MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 855/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 855         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 octombrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

620. - Ordin al ministrului cercetării şi inovării pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare- dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

1.088/4.879. - Ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în anul universitar 2017- 2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,

ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzute în anexele nr. 1-33*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) în cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. - Institutele naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

 

Bucureşti, 29 septembrie 2017.

Nr. 620.


*) Anexele nr. 1-33 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Nr. 1.088 din 29 iunie 2017

Nr. 4.879 din 8 septembrie 2017

 

 

ORDIN

privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în anul universitar 2017-2018

 

În baza art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 476/2007 privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” de studii doctorale şi de cercetare cetăţenilor străini în instituţii de învăţământ superior din România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul afacerilor externe şi ministrul educaţiei naţionale emit următorul ordin:

Art. 1. - Numărul minim de burse „Eugen Ionescu” de studii universitare de doctorat şi de cercetare ce vor fi acordate în anul universitar 2017-2018 de către Agenţia Universitară a Francofoniei, din plata contribuţiei voluntare anuale a României, este stabilit la 40.

Art. 2. - Domeniile de cercetare sunt următoarele: Administrarea afacerilor; Agronomie; Antropologie; Arheologie; Arhitectură; Arte plastice şi decorative; Asistenţă socială; Astronomie; Biologie; Biotehnologii; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Chimie; Cinematografie şi media; Comerţ; Contabilitate; Criminologie; Demografie; Drept; Ecologie; Economie; Economie şi Afaceri internaţionale; Educaţie fizică şi Sport; Farmacie; Filologie; Fiiosofie; Finanţe; Fizică; Geografie; Geologie; Hidrologie; Horticultură; Informatică; Informatică economică; Ingineria autovehiculelor; Ingineria materialelor; Ingineria mediului; Ingineria produselor alimentare; Ingineria sistemelor; Ingineria transporturilor; Inginerie aerospaţială; Inginerie chimică; Inginerie civilă; Inginerie electrică; Inginerie electronică şi telecomunicaţii; Inginerie energetică; Inginerie forestieră; Inginerie industrială; Inginerie mecanică; Inginerie şi management; Istorie; Management; Marketing; Matematică; Mecatronică şi Robotică; Medicină; Medicină dentară; Medicină veterinară; Mine, petrol şi gaze; Muzică; Oceanografie; Ordine publicaşi Siguranţă naţională; Planificare teritorială; Psihologie; Relaţii internaţionale şi studii europene; Securitate naţională; Silvicultură; Sociologie; Ştiinţa mediului; Ştiinţe administrative; Ştiinţe ale comunicării; Ştiinţe ale educaţiei; Ştiinţe militare şi informaţii; Ştiinţe politice;Teledetecţie; Urbanism; Zootehnie.

Art. 3. - (1) Temele de cercetare pentru anul universitar 2017-2018 s-au stabilit prin consultarea instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din România, membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei şi partenere la programul de burse „Eugen Ionescu”, în domeniile menţionate la art. 2 şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) La aceste teme de cercetare se vor adăuga cele propuse de bursierii „Eugen Ionescu”. În funcţie de strategia de cercetare postuniversitară şi de evaluările instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din România partenere la programul de burse „Eugen Ionescu”.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe în cooperare cu Agenţia Universitară a Francofoniei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Direcţia ONU, instituţii specializate şi francofonie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va aduce la cunoştinţa Agenţiei Universitare a Francofoniei prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Ministrul educației naţionale

Teodor-Viorel Meleșcanu

Liviu-Marian Pop

 

ANEXĂ

 

LISTA DOMENIILOR DE CERCETARE

 

1. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Inginerie - Ingineria mediului înconjurător

Caracterizarea şi evaluarea proprietăţilor fizico-chimice şi biologice ale materialelor

Cercetări asupra emisiilor atmosferice

Cercetări asupra potenţialului energetic al deşeurilor

Cercetări asupra tratamentului apelor infectate municipale

Cercetări despre dezinfectarea solului prin purificarea acestuia

Cercetări despre tratamentul nămolului de epurare

Evaluarea contaminării solului cu compuşii chimici-metale grele

Evaluarea ecotoxicftăţii şi supravegherea biologică a calităţii apei

Evaluarea riscurilor produse de activităţile industriale asupra mediului

Gestiunea integrată a resurselor de apă

Riscuri asupra mediului introduse de condiţiile meteorologice şi climatice

Studii asupra transferului şi a bioacumulării metalelor grele şi a izotopilor radioactivi naturali

Studii avansate asupra electroremedierii şi fitoremadierii solului

Studii ecotoxice privind substanţele poluante

Studiu asupra metodelor de evaluare a impactului asupra mediului al planurilor, proiectelor, programelor

Tehnici avansate pentru tratamentul apei

Utilizarea SIG-urilor pentru supravegherea factorilor mediului înconjurător

Utilizarea mijloacelor statice pentru analiza parametrilor mediului

Utilizarea SIG-urilorşi a teledetecţiei pentru analiza riscurilor hidroclimatice

Facultatea de Inginerie - Inginerie industrială

Cercetări asupra calităţii suprafeţelor uzinelor prin diferite procedee şi realizate din aliaje metalice cu utilizare medicală

Cercetări asupra întoarcerii elastice în cazul pieselor realizate prin modelarea ţolilor metalici de mici grosimi

Cercetări privind realizarea prin modelarea pieselor utilizând ţoii din aliaje de magneziu

2. Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea de Ingineria Lemnului

Tratamente termice ale lemnului

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Sisteme de achiziţie ASIC şi FPGA pentru detectorii de particule elementare, în contextul experimentului ATLAS de la CERN

Achiziţia imaginilor multispectrale utilizând filtre color şi FPGA

Analiza imaginilor satelitare Sentinel 2

Analiza imaginilor/texturilor color şi multispectrale

Morfologie matematică pentru imagini color şi multispectrale

Facultatea de Inginerie Mecanică/Centrul de cercetare simulare numerică, testări şi mecanica materialelor compozite

Dezvoltarea de modele analitice şi numerice pentru structuri celulare periodice realizate din materiale compozite termoplastice din PET ranforsat cu PET

Optimizarea multifuncţională a structurilor sandwich. cu miezuri celulare periodice

Facultatea de Muzică

Manuscrise muzicale din secolele XVIPXIX din Europa de Est şi Transilvania

Muzică veche din Transilvania Stilistică interpretativă a muzicii baroce

Facultatea Design de Produs şi Mediu/Sisteme de energii regenerabile şi reciclare

Materiale zeolitice obţinute din cenuşă de termocentrală - suport pentru oxizi semiconductori (Ti02, Zr02, Sn02), folosite în adsorbţie şi fotocataliză

Optimizarea proceselor fotocatalitîce de eliminare a poluanţilor din apele uzate

Separarea principalelor componente din cenuşa de termocentrală în vederea valorificării lor

3. Academia de Studii Economice din Bucureşti

Şcoala doctorală de cibernetică economică şi statistică

Analiza complexităţii dinamice şi rolul său în perfecţionarea modelelor de afaceri

Dezvoltarea şi aplicarea metodelor de analiză a afacerilor (Business analitic) pentru ameliorarea performanţei firmelor

Rolul analizei predictive în perfecţionarea metodelor decizionale în cadrul sistemelor economice

Şcoala doctorală de informatică economică

Bază de date spaţionale pentru Big data

Şcoala doctorală de management

Guvernare integrativă a societăţii în contextul globalizării

Transparenţa decizională la nivelul colectivităţilor locale

Şcoala doctorală în economie şi afaceri internaţionale

Capitalul teritorial şi formarea avantajelor competitive pe canalele de valoare în economia internaţională

Extensia bilateralismului în comerţul extra-UE: cauze şi consecinţe

Noile curente ale gândirii şi cercetarea în economia internaţională

Parteneriatul transatlantic de comerţ şi investiţie: soluţii de analiză a diferenţei comerciale între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană

4. Institutul Naţional pentru Fizica Materialelor din Bucureşti

Laboratorul de magnetism şi supraconductivitate

Investigarea termică complexă şi modelarea termocinetică a efectelor asociate pe compuşi oxidici cu structuri variate

