MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 829/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 829         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 octombrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

202. - Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

 

Protocol de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

 

940. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

 

949. - Decret privind acordare a Drapelului de luptă Comandamentului Forţelor întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

750. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

 

753. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.398. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012, ratificat prin Legea nr. 75/2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 16 octombrie 2017.

Nr. 202.

 

PROTOCOL DE AMENDARE

a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare „părţi”,

având în vedere experienţa dobândită în aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012, denumit în continuare „Acord”,

dorind să dezvolte în continuare relaţiile de cooperare între forţele armate ale României şi forţele armate ale Republicii Moldova,

au convenit să amendeze Acordul după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

 

(1) Lit. j) alin. (1) al articolului 2 al Acordului se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,j) armament, sisteme de armament, muniţii la acestea, tehnică şi echipamente militare, precum şi studii şi dezvoltări privind tehnologia militară şi interoperabilitatea echipamentelor militare;1.

(2) Alin. (1) al articolului 6 al Acordului se modifică şi va avea următorul conţinut: „(1) Părţile, în conformitate cu legislaţia lor internă, organizează şi conduc exerciţii şi antrenamente comune sau în cadru multinaţional, cu unităţi/subunităţi ale altor state partenere. Prevederile specifice cu privire la exerciţiile în comun vor face obiectul unor înţelegeri tehnice separate, încheiate la nivelul ministerelor apărării.”

(3) Lit. b) alin. (1) al articolului 7 al Acordului se modifică şi va avea următorul conţinut: „b) găzduirea în instituţii militare şi hrănirea personalului militar şi civil al părţii care trimite;11.

(4) Lit. a) alin. (2) al articolului 7 al Acordului se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,a) deplasarea personalului participant la exerciţiu şi a echipamentelor militare către/de la locul de desfăşurare a exerciţiului, incluzând costul taxelor de trecere pe autostrăzile, podurile şi prin tunelurile folosite de unităţile sale pe teritoriul statului părţii care primeşte;”.

(5) Lit. c) alin. (2) al articolului 7 al Acordului se elimină.

 

ARTICOLUL II

 

Prezentul protocol de amendare va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se înştiinţează reciproc, pe canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.

Semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, în două exemplare originale, în limba română, textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Mihnea Ioan Motoc,

Anatolie Şalaru,

ministrul apărării naţionale

ministrul apărării

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 octombrie 2017.

Nr. 940.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Forţelor întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Comandamentului Forţelor întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 949.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. IV lit. c) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 4 alin. (1), art. 9 lit. c), art. 11 alin. (1) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Agrementele tehnice în construcţii eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân în vigoare până la expirarea termenului de valabilitate al acestora, cu condiţia menţinerii calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcţii în procesul de fabricaţie.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Gheorghe Şimon

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 750.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 76B/1997)

 

REGULAMENT

privind agrementul tehnic în construcţii

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prin prezentul regulament se stabilesc, în condiţiile legii, conţinutul-cadru şi principalele elemente de organizare a activităţii privind agrementul tehnic în construcţii, obligaţiile care le revin producătorilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor şi organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii.

Art. 2. - (1) Agrementul tehnic în construcţii este o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi reprezintă evaluarea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, a unor produse sau seturi, denumite în continuare produse pentru construcţii, care nu fac obiectul unei specificaţii tehnice. Agrementul tehnic în construcţii stabileşte, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, condiţiile de fabricaţie, de transport, de depozitare, de punere în operă şi de întreţinere a acestora.

(2) Specificaţiile tehnice sunt:

a) specificaţii tehnice armonizate, care cuprind standardele europene armonizate şi documentele de evaluare europene;

b) specificaţii tehnice nearmonizate, care cuprind standardele şi documente de standardizare internaţionale, standardele şi documente de standardizare europene nearmonizate adoptate de Asociaţia de Standardizare din România la nivel naţional, precum şi standardele române originale.

Art. 3. - (1) Agrementul tehnic în construcţii este elaborat, în condiţiile legii, de un organism elaborator de agremente tehnice în construcţii abilitat de autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcţii, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE.

(2) Prin producător se înţelege persoana fizică sau juridică care fabrică un produs pentru construcţii şi care comercializează acest produs în nume propriu sau sub marca sa.

