MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 846/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 846         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 octombrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

77. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

950. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

951. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

952. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.800. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR POTRIVIT LEGII NR. 189/1999

 

Proiect de lege pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

 

Rectificări la:

 - Hotărârii Parlamentului României nr. 80/2017

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Plumb Rovana, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru afaceri europene, în calitate de membru;

- doamna deputat Ştefănescu Eliza-Mădălina, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Vîrză Mihăiţă, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru industrii şi servicii, în calitate de membru;

- domnul deputat Ciuhodaru Tudor, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbați.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 24 octombrie 2017.

Nr. 77.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vasilică Constantinescu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Populară Chineză, se acreditează şi în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Mongolia, cu reşedinţa la Beijing.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 24 octombrie 2017.

Nr. 950.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.046/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cristian Hristescu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârșirea cu intenție a unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 24 octombrie 2017.

Nr. 951.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 83 alin. (1) teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 995/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Vasilescu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 24 octombrie 2017.

Nr. 952.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

În temeiul art. 24 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Decizia de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 4;

d) Decizia de repunere a penalităţilor de întârziere amânate la plată, aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 5.

(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 20 octombrie 2017.

Nr. 2.800.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

 

(1) Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA ale persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care optează pentru plata defalcată a acestei taxe în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent potrivit art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, denumită în continuare ordonanţă.

(2) Facilităţile fiscale prevăzute la art. 24 din ordonanţă se acordă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale subordonate, denumite în continuare organe fiscale competente.

(3) Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de ordonanţă dacă desemnează un împuternicit potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală.

(4) Facilităţile prevăzute de ordonanţă se acordă şi în cazul obligaţiilor vamale de plată reprezentând TVA, transmise organului fiscal competent de către autoritatea vamală, în vederea recuperării.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul facilităţilor fiscale

 

(1) Organul fiscal competent acordă următoarele facilităţi fiscale:

a) amânarea la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv:

b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante Sa 30 septembrie 2017, inclusiv.

(2) Penalităţile de întârziere ce fac obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) sunt aferente:

a) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;

b) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse în decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017 cu termen de plată după această dată;

c) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eşalonare la plată, aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017, a cărei valabilitate se pierde până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv;

d) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eşalonare la plată aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017 sau care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, potrivit Codului de procedură fiscală, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la art. 24 din ordonanţă, şi doresc menţinerea eşalonării la plată;

e) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, dar pentru care contribuabilul depune, odată cu notificarea privind opţiunea de plată defalcată a TVA, o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv;

f) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse într-un act administrativ fiscal a cărui executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2017 şi care încetează până la 31 decembrie 2017, inclusiv;

g) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA stabilite suplimentar de către organele de inspecţie fiscală ca urmare a unei cereri de rambursare care la data de 31 decembrie 2017 se afla în curs de soluţionare.

 

ARTICOLUL 3

Procedura de acordare a amânării la plată

 

(1) în baza notificării privind opţiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal competent emite şi comunică din oficiu:

a) contribuabilului - decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin;

b) instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului - adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire.

(2) Odată cu emiterea actelor prevăzute la alin. (1), pentru penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA care fac obiectul amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

b) nu se efectuează stingerea până la data comunicării deciziei de anulare la plata penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA sau a deciziei de repunere a penalităţilor de întârziere amânate la plată, aferente obligaţiilor de plată principale reprezentând TVA, după caz.

(3) în situaţia în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii care cuprinde obligaţii de plată accesorii prevăzute la art. 2, organul fiscal competent emite, odată cu această decizie, şi decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, prevederile alin. (1) şi (2) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA înlocuieşte decizia emisă anterior.

(4) în cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA.

 

ARTICOLUL 4

Procedura de acordare a anulării penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA

 

(1) Anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA se efectuează din oficiu, în baza notificării privind opţiunea de plată defalcată a TVA, depusă la registratura organului fiscal competent în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017.

(2) în baza notificării prevăzute la alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2018-31 ianuarie 2018, organul fiscal competent analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 24 din ordonanţă şi emite decizia de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 24 alin. (13) din ordonanţă.

(3) în situaţia în care condiţiile prevăzute la art. 24 din ordonanţă nu sunt îndeplinite, amânarea la plată îşi pierde valabilitatea, iar organul fiscal competent emite şi comunică contribuabilului decizia de repunere a penalităţilor de întârziere amânate la plată, aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin.

 

ARTICOLUL 5

Procedura de acordare a anulării la plată în cazul contribuabililor care beneficiază de eșalonări la plată

 

(1) în situaţia în care contribuabilii care depun notificare şi care la data de 30 septembrie 2017 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsa între 1 octombrie 2017 şi 31 decembrie 2017 pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere, potrivit prevederilor art. 4 alin, (1), dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24 din ordonanţă, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată. Prevederile art. 3 se aplică în mod corespunzător.

(2) Odată cu emiterea deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, organul fiscal competent emite şi comunică contribuabilului, după caz, decizii prin care modifică actele emise ca urmare a acordării eşalonărilor la plată, respectiv:

a) decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale;

b) decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare.