Magneţi permanenţi pe bază de nitrură de fier cu structură martensitică

Materiale compozite analizate pe baza teoriei funcţionalei de densitate pentru aplicaţii în spintronică

Materiale compozite noi pe bază de boruri şi/sau carburi obţinute prin „spark plasma sintering” şi caracterizarea fizico- chimică a acestora

Nanostructuri magnetofuncţionale (filme subţiri, multistraturi, nanocompozite, ferofluide): principii fundamentâle şi aplicaţii

Procesarea şi investigarea proprietăţilor termo-fizice a compozitelor metalo-ceramice pentru condiţii extreme

Proprietăţi magnetice, de transport electric şi termice ale supraconductorilor multigap

Laboratorul de materiale şi structuri multifuncţionale

Antene noi de microunde cu rezonatori din materiale dielectrice avansate

Biosenzori electrochimici nanostructuraţi - dezvoltare şi aplicare

Caracterizarea feroelectrică, piezoelectrică şi dielectrică a materialelor ceramice

Caracterizarea nanomaterialelor prin elipsometrie

Caracterizarea structurii filmelor subţiri epitaxiale prin difracţie de raze X

Cuplarea stărilor de polarizare în heterostructuri feroelectrice

Defecte induse de iradiere în detectorii de siliciu pentru acceleratorii de particule

Dezvoltarea şi caracterizarea unor matrici capabile să adsoarbă poluanţi inorganici

Diode organice electroluminescente

Filme subţiri feroelectrice pentru senzori piroelectrici

Fizica oxizilor pe bază de manganiţi şi a feritelor

Luminescenţa nanofibrelor polimerice dopate cu coloranţi

Materiale dielectrice şi metamateriale pentru aplicaţii în microunde şi terahertzi

Materiale oxidice pentru energie: sinteză, caracterizare, aplicaţii

Noi materiale feroelectrice şi testarea acestora pentru aplicaţii în conversia energiei solare

Noi nanocompozite cu activitate antimicrobiană pentru aplicaţii biomedicale

Prepararea şi caracterizarea de nanostructuri 3D pe bază de oxizi metalici

Semiconductori oxidici degeneraţi/oxizi amorfi semiconductori

Senzori biomimetici bazaţi pe tranzistori cu efect de câmp cu canal nanofir

Sinteza şi caracterizarea nanofirelor oxidice

Straturi subţiri de biosticlă pentru implanturi endoosoase

Structuri multistrat feroelectrice pentru creşterea densităţii de memorie

Studii pentru îmbunătăţirea eficienţei şi stabilităţii celulelor solare perovskitice

Studiul sistemelor hibride organice-anorganice de tip perovskit pentru celule fotovoltaice

Tranzistori cu efect de câmp - Tranzistor! în strat subţire

Laboratorul de materie condensată nanoscalată

Autoasamblare moleculară şi studiul reţelelor organice multifuncţionale

Heteroepitaxie de materiale cu interacţiune de schimb indirect

Oxidare selectivă de hidrocarburi aromatice pe catalizatori eterogeni oxizi micşti cu aplicaţii în industria biopolimerilor

Sisteme nanocompozite pentru aplicaţii fotoelectrocatalitice

Structuri de memorie din sistemul SiGe pentru aplicaţii spaţiale şi biomedicale

Structuri fotosensibile în VIS-NIR pe bază de nanocristale din sistemul SiGeSn

Structuri multistrat cu proprietăţi de memorie pe bază de nanocristale din sistemul SiGe

Laboratorul de procese optice în materiale nanostructurate

Elaborarea şi caracterizarea filmelor subţiri de calcogenuri Heterostnjcturi organice pentru aplicaţii fotovoltaice şi optoelectronice

Sinteza şi proprietăţile luminescente ale nanomaterialelor dopate cu pământuri rare

Straturi subţiri amorfe: caracterizare, structură

Laboratorul de structuri atomice şi defecte în materiale avansate

Caracterizarea la scală nanometrică a materialelor funcţionale avansate: de la 2D la 3D+

Nanomateriale cu arhitecturi noi: compozite „core-shell”, heterostructuri film-subţire şi nanotuburi coaxiale compozite; preparare şi caracterizare

Proprietăţi senzitive ale sistemelor binare de oxizi metalici semiconductori de tip „n” impregnaţi cu semiconductori de tip „p”

Studiul prin rezonanţă paramagnetică electronică al incorporării şi distribuţiei ionilor dopanţi în nanostructuri de oxizi semiconductori

5. Universitatea „Spiru Haret” dîrt Bucureşti

Facultatea de Inginerie şi Informatică

Matematici combinatorii şi teoria grafică

6. Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

Şcoala doctorală de drept

Tematici de drept

7. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

Şcoala doctorală de urbanism

Abordări actuale în domeniul Arhitecturii şi Urbanismului din perspectiva dimensiunii psihosociale

Abordări metodologice şi de cercetare ştiinţifică la nivelul fenomenului şi a formei urbane

Analiza dinamicii relaţiei dintre sistemele de aşezări şi sistemele în regim natural prin prisma repercusiunilor asupra planificării spaţiale

Aplicaţii ale metodelor statistice şi geostatistice în cercetarea sistemelor teritoriale

Arhitectura deltaică sustenabilă în context urbanistic

Coeziunea social-culturală şi interconectivitatea în teritoriu

Criterii şi indicatori ai planificării spaţiale durabile din punct de vedere economic, social, ecologic şi cultural

Dezvoltare durabilă şi peisajul natural, antropic şi cultural

Dezvoltarea durabilă a zonelor umede

Ecologia sistemelor teritoriale (inclusiv a celor urbane)

Evoluţii interconectate între morfoiogiile urbane şi teritoriale şi evoluţii ale politicilor teritoriale

Expansiune/Periferii urbane/Shrinking Cities vs. creştere urbană inteligentă şi dezvoltare inovativâ

Implementarea politicilor urbane şi teritoriale în contextul actual european

Integrarea temporală în dezvoltarea urbană durabilă

Metode, metodologii şi principii de proiectare durabilă în urbanism şi peisagistică

Micro-Macro urban landscapes, vulnerabilitate urbană şi rezilienţă în spaţii intermediare şi peisaje vide

Modele ecologice ale organizării structural-funcţionale a aşezărilor umane: structură (componente - relaţii) şi funcţii, cu accent asupra implicaţiilor în planificarea spaţială

Morfologia urbană şi dezvoltarea creativă a oraşelor. Rolul inovativ al formei urbane. Interacţiune şi coparticipare în crearea formei urbane

Morfologii urbane în contexte interculturale „Operaţiuni urbane în dezvoltare urbană.

Coeziunea social- culturală şi interconectivitatea în teritoriu”

Oraşe verzi

Raporturi temporale şi spaţiale între ideile teoriilor urbanistice şi manifestarea acestora în practica de urbanism

Revalorificarea şi protecţia patrimoniului (urban/rural, cultural, natural şi construit) ca proces de planificare

Risc şi vulnerabilitate în urbanism, peisagistică şi planificare teritorială

Studiul vieţii urbane - perspective de viitor

Sustenabilitatea în proiectarea şi planificarea peisajului urban

Viaţa urbană - element de referinţă în cercetarea urbanistică

Vocaţia publică a spaţiului urban la scara oraşului şi la nivel teritorial

8. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Biotehnologie

Ambalarea în atmosfera modificată pasiv a fructelor de pădure pentru prelungirea valabilităţii la depozitarea în stare refrigerată

Studii moleculare asupra biodiversităţii drojdiilor şi fungilor filamentoşi

Testarea tratamentelor bazate pe LED şi extracte vegetale în combaterea bolilor şi dăunătorilor la plantele horticole

Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere/lngmeria şî Managementul Resurselor Vegetale şi Animale

Alimentaţia animalelor

Ameliorarea animalelor

Biologia, patologia şi biotehnologii de reproducţie

Tehnologia creşterii bovinelor

Tehnologia creşterii cabalinelor

Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor

Tehnologia creşterii păsărilor

Horticultură

Arboricultură de fructe

9. Universitatea Politehnică din Bucureşti

Şcoala Doctorală a Facultăţii de Inginerie Electrică

Controlere DSP utilizate în acţionări electrice

Controlul mişcării

Efecte piezoielectrice, magnetostrictive - modelare.

