MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 850/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 850         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 octombrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

74. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea şcolilor şi calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viaţă COM(2017) 248

 

75. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor COM(2017) 249

 

76. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind aprofundarea Uniunii economice şi monetare COM (2017) 291

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

130. - Decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară privind stabilirea valorilor unitare ale compensaţiei pentru serviciul public de călători ce se vor aplica pentru trimestrul IV 2017 şi pentru regularizarea estimărilor aferente lunilor august şi septembrie 2017

 

363. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

1.236/5.419. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea alin. (6) al art. 4 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

 

1.525. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române- AFER

 

1.526. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română – AGIFER

 

1.528. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea şcolilor şi calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viaţă

COM(2017) 248

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4o-19/386 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 octombrie 2017, Camera Deputaţilor;

1. Consideră că există posibilităţi de coordonare ale statelor membre, impuse de racordarea la piaţa unică, pe baza armonizării sistemelor educaţionale naţionale, în temeiul interesului comun af acestora, în condiţiile limitărilor impuse de tratate, în ce priveşte roiul instituţiilor europene în educaţie.

2. Se raliază opiniei Comisiei Europene conform căreia statele membre au un interes comun în îmbunătăţirea rezultatelor educaţiei, considerând că este o prioritate pentru cetăţenii europeni, şi propune extinderea domeniilor, intensităţii şi sumelor alocate programelor de sprijin ale Uniunii dedicate cooperării şi cercetării în educaţie şi pedagogie.

3. Susţine, în continuare, iniţiativele Comisiei Europene care vizează reducerea disparităților de gen în educația din domeniile matematicii şi ştiinţei şi recomandă extinderea acestora în ce priveşte implicarea în TIC şi inginerie, ca meserii, şi mai ales ca domenii antreprenoriale.

4. Reaminteşte că programele de prevenire şi combatere a hărţuirii în şcoli şi a comportamentului agresiv pe internet (cyber-bullying) nu dau întotdeauna rezultatele scontate, recomandând intensificarea cercetării interdisciplinare care să vizeze identificarea cauzelor, conceperea unor modele de intervenţie documentate şi a unor modalităţi de edificare a climatului de cooperare în colectivele de elevi.

5. Subliniază că evaluarea unităţilor şcolare are loc în mod obiectiv, ca rezultat al contribuţiei acestora la succesul personal, material, profesional şi social al fiecărui absolvent, şi recomandă Comisiei Europene să analizeze posibilitatea promovării unei iniţiative cu obiectivul de a cuantifica, pe cât posibil, această contribuţie, astfel încât să fie posibilă compararea la nivelul Uniunii.

6. Propune stabilirea unui nivel minim de autonomie recomandat pentru unităţile şcolare şi universitare din Uniune, care Să permită diversificarea metodelor pedagogice aplicate şi a modalităţilor de înfiinţare şi finanţare, ca parte a cooperării în domeniul îmbunătăţirii sistemelor educative ale statelor membre.

7. Subliniază că participarea elevilor la elaborarea strategiilor unităţilor şcolare şi la sistemul de asigurare a calităţii poate contribui semnificativ, în special dacă elevii au suficiente informaţii, putere de decizie şi mai ales garanţia evitării măsurilor coercitive care ar putea fi provocate de participarea lor la sistemul de asigurare a calităţii, şi, în acest sens, recomandă analizarea celor mai bune practici în domeniu.

8. Semnalează că domeniile profesionale se diversifică tot mai mult şi apar noi profesii legate în special de mediul digital, dar că ingineria clasică, tehnologia chimică, mecanica, electrotehnica sau sinteza de noi materiale au, în continuare, o contribuţie semnificativă la creşterea competitivităţii Uniunii pe plan mondial şi sprijină Comisia Europeană să continue eforturile pentru a reduce riscul scăderii interesului tinerilor pentru inginerie.

9. Reaminteşte că pregătirea profesională trebuie să fie însoţită de iniţiative de stimulare a educaţiei fizice în şcoli şi în afara lor, precum şi de o atenţie sporită acordată educaţiei morale, pentru a forma cetăţeni ai Uniunii sănătoşi şi responsabili, nu doar bine pregătiţi profesional, recomandând elaborarea unui document de reflecţie la nivelul Uniunii pe această temă,

10. Consideră că legătura educaţiei cu oportunităţile de afaceri şi ale pieţei muncii ar trebui să dobândească o dimensiune europeană, bazată pe libertăţile fundamentale ale Uniunii.

