pot fi:

a) competenţe lingvistice de comunicare în limbi străine;

b) competenţe lingvistice de comunicare în limba minorităţii naţionale, dacă este cazul, în condiţiile legii;

c) competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei;

d) alte competenţe specifice necesare exercitării funcţiei publice.”

10. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Competenţele specifice sunt necesare pentru exercitarea atribuţiilor stabilite prin fişa postului şi constituie condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice.”

11. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Periodic sau, după caz, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice, Agenţia poate organiza, în condiţiile legii, programe de instruire a funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea participării ca membri sau secretari în comisii de concurs, respectiv în comisii de soluţionare a contestaţiilor.”

12. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Anunţul prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) denumirea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului;

b) funcţia publică pentru care se organizează concursul, identificată prin denumire, categorie, clasă şi grad profesional, în cazul funcţiilor publice de execuţie, şi prin denumire, categorie şi clasă, în cazul funcţiilor publice de conducere;

c) compartimentul din care face parte funcţia publică pentru care se organizează concursul;

d) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei suplimentare, dacă este cazul;

e) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise;

f) condiţiile de participare cuprinzând condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice;

g) perioada de depunere a dosarelor de concurs;

h) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondenţă, telefon/fax, e-mail, persoana de contact şi funcţia publică deţinută.”

13. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă, informaţiile prevăzute la alin. (11), bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop. Informaţiile respective se menţin la locul de afişare până la finalizarea concursului.

14. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică pentru care se organizează concursul.

(3) De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi funcţionarii publici desemnaţi în calitate de experţi în domeniul în care se testează competenţele specifice ale candidatului prin proba suplimentară prevăzută la art. 31 alin. (4).”

15. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare s-au stabilit condiţii specifice care necesită deţinerea unor competenţe specifice ce nu pot fi evaluate în etapele prevăzute la art. 46 alin. (1), se pot organiza probe suplimentare, pentru fiecare dintre competenţele specifice stabilite.

(2) Proba suplimentară prevăzută la alin. (1) se desfăşoară ulterior afişării rezultatelor la selecţia dosarelor, dar nu mai târziu de date prevăzută în anunţul de concurs pentru proba scrisă şi se gestionează de către unul sau mai mulţi experţi în domeniu, la solicitarea şi prin grija autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. Expertul nu este membru al comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Proba suplimentară se desfăşoară cu respectarea principiilor prevăzute de prezenta hotărâre, potrivit procedurii/procedurilor aprobate la nivelul autorităţii sau instituţiei publice şi publicate pe pagina de internet a acesteia. Procedură/Procedurile pentru organizarea şi desfăşurarea probei suplimentare trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

a) descrierea probei suplimentare;

b) modalitatea de evaluare şi de stabilire a rezultatului «admis» sau «respins»;

c) modalitatea de comunicare a rezultatului prevăzut la lit. b);

d) termenul de contestare şi termenul de soluţionare a contestaţiei;

e) modalitatea de comunicare a rezultatului final al probei suplimentare.

(4) în urma evaluării competenţelor specifice testate prin proba suplimentară de către expert/experţi se stabileşte rezultatul «admis» sau «respins», conform procedurii/procedurilor prevăzute la alin. (3). În urma evaluării, expertul/experţii transmite/transmit rezultatul pentru fiecare candidat comisiei de concurs.

(5) Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare/promovare numai candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară.”

16. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) în vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de maşter sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care Să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.”

17. La articolul 49, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.

(12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.”

18. La articolul 49, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 39 alin. (11) lit. h).

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere, în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

(5) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.”

19. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la alin. (1).”

20. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) în situaţia în care între membrii comisiei de concurs există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord, dosarul va fi declarat admis sau respins în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform fişelor individuale ale acestora. Membrul comisiei de concurs care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în fişa individuală.”

21. La articolul 52, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante pentru care are competenţa de organizare, în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (4), Agenţia constituie o bază de date cu subiecte, afişată pe pagina de internet a acesteia, din care reprezentanţii Agenţiei în comisiile de concurs extrag variantele de subiecte. Pentru subiectele astfel extrase, punctajul maxim stabilit este de 30% din punctajul maxim al probei scrise.”

22. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Un candidat poate elabora lucrarea în cadrul probei scrise pentru o singură funcţie publică. În situaţia în care un candidat a fost admis la selecţia dosarelor la concursul pentru două sau mai multe funcţii publice, programat a se desfăşura în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, acesta are obligaţia de a opta pentru funcţia publică pentru care doreşte să susţină proba scrisă la apelul nominal al candidaţilor prevăzut la alin. (2).”

23. La articolul 53, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Candidatul are obligaţia de a preda secretarului comisiei de concurs, respectiv persoanelor care asigură supravegherea lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2C. Borderoul de predare a lucrărilor se păstrează de către secretarul comisiei de concurs până la finalizarea concursului.”

24. La articolul 59, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) în situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se efectuează o singură dată, iar în cazul menţinerii acestei diferenţe şi după recorectare, punctajul final va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de concurs. Membrul comisiei de concurs care a acordat cel mai mic, respectiv cel mai mare punctaj îşi motivează punctajul acordat, detaliat pe baremul de corectare, în fişa individuală.”

25. La articolul 60, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea «admis» ori «respins» se afişează la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (2), astfel încât să se asigure rămânerea a cel puţin 48 de ore până la susţinerea următoarei probe, pentru depunerea şi soluţionarea unor eventuale contestaţii.”

26. La articolul 61, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea «admis» ori «respins» se afişează la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în termenul prevăzut la art. 59 alin, (2).”

27. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.”

28. La articolul 64, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) în situaţia în care între membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord, dosarul va fi declarat «admis» ori «respins» în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform fişelor individuale ale acestora. Membrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în fişa individuală.”

29. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.11

30. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - (1) în cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării probei/probelor suplimentare, data şi ora probei scrise a concursului sau, după caz, data şi ora desfăşurării probei interviului, desfăşurarea probei se poate amâna pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

(2) în situaţia constatării necesităţii amânării probei de concurs/concursului, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia:

a) comunicării Agenţiei a noii date de desfăşurare a probei/probelor suplimentare, a datei şi orei probei scrise a concursului sau, după caz, a datei şi orei desfăşurării probei interviului;

b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (1) amânarea poate fi dispusă de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu avizul ori, pentru administraţia publică locală pentru care legea nu prevede obligativitatea solicitării avizului pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor, cu înştiinţarea Agenţiei.”

31. Articolul 75 se abrogă.

32. După articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 781, cu următorul cuprins:

„Art. 781. - Neprezentarea candidatului declarat admis la data prevăzută în actul administrativ de numire pentru începerea activităţii, cu excepţia situaţiilor cauzate de forţă majoră sau de caz fortuit, definite conform legislaţiei în vigoare, atrage revocarea actului administrativ de numire. Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului notifică următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, pentru a se prezenta în vederea numirii în funcţia publică. Neprezentarea în vederea numirii determină reluarea procedurii până la notificarea ultimului candidat care a obţinut punctajul minim necesar potrivit prevederilor prezentei hotărâri, iar dacă nici ultimul candidat care a obţinut punctajul minim necesar nu se prezintă în vederea numirii, postul rămâne vacant, urmând să se organizeze un nou concurs în condiţiile legii.”

33. La articolul 105, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - (1) Pe parcursul perioadei de stagiu, raportul de serviciu al funcţionarului public debutant poate fi modificat doar prin:

a) delegare;

b) mutare în cadrul altui compartiment ori al altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.”

34. La articolul 105, alineatul (2) se abrogă.

35. La articolul 105, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) în cazul în care raportul de serviciu al funcţionarului public debutant se modifică în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), acesta va fi evaluat în cadrul compartimentului ori al structurii fără personalitate juridică din care se mută, urmând ca în cadrul noului compartiment ori al noii structuri fără personalitate juridică să îi fie întocmit un nou program şi să fie desemnat un nou îndrumător pentru perioada de stagiu rămasă de efectuat.”

36. La articolul 107 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) prin excepţie de la lit. a)-e), persoana care coordonează activitatea respectivului funcţionar public, potrivit actelor administrative emise în acest sens.”

37. La articolul 108, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate, dacă perioada pentru care are loc evaluarea este mai mare de o lună, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al funcţionarului public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz funcţionarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu, înainte ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie publică corespunzătoare studiilor absolvite;

d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public este promovat în grad profesional.”