(3) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare a facilităţii prevăzute la art. 24 din ordonanţă, organul fiscal competent emite şi comunică contribuabilului decizia de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA.

(4) în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a facilităţii prevăzute la art. 24 din ordonanţă, penalităţile de întârziere amânate la plată se repun în sarcina contribuabilului, prin introducerea acestora în amânarea la plată sau eşalonarea la plată, după caz. În acest sens, organul fiscal emite şi comunică contribuabilului, dup caz:

a) decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale;

b) decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare.

(5) Penalităţile de întârziere amânate la plată potrivit art. 24 din ordonanţă se reintroduc în eşalonarea la plată, prin refacerea graficului de plată cu păstrarea perioadei de eşalonare aprobate iniţial.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANTET*

Dosar fiscal nr. ..........................

Nr. .......................... din ................................

 

DECIZIE

de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele .................................................

Denumirea/Numele şi prenumele .................................................

Adresa: .........................................................................................

Adresa: .........................................................................................

Codul de identificare fiscală ........................................................

Codul de identificare fiscală ........................................................

 

În temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor

care optează pentru plata defalcată a TVA,

având în vedere Notificarea nr. .......................... din data de ................................, înregistrată la organul fiscal competent sub nr. .......................... din data de ................................,

se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, în sumă de .......................... lei.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ..............................................

Semnătura şi ştampila unităţii ................................

 

Număr de operator de date cu caracter personal ..........................


* Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentei decizii.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului

 

1. Denumire: Decizie de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA

2. Format: A4/t1.

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul fiscal central.

6. Circulă: 1 exemplar la contribuabil.

7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 3

 

ANTET*

Dosar fiscal nr. ..........................

Nr. .......................... din ................................

 

DECIZIE

de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele .................................................

Denumirea/Numele şi prenumele .................................................

Adresa: .........................................................................................

Adresa: .........................................................................................

Codul de identificare fiscală ........................................................

Codul de identificare fiscală ........................................................

 

În temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor

care optează pentru plata defalcată a TVA, vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a penalităţilor

de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA nr. .......................... din data de ................................,  

se modifică după cum urmează:

Se acordă amânarea la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, în sumă de ............................... lei.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ..............................................

Semnătura şi ștampila unităţii ................................

 

Număr de operator de date cu caracter personal ..........................


* Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentei decizii.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului

 

1. Denumire: Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA.

2. Format: A4/t1.

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 3 din Procedura privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.800/2017.

5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul fiscal central.

6. Circulă: 1 exemplar la contribuabil.

7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 4

 

ANTET*

Dosar fiscal nr. ..........................

Nr. .......................... din ................................

 

DECIZIE

de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele .................................................

Denumirea/Numele şi prenumele .................................................

Adresa: .........................................................................................

Adresa: .........................................................................................

Codul de identificare fiscală ........................................................

Codul de identificare fiscală ........................................................

 

În temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor

care optează pentru plata defalcată a TVA,

luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, se emite următoarea decizie:

Se acordă anularea penalităţilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, în sumă de ............................... lei.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ..............................................

Semnătura şi ștampila unităţii ................................

 

Număr de operator de date cu caracter personal ..........................


* Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentei decizii.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului

 

1. Denumire: Decizie de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA

2. Format: A4/t1.

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 24 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul fiscal central.

6. Circulă: 1 exemplar la contribuabil.

7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 5

 

ANTET*

Dosar fiscal nr. ..........................

Nr. .......................... din ................................

 

DECIZIE

de repunere a penalităţilor de întârziere amânate la plată, aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele .................................................

Denumirea/Numele şi prenumele .................................................

Adresa: .........................................................................................

Adresa: .........................................................................................

Codul de identificare fiscală ........................................................

Codul de identificare fiscală ........................................................

 

În temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA nr. .......................... din data de ................................, şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ................................, iar suma rămasă de plată din amânare, în cuantum de lei, se repune în sarcina dumneavoastră.

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a penalităților de întârziere:

.....................................................................................................................................................................

Temeiul de drept:

.....................................................................................................................................................................

Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii:

.....................................................................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

.....................................................................................................................................................................

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră, de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ..............................................

Semnătura şi ștampila unităţii ................................

 

Număr de operator de date cu caracter personal ..........................


* Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentei decizii.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului

 

1. Denumire: Decizie de repunere a penalităţilor de întârziere amânate la plată, aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA.

2. Format: A4/t1.

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 24 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul fiscal central.

6. Circulă: 1 exemplar la contribuabil.

7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

În România, acţiunile la purtător sunt reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Astfel, art. 91(1) precizează faptul că „în societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător”, în timp ce conform art. 92(4) „acţiunile nominative pot fi convertite în acţiuni la purtător şi invers, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor”, iar „dreptul de proprietate asupra acţiunilor la purtător se transferă prin simpla tradiţiune a acestora” (art. 99). Din punctul de vedere al existenţei unei evidenţe a acţionarilor care se perindă printr-o firmă cu acţiuni la purtător, conform art. 177(1)(a) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, „în afară de evidenţele prevăzute de lege, societăţile pe acţiuni trebuie să ţină: un registru al acţionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative, precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor”.

