MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 859/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 859         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 31 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

777. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 

780. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

666. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.360. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018- 2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

17. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Laureaţi ai Premiului Nobel originari din România - Elie Wiesel

 

Rectificări la:

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 789/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat km 0+000-km 84+020” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat km 0+000-km 84+020” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat km 0+000- km 84+020” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Moţăţei, Maglavit şi Calafat din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2, Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat km 0+000-km 84+020” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localităţilor Moţăţei, Maglavit şi Calafat din judeţul Dolj, sunt în cuantum de 8,4 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la ari. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Felix Stroe

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 26 octombrie 2017.

Nr. 777.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând Imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat, km 0+000- km 84+020” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localităţilor Moţăţei, Maglavit şi Calafat din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Nume şi prenume proprietar/deţinător teren

Tarta

Parcelă

Categoria de folosinţă

Număr cadastral (nr. topo)

Număr carte fundară

Suprafaţă totală acte (mp)

Intravilan/

Extravilan

Suprafaţă de expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii, Conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Dolj

Moţăţei

Magareata Vasilica Andrei

T335

A1 1/1

A

394_395

30235

5041

Intravilan

138,13

794,25

2

Dolj

Moţăţei

moştenitor Cerga Marian; defunct Cerga St. Dumitru

T373

A1

A

 

 

9000

Extravilan

54,29

21,85

3

Dolj

Moţăţei

Moştenitor Stanuca Emilia, defunct Stanuca St. Petre

T373

A3

A

 

 

 

Extravilan

1,57

0,63

4

Dolj

Moţăţei

Cerga Marian

T373

A2

A

 

 

 

Extravilan

32,97

13,27

5

Dolj

Moţăţei

moştenitor Cerga Marian; defunct Cerga St. Dumitru

T373

A1

A

 

 

 

Extravilan

618,84

249,08

6

Dolj

Moţăţei

Golea Ion

T371

A1/1

A

417/1

 

16799

Extravilan

20,39

8,21

7

Dolj

Moţăţei

Corici Alina

T371

A1

A

417/2

515

5016

Extravilan

334,00

134,44

8

Dolj

Moţăţei

moştenitor Tigantele Floarea, defunct Tigantele M. Gheorghe

T284

A51

A

 

 

13500

Intravilan

132,99

764,69

9

Dolj

Moţăţei

Magareata Ştefan

T284

A 50

A

 

 

 

Intravilan

202,39

1.163,74

10

Dolj

Moţăţei

Corici Alina

T371

A1

A

417/2

515

5016

Extravilan

66,10

26,61

11

Dolj

Moţăţei

Parvuletu I. Mihai

T291

A 64

A

 

 

300

Intravilan

38,08

218,96

12

Dolj

Moţăţei

Caprarin Sorin Dan

T291

A 63/1

A

30441

 

5000

Intravilan

156,54

900,11

13

Dolj

Maglavit

Cioana Vasile (Epure Ştefan)

T64

A 59

A

31753

31753

14500

Extravilan

271,90

109,45

14

Dolj

Maglavit

defunct Ignat Ion, moştenitor Ignat  Lucian

T96

A1

A

 

 

20000

Extravilan

466,16

187,63

15

Dolj

Maglavit

defunct Popirtan N. Ion, moştenitor Iancu Elena

T95

A 73

A

 

 

5000

Extravilan

195,19

78,57

16

Dolj

Maglavit

Parohia Branişte II Işalniţa, Mitropolia Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei

T41/1

Pd 530

PD

829

30062

55000

Extravilan

506,89

291,47

17

Dolj

Maglavit

Parohia Branişte II Işalniţa, Mitropolia Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei

T41/1

Pd 530

PD

829

30062

55000

Extravilan

131,08

75,37

18

Dolj

Maglavit

Moştenitor Zavalas I. Iulian, defunct Zavalas Iulian

T55

A162

A

 

 

22980

Extravilan

138,10

55,59

19

Dolj

Maglavit

Badea Lucian

T93

A1

A

31763

 

