MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 847/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 847         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 octombrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 379 din 6 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

342. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea pct. 2 din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 116/2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

93. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

 

101. - Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

 

103. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru eficienţă energetică în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi numirea şefului acestuia

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 379

din 6 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Irena Silberstein în Dosarul nr. 40.850/3/2013 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 128D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde, pentru autoarea excepţiei, doamna avocat Corina Popescu, în calitate de apărător ales, cu delegaţie depusă la dosar. Se constată lipsa celeilalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a transmis la dosar note scrise prin care arată, în esenţă, că, în opinia sa, excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată,

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autoarei excepţiei, care solicită admiterea acesteia, în interpretarea potrivit căreia textul de lege criticat s-ar aplica şi cesionarilor cu privire la care există hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-a stabilit dreptul la măsuri reparatorii şi calitatea de persoană îndreptăţită. Arată, în esenţă, că nu a invocat diferenţa dintre fostul proprietar şi cesionari, ci dintre cesionarii de dinainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013 şi cei de după acest moment Problema care a generat acest text decurge din procedurile administrative de durată şi din culpa autorităţilor administrative care nu şi-au îndeplinit la timp obligaţiile. Precizează că nu critică măsura în sine, ci are în vedere faptul că, prin Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, statul a ales să repare integral prejudiciul, fiind neconstituţional ca, după un interval lung de timp, măsurile reparatorii să fie plafonate printr-o nouă lege. Mai arată că prevederile de lege criticate sunt retroactive, întrucât cesionarii aveau o speranţă legitimă de obţinere a despăgubirilor, în virtutea Legii nr. 10/2001, în vigoare la momentul notificării. În opinia sa, dreptul de proprietate privată este atins în substanţa sa, prin plafonarea despăgubirilor şi eliminarea unui procent de 85% din valoarea acestora. Depune la dosar şi două hotărâri judecătoreşti prin care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a fost obligată de Curtea de Apel Bucureşti să analizeze legalitatea unei dispoziţii a primarului municipiului Bucureşti sub aspectul respingerii cererii de restituire în natură şi, dacă este cazul, să înainteze dosarul către un evaluator în vederea întocmirii raportului de evaluare a imobilului revendicat, obligaţie pentru îndeplinirea căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit un termen de 30 de zile de la data expirării termenului de suspendare prevăzut de art. 1 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, precizând că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra prevederilor de lege criticate în cauză, constatând conformitatea acestora cu dispoziţiile Legii fundamentale, Consideră că nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 26 ianuarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 40.850/3/2013, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist În România, excepţie ridicată de Irena Silberstein într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului formulat împotriva sentinţei prin care Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a respins ca neîntemeiată cererea de anulare a unei decizii emise de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, prin care s-a acordat un anumit număr de puncte autoarei excepţiei, în calitate de cesionar de drepturi litigioase asupra unui imobil ce face obiect de reglementare al Legii nr. 10/2001.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că textul de lege criticat contravine principiilor egalităţii şi nediscriminării, deoarece vizează două categorii de persoane aflate în situaţii juridice identice, cărora li se aplică un tratament juridic diferit, fără a exista o justificare obiectivă şi raţională. Astfel, se arată că, deşi cesionarii de drepturi litigioase care au obţinut măsuri reparatorii anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, pe de o parte, şi cesionarii care urmează procedura instituită prin textul de lege criticat, pe de altă parte, beneficiază de un drept la despăgubiri recunoscut de aceeaşi lege, respectiv Legea nr. 10/2001, totuşi, măsurile reparatorii nu sunt identice, prima categorie având vocaţia legală de obţinere a unor măsuri reparatorii în sumă egală cu valoarea imobilului, iar cea de-a două categorie - măsuri compensatorii diminuate cu 85% faţă de valoarea imobilului. Se mai susţine că acest tratament juridic este în mod evident discriminatoriu, în condiţiile în care are la bază un element pur aleatoriu, şi anume celeritatea procedurilor administrative şi/sau judiciare derulate în fiecare caz. Invocă în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 830 din 8 iulie 2008. Se mai susţine şi încălcarea principiului statului de drept, în componenta sa referitoare la securitatea juridică, şi a celui al neretroactivităţii legii, întrucât prevederile criticate se aplică unor situaţii născute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, fiind ignorată ordinea de drept existentă la momentul încheierii raporturilor juridice născute în baza Legii nr. 10/2001 şi intervenindu-se în raporturile private dintre cedent şi cesionar. Mai mult, diminuarea valorii măsurilor compensatorii printr-o lege intrată în vigoare ulterior naşterii raportului juridic în conţinutul căruia intră dreptul persoanelor îndreptăţite la primirea de măsuri reparatorii egale cu valoarea imobilului reprezintă o măsură cu un evident caracter retroactiv. Se mai arată că prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 încalcă dreptul de proprietate privată, întrucât persoanele îndreptăţite la restituire, îndeplinind condiţiile specifice din legile reparatorii, au dobândit o „speranţă legitimă”, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, beneficiind de un „bun”, în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Acest „bun”, respectiv valoarea patrimonială recunoscută, este stabilit prin raportare la valoarea imobilului naţionalizat şi exista în patrimoniul persoanelor îndreptăţite la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Or, măsura instituită prin textul de lege criticat aduce atingere înseşi substanţei dreptului, în sensul de valoare patrimonială aparţinând persoanei îndreptăţite, aspect ce rezultă din faptul că dreptul la obţinerea măsurilor reparatorii s-a stabilit anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013.

8. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că, deşi cesionarii, indiferent dacă au obţinut sau nu o despăgubire, se află în aceeaşi situaţie juridică, iar tratamentul aplicat acestora, privind cuantumul despăgubirilor pe care le pot obţine, este diferit, totuşi, în contextul politicii de restituire, diferenţa de tratament juridic instituit de legiuitor nu este de natură a crea o discriminare, astfel cum aceasta este consacrată la nivel constituţional şi este reflectată în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale. În contextul politicii de restituire, scopul urmărit de legiuitorul român, în cazul dispoziţiilor de lege criticate, este reglementarea unor măsuri reparatorii în interesul foştilor proprietari ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv de stat sau de alte persoane juridice, iar nu crearea de noi drepturi sau surse de venit pentru terţe persoane. Prin dispoziţiile de lege criticate, intenţia legiuitorului a fost aceea de a limita operaţiunile speculative cu drepturi litigioase prin plafonarea plăţilor către cesionar, adică limitarea veniturilor încasate de aceştia. Prin urmare, scopul urmărit de legiuitor prin reglementarea cuprinsă în art. 24 din Legea nr. 165/2013 reprezintă un scop legitim. De asemenea, arată că dispoziţiile Legii nr. 165/2013 nu se rezumă la stabilirea unui cuantum al despăgubirilor egal cu preţul plătit de cesionar cedentului, ci la preţul plătit fostului proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacţionarea dreptului de proprietate, la care se adaugă şi un procent de 15% din diferenţa până la valoarea imobilului stabilită conform art. 21 alin. (6) din lege. Prin urmare, există un raport de proporţionalitate rezonabil între scopul urmărit şi mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia, iar tratamentul juridic diferenţiat instituit de textul de lege criticat are o justificare obiectivă şi rezonabilă şi nu se constituie într-o încălcare a dispoziţiilor constituţionale invocate. Referitor la încălcarea dreptului de proprietate al cesionarului, arată că plafonarea despăgubirilor acordate în situaţia în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii se încadrează în sfera măsurilor cu caracter general sugerate statului român chiar de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

11. Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise şi documentele depuse la dosar, susţinerile reprezentantului autoarei excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenta, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, care au următoarea redactare: (2) în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii altor persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se acordă un număr de puncte egal cu suma dintre preţul plătit fostului proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacţionarea dreptului de proprietate şi un procent de 15% din diferenţa până la valoarea imobilului stabilită conform art. 21 alin. (6).

15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) referitor la principiul legalităţii, art. 15 alin. (1) privind principiul neretroactivităţii, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în faţa legii şi art. 44 alin, (1) privind dreptul de proprietate privată. Se invocă, de asemenea, prevederile art. 1 - Interzicerea generală a discriminării din Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, şi art. 1 - Protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţionai la aceeaşi Convenţie.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că textul de lege ce formează obiectul acesteia a mai fost supus controlului de constituţionalitate, instanţa de contencios constituţional pronunţându-se prin mai multe decizii asupra unor critici similare celor formulate de autoarea prezentei excepţii. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 662 din 15 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 26 noiembrie 2015, paragraful 19, sau Decizia nr. 613 din 4 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 20 ianuarie 2017, paragraful 18, Curtea a statuat, referitor la critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 165/2013 raportată la art. 16 din Constituţie, că, potrivit jurisprudenţei sale, aplicarea unui regim juridic temporal diferit nu poate crea o stare de discriminare între diverse persoane, în funcţie de actul normativ incident fiecăreia: „Faptul că, prin jocul unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii defavorabile, apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese, ca defavorabile, nu reprezintă o discriminare care să afecteze constituţionalitatea textelor respective”. Altfel spus, inegalitatea de tratament juridic prin comparaţie cu acele persoane ale căror dosare de despăgubire au fost deja soluţionate sub imperiul Legii nr. 247/2005, adică anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, nu reprezintă un viciu de constituţionalitate, fiind rezultatul unor regimuri juridice diferite, aplicate succesiv în timp, incidente în virtutea aceluiaşi principiu mai sus amintit tempus regit actum.

17. Totodată, prin Decizia nr. 200 din 3 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 19 iunie 2014, paragraful 4, Curtea a arătat că, în sensul jurisprudenţei sale, nu orice diferenţă de tratament semnifică, în mod automat, încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin, (1) din Constituţie sau a celor convenţionale relative la interzicerea discriminării. Aceeaşi idee se regăseşte şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia tratamentul diferenţiat al persoanelor aflate în situaţii similare este considerat a fi discriminatoriu dacă nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă, dacă nu urmăreşte un obiectiv legitim sau dacă nu există o relaţie rezonabilă de proporţionalitate între mijloacele întrebuinţate şi obiectivul avut în vedere (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia Curţii Constituţionale nr. 164 din 12 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013, precum şi hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului din 11 iunie 2002 şi 29 aprilie 2008, pronunţate în cauzele Willis împotriva Regatului Unit, paragraful 48 şi, respectiv, Burden împotriva Regatului Unit, paragraful 60). Mai mult, Curtea europeană recunoaşte statului contractant o largă de marjă de apreciere în domeniul măsurilor economice sau de strategie socială (a se vedea, în acest sens, Decizia cu privire la Cererea nr. 13.902/11 pronunţată în Cauza Ionel Panfile împotriva României, paragraful 27, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 11 mai 2012).

18. S-a mai reţinut că, având în vedere că în ipoteza supusă controlului de constituţionalitate legiuitorul a acordat cesionarilor dreptului la despăgubire un număr de puncte egal cu suma dintre preţul plătit pentru tranzacţionarea dreptului de proprietate şi o cotă de 15% din diferenţă până la valoarea imobilului, măsura legislativă criticată păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între scopul urmărit de lege - despăgubirea integrală doar a titularilor originari ai măsurilor reparatorii sau a moştenitorilor acestora - şi mijloacele folosite, cesionarul urmând a obţine atât preţul plătit fostului proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia, cât şi o cotă de 15% din diferenţa până la valoarea imobilului [Decizia nr. 200 din 3 aprilie 2014].

19. De asemenea, prin Decizia nr. 176 din 29 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 16 mai 2016, paragraful 21, Curtea a apreciat că este firesc ca obligaţia emiterii titlurilor de despăgubire stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 să fie executată în condiţiile noii legi, aceasta fiind tocmai expresia concretă a principiului tempus regit actum şi a principiului aplicării imediate a legii noi. Situaţia autorilor prezentei excepţii, care au calitatea de beneficiari ai unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care se stabileşte în sarcina autorităţii publice pârâte o obligaţie de a face, respectiv de a emite o decizie ce intra în competenţa sa legală, diferă de cea a persoanelor faţă de care, printr-o hotărâre judecătorească, a fost stabilită suma cuvenită cu titlu de despăgubiri, în urma evaluării efectuate în condiţiile Legii nr. 247/2005, ipoteză reglementată de art. 41 alin. (1) teza a două din Legea nr. 165/2013.