Acţiunile la purtător sunt acte care pot ajunge să se refere la valori materiale foarte mari şi care pot circula de la un proprietar la altul fără limitări şi fără formalităţi pentru confirmarea transmiterii, acest lucru realizându-se practic, prin simpla transmitere „din mână în mână”. Acţiunile la purtător pot ascunde proprietatea şi facilita evaziunea fiscală.

Utilizarea acestui sistem eludează criteriile de transparenţă obligatorie pentru cei ce deţin funcţii publice şi pentru declararea şi prevenirea conflictelor de interese. În acelaşi timp este o realitate că există deja presiuni de ordin internaţional care să elimine în alte jurisdicţii, cum este Israel, de exemplu, dar şi altele, acest tip netransparent de deţinere a acţiunilor în societăţile comerciale care gravitează în jurul afacerilor publice ar trebui să reprezinte o adevărată „stare de urgenţă” pentru evitarea săvârşirii de infracţiuni sub adăpostul unui astfel de paravan.

Subliniem faptul că prin deţinerea de acţiuni la purtător, persoane cu funcţii; publice, aflate uneori în stare de incompatibilitate, îşi asumă riscul de a eluda legea şi se bazează pe interpuşi care de obicei sunt rude sau prieteni ai acestora, cu mâna cărora vor îndeplini actele comerciale sau de management pentru societatea respectivă.

Există state care au interzis acţiunile la purtător, dintre care putem menţiona: Belgia (interzise din data de 1 Ianuarie 2008 prin „Act of 14 December 2005”), Cehia (interzise din data de 20 iunie 2013 prin „Act no 134/2013 Coli “), Cipru, Malta, Marea Britanie (interzise din data de 26 mai 2015 prin „Small Business, Enterprise and Employment Act”).

Subliniem şi faptul că s-a realizat un studiu despre riscurile de infracţionalitate legate de existenţa acestui tip de firme chiar în 2017, de către Transparency International EU: „Under the Shell. Ending Money Laundering în Europe”, dar există şi un studiu mai vechi al OECD, din 2001: „Behind the Corporate Veil. Using Corporate Entities for Illicit Purposes”.

Efectul interzicerii existenţei firmelor cu acţiuni la purtător asupra economiei unei ţări ar fi doar pozitiv întrucât ar determina creşterea transparenţei şi implicit a nivelului de încredere, nefiind identificate câştiguri pentru economie generate de existenţa acestor societăţi.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ

 

LEGE

pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. I. - Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Art. 8 pct. f va avea următorul cuprins:

f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor.

2. Art. 91 al. (1) va avea următorul cuprins:

1. În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni nominative emise de societate.

3. Art. 92 al. 4 se abrogă.

4. Art. 99 se abrogă.

5. Art. 99 1 va avea următorul cuprins:

1. Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se arată cuantumul datoriei şi valoarea acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor nominative emise în formă materială, şi prin menţionarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.

6. Art. 102 al. 3 se abrogă.

7. Art. 113 pct. i 1 se abrogă.

8. Art. 123 al. (1) se abrogă.

9. Art. 270 al. (1) va avea următorul cuprins:

1. Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de 2 luni de la publicarea situaţiei financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una din unităţile acesteia cu arătarea numelui şi prenumelui acţionarului.

10. Art. 273 partea introductivă şi litera d) vor avea următorul cuprins:

Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani administratorul, directorul general, membru consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:

d) emite acţiuni la purtător sau predă titularului acţiunile înainte de termen ori predă acţiuni liberate în tot sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege.

Art. II. - (1) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi deţinătorii de acţiuni la purtător au obligaţia de a le transforma în acţiuni nominative, prin înregistrarea acestora din umflă la registrul comerţului.

(2) Deţinătorii acţiunilor la purtător care nu le-au transformat, în termen de 6 luni, în acţiuni nominative pierd dreptul de vot şi dreptul la dividende.

(3) După expirarea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, orice referire la acţiunile la purtător din legislaţia românească se va interpreta ca fiind referitoare la acţiunile nominative.

(4) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi se modifică şi următoarea lege:

- Legea 656/2002, republicată 2012, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012, art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. a de unde se va scoate sintagma „acţiuni la purtător”.

 

Semnături

1. Hostiuc Diana

2. Marzan Anca-Daniela

3. Constantinescu Roxana- Alexandra

4. Marzan Nicolae-Leonid

5. Dobranis Gabriel

6. Save Mihai

7. Save Andreea-Florentina

8. Jerlaianu Iulian-Ovidiu

9. Pupăză George Daniel

10. Panaitescu Mihnea-Teodor

 

AVIZ

referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor pentru modificarea unor articole din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

 

Analizând iniţiativa legislativă a cetăţenilor pentru modificarea unor articole din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, şi transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R1.443 din 8.09.2017,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi art. 46 (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată,

avizează favorabil iniţiativa legislativă, cu următoarele observaţii şi propuneri;

1. Iniţiativa legislativă cetăţenească are ca obiect modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea interzicerii, în România, a societăţilor care emit acţiuni la purtător.

