MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 842/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 842         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 octombrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

109. - Hotărâre privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

 

110. - Hotărâre pentru alegerea unui chestor al Biroului permanent al Senatului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

658. - Decizie privind numirea domnului Nicolae Liviu Popa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

659. - Decizie privind desemnarea domnului Gabriel Andronache, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, în funcţia de preşedinte al Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

92. - Ordin pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP) în conformitate cu art. 49 şi privind metodologia de partajare a costurilor în conformitate cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung”

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 29,33 şi 35 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul senator Paul Stănescu, aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, se revocă din funcţia de chestor al Senatului.

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 23 octombrie 2017.

Nr. 109.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea unui chestor al Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 26, 27 şi 35 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se alege în funcţia de chestor al Biroului permanent al Senatului domnul senator Adrian Ţuţuianu, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 23 octombrie 2017.

Nr. 110.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nicolae Liviu Popa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

Având în vedere Adresa Ministerului Justiţiei nr. 89.271 din 19 octombrie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.993 din 23 octombrie 2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Liviu Popa se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei,

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 24 octombrie 2017.

Nr. 658.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind desemnarea domnului Gabriel Andronache, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, în funcţia de preşedinte al Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat”

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 326/2017 privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Andronache, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, este desemnat în funcţia de preşedinte al Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 24 octombrie 2017.

Nr. 659.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP) în conformitate cu art. 49 şi privind metodologia de partajare a costurilor în conformitate cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung”

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) şi (6) din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung şi ale art. 36 alin. (7) lit. a) şi n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în considerarea opiniei tuturor autorităţilor de reglementare, agreată de Forumul Reglementatorilor în Energie, din data de 18 septembrie 2017, de aprobare a documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP) în conformitate cu art. 49 şi privind metodologia de partajare a costurilor în conformitate cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung”,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă documentul „Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP) în conformitate cu art. 49 şi privind metodologia de partajare a costurilor în conformitate cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. va respecta termenii şi condiţiile agreate în documentul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP) în conformitate cu art. 49 şi privind metodologia de partajare a costurilor

în conformitate cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung

 

7 aprilie 2017

 

Declinarea responsabilităţii

Prezentul document este eliberat în numele tuturor operatorilor de transport şi de sistem („OTS-uri”), exclusiv în scopul consultării cu ACER şi cu ANR cu privire la propunerea tuturor OTS-urilor privind constituirea şi metodologia de partajare a costurilor platformei unice de alocare („Propunerea SAP”) în conformitate cu articolul 49 şi articolul 59 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung („Regulamentul FCA”). Această versiune a Propunerii SAP nu reprezintă în orice caz o poziţie fermă, obligatorie sau definitivă a OTS-urilor în ceea ce priveşte conţinutul său.

 

Cuprins

Întrucât

Partea 1

Prevederi generale

Articolul 1 - Obiect şi domeniu de aplicare

Articolul 2 - Definiţii şi interpretare

Articolul 3 – Structura

Articolul 4 – Implementarea

Articolul 5 – Limba

Partea 2

Capitolul I: Principii de guvernanţă

TITLUL 1 - Dispoziţii generale

Articolul 6 - Obiectul

Articolul 7 - Consiliul SAP

TITLUL 2 - Acordul de cooperare SAP (AC SAP)

Articolul 8 - Părţile şi obiectul AC SAP

Articolul 9 - Sarcinile SAP

Articolul 10 - Schimbarea obiectului sarcinilor SAP

Articolul 11 - Remuneraţia Operatorului SAP

Articolul 12 - Venituri din licitaţii şi fluxuri financiare

Articolul 13 - Cooperarea părţilor AC SAP

Articolul 14 - Drepturile de audit ale OTS-urilor

Articolul 15 - Gestionarea SAP

Articolul 16 - Răspunderea

Articolul 17 - Caracterul confidenţial

Articolul 18 - Cesionarea drepturilor şi a obligaţiilor

Articolul 19 - Caracterul independent

Articolul 20 - Renunţarea la drepturi

Articolul 21 - Modificarea

Articolul 22 - Părţile noi

Articolul 23 - Limba

Articolul 24 - Notificările

Articolul 25 - Legislaţia aplicabilă

Articolul 26 - Soluţionarea litigiilor

Articolul 27 - Intrarea în vigoare şi durata

Articolul 28 - încetarea şi suspendarea

Articolul 29 - Forţa majoră

Articolul 30 - Anexe

Capitolul II: Cerinţe funcţionale

TITLUL 1 - Un cadru contractual armonizat cu participanţii pe piaţă

Articolul 31 - Dispoziţii generale

TITLUL 2 - Principiile de decontare financiară şi gestionare a riscurilor aferente produselor alocate

Articolul 32 - Garanţiile Articolul 33 - Limita de credit

Articolul 34 - Facturarea şi plata

Articolul 35 - Remunerarea titularilor de drepturi de transport pe termen lung

Articolul 36 - Compensarea pentru reduceri

TITLUL 3 - Produsele, metodele şi algoritmii de alocare

Articolul 37 - Dispoziţii generale

Articolul 38 - Forma produselor şi graniţele zonelor de ofertare acoperite

TITLUL 4 - Procese operaţionale

Articolul 39 - Publicarea capacităţii ofertate

Articolul 40 - Depunerea şi înregistrarea ofertelor

Articolul 41 - Reducerea capacităţilor şi a alocării

Articolul 42 - Determinarea rezultatelor licitaţiei

Articolul 43 - Notificarea rezultatelor provizorii ale licitaţiei

Articolul 44 - Contestarea rezultatelor licitaţiei

Articolul 45 - Returnarea drepturilor de transport pe termen lung

Articolul 46 - Transferul drepturilor de transport pe termen lung

Articolul 47 - Panou de notificări

Articolul 48 - Utilizarea şi remunerarea drepturilor de transport pe termen lung

Articolul 49 - Proceduri de rezervă - Dispoziţii generale

Articolul 50 - Anularea licitaţiei

TITLUL 5 - Interfeţele de date

Articolul 51 - Normele sistemului informaţional

Articolul 52 - Standarde privind mesajele

TITLUL 6 - Disponibilitatea tehnică şi fiabilitatea sarcinilor prestate

Articolul 53 - Asistenţa oferită participanţilor

Articolul 54 - Serviciul de urgenţă

Articolul 55 - Formarea operatorilor OTS şi a participanţilor înregistraţi

Articolul 56 - Gestionarea solicitărilor participanţilor

Partea 3

Metodologia de partajare a costurilor

Articolul 57 - Obiect şi domeniu de aplicare

Articolul 58 - Costurile pentru crearea, dezvoltarea şi operarea platformei unice de alocare

Articolul 59 - Propunerea de alocare a costurilor

Articolul 60 - Măsurile privind partajarea costurilor

Articolul 61 - Structura taxelor SAP

Articolul 62 - Propunere privind Raportul de aplicare a taxei SAP

Articolul 63 - Actualizarea extraordinară a Raportului de aplicare a taxei SAP

Articolul 64 - Modificări la Metodologia de partajare a costurilor SAP

Articolul 65 - Relaţia cu alte norme

Toate OTS-urile, ţinând cont de următoarele:

 

Întrucât

 

(1) Documentul de faţă este o propunere comună elaborată de toţi operatorii de transport şi de sistem (denumiţi în continuare OTS-uri) privind un set de cerinţe pentru constituirea platformei unice de alocare (denumită în continuare SAP) în conformitate cu art. 49 şi cu privire la o metodologie de partajare a costurilor (denumită în continuare metodologia de partajare a costurilor SAP), în conformitate cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung (denumit în continuare Regulamentul FCA). În cele ce urmează, prezenta propunere va fi denumită Propunerea SAP,

(2) Prezenta propunere SAP ia în calcul principiile generale, obiectivele şi alte metodologii prevăzute în Regulamentul FCA. Scopul Regulamentului FCA constă în coordonarea şi armonizarea calculului capacităţilor pe piaţa pe termen lung şi ale alocării capacităţilor pe piaţa pe termen lung şi stabileşte cerinţele pentru ca OTS-urile să coopereze la nivel paneuropean, la nivelul regiunilor de calcul al capacităţilor (denumite în continuare RCC) depăşind graniţele zonelor de ofertare. De asemenea, Regulamentul FCA stabileşte reguli pentru instituirea de reguli de alocare europene armonizate şi anexe regionale/specifice graniţelor (denumite în continuare HAR). HAR conţine cel puţin descrierea procesului/procedurii de alocare a drepturilor de transport pe termen lung, inclusiv cerinţele minime de participare, diverse aspecte financiare, tipurile de produse oferite în licitaţiile explicite, regulile de alocare, regulile privind reducerea capacităţilor şi compensarea, reguli pentru participanţii la piaţă, în cazul în care aceştia îşi transferă drepturile de transport pe termen lung, principiul „foloseşti sau vinzi” (UIOSI), reguli privind cazurile de forţă majoră şi răspunderea. HAR ar trebui, de asemenea, să descrie obligaţiile contractuale care trebuie respectate de către participanţii de pe piaţă,

(3) Propunerea SAP prezintă cerinţele funcţionale, guvernanta, responsabilităţile şi metodologia de partajare a costurilor pentru platforma unică de alocare. SAP poate efectua cel puţin licitaţiile pe termen lung conform HAR şi orice sarcini suplimentare asociate, necesare în realizarea licitaţiilor pe termen lung (precum compensarea şi decontarea şi asistenţa la cerere), astfel cum sunt descrise la art. 50 din Regulamentul FCA (sarcinile SAP).