20. Totodată, prin Decizia nr. 321 din 10 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 5 august 2014, paragrafele 30 şi 31, Curtea a remarcat că reglementările juridice succesive pot prezenta în mod firesc diferenţe determinate de condiţiile obiective în care ele au fost adoptate, în privinţa obiectului de reglementare a legii analizate, intervenţia legiuitorului nefiind una aleatorie, ci justificată şi impusă firesc ca urmare a Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României. Acesta este, de altfel, motivul pentru care cele reţinute în Decizia nr. 830 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008, nu îşi găsesc aplicabilitatea în ipoteza în discuţie.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, considerentele şi soluţia deciziilor menţionate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Irena Silberstein în Dosarul nr. 40.850/3/2013 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea pct. 2 din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 116/2016

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 222.906 din 11.10.2017, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR,

ţinând seama de prevederile:

- art. 60 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Punctul 2 din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 116/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 9 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins;

„2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru măsura 1 are următoarea componenţă 1):

a) preşedinte: director/şef de serviciu/şef de birou din cadrul DGDR-AM PNDR desemnat de către secretarul de stat coordonator al domeniului dezvoltare rurală, la propunerea directorului general al DGDR-AM PNDR; preşedinte supleant: director/şef de serviciu/şef de birou/consilier/consilier juridic din cadrul DGDR-AM PNDR desemnat de către secretarul de stat coordonator al domeniului dezvoltare rurală, la propunerea directorului generat al DGDR-AM PNDR;

b) membru: reprezentant al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) nominalizat de către directorul general al AFIR; membru supleant: reprezentant al AFIR nominalizat de către directorul general al AFIR;

c) membru: consilier din cadrul serviciului tehnic de specialitate al DGDR-AM PNDR responsabil de măsurile ai căror beneficiari reprezintă grupul-ţintă aferent apelului de propuneri de proiecte; membru supleant: consilier din cadrul serviciului tehnic de specialitate al DGDR-AM PNDR responsabil de măsurile ai căror beneficiari reprezintă grupul-ţintă aferent apelului de propuneri de proiecte;

d) secretar: consilier/consilier juridic desemnat în scris din cadrul Direcţiei metodologie, monitorizare, coordonare şi evaluare a DGDR-AM PNDR; secretar supleant: consilier/consilier juridic desemnat în scris din cadrul Direcţiei metodologie, monitorizare, coordonare şi evaluare a DGDR-AM PNDR.

 

1) În funcţie de numărul de contestaţii depuse, în scopul soluţionării cu celeritate a acestora, directorul general al DGDR-AM PNDR poate stabili desfăşurarea activităţii de soluţionare a contestaţiilor prin organizarea în paralel a două sau mai multor comisii, După caz, directorul general al DGDR-AM PNDR poate desemna pentru comisiile constituite un alt preşedinte din cadrul DGDR-AM PNDR.”

Art. II. - Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 23 octombrie 2017.

Nr. 342.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

 

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare În Domeniul Energiei nr. 98/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 493 din 6 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, prelungire, echivalare, modificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, conform tabelului nr. 1.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică operatorilor economici care solicită acordarea/prelungirea/echivalarea/ modificarea/suspendarea/retragerea autorizaţiilor pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale,”

2. La capitolul I, tabelul nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 1

 

Activitate

Tipul obiectivului/sistemului/instalaţiei

Tipul autorizaţiei

Proiectare

Conducte de alimentare din amonte

PPI

Instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării de gaze naturale

 

Sisteme de transport al gazelor naturale

PT

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise, precum şi instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de înaltă presiune

 

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune

 

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise, precum şi instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune

PDSB

instalaţii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune

POIB

Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/gazelor naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV

PGNC

Execuţie

Conducte de alimentare din amonte

 

Instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării de gaze naturale

EPI

Sisteme de transport al gazelor naturale

ET

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise, precum şi instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de înaltă presiune

 

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune

 

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise, precum şi instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune

EDSB

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune

EDIB

Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/gazelor naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV

EGNC

Racordare aparate consumatoare de combustibili gazoşi

RPFA”

 

3. La articolul 2 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) instalator autorizat - persoana fizică, titulară a unei legitimaţii emise de ANRE prin registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor, autorizată în condiţiile regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale;”.

4. La articolul 2 alineatul (2), litera k) se abrogă.

5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) în vederea acordării, prelungirii, echivalării, modificării, suspendării şi retragerii autorizaţiilor pentru operatorii economici din domeniul gazelor naturale, ANRE emite decizii.”

6. La articolul 4 alineatul (1), literele b), c), e), f) şi i) se abrogă.

7. La articolul 4 alineatul (1), literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) organigrama operatorului economic cu precizarea compartimentelor responsabile pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul pentru care solicită autorizarea, în copie, datată şi asumată prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens;

...................................................................................................................................................

g) declaraţie pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al operatorului economic, prin care acesta angajează răspunderea operatorului economic cu privire la deţinerea dotării tehnico-materiale şi asigurarea structurii minime de personal autorizat, la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi; declaraţia se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1;”.

8. La articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, prin care acesta angajează răspunderea operatorului economic, cu privire la întocmirea elementelor specifice din cadrul documentaţiei de proiectare de Către un inginer specialist în automatizări, dacă este cazul, conform modelului din anexa nr. 1, în original.”

9. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6 - Pentru autorizaţia destinată proiectării sistemelor de transport, sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie închise, instalaţiilor aferente activităţii de produce re/s toca re biogaz/biometan, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de înaltă presiune, tip PT, operatorii economici prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:”.

10. La articolul 7, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Pentru autorizaţia destinată proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune, tip PDSB, operatorii economici prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:”.

11. La articolul 10, litera c) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„c) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind responsabilul cu tehnologia sudării atestat de către un organism abilitat, potrivit reglementărilor în vigoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;”.

12. La articolul 11, partea introductivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Pentru autorizaţia destinată execuţiei sistemelor de transport, sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie închise, instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de presiune înaltă, tip ET, se prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

...................................................................................................................................................

c) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind responsabilul cu tehnologia sudării atestat de către un organism abilitat, potrivit reglementărilor în vigoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;”.

13. La articolul 12, partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Pentru autorizaţia destinată execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune, tip EDSB, se prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

...................................................................................................................................................

d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind responsabilul cu tehnologia sudării atestat de către un organism abilitat, potrivit reglementărilor în vigoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;”.

14. La articolul 12, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la executarea îmbinărilor nedemontabile şi la utilizarea echipamentelor de sudare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;”.

15. La articolul 13, litera e) se abrogă.

16. La articolul 14, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind responsabilul cu tehnologia sudării atestat de către un organism abilitat, potrivit reglementărilor în vigoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;”.

17. La articolul 15, literele b), c) şi d) se abrogă.

18. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Indiferent de numărul şi tipurile de autorizaţii solicitate, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit într-un singur exemplar, pe suport hârtie, redactate sau traduse în limba română în formă necertificată, semnate de reprezentantul legal al solicitantului pe fiecare pagină.”

19. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Declaraţiile pe propria răspundere sunt datate şi semnate.”

20. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.

21. La articolul 18 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) operatorului economic aflat în procedura falimentului;”.

22. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Documentaţia anexată de titularul de autorizaţie cererii de prelungire a valabilităţii autorizaţiei/autorizaţiilor deţinute cuprinde:

a) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, în original;

b) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) sau declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, în original.”