Potrivit Expunerii de motive, „utilizarea acestui sistem eludează criteriile de transparenţă, obligatorie pentru cei care deţin funcţii publice şi pentru declararea şi prevenirea conflictelor de interese. (...) este o realitate că există presiuni internaţionale care să elimine acest tip netransparent de deţinere a acţiunilor în societăţi (...) pentru evitarea săvârşirii de infracţiuni sub adăpostul unui astfel de paravan”.

Prin obiectul de reglementare, iniţiativa legislativă se încadrează în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Legea fundamentală, iar în aplicarea art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.

2. Precizăm că, la nivel european, există state care au interzis acţiunile la purtător, dintre care amintim: Belgia, prin adoptarea la 1 ianuarie 2008 a „Act of 14 December 2005”, modificat la data de 21 decembrie 2013; Cehia, prin „Act no. 134/2013 Coll.” din 1 ianuarie 2014, care a modificat Legea societăţilor şi a impus o serie de noi obligaţii societăţilor; Marea Britanie, prin adoptarea „Small Business, Enterprise and Employment Act” din 25 martie 2015.

În ceea ce priveşte Belgia, semnalăm că prin legea din 21 decembrie 2013, legislativul a adus o serie de amendamente legii din 1 ianuarie 2008 privind abrogarea acţiunilor la purtător. Aceste amendamente asigură luarea măsurilor în procesul de dematerializare şi elimină dificultăţile în aplicarea anumitor prevederi.

Conform legii din 14 decembrie 2005, acţiunile la purtător trebuie convertite de proprietari în acţiuni în formă dematerializată sau înregistrate în registrul acționarilor, până la data de 31 decembrie 2013. De la 1 ianuarie 2014, acţiunile la purtător care nu au fost convertite de proprietari vor fi convertite, prin efectul legii, în acţiuni în formă dematerializată sau înregistrate în registrul acţionarilor. Dacă până la data de 1 ianuarie 2015, proprietarul acţiunilor nu le revendică, emitentul acestora trebuie să vândă acţiunile pe o piaţă reglementată (dacă acţiunile sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată) sau prin intermediul licitaţiei publice (dacă acţiunile nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată).

Dacă proprietarul acţiunilor nu solicită rambursarea plăţii acţiunilor la purtător din Fondul de Depozit, până la data de 31 decembrie 2025, aceste tranzacţii vor deveni proprietatea statului belgian începând cu 1 ianuarie 2026.

Dacă emitentul acţiunilor decide să nu achiziţioneze aceste acţiuni la purtător, acestea vor fi atribuite statului belgian. Statul belgian poate transfera aceste acţiuni printr-un act statutar sau printr-un contract referitor la transferul acestor acţiuni.

Ultimul amendament al legii se referă la amenda penală, ce poate fi aplicată unui emitent care nu a organizat vânzarea publică a acţiunilor, potrivit art. 11 din legea sus-menţionată.

Referitor la Cehia, legea din 1 ianuarie 2014 a adus o serie de modificări legii societăţilor şi a impus o serie de noi obligaţii acestora din urmă.

Legea impune ca, de la 1 ianuarie 2014, societăţile pe acţiuni să îşi creeze propriul website şi să posteze informaţii specifice. Societăţile cu răspundere limitată aveau libertatea de a decide sau nu crearea unui astfel de website.

Aceste informaţii obligatorii trebuie să fie uşor accesibile şi să fie postate, de preferinţă, pe prima pagină.

În virtutea Legii nr. 134/2013 Coll. referitoare la creşterea transparenţei societăţilor pe acţiuni („Legea transparenţei”), acţiunile la purtător emise de societăţile ceheşti sunt automat transcrise în registrul acţionarilor, începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Societăţile cu acţiuni la purtător, care vor fi automat transcrise în registrul acţionarilor, sunt obligate să solicite proprietarilor lor să convertească respectivele acţiuni, până la data de 30 martie 2014.

Ca urmare a solicitării societăţilor, acţionarii trebuie să convertească acţiunile până la 30 iunie 2014. Dacă nu se conformează, aceştia nu vor putea să îşi exercite drepturile care decurg din respectivele acţiuni şi nu vor avea dreptul la dividende.

Societăţile ceheşti înfiinţate înainte de 1 ianuarie 2014 pot opta pentru a respecta prevederile acestei legi sau pot aplica prevederile Codului comercial, care nu sunt contrare dispoziţiilor obligatorii ale Legii nr. 134/2013 Coli.

Pentru a evita anumite incertitudini se recomandă să se respecte în totalitate legea societăţilor.

În Marea Britanie, legea prevede ca societăţile să ţină evidenţa acţionarilor majoritari într-un registru, denumit Registru PSC. Acest lucru va conduce la asigurarea transparenţei companiilor englezeşti şi va duce la descurajarea, identificarea şi sancţionarea acelor societăţi care ascund sub acest paravan activităţi ilegale. Consolidarea transparenţei va asigura, totodată, şi un comportament adecvat pe piaţă.