10000

Extravilan

861,03

346,56

20

Dolj

Maglavit

Lupu Ionel

T91

A28

A

 

 

5000

Extravilan

9,86

3,97

21

Dolj

Maglavit

Badea Lucian

 

A34

A

 

 

1500

Intravilan

196,47

1.129,70

22

Dolj

Maglavit

Mituletu Gigi Ovidiu

T73

P227, 228, 229

A

31715

31715

11100

Extravilan

177,20

71,32

23

Dolj

Maglavit

Sima Maria

T73

P230

A

 

 

2300

Extravilan

102,06

41,08

24

Dolj

Maglavit

Parvuletu Floarea

T72

P101

A

 

 

3300

Extravilan

286,81

115,44

25

Dolj

Maglavit

Rudareanu Maria

T72

P102

A

 

 

1000

Extravilan

46,59

18,76

26

Dolj

Maglavit

Carstea Emil

T72

P103

A

31727

31727

2300

Extravilan

108,45

43,65

27

Dolj

Maglavit

Badea Lucian

T72

P104

A

 

 

1000

Extravilan

48,26

19,42

28

Dolj

Maglavit

Spataru Paulina

T72

P105

A

 

 

1000

Extravilan

47,31

19,04

29

Dolj

Maglavit

Badea Lucian

T72

P 106

A

 

 

1000

Extravilan

46,22

13,61

30

Dolj

Maglavit

Casu Vasile

T72

P 107

A

 

 

2000

Extravilan

73,18

29,45

31

Dolj

Maglavit

defunct Bursuc Elisabeta, moştenitor Dobroniu Aurel

T72

P 108

A

 

 

1100

Extravilan

30,36

12,22

32

Dolj

Maglavit

Coca Alexandru

T72

P 109

A

 

 

1100

Extravilan

25,33

10,20

33

Dolj

Maglavit

Toma Elefterie

T72

P110

A

 

 

1100

Extravilan

25,52

10,27

34

Dolj

Maglavit

defunct Savescu Vasile, moştenitor Savescu Stela

T72

P111

A

 

 

1100

Extravilan

27,20

10,95

35

Dolj

Maglavit

Savescu Dan

T72

P112

A

 

 

1000

Extravilan

26,14

10,52

36

Dolj

Maglavit

Defunct Briceag Alexandru

T72

P113

A

 

 

800

Extravilan

22,14

8,91

37

Dolj

Maglavit

Badea Lucian

T72

P114

A

 

 

1300

Extravilan

38,99

15,70

38

Dolj

Maglavit

Popa Constantin

T72

P115

A

 

 

1300

Extravilan

42,98

17,30

39

Dolj

Maglavit

Defunct Grasoi  Constantin, moştenitor Grasoi Florin

T72

P116

A

 

 

800

Extravilan

53,64

21,59

40

Dolj

Maglavit

Sandu Elefterie

T72

P 117

A

31671

31671

1100

Extravilan

39,55

15,92

41

Dolj

Maglavit

Sandu Lucian

T72

P33

A

31773

31773

2500

Extravilan

96,36

38,79

42

Dolj

Maglavit

Tomescu Petre

T72

P118

A

 

 

1200

Extravilan

2,89

1,16

43

Dolj

Maglavit

Ignat Maria

T72

P119

A

 

 

3000

Extravilan

5,37

2,16

44

Dolj

Maglavit

Plaviciosu Gheorghe

T73

A106

A

 

 

 

Extravilan

504,03

202,87

45

Dolj

Maglavit

Plaviciosu Paraschiva

T73

A107

1

 

 

4000

Extravilan

362,61

145,95

46

Dolj

Maglavit

Radu Nicu

T73

A109

A

 

 

1200

Extravilan

28,95

11,65

47

Dolj

Maglavit

Burea Elena, Burea Constantin, Burea Vasile, Burea Ion

T73

A110

A

 

 

1200

Extravilan

28,13

11,33

48

Dolj

Maglavit

Voinea Constantin

T73

A111

A

 

 

1200

Extravilan

26,59

10,71

49

Dolj

Maglavit

Voinea Ion

T73

A112

A

 

 

