MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 832/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 832         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 20 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

762. - Hotărāre pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

 

764. - Hotărāre pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decāt Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.305. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad

 

1.317. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate īn sectoarele cadastrale nr. 49, 50, 52, 53 şi 61 din unitatea administrativ-teritorială Coţuşca, judeţul Botoşani

 

1.318. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate īn sectoarele cadastrale din UAT Şanţ, UAT Şieuţ şi UAT Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMĀNIA

 

95. - Hotărāre privind numirea reprezentantului Camerei Auditorilor Financiari din Romānia īn Consiliul superior al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

 

Avānd īn vedere prevederile art. VIII alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative īn domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, cu modificările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), literele a), e), g), j) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) elaborează, implementează şi actualizează Cadrul naţional al calificărilor şi Registrul naţional al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor;

..........................................................................................................................

e) propune Ministerului Educaţiei Naţionale elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane;

..........................................................................................................................

g) propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane;

..........................................................................................................................

j) asigură realizarea, gestionarea şi actualizarea Registrului naţional al evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi certificaţi;

..........................................................................................................................

q) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale obţinute īn sistem nonformal şi informai şi gestionează registrul naţional al centrelor de evaluare a competenţelor profesionale;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

,,m1) īnaintează comitetelor sectoriale, īn scopul validării, standardele ocupaţionale elaborate pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale;”.

3. La articolul 4 alineatul (1), literele d), p) şi x) se abrogă.

4. Anexa se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa la prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Petru Andea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rīndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 762.

 

ANEXĂ

(Anexă la Hotărārea Guvernului nr. 556/2011)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autorităţii Naţionala pentru Calificări

 

Nr. posturi: 56

 

Consiliul pentru calificări şi formarea profesională continuă a adulţilor

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT INTERN

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAT TEHNIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAR-CONTABILITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaţii publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridic - Resurse umane

Administrativ-achiziţii

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

Calificări, Asigurarea calităţii Registre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia calificări, standarde, reglementări, relaţia eu piaţa muncii, armonizare europeană a calificărilor

 

 

Centrul Naţional de Acreditare

 

 

Serviciul managementul informaţiei şi registre naţionale

 

 

 

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decāt Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 470 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decāt Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

. Ministrul educaţiei naţionale,

Petru Andea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rīndunică,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 764.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decāt Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 

Art. 1. - (1) Titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de statele terţe, altele decāt Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii, echivalente specialităţilor medicale clinice şi paraclinice prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt recunoscute drept certificate de medic specialist eliberate de Ministerul Sănătăţii pentru specialitatea respectivă, īn vederea facilitării dreptului de exercitare a practicii medicale pe perioadă nedeterminată sau a practicii medicale temporare/ocazionale pe teritoriul Romāniei a titularilor acestora, cu condiţia īndeplinirii īn mod cumulativ a următoarelor condiţii:

a) titularul se află īn una dintre situaţiile prevăzute la art. 376 din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romāniei;

b) formarea de medic specialist pentru care se solicită recunoaşterea s-a efectuat īn condiţii de studiu şi practică medicală care asigură competenţa profesională a acestuia cel puţin similară cu competenţa profesională a medicilor pe plan naţional,

c) titlurile oficiale de calificare ca medic specialist sunt eliberate de autoritatea desemnată īn temeiul actelor normative īn vigoare īn statul pe teritoriul căruia a avut loc formarea.

(2) Analizarea solicitărilor de recunoaştere a titlurilor prevăzute la alin. (1) se face de către o comisie mixtă constituită prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Comisia mixtă prevăzută la alin. (2) este formată din preşedinte, doi membri şi un secretar. Preşedintele şi un membru sunt desemnaţi la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar celălalt membru şi secretarul sunt desemnaţi la propunerea Colegiului Medicilor din Romānia.

