MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 836/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 836         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 23 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

763. - Hotărâre pentru constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

656. - Decizie privind eliberarea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

321. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

 

1.295. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) şi ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 312 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.-(1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale, denumit în continuare Consiliul, organism consultativ fără personalitate juridică.

(2) Consiliul este condus de prim-ministrul României şi are componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Membrii Consiliului pot fi reprezentaţi la şedinţele acestuia de o persoană desemnată cu funcţie de secretar de stat, funcţie cu rang de secretar de stat sau altă funcţie de conducere din cadrul instituţiei pe care o reprezintă.

(4) La lucrările Consiliului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României, ai Băncii Naţionale a României şi ai mediului academic şi, în funcţie de tematică, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice sau experţi.

Art. 2. - Consiliul are ca obiectiv elaborarea mandatului general privind poziţia României în contextul negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale, denumit în continuare CFM. Mandatul general cuprinde elemente de poziţionare a României în cadrul negocierilor CFM atât pentru componenta de venituri, cât şi pentru cea de cheltuieli, respectiv alocări ale bugetului european.

Art. 3. - Principiile generale care stau la baza activităţii Consiliului sunt următoarele:

a) formularea unei poziţii unice, coerente şi fundamentate, care să ofere flexibilitate delegaţiilor României în cadrul negocierilor la nivel european şi în dialogul cu alte state membre;

b) asigurarea consultării transparente cu partenerii sociali cu privire la diversele paliere de negociere subsumate şi/sau incidente problematicii CFM, pentru a asigura o reflectare unitară, coerentă şi comprehensivă a tuturor aspectelor sectoriale incidente în documentul de poziţionare a României;

c) comunicarea operativă şi eficientă în cadrul Consiliului ori de câte ori este necesară exprimarea rapidă a unei poziţii pe tema CFM, în primul rând telefonic, prin e-mail sau fax.

Art. 4. - (1) Consiliul are, în principal, următoarele atribuţii:

a) analizarea propunerilor formulate în plan naţional şi european în contextul negocierilor privind CFM şi evaluarea impactului economic, financiar, social şi de mediu al acestora asupra României;

b) stabilirea priorităţilor României şi formularea poziţiei naţionale în contextul evoluţiilor la nivel european privind negocierile pentru CFM, pe baza analizei efectuate;

c) actualizarea constantă a priorităţilor României şi a poziţiei naţionale în contextul evoluţiilor la nivel european privind negocierile pentru CFM;

d) organizarea de consultări cu partenerii sociali, mediul academic şi cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru a lua în considerare interesele tuturor părţilor în formularea poziţiei naţionale a României în contextul negocierilor privind CFM;

e) stabilirea strategiei de promovare a poziţiei naţionale la nivel european în dialogul cu instituţiile europene şi cu celelalte state membre;

f) alte acţiuni şi iniţiative care să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiţii a obiectivului prevăzut la art. 2.

(2) Consiliul urmăreşte definirea strategiei de gestionare a acestui dosar din perspectiva rolului României de preşedinţie rotativă a Consiliului UE pentru primul semestru al anului 2019.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene şi structurile din subordine, sprijină activitatea Consiliului prin corelarea fundamentărilor şi soluţiilor tehnice ale Consiliului cu direcţiile de politică externă şi de politică generală europeană şi naţională.

Art. 6. - Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima şedinţă de lucru, prin decizie a Consiliului.

Art. 7. - (1) în subordinea Consiliului funcţionează Grupul de lucru tehnic, ca organism permanent de lucru al Consiliului, denumit în continuare Grup de lucru,

(2) Grupul de lucru este format din reprezentanţii ministerelor şi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale prevăzute în anexă, la nivel de director general/director şi expert, şi este coordonat, la nivel tehnic, de reprezentantul, la nivel decizional, al Ministerului Finanţelor Publice şi la nivel politic de ministrul delegat pentru afaceri europene.

(3) în formularea mandatelor de poziţie şi soluţiilor tehnice, Grupul de lucru consultă experţii din cadrul Reprezentanţei permanente a României la UE.