23. La articolul 20, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) în situaţia în care operatorul economic nu respectă termenul prevăzut la alin. (3), ANRE, prin direcţia de specialitate, notifică operatorul economic în acest sens în termen de 5 zile lucrătoare.”

24. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Acordarea, prelungirea, echivalarea sau modificarea unei autorizaţii, refuzul acordării unei/unor autorizaţii, suspendarea ori retragerea autorizaţiei/autorizaţiilor se face prin decizie a preşedintelui ANRE.”

25. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Durata de valabilitate a autorizaţiilor prevăzute în tabelul nr. 1 este de 5 ani.”

26. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) ANRE examinează situaţia nou-creată şi eliberează autorizaţia care corespunde noilor circumstanţe, în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării însoţite de documentele justificative, respectiv certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau alte documente similare.”

27. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care operatorul economic este cercetat în urma producerii unor accidente soldate cu victime umane si/sau pagube materiale, ANRE poate decide, la solicitarea instituţiilor îndreptăţite ale statului român sau din oficiu, în baza propunerii făcute de direcţia generală control, suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor până la finalizarea cercetărilor şi stabilirea responsabilităţilor.”

28. La articolul 26 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) în cazul falimentului titularului; această situaţie se aduce la cunoştinţa ANRE de către titularul de autorizaţie în termen de 10 zile de la data apariţiei sale, împreună cu cererea de retragere a autorizaţiei şi documente care confirmă falimentul;”.

29. La articolul 26 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) în cazul decăderii din drepturi a operatorului economic titular de autorizaţie ANRE.”

30. La articolul 26, alineatul (4) se abrogă.

31. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în situaţia radierii unui operator economic, decizia de acordare a autorizaţiei îşi încetează efectele.”

32. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Răspunderea asupra respectării legislaţiei în domeniul gazelor naturale, a cerinţelor privind calitatea în construcţii, precum şi a calităţii lucrărilor efectuate revine operatorilor economici autorizaţi ANRE.”

33. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Echivalarea autorizaţiilor acordate de către ANRE în temeiul prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu autorizaţiile prevăzute la art. 5-15 se realizează în conformitate cu prevederile tabelului nr. 2.”

34. La articolul 34, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) instalaţiilor de utilizare industrială a gazelor naturale se realizează de către operatori economici titulari ai autorizaţiilor tip EDIB sau ET, după caz;”.

35. La articolul 351, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

,,(3) Deciziile de acordare/prelungire/echivalare/modificare/ prelungire/refuz de acordare a autorizaţiilor se comunică solicitantului, la cerere, prin fax sau e-mail; originalele se ridică de la sediul ANRE de către reprezentantul legal al operatorului economic sau de un împuternicit al acestuia sau contra cost, prin servicii poştale.

(4) Deciziile de suspendare/retragere a autorizaţiilor se comunică solicitantului prin fax sau e-mail, în cel mult 5 zile de la data aprobării; originalele se ridică de la sediul ANRE de către reprezentantul legal al operatorului economic sau de un împuternicit al acestuia sau contra cost, prin servicii poştale.”

36. Anexele nr. 1, 5, 6, 11, 14 şi 16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

37. La anexa nr. 7, punctul 25 se abrogă.

38. La anexa nr. 8, punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„23. Titularul are dreptul să subcontracteze lucrări de execuţie pentru obiective/sisteme/instalaţii din domeniul gazelor naturale numai către un titular de autorizaţie ce are competenţe corespunzătoare tipurilor de lucrări pe care le subcontractează.”

39. La anexa nr. 8, punctul 27 se abrogă.

Art. II. - Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 11 octombrie 2017.

Nr. 93.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

- model -

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, ......................................................., cod numeric personal ......................................................., posesor al actului de identitate seria ......... nr. ......................................................., eliberat la data de ......................................................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................................................., declar pe propria răspundere că pe toată durata de valabilitate a autorizaţiilor acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), respectiv la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi:

1. mă angajez să asigur structura minimă de personal autorizat şi să deţin dotarea tehnico-materială necesară activităţilor pentru care solicit acordarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei/autorizaţiilor;

2. mă angajez ca pentru executarea îmbinărilor nedemontabile să închei un contract de prestări servicii cu un operator economic autorizat, conform reglementărilor în vigoare, de către organismul abilitat sau să efectuez lucrările cu personalul propriu în baza autorizaţiilor emise conform reglementărilor în vigoare de către organismul abilitat; mă angajez că se vor utiliza echipamentele de sudare specifice tipului de material tubular utilizat, iar echipamentele utilizate vor îndeplini cerinţele esenţiale de calitate, conform legislaţiei în vigoare, şi vor deţine verificarea tehnică periodică în termen de valabilitate;

3. mă angajez ca la întocmirea elementelor specifice din cadrul documentaţiei de proiectare care prevăd folosirea elementelor de automatizare să recurg la serviciile unui inginer specialist în automatizări pentru asigurarea cerinţelor de calitate şi siguranţă prevăzute de legislaţie;

4. mă angajez să asigur în cadrul structurii de personal sau să închei un contract de prestări servicii, pentru lucrări care impun acest lucru, un responsabil cu tehnologia sudării atestat de către un organism abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

5. mă angajez ca în toate contractele de prestări servicii încheiate cu beneficiarii să acord acestora o garanţie pentru lucrările executate de minimum 2 ani;

6. mă angajez să dispun verificarea îmbinărilor nedemontabile executate prin intermediul unui laborator autorizat pentru control nedistructiv al sudurilor, în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi de siguranţă prevăzute de legislaţia specifică, în conformitate cu specificaţiile din documentaţia tehnică de execuţie.

Declar pe propria răspundere că:

1. datele cuprinse în certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului depus la ANRE prin Adresa nr. .........../ .................................... nu au suferit modificări;

2. toate dotările tehnico-materiale se află în proprietatea operatorului economic sau sunt închiriate şi pot fi verificate de ANRE;

3. aparatele de măsurare, încercare şi verificare care sunt supuse controlului metrologic legal şi care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.

Totodată, declar pe propria răspundere următoarele:

- informaţiile prezentate mai sus sunt conforme cu realitatea şi am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii;

- răspunderea asupra respectării legislaţiei în domeniul gazelor naturale, a cerinţelor privind calitatea în construcţii, precum şi a calităţii lucrărilor efectuate îmi revine;

- neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor impuse de legislaţia specifică domeniului gazelor naturale îmi revin/îmi revine.

 

Data .........................

Semnătura reprezentantului legal (în original)

.......................................................