O altă prevedere a legii se referă la eliminarea acţiunilor la purtător, care va facilita înlăturarea activităţilor ilegale şi va asigura compatibilitatea cu standardele internaţionale. Acest lucru va contribui la creşterea transparenţei în rândul celor care deţin şi controlează companii în Marea Britanie şi va facilita contracararea anumitor activităţi ilegale care îi implică pe directorii respectivelor societăţi.

În România, acţiunile la purtător sunt reglementate la art. 91 şi următoarele din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, care prevede că „în societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător “.

Acţiunile nominative pot fi convertite în acţiuni la purtător şi invers, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor, luată în condiţiile art. 115.

Dreptul de proprietate asupra acţiunilor la purtător se transferă prin simpla tradiţiune a acestora.

Spre deosebire de acţiunile la purtător, acţiunile nominative trebuie să fie ţinute de către societăţile pe acţiuni într-un registru al acţionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor, precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor.

Astfel, acţiunile la purtător pot să se refere la valori materiale mari şi pot circula de la un proprietar la altul, fără limitări şi fără formalităţi pentru confirmarea trimiterii, acest lucru realizându-se prin simpla tradiţiune, care poate ascunde proprietatea şi facilita evaziunea fiscală.

Prin urmare, interzicerea acţiunilor la purtător ar determina creşterea transparenţei şi, implicit, a nivelului de încredere.

3. Ca observaţie generală semnalăm că prezenta iniţiativă legislativa fiind un act modificator, din cuprinsul art. I lipsesc dispoziţiile de modificare ale articolelor şi alineatelor, care vor fi marcate cu cifre arabe,

Totodată, precizăm că unele dintre dispoziţii nu au caracter normativ şi obligatoriu, neavând capacitatea de a constitui norme juridice; exemplificăm, în acest sens, textul tezei a două a art. 991 alin. (1), care este eliptic de predicat.

4. La titlu, pentru considerente de ordin normativ, propunem reformularea acestuia, după cum urmează:

„LEGE

pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990”.

5. Menţionăm că, potrivit art. 42 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după titlu trebuie să figureze formula introductivă, care, în cazul legilor, este următoarea:

Parlamentul României adoptă prezenta lege”.

6. La art. I, pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă este necesară reformularea părţii introductive, astfel:

„Art. I. - Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:”.

7. Privitor la părţile dispozitive (care în prezent lipsesc) pentru o identificare corectă a prevederilor propuse spre modificare/abrogare, acestea trebuie reformulate, astfel:

„1. La articolul 8, litera f) va avea următorul cuprins:

f) ........................................................................................“.

„2. Alineatul (1) al articolului 91 va avea următorul cuprins:

(1) ........................................................................................“

„3. Alineatul (4) al articolului 92 se abrogă”.

„4. Articolul 99 se abrogă”.

Referitor la art. 99 alin. (1) precizăm că este vorba, de fapt, despre art. 991 alin. (1), iar pentru rigoare normativă propunem ca partea dispozitivă să aibă următoarea formulare:

5. Alineatul (1) al articolului 991 va avea următorul cuprins:

(1) ........................................................................................“.

6. Alineatul (3) al articolului 102 se abrogă”.

„7. La articolul 113, litera i1) se abrogă”.

„8. Alineatul (1) al articolului 123 se abrogă”.

„9. Alineatul (1) al articolului 270 va avea următorul cuprins:

(1) ........................................................................................“.

Privitor la amendamentul adus art. 273 - care va constitui pct. 10 - întrucât din analiza textelor rezultă doar intenţia de modificare a părţii introductive, precum şi a lit. d) şi nu vizează modificarea întregului articol, este necesar ca partea dispozitivă să fie redactată, astfel:

„10. La articolul 273, partea introductivă şi litera d) vor avea următorul cuprins:

d) emite acţiuni la purtător sau predă titularului acţiunile înainte de termen ori predă acţiuni liberate în tot sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege;”.

8. Precizăm că sintagma „Se introduce art. II care va avea următorul cuprins:” trebuie eliminată, întrucât nu este proprie stilului normativ.

9. La textul propus pentru art. II alin. (1), pentru un limbaj specific actelor normative propunem înlocuirea sintagmei „a acestei legi” cu expresia „a prezentei legi”.

Totodată, pentru rigoare normativă propunem ca alin. 2-4 să fie marcate prin încadrarea cifrelor între paranteze, astfel: »(2), (3) şi (4)”.

Cu referire la prevederile alin. (2) şi (4) semnalăm că, potrivit art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea abrogării, dispoziţiile normative vizate trebuie determinate expres, începând cu legile şi apoi cu celelalte acte normative, prin menţionarea tuturor datelor de identificare a  acestora, evitându-se formulările generice de genul „termenul de acţiuni la purtător se abrogă” sau „orice dispoziţie contrară se abrogă”.