38. La articolul 108, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prevederile alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul în care evaluatorul se află în imposibilitatea de drept sau de fapt de a realiza efectiv evaluarea. În această situaţie calitatea de evaluator revine persoanei care are calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data încetării, suspendării sau modificării, în condiţiile legii, a raportului de serviciu sau, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 118 alin. (2). Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.”

39. La articolul 116, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) în situaţia în care în cadrul etapei interviului funcţionarul public evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat de către acesta şi un martor. Refuzul funcţionarului public evaluat de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale raportului de evaluare.”

40. La articolul 120, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

„(6) în situaţia în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice dispune refacerea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, aceasta se reface o singură dată de către evaluator, cu justificarea scrisă a notelor acordate de către acesta obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă. Funcţionarii publici evaluaţi nemulţumiţi de rezultatul noii evaluării se pot adresa direct instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

(7) în situaţia în care instanţa judecătorească dispune refacerea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, evaluator este:

a) persoana care a realizat procesul de evaluare ce urmează a fi refăcut, dacă îşi desfăşoară activitatea în autoritatea sau instituţia publică respectivă;

b) persoana care avea calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data realizării procesului de evaluare ce urmează a fi refăcut, în situaţia în care nu se aplică prevederile de la lit. a);

c) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice care are obligaţia punerii în executare a hotărârii judecătoreşti definitive ori persoana desemnată prin act administrativ de către acesta, în situaţia în care nu se aplică prevederile de la lit. a), respectiv lit. b).

(8) în situaţia prevăzută la alin. (7) raportul de evaluare refăcut nu se contrasemnează.”

41. La articolul 121 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) funcţii publice de conducere vacante, în cazul funcţionarilor publici de execuţie sau a unei funcţii publice de conducere vacante de nivel superior, în cazul funcţionarilor publici de conducere, ca urmare a promovării examenului sau concursului organizat în acest sens, în condiţiile prezentei hotărâri.”

42. Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 125. - Funcţionarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs, în limita fondurilor bugetare.”

43. La articolul 128, alineatul (1) se abrogă.

44. La articolul 128, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în termen de 10 zile de la data afişării rezultatelor finale, autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia este numit funcţionarul public care a promovat concursul va emite actul administrativ de numire în funcţia publică de nivel superior a acestuia.”

45. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 140. - Funcţionarii publici de execuţie pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă şi funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, pe bază de examen sau concurs.”

46. Articolul 143 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 143. - (1) Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de maşter sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

(2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs sau examen, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.

(3) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 49 alin. (11), (12), (3) şi (5).”

47. La articolul 156, după alineatul (4) se Introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Dosarele de concurs depuse înăuntrul termenelor prevăzute de prezenta hotărâre la oficiul poştal, la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare sunt socotite a fi depuse în termenul prevăzut de art. 49 alin. (1) atunci când acestea sunt înaintate secretarului comisiei de concurs până cel târziu la data şi ora afişării rezultatelor la selecţia dosarelor de concurs.

(6) Modalitatea de comunicare prin intermediul faxului sau poştei electronice este permisă cu respectarea procedurilor legale aplicabile, în activitatea membrilor comisiilor de concurs şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretarilor acestora.”

48. Anexa nr. 2A se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

49. După anexa nr. 2B se introduc două noi anexe, anexele nr. 2C şi 2D, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

50 Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Concursurile de recrutare şi promovare pentru care a fost demarată procedura de organizare şi desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se desfăşoară în continuare cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data demarării procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2013, precum şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. i 1.430/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selecţia funcţionarilor publici care pot fi desemnaţi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Moisiu Leonid-Augustin

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 761.

 

ANEXA Nr.1

(Anexa nr. 2A la Hotărârea Guvernului nr. 811/2008)

 

FIŞĂ INDIVIDUALĂ

pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul 1):

1. ..........................

2. ..........................

3. ..........................

Numele şi prenumele membrului în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor:

 ..........................

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor 2):

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor 3)

Motivul respingerii dosarului 4)

1. ..........................

 

 

 

 

 

2. ..........................

 

 

 

 

 

3. ..........................

 

 

 

 

 

4. ..........................

 

 

 

 

 

5. ..........................