 

NOTĂ:

În declaraţia depusă la documentaţie, solicitanţii vor prelua tezele specifice, în conformitate cu cerinţele fiecărui articol, în funcţie de tipul de autorizaţie solicitat.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

- model –

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, ......................................................., cod numeric personal ......................................................., posesor al actului de identitate seria ......... nr. ......................................................., eliberat la data de ......................................................., de în calitate de instalator autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), gradul ..................., legitimaţia nr. .............. mă angajez:

- să respect condiţiile de valabilitate aferente autorizaţiei tip RPFA;

- să îmi desfăşor activitatea cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice incidente domeniului gazelor naturale;

- să deţin în momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea lucrărilor de demontare/înlocuire/montare a racordurilor flexibile pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi cu un debit nominal de maximum 3 mc/h şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi dotarea tehnico-materială necesară desfăşurării lucrărilor;

- să notific Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei orice modificare ce ar putea să afecteze respectarea condiţiilor de valabilitate a autorizaţiei tip RPFA.

Totodată, declar pe propria răspundere următoarele:

- informaţiile prezentate mai sus sunt conforme cu realitatea şi am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii;

- răspunderea asupra respectării legislaţiei în domeniul gazelor naturale, a cerinţelor privind calitatea în construcţii, precum şi a calităţii lucrărilor efectuate îmi revine;

- neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor impuse de legislaţia specifică domeniului gazelor naturale îmi revin/îmi revine.

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la nr. telefon fix ......................................................., nr. de fax ......................................................., nr. telefon mobil ......................................................., adresă de e-mail ....................................................... .

 

Data .........................

Semnătura reprezentantului legal (în original)

.......................................................

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la regulament)

 

- model –

 

CERERE

 

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

 

Subsemnatul, ......................................................., cod numeric personal ......................................................., posesor al actului de identitate seria ......... nr. ......................................................., eliberat la data de ......................................................., în calitate de reprezentant legal al....................................................... (denumirea operatorului economic), înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ......................................................., CUI ......................................................., cu sediul în localitatea ......................................................., str. ....................................................... nr. ...., cod poştal ......................................................., telefon ......................................................., fax ......................................................., e-mail ......................................................., adresă website ......................................................., contul nr. ......................................................., deschis la Banca ......................................................., Sucursala ....................................................... (denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul),

în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, solicit ....................................................... (acordarea/prelungirea valabilităţii), autorizaţiei pentru desfăşurarea

următoarelor activităţi:

1. autorizaţie tip ......, pentru .......................................................;

2. ................................................................................................... .

(Se vor menţiona tipurile de autorizaţii solicitate.)

Prezenta cerere este însoţită de documentele precizate în opisul anexat acesteia.

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ......................................................., nr. de fax ......................................................., nr. telefon mobil ....................................................... .

Totodată, declar pe propria răspundere că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea şi că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii.

 

Data .........................

Semnătura reprezentantului legal (în original)

.......................................................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 11 la regulament)

 

- model -

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, ......................................................., cod numeric personal ......................................................., posesor al actului de identitate seria ......... nr. ......................................................., eliberat la data de .......................................................,  în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în data de ............................... şi înregistrate cu nr. ............................. nu au suferit modificări şi pot fi luate în considerare pentru analizarea documentaţiei depuse pentru acordarea următoarelor autorizaţii:

1. autorizaţie tip ......, pentru .......................................................;

2. ................................................................................................... .

 (Se vor menţiona tipurile de autorizaţii solicitate.)

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la telefon fix ......................................................., nr. de fax ......................................................., nr. telefon mobil ....................................................... .

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii.

 

Data .........................

Semnătura reprezentantului legal (în original)

.......................................................

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 14 la regulament)

 

LISTA

lucrărilor realizate de titularul de autorizaţie în perioada [zz.ll.aaaa] - [zz.ll.aaaa]

 

Nr. crt.

Contract nr. ...

Lucrări/Servicii ce fac obiectul contractului

(descriere succintă)

Beneficiar

(parte a contractului)

Instalatoru1/Instalatorii autorizat/autorizaţi ANRE care a/au efectuat lucrarea

(numele şi prenumele, CNP, tipul legitimaţiei)

Data încheierii contractului

Data finalizării contractului

Apreciere contract finalizat

(valoarea gradului de satisfacţie)

 

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Gradul de satisfacţie anual

(media aritmetică a valorilor gradului de satisfacţie al contractelor finalizate în perioada de referinţă):

 

NOTĂ:

- În tabel se trec atât contractele încheiate de titularul de autorizaţie ANRE în perioada menţionată, cât şi cele încheiate anterior, care se finalizează în perioada respectivă.

- Informaţiile prevăzute în coloana 4 se trimit la ANRE doar la cererea expresă a acesteia.

 

Semnătura reprezentantului legal (în original)

.......................................................

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 16 la regulament)

 

Indicatori de referinţă pentru aprecierea activităţii unui titular de autorizaţie

 

1. Pentru fiecare tip de autorizaţie deţinută de un titular de autorizaţie se calculează gradul de satisfacţie anual (pe perioade de 12 luni de la data acordării autorizaţiei) ca fiind media aritmetică a valorilor indicatorului grad de satisfacţie cuprins în formularele de apreciere primite de la beneficiarii contractelor care s-au finalizat pe durata acelui an (celor 12 luni).

2. Gradul de satisfacţie anual trebuie să fie mai mare decât valorile-limită de referinţă din tabelul următor:

 

Tipul autorizaţiei

Valoarea-limită a gradului de satisfacţie anual [puncte]

PPI

6

PT

6

PDSB

6

PDIB

6

PGNC

6

EPI

6,5

ET

6,5

EDSB

6,5

EDIB

6,5

EGNC

6,5

RPFA

6

 

3. În baza gradului de satisfacţie anual, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei calculează gradul de satisfacţie global al unui titular de autorizaţie, prin cumularea şi medierea tuturor valorilor anuale ale acestuia, pentru toate tipurile de autorizaţii deţinute de acel titular.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. d) şi ale art. 146 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 29 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin, iar Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., în calitate de operator al pieţelor centralizate de gaze naturale, şi participanţii la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., vor proceda la ducerea la îndeplinire a acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 20 octombrie 2017.

Nr. 101.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea pe pieţele centralizate de gaze naturale, cu excepţia pieţei de echilibrare, pe termen scurt, mediu şi lung.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică producătorilor, titularilor de licenţă de furnizare, titularilor de licenţă de distribuţie şi titularilor de licenţă de transport din sectorul gazelor naturale. Prin excepţie, la tranzacţiile organizate pe pieţele centralizate de gaze naturale pot participa şi clienţii casnici şi noncasnici, însă numai în vederea achiziţionării de gaze naturale.