Evaluarea deteriorării clasei de exactitate echivalente în sistemele de măsurare cu rate de raportare heterogene şi algoritmi standard de compresie a datelor

Identificarea fenomenului fizic care determină comportarea neliniară a rezonatoarelor de putere cu unde acustice de volum fabricate cu AIN

Îmbătrânirea uleiurilor transformatoarelor electrice sub acţiunea câmpului electric ionizat

Conectarea paralelă a celulelor de comutaţie într-un variator de tensiune alternativă pentru a creşte calitatea formelor de undă şi calitatea energiei electrice

Magnetic drug targeting – modelare

Metoda nouă de integrare numerică a ecuaţiilor circuitelor dinamice neliniare

Metode de extindere a sincronizării PTP la sistemele CAN BUS

Modelarea şi comanda redresoarelor multicelulare unidirecţionale dublu-boost (Power Factor Correction) pentru aplicaţii de joasă tensiune (aeronautică, eoliene etc.)

Noi indicatori de calitate ai energiei electrice în microreţeleşi metode de evaluare asociate: rata de variaţie a frecvenţei

Optimizare structurală, constructală în sisteme cu fluxuri şi gradienţi conjugaţi - modelare

Reţea flexibilă de monitorizare sincronă cu PTP (Precision Time Protocol) a staţiilor de transformare din sistemul energetic

Sinteză asupra  invertoarelor multicelulare serie/paralel pentru aplicaţii de joasă şi medie tensiune (acţionări electrice, conectare la reţea ete.)

Tehnici de bioimpedanţă - modelare

Şcoala Doctorală a Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Modelarea şi optimizarea instalaţiilor de producere a energiei electrice din energie solară prin conversia termică în motoare Ericsson

Prognoza pe termen scurt şi mediu prin metode locale şi satelitare a energiei solare incidente şi a performanţelor sistemelor fototermice şi fotovoltaice

Sisteme termice solare integrate în clădiri

Şcoala Doctorală a Facultăţii de Ştiinţe Aplicate

Simularea amplificării în ghidurile opticede undă Spectroscopia optică a plasmelor de ablaţie

10. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Studii pentru perfecţionarea prevederilor Eurocodului 8 şi a valorilor parametrilor naţionali

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor

Confortul termic al ocupanţilor şi distribuţia aerului la interior

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Analiza vulnerabilităţii la seism a construcţiilor tradiţionale cu structură din lemn şi umplutură din zidărie sau chirpici

Răspunsul seismic al terenului înainte, în timpul şi după un cutremur de mare magnitudine

Studiu pentru o mai bună calibrare a coeficienţilor de comportare din Eurocodul 8, pentru diferite tipuri de structuri

Variabilitatea parametrilor mişcării seismice a terenului (analiză statistică şi modelare probabilistă)

11. Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Chimie

Electrozi nanostructuri pentru detectarea speciilor de interes biologic (biocapturi)

Nanomagneţi moleculari

Nanomateriale: sinteză şi activitate catalitică

Polimeri de coordonare

Senzori imuni pentru analiza toxinelor

Valorizarea biomasei pentru sinteza produselor chimice

Facultatea de Drept

Pluralismul juridic şi postmodernitatea

Protecţia drepturilor fundamentale şi globalizarea

Transplanturi juridice şi contextul cultural

Tranziţii democratice de-a lungul secolelor

Facultatea de Filosofie

Controverse contemporane asupra ideii de dreptate socială Gestiunea eticii în organizaţii Spirit, cunoştinţă şi conştiinţă

Facultatea de Istorie

Istoria artei: arte tradiţionale, moderne şi contemporane Relaţii internaţionale în secolul al XX-Jea: evoluţii economice şi de securitate

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Dezvoltarea ştiinţelor comunicării în epoca contemporană

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Pedagogia învăţământului superior, dezvoltarea şi evoluţia în cariera universitară

Politici educaţionale în domeniul formării şi dezvoltării personalului didactic

Facultatea de Ştiinţe Politice

Cultura politică şi dezvoltare

Francofonie politică şi relaţii internaţionale

Regimuri politice comparate

Şcoala doctorală francofonă în ştiinţe sociale

Antropologie

Istorie

Sociologie

Ştiinţe politice

Studii culturale

12. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică

Analiză nonlineară şi ecuaţii diferenţiale

13. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Şcoala doctorală în arte vizuale

Artă şi societate în contemporaneitate Arte vizuale şi interculturalitate

Cercetări asupra curentelor artistice

Cercetări asupra reprezentării figurii umane în artele vizuale

Corp şi corporalitate în artele vizuale

Creativitate în artele aplicate

Figură şi figurativ în artele vizual

 Intervenţii ale artiştilor vizuali în spaţii de cult

Management şi comunicare în artele vizuale

Media tradiţionale şi noile media în artele vizuale

Mitologie şi arte vizuale

Modele de reprezentare şi construcţie simbolică a spaţiului în artele vizuale

Peisajul în artele vizuale

Pictură şi cotidian

Pictură şi fotografie

Real, realitate, imagine, imaginar în artele vizuale

Tehnici şi tehnologii în artele vizuale

14. Universitatea de Medicină şi Farmacie „luliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Centrul de cercetare MEDFUTURE

Metabolomică

Patologie experimentală

Proteomică

Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcţională, Biomedicină şi Medicină Translaţională

Genomică

Biomedicină

Medicină translaţională

Farmacie

Cercetare fundamentală/experimentaiă

Compuşi terapeutici naturali

Dezvoltare de noi compuşi terapeutici

Nanomedicină

Terapii combinate

Medicină

Cercetare fundamentală/experimentaiă

Chirurgie şi domenii conexe (ATI)

Dezvoltare de biomarkeri şi biopredictori

Imagistică

Medicină clinică

Nanomedicină

Sănătate publică; psihologie medicală; domenii conexe medicinei; ştiinţe sociale

Medicină dentară

Cercetare fundamentală/experimentaiă Chirurgie şi domenii conexe (ATI)

Nanomedicină

15. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Calitatea aerului

Calitatea aerului în Transilvania

Centrul de Cercetări Agrosilvice pentru Asigurarea Calităţii Vieţii şi Protecţiei Mediului Înconjurător

Controlul patogenilorşi dăunătorilor resurselor vegetale şi forestiere

Centrul de Cercetare în Patologie Comparată şi Experimentală

Utilizarea unor modele experimentale animale pentru testarea eficienţei unor compuşi naturali în terapia afecţiunilor metabolice cronice

Facultatea de Horticultura

Aplicaţii matematice şi informatice în ştiinţele agricole

Biofizică

Biotehnologii vegetale Cadastru şi geodezie

Economie şi dezvoltare rurală; Management şi marketing în agricultură

Floricultură, arboricultură şi arhitectura peisajului

Genetica şi ameliorarea plantelor îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor

Legumicuîtură

Pomicultură

Silvicultură

Viticultură şi oenologie

Facultatea de Medicină Veterinara

Animalele sălbatice ca sursă de infecţie în zone tropicale

Diversitatea şi ecologia vectorilor şi bolilor vectoriale în zone tropicale

Nematodoze respiratorii şi vasculare la animale de companie

Facultatea de Ştiinţă şi Tehnologia Alimentelor

Aplicaţii ale cromatografiei de lichide de înaltă performanţă în controlul calităţii produselor alimentare orientate în direcţia determinării conţinutului de carotenoide şi de glucide

Cercetări asupra glucidelor din produse naturale: metabolism, fiziologie, stocare, aplicaţii în industria alimentară

Glucide şi carotenoide în extracte din fructe: proprietăţi, aspecte nutriţionale, aplicaţii în industria alimentară

Hidroliza enzimatică a amidonului

Caracterizarea uleiurilor volatile şi aplicaţiile acestora în industria alimentară

Cercetări privind îmbogăţirea în nutrienţi a băuturilor fermentate pe bază de cereale

Optimizarea bioprocesării băuturilor fermentate pe bază de matrici vegetale

Dezvoltarea şi caracterizarea reologică avansată a unor noi structuri lipidice de tipul oleogelurilor cu aplicabilitate în industria alimentară

Institutul de Ştiinţele Vieţii

Aplicaţii ale ion-cromatografiei în controlul calităţii apei utilizate în procesul tehnologic de fabricare a băuturilor răcoritoare