(4) La elaborarea Propunerii SAP au fost examinate următoarele opţiuni de către toate OTS-urile, pentru crearea SAP:

a) numirea unui OTS/mai multor OTS-uri (prin rotaţie) pentru operarea SAP în numele tuturor OTS-urilor. Această opţiune ar fi fost dificilă din cauza problemelor de proporţionalitate şi a costurilor asociate; sau

b) numirea unei entităţi existente pentru realizarea sarcinilor SAP ca mijloc de cooperare între OTS-uri şi în numele acestora; sau

c) crearea unei noi entităţi pentru realizarea sarcinilor SAP ca mijloc de cooperare între OTS-uri şi în numele acestora; sau

d) încredinţarea dezvoltării şi operării platformei unice de alocare unei terţe părţi independente faţă de OTS-uri.

(5) După evaluarea opţiunilor de mai sus, toate OTS-urile concluzionează că alocarea capacităţilor este o sarcină fundamentală a OTS-urilor, motiv pentru care sarcinile SAP trebuie efectuate de către OTS-uri, fie cu resurse proprii, fie printr-un instrument de cooperare format doar din OTS-uri. Prin urmare, ele au stabilit că folosirea unei entităţi existente pentru realizarea sarcinilor SAP ca mijloc de cooperare între OTS-uri şi în numele acestora reprezintă abordarea cea mai eficientă şi pragmatică. Toate OTS-urile propun numirea Centrului comun de licitare (denumit în continuare JAO), din următoarele motive:

a) OTS-urile au competenţe pentru operarea alocării capacităţilor pe termen lung şi, astfel, au creat o entitate comună, JAO, pentru realizarea acestei sarcini;

b) JAO este rezultatul unei fuziuni între fostele CASC.EU S.A. şi CAO Central Allocation Office GmbH, ambele cu o experienţă considerabilă în realizarea de licitaţii pe termen lung şi, astfel, execută deja licitaţiile pe termen lung în numele majorităţii OTS-urilor supuse Regulamentului FCA;

c) JAO şi-a ajustat deja instrumentele pentru a aplica HAR elaborate de OTS-urile relevante şi aprobate de ANR-urile competente, ca o implementare în avans a Regulamentului FCA;

d) în prezent, JAO este partener pentru majoritatea participanţilor pe piaţă care aplică HAR şi acoperă majoritatea graniţelor zonelor de ofertare unde se aplică alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung.

(6) Prin urmare, toate OTS-urile consideră că pot respecta obligaţiile şi cerinţele din Regulamentul FCA, operând SAP prin intermediul JAO (denumit în continuare Operatorul SAP).

(7) Această propunere SAP conţine în partea 1 regulile generale pentru întreaga propunere SAP. Partea 2 descrie principiile de guvernare ale propunerii SAP şi cerinţele sale funcţionale conform art. 49 din Regulamentul FCA. Acestea ar trebui puse în aplicare şi urmate de OTS-uri prin SAP.

(8) Partea 3 din propunerea SAP descrie metodologia de partajare a costurilor SAP conform art. 59 din Regulamentul FCA. JAO îndeplineşte multe sarcini. Prin urmare, există şi costuri pentru alte sarcini decât sarcinile SAP care sunt de regulă partajate. Prin metodologia de partajare a costurilor se clarifică faptul că toate OTS-urile partajează doar costurile pentru înfiinţarea şi operarea SAP. Astfel de costuri includ costurile directe şi indirecte definite în metodologia de partajare a costurilor SAP. Metodologia de partajare a costurilor SAP urmează şi principii generale esenţiale pentru partajarea costurilor, aceasta trebuind:

a) să fie rezonabilă, eficientă şi proporţională cu costurile operaţionale, conform art. 59 din Regulamentul FCA:

b) să fie echitabilă şi nediscriminatorie;

c) să fie complet transparentă şi auditabilă;

d) să reflecte natura costurilor şi relaţia lor cu crearea şi operarea SAP;

e) să fie atractivă pentru părţi noi şi existente; şi

f) să aducă beneficii şi economii pentru toate OTS-urile.

(9) Conform art. 4 alin. (8) din Regulamentul FCA, impactul preconizat al propunerii SAP asupra obiectivelor Regulamentului FCA trebuie să fie descris şi este prezentat în cele ce urmează.

(10) în general, propunerea SAP contribuie la atingerea obiectivelor art. 3 din Regulamentul FCA. În special, propunerea SAP serveşte obiectivului de promovare a comerţului interzonal eficace pe termen lung, cu oportunităţi de hedging interzonal pe termen lung adresate participanţilor la piaţă, întrucât crearea unei platforme unice de alocare armonizează şi simplifică activităţile de tranzacţionare pentru produsele pe termen lung depăşind graniţele interioare ale Europei.

(11) Obiectivul de optimizare a alocării capacităţilor interzonale pe termen lung este atins prin această propunere SAP, în special deoarece coordonarea în calendarul licitaţiilor este centralizată, iar alocarea are la bază reguli contractuale şi operaţionale transparente, cu un cadru contractual unic, care facilitează accesul tuturor participanţilor la piaţă într-o manieră nediscriminatorie. În plus, licitând capacităţi pe termen lung printr-un instrument de cooperare care îndeplineşte şi alte sarcini, în special alocarea explicită pentru alte intervale de timp, alegerea OTS-urilor prin această propunere SAP asigură o optimizare a costurilor care va fi benefică pentru comunitate.

(12) Prin această propunere SAP, OTS-urile îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în temeiul Directivei 200$/72/UE şi al Regulamentului FCA de a asigura furnizarea unui acces nediscriminatoriu la capacitatea interzonală pe termen lung, centralizând procesul de atribuire a tuturor graniţelor europene tuturor participanţilor la piaţă.

(13) în plus, propunerea SAP asigură un tratament echitabil şi nediscriminatoriu al tuturor părţilor afectate, stabilind reguli ce trebuie aplicate de către toate OTS-urile. De asemenea, propunerea SAP asigură transparenţă în accesarea informaţiilor legate de alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung.

(14) Totodată, propunerea SAP prevede un regim care respectă nevoia unei alocări echitabile şi ordonate a capacităţilor pe piaţa pe termen lung şi formarea ordonată a preţurilor, fiind avut în vedere un set armonizat de reguli de alocare, cu un algoritm unic de alocare a capacităţilor.

(15) în ceea ce priveşte obiectivul unei informări transparente şi fiabile în ceea ce priveşte alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung, propunerea SAP asigură o sursă unică şi centralizată de informaţii privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung.

(16) Propunerea SAP ar trebui să stimuleze lichiditatea facilitând accesul pe piaţă într-o manieră nediscriminatorie şi eficientă din punctul de vedere al costurilor, ţinând cont de procesul de alocare existent.

(17) De asemenea, propunerea SAP contribuie la funcţionarea şi dezvoltarea eficientă şi pe termen lung a sistemelor de transport al energiei electrice şi a sectorului energiei electrice din Uniune, optimizând alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung, reflectând congestiile la toate graniţele UE într-o manieră eficientă.

(18) în concluzie, propunerea SAP contribuie la obiectivele generale ale Regulamentului FCA în beneficiul tuturor participanţilor la piaţă şi al consumatorilor finali de energie electrică.

Transmit următoarea propunere SAP tuturor autorităţilor de reglementare:

 

PARTEA 1

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 1

Obiect şi domeniu de aplicare

 

1. Toate OTS-urile stabilesc în prezenta propunere SAP cerinţele funcţionale, guvernanţa, responsabilităţile şi cerinţele de partajare a costurilor pentru platforma unică de alocare. SAP permite OTS-urilor să respecte cerinţele de la art. 50 din Regulamentul FCA şi va acoperi toate graniţele zonelor de ofertare unde se aplică alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung conform HAR aplicabile, astfel cum sunt modificate periodic, în conformitate cu Regulamentul FCA.

2. Toate OTS-urile convin să folosească JAO ca operator SAP şi se asigură prin intermediul Operatorului SAP, ca instrument de cooperare, că SAP este operaţional şi respectă cerinţele funcţionale ale acestei propuneri SAP, HAR şi Regulamentul FCA.

3. Drepturile reciproce, obligaţiile şi responsabilităţile dintre toate OTS-uri şi Operatorul SAP pentru dezvoltarea şi operarea platformei unice de alocare vor fi prevăzute în Acordul de cooperare SAP în conformitate cu partea a 2-a titlul 2 din prezenta propunere SAP.

4. Termenii Acordului de cooperare SAP nu afectează orice alte obligaţii ale OTS-urilor în temeiul Regulamentului FCA.

5. Orice alte sarcini derulate de Operatorul SAP în numele unuia sau al mai multor OTS care nu se referă la sarcinile SAP nu fac obiectul acestei propuneri SAP.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii şi Interpretare

 

1. În scopul creării SAP, termenii utilizaţi în prezentul document au sensul din definiţiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei, în Regulamentul FCA, în HAR, astfel cum sunt modificate periodic, în Regulamentul (CE) nr. 714/2009, în Directiva 2009/72/CE şi în Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei. Toate OTS-urile şi Operatorul SAP utilizează aceiaşi termeni în acordurile ce urmează a fi încheiate şi în alte documente ce urmează a fi elaborate conform propunerii SAP.