 

 

 

 

 

Semnătura membrului comisiei:

 

 

 

 

 

Informaţii privind proba scrisă 5)

Data desfăşurării probei scrise:

Numărul lucrării

Punctaj la subiectul nr. 1

Punctaj la subiectul nr. 2

Punctaj la subiectul nr. 3

Punctaj la subiectul nr. 4

Punctaj la subiectul nr. 5

Total

1.

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului*): ..........................

2.

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului*): ..........................

3.

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului*): ..........................

4.

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului*): ..........................

5.

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului*): ..........................

Semnătura membrului comisiei:

Informaţii privind interviul 6)

Data desfăşurării interviului:

Numele şi prenumele candidatului:

Planul interviului (**)

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Total:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 


1) Se vor menţiona denumirea funcţiei publice, gradul profesional şi compartimentul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care este prevăzut postul.

2) Se va completa la data prevăzută conform legii pentru realizarea selecţiei dosarelor candidaţilor.

3) Se va completa cu .admis”, respectiv „respins”.

4) Se va completa, dacă este cazul, pentru fiecare candidat în parte, cu indicarea expresă a articolului din lege pe baza căruia se respinge dosarul, precum şi a unor informaţii referitoare la documentele lipsă din dosarul de concurs, documentele întocmite necorespunzător, documentele care şi-au pierdut valabilitatea, condiţiile a căror îndeplinire nu rezultă clar din documentele depuse, precum şi orice alte informaţii similare relevante.

5) Se va completa la data desfăşurării probei scrise, respectiv la data corectării lucrărilor.

6) Se va completa la data desfăşurării interviului.

(*) Se va completa după desigilarea lucrărilor, după ce toţi membrii comisiei au acordat notele.

(**) Va fi acelaşi pentru toţi candidaţii la ocuparea aceleiaşi funcţii publice pe baza criteriilor stabilite la art. 55 alin. (2) şi alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie sau de conducere, după caz.

 

Numele şi prenumele candidatului:

Planul interviului**)

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Total:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Numele şi prenumele candidatului:

Planul interviului**)

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Total:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Numele şi prenumele candidatului;

Planul interviului**)

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Total:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Numele şi prenumele candidatului:

Planul interviului**)

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Total:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Semnătura membrului comisie

Informaţii privind opinia separată/motivarea membrului comisiei 7)

Selecţia dosarelor:

Proba scrisă:

Interviu:

Semnătura membrului comisie


(**) Va fi acelaşi pentru toţi candidaţii la ocuparea aceleiaşi funcţii publice pe baza criteriilor stabilite la art. 55 alin. (2) şi alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie sau de conducere, după caz.

7) Se va completa, dacă este cazul, în aplicarea art. 50 alin. (21) teza a doua, art. 59 alin. (6) teza a treia, art. 61 alin. (3) şi/sau art. 64 alin. (11) teza a două din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare etapă în parte (selecţie dosare, probă scrisă, interviu, contestaţie).

 

ANEXA Nn 2

(Anexa nr. 2C la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)

 

BORDEROU

cu lucrările predate la proba scrisă a concursului organizat în data de .......................... (data) .......................... pentru ocuparea funcţiei/funcţiilor publice de .......................... (numele funcţiei/funcţiilor publice) ..........................

din cadrul .......................... (numele instituţiei publice) ..........................

 

Nr. crt.

Predat lucrare Da/Nu

Nr. pagini scrise

Semnătură candidat (fără nume şi prenume candidat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)

 

Denumire angajator

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

 

ADEVERINŢĂ

 

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ..........................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I ..........................................., seria ......................., nr. ..........................................., CNP ..........................................., a fost/este angajatul ..........................................., în baza actului administrativ de numire nr. .........................................../contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ................. ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ................/ ...............................,  în funcţia/meseria/ocupaţia de 1 ........................................... .Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire alt fost solicitate studii de nivel 2 ..........................................., în specialitatea ........................................... .

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ........................................... a dobândit:

- vechime în muncă: ....................... ani ....................... luni  ....................... zile;

- vechime în specialitatea studiilor: ....................... ani ....................... luni  ....................... zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

 

Nr. crt.

Mutaţia intervenită

Data

Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale

Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal

 

 

 

 

 

 

În perioada lucrată a avut ....................... zile de concediu medical şi ....................... concediu fără plată.

În perioada lucrată, dlui/dnei ..........................................., nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

 

Data

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului 3,

...........................................