 

CAPITOLUL III

Termeni, definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - (1) în înţelesul prezentului regulament, termenii folosiţi au următoarele semnificaţii:

a) Acord general privind predarea-preluarea gazelor naturale - condiţii generale de contractare asumate de către participanţii la licitaţii, în baza cărora se încheie contracte individuale între părţile în tranzacţie:

b) activ standard - produs (activ-suport) definit în cadrul sistemului de tranzacţionare al Societăţii Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., denumită în continuare BRM, având ca obiect vânzarea-cumpărarea de gaze naturale: tranzacţiile au la bază contractul de vânzare-cumpărare asociat fiecărei proceduri de tranzacţionare avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Excepţie fac activele tranzacţionate în baza „Procedurii de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A. în condiţiile utilizării unei case de clearing în calitate de contraparte centrală”, caz în care tranzacţiile au la bază Acordul general privind predarea-preluarea gazelor naturale asociat acestei proceduri;

c) activ nonstandard - produs (activ-suport) definit în cadrul sistemului de tranzacţionare al BRM, având ca obiect vânzarea-cumpărarea de gaze naturale pe diferite perioade de timp şi care are la bază contractul de vânzare-cumpărare definit de către participantul iniţiator al ordinului de vânzare/cumpărare;

d) atribut total/parţial - specificaţie asociată ordinului introdus şi întreţinut de broker, prin care se precizează dacă ordinul poate fi tranzacţionat integral sau se acceptă tranzacţii cu cantităţi mai mici decât cea introdusă/întreţinută în ordin;

e) autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);

f) broker - persoană fizică aflată în relaţii de muncă cu operatorul economic sau cu o societate de brokeraj, având ca principale atribuţii menţinerea relaţiei cu operatorul pieţei centralizate, introducerea şi întreţinerea ordinelor în timpul şedinţelor de tranzacţionare şi dreptul de a angaja răspunderea operatorului economic pe care îl reprezintă în relaţia cu operatorul pieţei centralizate;

g) casă de clearing - societate financiară pe care operatorul BRM o va putea desemna să desfăşoare rolul de contraparte centrală pentru tranzacţiile efectuate pe platforma sa electronică;

h) contraparte centrală - calitatea de vânzător/cumpărător a casei de clearing;

i) convenţie de participare - acord standard definit de operatorul pieţei centralizate, care se încheie cu participanţii şi este avizat de autoritatea competentă; prevede drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor;

j) excepţie de joc - contractul de joc nu produce efecte obligatorii şi deci creditorul (câştigătorul) nu are acţiune în justiţie pentru a-şi reclama câştigul; astfel, debitorul acţionat în justiţie poate opune creditorului lipsa de efecte obligatorii şi de sancţiune a jocului, denumită excepţie de joc, care este o excepţie de ordine publică;

k) novaţie - o convenţie prin care părţile unui raport juridic obligaţional sting o obligaţie existentă, înlocuind-o cu o nouă obligaţie. Atunci când operatorul pieţelor centralizate apelează la serviciile unei case de clearing, aceasta are rolul de a garanta buna desfăşurare a procesului de decontare între clienţi prin interpunerea între aceştia, precum şi prin sistemul de garanţii aplicat participanţilor la piaţa centralizată. Casa de clearing devine astfel cumpărător pentru clientul care vinde şi vânzător pentru clientul care cumpără;

l) ofertă de vânzare/cumpărare - ofertă introdusă de către un participant, constând dintr-o pereche preţ-cantitate şi care reprezintă angajamentul ferm al participantului;

m) participant la piaţa centralizată de gaze naturale - operator economic din sectorul gazelor naturale/client final care se înscrie ca membru afiliat sau este acţionar la BRM şi semnează Convenţia de participare la piaţa centralizată de gaze naturale;

n) preţ de adjudecare - preţul la care s-a efectuat tranzacţia şi înregistrat în sistemul de tranzacţionare;

o) preţul cel mai bun - preţul cel mai mic în situaţia ordinelor de vânzare, respectiv preţul cel mai mare în situaţia ordinelor de cumpărare;

p) raport de tranzacţionare - situaţie emisă de sistemele de tranzacţionare pentru fiecare participant şi/sau pentru casa de clearing, conţinând date complete privind tranzacţiile realizate;

q) sesiune de tranzacţionare - interval de timp în care se derulează procedura de tranzacţionare dublu competitivă şi în care se pot introduce, modifica sau anula oferte şi încheia tranzacţii dacă sunt îndeplinite condiţiile de corelare a ofertelor de vânzare cu cele de cumpărare;

r) sisteme de tranzacţionare - sisteme informatice deţinute şi administrate de BRM în scopul realizării tranzacţiilor;

s) şedinţa de tranzacţionare - interval de timp în care se derulează procesul de tranzacţionare şi în care se pot introduce, modifica sau anula oferte şi încheia tranzacţii dacă sunt îndeplinite condiţiile de corelare a ofertelor de vânzare cu cele de cumpărare;

t) tranzacţionare „Total unitrade"- specificaţia asociată ordinului introdus şi întreţinut de broker, prin care se specifică faptul că tranzacţionarea întregii cantităţi se face printr-o singură tranzacţie;

u) tranzacţionare „Total multitrade - specificaţia asociată ordinului introdus şi întreţinut de broker, prin care se specifică faptul că tranzacţionarea întregii cantităţi este obligatorie şi se poate face prin două sau mai multe tranzacţii;

v) „Whitelist”- opţiune în sistemul de tranzacţionare pusă la dispoziţia participantului, prin care se permit acestuia selectarea şi întreţinerea unui grup cu care se acceptă tranzacţionarea.

(2) Ceilalţi termeni utilizaţi în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută prin legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Produse destinate tranzacţionării

 

Art. 4. - Produsele care pot fi tranzacţionate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de BRM sunt:

a) gaze naturale cu perioade standard de livrare de: o zi, o săptămână, o lună, un trimestru, următoarele 4 luni, următoarele 5 luni, semestru, 6 luni sezon cald (aprilie-octombrie), 6 luni sezon rece (octombrie-aprilie), un an calendaristic/multiplu de an calendaristic şi an gazier;

b) gaze naturale cu alte perioade de livrare.

Art. 5. - Produsul pentru perioada de o zi se tranzacţionează numai prin active standard, iar cele cu o perioadă de livrare mai mare de o zi se pot tranzacţiona atât prin active standard, cât şi prin active nonstandard.

 

CAPITOLUL V

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor/sesiunilor de tranzacţionare

 

Art. 6. - Tranzacţiile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului regulament sunt considerate pentru participanţi acte de comerţ şi dau naştere unor obligaţii valide şi valabile pe întreaga durată, de la încheierea tranzacţiei până la stingerea tuturor obligaţiilor contractuale, cărora nu li se poate opune excepţia de joc.