2. În plus, în prezenta propunere SAP, atunci când contextul nu impune o altă interpretare, următorii termeni vor avea sensul de mai jos:

a) „rezultatele licitaţiei” includ determinarea cantităţii totale din drepturile de transport pe termen lung alocate pe graniţele şi direcţiile zonelor de ofertare, identificarea ofertelor câştigătoare ce vor fi satisfăcute integral sau parţial şi determinarea preţului marginal pe graniţele şi direcţiile zonelor de ofertare;

b) „standarde privind mesajele” înseamnă setul de mesaje standardizate necesare pentru utilizarea Platformei de licitaţie;

c) „proceduri operaţionale” înseamnă procedurile care definesc procesul operaţional în raport cu sarcinile specifice şi pentru graniţele zonelor de ofertare şi/sau OTS-urile în cauză;

d) „graniţă/g raniţe de alocare” înseamnă graniţa/graniţele zonelor de alocare şi/sau subseturi ale acestora, astfel cum sunt prevăzute în HAR aplicabile, atunci când entitatea numită operator SAP licitează produsele pe intervalul de timp pe termen lung;

e) „raport de aplicare a taxei SAP” înseamnă un raport anual transmis de Operatorul SAP organismului SAP competent, în care sunt prevăzute rezultatele calculului taxei SAP pentru toate OTS-urile, în conformitate cu metodologia de partajare a costurilor SAP;

f) „Consiliul SAP” înseamnă forumul de comunicare şi de decizie dintre toate OTS-urile şi Operatorul SAP, creat în baza Acordului de cooperare SAP pentru monitorizarea şi guvernanta sarcinilor SAP în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Acordului de cooperare SAP şi a HAR, cu putere decizională directă conform art. 7; şi

g) „Acord de cooperare SAP” sau „AC SAP” înseamnă acordul dintre toate OTS-urile şi Operatorul SAP pentru realizarea sarcinilor SAP;

h) „părţile AC SAP” înseamnă toate OTS-urile şi Operatorul SAP ce participă la AC SAP;

i) „Operator SAP” înseamnă Platforma de cooperare ce realizează sarcinile SAP în numele tuturor OTS-urilor, în special operarea SAP;

j) „produs anual calendaristic” înseamnă un produs a cărui perioadă de livrare începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie în fiecare an;

k) „produs anual noncalendaristic” înseamnă un produs a cărui perioadă de livrare începe la 1 octombrie şi se încheie la 30 septembrie în anul următor;

l) „produs sezonier” înseamnă un produs cu o perioadă de livrare de 6 luni calendaristice, care fie începe la 1 octombrie şi se încheie la 31 martie în anul următor, fie începe la 1 aprilie şi se încheie la 30 septembrie în anul următor;

m) „produs trimestrial” înseamnă un produs cu o perioadă de livrare de 3 luni, care:

(i) începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 martie; sau

(ii) începe la 1 aprilie şi se încheie la 30 iunie; sau

(iii) începe la 1 iulie şi se încheie la 30 septembrie; sau

(iv) începe la 1 octombrie şi se încheie la 31 decembrie;

n) „produs lunar” înseamnă un produs a cărui perioadă de livrare calendaristică lunară începe în prima zi a lunii calendaristice şi se încheie în ultima zi a aceleiaşi luni calendaristice;

o) „produs săptămânal” înseamnă un produs cu o perioadă de livrare de 5 zile, care începe în ziua de luni şi se încheie în ziua de vineri din aceeaşi săptămână;

p) „produs de week-end” înseamnă un produs cu o perioadă de livrare de două zile, care începe în ziua de sâmbătă şi se încheie în ziua de duminică.

3. În plus, în prezenta propunere SAP, cu excepţia cazului în care contextul impune în mod diferit:

a) forma de singular include pluralul şi viceversa;

b) cuprinsul şi titlurile sunt introduse pentru comoditate şi nu vor afecta interpretarea prezentei propuneri SAP; şi

c) ora aplicabilă este ora Europei Centrale (CET); şi

d) orice trimitere la legislaţie, reglementări, directive, ordine, instrumente, coduri sau orice alte acţiuni include orice modificare, extindere sau repunere în aplicare pe perioada în care este în vigoare.

 

ARTICOLUL 3

Structura

 

Propunerea SAP prevede, în părţile 2 şi 3, reguli detaliate pentru următoarele;

a) Partea 2: Principiile de guvernare SAP şi cerinţele funcţionale SAP; şi

b) Partea 3; Metodologia de partajare a costurilor SAP.

 

ARTICOLUL 4

Implementarea

 

1. În conformitate cu art. 48 alin. (1) din Regulamentul FCA, toate OTS-urile se asigură că SAP este operaţională şi respectă cerinţele funcţionale în termen de douăsprezece luni de la data la care autorităţile naţionale de reglementare au aprobat propunerea SAP sau Agenţia a luat o decizie conform art. 4 alin. (9)-(11) din Regulamentul FCA.

2. Pentru interconexiunile de curent continuu, OTS-urile vizate se asigură că SAP este operaţională şi respectă cerinţele funcţionale în ceea ce priveşte alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung în termen de 24 de luni de la data la care autorităţile naţionale de reglementare au aprobat propunerea SAP sau Agenţia a luat o decizie conform art. 4 alin. (9)-(11) din Regulamentul FCA.

 

ARTICOLUL 5

Limba

 

Limba de referinţă pentru această propunere SAP este limba engleză. Pentru a evita orice dubiu, atunci când OTS-urile trebuie să traducă prezenta propunere SAP în limba naţională, în caz de neconcordanţe între versiunea în limba engleză, publicată de toate OTS-urile conform art. 4 alin. (13) din Regulamentul FCA, şi orice versiune într-o altă limbă, OTS-urile relevante au obligaţia de a furniza o traducere revizuită a propunerii SAP autorităţilor naţionale de reglementare competente.

 

PARTEA a 2-a

 

CAPITOLUL I

Principiile de guvernanţi

 

TITLUL 1

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 6

Obiectul

 

1. În conformitate cu Regulamentul FCA, toate OTS-urile au responsabilitatea de a crea şi de a opera SAP.

2. În acest context, toate OTS-urile recunosc şi convin ca Operatorul SAP să fie creat şi să opereze SAP* în numele

OTS-urilor, conform cadrului juridic din jurisdicţia în care el este înregistrat în mod oficial.

3. Toate OTS-urile şi Operatorul SAP participă la Consiliul SAP, semnând AC SAP pentru îndeplinirea sarcinilor SAP conform Regulamentului FCA.

 

ARTICOLUL 7

Consiliul SAP

 

1. Toate OTS-urile cooperează prin Operatorul SAP, ca instrument de cooperare, şi semnează AC SAP pentru a fi membre ale Consiliului SAP.

2. Consiliul SAP respectă regulile prevăzute în AC SAP conform art. 8.

3. Toate părţile semnatare ale AC SAP sunt membre ale Consiliului SAP.

4. OTS-urile vizate care sunt părţi ale AC SAP decid în cadrul Consiliului SAP privind procedurile operaţionale pe graniţă a zonelor de funcţionare sau pe RCC, după caz.

5. Consiliul SAP este singurul organism competent pentru a lua decizii în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor SAP, în conformitate cu Regulamentul FCA şi după cum se precizează mai jos:

a) toate chestiunile legate de procedurile operaţionale privind cerinţele funcţionale în conformitate cu art. 7 alin. (4) din prezenta propunere SAP şi art. 49 din Regulamentul FCA;

b) toate chestiunile menţionate în metodologia de partajare a costurilor SAP legate de crearea, dezvoltarea şi operarea SAP, astfel cum sunt definite la art. 57-65 din propunerea SAP şi în conformitate cu art. 59 din Regulamentul FCA;

c) orice încredinţare a sarcinilor de compensaţie şi decontare financiară a licitaţiilor în ceea ce priveşte sarcinile SAP către o terţă parte, conform art. 12 alin. (1) din propunerea SAP;

d) să asigure raportarea regulată din partea Operatorului SAP către toate OTS-urile (raport scris regulat, întâlniri periodice, apeluri şi rapoarte extraordinare), inclusiv conţinutul şi caracterul regulat al rapoartelor;

e) să asigure realizarea satisfăcătoare a SAP şi definirea măsurilor corespunzătoare atunci când este cazul; şi

f) toate chestiunile legate de calcularea şi validarea taxelor ce trebuie plătite de toate OTS-urile pentru sarcinile SAP.

6. Pentru deciziile prevăzute la alineatul 5 litera a) de la prezentul articol, deciziile sunt luate în unanimitate de către OTS-urile vizate care sunt părţi ale AC SAP pe graniţă a zonelor de funcţionare sau pe RCC, după caz. Dacă nu se poate ajunge la unanimitate în prima rundă, între OTS-urile vizate care sunt părţi ale AC SAP sunt transmise propuneri alternative pentru o a două rundă. Operatorul SAP joacă un rol consultativ şi este consultat cu privire la deciziile recomandate de către OTS-urile în cauză. Atunci când decizia unanimă a OTS-urilor în cauză poate conduce la riscuri semnificative şi la costuri operaţionale pentru Operatorul SAP, decizia privind astfel de proceduri operaţionale este luată de toate OTS-urile care sunt semnatare ale AC SAP şi se aplică principiile majorităţii calificate, conform art. 4 alin. (2) din Regulamentul FCA.

7. Pentru deciziile prevăzute la alineatul 5 literele b)-f), deciziile sunt luate în unanimitate de către toate OTS-urile care sunt părţi ale AC SAP. Dacă nu se poate ajunge la unanimitate, sunt transmise propuneri alternative pentru o a două rundă. Dacă nu se poate ajunge la unanimitate în a două rundă, se aplică principiile majorităţii calificate, conform art. 4 alin. (2) din Regulamentul FCA. Operatorul SAP joacă un rol consultativ şi este consultat cu privire la deciziile recomandate de către OTS.

 

TITLUL 2

Acordul de cooperare SAP (AC SAP)

 

ARTICOLUL 8

Părţile şi obiectul AC SAP

 

1. AC SAP este în conformitate cu obiectivele Regulamentului FCA.

2. AC SAP prevede toate drepturile şi responsabilităţile părţilor AC SAP şi include toate procedurile operaţionale relevante pentru toate sarcinile SAP, după cum se precizează la art. 50 din Regulamentul FCA. AC SAP înlocuieşte toate acordurile anterioare, fie ele verbale sau în scris, dintre părţile AC SAP, referitoare la aceleaşi chestiuni ca sarcinile SAP şi la perioada de livrare pentru drepturile de transport pe termen lung. AC SAP respectă regulile prevăzute în prezenta propunere SAP, fără ca aceasta să afecteze alte măsuri ce ar putea fi necesare.