11. Salută atenţia acordată educaţiei extracurriculare de către Comisia Europeană şi consideră că flexibilitatea şi individualizarea acesteia asigură eficienţa noului pilon al sistemelor educative naţionale, socotind drept binevenit un schimb de experienţă între statele membre, inclusiv la nivel parlamentar, cu sprijinul Comisiei Europene.

12. Subliniază că educaţia are loc din ce în ce mai mult în afara sistemelor naţionale formale de învăţământ, iar rolul educativ al familiei, al anturajului, al colectivului de la locul de muncă sau învăţarea individuală folosind internetul şi platformele on-line au modificat structural educaţia în mileniul al lll-lea şi recomandă ca analizele şi planurile de acţiune ce se vor propune să ţină seama de aceste noi coordonate, inclusiv de necesitatea de a se asigura convergenţa acestui nou spaţiu educativ între statele membre.

13. Îşi manifestă rezerva cu privire la utilitatea raportului comun privind eficacitatea şi eficienţa cheltuielilor în învăţământ, propus în Comunicare, deoarece este dificil de stabilit o legătură între cheltuieli şi eficienţă în educaţie având în vedere diversitatea mare a condiţiilor sociale, economice şi culturale din statele membre.

14. Consideră că educaţia în domeniile inginereşti este unul din factorii majori ce asigură competitivitatea Uniunii la nivel mondial, pe termen lung, şi invită Comisia Europeană să sprijine formarea unui spaţiu european al cunoaşterii şi al oportunităţilor de afaceri în acest domeniu, în special pentru IMM-urile şi start- up-urile care manifestă o preferinţă pentru afaceri pe piaţă unică şi care deţin, în acelaşi timp, capacitatea de a derula pregătirea profesională pentru personalul propriu.

15. Consideră că metoda deschisă de coordonare ar trebui extinsă, aprofundată şi flexibilizată pentru a servi cooperarea între statele membre în domeniul educaţiei, având în vedere interesul cetăţenilor europeni pentru o educaţie de calitate într-o lume globalizată, iar rolul Parlamentului European ar trebui sporit pentru a forma, în cooperare cu parlamentele naţionale, un forum de dezbatere privind obiectivele pe termen lung.

16. Propune organizarea unui summit pe tema rolului educaţiei în integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii şi în sprijinirea iniţiativelor de afaceri ale acestora, în continuarea summitului propus de Comisia Europeană pe tema echităţii în educaţie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 24 octombrie 2017.

Nr. 74.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional ai absolvenţilor COM(2017) 249

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/387 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 octombrie 2017, Camera Deputaţilor:

1. Salută punerea în aplicare a concluziilor Consiliului privind antreprenoriatul în educaţie şi formare, prin care statele membre au convenit să utilizeze, în măsura în care este posibil, informaţiile privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor, evaluarea calităţii şi eficienţei educaţiei şi formării în materie de antreprenoriat, precum şi propunerea de a elabora date comparabile la nivelul Uniunii cu privire la rezultatele absolvenţilor pe parcursul profesional.

2. Reaminteşte nevoia de a fie respectat regimul legal al datelor personale în aplicarea iniţiativei propuse şi invită Comisia Europeană să ia toate măsurile pentru a reduce riscurile de încălcare a legislaţiei în domeniu.

3. Recomandă intensificarea eforturilor pentru informarea celor interesaţi cu privire la standardele şi orientările europene pentru asigurarea calităţii în spaţiul european al învăţământului superior (prescurtare consacrată EHEA) şi la Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională (prescurtare consacrată EQAVET), pentru sporirea accesibilităţii acestora.

4. Subliniază că aplicarea procedurii propuse depinde în mare măsură de capacitatea sistemelor naţionale informatice şi de gestiune a bazelor de date şi consideră că ar trebui sprijinite acele state membre a căror infrastructură informatică corespunde într-o mai mică măsură dezideratelor de colectare şi raportare a datelor de monitorizare a parcursului profesional al absolvenţilor.