(4) în funcţie de necesitatea colaborării cu alte autorităţi sau instituţii publice şi cu mediul academic pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2), coordonatorul Grupului de lucru solicită, cu consultarea ministrului delegat pentru afaceri europene, participarea acestora, în calitate de invitaţi, la activităţile Grupului de lucru.

(5) în funcţie de tematică, în cazul în care contribuţia unei autorităţi sau instituţii publice, alta decât cea prevăzută în anexă, este relevantă şi necesară, coordonatorul la nivel tehnic al Grupului de lucru poate solicita respectivei autorităţi sau instituţii publice, cu consultarea ministrului delegat pentru afaceri europene, desemnarea unui reprezentant în cadrul Grupului de lucru.

(6) Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de Ministerul Finanţelor Publice, iar fondurile necesare funcţionării acestuia, precum şi personalul aferent se asigură de către această structură.

(7) Structura, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Grupului de lucru şi ale secretariatului acestuia se stabilesc prin regulament propriu, care este aprobat de Consiliu.

Art. 8. - Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera n) se Introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

,,o) Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale.”

2. La anexa nr. 1 „Consilii interministeriale permanente. Componenţă şi conducere”, după punctul XIV se introduce un nou punct, punctul XV, cu următorul cuprins:

 

CONSILIUL PERMANENT

COMPONENŢA

CONDUCERE

„XV. Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale

1. Prim-ministrul

2. Viceprim-ministrul fără portofoliu

3. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene

4. Viceprim-ministrul, ministrul mediului

5. Secretarul general al Guvernului

6. Ministrul afacerilor externe

7. Ministrul delegat pentru afaceri europene

8. Ministrul finanţelor publice

9. Ministrul delegat pentru fonduri europene

10. Ministrul economiei

11. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

12. Ministrul turismului

13. Ministrul transporturilor

14. Ministrul educaţiei naţionale

15. Ministrul afacerilor interne

16. Ministrul apărării naţionale

17. Ministrul muncii şi justiţiei sociale

18. Ministrul culturii şi identităţii naţionale

19. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale

20. Ministrul justiţiei

21. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat

22. Ministrul sănătăţii

23. Ministrul energiei

24. Ministrul cercetării şi inovării

25. Ministrul tineretului şi sportului

26. Ministrul apelor şi pădurilor

27. Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză

28. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică

Prim-ministrul”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ministrul afacerilor interne,

Ion-Marcel Ciolacu

Carmen Daniela Dan

Secretarul general al Guvernului,

Ministrul energiei,

Mihai Busuioc

Toma-Florin Petcu

p. Ministrul afacerilor externe,

Ministrul apelor şi pădurilor,

Alexandru Victor Micula,

Adriana-Doina Pană

secretar de stat

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Marius Adrian Rîndunică,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

secretar de stat

p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

p, Ministrul finanţelor publice,

Alexandru Pugna,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

secretar de stat

p. Ministrul educaţiei naţionale,

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Petru Andea,

Sirma Caraman,

secretar de stat

secretar de stat

Ministrul cercetării şi inovării.

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Puiu-Lucian Georgescu

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Lucian Şova

Ilan Laufer

Ministrul tineretului şi sportului,

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius-Alexandru Dunca

Rovana Plumb

Ministrul sănătăţii,

Ministrul economiei,

Florian-Dorel Bodog

Gheorghe Şimon

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihai-Viorel Fifor

Petre Daea

Ministrul turismului,

Ministrul transporturilor,

Mircea-Titus Dobre

Alexandru-Răzvan Cuc

 

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 763.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale

 