3. OTS-urile creează în mod explicit platforma unică de alocare şi o operează prin intermediul Operatorului SAP, în conformitate cu AC SAP, cu HAR aplicabile şi cu cerinţele funcţionale, astfel cum sunt propuse de toate OTS-urile în conformitate cu art. 49 alin. (2) din Regulamentul FCA.

4. Pe perioada execuţiei sarcinilor SAP, Operatorul SAP acţionează în contul OTS-urilor, dar în nume propriu, cu excepţia cazului în care părţile AC SAP convin în mod diferit. Operatorul SAP este partenerul participanţilor înregistraţi în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce rezultă din HAR, inclusiv orice responsabilităţi contractuale privind obligaţiile asumate în temeiul Acordului de participare şi al HAR pentru toate sarcinile aferente SAP.

 

ARTICOLUL 9

Sarcinile SAP

 

Operatorul SAP îndeplineşte cel puţin următoarele sarcini:

a) înregistrarea participanţilor pe piaţă;

b) asigurarea unui punct de contact unic pentru participanţii pe piaţă;

c) funcţionarea procedurilor de licitaţie;

d) decontarea drepturilor de transport pe termen lung alocate cu participanţii la piaţă, inclusiv gestionarea garanţiilor;

e) cooperarea cu o casă de compensaţie, în cazul în care acest lucru este impus de regulile comune de implementare a DFT - obligaţiuni în temeiul art. 34 din Regulamentul FCA;

f) organizarea unei proceduri de rezervă, în temeiul art. 42 şi 46 din Regulamentul FCA;

g) facilitarea restituirii drepturilor de transport pe termen lung în temeiul art. 43 din Regulamentul FCA;

h) facilitarea transferului drepturilor de transport pe termen lung în temeiul art. 44 din Regulamentul FCA;

i) publicarea informaţiilor referitoare la piaţă în temeiul art. 47 din Regulamentul FCA;

j) furnizarea şi operarea interfeţelor pentru schimbul dedate cu participanţii pe piaţă; şi

k) raportarea informaţiilor relevante, în baza unei decizii prealabile a OTS-urilor şi în numele OTS-urilor.

 

ARTICOLUL 10

Schimbarea obiectului sarcinilor SAP

 

1. AC SAP conţine reguli care garantează că orice modificare a HAR sau a Regulamentului FCA este comunicată de OTS-uri Operatorului SAP pentru a evalua modificarea şi a-i pregăti punerea în aplicare.

2. În caz de neconcordanţe între HAR sau Regulamentul FCA şi AC SAP, au întâietate HAR sau Regulamentul FCA, iar AC SAP este adaptat în consecinţă.

 

ARTICOLUL 11

Remuneraţia Operatorului SAP

 

1. AC SAP conţine reguli privind contribuţia financiară a fiecărui OTS la sarcinile SAP, inclusiv privind caracterul regulat al calculelor şi al plăţii taxei SAP ce trebuie plătite de OTS-uri. De asemenea se va preciza că fiecare OTS este responsabil exclusiv pentru propria taxă SAP şi că OTS-urile sunt responsabile individual şi nu solidar pentru taxele SAP datorate Operatorului SAP.

2. AC SAP include un proces detaliat privind calculul taxei SAP pentru sarcinile SAP, inclusiv privind conţinutul, procedura de verificare şi finalizarea raportului de aplicare a taxei SAP, în conformitate cu metodologia de partajare a costurilor SAP. AC SAP conţine procesul de ajustare a taxelor în timpul anului de către Operatorul SAP. Fiecare OTS contribuie la remunerarea Operatorului SAP până la valoarea taxei anuale calculate conform metodologiei de partajare a costurilor SAP definite la partea a 3-a.

3. AC SAP reglementează conţinutul şi emiterea facturilor, termenele de plată şi procesul de contestare şi corectare a facturilor.

 

ARTICOLUL 12

Venituri din licitaţii şi fluxuri financiare

 

1. Operatorul SAP operează compensarea şi decontarea tuturor licitaţiilor în ceea ce priveşte sarcinile SAP sau încredinţează această sarcină unei terţe părţi pentru toate licitaţiile sau pentru o parte din ele, în temeiul art. 14, inclusiv în ceea ce priveşte facturarea participanţilor înregistraţi conform condiţiilor HAR şi ale procedurilor operaţionale. În cazul numirii unei terţe părţi, Operatorul SAP solicită aprobarea părţilor AC SAP.

2. Operatorul SAP va distribui veniturile din licitaţii OTS-urilor conform procedurilor operaţionale.

3. AC SAP reglementează procesul de utilizare a garanţiilor de către Operatorul SAP în cazul în care participanţii înregistraţi nu îşi achită datoriile sau o parte din datorii. Părţile AC SAP convin asupra principiilor riscurilor pentru debitori (de exemplu, ce parte din garanţii poate fi utilizată).

4. AC SAP conţine reguli de decontare în caz de reducere, compensare şi reconciliere conform Regulamentului FCA şi HAR.

 

ARTICOLUL 13

Cooperarea părţilor AC SAP

 

AC SAP conţine reguli privind structurile de cooperare dintre părţile AC SAP, după cum urmează:

a) crearea unui grup de utilizatori: grupul de utilizatori va funcţiona ca un forum de consultare a părţilor AC SAP, organizat de Operatorul SAP în numele tuturor OTS-urilor pentru a primi feedback şi solicitări privind interfeţele IT şi sarcinile SAP;

b) părţile AC SAP convin în cadrul AC SAP asupra unor sarcini detaliate şi a unor aspecte organizaţionale ale Consiliului SAP;

c) părţile AC SAP stabilesc reguli privind raportarea regulată din partea Operatorului SAP către OTS-uri (raport scris regulat, întâlniri periodice, apeluri şi rapoarte extraordinare), inclusiv conţinutul şi caracterul regulat al rapoartelor;

d) în urma unei solicitări pe care un anumit OTS o poate transmite la alegerea sa, Operatorul SAP comunică ANR competente informaţiile indicate în cererea OTS şi în numele său;

e) de asemenea, părţile AC SAP stabilesc ce date sunt comunicate prin e-mail, inclusiv calendarul licitaţiei, capacitatea oferită şi rezultatele licitaţiei, însă fără a se limita la acestea; şi

f) AC SAP stabileşte reguli privind programul de lucru în care Operatorul SAP va fi disponibil pentru OTS-uri.

 

ARTICOLUL 14

Drepturile de audit ale OTS-urilor

 

Fiecare OTS are dreptul de a monitoriza/audita realizarea obligaţiilor Operatorului SAP în ceea ce priveşte înfiinţarea, dezvoltarea şi operarea SAP, printr-o firmă de audit public independentă, recunoscută internaţional şi certificată. AC SAP conţine activităţile/procesele ce sunt auditate, normele pentru solicitarea auditului, normele pentru partajarea costurilor de audit, precum şi alte norme detaliate.

 

ARTICOLUL 15

Gestionarea SAP

 

1. Părţile AC SAP convin asupra disponibilităţii Platformei de licitaţie, a modalităţilor de rezolvare a întreruperilor forţate ale Platformei de licitaţie, a testării actualizărilor de sistem relevante şi a punerii la dispoziţie a manualelor în limba engleză pentru utilizatorii Platformei de licitaţie.

2. În cazul în care nu este atins nivelul stabilit de performantă, toate OTS-urile iau măsurile adecvate prevăzute în AC SAP.

 

ARTICOLUL 16

Răspunderea

 

1. AC SAP prevede că fiecare parte este responsabilă pentru daunele ce îi revin ei înseşi (partea în culpă) şi include reguli privind răspunderea între părţile AC SAP şi reguli privind răspunderea în raport cu revendicările terţilor.

2. În ceea ce priveşte răspunderea între părţi, în AC se prevăd următoarele:

a) cu excepţia cazurilor de forţă majoră, părţile AC SAP au dreptul de a solicita compensaţii pentru toate pierderile, daunele, taxele, comisioanele sau cheltuielile previzibile sau imprevizibile şi care pot fi considerate daune directe, care se datorează unei încălcări a AC SAP sau a HAR. Pierderea veniturilor din licitaţii reprezintă o daună directă:

b) părţile AC SAP stabilesc o limită a răspunderii pentru încălcarea obligaţiilor de confidenţialitate;

c) părţile stabilesc o limită a răspunderii pentru încălcările AC SAP sau ale HAR (înţelegându-se că o astfel de limită este diferită de cea stabilită pentru încălcarea obligaţiilor de confidenţialitate);

d) părţile AC SAP nu au nicio limită în caz de neglijenţă gravă, comportament necorespunzător intenţionat, fraudă sau încălcări intenţionate;

e) părţile AC SAP nu sunt responsabile individual şi solidar una faţă de cealaltă; şi

f) părţile AC SAP nu sunt răspunzătoare pentru daune indirecte (pierderea fondului comercial, pierderea afacerilor, pierderea profiturilor etc.), cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă, comportament necorespunzător intenţionat, fraudă sau încălcări intenţionate.

3. În ceea ce priveşte răspunderea în legătură cu revendicări formulate de terţi, în AC se prevăd următoarele:

a) părţile AC SAP cărora li se impută daune (partea inculpată) suferite de o terţă parte notifică cu promptitudine celelalte părţi şi le informează pe cât posibil cu privire la conţinutul revendicării;

b) părţile afectate (partea inculpată şi presupusele părţi aflate în culpă) cooperează în ceea ce priveşte apărarea părţii inculpate faţă de revendicarea părţii terţe; şi

c) părţile AC SAP convin asupra regulilor de compensare a părţii inculpate de către părţile aflate în culpă.

4. Operatorul SAP are o asigurare suficientă pentru întreaga durată a CA şi, la cererea oricărei OTS, Operatorul SAP furnizează un raport prin care să confirme acest caracter suficient.