5. Recomandă ca în informaţiile ce urmează a fi colectate să fie incluse date privind iniţierea de afaceri de către absolvenţi, precum şi date de bază privind gradul de autonomie al unităţilor şcolare şi a modalităţilor de finanţare, posibil în cooperare cu reţeaua Eurydice.

6. Reaminteşte necesitatea verificării datelor colectate şi propune instituirea unui mecanism procedural în acest scop.

7. Subliniază că resursele umane din domeniul sistemelor educaţionale ar trebui sprijinite la nivelul Uniunii, în special în statele membre cu rezultate mai slabe la testele din programul privind evaluarea internaţională a elevilor (PISA), pentru a se asigura atât dezvoltarea corespunzătoare a procedurii propuse, cât şi interpretarea datelor colectate în scopul dezvoltării spaţiului comun al educaţiei şi al sistemelor naţionale, într-un mod coerent şi convergent.

8. Recomandă utilizarea reţelei europene Eurydice, complementar procedurii propuse, pentru compararea sistemelor de educaţie ale statelor membre cu alte sisteme educaţionale de succes din afara Europei, precum şi pentru analize ale cererii de forţă de muncă şt ale oportunităţilor antreprenoriale, în relaţie cu oferta sistemelor educaţionale naționale, formale şi nonformale, la toate nivelurile.

9. Recomandă sprijinirea cercetării fundamentale în domeniul pedagogiei şi a politicilor educaţionale, prin programe la nivelul Uniunii, cu prioritate pentru statele membre ale căror rezultate ale sistemelor educaţionale sunt sub media Uniunii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 24 octombrie 2017.

Nr. 75.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind aprofundarea Uniunii economice şi monetare COM (2017) 291

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/388 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 octombrie 2017, Camera Deputaţilor:

1. Admite că finalizarea Uniunii economice şi monetare (UEM) presupune crearea unei veritabile uniuni financiare şi fiscale, la care se adaugă necesitatea consolidării instituţiilor de control şi garantării responsabilităţii şi legitimităţii democratice în zona euro.

2. Reţine faptul că obiectivul documentului este să dezvolte opiniile exprimate în Raportul celor 5 preşedinţi privind finalizarea Uniunii economice şi monetare, din 2015, şi să contribuie la dezbaterea mai amplă iniţiată de Cartea albă privind viitorul Europei.

3. Recunoaşte veridicitatea avantajelor prezentate în document şi a valorii adăugate aduse de statele membre ale UE, pe plan economic şi social, de apartenenţa la zona euro; crede că salvarea Greciei de la colaps ilustrează pregnant avantajul de a fi membru al zonei euro.

4. Susţine cadrul conceptual, măsurile specifice destinate consolidării Uniunii economice şi monetare prezentate în document, precum şi etapizarea propusă.

5. la act că opţiunile propuse în documentul de reflecţie sunt menite să contribuie ia realizarea unui consens mai amplu privind abordarea provocărilor viitoare şi imprimarea unei noi dinamici pentru această dezbatere importantă.

6. Admite că desăvârşirea UEM nu constituie un scop în sine, ci un cadru pentru crearea de locuri de muncă, pentru creştere economică, echitate socială, convergenţă economică şi stabilitate financiară. Responsabilitatea şi solidaritatea, diminuarea riscurilor şi partajarea lor vor trebui să fie bine corelate. Astfel, UEM ar trebui să rămână deschisă tuturor statelor membre ale UE, iar procesul decizional va trebui să fie mai transparent şi bazat pe răspundere democratică. Obţinerea unui amplu consens politic privind direcţia spre care se îndreaptă Uniunea Europeană, precum şi stabilirea unei foi de parcurs complete, cu etape bine definite, sunt elemente esenţiale pentru reuşită.

7. Agreează, în principiu, măsurile propuse în domeniul convergenţei economice şi sociale, dat fiind faptul că acest obiectiv are o importanţă deosebită, atât la nivelul zonei euro, cât şi la nivelul Uniunii Europene.

8. Cu toate acestea, consideră că o arhitectură bugetară, cu un buget separat al zonei euro, ar însemna o ameninţare la adresa politicilor tradiţionale, susţinute de România şi alte state membre din afara zonei euro, adâncind astfel decalajele dintre statele net contribuitoare şi cele net beneficiare. Prin urmare, înfiinţarea unui buget dedicat zonei euro ar conduce la creşterea divergenţelor între statele membre ale UE.