Aplicaţii ale ion-cromatografiei în controlul poluării apelor de suprafaţă

Institutul de Ştiinţele Vieţii, Unitate de Cercetare şi Dezvoltare Ştiinţifică CDS Fitochimie

Utilizarea spectrometriei în Infraroşu pentru identificarea de molecule biomarker implicate în patologie vegetală

Laborator de controlul calităţii mediului înconjurător şi protecţia plantelor

Calitatea resurselor de aer, apă şi sol

16. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

Arhitectura şi urbanismul în secolul XX - Istorie şi teorie

Aspecte ale lizibilităţii spaţiului construit

Investigarea şi înţelegerea modului de devenire a spaţiului urban

Istoria arhitecturii

Istoria spaţiului construit urban

Modalităţi de apreciere a calităţii spaţiului construit: de la clădire la oraş şi teritoriu

Facultatea de Construcţii

Calcul avansat al structurilor din oţel sau mixte oţel-beton

Clădiri de înaltă performanţă energetică

Eficienţa energetică a clădirilor

Evaluarea higrotermică a elementelor anvelopei clădirii

Modelarea numerică a transferului de căldură şi masă

Studiul punţilor termice la clădiri

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Analiza, filtrarea şi clasificarea imaginilor SAR Caracterizarea canalului radio spaţial în banda de 40 GHz (în cadrul experimentului Alphasat)

Comanda în fază a diagramei de radiaţie a antenei microstrip conectate la NI USRP, funcţionând în standardul IEEE 802.11

Ecuaţii cu derivate parţiale şi ecuaţii nonlocale pentru procesare de imagini

Identificarea automată a sentimentelor exprimate în texte în limba franceză.

Metode de separare oarbă a surselor

Prelucrarea statistică a semnalelor

Proiectarea unui sistem dubla banda de antene microstrip cu opt sectoare funcţionând în 2,4 GHz şi 5 GHz

Recunoaşterea automată a emoţiilor din semnalul vocal.

Recunoaşterea automată a vorbitorilor de limbă franceză folosind reţele neuronale

Tehnici de criptare şi de marcare transparentă

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Materiale compozite de tip metal-ceramic obţinute prin măcinare mecanică şi sinterizare în plasmă

Materiale magnetice moi performante obţinute prin mecanosinteză şi sinterizare în plasmă

Pulberi magnetice pseudo „core-shell” de tipul metal-feritâ

Pulberi şi compacte magnetice moi nanostructurate de tip metal-ferită obţinute prin măcinare mecanică şi sinterizare în plasmă

Facultatea de Inginerie Electrică

Tehnologii şi echipamente pentru separarea electrostatică a materialelor granulare micronizate

17. Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Facultatea de Construcţii

Riscul la inundaţii

Studiul impactului încălzirii globale asupra bilanţului hidrologic al lacurilor lîtorale

Facultatea de Farmacie

Determinarea capacităţii antioxidante a produselor pe bază de plante, prin metoda DPPH

Determinarea capacităţii antioxidante totale a unor extracte şi produse naturale sau de sinteză utilizând metoda fotochemiluminescenţei

Determinarea conţinutului de biometale şi metale grele din extracte şi produse de origine naturală sau de sinteză prin metoda spectrometrie de absorbţie atomică

Evaluarea calităţii prin metode necompendiale a excipienţilor coprocesaţi folosiţi ia obţinerea comprimatelor orodispersabile

Facultatea de Litere

Analiza discursurilor universitare (tipuri de corpus, implicaţii practice)

Discursurile profesionale (noi perspective, noi instrumente de analiză)

Plurilingvism şi interculturalitate, Implicaţii societale, etice şi profesionale

Facultatea de Matematică şi Informatică

Sisteme haptice cu autoreglare folosite în educaţie medicală

Facultatea de Medicină

Caracteristici imunohistochimice în atrofia de prostată

Metode neconvenţionale de combatere a infecţiilor nosocomiale

Tehnici şt metode de reabilitare a pacienţilor cu boli reumatologice

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

Diversitatea şi distribuţia reptilelor în Romania

Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie

Adsorbanţi naturali pentru depoluarea suprafeţelor poluate cu produse petroliere

Modelarea moleculară a biomaterialelor

Modelarea moleculară a materialelor pentru celule solare sensibilizate cu pigmenţi

Straturi subţiri obţinute prin metode de depuneri în vid cu aplicaţii în nanotehnologii

Facultatea de Teologie

Monahismul răsăritean şi apusean într-o Europă unită. Modele de cultură şi spiritualitate.

18. Universitatea din Craiova

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Inteligenţa de calcul distribuit

Logistica sistemelor de fabricaţie

Metode de planificare a tralectoriilor în robotica mobilă

Metode de urmărire a tralectoriilor în robotica mobilă

Modelizarea formală a proceselor de afaceri

Negocierea automată

Ontologiile în negociere

Optimizări funcţionale în sistemele flexibile de fabricaţie

Servicii de raţionament

Sisteme multiagent pentru probleme complexe

Structuri mecatronice evoluate destinate serviciilor

Structuri robotice mobile cu funcţii de manipulare

Facultatea de Drept

Drept civil

Drept constituţional

Drepturile omului

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Posibilităţi şi dificultăţi în detectarea ingineriilor financiare care se pot manifesta în contabilitate

Strategia, dezvoltarea durabilă şi responsabilitatea socială a întreprinderii

Analiza, sinteza şi utilizarea informaţiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în cadrul entităţilor economice

Asistenţa socială în România în contextul integrării în Uniunea Europeană Audit social

De la legea entropiei la teoria haosului şi percepţia lor economică cu ajutorul informaţiei contabile

Fundamentarea şi aplicarea de strategii şi programe complexe la nivelul firmei

Identificarea, analiza, interpretarea şi gestionarea într-o viziune integratoare a elementelor care definesc mediul intern şi extern al firmei şi care condiţionează performanţa acesteia

Management intercultural

Management public

Management strategic

Managementul internaţional al resurselor umane

Managementul proiectelor

Managementul riscului

Managementul strategic al polilor de competitivitate

Optimizarea managementului financiar-bancar prin intermediul securitizării activelor

Politica fiscală în România în perspectiva adaptării monedei unice europene. Studiu comparativ

Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Rolul informaţiei contabile în definirea strategiilor şi politicilor de gestiune a riscurilor şi incertitudinilor la nivelul firmei

Rolul investiţiilor străine directe în România

Stabilitatea financiară în condiţiile descentralizării în Uniunea Europeană

Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului

Facultatea de Litere Analiza discursurilor politice

Limbajul degustării (Studiu bilingv: franceză-englezâ)

Limbajul fotbalului (Studiu bilingv: franceză-engleză)

Limbajul medical (Studiu bilingv: franceză-engleză)

Semiolingvistica titlului jurnalistic Semiologia glumei

Facultatea de Ştiinţe

Probleme de comportament asimptotic pentru EDP 1. Fenomene neliniare în fizica atmosferică

Probleme de teoria controlului

Facultatea de Ştiinţe Sociale

Cultura de clasă şidiferenţele socioculturale. Sociologia migraţiei:

Culturile naţionale şi procesele globale Efectele procesului de migraţie asupra comunităţilor din ţările de reşedinţă

Fluxul migraţiei în lumea contemporană. Studiu de caz; „Sociologia culturii:

Cultura urbană şi cultura rurală”

19. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Facultatea de Automatică, Informatică şi Electronică

Electrochimie şi metode electrochimice.

Electronică şi diagnosticarea semnalului

Inginerie electrică - comenzi electrice; optimizarea comenzilor electrice; sisteme intergrate ale comenzilor electrice; controlul inteligent al comenzilor electrice, vehicule electrice; sisteme de conversie statică a energiei electrice; convertor de ameliorare a calităţii energiei electrice; transformarea energiei electrice; sisteme  hibride de putere cu surse de energie regenerabile

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Afaceri

Economie

Modele de decizii economice

Politici macroeconomice - riscuri, analize critice, factori de influenţă.