Art. 7. - Înscrierea, suspendarea sau revocarea participanţilor la pieţele centralizate, depunerea ofertelor şi organizarea şedinţelor de tranzacţionare se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice, elaborate de operatorul pieţelor centralizate şi avizate de autoritatea competentă.

Art. 8. - Operatorul pieţelor centralizate asigură tranzacţionarea prin negociere continuă pe platforma electronică de tranzacţionare (on-line) şi prin organizarea de şedinţe de tranzacţionare cu prezenţă Fizică.

Art. 9. - Pentru activele definite pe baza ordinelor iniţiatoare se pot organiza şedinţe de tranzacţionare electronice sau cu prezenţă fizică.

Art. 10. - Şedinţele/sesiunile de tranzacţionare sunt programate de operatorul pieţelor centralizate. Programul şedinţelor/sesiunilor de tranzacţionare este public pe site-ul specializat al operatorului pieţelor centralizate.

Art. 11. - Şedinţele/sesiunile de tranzacţionare sunt coordonate şi supravegheate de un coordonator de şedinţă, care are următoarele atribuţii:

a) să deschidă şi să închidă şedinţele de tranzacţionare;

b) să asigure desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor/sesiunilor de tranzacţionare;

c) să întrerupă, dacă este cazul, şedinţele/sesiunile de tranzacţionare, cu avizul preşedintelui-director general. Situaţiile în care se pot întrerupe şedinţele/sesiunile de tranzacţionare de către coordonatorul de şedinţă pot fi determinate de disfuncţionalităţi tehnice sau de alte cauze asemănătoare;

d) să interzică accesul la platformele de tranzacţionare al brokerilor care au fost suspendaţi ori care au pierdut dreptul de a tranzacţiona;

e) să editeze raportul de tranzacţionare;

f) să facă publice rezultatele şedinţei/sesiunii de tranzacţionare pe site-urile BRM, în conformitate cu art. 35.

Art. 12. - Pentru procedura electronică de tranzacţionare în care brokerii au posibilitatea întreţinerii perioadei de livrare, atribuţiile operatorului pieţelor centralizate sunt:

a) să întrerupă, dacă este cazul, sesiunile de tranzacţionare, cu avizul preşedintelui - director general, cu notificarea părţilor şi precizarea motivului întreruperii;

b) să interzică participarea la tranzacţionare a participanţilor care au fost suspendaţi ori care au pierdut dreptul de a tranzacţiona.

Art. 13. - Şedinţa de tranzacţionare desfăşurată pe baza unui ordin iniţiator cuprinde 3 etape:

a) deschiderea şedinţei;

b) sesiunea de tranzacţionare;

c) închiderea şedinţei.

Art. 14.- În situaţia tranzacţionării de active definite pe baza unui ordin iniţiator, începând cil momentul publicării ordinului, operatorii economici interesaţi în participarea la şedinţa de tranzacţionare pot solicita clarificări participantului iniţiator al ordinului, prin intermediul operatorului pieţelor centralizate. Răspunsurile la clarificări vor fi publicate alături de celelalte documente asociate ordinului iniţiator.

Art. 15. - În conţinutul răspunsului la clarificări nu va fi menţionată identitatea participantului care a solicitat clarificările.

Art. 16. - Participantul care a transmis ordinul iniţiator trebuie să răspundă clarificărilor cu cei puţin două zile lucrătoare înainte de data la care a fost programată şedinţa de tranzacţionare,

Art. 17. - În urma solicitărilor de clarificare, participantul care a transmis operatorului pieţelor centralizate ordinul iniţiator are următoarele posibilităţi:

a) să modifice documentele asociate ordinului iniţiator;

b) să decidă decalarea datei şi orei de desfăşurare a şedinţei de tranzacţionare după consultarea operatorului pieţei.

 

CAPITOLUL VI

Tranzacţionarea ordinelor. Reguli de tranzacţionare

 

Art. 18. - În situaţia tranzacţionării unui activ definit pe baza unui ordin iniţiator, pe sensul ordinului iniţiator sunt permise introducerea şi întreţinerea unui singur ordin de către brokerul care a transmis operatorului pieţelor centralizate ordinul iniţiator.

Art. 19. - Tranzacţionarea ordinelor se face cu respectarea atributului de „Total/Parţial” asociat ordinului, astfel:

a) dacă este îndeplinită condiţia de preţ, se efectuează tranzacţie dacă ordinul cu cantitatea cea mai mare are atributul „Parţial”;

b) dacă cele două ordine pentru care este îndeplinită condiţia de preţ au aceeaşi cantitate, indiferent de atributul „Total/Parţial” asociată ordinelor, se efectuează tranzacţie.

Art. 20. - În situaţia în care condiţia de preţ este îndeplinită de două sau mai multe ordine, tranzacţionarea se face începând cu ordinul cu preţul cei mai bun, sub rezerva respectării atributului de „Total/Parţial”.

Art. 21. - În situaţia procedurii electronice de tranzacţionare în care brokerii au dreptul de a întreţine perioada de livrare, ordinele de cumpărare au implicit asociat atributul „Total unitrade”, iar ordinele de vânzare pot avea atributul „Total unitrade” sau „Total multitrade”, după caz.

 

CAPITOLUL VII

Garanţii

 

Art. 22. - Pentru a putea tranzacţiona, un participant trebuie să constituie o garanţie de participare în favoarea operatorului pieţelor centralizate] în cuantumul stabilit de acesta în procedurile specifice de tranzacţionare.

Art. 23. - În situaţia în care participantul nu este parte în tranzacţie, garanţia i se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare, pe baza unei cereri în care se menţionează contul şi banca în care se face restituirea.

Art. 24. - În situaţia în care participantul este parte într-o tranzacţie, dar cu o cantitate mai mică decât cea pentru care a depus garanţie, menţiunea de la art. 23 se aplică pentru partea din garanţie asociată cantităţii netranzacţionate.

Art. 25. - În situaţia în care participantul este parte într-o tranzacţie, garanţia este blocată de operatorul pieţelor centralizate până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În această perioadă, garanţia blocată nu poate fi folosită în scopul participării la o altă şedinţă de tranzacţionare în cadrul pieţei centralizate de gaze naturale.

Art. 26. - (1) Operatorul pieţelor centralizate va executa garanţia participantului, în condiţiile în care acesta din urmă, deşi â efectuat o tranzacţie, nu semnează contractul de vânzare-cumpărare.