În acest sens propunem revederea şi reformularea normelor mai sus arătate, în acord cu exigenţele de tehnică legislativă.

La alin. (2), pentru o exprimare corectă, expresia „termenul de acţiuni la purtători” trebuie înlocuită cu expresia „sintagma «acţiuni la purtător»“.

 

PREŞEDINTE

dr. DRAGOŞ ILIESCU

 

Bucureşti, 26 septembrie 2017.

Nr. 770.

 

Declaraţia de constituire a Comitetului de iniţiativă pentru propunerea legislativă  de modificare a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

 

Subsemnaţii:

1. HOSTIUC DIANA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în laşi, str. Pantelimon nr. 16, bl. 313 (P15), sc. C, ap. 3, judeţul laşi, posesoare a CI seria MX nr. 804694, emisă de S.P.C.L.E.P. laşi la data de 27.03.2009, cod numeric personal 2830726330198;

2. MARZAN ANCA-DANIELA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, posesoare a CI seria RX nr. 992217, emisă de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de

21.10.2016, cod numeric personal 2900104282218;

3. CONSTANTINESCU ROXANA- ALEXANDRA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în Bucureşti, sectorul 3, str. Negoiu nr. 6, bl. D12, sc. 4, et. 3, ap. 60, posesoare a CI seria RD nr. 834452, emis de S.P.C.E.P. S3 biroul nr. 3 la data de 21.03.2017, cod numeric personal 2860323100201;

4. MARZAN NICOLAE-LEONID, cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, posesor al CI seria DP nr. 152876, emisă de D.E.P.A.B.D. la data de 3.01.2013, cod numeric personal 1870620420022;

5. DOBRANIS GABRIEL, cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în Bucureşti, sectorul 3, str. Banul Udrea nr. 6, bl. G6, sc. 1, et. 7, ap. 24, posesor a CI seria RX nr. 813501, emisă de S.P.C.E.P.

Sector 3 la data de 11.11.2015, cod numeric personal 1871110420070;

6. SAVE MIHAI. cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în Bucureşti, sectorul 6. bd, Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. 5, et. 7, ap. 176, posesor a CI seria RX nr. 903441, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 13.05.2016, cod numeric personal 1880222340461;

7. SAVE ANDREEA-FLORENTINA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. 5, etaj 7, ap. 176, posesoare a CI seria RX nr. 996021, emisă de S.RC.E.P. Sector 6 la data de 31.10.2016, cod numeric personal 2880926440016;

8. JERLAIANU IUL1AN-OVIDIU, cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în Bucureşti, sectorul 3, str. Murgeni nr. 5, bl. L28, sc. A, et. 6, ap. 37, posesor al CI seria RX nr. 557518, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 22.08.2014, cod numeric personal 1900117420078;

9. PANAITESCU MIHNEA-TEODOR, cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în judeţul Vrancea, satul Coteşti, comuna Coteşti, posesor al CI seria VN nr. 408938, emisă de S.P.C.E.P. Vrancea la data de

15.02.2011, cod numeric personal 1930307394967;

10. PUPĂZĂ GEORGE DANIEL, cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Simion Bărnuțiu nr. 2, ap. 14, posesor al CI seria VN nr. 434472, emisă de S.P.C.E.L.P. Focşani la data de 23.09.2011, cod numeric personal 1881213390376,

 

în temeiul art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, art. 150 din Constituţia României, republicată, declarăm că suntem de acord să ne constituim în Comitetul de iniţiativă pentru propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.

Având în vedere că suntem cetăţeni români, titulari ai dreptului de vot prevăzut la art. 36 din Constituţia României şi ai dreptului de a fi ales prevăzut de art. 37 din Constituţia României şi în conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, declarăm pe propria răspundere că nu facem parte dintre persoanele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din legea sus-menţionată, respectiv dintre persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de prim-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.

Ne asumăm întru totul proiectul de lege de modificare a unor articole din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi o împuternicim pe dna HOSTIUC DIANA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în laşi, str. Pantelimon nr. 16, bl. 313 (P15), sc. C, ap. 3, judeţul laşi, posesoare a CI seria MX nr. 804694, emisă de S.P.C.L.E.P. laşi la data de 27.03,2009, cod numeric personal 2830726330198, să reprezinte prezentul Comitet de iniţiativă cetăţenească în vederea sesizării Consiliului Legislativ pentru avizarea proiectului de lege anexat şi, ulterior, să acţioneze pentru publicarea proiectului legislativ în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Comitetul de iniţiativă desemnează, de asemenea, pe dna HOSTIUC DIANA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în laşi, str. Pantelimon nr. 16, bl. 313 (P15), sc. C, ap. 3, judeţul laşi, posesoare a CI seria MX nr. 804694, emisă de S.P.C.L.E.P. laşi la data de 27.03.2009, cod numeric personal 2830726330198, în calitate de preşedinte al Comitetului de iniţiativă, să rezolve problemele operative şi să reprezinte comitetul în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu cetăţenii împuterniciţi pentru întocmirea listelor de susţinători, strângerea semnăturilor cetăţenilor care susţin proiectul de lege anexat prezentei declaraţii, ce face parte integrantă din aceasta.

Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale este menită să determine creşterea transparenţei şi implicit a nivelului de încredere.

Prezentul act normativ îşi propune să modifice legislaţia astfel încât firmele care nu au acţionariatul la vedere să nu poată avea acces la banul public şi nici să nu poată să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul României decât dacă îşi declară acţionarii.

Acţiunile la purtător pot ascunde proprietatea şi facilita evaziunea fiscală, faptele de corupţie a unor înalţi funcţionari ai statului român, spălarea banilor, exportul ilicit de profituri sau se pot finanţa grupări mafiote/teroriste.

Odată cunoscuţi aceşti „acţionari” pot fi traşi la răspundere de către organele competente, judecaţi pentru faptele comise şi de asemenea se pot recupera banii de la ei ştiind cine sunt.

 

Redactată şi autentificată de notar public Trăistaru Andreea, într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial.

 

SEMNĂTURI

1. HOSTIUC DIANA

5.5. indescifrabil

2. MARZAN ANCA-DANIELA

5.5. indescifrabil

3. CONSTANTINESCU ROXANA- ALEXANDRA

5.5. indescifrabil

4. MARZAN NICOLAE-LEONID

5.5. indescifrabil

5. DOBRANIŞ GABRIEL

5.5. indescifrabil

6. SAVE Ml HAI

5.5. indescifrabil

7. SAVE ANDREEA-FLORENTINA

5.5. indescifrabil

8. JERLAIANU IULIAN-OVIDIU

5.5. indescifrabil

9. PANAITESCU MIHNEA-TEODOR

5.5. indescifrabil

10. PUPĂZĂ GEORGE DANIEL S.S indescifrabil

 

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

ELIEAN ENISE ŞI TRĂISTARU ANDREEA

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ

Licența de funcţionare nr. 104/3.298/29.01.2014

C.I.F. R019422650

Sediul: Bucureşti, bd. N. Bălcescu nr. 25, bl. Wilson, sc. 2, et. 1, ap. 18, sectorul 1

Telefon/fax: 021.311.24.88; 021.310.20.26

E-mail: elieanenise@yahoo.com; atraistaru00@yahoo.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1.063

Data: 8.09.2017

 

în faţa mea, Trăistaru Andreea, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

1. HOSTIUC DIANA, domiciliată în laşi, str. Pantelimon nr. 16, bl. 313 (P15), sc. C, ap. 3, judeţul laşi, identificată cu CI seria MX nr. 804694, emisă de S.P.C.L.E.P. laşi la data de 27.03.2009, cod numeric personal 2830726330198, în nume propriu;

2. MARZAN ANCA-DANIELA, domiciliată în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, identificată cu CI seria RX nr. 992217, emisă de S.P.C.E.R Sector 2 la data de 21.10.2016, cod numeric personal 2900104282218, în nume propriu;

3. CONSTANTINESCU ROXANA- ALEXANDRA, domiciliată în Bucureşti, sectorul 3, str. Negoiu nr. 6, bl. D12, sc. 4, et. 3, ap. 60, identificată cu CI seria RD nr. 834452, emisă de S.P.C.E.P. S3 biroul nr. 3, la data de 21.03.2017, cod numeric personal 2860323100201, în nume propriu;

4. MARZAN NICOLAE-LEONID, domiciliat în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, identificat cu CI seria DP nr. 152876, emisă de D.E.P.A.B.D. la data de 3.01.2013, cod numeric personal 1870620420022, în nume propriu;

5. DOBRANIŞ GABRIEL, domiciliat în Bucureşti, sectorul 3, str. Banul Udrea nr. 6, bl. G6, sc. 1, et. 7, ap. 24, identificat cu CI seria RX nr. 813501, emisă de S.RC.E.R Sector 3 la data de 11.11.2015, cod numeric personal 1871110420070, în nume propriu;

6. SAVE MIHAI, domiciliat în Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. 5, et. 7, ap. 176, identificat cu CI seria RX nr. 903441, emisă de S.RC.E.R Sector 6 la data de 13.05.2016, cod numeric personal 1880222340461, în nume propriu;

7. SAVE ANDREEA-FLORENTINA, domiciliată în Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. 5, et. 7, ap. 176, identificată cu CI seria RX nr. 996021, emisă de S.RC.E.R Sector 6 la data de 31.10.2016, cod numeric personal 2880926440016, în nume propriu;

8. JERLAIANU IULIAN-OVIDIU, domiciliat în Bucureşti, sectorul 3, str. Murgeni nr. 5, bl. L28, sc. A, et. 6, ap. 37, identificat cu CI seria RX nr. 557518, emisă de S.RC.E.R Sector 3 la data de 22.08.2014, cod numeric personal 1900117420078, în nume propriu;

9. PANAITESCU MIHNEA-TEODOR, domiciliat în judeţul Vrancea, satul Coteşti, comuna Coteşti, identificat cu CI seria VN nr. 408938, emisă de S.RC.J.E.R Vrancea la data de 15.02.2011, cod numeric personal 1930307394967, în nume propriu;

10. PUPĂZĂ GEORGE DANIEL, domiciliat în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Simion Bărnuțiu nr. 2, ap. 14, identificat cu CI seria VN nr. 434472, emisă de S.P.C.E.L.P. Focșani la data de 23.09.2011, cod numeric personal 1881213390376, în nume propriu,

care, după ce au citit, au declarat că au înţeles conţinutul şi consecinţele sale juridice, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

se declară autentic prezentul înscris.