 

ARTICOLUL 17

Caracterul confidenţial

 

1. Părţile AC SAP au obligaţia de a asigura confidenţialitatea informaţiilor confidenţiale.

2. AC SAP defineşte informaţiile confidenţiale (inclusiv excluderile, precum informaţiile publice, informaţiile divulgate de o terţă parte etc.), precum şi partea care le divulgă şi le primeşte.

3. Obligaţiile părţilor AC SAP în ceea ce priveşte confidenţialitatea includ următoarele, însă fără a se limita la acestea:

a) obligaţia de a nu divulga informaţii confidenţiale unei terţe părţi;

b) obligaţia de a nu folosi informaţiile în alte scopuri decât pentru AC SAP; şi

c) obligaţia de a proteja informaţiile în aceeaşi măsură ca pe propriile informaţii confidenţiale.

4. Excepţiile de la obligaţiile confidenţiale includ următoarele, însă fără a se limita la acestea:

a) cazurile ce fac obiectul unei solicitări a unei autorităţi administrative/de reglementare sau a unui judecător; şi

b) cazurile prevăzute în dreptul naţional, în dispoziţii ale Regulamentului FCA sau în alte documente legislative relevante ale UE.

5. Informaţiile confidenţiale rămân proprietatea părţii care le divulgaşi conţin reguli pentru returnarea/distrugerea informaţiilor confidenţiale la cerere/după încetarea AC SAP,

6. AC SAP conţine sancţiuni privind încălcarea obligaţiilor de confidenţialitate,

7. Dispoziţiile privind confidenţialitatea supravieţuiesc încetării/expirării AC SAP,

 

ARTICOLUL 18

Cesionarea drepturilor şi a obligaţiilor

 

1. Părţile AC SAP convin că AC SAP nu poate fi transferat sau cesionat unei terţe părţi fără consimţământul prealabil, explicit şi scris al tuturor celorlalte părţi AC SAP.

2. Orice OTS îşi poate transfera în mod liber drepturile şi obligaţiile în anumite cazuri (nu se mai califică drept OTS, cesionare către o companie controlată etc.), dar în aceste cazuri este necesară o notificare prealabilă scrisă către celelalte părţi.

 

ARTICOLUL 19

Caracterul independent

 

Părţile AC SAP convin că, dacă orice parte sau dispoziţie a AC SAP devine invalidă, ilegală, nulă sau neaplicabilă, aceasta nu va afecta celelalte părţi sau dispoziţii ale AC SAR Părţile vor înlocui dispoziţia/dispoziţiile în cauză cu dispoziţii valide, legale şi aplicabile, pentru a obţine efectul economic şi juridic vizat al AC.

 

ARTICOLUL 20

Renunţarea la drepturi

 

Părţile AC SAP convin faptul că o parte AC SAP nu îşi exercită sau făptui că întârzie exercitarea oricărui drept sau remediu ce îi revine conform legislaţiei sau conform AC nu va afecta dreptul sau remediul în cauză şi nu va funcţiona şi nu va fi interpretat ca o renunţare la acesta sau ca o modificare a Iui şi nu va exclude exercitarea acestuia în orice alt moment ulterior; de asemenea, nicio exercitare individuală sau parţială a oricărui astfel de drept sau remediu nu va exclude orice altă exercitare a acestuia sau a unui alt drept sau remediu.

 

ARTICOLUL 21

Modificarea

 

AC SAP conţine condiţiile în care poate fi modificat acordul şi, de asemenea, este descris procesul de modificare (în scris, aprobarea autorităţilor de reglementare etc.).

 

ARTICOLUL 22

Părţile noi

 

AC SAP include următoarele condiţii privind aderarea la AC a unor părţi noi AC SAP:

a) partea nouă este un OTS;

b) partea nouă semnează un formular de adeziune, al cărui format este anexat la AC SAP; şi

c) aderarea devine validă atunci când este confirmată de Operatorul SAP şi de OTS-urile vizate de la graniţa/graniţele zonelor de ofertare unde are loc alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung. Aceste confirmări nu sunt refuzate în mod nejustificat.

 

ARTICOLUL 23

Limba

 

AC SAP stabileşte limba engleză drept limba tuturor notificărilor şi procedurilor juridice, în măsura permisă de legislaţia obligatorie relevantă.

 

ARTICOLUL 24

Notificările

 

1. Părţile AC SAP convin asupra formei, a modalităţii de transmitere şi a caracterului eficace al notificărilor şi precizează persoanele de contact pentru toate părţile într-o anexă la AC SAP,

2. Părţile AC SAP convin asupra procesului de schimbare a persoanelor de contact.

 

ARTICOLUL 25

Legislaţia aplicabilă

 

Legislaţia care va guverna/aplicabilă este legea ţării în care îşi are sediul Operatorul SAP,

 

ARTICOLUL 26

Soluţionarea litigiilor

 

Părţile AC SAP convin asupra unui proces de soluţionare a litigiilor la două niveluri:

a) soluţionare amiabilă, în cadrul căruia părţile AC SAP încearcă mai întâi să îşi rezolve litigiile prin discuţii reciproce, într-un anumit termen, bacă părţile AC SAP ajung la o soluţie amiabilă, ele semnează un acord de soluţionare; şi

b) arbitraj, la care părţile AC SAP apelează doar dacă nu ajung la o soluţie amiabilă. În acest caz, părţile stabilesc locul arbitrajului, regulile aferente, limba procedurii de arbitraj, numărul şi expertiza arbitrilor. Părţile AC SAP convin că hotărârea arbitrală este o hotărâre definitivă şi nu poate fi contestată.

 

ARTICOLUL 27

Intrarea în vigoare şi durata

 

1. AC SAP intră în vigoare la data la care a fost semnat în mod valabil de către fiecare dintre părţile AC SAP şi cel târziu până la termenul-limită menţionat la art. 4 din prezenta propunere SAP. În cazul în care părţile AC SAP nu îl semnează la aceeaşi dată, data intrării în vigoare a AC SAP este data ultimei semnături,

2. Durata AC SAP va fi definită în AC SAP. Totuşi, se înţelege că această durată se stabileşte în raport cu sarcinile efectuate de Operatorul SAP şi în special în raport cu natura acestor sarcini.

 

ARTICOLUL 28

Încetarea şi suspendarea

 

1. Părţile AC SAP convin ca o parte individuală să poată rezilia AC SAP începând cu data de 1 ianuarie a oricărui an, cu o perioadă de preaviz de 12 luni, printr-o scrisoare recomandată trimisă tuturor celorlalte părţi.

2. Părţile AC SAP stabilesc în ce cazuri se poate rezilia AC SAP „cu justă cauză”. În aceste cazuri, toate părţile AC SAP au dreptul de a rezilia AC începând cu ultima zi a următoarei luni calendaristice, cu o perioadă de preaviz de 6 luni.

3. AC SAP prevede faptul că, în cazul rezilierii de către una sau mai multe părţi AC SAP, AC SAP rămâne în vigoare şi produce în continuare efecte pentru restul părţilor AC SAP.

4. Orice obligaţie ce datează dinaintea rezilierii continuă până la exercitarea/îndeplinirea sa.

5. Operatorul SAP are dreptul de a suspenda executarea sarcinilor SAP în cazul în care un OTS îşi încalcă obligaţiile de a furniza informaţii privind modificarea HAR, ceea ce poate avea efecte nocive asupra Operatorului SAP, precum creşterea riscurilor, creşterea răspunderii sau imposibilitatea SAP de a-şi îndeplini obligaţiile conform HAR aplicabile.

 

ARTICOLUL 29

Forţa majoră

 

1. Părţile AC SAP convin că nu pot fi trase la răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor afectate de forţă majoră. Părţile AC SAP definesc forţa majoră conform HAR, în sensul includerii unor situaţii precum dezastre, inundaţii, cutremure, epidemii, evenimente sociale (războaie, revolte, embargouri etc.) şi acţiuni privind forţa de muncă (greve, încetinirea activităţii etc.).

2. Dacă situaţia de forţă majoră ce afectează obligaţiile a cel puţin uneia dintre părţile AC SAP durează cel puţin şase (6) luni sau dacă se constată că ea va dura cel puţin şase (6) luni sau dacă suspendarea obligaţiilor ca urmare a forţei majore face ca îndeplinirea AC SAP să fie imposibilă, AC SAP poate fi reziliat de către oricare dintre părţi, printr-o notificare scrisă.

 

ARTICOLUL 30

Anexe

 

1. AC SAP conţine anexele necesare, care fac parte integrantă din acesta şi care vor include cel puţin următoarele:

a) o listă a datelor de contact ale părţilor;

b) o prezentare a sarcinilor SAP stabilite pentru o graniţă a zonelor de ofertare;

c) procedurile operaţionale;

d) raportul anual de aplicare a taxei SAP;

e) formularul de adeziune pentru aderarea la AC SAP a unor noi părţi.

2. AC SAP defineşte ierarhia în caz de contradicţii între termenii textului principal şi cei ai anexelor AC SAP

 

CAPITOLUL II

Cerinţe funcţionale

 

TITLUL 1

Un cadru contractual armonizat cu participanţii pe piaţă

 

ARTICOLUL 31

Dispoziţii generale

 

1. În conformitate cu HAR aplicabile, SAP permite participarea la procesele de alocare a capacităţilor pe piaţa pe termen lung pentru toţi participanţii la piaţă care:

a) încheie un acord de participare valid şi eficace;

b) acceptă regulile sistemului informaţional pentru Platforma de licitaţie şi au acces la Platforma de licitaţie conform HAR; şi

c) acceptă termeni financiari suplimentari, atunci când este nevoie, conform HAR.

2. Operatorul SAP respectă cerinţele şi procesele pentru participarea la licitaţii şi la transfer, conform HAR. HAR stipulează procesul pentru încheierea Acordului de participare şi pentru actualizarea acestuia, inclusiv termene pentru toate acţiunile relevante avute în vedere la nivelul participanţilor la piaţă şi al Operatorului SAP.