(3) Prin reprezentat autorizat al producătorului se înţelege persoana fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană împuternicită de producător printr-un mandat scris să acţioneze în numele acestuia în legătură cu sarcinile prevăzute de prezentul regulament.

(4) Agrementele tehnice se eliberează titularului numai pentru produse pentru construcţii bine definite sub aspectul alcătuirii, formei şi caracteristicilor şi a căror realizare şi punere în operă pot fi asigurate de către producători şi executanţi în vederea menţinerii calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcţii în procesul de fabricaţie, dacă utilizarea şi modul de punere în operă sunt conforme cu cele precizate de producător sau reprezentantul autorizat al acestuia şi cuprinse în agrementul tehnic respectiv.

(5) Titularul unui agrement tehnic în construcţii este solicitantul acestuia.

(6) La eliberarea unui agrement tehnic în construcţii, titularul predă organismului elaborator declaraţia de conformitate cu agrementul tehnic respectiv emisă de producător.

(7) Produsul pentru construcţii este un produs sau set fabricat şi introdus pe piaţă în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcţii sau părţi ale acestora şi a cărui performanţă afectează performanţa construcţiilor în ceea ce priveşte cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor.

(8) Documentele agrementului tehnic în construcţii sunt:

a) agrementul tehnic propriu-zis:

b) dosarul tehnic;

c) anexe, după caz.

(9) Dosarul tehnic al agrementului tehnic va conţine:

a) documentaţia de referinţă privind produsul pentru construcţii, inclusiv piese desenate, întocmită de solicitant şi verificată de elaborator;

b) documentele privind rezultatele activităţilor de apreciere a produsului: rapoarte de încercări, teste, buletine de analize, după caz;

c) documente privind evaluarea unităţii producătoare, dacă este cazul;

d) extrase din procesul-verbal al şedinţei de deliberare a grupei specializate.

(10) Produsele încorporate în instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie nu sunt considerate produse pentru construcţii.

(11) Nu fac obiectul unor agremente tehnice simple descrieri sau chiar documentaţii tehnice de concepţie, proiecte ale unor produse pentru construcţii, fără a fi însoţite de încercările sau testele necesare elaborării agrementului tehnic în construcţii, care să demonstreze îndeplinirea cerinţelor specificate.

Art. 4. - (1) încercările sau testele necesare elaborării agrementului tehnic în construcţii se efectuează în laboratoare acreditate de un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC; laboratoarele trebuie să fie acreditate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză.

(2) Selectarea laboratoarelor prevăzute la alin. (1) în vederea realizării încercărilor şi testelor pe produsele pentru construcţii este în responsabilitatea organismului elaborator de agremente tehnice în construcţii, cu acceptul producătorului.

Art. 5. - (1) Produsele pentru construcţii pentru care s-au elaborat agremente tehnice sunt supuse controlului producţiei în fabrică de către producător care trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calităţii realizat în concordanţă cu cerinţele aplicabile standardului SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii, în vederea menţinerii calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcţii în procesul de fabricaţie.

(2) în cazul în care agrementul tehnic se referă la un set, prevederile alin. (1) nu se aplică produselor componente ale setului care sunt purtătoare de marcaj CE aplicat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei nr. 89/106/CEE.

Art. 6. - Prevederile prezentului regulament se aplică, după caz, tuturor producătorilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor, distribuitorilor care fabrică, furnizează sau comercializează produse pentru construcţii, precum şi investitorilor, proiectanţilor, executanţilor, proprietarilor şi utilizatorilor construcţiilor la care se prevede folosirea produselor respective.

 

CAPITOLUL II

Conţinutul-cadru şi principalele elemente de organizare privind agrementul tehnic în construcţii

 

Art. 7. - (1) Agrementul tehnic este valabil 3 ani.

(2) Agrementul tehnic în construcţii este valabil numai însoţit de avizul tehnic în valabilitate emis de Consiliul tehnic permanent pentru construcţii.

(3) Conţinutul-cadru al agrementului tehnic în construcţii este prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Conţinutul-cadru al avizului tehnic este prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Conţinutul-cadru al avizului tehnic de prelungire este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 8. - (1) Consiliul tehnic permanent pentru construcţii, denumit în continuare CTPC, este constituit şi funcţionează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă MDRAPFE.