Strategii de dezvoltare în domeniul antreprenorial - perspective manageriale şi politici economice Strategii externe ale întreprinderilor

Facultatea de Farmacie

Analiza homeopatiei

Sănătate şi farmacie: conceperea metodelor de tratare a imaginilor medicale pentru investigarea şi diagnosticul leziunilor şi a modificărilor patologice ale creierului;

Studiul plantelor medicinale utilizate în medicina populară; fineturi şi extracte în practica farmaceutică

Vitamine naturale - extracţie şi analiză

Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie

Antropologie

Arheologie

Filosofie Istoria artei Istoria culturii Istoria mentalităţilor

Istoria religiilor

Istorie

Sociologie

Teorii filosofice şi impactul asupra realităţii

Facultatea de Litere

Analiza discursului în sfera publică şi analiza discursului contemporan: discurs politic, filosofic, mediatic, de specialitate, ştiinţific, al afacerilor, academic

Argumentare

Comunicare profesională şi de afaceri

Comunicare

Cultura francofonă

Interculturalitate

Limba franceză

Limbi de specialitate

Limbi moderne

Lingvistică

Literatură şi discurs

Noua retorică

Retorică

Semiotică generală şi semiotică lingvistică

Stilistică

Tendinţe actuale în teatrul contemporan

Teorie, istorie şi critică literară

Terminologie

Tipologia textului

Traducere

Utilizarea tehnologiei multimedia în procesul de învăţământ: învăţarea şi predarea limbilor străine

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Politice şi Sociale

Amenajarea teritoriului. Turism şi dezvoltarea teritoriului

Facultatea de Ştiinţele Alimentaţiei Acvacultura

Biotehnologii pentru industria alimentară

Controlul şi expertiza produselor alimentare

Ecologie şi protecţia mediului Ingineria produselor alimentare

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

Pescuit şi industrializarea peştelui

Facultatea de Ştiinţele Mediului

Biotratare, bioepurare şi biovalorificare a deşeurilor.

Chimie: chimia solidelor şi a materialelor; chimia fizică a proceselor în sistemele heterogene; chimia mediului

Degradarea materialelor: studierea coroziunii şi protecţiei suprafeţelor materialelor metalice, compozitelor şi a biomaterialelor electrochimice; caracterizarea mecanismelor de coroziune, biocoroziune şi tribocoroziune ale aliajelor; inhibitori de coroziune pe bază de extracte din plante, în contextul dezvoltării durabile Spectroscopie

Ştiinţa şi ingineria materialelor

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Inginerie şi materiale de prelucrare; nanomateriale şi nanotehnologii

20. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Biologie

Arheozoologie şi arheobotanică: Neolitic, Epoca Bronzului, Epoca Fierului, Antichitate, Evul Mediu

Efecte antimicrobîene ale unor compuşi naturali sau de sinteză

Efectul extractelor vegetale tradiţionale la modele de şobolani cu anxietate/depresie/autism sau schizofrenie

Evaluarea efectelor antioxidante şi neuroprotectoare ale extractelor din plante pe modele experimentale animale ale maladiilor Alzheimer şi Parkinson

Studii ecotoxicologice şi comportamentale privind specia Danio rerto (Hamilton, 1822), în cazul intoxicării cu metale grele

Facultatea de Chimie

Cianuri şi cianogeni: metode spectrofometrice şi fluorimetrice

Compuşi coordinativi cu proprietăţi specifice

Interacţiunea enzimelor cu substanţe sau ioni toxici.

Metode spectrofotometrice, turbidimetrice sau fluorimetrice

Interacţiuni noncovalente în sisteme supramoleculare

Metode de screening al aminoacizilor, proteinelor sau enzimelor

Modificări conformaţionale ale peptidelor sub acţiunea metalelor grele

Nanomateriale magnetice cu aplicaţii diverse

Oxizi polimetalici cu potenţiale utilizări în protecţia mediului

Sinteza şi caracterizarea oxizilor cu structură perovskitică cu proprietăţi magnetorezistive

Studii computaţionale pe complecşi ai metalelor tranziţionale

Facultatea de Drept

Abordare interdisciplinară în domeniul drepturilor copilului: protecţie, prestare şi participare

Consacrarea şi garantarea proprietăţii

Criza imigraţiei în Uniunea Europeană: între drept, politică şi economie

Culturemul juridic în spaţiul francofon şi românesc

Dreptul comerţului electronic internaţional

Evoluţia libertăţii testamentare în sistemul de drept continental

Instituţia familiei în contextul schimbărilor socioeconomice

Plurilingvismul şi traducerile juridice în cadrul uniformizării dreptului european

Posibilităţi de reconceptualizare a celor patru libertăţi de circulaţie în contextul actual al Uniunii Europene

Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin normele dreptului penal

Raporturi de muncă şi securitate socială

Separaţia şi echilibrul puterilor în stat

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Antreprenoriatul şi inovarea - noi provocări manageriale

Antreprenorul şi strategia: eforturi şi efecte

BRICS: dezvoltare economică şi oportunităţi sociale

Capitalul uman - factor-cheie âl avantajului competitiv

China, UE şi regiunea MAGREB: realităţi şi perspective privind comerţul, investiţiile străine directe (ISD) şi dezvoltarea economică

Comunicarea responsabilităţilor şi drepturilor angajaţilor: un mandat modem de management al relaţiilor de muncă

Contingenţa în contabilitate

Contribuţii la crearea strategiei competitive în firmele de servicii

Convergenţa versus divergenţa intra-UE.

Dinamica transformărilorstructurale în Europa Centrală şi de Est

Crearea, implementarea şi gestionarea eficientă a practicilor de formare şi de dezvoltare â angajaţilor

Dificultăţi şi aproximări în traducerea din engleză a IFRS

Dinamica relaţiei dintre intrările şi ieşirile de ISD în şi din ţările emergente

Efectele de spillover ale ieşirilor de ISD asupra ţărilor de origine. Studiu de caz

Eficacitatea sindicatelor în cadrul organizaţiei Evaluarea performantei entităţilor din sectorul public cu ajutorul instrumentelor de control al gestiunii

Evoluţii în relaţia contabilitate-fiscalitate pentru ţările în curs de dezvoltare

Factori de influenţă în dezvoltarea profesiei contabile Impactul globalizării financiare asupra normalizării contabile din ţările emergente

Impactul IFRS asupra indicatorilor financiari ai firmelor cotate în ţâri emergente

Impactul intrărilor şi ieşirilor de ISD asupra investiţiilor autohtone. Studiu de caz

Învăţarea la locul de muncă: Strategii pentru practici eficiente

Migraţie şi dezvoltare economică în Africa Modelul centru - periferie în dezvoltarea Europei. Cazul periferalităţii estice a UE

Munca şi recompensele - Strategii de creştere a angajamentului angajaţilor

Noi abordări în relaţia turism - dezvoltare regională. Competitivitate vs. Durabilitate

Noul unionism: angajamentul angajaţilor în organizaţiile în schimbare

Perspective privind evoluţia intrărilor şi ieşirilor de ISD în şi din ţările BRICS

Piaţa muncii din UE în contextul schimbărilor economice, sociale şi politice de la nivel global şi regional

Practici de management al resurselor umane şi performanţa în afacerile publice

Prudenţă vs neutralitate în contabilitate Relaţiile cu partenerii strategici în antreprenoriat

Retenţia angajaţilor şi managementul resurselor umane

Rezilienţă şi dezvoltare durabilă. Integrarea rezilienţei în teoria creşterii şi dezvoltării

Rolul activităţilor de management al performanţei în îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor angajaţilor

Sărăcie şi prosperitate în Africa: priorităţi, strategii şi perspective

Singularitate tehnologică în contabilitatea digitală Tendinţe de evoluţie a investiţiilor străine directe în regiunea MAGREB

Un model de asimilare a tehnologiilor calme în întreprindere modernă.