1. Prim-ministrul

2. Viceprim-ministrul fără portofoliu

3. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene

4. Viceprim-ministrul, ministrul mediului

5. Secretarul general al Guvernului

6. Ministrul afacerilor externe

7. Ministrul delegat pentru afaceri europene

8. Ministrul finanţelor publice

9. Ministrul delegat pentru fonduri europene

10. Ministrul economiei

11. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

12. Ministrul turismului

13. Ministrul transporturilor

14. Ministrul educaţiei naţionale

15. Ministrul afacerilor interne

16. Ministrul apărării naţionale

17. Ministrul muncii şi justiţiei sociale

18. Ministrul culturii şi identităţii naţionale

19. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale

20. Ministrul justiţiei

21. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat

22. Ministrul sănătăţii

23. Ministrul energiei

24. Ministrul cercetării şi inovării

25. Ministrul tineretului şi sportului

26. Ministrul apelor şi pădurilor

27. Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză

28. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Având în vedere cererea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.935 din 19 octombrie 2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 23 octombrie 2017, domnul Gheorghe-Gabriel Gheorghe se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 23 octombrie 2017.

Nr. 656.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 270.656 din data de 14.09.2017, întocmit de Direcţia generală politici în industrie alimentară şi comerţ,

având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151 /2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce pliveşte condiţiile de utilizare a menţiunii

de calitate facultative „produs montan”,

în temeiul art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 14 martie 2017, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) solicitant - persoană fizică ce deţine atestat de producător eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, sau societăţi comerciale înmatriculate conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce desfăşoară activitate în sectorul agroalimentar, sau persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale înregistrate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau cooperative agricole înregistrate în conformitate cu Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sau societăţi cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, sau obştile şi composesoratele înfiinţate în baza dispoziţiilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sau asociaţii, fundaţii, federaţii ce desfăşoară activităţi agricole, constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Anexa nr. 1 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 2 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

4 Anexa nr. 3 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

5 Anexa nr. 5 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

6. Anexa nr. 8 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 28 septembrie 2017.

Nr. 321.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la procedură)

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. .............. data .................................

 

CERERE

 

(model)

 

Către

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............................................

 

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoana juridică/PFA/IÎ/IF/cooperativa ............................................., cu sediul în localitatea ............................................., judeţul ............................................., înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. ............................................., CUI ............................................., cod CAEN ............................................./reprezentată de ............................................., CNP .............................................;

 

b) persoana fizică ............................................. domiciliată în localitatea ............................................., judeţul ............................................., str. ............................................., nr. ...., deţinătoare a BI/CI seria ....................... nr. ............................................., eliberat/eliberată la data ............................................. de ............................................., CNP ............................................., cont bancar ............................................. deschis la .............................................,

 

c) Obştea/Composesoratul/Asociaţia/Fundaţia/Federaţia ............................................., cu sediul în localitatea ............................................., judeţul ............................................., înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. ............................................., data .............................................,

solicit acordarea dreptului de folosire a denumirii de calitate facultative „produs montan” şi înregistrarea în Registrul naţional al produselor montane pentru următoarele produse:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

În susţinerea cererii mele depun următoarele documente:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

 

Data

 

................................

Solicitant,

 

Numele şi prenumele (în clar)

 

.................................................

 

Semnătura:

 

................................

 

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la procedură)

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Cod SIRUTA:

 

(al UAT-ului în care se află unitatea/unităţile de producţie, se va completa de reprezentatul DAJ.)

 

CAIET DE SARCINI

pentru solicitarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

Solicitantul .............................................

adresa/sediul: str. ............................................. nr. ...., localitatea ............................................., judeţul ............................................., telefon ............................................., fax ............................................., e-mail .............................................,

Unitatea de producţie/Locul de producţie: str. ............................................. nr. ...., localitatea ............................................., judeţul .............................................,

Nr. atestat de producător/Nr. Înregistrare registrul comerţului/Nr. Înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor .............................................

Număr Registrul unic de identificare .............................................

Cod de exploataţie ANSVSA .............................................

Reprezentat de ............................................., CNP/CUI ............................................., în calitate de .............................................

 

AUTOEVALUARE:

 

A. Tipul produselor care fac obiectul solicitării (a se bifa categoriile corespunzătoare):

                        o Produse neprocesate (a se completa secţiunea I)

             Produse de origine animală

                        o Produse procesate (a se completa secţiunea a II-a)

             Produse apicole (a se completa secţiunea a III-a)

                        o Produse neprocesate (a se completa secţiunea a IV-a)

             Produse de origine vegetală

                        o Produse procesate (a se completa secţiunea a V-a)

(Atenţie !!! Se va avea în vedere că informaţiile prezentate mai jos pot fi demonstrate cu documente justificative, anexate la Registrul special de autocontrol).