(2) Preşedintele CTPC este secretarul de stat coordonator al domeniului construcţii din cadrul MDRAPFE.

(3) CTPC asigură desfăşurarea activităţii privind agrementul tehnic în construcţii prin comisii tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii, extinderii sau modificării agrementelor tehnice în construcţii şi a prelungirii avizelor tehnice pentru agrementele tehnice în valabilitate.

Art. 9. - (1) Membrii comisiilor tehnice de specialitate sunt specialişti care se nominalizează, prin decizie a preşedintelui CTPC, dintre specialiştii propuşi de către universităţile tehnice de profil, autorităţile de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, asociaţiile profesionale de profil.

(2) Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii se organizează pe categorii de produse pentru construcţii, după cum urmează:

a) comisia tehnică nr. 1 - produse/seturi aferente elementelor structurale şi fundaţii; elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori; finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli;

b) comisia tehnică nr. 2 - produse/seturi pentru instalaţiile aferente construcţiilor: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice; domotică;

c) comisia tehnică nr. 3 - produse/seturi aferente drumurilor, podurilor rutiere, porturilor şi aeroporturilor.

Art. 10. - Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii se compun din 7-15 membri, preşedintele comisiei fiind desemnat de membrii comisiei respective.

Art. 11. - După avizarea proiectului de agrement tehnic de către comisia tehnică de specialitate se emite avizul tehnic care este semnat de către preşedintele CTPC.

Art. 12. - (1) Avizul tehnic este valabil 2 ani.

(2) în cazul în care în perioada de valabilitate a avizului tehnic iniţial sunt îndeplinite condiţiile privind menţinerea calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcţii în procesul de fabricaţie, avizul tehnic se prelungeşte cu încă 1 an, până la expirarea termenului de valabilitate al agrementului tehnic prevăzut la art. 7 alin. (1).

(3) Prelungirea valabilităţii avizului tehnic iniţial se solicită de către titularul agrementului în cauză cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate de 2 ani a acestuia şi se face ca urmare a raportului favorabil întocmit de elaboratorul agrementului tehnic respectiv.

Art. 13. - În cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii se constituie, prin decizie a preşedintelui CTPC, grupe specializate.

Art. 14. - Grupele specializate se organizează pe domenii de specialitate, după cum urmează:

a) grupa specializată nr. 1: Elemente structurale şi fundaţii;

b) grupa specializată nr. 2: Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie, vitraje;

c) grupa specializată nr. 3: Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori;

d) grupa specializată nr. 4: Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli;

e) grupa specializată nr. 5: Produse pentru instalaţiile aferente construcţiilor, încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice;

f) grupa specializată nr. 6: Domotică, produse înglobate în construcţii;

g) grupa specializată nr. 7: Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi.

Art. 15. - (1) Grupele specializate realizează activităţile legate de elaborarea agrementelor tehnice în construcţii, precum şi supravegherea privind menţinerea calităţii şi constanţei caracteristicilor produselor pentru construcţii în procesul de fabricaţie şi urmărirea comportării în exploatare a acestora.

(2) Agrementele tehnice în construcţii aferente produselor pentru construcţii care se supun domeniului de competenţă al mai multor grupe specializate se elaborează cu participarea specialiştilor din acele grupe specializate.

Art. 16. - În perioada de valabilitate a agrementelor tehnice în construcţii pot interveni următoarele schimbări:

a) prelungirea valabilităţii avizului tehnic, în condiţiile prevăzute la art. 12;

b) modificarea agrementului tehnic în construcţii, care se realizează la iniţiativa producătorului sau a reprezentantului său autorizat, determinată de modificările aduse produsului, tehnologiei de fabricaţie, domeniului de utilizare, a modificării datelor de identificare ale producătorului sau reprezentantului său autorizat, ale titularului sau grupei specializate care l-a elaborat, ca urmare a constatării unor neconformităţi; modificarea agrementului tehnic în construcţii se face cu păstrarea termenului de valabilitate iniţial al agrementului tehnic;