2000

Extravilan

41,70

16,79

50

Dolj

Maglavit

Bicu Alexandru

T73

A113

A

 

 

2000

Extravilan

40,09

16,13

51

Dolj

Maglavit

Mituletu Victor, Mituletu Eugen, Mituletu Dorel, Nitu Anisoara

T73

P114

A

571/2

 

1500

Extravilan

26,51

10,67

52

Dolj

Maglavit

Negret Ion

T73

A115

A

570/2

 

1200

Extravilan

18,45

7,43

53

Dolj

Maglavit

Nica Gheorghe

T73

A 201

A

591/2

 

2000

Extravilan

14,02

5,65

54

Dolj

Maglavit

S.C. OIL GRUP-S.R.L.

T83/1

A148

A

178

 

3300

Extravilan

256,77

103,35

55

Dolj

Maglavit

Zinu Ecaterina

T83/1

A147

A

 

 

1000

Extravilan

26,78

10,78

56

Dolj

Maglavit

Popirtan Ecaterina

T83/1

A149

A

 

 

2300

Extravilan

20,37

8,20

57

Dolj

Maglavit

Briceag Vasile

T83/1

A150

A

 

 

2500

Extravilan

22,81

9,18

58

Dolj

Maglavit

Briceag Gheorghe

T83/1

Vh 151

V

 

 

2500

Extravilan

22,07

12,70

59

Dolj

Maglavit

Briceag Constantin

T83/1

A152

A

 

 

2500

Extravilan

26,40

10,63

60

Dolj

Maglavit

Alexandrescu Gheorghe

T83/1

A153

A

 

 

2500

Extravilan

13,68

5,51

61

Dolj

Calafat (sat Golenţi)

Butoi Elisabeta

15

P95

A

944

 

3813

Intravilan

34,07

587,71

TOTAL

7.459,55

8.313,85

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) lit. a) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 26 octombrie 2017.

Nr. 780.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL MEDIULUI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11672708

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC propunere rectificare

0

1

2

3

4

1.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 =Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

60598

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

60418

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor Legii nr. 6/2017

4

49450

 

2

 

Venituri financiare

5

180

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

58624

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

58444

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

11120

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

2000

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

42344

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

34527

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

30944

 

 

 

C2

bonusuri

14

3583

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

605

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

7212

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2980

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

180

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1974

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

316

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1658

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1658

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

120

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1658

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd-32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

2900

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

2900

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

282

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

2100

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

280

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

238

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

10560

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

710

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

10560

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1215

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1242

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2254,56

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd.13/Rd .49)/12*1000

51

2076,22

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială corectat cu cheltuielile cu maj. salariului minim brut pe tara

52

2221,01

6

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială corectat cu cheltuielile cu maj. salariului minim brut pe tara si majorarea valorii tichetelor de masa [(Rd.150 - rd.93* - rd.98- rd.151b-rd.96)/Rd.1533/12*1000

53

2196,99

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd,49)

54

48,65

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

55

0

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

56

967

10

 

Plăţi restante

57

0

11

 

Creanţe restante

58

120

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Transportului nr. 41.047 din 27 octombrie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/19.449/R.B. din 27 octombrie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 31 octombrie 2017.

Nr. 666.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional si Tehnic si unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 23 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, şi ale art. 9 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de Stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelele pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS), Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi unitatea administrativ-teritorială (UAT) a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, prevăzute în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 octombrie 2017.

Nr. 5.360.

 

ANEXA Nr. 1

 

Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019

 

Nr. crt.

Etapa/Acţiunea

Termen de finalizare etapă/acţiune

Perioada

Informarea operatorilor economici privind posibilitatea de solicitare a şcolarizării în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019

1

Inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ ISMB) realizează, cu sprijinul camerelor de comerţ şi al instituţiilor reprezentate în comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social, acţiuni de popularizare în rândul operatorilor economici privind oportunităţile de solicitare de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019.