 

Secţiunea I - Produse de origine animală neprocesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

 

 

Denumire şi descriere produs (de exemplu, lapte, ouă, carne):

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

1. Produsul este obţinut de la animale/păsări crescute cel puţin ultimele 2/3 ale vieţii lor în zona montană, denumită în continuare ZM?

             Da

             Nu

 

2. Produsul provine de la animale transhumante, crescute cel puţin 1/4 din viaţă în transhumanţă şi care au păscut pe păşuni din ZM?

             Da

             Nu

 

3. Operaţiunile de sacrificare a animalelor, tranşare şi dezosare a carcaselor, în conformitate cu derogarea menţionată la art. 6 alin, (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, cu condiţia ca distanţa faţă de ZM să nu depăşească 30 km, au loc în afara ZM?

             Da*)

             Nu

*) Se vor preciza localitatea judeţul

 

4. Hrana animalelor 1 de la care provine produsul reprezintă:

             Peste 60% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul rumegătoarelor (cu excepţia animalelor transhumante, care trebuie să respecte condiţia de la pct. 2 de mai sus)

             Peste 50% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul celorlalte animale (de exemplu, păsări)

             Peste 25% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul porcinelor.

5. Cantitate anuală de producţie estimată/nr. de animale de la care provine: 1

 

1 Documenta justificative: borderou, avize, carnet de comercializare, facturi fiscale, contracte, registrul de fermă, după caz.

 

 

 

Secţiunea a II-a - Produse de origine animală procesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

 

 

Denumire şi descriere produs (de exemplu, brânză, caşcaval, pastramă etc.):

..................................................................................................................................................................................

 

1. Produsul este obţinut de la animale/păsări crescute cel puţin ultimele 2/3 din viată în ZM?

             Da

             Nu

 

2. Produsul este prelucrat în ZM?

             Da

             Nu

3. Produsul provine de la animale transhumante, crescute cel puţin 1/4 din viaţă în transhumanţă şi care au păscut pe păşuni din ZM?

             Da

             Nu

4. Operaţiunile de sacrificare a animalelor, tranşare şi dezosare a carcaselor, în conformitate cu derogarea menţionată la art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 cu condiţia ca distanţa faţă de ZM să nu depăşească 30 km, au loc în afara ZM?

             Da*)

             Nu

*) Se vor preciza localitatea , judeţul

 

5. Hrana animalelor2 de la care provine produsul reprezintă:

             Peste 60% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul rumegătoarelor (cu excepţia animalelor transhumante, care trebuie să respecte condiţia de la punctul nr. 3).

             Peste 50% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul celorlalte animale/păsări.

             Peste 25% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul porcinelor.

 

6. Ingredientele cum sunt: plante aromatice, condimente, zahăr şi alte produse neenumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene provin din ZM, în proporţie de peste 50%?

             Da

             Nu

 

7. Cantitate anuală de producţie estimată/nr. de animale de la care provine:

 

8. Produsul este atestat ca fiind produs tradiţional?

             Da

             Nu

 

 

 

Secţiunea a III-a - Produse apicole (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

 

 

Denumire şi descriere produs (de exemplu, miere, propolis etc.):

..................................................................................................................................................................................

 

1. Nectarul şi polenul au fost colectate de albine exclusiv în ZM3?

             Da

             Nu

2. Cantitate anuală de producţie estimată/nr. de stupi de la care provine:

 

2 Documente Justificative: borderou, avize, carnet de comercializare, facturi fiscale, contracte, registrul de fermă, după caz.

3 Documente justificative: ordin de deplasare în pastoral, înregistrare UAT cu amplasarea stupinei, după caz.

 

 

Secţiunea a IV-a - Produse de origine vegetale neprocesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte).

 

 

Denumire şi descriere produs (de exemplu, cătină, zmeură):

..................................................................................................................................................................................