 

Onorariul de 200 lei + 38 lei TVA s-a achitat cu Chitanţa nr. 4.990/2017, eliberată de Eliean Enise şi Trăistaru Andreea, Societate Profesională Notarială, Bucureşti.

 

Notar public,

Trăistaru Andreea

L.S. s.s. indescifrabil

 

Prezentul duplicat s-a întocmit în patru exemplare de Trăistaru Andreea, notar public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul, din care trei exemplare au fost eliberate părților.

 

Notar public,

Trăistaru Andreea

 

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

ELIEAN ENISE ŞI TRĂISTARU ANDREEA

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ

Licența de funcţionare nr. 104/3.298/29.01.2014 C.I.F.R019422650

Sediul: Bucureşti, bd. N. Bălcescu nr. 25, bl. Wilson, sc. 2, et. 1, ap, 18, sectorul 1

Telefon/fax: 021.311.24.88; 021.310.20.26

E-mail: elieanenise@yahoo.com; atraistaru00@yahoo.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1.064

Data; 8.09.2017

 

În faţa mea, Trăistaru Andreea, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

1. MARZAN ANCA-DANIELA, domiciliată în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, identificată cu CI seria RX nr. 992217, emisă de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 21.10.2016, cod numeric personal 2900104282218, în nume propriu;

2. CONSTANTINESCU ROXANA- ALEXANDRA, domiciliată în Bucureşti, sectorul 3, str. Negoiu nr. 6, bl. D12, sc. 4, et. 3, ap. 60, identificată cu CI seria RD nr. 834452, emisă de S.RC.E.R S3 biroul nr. 3 la data de 21.03.2017, cod numeric personal 2860323100201, în nume propriu;

3. MARZAN NICOLAE-LEONID, domiciliat în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, identificat cu CI seria DP nr. 152876, emisă de D.E.P.A.B.D. la data de 3.01.2013, cod numeric personal 1870620420022, în nume propriu;

4. DOBRANIŞ GABRIEL, domiciliat în Bucureşti, sectorul 3, str. Banul Udrea nr. 6, bl. G6, sc. 1, et. 7, ap. 24, identificat cu CI seria RX nr. 813501, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 11.11.2015, cod numeric personal 1871110420070, în nume propriu;

5. SAVE MIHAI, domiciliat în Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. 5, et. 7, ap. 176, identificat cu CI seria RX nr. 903441, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 13.05.2016, cod numeric personal 1880222340461, în nume propriu;

6. SAVE ANDREEA-FLORENTINA, domiciliată în Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. 5, et. 7, ap. 176, identificată cu CI seria RX nr. 996021, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 31.10.2016, cod numeric personal 2880926440016, în nume propriu;

7. JERLAIANU IULIAN-OVIDIU, domiciliat în Bucureşti, sectorul 3, str. Murgeni nr. 5, bl. L28, sc. A, et. 6, ap. 37, identificat cu CI seria RX nr. 557518, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 22.08.2014, cod numeric personal 1900117420078, în nume propriu;

8. PANAITESCU MIHNEA-TEODOR, domiciliat în judeţul Vrancea, satul Coteşti, comuna Coteşti, identificat cu CI seria VN nr. 408938, emisă de S.P.C.J.E.P. Vrancea la data de 15.02.2011, cod numeric personal 1930307394967, în nume propriu;

9. PUPĂZĂ GEORGE DANIEL, domiciliat în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Simion Bărnuțiu nr. 2, ap. 14, identificat cu CI seria VN nr. 434472, emisă de S.P.C.E.L.P. Focșani la data de 23.09.2011, cod numeric personal 1881213390376, în nume propriu;

care, după ce au citit, au declarat că au înţeles conţinutul şi consecinţele sale juridice, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

se declară autentic prezentul înscris.

 

Onorariul de 100 lei + 19 lei TVA s-a achitat cu Chitanţa nr. 4.990/2017, eliberată de Eliean Enise şi Trăistaru Andreea, Societate Profesională Notarială, Bucureşti.

 

Notar public,

Trăistaru Andreea

L.S. s.s. indescifrabil

 

Prezentul duplicat s-a întocmit în patru exemplare de Trăistaru Andreea, notar public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul, din care trei exemplare au fost eliberate părților.

 

Notar public,

Trăistaru Andreea

 

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Hotărârii Parlamentului României nr. 80/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 11 octombrie 2017, se face următoarea rectificare:

- în preambul, în loc de: art. 67alin. (4) din Constituţia României, republicată, “se va citi: „...art. 67 din Constituţia României, republicată,

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.