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Socio-Politice

Contribuţii paradigmatice la problema răului, în filosofia medievală asecolului XIII

Criza valorilor

Cultură şi civilizaţie

De la logica filosofică la logica filosofiei

Dinamica relaţiilor internaţionale în secolul XXI

Egalitatea de gen în ştiinţă

Evaluarea programelor şi serviciilor din domeniul social, educaţional şi de sănătate publică

Filosofii ale identităţii şi ale diferenţei

Gestualitatea ca formă a expresivităţii discursive

Ideologii politice contemporane

In(toleranţa) alterităţii religioase

Instituţiile şi procedurile de elaborare a politicilor Uniunii Europene

Limbajul uman de la natură la cultură

Metafizică analitică şi hermeneutică

Noi experienţe ale gândirii în filosofia contemporană

O formă specială a discursului oratoric: dezbaterile politice

Obiectivitate şi subiectivitate în ştiinţa politică

Omul şi provocările globale

Probleme fundamentale în filosofia morală

Psihosociologia comunităţii şi a familiei. Construcţia socială a identităţii

Putere şi magie în lumea contemporană

Secularizarea/Fundamentalismul religios

Sisteme şi regimuri politice

Sociologia elitelor

Sociologie juridică

Ştiinţa politică şi teoria cunoaşterii

Stil şi expresivitate în construcţia discursului oratoric

Teologie şi filosofie primă în secolul XX

Valori etice, alegere şi acţiune

Facultatea de Fizică

Aplicaţii în medicină ale descărcărilor cu barieră dielectrică

Cercetări aprofundate asupra comunicării şi învăţământului de fizică

Efecte de interacţiune în sisteme de nanoparticule magnetice Filme subţiri nanostructurate pentru aplicaţii tehnologice

Histerezis în compuşi foto-comutabili

Metode de spectroscopie laser de măsurare a evoluţiei spaţiotemporale a parametrilor (densitate, temperatură, viteză) speciilor atomice în faza gazoasă în volumul plasmelor pulsate

Modificări ale suprafeţelor oxidice induse de bombardament ionic în plasmă

Nanoparticule magnetice pentru aplicaţii în biomedicină

Optica, fotonică şi optoelectronică

Procese fizico-chimice în reactori cu plasmă la presiune atmosferică

Reacţii de polimenzare în plasma la presiune atmosferică

Semiconductori magnetici

Teorii gauge generalizate ale gravitaţiei şi surselor sale materiale

Facultatea de Geografie şi Geologie

Bazine de culisaj (puII-apart): geneză şi sedimentare

Chimismul apelor subterane

Dinamica actuală a peisajelor montane

Dinamica spaţiilor rurale actuale

Efectele globalîzării asupra organizărilor regionale

Evaporarea, precipitaţiile şi procesul de scurgere

Geneza şi structura bazinelor de foreland.

Studiu de caz - bazinele de foreland ale Carpaţilor Orientali

Geochimia metalelor rare

Geochimia rocilor endogene

Geochimia şi poluarea solurilor

Geochimia zăcămintelor de minereuri

Geografia muncii

Geografia populaţiei

Geologia, petrochimia, sedimentologia şi litostratigrafia depozitelor de fiiş şi molasă din Carpaţii Orientali

Globalizare/Europenizare: efectele acestora asupra sistemelor urbane

Metalogenia hidrotermală

Modificările învelişului de soluri şi efectele sale asupra dezvoltării durabile

Organizare şi amenajare teritorială

Petrologia rocilor cristale planetare

Populaţii şi teritorii

Reziduurile miniere.

Proprietăţi fizico-chimice şi riscuri de mediu

Riscuri naturale şi tehnologice

Schimbările climatice şi implicaţii lor socioeconomice

Studii comparative de geografie economică (industrie, agricultură, transport, comerţ, turism)

Tehnicile GIS în monitorizarea şi administrarea teritoriilor

Turism şi dezvoltare durabilă

Utilizarea tehnicilor SIG în analizarea dinamicii peisajelor rurale

Facultatea de Informatică

Algoritmi genetici

Algoritmul EM şi aplicaţiile sale în bioinformatică

Clasificarea nonsupervizată

Criptografie şi securitatea informaţiei

Folosirea diversificării în căutarea de imagini

Metode neclasice de optimizare (meta-euristice)

Proprietăţi structurale ale grafurilor utilizate în teoria argumentării

Protocoalelor de securitate. Specificare şi verificare

Reţele genetice de regularizare

Secvenţializare de generaţie nouă: algoritmi, implementări şi aplicaţii

Segmentări spaţiotemporale în texte

Semantici formale executabile pentru limbajele de programare

Sincronizări la nivelurile subsintactic, sintactic şi de discurs în analiza limbajului

Text-mining pentru publicaţii biomedicale

Facultatea de Istorie Istoria

Antichităţii greco-romane

Istoria comunismului şi postcomunismului Istoria creştinismului timpuriu

Istoria medievală şi premodernă a Ţărilor Române şi a sud- estului european

Istoria mentalităţilor în perioada medievală

Istoria relaţiilor internaţionale în sec. XIX-XX

Istoria secolului XX şi a celor două războale mondiale în sud- estul Europei

Preistoria sudistului european

Facultatea de Litere

Studii francofone: Literatura română de expresie franceză, Literatura elveţiană romandă, Literatura belgiană de limbă franceză, Studii canadiene şi quebecoaze, Dinamica identităţii în spaţiul francofon

Didactica limbii franceze şi educaţie interculturală Istoria mentalităţilor şi a ideilor

Lingvistică, pragmatică, semiotică generală

Literatură comparată: domeniul franco-român, spaţiul francofon

Literatura franceză - toate perioadele, abordare din perspectivă istorică sau a poeticii genurilor

Poetică, naratologie, semiotică literar

Studii culturale

Teatrologie, semiologie a spectacolului

Terminologie religioasă

Traductologie, terminologie

Vin şi cultură

Facultatea de Matematică/Şcoala doctorală de matematică

Algebră

Analiză matematic

 Geometrie

Matematici aplicate: Ecuaţii cu derivate parţiale, Teoria controlului, Analiza stocastică, Optimizare etc.

Facultatea de Psihologie şi de Ştiinţele Educaţiei

Analiza factorilor bio-psiho-sociali determinanţi ai stării de sănătate (Interdependenţa psihic-somatic-social în determinarea stării de sănătate

Analiza politicilor educaţionale

Cercetare şi intervenţie în cuplu şi familie

Educaţie interculturală

Intervenţii educaţionale pentru promovarea talentelor

Motivaţia elevilor şi performanţa academică

Orientări şi strategii în educaţia pentru diversitate

Persistenţa motivaţională şi aderenţa la tratament medical în boli cronice

Psihoterapie, sugestibilitate şi hipnoză

21. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

Facultatea de Bioinginerie Medicală

Biomateriale şi culturi celulare pentru inginerie tisulară şi medicină regenerativă

Facultatea de Farmacie

Dezvoltarea de noi strategii terapeutice cu un profil farmacologic şi farmacocinetic superior, cu eficacitate în tratamentul bolilor metabolice şi inflamatorii

Extracte/compuşi bioactivi cu provenienţă din surse naturale: izolare, caracterizare chimică şi biologică

Facultatea de Medicină

Bioimpedanţa şi ultrasonografia pulmonară ca instrumente obiective în procesul de evaluare a apei - insuficienţa cardiacă, insuficienţa renală, ATI

Cercetarea profilului farmacotoxicologic al noilor derivate cu diverse surse de obţinere a acestora

Deficienţele cognitive şi sindromul metabolic - corelaţii clinico-experimentale

Erori diagnostice în tuberculoză: context socioeconomic

Implicarea homocisteinei ca factor proaterogen prin inducerea disfuncţiei endoteliale

Management multidisciplinar în patologia tumorală digestivă

Mecanisme şi factori prognostici în patologia tumorală Strategii decizionale privind tratamentul pacientului vârstnic cu IRC st.V (ESRD) (conservator vs. paleaţie vs. transplant) Studii epidemiologice şi de epidemiologie moleculară în contextul evaluării riscurilor pentru cancerele ereditare şi sporadice în populaţia generală

Studii experimentale asupra funcţiei normate şi patologice a sistemului cardiovascular şi renal: Rolul sistemului nervos autonom în reglarea funcţiei cardiovasculare. Patologii metabolice cu impact asupra funcţiilor cardiovasculare (Obezitate)

Studiu privind cadrul etic al procesului de luare a deciziilor privind tratamentul medical la finalul vieţii

Facultatea de Medicină Dentară

Explorarea multimodală a disfuncţiei tubare la pacienţii cu otită cronică. Explorarea CBCT în fracturile C1-C3