9. Împărtăşind aprecierea Comisiei Europene că „(...) este nevoie de mai multă încredere la toate nivelurile, între statele membre, între statele membre şi instituţiile UE, precum şi în relaţia cu publicul larg”, semnalează că politicieni din state membre aflate în zona euro au exprimat temeri că aderarea unor noi state membre la moneda unică ar conduce la repetarea crizei greceşti; recomandă Comisiei Europene să prezinte un studiu care să demonstreze de ce cazul Greciei este unic şi de ce nu se poate repeta; solicită Comisiei Europene, Parlamentului European şî parlamentelor naţionale ale statelor din zona euro să combată ferm asemenea aserţiuni întrucât în acest fel sunt contestate, fie şi indirect, tratatele de aderare care prevăd obligaţia noilor state membre de a accede la zona euro.

10. Apreciază propunerea preşedintelui Comisiei Europene, în discursul privind starea Uniunii, din 13 septembrie 2017 de a se institui un Instrument de aderare la zona euro şi îşi exprimă încrederea că acesta va avea şi un palier politic, care să elimine opoziţia unor state membre din zona euro faţă de primirea de noi membri; consideră că toate instituţiile relevante ale Uniunii ar trebui să coopereze atât pentru încurajarea statelor noneuro să se orienteze spre adoptarea monedei unice, cât şi pentru atenuarea îngrijorărilor privind extinderea zonei euro.

11. Din perspectiva intereselor României, ca stat membru al Uniunii, salută faptul că documentul reia angajamentele de transparenţă şi incluzivitate faţă de statele din afara zonei euro, fiind subliniată importanţa fundamentală a relaţiei dintre statele zonei euro şi statele membre ale UE care nu au aderat încă la zona euro. Acest element corespunde obiectivelor susţinute de România vizând asigurarea unei abordări unitare la nivel UE-27, astfel încât să nu fie accentuate discrepanţele între statele membre euro şi cele din afara zonei euro şi să nu fie create noi bariere în procesul de aderare la zona euro a acelor state membre care îndeplinesc condiţiile tehnice în acest sens şi doresc să avanseze în această direcţie.

12. Reaminteşte că România s-a angajat să adopte moneda euro, în virtutea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, şi că tratatele de aderare sunt adoptate în unanimitate şi că orice reconsiderare a acestora afectează nu doar siguranţa juridică a Uniunii, ci însăşi existenţa sa.

13. Recunoaşte că pentru a se putea culege beneficiile aderării la zona euro la nivel naţional sunt necesare reforme structurale profunde care să stimuleze resursele sustenabile de creştere economică cum sunt investiţiile în capital şi tehnologie, cercetare-dezvoltare şi inovaţie, sănătatea şi educaţia, şi care să contribuie la adâncirea convergenţei cu statele membre; menţinerea unor fundamente economice solide şi reducerea tensiunilor care se acumulează pe fondul creşterii economice peste potenţial, dar şi întreţinerea unui sentiment favorabil al pieţei unice europene reprezintă, de asemenea, condiţii necesare.

14. Recunoscând dificultatea stabilirii unei date fixe pentru aderare la zona euro, precum şi relaţia direct proporţională cu succesul implementării reformelor structurale necesare, recomandă Guvernului României, Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României să abordeze tematica aderării României la moneda unică dintr-o perspectivă cuprinzătoare care să includă opţiunea constantă a României pentru continuarea integrării politice a Uniunii Europene, susţinerea obiectivului apropierii de „nucleul dur” al UE în noua arhitectură europeană şi, nu în ultimul rând, avantajele pentru mediul de afaceri şi economia naţională.

15. Recomandă Guvernului României, Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României să prezinte o estimare bine fundamentată cu privire la posibilitatea realizării convergenţei reale, a măsurilor necesare în acest sens şi a posibilităţii realizării acestora, a propriilor obligaţii, a orizontului de timp în care convergenţa economică reală se poate produce.

16. Recomandă reprezentarea cu statut de observator a celor două Camere ale Parlamentului României în Comitetul interministerial pentru trecerea la moneda euro.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 24 octombrie 2017.