Până la data de 3 noiembrie 2017

Realizarea propunerilor privind locurile în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

Învăţământ dual

2

Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de şcolarizare în învăţământul dual, conform modelului de solicitare prevăzut în anexa nr. 2 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, prezentată şi în anexa nr. 1 la prezentul calendar.

notă: Solicitările operatorilor economici se pot transmite prin e-mail la adresa vet@tvet.ro sau prin încărcare în platforma special dedicată promovării învăţământului profesional şi tehnic din site-ul www.alegetidrumul.ro.

Până la data de 17 noiembrie 2017

3

CNDIPT centralizează solicitările operatorilor economici şi transmite către inspectoratele şcolare şi unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a solicitat şcolarizarea situaţia solicitărilor operatorilor economici pentru şcolarizare în învăţământul dual.

21 noiembrie 2017

4

ISJ/ISMB analizează solicitările operatorilor economici, în conformitate cu obligaţiile prevăzute la art. 23 alin. (6)-(8) din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, şi transmit la CNDIPT situaţia cu locurile propuse, ca răspuns la aceste solicitări.

23 noiembrie 2017

5

CNDIPT analizează gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici şi motivele de nesatisfacere ale acestora la nivel judeţean şi iniţiază, după caz, demersuri pentru identificarea soluţiilor de satisfacere la nivel regional a solicitărilor care, din motive obiective, nu pot fi satisfăcute la nivel judeţean.

27 noiembrie 2017

6

ISJ/ISMB realizează propunerea privind numărul de locuri în învăţământul dual, conform anexei nr. 3 la ordin.

29 noiembrie 2017

Învăţământ profesional

7

Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019.

17 noiembrie 2017

8

Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic1 încheie contracte-cadru cu operatorii economici pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat şi înaintează la ISJ/ISMB propunerea privind numărul de locuri în învăţământul profesional, împreună cu contractele-cadru încheiate.

24 noiembrie 2017

9

ISJ/ISMB realizează propunerea privind numărul de locuri în învăţământul profesional, conform anexei nr. 4 la ordin.

29 noiembrie 2017

Analiza propunerilor locurilor solicitate de operatorii economici pentru învăţământul profesional şi învăţământul dual

10

ISJ/ISMB organizează şedinţă CLDPS pentru analiza şi avizarea numărului de locuri pentru învăţământul profesional şi pentru învăţământul dual.

La şedinţa CLDPS participă reprezentanţii operatorilor economici care au solicitat şcolarizare în învăţământul dual, ai unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a solicitat şcolarizarea de către operatorii economici şi directorii unităţilor de învăţământ propuse să şcolarizeze învăţământul dual.

Decembrie 2017

11

ISJ/ISMB transmit unităţilor de învăţământ şi unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află unităţile de învăţământ respective situaţia locurilor repartizate pentru învăţământul dual, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

ISJ/ISMB informează unităţile de învăţământ cu privire la numărul de locuri repartizat pentru învăţământul profesional, avizat de CLDPS şi CNDIPT.

ISJ/ISMB transmite la CNDIPT proiectul cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi învăţământul profesional, conform anexelor nr. 2-4 la ordin.

Decembrie 2017

12

ISJ/ISMB aprobă proiectul planului de şcolarizare În consiliul de administraţie.

Unităţile de învăţământ care au cifră de şcolarizare avizată de ISJ/ISMB pentru învăţământul dual încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici şi cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ şi transmit inspectoratului şcolar copii ale contractelor.

Ianuarie 2018

13

ISJ/ISMB elaborează varianta finală a proiectului cifrei de şcolarizare si o transmite la MEN si la CNDIPT,

Ianuarie 2018

14

CNDIPT transmite către Ministerul Educaţiei Naţionale situaţia centralizatoare a planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi învăţământul dual, precum şi nota de informare privind avizarea de către CLDPS şi CNDIPT a cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic.

ianuarie 2018

 

NOTĂ:

Modelul Contratului-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat este cel din anexa nr. 1 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016.

Modelul Contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual este cel din anexa nr. 1 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017.