c) extinderea agrementului tehnic în construcţii cu acordul titularului, care reprezintă nominalizarea şi a unui alt titular, a altui domeniu de utilizare sau extinderea numărului de produse din agrementul tehnic; extinderea se face cu păstrarea termenului de valabilitate iniţial al agrementului tehnic;

d) suspendarea agrementului tehnic în construcţii, la iniţiativa grupei specializate şi cu aprobarea preşedintelui CTPC, pe baza raportului grupei specializate a organismului elaborator, autorităţilor de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii, după caz, dacă se constată nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricare, de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor pentru construcţii; suspendarea se notifică în scris titularului care, după eliminarea cauzelor de suspendare, într-un interval de timp de 6 luni, depune la MDRAPFE o cerere de reexaminare a cazului, care să conducă la revizuirea agrementului tehnic respectiv;

e) retragerea agrementului tehnic în construcţii, la iniţiativa grupei specializate şi cu aprobarea preşedintelui CTPC, pe baza raportului grupei specializate a organismului elaborator, autorităţilor de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii, după caz, dacă, cu ocazia revizuirii sau reexaminării după suspendare, se constată situaţii care conduc la această decizie;

f) retragerea agrementului tehnic în construcţii la solicitarea titularului şi cu aprobarea preşedintelui CTPC.

Art. 17. - (1) Prelungirea valabilităţii avizului tehnic, modificarea, extinderea, suspendarea şi retragerea agrementelor tehnice în construcţii sunt specificate în listele agrementelor tehnice în valabilitate postate pe site-ul MDRAPFE, pe fiecare an calendaristic în parte.

(2) Retragerea unui agrement tehnic în construcţii se operează prin ştergerea acestuia din listele prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Obligaţii

 

Art. 18. - (1) Producătorii sau reprezentanţii lor autorizaţi au următoarele obligaţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:

a) să solicite MDRAPFE, prin intermediul organismelor de agrement tehnic, elaborarea agrementului tehnic pentru produse pentru construcţii;

b) să furnizeze grupelor specializate care elaborează agrementele tehnice toate datele şi informaţiile necesare privind produsul pentru construcţii respectiv;

c) să faciliteze şi să asigure organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii şi grupelor specializate condiţii pentru desfăşurarea tuturor activităţilor necesare în elaborarea agrementului tehnic;

d) să răspundă pentru neîndeplinirea de către produsul pentru construcţii a performanţei menţionate în declaraţia de conformitate;

e) să suporte cheltuielile generate de elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de agrement tehnic ce trebuie asigurate organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii şi grupelor specializate, potrivit alin, (1) lit. c), sunt, în principal, următoarele;

a) examinarea şi evaluarea spaţiilor de producţie sub aspectul dotării, al cunoaşterii proceselor de fabricaţie, precum şi al asigurării menţinerii calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcţii în procesul de fabricaţie;

b) efectuarea verificărilor şi încercărilor numai în cadrul laboratoarelor acreditate de un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 sau în laboratoare autorizate de inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC; laboratoarele trebuie să fie acreditate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză;

c) efectuarea urmăririi comportării în exploatare a produsului pentru construcţii pe toată durata de valabilitate a agrementului tehnic.

Art. 19. - Organismele elaboratoare de agrement tehnic în construcţii au următoarele obligaţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:

a) să îndeplinească în permanenţă criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice pe baza cărora au fost abilitate, în conformitate cu documentele şi cu procedurile aplicabile;

b) să asigure funcţionarea grupelor specializate;

c) Să realizeze activităţile legate de elaborarea agrementelor tehnice;

d) să realizeze activităţile legate de urmărirea comportării în exploatare a produselor pentru construcţii;

e) să efectueze periodic, dar cel puţin o dată pe an, activităţi de verificare şi supraveghere a controlului producţiei în fabrică, pe bază de contracte încheiate cu solicitanţii acestor agremente tehnice în construcţii;

f) să răspundă de exactitatea datelor înscrise în agrementele tehnice şi de încercările sau testele care au stat la baza elaborării acestora;

g) să păstreze secretul profesional asupra informaţiilor privind documentele care stau la baza emiterii agrementelor tehnice în construcţii;

h) la solicitarea titularului agrementului tehnic în cauză, să efectueze activităţi de verificare şi supraveghere a controlului producţiei în fabrică pentru acele produse pentru construcţii cărora le expiră avizul tehnic iniţial.