Nr. 76.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

 

DECIZIE

privind stabilirea valorilor unitare ale compensaţiei pentru serviciul public de călători ce se vor aplica pentru trimestrul IV 2017 şi pentru regularizarea estimărilor aferente lunilor august şi septembrie 2017

 

În temeiul prevederilor:

- art. 2 alin. (1) lit. f), h) şi i) şi art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;

- art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor;

- art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,

preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Valorile unitare ale compensaţiei pentru serviciul public de călători ce se vor aplica pentru trimestrul IV 2017 şi pentru regularizarea estimărilor aferente lunilor august şi septembrie 2017 sunt următoarele:

a) pentru trenurile Interregio, 29,3023 lei pe mia de călători-km şi 10.632,66 lei pe mia de tren-km;

b) pentru trenurile Regio, 179,2082 lei pe mia de călători-km şi 10.632,66 lei pe mia de tren-km.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Serviciul juridic şi resurse umane duce la îndeplinire prezenta decizie.

 

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

Marian Păun

 

Bucureşti, 4 octombrie 2017.

Nr. 130.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 20.504/2017 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul SLĂNIC MOLDOVA, judeţul Bacău, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi U.A.T. SLĂNIC MOLDOVA, cu sediul în Slănic Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 4, judeţul Bacău, cod de înregistrare fiscală 4278442, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 23 octombrie 2017.

Nr. 363.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Nr. 1.236 din 24 octombrie 2017

Nr. 5.419 din 25 octombrie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea alin. (6) al art. 4 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie,

sesiunea 19 noiembrie 2017

 

Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. F.B. 10.851 din 24.10.2017, având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei naţionale emit următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (6) al articolului 4 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 12 octombrie 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Candidaţii absolvenţi cu diplomă de licenţă în medicină, medicină dentară sau farmacie obţinută în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene sau Confederaţia Elveţiană, precum şi candidaţii absolvenţi cu diplomă de licenţă în medicină şi farmacie obţinută la Universitatea de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu» din Chişinău, absolvenţi în ultimii 5 ani, pentru locurile oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educaţiei Naţionale, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, susţin concursul în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.”

Art. II. - Centrul de resurse umane în sănătate publică, celelalte direcţii implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi universităţile de medicină şi farmacie Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, laşi, Târgu Mureş şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ministrul educaţiei naţionale,

Florian-Dorel Bodog

Liviu-Marian Pop

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 13 octombrie 2017.

Nr. 1.525.

 ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER

 

 

 

 

- mii lei –

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2017

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

51.150,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

48.600,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

48.600,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

-

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

-

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

-

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

48.600,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

48.500,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

48.200,00

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie

-

 

20

 

Venituri din cercetare

50,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

250,00

35.10

 

 

AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

100,00

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

100,00

39.10

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

350,00

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

350,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

2.200,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

2,200,00

 

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

51,150,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

49.600,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

35.790,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

27.155,00

 

 

01

Salarii de bază

25.200,00

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

990,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

170,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

350,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

445,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariate în natură

2.270,00

 

 

01

Tichete de masă

1.600,00

 

 

06

Vouchere de vacanţă

670,00

 

10.03

 

Contribuţii

6.365,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

4.400,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

170,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.550,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

70,00

 

 

06

Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

175,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

13.460,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

3.757,00

 

 

01

Furnituri de birou

50,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

15,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

700,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

150,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

332,00

 

 

06

Piese de schimb

100,00

 

 

07

Transport

210,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

600,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

800,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

800,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

875,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

 

 

02

Materiale sanitare

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

185,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

35,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

150,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

1.300,00

 

 

01

Deplasări interne

600,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

700,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

40,00

 

20.12

 

Consultantă şi expertiză

125,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

280,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

200,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

6.688,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

-

 

 

02

Protocol şi reprezentare

60,00

 

 

04

Chirii

898,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei publice

10,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

5.720,00

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

50,00

 

55.02

 

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

50,00

 

 

01

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

50,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

300,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

300,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

300,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.550,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

1.550,00

 

71.01

 

Active fixe

1.550,00

 

 

01

Construcţii

200,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

1.000,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

350,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017:

1) Număr mediu de personal: 480 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.515 lei/salariat;

3) în câştigul mediu salariat brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 400 mii lei);

4) în cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 170 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 350 mii lei);

5) în câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 445 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Agenţiei de Investigare Feroviara Română - AGIFER

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 716/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 13 octombrie 2017.