 

TITLUL 2

Principiile de decontare financiară şi gestionare a riscurilor aferente produselor alocate

 

ARTICOLUL 32

Garanţiile

 

1. Garanţiile furnizate de participanţii înregistraţi pentru asigurarea plăţilor ce rezultă din licitarea drepturilor de transport pe termen lung sunt gestionate de Operatorul SAP.

2. Operatorul SAP respectă regulile privind gestionarea garanţiilor prevăzute în HAR, în ceea ce priveşte:

a) forma garanţiilor acceptate; garanţia bancară şi garanţia în numerar;

b) moneda garanţiilor acceptate;

c) valabilitatea şi procesul de reînnoire a garanţiilor;

d) modificarea garanţiilor;

e) termenul-limită pentru depunerea garanţiilor înainte de licitaţia aferentă;

f) specificarea confirmării sau a refuzului Operatorului SAP în ceea ce priveşte acceptarea garanţiilor;

g) incidentele asociate garanţiilor şi notificarea detaliilor referitoare la incident trimisă de SAP; şi

h) procedura de utilizare şi de restabilire a garanţiilor.

 

ARTICOLUL 33

Limita de credit

 

1. SAP poate verifica valabilitatea garanţiilor sub forma unei garanţii bancare, poate calcula şi actualiza continuu limita de credit a fiecărui participant înregistrat conform HAR.

2. SAP poate verifica obligaţia maximă de plată şi raportul cu limita de credit la transmiterea ofertei şi la închiderea perioadei de ofertare, conform HAR.

 

ARTICOLUL 34

Facturarea şt plata

 

Operatorul SAP respectă procedurile privind realizarea plăţilor şi facturarea, astfel cum sunt prevăzute în HAR, în ceea ce priveşte:

a) calcularea sumelor datorate pentru toate drepturile de transport pe termen lung;

b) moneda tuturor informaţiilor financiare, a preţurilor şi a datoriilor, inclusiv abaterile impuse de legislaţia aplicabilă sau de alte reglementări;

c) termenul-limită pentru acoperirea sumei în cauză şi orice dobânzi de întârziere;

d) impozite şi taxe, în suma şi în măsura aplicabilă la evaluarea obligaţiilor de plată şi la emiterea de facturi;

e) rotunjirea sumelor datorate;

f) calculul ratelor lunare;

g) aplicarea deducerii fiscale, dacă este necesar;

h) condiţiile de facturare şi de plată, inclusiv procesul de emitere a facturilor; facturarea în caz de reducere şi returnare; termenele-limită pentru facturare; procesul de corectare a facturilor; aplicarea comisioanelor bancare;

i) procesul de plată în caz de litigii şi soluţionarea litigiilor; şi

j) întârzierile la plată şi incidentele de plată.

 

ARTICOLUL 35

Remunerarea titularilor de drepturi de transport pe termen lung

 

1. Operatorul SAP plăteşte participanţilor înregistraţi care au returnat drepturile de transport pe termen lung o remuneraţie egală cu valoarea drepturilor de transport pe termen lung returnate, conform HAR.

2. Operatorul SAP îi remunerează pe titularii drepturilor de transport pe termen lung pentru drepturile financiare de transport şi pentru drepturile fizice de transport nenominale, care sunt realocate la alocarea zilnică relevantă, în conformitate cu HAR.

 

ARTICOLUL 36

Compensarea pentru reduceri

 

1. În caz de reduceri ce au drept scop menţinerea operării în limitele de securitate operaţională înainte de termenul pentru fermitatea capacităţii transzonale, Operatorul SAP îl compensează pe titularul drepturilor de transport pe termen lung în conformitate cu HAR.

2. În cazul în care se produce o situaţie de forţă majoră înainte de termenul pentru fermitatea capacităţii transzonale, titularii drepturilor de transport pe termen lung care au fost reduse au dreptul la o rambursare în conformitate cu HAR.

3. În cazul în care se produce o situaţie de forţă majoră sau o situaţie de urgenţă după termenul pentru fermitatea capacităţii transzonale, Operatorul SAP îi compensează pe titularii drepturilor de transport pe termen lung în conformitate cu art. 72 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei.

 

TITLUL 3

Produsele, metodele şi algoritmii de alocare

 

ARTICOLUL 37

Dispoziţii generale

 

1. SAP poate aloca drepturi de transport pe termen lung participanţilor înregistraţi, prin alocare explicită. Înainte de licitaţie, Operatorul SAP publică specificaţiile licitaţiei pe website-ul său în conformitate cu HAR.

2. Licitaţiile sunt organizate prin intermediul Platformei de licitaţie. Fiecare participant înregistrat care îndeplineşte cerinţele de participare la licitaţie poate oferta pe Platforma de licitaţie până la expirarea termenului-limită pentru plasarea de oferte la licitaţia în cauză, conform specificaţiei licitaţiei în cauză.

3. Operatorul SAP respectă HAR aplicabil în ceea ce priveşte:

a) lista de informaţii ce trebuie furnizate în cadrul specificaţiei licitaţiei;

b) termenul-limită minim pentru furnizarea tuturor informaţiilor relevante pentru licitaţia în cauză, inclusiv publicarea specificaţiei licitaţiei, capacitatea ofertată;

c) forma şi conţinutul ofertelor;

d) condiţiile de înregistrare a ofertelor;

e) criteriile de verificare a limitei de credit, astfel cum sunt prevăzute la art. 34 din prezenta propunere SAP;

f) determinarea rezultatelor licitaţiei;

g) comunicarea rezultatelor provizorii şi finale ale licitaţiei; şi

h) procedura de contestare a rezultatelor licitaţiei.

4. Operatorul SAP furnizează informaţii privind viitoarele licitaţii publicând pe website-ul său un calendar provizoriu al licitaţiei, cu datele licitaţiilor, cu un avans rezonabil faţă de derularea licitaţiilor.

 

ARTICOLUL 38

Forma produselor şi graniţele zonelor de ofertare acoperite

 

1. Cu excepţia cazului în care HAR conţin prevederi diferite, intervalele de timp standard pentru alocarea capacităţilor pe termen lung, în funcţie de disponibilitatea produselor, includ cel puţin următoarele:

a) intervalul de timp anual; şi

b) intervalul de timp lunar.

2. Cu excepţia cazului în care combinaţia propunerilor aprobate privind drepturile de transport pe termen lung în temeiul art. 31 din Regulamentul FCA ar conduce la o listă mai scurtă (caz în care respectiva listă mai scurtă este reţinută în scopurile prezentului articol), SAP poate aloca următoarele forme de produse:

a) produs anual calendaristic şi produs anual noncalendaristic;

b) produs sezonier;

c) produs trimestrial;

d) produs lunar;

e) produs săptămânal şi produs de week-end.

3. SAP poate aloca drepturi de transport pe termen lung pe toate graniţele zonelor de ofertare ce fac obiectul HAR.

 

TITLUL 4

Procese operaţionale

 

ARTICOLUL 39

Publicarea capacităţii ofertate

 

1. Operatorul SAP primeşte volumul de capacitate interzonală pe termen lung ce urmează a fi oferită în licitaţia în cauză direct de la OTS sau de la calculatorul capacităţii coordonate, după caz.

2. Operatorul SAP publică capacitatea ofertată, inclusiv perioadele de reducere (dacă este cazul) în conformitate cu HAR.

 

ARTICOLUL 40

Depunerea şi înregistrarea ofertelor

 

1. SAP permite depunerea ofertelor, inclusiv a ofertelor implicite, în conformitate cu HAR şi cu regulile sistemului informaţional pentru Platforma de licitaţie.

2. Ofertele sunt transmise SAP în conformitate cu formatele definite în documentaţia disponibilă pe website-ul Operatorului SAP. SAP se poate asigura că ofertele care nu sunt transmise în formatul solicitat nu sunt luate în considerare.

3. Ofertele sunt acceptate sau respinse în conformitate cu formatele definite în documentaţia disponibilă pe website-ul Operatorului SAP şi în conformitate cu HAR şi sunt utilizate, prin urmare, în determinarea rezultatelor licitaţiei. Operatorul SAP ţine evidenţa tuturor ofertelor primite.

 

ARTICOLUL 41

Reducerea capacităţilor şi a alocării

 

1. Drepturile de transport pe termen lung pot fi reduse în caz de forţă majoră sau pentru a garanta că operarea respectă limitele de securitate operaţională în conformitate cu Regulamentul FCA şi cu HAR.

2. OTS-urile sau calculatorul capacităţii coordonate, acolo unde este relevant, transmit solicitarea de reducere a capacităţii interzonale pe termen lung către SAP, care poate reduce drepturile deţinute în consecinţă, iar Operatorul SAP îi compensează sau îi despăgubeşte pe deţinătorii de drepturi de transport pe termen lung reduse în conformitate cu HAR.

3. În cazul reducerii drepturilor fizice de transport alocate, OTS-urile transmit alocările reduse către SAP după trimiterea valorilor nereduse. SAP poate calcula compensaţia ce va fi plătită titularilor drepturilor fizice de transport alocate care au fost reduse, pe baza alocărilor reduse, în conformitate cu HAR.

4. Operatorul SAP publică cât mai curând informaţiile privind reducerea drepturilor de transport pe termen lung.

 

ARTICOLUL 42

Determinarea rezultatelor licitaţiei

 

După depunerea ofertelor, SAP poate determina rezultatele licitaţiei (cantitatea alocată, preţul licitaţiei şi participanţii înregistraţi câştigători) în conformitate cu HÂR.

 

ARTICOLUL 43

Notificarea rezultatelor provizorii ale licitaţiei

 

Operatorul SAP publică cât mai curând rezultatele provizorii ale licitaţiei în conformitate cu HAR.