Art. 20. - Grupele specializate au următoarele obligaţii:

a) să îndeplinească în permanenţă criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice avute în vedere la înfiinţare;

b) să asigure colaborarea specialiştilor pentru rezolvarea competentă a activităţilor de elaborare a agrementelor tehnice;

c) să asigure menţinerea calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcţii în procesul de fabricaţie;

d) să participe la acţiunile de efectuare a verificărilor şi încercărilor privind produsele pentru care au elaborat agremente tehnice în construcţii;

e) să participe la acţiunile de urmărire a comportării în exploatare a produselor pentru care au elaborat agremente tehnice în construcţii;

f) să motiveze oportunitatea prelungirii avizelor tehnice.

Art. 21. - Titularii agrementelor tehnice au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze proiectanţilor, executanţilor, distribuitorilor, utilizatorilor, verificatorilor de proiecte atestaţi şi experţilor tehnici atestaţi, la solicitarea acestora, o copie a agrementului tehnic în construcţii însoţit de avizul tehnic în valabilitate şi a declaraţiei de conformitate întocmite de producător pentru produsul pentru construcţii respectiv, fie letric, fie prin mijloace electronice;

b) să verifice menţinerea calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcţii în procesul de fabricaţie.

Art. 22. - Comisiile tehnice de specialitate au următoarele obligaţii:

a) să analizeze oportunitatea avizării agrementelor tehnice în construcţii, inclusiv extinderea sau modificarea acestora;

b) să analizeze proiectele de agremente tehnice pentru construcţii pe domeniile pentru care au fost elaborate;

c) să analizeze oportunitatea prelungirii avizelor tehnice aferente agrementelor tehnice în valabilitate;

d) să păstreze secretul profesional asupra informaţiilor privind documentele care stau la baza emiterii agrementelor tehnice în construcţii.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 23. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 24. - Agrementul tehnic în construcţii nu acordă titularului dreptul exclusiv de comercializare a produsului pentru care a fost eliberat.

Art. 25. - Referirea la un agrement tehnic în construcţii în corespondenţa comercială, în anunţuri publicitare sau în contracte va menţiona numărul şi data aprobării lui.

Art. 26. - Reproducerea agrementului tehnic în construcţii nu se va face decât integral şi cu acordul titularului.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

 

 

Agrement Tehnic

000-00/000-000

 

 

(Denumire produs, procedeu sau seturi de produse) .....................................................................

 

 

(limba română)

 

...............................................

 

(limba franceză)

 

...............................................

 

(limba engleză)

 

...............................................

 

(limba germană)

 

PRODUCĂTOR:

...............................................

 

(denumire producător)

 

..............................................

 

(adresă completă)

 

...............................................

 

(telefon,  fax)

 

 

TITULARUL:

...............................................

 

(Denumirea şi adresa titularului agrementului tehnic)

 

 

ORGANISMUL ELABORATOR DE AGREMENT TEHNIC:

 

...........................................................................

 

Denumirea şi adresa organismului elaborator al agrementului tehnic)

 

...........................................................................

 

(grupa specializată nr. şt deturnarea desfăşurată a grupei specializate)

 

 

 

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 00.00.0000  numai însoţit de AVIZUL TEHNIC

al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii şi nu ţine loc de certificat de calitate.

 

 

 

 

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

 

Grupa specializată nr. ...... din cadrul .............................................., analizând documentaţia de solicitare de agrement tehnic, prezentată de ..............................................  şi înregistrată cu nr. ........................... din data de ................................ referitoare la (produsul/procedeul sau seturile de produse) .............................................. realizat de .............................................., elaborează prezentul agrement tehnic nr. 000-00/0000-0000, în conformitate cu actele normative aferente domeniului de referinţă valabile la această dată.

 

1. Definirea succintă

 

1.1. Descrierea succintă

1.2. Identificarea produselor

 

2. Agrementul tehnic

 

2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcţii:

2.3.4. Condiţii de punere în operă

(pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă se va face următoarea menţiune: „Pentru utilizarea preconizată în contact cu apa potabilă, ........................................ trebuie să deţină aviz sanitar/notificare emis/emisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică“)

Se indică denumirea reglementărilor tehnice proprii precum şi a celor româneşti, care trebuie respectate la punerea în operă.