(4) Recunoaşterea profesională a titlurilor prevăzute la alin. (1) se face de către Ministerul Sănătăţii, prin ordin al ministrului, după avizarea de către Colegiul Medicilor din Romānia a raportului comisiei mixte prevăzute la alin. (2), şi se finalizează cu autorizarea titularului prin eliberarea certificatului de membru de către Colegiul Medicilor din Romānia, īn vederea exercitării profesiei de medic pe teritoriul Romāniei cu titlul de medic specialist īn specialitatea echivalată, cu respectarea normelor īn vigoare.

(5) Exercitarea activităţilor profesionale de medic specialist se face pe baza titlurilor oficiale de calificare ca medic recunoscute şi a documentelor emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi de către Ministerul Sănătăţii, prin care se atestă recunoaşterea formării medicale de bază şi, respectiv, de medic specialist, şi cu īndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de medic.

Art. 2. - Recunoaşterea titlurilor de calificare prevăzute la art. 1 alin. (1) constă īn analiza formării īn specialitate şi a competenţelor profesionale īnsuşite de titular īn statul terţ emitent comparativ cu cerinţele de formare şi competenţele profesionale prevăzute īn Romānia de normele īn vigoare pentru specialitatea respectivă.

Art. 3 - (1) īn vederea recunoaşterii titlurilor de medic specialist prevăzute la art. 1 alin. (1), titularii depun la Ministerul Sănătăţii următoarele documente:

a) cerere de recunoaştere care va cuprinde obligatoriu şi datele de contact (adresă, telefon, fax, adresă de e-mail);

b) copia documentului de identitate aflat īn termen de valabilitate (buletin/carte de identitate sau paşaport);

c) documente din care să rezulte cerinţele prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c)-g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

d) copia legalizată a documentelor care atestă calificarea de medic;

e) copia legalizată a titlului de medic specialist dobāndit īn unul dintre statele prevăzute la art. 1 alin. (1);

f) documente emise de autorităţile competente ale statului terţ emitent din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămānă), curriculumul pregătirii efectuate şi competenţele atestate prin titlul respectiv de medic specialist;

g) documente privind experienţa profesională şi educaţia medicală continuă, dobāndite de solicitant, emise de autoritatea competentă a statului īn care acesta a exercitat profesia;

h) certificat de sănătate fizică şi psihică din care să rezulte că acesta poate practica specialitatea dobāndită;

i) dovezi emise de autoritatea competentă din statul de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă sau interzice exercitarea profesiei īn caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale;

j) extrasul de cazier judiciar emis de autoritatea competentă a statului īn care acesta a exercitat profesia;

k) certificatul de atestare a cunoştinţelor de limbă romānă sau paşaportul lingvistic, după caz, cu excepţia cetăţenilor romāni care solicită recunoaşterea titlurilor de medic specialist eliberate de un stat terţ;

l) dovada achitării taxei de evaluare profesională.

(2) Cuantumul taxei de evaluare profesională se stabileşte prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din Romānia şi se depune īn contul Colegiului Medicilor din Romānia. Īn cazul īn care evaluarea profesională presupune şi o probă de aptitudini, cuantumul taxei se dublează.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. e)-j) trebuie īnsoţite de traducerile legalizate īn limba romānă, īn original.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

Art. 4. - (1) Calificarea de medic a solicitantului se atestă prin unul dintre următoarele documente:

a) diploma de medic eliberată īn Romānia;

b) diploma de medic eliberată de către unul din celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE), de către unul dintre statele aparţinānd Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană;

c) atestatul de recunoaştere a studiilor universitare īn medicină eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, ca urmare a echivalării titlurilor de medic obţinute īntr-un alt stat decāt cele prevăzute la lit. a) şi b).

(2) īn cazul īn care titlul de medic este obţinut īn alt stat membru UE, īn unul dintre statele aparţinānd Spaţiului Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană, titularul va depune certificatul de conformitate cu Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu amendamentele ulterioare, eliberat de autoritatea competentă a statului membru respectiv.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun īnsoţite de traducerile legalizate īn limba romānă, īn original.

Art. 5. - (1) Cererea de recunoaştere a titlului este soluţionată īn maximum 90 de zile de la data īnregistrării dosarului complet la Ministerul Sănătăţii.

