MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 834/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 834         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 20 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

767. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

769. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională „PLAFAR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

771. - Hotărâre pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

332. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006

 

1.203. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 2.071/2008 privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale

 

1.316. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 28, 29, 31, 32 şi 33 din unitatea administrativ-teritorială Flămânzi, judeţul Botoşani

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 767.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ .APELE ROMÂNE”

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017

Sector 01- Bugetul de Stat

 

- mii lei –

 

Cap. Sub. Parag.

Titlu Art. Al.

Denumire indicator

PROGRAM PROPUS PENTRU RECTIFICARE 2017

 

1

2

3

 

 

TOTAL VENITURI

993.890

 

 

I. VENITURI CURENTE

877.177

 

 

C1 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

877.177

3310

 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

860.406

33 10 08

 

Venituri din prestări de servicii

860.406

35 10

 

Amenzi, penalităţi şi confiscări

9.734

35 10 50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

9.734

36 10

 

Diverse venituri

7.037

36 10 04

 

Venituri din producţia riscurilor asigurate

7

36 3 0 50

 

Alte venituri, din care:

7.030

 

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

6.280

 

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

750

 

 

IV. SUBVENŢII

116.713

42 10

 

Subvenţii de la bugetul de stat

101.713

42 10 38

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integrai din venituri proprii

99.713

 

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

1.727

 

 

Credite externe pentru investiţii (BDCEV)

23.346

 

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

73.940

 

 

Construcţii

73.646

 

 

Alte active fixe

294

 

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

700

42 10 39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

2.000

45 10

 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

12.999

45 10 01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2007-2013

18

45 10 01 02

 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

18

45 10 15

 

Programe comunitare finanţate în perioada 2007- 2013

3.781

 

45 10 15 01

 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

108

45 10 15 02

 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

3.660

45 10 15 03

 

Prefinanţare

13

451016

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

9.200

45 10 1601

 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

9.200

48 10

 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020

2.001

48 10 01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1.446

48 10 01 01

 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

1.446

481011

 

Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (1PA n)

27

48 10 11 03

 

Prefinanţare

27

48 10 16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

528

48 10 16 03

 

Prefinanţare

528

70 04 00

 

TOTAL CHELTUIELI

1.226.069

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

771.243

70 04 00

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

434.354

70 04 00

20

BUNURI ŞI SERVICII

298.342

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

10.890

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

4.231

70 04 00

59

ALTE CHELTUIELI

80

70 04 00

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

23.346

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

454.826

70 04 00

 

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

1.226.069

70 04 00

 

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

1.115.156

70 04 00

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

1.115.156

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

734.270

70 04 00

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

434.354

70 04 00

10 01

Cheltuieli salariale în bani

327.571

70 04 00

10 01 01

Salarii de bază

321.196

70 04 00

10 01 06

Alte sporuri

3.524

70 04 00

10 01 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

1.044

70 04 00

10 01 13

Indemnizaţii de delegare

1.313

70 04 00

10 01 14

Indemnizaţii de detaşare

54

70 04 00

10 01 30

Alte drepturi salariale în bani

440

70 04 00

10 02

Cheltuieli salariale în natură

32.870

70 04 00

10 02 01

Tichete de masă

32.870

70 04 00

10 03

Contribuţii

73.913

70 04 00

10 03 01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

51.756

70 04 00

10 03 02

Contribuţii pentru asigurări de şomaj

1.638

70 04 00

10 03 03

Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate

17.034

 

70 04 00

10 03 04

Contribuţii pentru asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale

701

70 0400

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

2.784

70 04 00

20

BUNURI ŞI SERVICII

295.915

7004 00

20 01

Bunuri şi servicii

100.408

70 04 00

20 01 01

Furnituri de birou

2.618

70 04 00

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

549

70 04 00

20 01 03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

13.901

70 04 00

20 01 04

Apă, canal şi salubritate

1.270

70 04 00

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

24.120

70 0400

20 01 06

Piese de schimb

7.593

70 04 00

20 01 07

Transport

415

70 04 00

20 01 08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, intranet

5.273

70 04 00

20 01 09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

24.537

70 04 00

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.132

70 04 00

20 02 00

Reparaţii curente

19.899

70 04 00

20 03

Hrană

335

70 04 00

20 03 01

Hrană pentru oameni

335

70 04 00

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

1.758

70 04 00

20 04 01

Medicamente

20

70 04 00

20 04 02

Materiale sanitare

107

70 04 00

20 04 03

Reactivi

1.621

70 04 00

20 04 04

Dezinfectanţi

10

70 04 00

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

6.774

70 04 00

20 05 01

Uniforme şi echipament

1.372

70 04 00

20 05 03

Lenjerie şi accesorii de pat

98

70 04 00

20 05 30

Alte obiecte de inventar

5.304

70 04 00

20 06

Deplasări, detaşări, transferări

4.257

70 04 00

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

3.985

70 04 00

20 06 02

Deplasări în străinătate

272

70 04 00

20 09 00

Materiale de laborator

1.863

70 04 00

20 11 00

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

303

70 04 00

20 12 00

Consultanţă şi expertiză

1.321

70 04 00

20 13 00

Pregătire profesională

1.405

70 04 00

20 14 00

Protecţia muncii

840

70 04 00

20 16 00

Studii şi cercetări

12.958

70 04 00

20 22 00

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

2.476

70 04 00

20 23 00

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

1.628

70 04 00

20 24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

15

70 04 00

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

15

7004 00

20 25 00

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

395

7004 00

20 30

Alte cheltuieli

139.280

70 04 00

20 30 01

Reclamă şi publicitate

744

70 04 00

20 30 02

Protocol şi reprezentare

954

 