2.2. Aprecieri asupra produsului (procedeului sau seturilor de produse)

Concluzii

Aprecierea globală

- Utilizarea produsului, procedeului, seturilor de produse în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, în condiţiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului agrement.

 

- (pentru produsele tare intra în contact cu tipa potabilă se va face următoarea menţiune: „Pentru utilizarea preconizată în contact cu apa potabilă ........................................  trebuie să deţină aviz sanitar/notificare emis/emisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică”)

2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcţii

- Rezistenţă mecanică şi stabilitate

- Securitate la incendia

- Igienă, sănătate şi mediul înconjurător

- Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

- Protecţia împotriva zgomotului

- Economie de energie şi izolare termică

- Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

 

2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) şi întreţinerea produsului, procedeului sau seturilor de produse

 

2.2.3. Fabricaţia şi controlul

Condiţii

2.2.4. Punerea în operă

- Calitatea şi constanţa caracteristicilor relevante ale produsului/procedeului/seturilor de produse au fost

2.3. Caietul de prescripţii tehnice

examinate şi găsite corespunzătoare şi trebuie menţinute constante ţie toată durata de valabilitate a acestui agrement.

2.3.1. Condiţii de concepţie

- Oriunde se face referire în acest agrement la acte legislative sau reglementări tehnice trebuie avut în vedere că

(Se indică reglementările tehnice la care să răspundă produsul, procedeul sau seturile de produse şi punerea lor în operă.)

acestea erau în vigoare la data elaborării acestui agrement.

2.3.2. Condiţii de fabricare

- Acordând acest agrement, Consiliul tehnic permanent pentru construcţii nu se implică m prezenţa şi/sau

Se indică concret modul în care se face verificarea menţinerii calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produsului şi se va indica stadiul de implementare a Sistemului de Management al Calităţii.

absenţa drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreţine produsul, procedeul sau seturi de produse.

- Orice recomandare referitoare la folosirea în condiţii de siguranţă a acestui produs/procedeu/sefuri de produse, care

2.3.3. Condiţii de livrare

este conţinută sau se referă la acest agrement tehnic, reprezintă cerinţe minime necesare la punerea sa/lor în operă.

La livrare produsul/procedeul sau seturile de produse trebuie să fie însoţit(e) de un document, care să ateste conformitatea produsul/ procedeului/seturilor de produse cu prezentul agrement tehnic, potrivit legislaţiei româneşti în vigoare, cu indicarea expresă a denumirii acestui act şi a reglementării respective.

 

Tot la livrare produsul/procedeul/seturile de produse trebuie să fie însoţit(e) de instrucţiuni de utilizare în limba română.

 

 

- Organismul elaborator de agrement tehnic răspunde de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic şi de

 

încercările sau iestele care au stat la baza acestor date.

Preşedinte

Agrementul tehnic nu îi absolvă pe furnizori şi/sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform

(nume, prenume, semnătură)

reglementărilor legale în vigoare.

 

- Oportunitatea doborârii agrementului tehnic este stabilită de organismul elaborator de agrement tehnic.

 

- Verificarea menţinerii aptitudinii de utilizare a produsului/procedeului/seturilor de produse va fi realizată conform

DIRECTOR

programului stabilit de către organismul elaborator al agrementului tehnic

(organism elaborator)

(verificări/încercări de laborator, tipul şi frecvenţa încercărilor).

(nume, prenume, semnătură)

- Acţiunile cuprinse m program şi modul lor de realizare vor respecta actele normative şi reglementările tehnice în vigoare.

 

- Organismul elaborator al agrementului tehnic (sau alt organism elaborator de agrement tehnic abilitat de către CTPC

 

în cazul în care cel iniţial îşi încetează activitatea) va informa Consiliul tehnic permanent pentru construcţii despre

 

rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menţinerea aptitudinii de utilizat e, va solicita MDRAPFE anularea

 

agrementului tehnic din baza de date.

 

- Anularea agrementului tehnic se va face şi în cazul constatării prin controale; efectuate de către organismele

 

de supraveghere a pieţei, a nerespectării menţinerii constante a condiţiilor de fabricaţie şi utilizare ale

 

produsului/procedeului.