Integrarea biologică şi biomecanica a implantelor orale

22. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Agricultură

Cercetări privind biologia, ecologia, prevenirea şi combaterea ciupercii Venturia inequalis (Cooke) Wint. la măr în condiţiile din Moldova

Cercetări privind aplicarea unor secvenţe tehnologice modeme la sorg (Sorghum bicolor L.) în condiţiile pedoclimatice din Centrul Moldovei

Cercetări privind comportarea unor specii de graminee şi leguminoase perene în vederea înfiinţării de pajişti temporare în condiţiile Podişului Central Moldovenesc

Cercetări privind creşterea performanţelor combinelor pentru recoltat cereale şi plante tehnice prin folosirea elementelor de automatizare

Cercetări privind evaluarea impactului asupra mediului produs de centralele hidroelectrice de mică putere amenajate pe râuri din judeţul Suceava

Cercetări privind evoluţia structurii categoriilor de folosinţă şi a lucrărilor antierozionale pe terenurile agricole în pantădin bazinul hidrografic Polocin (Colinele Tutovei)

Cercetări privind influenţa unor fertilizanţi foliari ecologici asupra producţiei şi calităţii acesteia la unele specii medicinale şi aromatice

Cercetări privind modul de utilizare al unor produse de biocontrol la o serie de culturi legumicole cultivate în spaţii protejate din regiunea de N-E a României

Cercetări privind optimizarea exploatării maşinilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor din plantaţiile viticole şi pomicole în vederea reducerii gradului de poluare a solului

Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea şi irigarea prin picurare a culturilor legumicole

Cercetări privind particularităţile agrobiologice la unele specii ale genului Artemisia L. cu privire specială asupra producţiei şi calităţii acesteia în vederea utilizării complexe

Cercetări privind principalii agenţi patogeni şi dăunători la o serie de plante ornamentale în Moldova

Cercetări privind productivitatea şi calitatea furajului la unii hibrizi de porumb pentru siloz în condiţiile din Depresiunea Jijia- Bahlui

Cercetări privind reacţia fiziologică a unor genotipuri de tomate la factorii de stres salin

Cercetări privind rezistenţa unor soiuri de grâu la atacul bolilor în regiunea de Nord-Est a Moldovei

Cercetări privind starea actuală şi perspectivele combaterii eroziunii solului pe teritoriul judeţului Botoşani

Cercetări privind valorificarea durabilă a resurselor de sol şi apă din incinta îndiguită Albita - Fălciu

Impactul precipitaţiilor torenţiale asupra terenurilor agricole şi măsuri de eliminare a efectelor în bazine hidrografice mici

Producerea de sămânţă la specia Bromus inermis Leyss în condiţiile din Podişul Central Moldovenesc

Horticultură

Adaptabilitatea speciilor ornamentale exotice la condiţiile climatice din regiunea de nord-est a României

Comportamentul diferitelor specii de pomi fructiferi plantaţi în afara zonei ecologice de origine

Comportamentul în cultură a anumitor specii geofite ornamentale din flora spontană

Efectele regulatorilor de creştere asupra gramineelor ornamentale

Efectele regulatorilor de creştere asupra unor specii de plate ornamentale agăţătoare

Eficienţa selecţiei conservatoare a speciei Phaseolus coccineus L. în producţia de material semincer

Influenţa diferitelor sisteme de cultură a viţei de vie asupra producţiei cantitative şi calitative de struguri

Influenţa schimbărilor climatice asupra valorii agrobiologice şi tehnologice a anumitor varietăţi de viţă-de-vie cultivate în nord-estul României

Influenţa stresorilor abiotici asupra potenţialului biometric a speciilor de arbuşti fructiferi

Optimizarea echipamentelor de încălzire a spaţiilor amenajate pentru cultivarea legumelor, prin metode neconvenţionale

Studii asupra influenţei condiţiilor de depozitare a vinurilor albe asupra solubilizării sărurilor tartrice

Studiu asupra fondului de germoplasă a speciei Ma/us domestica din colecţia USAMV Iaşi

Studiu asupra utilizării răşinilor vegetale naturale asupra proceselor fermentative din vinurile albe

Studiul biodiversităţii entomofaunei din diferite ecosisteme agricole ca urmare a schimbărilor climatice şi tehnologice de cultură aplicate

Studiul influenţei diferiţilor factori cromatici externi asupra compuşilor de culoare a vinurilor îmbuteliate

Studiul relaţiilor dintre altoi şi portaltoi la speciile de pomi fructiferi cu probleme de compatibilitate

Studii asupra influenţei congelării prefermentative a musturilor asupra procesului de fermentaţie alcoolică

Medicină Veterinară

Electrodiagnosticul afecţiunilor sistemului nervos la câine

Sindromul mobilizării lipidice la vacile de lapte

Zootehnie

Contribuţii la cunoaşterea însuşirilor organoleptice, fizico- chimice şi microbiologice ale cărnii de crap (Cyphnos carpio), în funcţie de specificul hrănirii

Contribuţii la cunoaşterea transformărilor lipolitice şi proteolitice ale cămurilor provenite de la rasele autohtone de suine din România, pe perioada depozitării şi procesării Influenţa sistemelor tehnologice aplicate în fermele de creştere a găinilor ouătoare asupra calităţii ouălor de consum

Relansarea transhumantei în noile condiţii specifice spaţiului european

Studii privind aptitudinile productive specifice hibrizilor broiler şi eficienţa economică în producerea cărnii de pasăre

Studiul încrucişărilor între rasele de taurine specializate pentru producţia de came şi unele rase locale din regiunea de nord-est a României

23. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Eficienţa energetică în clădiri

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Algoritmi şi arhitecturi VLSI

Analiza vocii umane şi vorbirii pentru detectarea emoţiilor sau patologiilor vocale

Metode ale inteligenţei artificiale aplicate în medicină Sisteme şi algoritmi de analiză complexă de imagini

Traductori şi sisteme electronice incluse în haine

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Gestiunea durabilă a resurselor de apă

Protecţia şi conservarea resurselor de sol

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Compozite polimere fotoluminiscente

Hidrogeluri pe bază de polimeri naturali pentru tratarea unor afecţiuni ale pielii

Micro- şi nanogeiuri pe bază de polizaharide funcţionalizate pentru ţintirea activă a tumorilor maligne

Nanocapsule polimere pentru aplicaţii biomedicale

Nanocompozite cu aplicaţii în purificarea apelor contaminate

Nanomateriale: de la sinteză la aplicaţii în protecţia mediului înconjurător

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Creşterea performanţelor iluminatului bazat pe LED

Dispozitive de diagnostic bazate pe tehnici de medicină complementară şi alternativă

Impactul şi integrarea surselor de energie regenerabile în sistemele electroenergetice

Managementul eficient al energiei pentru comunităţi de dimensiuni mici şi medii

Managementul iluminatului public şi ambiental

Optimizarea transferului termic la dispozitive semiconductoare de putere

Optimizarea transferului termic la module electrice de putere

Optimizarea transferului termic la panourile fotovoltaice

Reglajul tensiunii în reţelele electrice cu surse distribuite

Transferul energiei electrice fără contacte mecanice

Utilizarea optimală a energiei electrice în procese diverse

Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial (TPMI)

Managementul inovării şi performanţa întreprinderii

Managementul strategic al tripletei „Producţie-Calitate- Mentenanţă”

Optimizarea caracteristicilor mecanice a materialelor compozite ranforsate cu structuri ţesute 3D

24. Universitatea din Piteşti

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

Analiza teoretică şi experimentală a filtrelor digitale

Aplicaţii de control inteligent pentru sisteme nelineare şi dinamice

Caracterizarea regulatoarelor de tensiune în electronica integrată

Modele aplicative ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (ICT) în telemedicină

Optimizări de algoritmi implementaţi în Embedded Systems

Sistem de alimentare hibridă bazată pe energii regenerabile

Studiu teoretic şi experimental de sisteme electromecanice

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

Ameliorarea energetică şi ecologică a motoarelor cu ardere internă (studii de caz diverse: Distribuţie variabilă, Comprimare variabilă, Ciclul Miller- Atkinson, Real Driving Emissions via Portable Emissions Measurement System etc.)