 

ARTICOLUL 44

Contestarea rezultatelor licitaţiei

 

Operatorul SAP permite contestarea rezultatelor licitaţiei în cazul în care participanţii înregistraţi consideră că acestea sunt eronate. Operatorul SAP procesează contestaţia în conformitate cu HAR.

 

ARTICOLUL 45

Returnarea drepturilor de transport pe termen lung

 

1. SAP permite returnarea drepturilor de transport pe termen lung în conformitate cu HAR, SAP pune la dispoziţie capacitatea returnată în următoarea licitaţie.

2. Operatorul SAP, în numele OTS-urilor, îl compensează pe participantul înregistrat pentru returnarea drepturilor de transport pe termen lung în conformitate cu HAR.

3. Detaliile privind informaţiile necesare şi formatul returnării ce urmează a fi acceptate de Operatorul SAP sunt definite în HAR.

 

ARTICOLUL 46

Transferul drepturilor de transport pe termen lung

 

SAP permite transferul drepturilor de transport pe termen lung în conformitate cu HAR şi cu regulile sistemului informaţional pentru Platforma de licitaţie.

 

ARTICOLUL 47

Panou de notificări

 

Operatorul SAP pune (a dispoziţia participanţilor înregistraţi un panou de notificări, în mod gratuit, în conformitate cu HAR.

 

ARTICOLUL 48

Utilizarea şi remunerarea drepturilor de transport pe termen lung

 

1. SAP furnizează participanţilor înregistraţi şi OTS-urilor corespunzătoare un document care conţine drepturile de transport pe termen lung pe care le deţine participantul înregistrat şi pe care acesta are dreptul să le aloce conform regulilor de alocare relevante, în cazul drepturilor fizice de transport.

2. Operatorul SAP remunerează drepturile financiare de transport sau drepturile fizice de transport nealocate în conformitate cu HAR.

 

ARTICOLUL 49

Proceduri de rezervă - Dispoziţii generale

 

În măsura în care acest lucru este rezonabil, Operatorul SAP organizează proceduri de rezervă în conformitate cu HAR pentru următoarele situaţii:

a) eşecul proceselor standard pentru schimbul de date prin Platforma de licitaţie la locaţia SAP;

b) absenţa fezabilităţii tehnice de a derula o licitaţie;

c) absenţa fezabilităţii tehnice de a returna drepturile de transport pe termen lung;

d) absenţa fezabilităţii tehnice de a notifica un transfer al drepturilor de transport pe termen lung;

e) absenţa fezabilităţii tehnice de a notifica cine va aloca capacitatea interzonală pe termen lung.

 

ARTICOLUL 50

Anularea licitaţiei

 

Operatorul SAP poate anula o licitaţie în caz de probleme tehnice înainte ca rezultatele să fie definitive, cu condiţia ca la momentul incidentului să fi fost disponibile proceduri de rezervă adecvate, iar aceste proceduri să fi fost iniţiate în temeiul art. 49 sau după ce rezultatele licitaţiei sunt definitive în cazul în care rezultatele licitaţiei sunt eronate, în conformitate cu HAR. Operatorul SAP informează participanţii înregistraţi şi OTS-urile cu privire la anularea licitaţiei.

 

TITLUL 5

Interfeţele de date

 

ARTICOLUL 51

Normele sistemului Informaţional

 

Regulile sistemului informaţional stabilesc termenii şi condiţiile pentru accesarea şi utilizarea Platformei de licitaţie de către participanţii înregistraţi şi utilizatorii acestora. Operatorul SAP dezvoltă şi operează Platforma de licitaţie în conformitate cu regulile sistemului informaţional.

 

ARTICOLUL 52

Standarde privind mesajele

 

1. Operatorul SAP poate defini ce standarde privind mesajele sunt necesare pentru utilizarea Platformei de licitaţie. Fiecare standard privind mesajele este disponibil pe website-ul Operatorului SAP, printr-o legătură la standardele ENTSO-E relevante, astfel cum sunt publicate pe website-ul ENTSO-E. Mesajele participanţilor înregistraţi trebuie să respecte standardele privind mesajele; în caz contrar, ele vor fi respinse.

2. Operatorul SAP are dreptul de a modifica standardele privind mesajele. Operatorul SAP notifică participanţii înregistraţi cu privire la noile standarde privind mesajele, împreună cu data intrării în vigoare a acestora, pe website-ul său, cu un preaviz rezonabil.

3. Data şi ora generate de Platforma de licitaţie, astfel cum apar în mesajele trimise sau primite de SAP, vor fi singurele luate în considerare în vederea ţinerii evidenţei.

4. SAP permite arhivarea registrelor de date şi a mesajelor în scopul oricărui litigiu, în conformitate cu regulile sistemului informaţional şi cu legislaţia aplicabilă.

 

TITLUL 6

Disponibilitatea tehnică şi fiabilitatea sarcinilor prestate

 

ARTICOLUL 53

Asistenţa oferită participanţilor

 

1. Operatorul SAP oferă participanţilor înregistraţi asistenţă în ceea ce priveşte licitaţiile în timpul programului de lucru. Datele de contact ale operatorului SAP în acest scop vor fi publicate pe website-ul Operatorului SAP. Participanţii înregistraţi vor fi informaţi cu privire la orice modificare a programului de lucru sau a datelor de contact prin e-mail.

2. Toate comunicările se vor desfăşura în limba engleză.

 

ARTICOLUL 54

Serviciul de urgenţă

 

Operatorul SAP asigură serviciul de urgenţă pentru OTS-uri, pentru a gestiona eventualele reduceri în afara programului de lucru. Această asistenţă este disponibilă doar în caz de reducere şi este specificată în AC SAP.

 

ARTICOLUL 55

Formarea operatorilor OTS şi a participanţilor înregistraţi

 

În caz de evoluţii substanţiale ale Platformei de licitaţie, OTS-urile îi pot cere Operatorului SAP să organizeze sesiuni de formare pentru operatorii OTS şi participanţii înregistraţi. Operatorul SAP respectă această cerere în cazul în care o consideră rezonabilă şi justificată.

 

ARTICOLUL 56

Gestionarea solicitărilor participanţilor

 

1. Operatorul SAP este contactul operaţional pentru participanţii înregistraţi, cu privire la toate revendicările potenţiale. Cu excepţia cazului în care se prevede în mod diferit în HAR, Operatorul SAP trimite participantului înregistrat o notificare de primire a acestei revendicări în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primire.

2. Cu excepţia cazului în care se prevede în mod diferit în HAR, Operatorul SAP consultă OTS-urile implicate, pentru a furniza un răspuns participantului înregistrat în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la primirea revendicării.

 

PARTEA a 3-a

Metodologia de partajare a costurilor

 

ARTICOLUL 57

Obiect şi domeniu de aplicare

 

1. Toate OTS-urile remunerează Operatorul SAP cu o taxă pentru efectuarea sarcinilor SAP în conformitate cu metodologia de partajare a costurilor SAP.

2. Metodologia de partajare a costurilor SAP se aplică sarcinilor SAP, luându-se în calcul interacţiunea cu costurile altor sarcini furnizate de Operatorul SAP şi care nu fac obiectul propunerii SAP pentru o distribuire justă, care să reflecte costurile operaţionale aferente fiecărei sarcini SAP.

3. Astfel, taxele individuale calculate de Operatorul SAP respectă natura costurilor şi asigură economii pentru OTS-uri.

4. Următoarele elemente vor fi cel puţin luate în considerare la calcularea taxei SAP pentru sarcinile SAP pentru următorul an bugetar:

a) sarcinile SAP, aşa cum sunt definite la art. 9;

b) numărul de OTS-uri care îl desemnează pe Operatorul SAP pentru realizarea sarcinilor SAP;

c) numărul de graniţe de alocare acoperite de SAR pe sarcină;

d) costurile totale bugetate de Operatorul SAP;

e) alocarea costurilor SAP pentru fiecare sarcină SAP; şi

f) marja de profit pe care o percepe Operatorul SAP pentru utilizarea sarcinilor SAP, doar dacă este solicitată de autorităţile fiscale naţionale din ţara unde îşi are sediul Operatorul SAP şi la un nivel cât mai mic.

 

ARTICOLUL 58

Costurile pentru crearea, dezvoltarea şt operarea platformei unice de alocare

 

1. Costurile totale bugetate pentru operaţiunile SAP sunt alocate pentru fiecare sarcină SAP, ţinând cont de toate sarcinile îndeplinite de Operatorul SAP. O reconciliere regulată între costurile bugetate şi cele realizate este propusă de Operatorul SAP şi verificată de Consiliul SAP.

2. Distribuirea bugetului pentru operarea SAP între sarcinile SAP are la bază costuri directe şi alocarea costurilor indirecte, unde:

a) costurile directe sunt atribuite în mod direct diferitelor sarcini SAP; şi

b) costurile indirecte sunt atribuite diferitelor sarcini SAP în funcţie de timpul consumat şi de utilizare.

3. Costurile indirecte includ costuri precum următoarele, Insă fără a se limita la acestea:

a) consumabilele IT şi costuri generale de întreţinere a sistemelor IT;

b) chiria pentru Operatorul SAP;

c) contabilitate/IT pentru audit;

d) asigurări;

e) costuri de personal în departamentul financiar, departamentul de resurse umane;

f) alte costuri aferente resurselor umane (precum recrutarea);

g) costurile de funcţionare ale centrului;

h) formare; şi

i) consultanţa.

4. Cheltuielile pentru crearea SAP efectuate după aprobarea prezentei propuneri SAP de către ANR-uri sunt suportate de toate OTS-urile în conformitate cu metodologia de partajare a costurilor SAP. Aceste costuri includ cel puţin investiţiile privind alocarea capacităţilor pe termen lung, care au legătură cu sarcinile SAP, inclusiv introducerea produselor menţionate la art. 38 alin. (2) şi orice costuri de amortizare aferente, în urma aprobării propunerii SAP.