 

- În cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformează prevederilor din agrementul tehnic, organismul

 

elaborator solicită retragerea agrementului tehnic şi anularea din baza de date a MDRAPFE.

 

 

Valabilitate:

(zi, lună, an)

Prelungirea valabilităţii avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puţin trei luni înainte de data expirării acestuia.

În cazul neprelungirii valabilităţii avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate iniţial.

 

Pentru grupa specializată nr.

 

 

3. Remarci complementare ale grupei specializate

 

Textul se referă la previziuni privind comportarea în exploatare a produsului, procedeului sau setului de produse, eventualele rezerve privind comportarea în timp şi orice alte argumente care să fundamenteze acordarea agrementului tehnic.

În cazul prelungirii agrementului tehnic, se fac referiri la comportarea acestuia în exploatare pe durata de valabilitate a agrementului iniţial

Tot aici se pot consemna constatările reprezentanţilor grupei specializate făcute cu ocazia vizitei la producător.

Sinteza rapoartelor de încercare (sub formă de tabel). Această sinteză va fi susţinută în dosarul tehnic al agrementului tehnic prin rapoartele de încercare.

Încercările sau testele necesare pentru elaborarea agrementelor tehnice se efectuează în laboratoare acreditate de organismul naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC.

 

Pentru rapoartele de încercare elaborate de terţi, organismul elaborator va face menţiunea că îşi asumă rezultatele acestor rapoarte de încercare.

 

4. Anexe

 

- Extrase semnificative din procesul-verbal al şedinţei de deliberare a grupei specializate. Se indică numărul şi data procesului-verbal, care este consemnat într-un registru special cu pagini numerotate şi sigilat.

- Se indică numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă.

- Propunerea grupei specializate de aprobare a agrementului tehnic

- Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 000-00/0000-0000, conţinând ...................... pagini, face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

- TITULARI DE AGREMENT TEHNIC (dacă este cazul)

 

 

Raportorul grupei specializate nr. ....................

 

 

 

(nume şi prenume, semnătura)

 

- Membrii grupei specializate

(nume, prenume, semnătura)

........................................

........................................

........................................

 

Notă: dosarul tehnic al agrementului tehnic va conţine:

- documentaţia de referinţă privind produsul, inclusiv piese desenate, întocmită de solicitant şi verificată de elaborator;

- documentele privind rezultatele activităţilor de apreciere a produsului: rapoarte de încercări, teste, buletine de analize, după caz;

- documente privind evaluarea unităţii producătoare, dacă este cazul;

- extrase din procesul-verbal al şedinţei de deliberare a grupei specializate.

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

STEMA

 

ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

 

AVIZ TEHNIC

 

În baza Procesului-verbal nr. .................... din data de ........................................ al Comisiei tehnice de specialitate nr. .................... pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii:

 

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

 

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

 

agrementul tehnic nr. 000-00/0000-0000, elaborat de .............................................., pentru .............................................., al cărui producător este ..............................................

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil până la data de ........................................ şi se poate prelungi în situaţia în care titularul face dovada menţinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „condiţii” din anexa nr. 1 la regulament.

(Pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă se face următoarea menţiune: „in baza prezentului aviz tehnic, produsul/procedeul/setul de produse: ........................................ poate fi utilizat pentru destinaţia preconizată în contact cu apa potabilă numai însoţit de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică”)

 

Agrementul tehnic este valabil până la data de ........................................, pentru titular, producător şi distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII,

...........................................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

STEMA

 

ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

 

AVIZ TEHNIC

DE PRELUNGIRE

 

Conform Procesului-verbal nr. .................... din data de ........................................ al Comisiei de avizare nr. ....................  a agrementelor tehnice în construcţii, aceasta a constatat că titularul a făcut dovada menţinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor menţionate la cap. „condiţii” din agrementul tehnic.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

prelungeşte AVIZUL TEHNIC al agrementului tehnic nr. 000-00/0000-0000, referitor la: ........................................, produs de ........................................ până la data de ........................................

(pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă se va face următoarea menţiune: „în baza prezentului aviz tehnic de prelungire, produsul/procedeul/setul de produse: poate fi utilizat pentru destinaţia preconizată în contact cu apa potabilă numai însoţit de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică”)

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

...........................................................