 

1. Produsul este cultivat în ZM?

 Da

 Nu

 

2. Cantitate anuală de producţie estimată:

 

 

 

Secţiunea a V-a - Produse de origine vegetală procesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

 

 

Denumire şi descriere produs (de exemplu, dulceaţă de cătină, zmeură):

..................................................................................................................................................................................

1. Materia primă provine din ZM?

             Da

             Nu

 

2. Ingredientele cum sunt: plante aromatice, condimente, zahăr şi alte produse neenumerate în anexa nr. 1 la Tratat provin din ZM, în proporţie de peste 50%?

             Da

             Nu

 

3. Cantitate anuală de producţie estimată:

 

4. Produsul este atestat ca fiind produs tradiţional?

             Da

             Nu

 

 

Dacă produsul nu este atestat ca fiind produs tradiţional, completaţi şi lit. B şi C.

 

B. Descrierea metodelor şi tehnicilor de producere a produsului/produselor respective

 

 

 

 

 

C. Descrierea unităţilor de procesare

 

 

 

 

 

Documentul de Înregistrare/Autorizaţia sanitar-veterinară pentru unitatea de producţie/locul de producţie mai sus menţionat nr. .............................. /data ............................................. (anexat în copie)

 

Nume şi prenume:

 

Semnătură:

 

Dată:

 

 

ATENŢIE!

Secţiunile vor fi completate de solicitanţi acolo unde este cazul.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

Denumire solicitant: .............................................

Adresă/Sediu: str. ............................................. nr. ...., localitatea .............................................,

judeţul ............................................., telefon/fax ............................................., e-mail .............................................

Unitatea de producţie/Locul de producţie: str. ............................................. nr. ....,

localitatea ............................................., judeţul .............................................

 

REGISTRUL SPECIAL DE AUTOCONTROL

înregistrarea documentelor justificative referitoare la provenienţa hranei animalelor, a materiilor prime şi a Ingredientelor folosite la producerea produselor montane, precum şi a celor referitoare la destinaţia de comercializare a produselor

 

Denumire produs: .............................................

 

 

INTRĂRI

IEŞIRI*)

Nr. crt.

Descriere obiect document justificativ

(suprafaţă teren, cantitate producţie, volum)

Denumire document justificativ şi date identificare

(de exemplu, atestat producător, extras RUI, extras RNE, Registru de fermă conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015, contract, factură etc.)

Data înregistrării lotului

Denumire şi număr lot

Cantitate produsă

Nr. lot/ Produs/ Destinatar

Cantitate vândută

Document justificativ şi date de identificare

(contract, fac:ură nr., data)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se va completa după emiterea deciziei de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”.

 

De exemplu:

1. Copie după certificatul de înregistrare în registrul comerţului al solicitantului şi certificatul constatator şi/sau atestatul de producător şi/sau după certificatul emis de Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

2. Documentul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentară pentru unitatea/obiectivul respectivă/respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitara veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările ulterioare

3. Buletinul de analize al produsului actualizat conform legislaţiei naţionale şi europene

4. Dovezi din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, respectiv:

- pentru produse de origine animală: copie după documentul de înregistrare/autorizare, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare, copii după documente de mişcare a animalelor din exploataţie, după caz, şi copii după documente din care să rezulte provenienţa furajelor;

- pentru produsele de origine vegetală: copii după documente din care să rezulte provenienţa materiilor prime;

- pentru produsele apicole: ordin de deplasare în pastoral şi documentul de înregistrare la unitatea administrativ-teritorială unde apicultorul îşi declară amplasarea stupinei.

5. Document justificativ şi/sau declaraţie de conformitate pentru delimitarea administrativă a zonei geografice de provenienţă a materiilor prime

6. Document justificativ şi/sau declaraţie de conformitate pentru delimitarea administrativă a locului de fabricare şi ambalare a produselor agroalimentare, cu excepţia produselor apicole

7. Documente care atestă că hrana animalelor de la care provine produsul respectă cerinţele din anexa nr. 2 la procedură

 

ANEXA Nr.: 4

(Anexa nr. 5 la procedură)

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............................................