70 0400

20 30 03

Prime de asigurare non-viaţă

2.968

70 0400

20 30 04

Chirii

2.841

70 04 00

20 30 09

Executarea silită a creanţelor bugetare

6

70 04 00

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

131.767

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.690

70 04 00

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

1.498

70 04 00

56 03 01

Finanţare naţională

412

70 04 00

56 03 02

Finanţare externă nerambursabilă

1.059

70 04 00

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

27

70 04 00

5617

MECANISMUL FINANCIAR SEE

192

70 04 00

56 17 03

Cheltuieli neeligibile

192

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.231

70 04 00

58 01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1.573

70 04 00

58 01 01

Finanţare naţională

121

70 04 00

58 01 02

Finanţare externă nerambursabilă

1.446

70 04 00

58 01 03

Cheltuieli neeligibile

6

70 04 00

58 11

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)

28

70 04 00

58 11 01

Finanţare naţională

4

70 04 00

58 11 02

Finanţare externă nerambursabilă

24

70 04 00

58 16

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

630

70 04 00

58 16 02

Finanţare externă nerambursabilă

588

70 04 00

58 16 03

Cheltuieli neeligibile

42

70 04 00

59

Alte cheltuieli

80

70 04 00

59 17

Despăgubiri civile

80

70 04 00

59 17

Despăgubiri civile

80

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

380.886

70 04 00

71

Active nefinanciare

380.886

70 04 00

71 01

Active fixe

342.938

70 04 00

71 01 01

Construcţii

188.456

70 04 00

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

145,260

70 04 00

71 01 03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

3.446

70 04 00

71 01 30

Alte active fixe

5.776

70 04 00

71 03

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

37.948

70 04 00

 

II.. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

101.713

70 04 00

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

99.986

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

26.046

70 04 00

20

BUNURI ŞI SERVICII

700

70 04 00

20 30

Alte cheltuieli

700

70 04 00

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

700

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.000

70 04 00

58 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

2.000

70 04 00

58 03 01

Finanţare naţională

300

 

70 04 00

58 03 02

Finanţare externă nerambursabilă

1.700

70 04 00

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

23.346

70 04 00

65 01 00

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCEV)

23.346

7004 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

73.940

70 04 00

71

Active nefinanciare

73.940

70 04 00

71 01

Active fixe

73.940

70 04 00

71 01 01

Construcţii

73.646

70 04 00

71 01 30

Alte active fixe

294

80 0130

8010

Cap. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

1.727

80 0130

01

CHELTUIELI CURENTE

1.727

80 0130

20

BUNURI ŞI SERVICII

727

80 01 30

20 23 00

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

727

80 01 30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000

80 01 30

71.01.02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

1.000

70 04 00

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

9.200

70 04 00

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

9.200

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.200

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERA.MBLRSAB1LE (FEN) POST ADERARE

9.200

70 04 00

56.16

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

9.200

70 04 00

56 16 02

Finanţare externă nerambursabilă

9.200

70 04 00

99 10

Deficit*)

-232.179

 

*) Deficitul va fi acoperit din excedentul anilor anteriori, astfel:

Excedent an 2015 = 189.545 mii lei

Excedent an 2016 = 42.634 mii lei

TOTAL = 232.179 mii lei

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE”

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017

(sume alocate din fonduri externe nerambursate)

 

 

- mii lei –

Cod

Denumire indicator

BVC 2017

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

1.665

 

I. VENITURI CURENTE

0

 

IV. SUBVENŢII

1.665

42 08

Subvenţii de la bugetul de stat

873

42 08 60

Cofinanţare publica acordata în cadrul mecanismului financiar SEE

873

45 08

Sume primite de la UE - alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări

792

45 08 17 03

Prefinanţarea mecanismului financiar SEE

792

 

TOTAL CHELTUIELI

1.665

01

CHELTUIELI CURENTE

1.665

56

Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

1.665

 

TOTAL CHELTUIELI

1.665

 

CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

1.665

70 08

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

1.665

01

CHELTUIELI CURENTE

1.665

56

Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

1.665

56 17

Mecanismul Financiar SEE

1.665

56 17 01

Finanţare Naţionala

250

56 17 02

Finanţare Externa Nerambursabilă

1.415

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională „PLAFAR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională „PLAFAR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Gheorghe Şimon

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 769.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Naţională PLAFAR - S.A.

Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 10

Cod unic de înregistrare 11945506

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

6.459

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

6.458

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

6.582

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6.581

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

3.410

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

85

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.736

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.909

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.745

 

 

 

C2

bonusuri

14

164

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

315

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

512

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

350

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-123

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

777

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

777

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

60

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

60

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.628

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.424

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

108

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

45.437

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.019

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

250

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză se organizează şi funcţionează Direcţia generală de programare economică, structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de a efectua evaluări de impact economico-social pentru proiectele de acte normative supuse spre aprobare Guvernului şi de a fundamenta orientările strategice de dezvoltare a României.

(2) Direcţia generală de programare economică va asigura secretariatul Consiliului de Programare Economică.

Art. 2. - (1) Structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Prognoză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză este 135, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia.

Art. 3. - Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se realizează în termenul de 30 de zile lucrătoare şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 515/2013 pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 1 august 2013, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 771.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Comisiei Naţionale de Prognoză

 

ANEXĂ

 

Numărul maxim de posturi: 135, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului

 

Consiliul de programare economică

 

 

PREŞEDINTE

Cabinet preşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit

 

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală de analize şi prognoze globale

 

Direcţia generală de analize şi prognoze financiare şi sectoriale

 

Direcţia generală de programare economică

 

Direcţia economică, administrativă, juridică şi resurse umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia conturi naţionale şi forţă de muncă

 

 

 

Direcţia analize şi prognoze financiare

 

 

 

Direcţia de fundamentare strategii şi politici publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de modelare şi prognoze regionale

 

 

 

Direcţia analize de impact şi prognoze sectoriale

 

 

 

Direcţia de programare economică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006

 

Văzând Referatul Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” nr. 15.114 din 4.10.2017, în temeiul art. 17 din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată,

în temeiul art. 3 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi nr. 146 bis din 15 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) toate oile/caprele din fermă să fie individualizate şi înregistrate conform sistemului oficial. Ulterior începerii lucrărilor de control oficial al producţiilor, înaintea primei campanii de montă, animalele cuprinse în controlul oficial vor fi obligatoriu marcate prin tatuarea numărului matricol;”.

2. La articolul 17, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Cu ocazia controlului se verifică dacă animalele sunt înmatriculate după sistemul oficial şi marcate prin tatuarea numărului matricol, datele privind organizarea împerecherilor, evidenţa fătărilor, verificarea filiaţiei materne/paterne pe baza duratei medii a gestaţiei.”

3. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Organizarea înregistrării

(1) Controlul oficial cuprinde următoarele înregistrări:

- identificarea animalelor, conform sistemului oficial, şi marcarea acestora prin tatuarea numărului matricol;

- controlul producţiei de lapte;

- verificarea controlului producţiei de lapte prin inspecţia periodică a fermelor;

- organizarea controlului montelor, folosirea registrului de fătare.”

4. La articolul 27, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Controlul oficial al producţiei de carne necesită un sistem de identificare şi înregistrare a mieilor care include:

- identificarea animalului, conform sistemului oficial, şi marcarea acestuia prin tatuarea numărului matricol;

- data naşterii;

- rasa;

- numărul de ordine al fătării prin care i s-a dat naştere;

- sexul;

- identificarea părinţilor;

- tipul de montă din care a fost obţinut sau tipul de produs (produs din fătare cu un singur produs sau gemelară, embriotransfer);

- identificarea fermei unde a fost născut.”

5. La articolul 35, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Animalele cuprinse în controlul oficial trebuie să fie individualizate şi înregistrate conform sistemului oficial şi obligatoriu marcate prin tatuarea numărului matricol, iar numărul matricol să fie unic pentru fiecare animal şi niciodată reutilizat.”

6. La articolul 37, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Norme pentru verificarea originii şi descendenţei

(1) Controlul oficial cuprinde următoarele înregistrări:

a) dacă animalul montat este corect identificat, conform sistemului oficial, şi marcat prin tatuarea numărului matricol;

b) dacă masculul care a efectuat monta este corect identificat, conform sistemului oficial, şi marcat prin tatuarea numărului matricol;

c) dacă data naşterii se încadrează cu +/- 6% din lungimea medie a gestaţiei faţă de data montei;

d) dacă descendentul animalului montat este corect identificat, conform sistemului oficial, şi marcat prin tatuarea numărului matricol;

e) dacă masculul care a montat este verificat, fie prin evidenţele IA, fie prin evidenţe din care rezultă că masculul care a efectuat monta a fost în fermă în ziua montei sau prin declaraţia medicului veterinar (de exemplu, în cazul transferului de embrioni).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 16 octombrie 2017.

Nr. 332.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 2.071/2008 privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. F.B. 10.115 din 9.10.2017, având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 4 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 2.071/2008 privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 7 ianuarie 2009, litera a) se modifică după cum urmează:

„a) să distribuie scheme de testare a competenţei proiectate şi organizate în conformitate cu SR EN ISO CEI 17043/2010;.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 16 octombrie 2017.

Nr. 1.203.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 28, 29, 31, 32 şi 33 din unitatea administrativ-teritorială Flămânzi, judeţul Botoşani

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 28, 29, 31, 32 şi 33 din unitatea administrativ-teritorială Flămânzi, judeţul Botoşani, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1 cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 3 octombrie 2017.

Nr. 1.316.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.