5. Costurile privind dezvoltarea viitoare a SAP după înfiinţarea sa, care acoperă cel puţin costurile pentru dezvoltarea de produse suplimentare, diferite faţă de cele menţionate la art. 38 alin. (2), funcţiile suplimentare datorate unei modificări a HAR sau eventualele noi caracteristici ce vizează îmbunătăţirea performanţelor SAP sunt împărţite între toate OTS-urile sau între OTS-urile vizate, în conformitate cu prezenta metodologie de partajare a costurilor SAP.

 

ARTICOLUL 59

Propunerea de alocare a costurilor

 

1. Distribuirea costurilor între toate sarcinile SAP („Propunerea de alocare a costurilor”) are la bază alocarea costurilor directe şi indirecte. Operatorul SAP efectuează în fiecare an alocarea costurilor indirecte pe diferite sarcini, în primul rând pentru a include noile elemente şi în al doilea rând pentru a adapta parametrul timpului consumat, în funcţie de procesele actualizate. Propunerea de alocare a costurilor pentru anul următor face parte din raportul anual privind aplicarea taxei SAP în conformitate cu art. 63 din propunerea SAP.

2. Propunerea de alocare a costurilor are la bază:

a) alocarea costurilor directe pe sarcina SAP corespunzătoare;

b) alocarea costurilor IT aferente licitaţiei pe sarcinile SAP aferente licitaţiei în funcţie de utilizarea relativă a echipamentelor IT;

c) partajarea costurilor indirecte pe sarcinile corespunzătoare în baza unei evaluări a volumului de lucru pe departament, pentru fiecare sarcină realizată de Operatorul SAP doar pentru sarcinile SAP; şi

d) alocarea unei cote proporţionale din marja de profit minimă cerută, aplicată veniturilor brute ale Operatorului SAP, pentru sarcinile SAP corespunzătoare, dacă este solicitată de autorităţile fiscale naţionale din ţara unde îşi are sediul Operatorul SAP.

 

ARTICOLUL 60

Măsurile privind partajarea costurilor

 

1. Partajarea costurilor pe sarcină SAP are la bază diferite combinaţii între următoarele două chei:

a) cheia de distribuire a costurilor „Pe graniţă de alocare”; şi

b) cheia de distribuire a costurilor „Pe OTS”.

2. Cheia de distribuire a costurilor „Pe graniţă de alocare” este raportul individual pentru un OTS pe sarcină SAP, care reprezintă ponderea alocată acestei sarcini SAP şi este egal cu numărul graniţelor de alocare ale OTS-ului respectiv, unde este derulată sarcina SAP în cauză, împărţit la numărul total de graniţe de alocare unde este derulată sarcina SAP. Pentru interconexiunile de C.C., indiferent de proprietatea asupra unei interconexiuni de C.C., fiecare parte a unei interconexiuni de C.C. ar trebui să fie luată în considerare o singură dată. Acelaşi lucru este valabil pentru graniţele de alocare operate de un singur OTS. Pentru graniţele de alocare în care există mai multe OTS-uri pe o parte, graniţa de alocare se numără o dată ca total şi se împarte egal între OTS-urile vizate,

3. Cheia de distribuire a costurilor „Pe OTS” este raportul individual pentru un OTS, egal cu ponderea alocată unei sarcini SAP, împărţită la numărul total de OTS care folosesc în total această sarcină SAP.

4. În combinarea celor două chei de distribuire a costurilor în funcţie de sarcina SAP în cauză, Operatorul SAP defineşte calculele finale pe sarcină SAP pe OTS, luând în considerare natura costurilor aferente. Combinaţia cheilor de distribuire a costurilor aplicabile fiecărei sarcini SAP este definită în structura taxei SAP, descrisă la art. 61 din propunerea SAP şi publicată în raportul de aplicare a taxei SAP.

 

ARTICOLUL 61

Structura taxei SAP

 

1. Pentru sarcinile SAP, structura taxei SAP are la bază metodologia de partajare a costurilor SAP şi defineşte combinaţia dintre cheile de distribuire a costurilor aplicabile fiecărei sarcini SAP. Structura taxei SAP defineşte şi procesul pentru orice ajustare a taxei în conformitate cu metodologia de partajare a costurilor SAP.

2. Structura taxei SAP este aprobată de Consiliul SAP. Dacă nu se ajunge la niciun acord până la 1 octombrie (pentru perioada de facturare cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul următor), se aplică cheile existente de partajare a costurilor (după cum se prevede la art. 61 din prezenta propunere SAP).

3. În caz de discrepanţe între structura taxei SAP şi metodologia de partajare a costurilor SAP pentru sarcinile SAP, prevalează aceasta din urmă.

4. O modificare a acestei metodologii de partajare a costurilor SAP pentru sarcinile SAP poate necesita o revizuire a măsurilor de partajare a costurilor şi a structurii taxei SAP în consecinţă.

 

ARTICOLUL 62

Propunere privind raportul de aplicare a taxei SAP

 

1. Operatorul SAP prezintă Consiliului SAP propunerea de raport anual de aplicare a taxei SAP, inclusiv taxa anuală individuală pe OTS, cu o defalcare pe sarcină SAP în conformitate cu această metodologie de partajare a costurilor SAP, cel puţin o dată pe an, înainte de sfârşitul lunii octombrie din anul anterior anului aplicării.

2. Consiliul SAP verifică propunerea de raport anual de aplicare a taxei SAP şi notifică orice discrepantă Operatorului SAP. _

3. În cazul în care Consiliul SAP notifică Operatorului SAP o discrepanţă. Operatorul SAP evaluează notificarea şi furnizează Consiliului SAP rezultatele acestei evaluări fără întârzieri nejustificate.

4. Raportul de aplicare a taxei SAP include cel puţin următoarele informaţii:

a) categoriile de sarcini SAP (de exemplu, licitaţii pe termen lung detaliate după forma de produs, compensare şi decontare), taxa pe categorie de sarcini SAP;

b) cheile de distribuire a costurilor aplicate, pe sarcini SAP, definite în structura taxei SAP;

c) prezentarea OTS-urilor cărora li se aplică fiecare categorie de sarcini SAP, dacă este cazul;

d) prezentarea numărului de graniţe de alocare pe OTS cărora li se aplică categoria de sarcini SAP, dacă este cazul;

e) propunerea de alocare a costurilor cu distribuirea costurilor, inclusiv a costurilor indirecte, pentru toate sarcinile SAP, în funcţie de rapoartele finale pe sarcină SAP;

f) taxa anuală totală pe OTS, cu defalcare pe sarcini SAP; şi

g) toate tabelele şi documentele justificative aferente.

5. Propunerea de raport de aplicare a taxei SAP prezintă o analiză transparentă a alocării costurilor şi a împărţirii costurilor pe sarcinile SAP aferente.

 

ARTICOLUL 63

Actualizarea extraordinară a raportului de aplicare a taxei SAP

 

1. În circumstanţe excepţionale, Operatorul SAP poate ajusta taxele în timpul anului de aplicare a raportului de aplicare a taxei SAP şi furnizează OTS-urilor justificări detaliate privind ajustarea taxei. Operatorul SAP informează Consiliul SAP în acest caz, furnizând o propunere de raport de aplicare a taxei SAP actualizate.

2. După prezentarea propunerii de raport de aplicare a taxei SAP actualizate, Consiliul SAP verifică în termen de zece (10) zile lucrătoare, conform AC SAP, dacă aplicarea Metodologiei de partajare a costurilor SAP şi structura taxei SAP au condus la un calcul corect al taxei OTS individual şi notifică orice discrepanţă Operatorului SAP.

3. În cazul în care Consiliul SAP notifică o discrepanţă, Operatorul SAP evaluează notificarea şi furnizează Consiliului SAP rezultatele acestei evaluări fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de zece (10) zile lucrătoare, conform AC SAP. După finalizarea procedurii de verificare descrise mai sus, la AC SAP se anexează raportul de aplicare a taxei SAP finală actualizată.

4. Ajustarea taxei SAP respectă întotdeauna cea mai recentă metodologie de partajare a costurilor SAP, aprobată conform Regulamentului FCA.

5. Dacă se produc una sau mai multe dintre următoarele modificări:

a) o modificare a numărului sau a listei graniţelor de alocare;

b) o modificare a numărului de OTS-uri ce achiziţionează efectuarea unei sarcini SAP; şi/sau

c) o adaptare anuală în funcţie de bugetul pentru anul următor şi de alocarea diferită a costurilor indirecte,

Operatorul SAP recalculează taxele şi propune adaptarea structurii taxei, inclusiv o dată începând cu care intră în vigoare recalcularea. Operatorul SAP înştiinţează Consiliul SAP cu privire la decizie. Atunci când sunt notificaţi, membrii Consiliului SAP verifică în termen de zece (10) zile lucrătoare aplicarea corectă a contribuţiei individuale actualizate.

 

ARTICOLUL 64

Modificări la Metodologia de partajare a costurilor SAP

 

1. În cazul unei solicitări de modificare a metodologiei de partajare a costurilor SAP în conformitate cu Regulamentul FCA, toate OTS-urile consultă Operatorul SAP cu privire la orice astfel de modificare.

2. După modificarea acestei metodologii de partajare a costurilor SAP în conformitate cu Regulamentul FCA, toate OTS-urile notifică Operatorul SAP cu privire la modificare, precum şi cu privire la modul în care au fost luate în considerare informaţiile furnizate de Operatorul SAP.

 

ARTICOLUL 65

Relaţia cu alte norme

 

În caz de neconcordanţă între HAR şi Metodologia de partajare a costurilor SAP sau structura taxei Operatorului SAP, au întâietate HAR sau Regulamentul FCA, iar Metodologia de partajare a costurilor SAP sau structura taxei SAP sunt adaptate în consecinţă.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.