Adresă: localitatea ............................................., str. ............................................. nr. ....,

cod poştal ............................................., telefon/fax .............................................,

e-mail ............................................., web .............................................

 

 

NOTĂ DE CONSTATARE

nr. ...................... /din data de .............................................

privind verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea acordării/neacordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

1. Obiectul controlului: verificarea realităţii datelor înscrise în documentaţia depusă la direcţia pentru agricultură judeţeană, conform anexei nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr. ....................... în data de ............................................., .Adresei Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a Judeţului ............................................., nr. ...................... din data de ............................................., Registrului special de autocontrol şi a documentelor specifice, conform modelului din anexa nr. 2 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017, cu modificările ulterioare

2. Subsemnatul/Subsemnata, ............................................., posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ......................, eliberată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma verificării realităţii datelor pentru acordarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” pentru produsul .............................................  (Se va numi produsul.), fabricat de .............................................

3. Solicitantul ............................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ......................, cod unic de înregistrare ............................................., nr. înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ............................................., Atestat de producător nr. ....................... /, adresa sediului ............................................./tel. ............................................. /fax ............................................. la

4. Unitatea (filială, punct de lucru), adresa: ............................................., unde am fost primiţi de domnul/doamna ............................................., în calitate de ............................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ......................., seria ...................... nr. ............................................., eliberat de ............................................., la data de ............................................., CNP. ............................................., am constatat următoarele:

- unitatea de producţie îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile ............................................. pentru acordarea dreptului de utilizarea menţiunii de calitate facultative „produs montan”

(Se vor menţiona distinct motivele acordării/neacordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”.)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

5. Măsuri stabilite în baza constatării unor neconcordanţe şi termenul finalizării lor:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

Reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene,

 

(persoana cu atribuţii din direcţia pentru agricultură judeţeană)

 

 

 

Funcţia

 

..........................................

Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit,

(semnătura şi ştampila)

..........................................

 

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 8 la procedură)

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............................................

Adresă: localitatea ............................................., str. ............................................. nr. ....,

cod poştal ............................................., telefon/fax .............................................,

e-mail ............................................., web .............................................

 

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

nr. ...................... /din data de .............................................

privind nerespectarea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

1. Subsemnatul/Subsemnata, ............................................., posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ......................., eliberată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma tematicii de control/reclamaţie, în vederea verificării conformităţii respectării prevederilor art. 29 şi 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 de către produsele agroalimentare care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” pentru

2. Solicitantul ............................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ............................................., cod unic de înregistrare ............................................., nr. de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ............................................./Atestat de producător nr. ............................................./, adresa Sediului ............................................., tel./fax ............................................., la

3. Unitatea (filială, punct de lucru ), adresa: ............................................., cod SIRUTA, unde am fost primiţi de domnul/doamna ............................................., în calitate de ............................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ...................., seria ...................... nr. ............................................., eliberat de ............................................., la data de ............................................., CNP ............................................., am constatat următoarele:

(Se vor menţiona distinct motivele în fapt care au stat la baza retragerii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi normele de drept încălcate pentru produsul/produsele înregistrate în Registrul naţional al produselor montane la numărul/numerele ............................................. )

Prezentul document a fost întocmit în 2 exemplare originale, din care un exemplar pentru direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care se va arhiva la documentaţia depusă şi unul pentru operatorul economic.

 

Reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene,

 

(persoana cu atribuţii din direcţia pentru agricultură judeţeană)

 

 

 

Funcţia

 

..........................................

 

(semnătura şi ştampila)

 

 

 

Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit,

 

..........................................

 

(semnătura şi ştampila)

 

 

Data: ..........................................

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Drăgăşani - sectoarele cadastrale nr. 55 şi 56;

b) unitatea administrativ-teritorială Lăcusteni - sectoarele cadastrale nr. 1 şi 40.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 29 septembrie 2017.

Nr. 1.295.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VÂLCEA UAT: Drăgăşani Sectoare: 55,66

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VÂLCEA UAT: Lăcusteni Sectoare: 1,40

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.