...........................................

 

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului

 

...........................................

 

Ştampila angajatorului


1 Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.

2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Autoritatea sau instituţia publică ...........................................

 

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

Numele şi prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresă:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

 

 

 

 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de scurtă durată:

 

 

 

 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de lungă durată:

 

 

 

 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

 

 

 

 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tipuri de studii:

 

 

 

 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbi străinei 1):

 

 

 

 

Limba

Scris

Citit

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se vor trece calificativele .cunoştinţe de bază”, .bine” sau .foarte bine”; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor .utilizator elementar”, .utilizator independent” şi, respectiv, „utilizator experimentat”.

 

Cunoştinţe operare calculator 2):

 

Cariera profesională 3):

 

 

 

 

Perioada

Instituţia/Firma

Funcţia

Principalele responsabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre ultimul loc de muncă 4):

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

 

Persoane de contact pentru recomandări):

 

 

 

 

Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţii pe propria răspundere 6)

Subsemnatul(a) ..........................................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ......................., nr. ...........................................,eliberat(ă) de ..........................................., la data de ...........................................,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani;

- am fost                   destituit(ă) dintr-o funcţie publică

- nu am fost     

şi/sau

- mi-a încetat            contractul individual de muncă

- nu mi-a încetat          

pentru motive disciplinare.

 

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

- am desfăşurat 

- nu am desfăşurat 

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Acord privind datele cu caracter personal 7)

 

 Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

 Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

 Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

 Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

 Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.

 

 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

Data ...........................................

Semnătura ...........................................


2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

6) Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.

7) Se va bifa cu „X”, în cazul în care candidatul este de acord; fin comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sântandrei, din judeţul Bihor

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sântandrei, din judeţul Bihor, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Sântandrei, din judeţul Bihor, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cârti funciare, în unitatea administrativ-teritorială Sântandrei, din judeţul Bihor, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 2 octombrie 2017.

Nr. 1.306.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 34 şi 35 din unitatea administrativ-teritorială Cristineşti, judeţul Botoşani

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 34 şi 35 din unitatea administrativ-teritorială Cristineşti, judeţul Botoşani, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 2 octombrie 2017.

Nr. 1.307.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,

conform dispoziţiilor art. 10 şi art. 66-78 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 696/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 697/2017 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) şi ale art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi cu respectarea dispoziţiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentei decizii.

(2) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 697/2017 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017, reflectarea campaniei electorale în audiovizual începe duminică 22 octombrie 2017 şi se încheie în ziua de sâmbătă 4 noiembrie 2017 ora 7,00.

Art. 2. - Candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi, denumiţi în continuare competitori electorali, au acces gratuit la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, în condiţiile art. 66-68 din Legea nr. 115/2015.

Art. 3. - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:

a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;

c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

 

CAPITOLUL II

Proceduri preliminare

 

Art. 4. - (1) Posturile de radio şi de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, au obligaţia să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare CNA, implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum şi intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în ziua de 19 octombrie 2017, printr-o adresă, conform modelului prezentat în anexă.

(2) Lista radiodifuzorilor care au notificat CNA intenţia de reflectare a campaniei electorale, în condiţiile prevăzute la alin. (1), va fi comunicată public pe pagina de internet a CNA.

(3) în situaţiile litigioase privind alocarea timpilor de antenă, posturile vor trebui să facă dovada că au oferit tuturor competitorilor electorali accesul în condiţiile prevăzute la art. 68 din Legea nr. 115/2015.

 

CAPITOLUL III

Emisiuni electorale

 

Art. 5. - (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:

a) emisiuni informative, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015, în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop, durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute; emisiunile informative electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică;

b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri;

c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin doi candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul neparticipării unui candidat sau al unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.

(2) Serviciile de video-text, datorită specificului lor, nu pot difuza emisiunile prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - (1) în perioada campaniei electorale candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) difuzate de posturile de radio şi televiziune, publice şi private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania electorală.

(2) în perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali.

Art. 7. - (1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

(2) în emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Este interzisă difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali.

(3) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.

(4) Difuzarea unor informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votării care nu corespund realităţii este interzisă.

Art. 8. - (1) Emisiunile electorale şi cele de dezbateri electorale pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 71 şi 72 din Legea nr. 115/2015; radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanta.