1 Cu excepţia celor aflate în proces de reorganizare.

 

ANEXA Nr. 1

la calendar

 

Solicitare de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019

 

1. Date privind operatorul economic

1.1. Denumirea operatorului economic: ............................................................

1.2. Adresa: ............................................................

1.3. Date de contact:

Telefon: ............................................................ Fax: ............................................................

E-mail: ............................................................

Pagină web: ............................................................

1.4. Persoana de contact:

Numele şi prenumele: ............................................................

Funcţia: ............................................................

Date de contact:

Telefon: ............................................................ Fax: ............................................................

E-mail: ............................................................

2. Solicitarea de şcolarizare

Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de şcolarizare pentru învăţământul dual în anul şcolar 2018-2019:

 

Calificarea profesională solicitată 1

Numărul de locuri solicitate

 

 

 

 

 

3. Precizări privind unitatea/unităţile administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale pe raza căreia/cărora se solicită şcolarizare şi preferinţe privind unitatea de învăţământ pentru încheierea contractului de parteneriat

 

Judeţul

Localitatea

Unitatea de învăţământ parteneră preferată 2

 

 

 

 

 

 

 

Menţionăm că vom asigura pregătirea practică a elevilor în cadrul unităţii noastre, în conformitate cu standardele de pregătire profesională în vigoare.

Menţionăm că vom acorda pentru fiecare elev, conform numărului de locuri solicitate, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publîce.3

Menţionăm că vom angaja cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor, cheltuieli care vor fi negociate şi detaliate în contractul de parteneriat pe care îl vom încheia cu unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară la care vor fi alocate locurile aprobate pentru şcolarizare în învăţământul profesional dual.

 

Data:

Reprezentant legal,

 

Funcţia ............................................................

 

Numele şi prenumele ............................................................

 

Semnătură [ştampilă] ............................................................

 


1 Se completează conform Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Indicarea preferinţei pentru o unitate de învăţământ este opţională. Alocarea pe unităţi de învăţământ a cifrei de şcolarizare în învăţământul profesional dual se va realiza ţinând cont de preferinţele operatorilor economici şi în funcţie de posibilităţile de constituire a formaţiunilor de studii, cu respectarea reglementărilor referitoare la efectivele minime şi maxime de elevi în conformitate cu art. 63 alin. (1) lit. e1), e2) şi e3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

3 Cerinţă în conformitate cu art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

la calendar

 

(Antet operator economic)

(Nr. de înregistrare)

 

Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019

 

1. Date privind operatorul economic

1.1. Denumirea operatorului economic: ............................................................

1.2. Adresa: ............................................................

1.3. Date de contact:

Telefon: ............................................................ Fax: ............................................................

E-mail: ............................................................

Pagină web: ............................................................

1.4. Persoana de contact:

Numele şi prenumele: ............................................................

Funcţia: ............................................................

Date de contact:

Telefon: ............................................................ Fax: ............................................................

E-mail: ............................................................

2. Solicitarea de şcolarizare

Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de şcolarizare pentru învăţământul profesional în anul şcolar 2018-2019:

 

Calificarea/Calificările profesională/e solicitată/e 1

Numărul de locuri solicitate

 

 

 

3. Precizări privind unitatea de învăţământ parteneră ............................................................

Avem o unitate de învăţământ parteneră/cu care dorim să colaborăm pentru practica elevilor din învăţământul profesional în anul şcolar 2018-2019 în calificările mai sus menţionate

 

da □ precizaţi unitatea de învăţământ parteneră

 

nu □

 

4. Precizări privind asigurarea stagiilor de practică a elevilor la operatorul de practică

 

Calificarea/Calificările profesională/e solicitată/e

Vom asigura efectuarea stagiilor de practică a elevilor

 

Da/Nu 2

Observaţii 3

 

 

 

 

Data:

Reprezentant legal,

 

Funcţia ............................................................

 

Numele şi prenumele ............................................................

 

Semnătură [ştampilă] ............................................................


1 Se completează conform Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Pentru fiecare calificare solicitată vă rugăm să menţionaţi DA (în cazul în care veţi asigura practica elevilor în firma dumneavoastră) sau NU (în cazul în care nu puteţi asigura practica elevilor în firma dumneavoastră).