Biocarburanţi (studii de caz diverse)

Confortul vibroacustic la automobile (studii de caz diverse)

Cuplarea surselor de puter

Diagnosticarea automobilului (studii de caz diverse)

Elaborarea şi caracterizarea morfostructurală a oxizilor nanometrici; Tratamente termice aplicate oţelurilor aliate (cercetări experimentale)

Fiabilitatea automobilului (studii de caz diverse): Geografia sistemelor de transport

Fluxuri de producţie şi logistice (concepere, ameliorare, modelare şi simulare)

Modelarea şi simularea în transporturi (studii de caz diverse)

Optimizarea traficului rutier în oraşe (studii de caz diverse)

Prelucrarea materialelor dure (cercetări experimentale, modelare şi simulare procese)

Procesul de ambutisare (cercetări experimentale, modelare şi simulare proces)

Propulsia electrică şi hibridă electrică (studii de caz diverse)

Prototipare rapidă. Fabricare. Producţie industrială (studii de caz diverse)

Rularea la rece a profileior (cercetări experimentale, modelare şi simulare procese)

Securitatea activă şi pasivă la automobile (studii de caz diverse)

Simularea numerică a curgerilor nepermanente în motoarele cu aprindere prin scânteie. Abordări RANS şi LES

Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică

Dirijarea ştiinţifică a procesului de antrenament sportiv, pe stadii normative.pentru creşterea performanţelor sportive

Elemente de psiho-neuro-motricitate în pregătirea sportivă de înaltă performanţă

Modalităţi de îmbunătăţire a capacităţii coordinative în jocurile sportive pentru sportul de înaltă performanţă

Sportul pentru toţi, fenomen social în societatea modernă

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte

Abordări naratologice şi stilistice ale textului literar

Categoria persoanei în limbile romanice

Categoriile verbale şi nominale în limbile romanice

Confluenţe paremiologice în limbile romanice. Proverbe româneşti atestate înainte de secolul al XVIIl-lea în antologii franceze

Criza identităţii. Eu şi celălalt

Cuvinte şi discurs. Abordare contrastivă

Identitate şi diferenţă în literatură

Imaginea principatelor române în secolul al XVI-lea reflectată în memoriile călătorilor francezi (Pierre Lescalopier/ Jacques Bongars/ Fourquevaux etc.)

Limbajele specializate. Limbajul comunitar. Abordare traductologică şi terminologică

Lingvistica juridică

Literatura ca lume alternativă. Abordare discursivă

Literatura franceză a epocii Luminilor

Literatură şi mitocritică

Particularităţi ale discursului la scriitorii români de expresie franceză

Predarea lingvisticii şi a literaturii franceze în universităţi, după procesul de la Bologna

Rituri ale interacţiunii verbale, paraverbale şi nonverbale în spaţiul francofon român

Scriitori români din diaspora contemporană

Tipurile de fraze ca strategii didactice în predarea limbii franceze ca limbă străină

Unicornul în literatura română veche

25. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie

Procesarea imaginilor şi viziune artificială

Facultatea de Medicină Veterinară

Dimensiunea metabezităţii în oncohematologie

Trombocitopenia particularităţi şi evoluţie

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Cercetări arheologice şi restaurarea monumentelor

26. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa

Calculatoarelor/INVENTRANSFER

Sisteme distribuite de monitorizare a performanţei umane

Facultatea de Inginerie Electrică şi Stiinta Calculatoarelor/Lab. MINTVIZ

Interfeţe de interacţiune cu ecranele mari Recunoaşterea formelor

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Autori francofoni din Europa de Est contra dictaturii şi a gulagului: Andrei Makine, Oana Orlea şi Agota Kristof

Creativitate lingvistică în comunicarea cotidiană (limbaj media/al tinerilor/profesional/al periferiei)

Dinamica limbilor şi piurilingvism (nivel lexical/morfosintactic/discursiv)

Incursiuni în imaginarul antilez prin romanele lui Patrick Chamoiseau

Influenţa contactelor lingvistice în evoluţia limbilor O poetică a spaţiului în romanele lui Tahar Ben Jelloun

27. Universitatea Valahia din Târgovişte

Şcoala doctorală de ştiinţe economice şi umaniste - Contabilitate

Contribuabilul şi evaziunea fiscală - între intenţie şi greşeală

Conversia costurilor ascunse pentru creşterea performanţelor întreprinderii

Evaluarea riscurilor de fraudă în contabilitatea societăţilor aflate în procedura insolvenţei

Fiscalitatea în România - practici şi orientări

Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în contextul românesc

Valenţe ale auditului intern în organizaţiile economice din România

Şoala doctorală de ştiinţe economice şi umaniste - Istorie

Bunuri culturale de provenienţă românească în muzee din străinătate

Procesul istoric de transhumanţă cu consecinţele sale (interes major pentru comunităţile româneşti din perimetrul nord- pontic)

Şcoala doctorală de ştiinţe economice şi umaniste - Management

Creşterea competitivităţii sistemului de management al organizaţiei moderne sub impactul NTIC

Obţinerea lidershipului eficace în Sistemul de sănătate din România

Rolul comunicării organizaţionale în gestionarea situaţiilor de criză

Rolul creativităţii în societatea bazată pe cunoaştere

Studiu comparativ de guvernare coorporativă România- Franţa

Şcoala doctorală de ştiinţe inginereşti - Inginerie electrică

Contribuţii la dezvoltarea algoritmilor pentru marcarea reversibilă a imaginilor cu capacitate mare de inserţie

Şcoala doctorală de ştiinţe Inginereşti - Inginerie mecanică

Analiza structurală a osului cu cartilaj prin tehnici de difracţie de raze X - XRD şi WDXRF

Analiza teoretică şi experimentală a mecanicii implanturilor ortopedice

Caracterizarea mecanică şi fizică a cartilajului prin tehnici de nanoindentare, microscopie electronică SEM şi microscopie de forţă atomică

Cercetare şi experimentare privind Sistemele Cyber- Mecatronice aplicative în procesele inteligente de control integrat din industria automobilului

28. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş Ştiinţe şi Litere/Şcoala doctorală de litere, ştiinţe umaniste şi aplicate

Exil şi literatură

Ideologii şi forme literare în proza românească dintre cele două războale mondiale

Interferenţe literare româno-belgiene în secolul al XlX-lea Orientări şi forme critice în literatura română contemporană Pamfletul în literatura română

Scriitura autobiografică în literatura română contemporană

Teatrul românesc între cele două războale mondiale. Structuri şi modalităţi dramatice

29. Universitatea de Vest din Timişoara

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Economie generală şi probleme regionale

Finanţe în contextul globalizării

Managementul inovării în economia bazată pe cunoaştere

Marketingul entităţilor economice din cadrul Noii Economii

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Comunităţi locale. Aspecte identitare şi contexte multiculturale şi plurilingvisîice

Forme şi ideologii literare în contextul globalizării

30. Universitatea Politehnica din Timişoara

Şcoala doctorală

Analiza neliniară a pereţilor compuşi/hibrizi de oţel-beton

Aplicaţii ale reglării fuzzy de tip 2

Concepţia colaborativă a produsului în mediu distribuit

Concepţia şi monitorizarea clădirilor cu eficienţă energetică ridicată

Dezvoltarea unei platforme experimentale pentru implementarea arhitecturilor de tip radio cognitiv prin aplicarea tehnicii de eşantionare neuniformă

Impactul soluţiilor noi de asigurare a energiei termoenergetice coroborat cu calitatea aerului şi schimbările climatice

Mecanica ruperii eîasto-plastice aplicată aliajelor de magneziu

Minimizarea consumului de energie al reţelelor fără fir prin agregarea datelor şi rutarea mesajelor

Optimizarea costurilor calităţii în IMM - aplicaţie în sistemele agroindustriale

Performanţa seismică a structurilor recentrabile din oţel

Sistem inteligent de monitorizare a unei instalaţii de transport a energiei electrice

Soluţii de consolidare a şarpantelor istorice din lemn

Structuri compuse oţel-beton: studiul îmbinărilor continue pentru sistemele de tip slim-fioor

Studiul teoretic şi practic al asamblării robotizate a cablurilor pentru automotive

Studiul teoretic şi practic al sistemelor senzoriale pentru roboţi mobili

Utilizarea roboţilor şi inteligenţei artificiale în producţia din sere

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.