(2) īn termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului complet, Ministerul Sănătăţii īnaintează o copie a dosarului către comisia mixtă prevăzută la art. 1 alin. (2).

(3) Comisia mixtă analizează pregătirea īn specialitate efectuată, precum şi alte documente atestānd formarea specializată, respectiv experienţa profesională a titularului şi stabileşte dacă formarea de specialist a solicitantului īntruneşte cumulativ următoarele cerinţe:

a) s-a efectuat īn una dintre specialităţile medicale prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b) condiţiile de organizare, desfăşurare şi supraveghere a formării, durata şi curriculumul de pregătire teoretică şi practică īn specialitate sunt similare/echivalente condiţiilor de formare prevăzute īn Romānia de normele īn vigoare pentru specialitatea īn cauză;

c) competenţele profesionale de medic specialist conferite sunt similare celor atestate prin certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii īn specialitatea respectivă;

d) formarea este atestată prin titlu de calificare de medic specialist eliberat de autoritatea competentă desemnată īn temeiul actelor normative īn vigoare īn statul formator.

(4) īn situaţiile īn care durata de pregătire a titularului exprimată īn ani este mai mică decāt cea prevăzută de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru specialitatea respectivă, se ia īn considerare numărul total de ore de pregătire efectivă/săptămānă efectuate de titular īn comparaţie cu cele prevăzute de curriculumul de pregătire al specialităţii īn Romānia. Īn aceste cazuri, īntrunirea numărului total de ore de pregătire prevăzut de curriculumul de pregătire īn specialitate īn Romānia constituie criteriu de durată īn vederea echivalării.

(5) īn cadrul procedurii prevăzute la alin. (3), comisia mixtă poate solicita titularului documente suplimentare privind abilităţile īnsuşite, formări complementare finalizate prin titluri de calificare adiţionale specializării deţinute, experienţa profesională īnsuşită, criterii suplimentare de autorizare īn profesie īn statul īn care acesta a exercitat profesia. Solicitarea se face īn termen de maximum 15 zile de la primirea dosarului, cu precizarea datei-limită de prezentare a documentelor suplimentare cerute, calculată cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1).

(6) īn cazul īntārzierii depunerii documentelor suplimentare solicitate cu mai mult de 10 zile de la data-limită stabilită la alin. (5), comisia mixtă suspendă procedura pānă la data primirii documentelor solicitate. Īn aceste situaţii termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte corespunzător numărului de zile de suspendare.

(7) īn cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente romāne pot solicita reprezentanţelor diplomatice īn Romānia ale ţărilor terţe sau reprezentanţelor diplomatice romāneşti īn ţările respective o confirmare a autenticităţii documentelor de studii şi a celor privind experienţa profesională a titularului.

Art. 6. - (1) īn cazul īn care formarea de specialist analizată īntruneşte toate cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi art. 5 alin. (3), comisia mixtă īnaintează către Colegiul Medicilor din Romānia procesul-verbal cu concluziile comisiei şi o copie a dosarului titularului. Pe baza raportului emis de către comisia mixtă, Colegiul Medicilor din Romānia transmite Ministerului Sănătăţii avizul favorabil de recunoaştere.

(2) īn situaţia īn care titlurile de calificare nu coincid cu titlurile din Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia mixtă poate coopta experţi din alte specialităţi pentru decizia definitivă.

(3) Recunoaşterea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se comunică titularului şi Colegiului Medicilor din Romānia.

(4) Exercitarea activităţilor de medic specialist se face pe baza titlului oficial de calificare de medic specialist recunoscut, a adresei de īnştiinţare a titularului şi cu īndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de medic.

Art. 7. - (1) īn cazul īn care nu sunt īntrunite īn totalitate criteriile de recunoaştere prevăzute la art. 5 alin. (3), comisia mixtă instituie procedura unei probe de aptitudini care are ca scop evaluarea parcursului profesional teoretic şi a abilităţilor practice ale solicitantului.