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010- 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MIN1STRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 753.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017)

 

OBIECTIVELE

etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

I. Credite de angajament - 100.000 mii lei

II. Credite bugetare - 14.078 mii lei

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

- mii lei -

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru „Dezvoltarea capabilităţii combaterii căderilor de grindină, coordonarea integrată a siguranţei spaţiului aerian şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 laşi cu grupurile de combatere din structură”

9.000

3.670

2.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

10.000

1.012

3.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Centrul Zonal de Coordonare Transilvania - Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş

16.190

200

4.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş

24.410

1.972

5.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru „Dezvoltarea capabilităţii de combatere a căderilor de grindină a Unităţii Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova”

5.000

1.544

6.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru „Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia”

33.500

4.380

7.

Studii de fezabilitate pentru realizarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Maramureş

400

400

8.

Studiu privind concepţia de elaborare şi/sau achiziţie implementare a tehnologiei de creştere/uniformizare a precipitaţiilor

500

500

9.

Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare pentru creşterea/uniformizarea precipitaţiilor în regiunile: Banat, vestul Olteniei, sud-estul şi nord-estul României

600

0

10.

Studii privind concepţia de sistem şi strategii de dezvoltare a sistemului şi a unităţilor din structură

400

400

TOTAL GENERAL

100.000

14.078

 

NOTĂ:

Defalcarea activităţilor şi fondurile necesare acestora pentru fiecare obiectiv în parte se aprobă potrivit legislaţiei în vigoare.

Se autorizează Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor ca pe parcursul derulării obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, în funcţie de stadiul execuţiei, să efectueze redistribuirea de credite bugetare între obiectivele etapei a XVIII-a a Programului, cu încadrarea în valoarea totală a Programului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”

 

Luând în considerare Procesul-verbal nr. 25, încheiat în data de 6 septembrie 2017, al Comisiei interministeriale de coordonare a Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012, ale Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 28 iunie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 6.398.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 3.423/2017)

 

Sume alocate pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investiţii

Cofinanţare buget de stat

- lei -

1

Arad

Arad

Modernizare reţele termice aferente punctului termic RT. 2 Miron Costin

2.044.807

2

Bihor

Oradea

1. Reabilitarea bretelei de legătură dintre magistrala termică nr. 1 şi magistrala termică nr. 5 pe străzile Grădinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleuşului, Războieni şi Căprioarei

2. Sistem SCADA pentru monitorizarea şi automatizarea a 125 de puncte termice

3. Modernizarea instalaţiilor interioare, monitorizarea parametrilor şi automatizarea din dispecerat a punctelor termice (27 de puncte termice)

4. Monitorizarea parametrilor şi controlul din dispecerat al datelor de funcţionare a punctelor termice (PT 104, PT 109, PT 872, PT 118, PT 832, PT 218, PT 215, PT 202, PT 831, PT713, PT610, PT 887, PT407, PT411, PT 125, PT 607, PT511, PT 116, PT841), municipiul Oradea

5.000.000

3

Harghita

Odorheiu Secuiesc

Îmbunătăţirea sistemului de încălzire centralizat din municipiul Odorheiu Secuiesc, etapa III - Finalizarea lucrărilor de modernizare a centralelor termice şi a reţelelor termice prin folosirea punctelor termice de bloc

2.664.000

4

Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

1. Reabilitare reţele termice şi apă caldă de consum PT 22 Filipin - Ramura 2 (bl. D1, D2, D3, D4, D5, D6| D7, D22, D23)

2. Reabilitare reţele termice şi apă caldă de consum PT 2 Ostroveni - Ramura 4 (bl. C28 - sc. F + G, C29, C30, C31, C32 - sc. E + F, B12, Grădiniţa nr. 2, A8/1)

3. Reabilitare reţele termice şi apă caldă de consum PT 38 Nord - Ramura 2 (bl. N4, N6, N7, N8, P3, P4)

1.058.035

5

Vrancea

Focşani

Modernizarea şi reabilitarea reţelei de transport al energiei termice în zonele: Piaţa Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni din municipiul Focşani

1.521.000

TOTAL:

12.287.842

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.