(2) în situaţia în care participantul transmite operatorului pieţelor centralizate un ordin iniţiator, iar brokerul său nu participă la şedinţa de tranzacţionare programată, de mai mult de 3 ori în decursul unui an, BRM poate aplica penalizări, în limita garanţiei depuse de participant, cu avizul consiliului de administraţie.

Art. 27. - (1) Operatorul pieţelor centralizate va executa garanţia ambilor participanţi - parte în contract în situaţia în care în contractul de vânzare-cumpărare semnat, nu sunt consemnate aceleaşi elemente din oferta tranzacţionată, respectiv aceeaşi cantitate cu cea tranzacţionată, acelaşi preţ cu cel al tranzacţiei sau aceeaşi perioadă de livrare cu cea care a făcut obiectul tranzacţionării.

(2) Operatorul pieţelor centralizate va notifica ANRE cu privire la participanţii care, în contractul de vânzare-cumpărare semnat, nu consemnează aceleaşi elemente din oferta tranzacţionată.

Art. 28. - Garanţia executată de operatorul pieţelor centralizate se va vira astfel:

a) părţii prejudiciate prin nesemnarea contractului de către cealaltă parte;

b) părţii/părţilor declarate câştigătoare - în situaţia în care participantul care a transmis ordinul iniţiator nu semnează contractul de vânzare-cumpărare;

c) tuturor participanţilor la şedinţa de tranzacţionare, proporţional cu cantitatea din ordinul acestora - în situaţiile specificate la art. 26 alin. (1) şi la art. 27.

Art. 29. - În situaţia procedurii electronice de tranzacţionare, în care brokerii au dreptul de a întreţine perioada de livrare poate fi folosită opţiunea de „Whitelist”, descrisă în procedura de tranzacţionare, situaţie în care operatorii economici nu trebuie să constituie garanţii de participare.

 

CAPITOLUL VIII

Utilizarea serviciilor unei contrapărţi centrale

 

Art. 30. - Atunci când operatorul pieţelor centralizate apelează la serviciile unei case de clearing, aceasta din urmă are rolul de a garanta buna desfăşurare a procesului de decontare între clienţi prin interpunerea între aceştia, precum şi prin sistemul de garanţii aplicat participanţilor la piaţa centralizată. Casa de clearing devine astfel cumpărător pentru participantul la pieţele centralizate care vinde şi vânzător pentru participantul la pieţele centralizate care cumpără. Acest proces este denumit „novaţie” şi se caracterizează prin următoarele particularităţi:

a) pot participa toţi operatorii economici care se califică pentru a fi membri ai casei de clearing, conform criteriilor impuse de aceasta;

b) sistemul de garantare va fi cel prevăzut în regulamentele casei de clearing, care vor fi publicate pe site-ul casei de clearing şi pe site-ul BRM;

c) vor putea fi tranzacţionate doar active standard, ale căror specificaţii sunt stabilite în procedurile de tranzacţionare;

d) programul şi orarul platformei de tranzacţionare vor ţine seama de zilele bancare şi de programul de funcţionare al operatorului pieţelor centralizate şi al casei de clearing;

e) procedura de tranzacţionare folosită va fi procedura dublu competitivă specificată în „Procedura de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A. În condiţiile utilizării unei case de clearing în calitate de contraparte centrală”;

f) tranzacţiile realizate în cadrul sistemului informatic al operatorului pieţelor centralizate vor fi transmise spre validare către sistemul informatic al casei de clearing, tranzacţiile fiind considerate încheiate numai după confirmarea finală a casei de clearing.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 31. - Participarea la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de BRM este voluntară.

Art. 32. - Un participant se poate retrage din proprie iniţiativă de la participarea pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de BRM în baza unei înştiinţări scrise.

Art. 33. - BRM poate suspenda sau poate exclude un operator economic de la participarea la piaţa centralizată în situaţia în care acesta nu respectă prevederile prezentului regulament, ale convenţiei de participare sau ale procedurilor avizate de AN RE.

Art. 34. - (1) în situaţia programării unei şedinţe de tranzacţionare pe baza unui ordin iniţiator, operatorul pieţelor centralizate va publica pe site-ul său specializat: ordinul iniţiator, documentele asociate ordinului iniţiator şi orice alte informaţii considerate necesare.

(2) în cazul tranzacţionării activelor nonstandard prin procedura simplu competitivă, operatorul pieţelor centralizate va publica lista participanţilor la şedinţa de tranzacţionare numai dacă aceasta cuprinde cel puţin 3 participanţi.

(3) în cazul tranzacţionării activelor standard prin procedura dublu competitivă, operatorul pieţelor centralizate va publica lista participanţilor la sesiunea de tranzacţionare numai dacă aceasta cuprinde cel puţin 3 participanţi.

Art. 35. - Operatorul pieţelor centralizate va publica pe site-urile sale specializate, până la ora 18,00, următoarele informaţii aferente tranzacţiilor încheiate în ultimele 24 de ore:

a) rezultatele şedinţelor de tranzacţionare simplu competitive, precizând, pentru fiecare tranzacţie încheiată, următoarele elemente: modalitatea de tranzacţionare, tipul de produs tranzacţionat, preţul de pornire, preţul de adjudecare, cantitatea contractată şi perioada de livrare;

b) rezultatele sesiunilor de tranzacţionare dublu competitive, pentru fiecare activ standard în parte, precizând următoarele elemente: denumirea produsului, denumirea activului, cea mai bună ofertă de cumpărare, cea mai bună ofertă de vânzare, preţul de atribuire, cantitate tranzacţionată. Totodată, se vor publica, la sfârşitul fiecărei zile, preţul mediu ponderat şi cantitatea totală tranzacţionată aferente fiecărui produs standard,

Art. 36. - Datele şi informaţiile prevăzute la art. 34 şi 35 vor fi publice pe o perioadă de minimum 2 (doi) ani.

Art. 37. - Operatorul pieţelor centralizate va face publice pe site-ul său: tarifele şi comisioanele practicate, prezentul regulament, precum şi toate procedurile asociate activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale avizate de ANRE.

Art. 38. - Orice modificări aduse procedurilor de tranzacţionare de către operatorul pieţelor centralizate vor intra în vigoare numai după obţinerea avizului autorităţii competente.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru eficienţă energetică în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi numirea şefului acestuia

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi dispoziţiile Hotărârii Parlamentului României nr. 86/2017 privind numirea preşedintelui, a unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru eficienţă energetică în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi numirea şefului acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 9 octombrie 2014, se modifică după cum urmează:

- Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Se numeşte domnul Nagy-Bege Zoltán, vicepreşedinte al ANRE, şef al Departamentului pentru eficienţă energetică, pentru a asigura conducerea şi coordonarea acestuia.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 octombrie 2017.

Nr. 103.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.