(2) Proba de aptitudini constă īn susţinerea şi promovarea a două componente, teoretică şi clinică sau practică, īn funcţie de specialitate, subiectele făcānd parte din tematica examenului de medic specialist aflată īn vigoare. Punctajul de promovare a fiecărei probe este de minimum 7,00, pe baza baremului īntocmit de comisia de examinare. Proba de aptitudini profesionale se consideră promovată dacă la finalizarea examinării solicitantul obţine minimum media 7,00. Rezultatul probei de aptitudini profesionale se comunică de către comisia de examinare īn scris solicitantului şi Ministerului Sănătăţii īmpreună cu procesul-verbal īncheiat īn acest scop.

(3) Nepromovarea probei de aptitudini profesionale permite titularului să solicite susţinerea unei singure reexaminări īn termen de maximum 180 de zile de la prima probă nepromovată, cu reluarea ambelor componente ale examinării. Cererea de reexaminare se depune la Ministerul Sănătăţii. După expirarea termenului de 180 de zile, solicitantul nu mai poate beneficia de o altă reexaminare, cererea fiind respinsă fără drept de contestare.

(4) Neīndeplinirea cumulativă a criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi art. 5 alin (3), constatată de comisia mixtă, precum şi nepromovarea probei de aptitudini profesionale constituie motiv justificat de respingere a cererii de recunoaştere.

(5) īn termen de 30 de zile de la notificarea de către Colegiul Medicilor din Romānia a respingerii cererii, solicitantul poate ataca decizia la comisia naţională de soluţionare a contestaţiilor.

(6) Comisia prevăzută la alin. (5) este desemnată prin ordin al ministrului sănătăţii şi are īn componenţă un preşedinte, 4 membri, dintre care un membru cu studii juridice şi un secretar fără drept de vot sau notare. Pentru fiecare dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia naţională de soluţionare a contestaţiilor poate coopta alţi 2 membri, cadre didactice sau medici primari īn specialitatea īn cauză sau experţi recunoscuţi din specialitatea respectivă, după notificarea īn acest sens a Ministerului Sănătăţii.

(7) Comisia naţională de soluţionare a contestaţiilor comunică Ministerului Sănătăţii şi comisiei mixte decizia rămasă definitivă īn maximum 30 de zile de la depunerea cererii prevăzute la alin. (5).

(8) Respingerea cererii de recunoaştere se aprobă de către ministrul sănătăţii pe baza avizului negativ temeinic justificat īnaintat de Colegiul Medicilor din Romānia pe baza concluziilor stabilite de comisia mixtă şi a procesului-verbal detaliat īntocmit īn acest sens de acesta şi se aduce la cunoştinţa petentului īmpreună cu motivele care stau la baza acesteia.

Art. 8. - Īn cazul posesorilor unui titlu de calificare obţinut īntr-un stat terţ, care nu face obiectul recunoaşterii conform prevederilor prezentelor norme, dar care dobāndesc calitatea de medic rezident īn Romānia īn condiţiile legii, īn aceeaşi specialitate sau īntr-o altă specialitate prevăzută de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se pot recunoaşte īn cadrul pregătirii prin rezidenţiat stagiile similare ca durată şi structură pentru maximum jumătate din durata de pregătire prevăzută īn Romānia pentru specialitatea respectivă.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Birchiş - sectoarele cadastrale nr. 1,5, 6, 8, 16 şi 17;

b) unitatea administrativ-teritorială Bocsig - sectoarele cadastrale nr. 4, 15 şi 16;

c) unitatea administrativ-teritorială Chisindia - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 6, 7, 8 şi 16;

d) unitatea administrativ-teritorială Conop - sectoarele cadastrale nr. 3, 11,13 şi 18;

e) unitatea administrativ-teritorială Craiva - sectoarele cadastrale nr. 4 şi 5;

f) unitatea administrativ-teritorială Dorobanţi - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 4, 5, 6, 7 şi 8;

g) unitatea administrativ-teritorială Hăşmaş - sectoarele cadastrale nr. 11, 12, 13, 14 şi 15;