3 Vă rugăm să includeţi În colan a „Observaţii* eventuale menţiuni pe care le consideraţi relevante privind susţinerea de către firma dumneavoastră a practicii elevilor la firma dumneavoastră sau la unitatea de învăţământ şi eventuale alte facilităţi/forme de sprijin pentru elevi oferite de firmă.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

Avizat CLDPS

Avizat CNDIPT

Avizat

Preşedinte/Vicepreşedinte,

Inspector,

Reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale,

............................................................

............................................................

............................................................

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

Semnătura

(numele şi prenumele)

............................................................

............................................................

Semnătura

 

Proiectul cifrei de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019 de pe raza unităţii administrativ-teritoriale ............................................................, judeţul ............................................................ 1)

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Persoana de contact din partea operatorului economic

Date de contact: adresă de e-mail/ nr. de telefon/nr. fax

Solicitarea de şcolarizare

Repartizarea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual

Domeniul de formare

Calificarea profesională

Nr. de locuri solicitate

Nr. de locuri

Gradul de satisfacere a solicitărilor

Unitatea de învăţământ

Observaţii 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspector şcolar general

Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic,

............................................................

............................................................

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

Semnătura

Semnătura

............................................................

............................................................


1) Se completează câte o situaţie centralizată pentru fiecare unitate administrativ-teritorială pe raza căreia au fost înregistrate solicitări ale operatorilor economici.

2) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.

 

ANEXA Nr. 3

 

Avizat CLDPS

Avizat CNDIPT

Preşedinte/Vicepreşedinte,

Inspector,

............................................................

............................................................

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

Semnătura

Semnătura

............................................................

............................................................

 

Proiectul cifrei de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019, din Judeţul ............................................................

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Persoana de contact din partea operatorului

economic

Date de contact: adresă de e-mail/ nr. de telefon/nr. fax

Solicitarea de şcolarizare

Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual

Domeniul de formare

Calificarea profesională

Nr. de locuri solicitate

Nr. de locuri

Gradul de satisfacere a solicitărilor

Unitatea de învăţământ

Observaţii 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspector şcolar general

Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic,

............................................................

............................................................

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

Semnătura

Semnătura

............................................................

............................................................


1) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.

 

ANEXA Nr. 4

 

Avizat CLDPS

Avizat CNDIPT

Preşedinte/Vicepreşedinte,

Inspector,

............................................................

............................................................

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

Semnătura

Semnătura

............................................................

............................................................

 

Proiectul cifrei de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, din judeţul ............................................................

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Persoana de contact din partea operatorului economic

Date de contact: adresă de e-mail/ nr. de telefon/nr. fax

Solicitarea de şcolarizare

Repartizarea cifrei de şcolarizare în învăţământul profesional

Domeniul de formare

Calificarea profesională

Nr. de locuri solicitate

Nr. de locuri

Gradul de satisfacere a solicitărilor

Unitatea de învăţământ

Observaţii 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspector şcolar general

Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic,

............................................................

............................................................

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

Semnătura

Semnătura

............................................................

............................................................


1) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Laureaţi ai Premiului Nobel originari din România - Elie Wiesel

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 20 octombrie 2017, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema Laureaţi ai Premiului Nobel originari din România - Elie Wiesel.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Valoare nominală 10 lei

Metal argint

Titlu 999%o

Formă rotundă

Diametru 37 mm

Greutate 31,103 g

Calitate proof

Cant zimţat

Aversul monedei redă casa memorială Elie Wiesel din Sighetu Marmaţiei, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 Lei”, stema României şi anul de emisiune „2017”.

Reversul monedei prezintă portretul lui Elie Wiesel şi inscripţiile în arc de cerc „LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL PENTRU PACE” şi „Elie Wiesel”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint cu tema Laureaţi ai Premiului Nobel originari din România - Elie Wiesel au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 12 octombrie 2017.

Nr. 17.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, se face următoarea rectificare:

- la art. 4 alin. (1) şi (2), în loc de: „...sau din bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu,” se va citi: „...sau din bugetul Fondului pentru mediu,”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.