(2) Emisiunile electorale se realizează în direct sau se înregistrează, în cadrul timpului de emisie acordat fiecărui competitor electoral, în proporţiile stabilite de aceştia.

(3) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora.

Art. 9. - În cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

Art. 10. - (1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale, cu respectarea dispoziţiilor art. 67 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 115/2015, precum şi a cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.

(3) Conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;

b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;

c) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

(4) în cazul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale ale serviciilor publice de radio şi televiziune pot fi difuzate şi spoturi electorale, cu încadrare în timpii de antenă acordaţi competitorilor electorali.

(5) La finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale vor fi inserate spoturi de interes public, cu caracter informativ privind legislaţia electorală, puse la dispoziţie de către Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală Permanentă, cu acordul CNA.

Art. 11. - (1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate în condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 115/2015.

(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă, în rândul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Art. 12. - Radiodifuzorii trebuie să asigure exercitarea dreptului la rectificare sau, după caz, la replică în condiţiile prevăzute de art. 76 din Legea nr. 115/2015.

Art. 13. - Începând cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la încheierea votării sunt interzise:

a) prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă;

b) difuzarea de spoturi de publicitate electorală;

c) invitarea sau prezentarea candidaţilor si/sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile şi programele posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 76 alin. (4) din Legea nr. 115/2015;

d) comentarii privind desfăşurarea campaniei, precum şi cele privind candidaţii şi competitorii electorali.

Art. 14. - În ziua votării sunt interzise:

a) activităţile prevăzute la art. 13;

b) prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării;

c) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării;

d) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 15. - (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 5 şi a spoturilor publicitare electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor şi vor fi puse la dispoziţia CNA, la cererea acestuia.

(3) Radiodifuzorii au obligaţia să furnizeze datele solicitate de personalul de control al CNA privind desfăşurarea campaniei electorale, în termenul şi condiţiile comunicate.

Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 18. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Laura Georgescu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2017.

Nr. 597.

 

ANEXĂ

 

Către

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706

e-mail: cna@cna.ro, fax: 021.305.53.54

 

Subsemnatul/Subscrisa, ..........................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................., în vederea aplicării dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 597/2017 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017, în calitate de titular de licenţă audiovizuală nr. ......../................................, vă comunicăm că postul nostru de radio/televiziune/televiziune prin cablu, cu denumirea ..........................................., intenţionează să difuzeze următoarele categorii de emisiuni dedicate campaniei electorale pentru alegerile locale:

 Emisiuni electorale, cu denumirea din grila de programe: ..................................................................

 Emisiuni de dezbateri electorale, cu denumirea din grila de programe: ..................................................................

 Emisiuni informative - în care vor fi difuzate:

             informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votării:

             activităţi de campanie ale candidaţilor.

Estimăm că difuzarea emisiunilor dedicate campaniei electorale va începe la data ...................................

În conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. (7) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în funcţie de volumul solicitărilor, aceste emisiuni vor fi programate după cum urmează:

 luni, emisiune electorală ................................................................../emisiune de dezbateri electorale ..................................................................;

(se precizează fiecare tronson orar)

 marţi, ................................................................../emisiune de dezbateri electorale ..................................................................;

(se precizează fiecare tronson orar)

 miercuri, ................................................................../emisiune de dezbateri electorale ..................................................................;

(se precizează fiecare tronson orar)

 joi, ................................................................../emisiune de dezbateri electorale ..................................................................;

(se precizează fiecare tronson orar)

 vineri, ................................................................../emisiune de dezbateri electorale ..................................................................;

(se precizează fiecare tronson orar)

 sâmbătă, emisiune de dezbateri electorale ..................................................................;

(se precizează fiecare tronson orar)

 duminică, emisiunea de dezbateri electorale .................................................................. .

(se precizează fiecare tronson orar)

 

Persoanele învestite cu responsabilităţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei

electorale sunt .................................................................. şi pot fi contactate la telefon .................................................................. fax: .................................................................., e-mail .................................................................. .

 

(Semnătura titularului de licenţă audiovizuală)

..................................................................

 

NOTA:

Pentru societăţile care deţin mai multe licenţe audiovizuale, această comunicare se face pentru fiecare post de radio/televiziune în parte.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.