h) unitatea administrativ-teritorială Macea - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 10,11, 12, 14 şi 18;

i) unitatea administrativ-teritorială Peregu Mare - sectoarele cadastrale nr. 4 şi 6;

j) unitatea administrativ-teritorială Petriş - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 6, 10, 11,13, 14, 17 şi 18;

k) unitatea administrativ-teritorială Pilu - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 şi 13;

l) unitatea administrativ-teritorială Pāncota - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9;

m) unitatea administrativ-teritorială Pleşcuţa - sectoarele cadastrale nr. 7, 9, 10, 20, 21, 22, 28 şi 55;

n) unitatea administrativ-teritorială Seleuş – sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 6, 7, 9,10 şi 19;

o) unitatea administrativ-teritorială Semlac - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18,19, 20, 21, 23 şi 24;

p) unitatea administrativ-teritorială Şofronea - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 3, 4, 6, 7, 9, 16 şi 17;

q) unitatea administrativ-teritorială Tauţ - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4 şi 5;

r) unitatea administrativ-teritorială Tārnova - sectoarele cadastrale nr. 28, 29, 30, 34, 37, 39 şi 47;

s) unitatea administrativ-teritorială Ususău - sectoarele cadastrale nr. 1,2 şi 3;

t) unitatea administrativ-teritorială Vārfurile - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 16 şi 22;

u) unitatea administrativ-teritorială Vinga - sectoarele cadastrale nr. 7, 8, 11, 12, 13, 14 şi 15;

v) unitatea administrativ-teritorială Zerind - sectoarele cadastrale nr. 16, 18, 19, 20 şi 21;

w) unitatea administrativ-teritorială Zimandu Nou - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 6, 7, 8, 10 şi 13.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 1-23 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-23*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea i.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 2 octombrie 2017.

Nr. 1.305.


*) Anexele nr. 1-23 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrări de īnregistrare sistematică

Judeţ: ARAD UAT: BIRCHIŞ Sectoare: 1, 5, 6, S, 16, 17

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate īn sectoarele cadastrale nr. 49,50, 52,53 şi 61 din unitatea administrativ-teritorială Coţuşca, judeţul Botoşani

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate īn sectoarele cadastrale nr. 49, 50, 52, 53 şi 61 din unitatea administrativ-teritorială Coţuşca, judeţul Botoşani, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi fundare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, īşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 3 octombrie 2017.

Nr. 1.317.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate īn sectoarele cadastrale din UAT Şanţ, UAT Şieuţ şi UAT Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul generai al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate īn UAT Şanţ - sectoarele cadastrale nr. 71,174, UAT Şieuţ - sectorul cadastral nr. 3 şi UAT Ciceu-Mihăieşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13 din judeţul Bistriţa-Năsăud, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, īşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 3 octombrie 2017.

Nr. 1.318.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMĀNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMĀNIA

 

HOTĂRĀRE

privind numirea reprezentantului Camerei Auditorilor Financiari din Romānia īn Consiliul superior al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

 

Avānd īn vedere prevederile:

- art. 88 alin. (5) şi art. 90 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

- art. 78 alin. (3) lit. f), alin. (5), (7) şi (11) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romānia, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 4 din Hotărārea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romānia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărārilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romānia,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romānia adoptă prezenta hotărāre.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea domnului Popescu Adrian, avānd calitatea de şef Departament monitorizare, control şi competenţă profesională īn cadrul Camerei Auditorilor Financiari din Romānia, ca reprezentant al Camerei Auditorilor Financiari din Romānia īn Consiliul superior al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

Art. 2. - Durata mandatului este de 3 ani, conform art. 78 alin. (11) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

Art. 3. - Prezenta hotărāre va fi dusă la īndeplinire de domnul Popescu Adrian, şef Departament monitorizare, control şi competenţă profesională.

Art. 4. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi se comunică Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar şi Ministerului Finanţelor Publice.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romānia,

Ciprian Teodor Mihăilescu

 

Bucureşti, 29 septembrie 2017.

Nr. 95.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.