Nr. 1.526.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017 pentru Agenţia de Investigare Feroviară Români - AGIFER

 

 

 

 

 

 

- mii lei –

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2017

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

6.200,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

6.200,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

6.200,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

-

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

-

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

-

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

6.200,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

6.200,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

6.200,00

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie

-

 

20

 

Venituri din cercetare

-

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

-

 

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

6.200,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

5.745,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

4.220,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

3 199,00

 

 

01

Salarii de bază

2.725,00

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

259,00

 

 

06

Alte sporuri

15,00

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

150,00

 

 

13

indemnizaţii de delegare

20,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

30,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

216,00

 

 

01

Tichete de masă

150,00

 

 

06

Vouchere de vacanţă

66,00

 

10.03

 

Contribuţii

805,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

552,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

24,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

187,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

10,00

 

 

06

Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

32,00

20

 

 

Titlu! II. BUNURI SI SERVICII

1.350,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

610,00

 

 

01

Furnituri de birou

25,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

5,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

20,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

10,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

130,00

 

 

06

Piese de schimb

25,00

 

 

07

Transport

50,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

75,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

60,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

210,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

5,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

5,00

 

 

02

Materiale sanitare

5,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

105,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

50,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

55,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

300,00

 

 

01

Deplasări interne

75,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

225,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

10,00

 

20.12

 

Consultantă şi expertiză

10,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

100,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

5,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

200,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

5,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

30,00

 

 

04

Chirii

135,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei publice

15,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

15,00

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

25,00

 

55.02

 

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

25,00

 

 

01

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

25,00

57

 

 

Titlul IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

150,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

150,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

150,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

455,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

455,00

 

71.01

 

Active fixe

455,00

 

 

01

Construcţii

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

425,00

 

 

[03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

30,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017:

1) Număr mediu de personal: 45 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar; 5.541 lei/salariat;

3) în câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariului Directorului General (suma de 103 mii lei);

4) în cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 150 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 20 mii lei).

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 13 octombrie 2017.

Nr. 1.528.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017 pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

 

 

 

- mii lei –

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2017

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

65.848,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

32.157,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

32.157,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

115,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

76,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

76,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

39,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

39,00

33.00

10

 

C2.VĂNZÂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

32.042,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

32.042,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională

31.930,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

112,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

32.586,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

32.586,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

165,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

165,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

165,00

48.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI IN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

940,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

930,00

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

10,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

65.848,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

33.200,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

14.267,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

11.037,00

 

 

01

Salarii de bază

9.723,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

977,00

 

 

06

Alte sporuri

45,00

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

142,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

150,00

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

762,00

 

 

01

Tichete de masă

530,00

 

 

06

Vouchere de vacanţă

232,00

 

10.03

 

Contribuţii

2.468,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.720,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

54,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

566,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

18,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

110,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

14.473,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

8.152,00

 

 

01

Furnituri de birou

350,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

250,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

750,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

300,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifiant!

300,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

213,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

3.300,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.689,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.000,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.760,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

840,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

103,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

817,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

1.070,00

 

 

01

Deplasări interne

400,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

670,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

322,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

258,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

520,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

362,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

77,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

952,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

150,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

132,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

300,00

 

 

04

Chirii

55,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

15,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

300,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1.350,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

1.350,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

1.347,00

 

 

03

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

3,00

58

 

 

Titlul X. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

3.110,00

 

58.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

3.092,00

 

 

01

- Finanţare naţională

429,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

2,433,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

230,00

 

56.16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

18,00

 

 

01

- Finanţare naţională

4,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

12,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

2.00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

32.648,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

32.648,00

 

71.01

 

Active fixe

32.048,00

 

 

01

Construcţii

7.103,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

23.243,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

637.00

 

 

30

Alte active fixe

1.065,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

600,00

72

 

 

Titlul XIV. ACTIVE FINANCIARE

-

 

72.01

 

Active financiare

-

 

 

01

Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli ce anul 2017:

1) Număr mediu de personal: 160 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 5.585 lei (RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 142 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei).

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.