MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 710/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 710         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 1 septembrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

604. - Decizie privind eliberarea domnului Marian Burcea din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.94. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic ăl Ministerului Apărării Naţionale

 

2.339. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2017

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Marian Burcea din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat

 

Având în vedere propunerea ministrului sănătăţii, formulată prin Adresa nr. 8.690 din 1 septembrie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.852 din 1 septembrie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 286 alin. (1) lit. a) şi art. 287 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Burcea se eliberează din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cil rang de secretar de stat.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Răzvan Teohari Vulcănescu, vicepreşedinte, exercită atribuţiile preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 1 septembrie 2017.

Nr. 604.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea art. 44 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2007 pentru aprobarea „DI-5, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Apărării”.*

Art. 3. - (1) Direcţia domenii şi infrastructuri, în calitate de structură de specialitate şi autoritate în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale pentru managementul proprietăţii, programelor, proiectelor şi acţiunilor imobiliare, coordonează implementarea şi aplicarea prezentului ordin.

(2) în aplicarea prezentului ordin, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri poate emite precizări tehnice şi poate elabora proceduri de sistem.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

 

Bucureşti, 24 august 2017.

Nr. M.94.


* Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2007 pentru aprobarea „DI-5, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Apărării” nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării şi securităţii naţionale.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Consiliul tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare CTE, este destinat pentru analizarea şi avizarea documentaţiilor necesare realizării obiectivelor de investiţii imobiliare cu caracter militar, aşa cum sunt prevăzute la art. 4, finanţate prin bugetul de stat din fonduri publice.

Art. 2. - Pentru investiţiile finanţate din altă sursă de provenienţă decât bugetul de stat, CTE avizează indicatorii tehnico-economici ai proiectului imobiliar în forma prezentată de directorul de program major.

Art. 3. - CTE se organizează şi funcţionează ca organ deliberativ al Ministerului Apărării Naţionale,

 

CAPITOLUL II

Competenţele Consiliului tehnico-economic

 

Art. 4. - CTE analizează şi avizează:

a) documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor imobiliare cu caracter militar, faza studiu de prefezabilitate/fezabilitate, pentru obiective noi, inclusiv extinderi, promovate de directorii de program major, care sunt în competenţa de aprobare a ordonatorului principal/secundar de credite, potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor imobiliare cu caracter militar, faza documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, promovate de directorii de program major, care sunt în competenţa de aprobare a ordonatorului principal/secundar de credite, potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice, obiective care au fost avizate, în condiţiile legii, în CTE şi pentru care se schimbă indicatorii tehnico-economici avizaţi iniţial;

d) documentaţiile tehnico-economice noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, precum şi cele la care modificarea indicatorilor tehnico-economici determină depăşirea pragului iniţial aprobat de către ordonatorul principal de credite, pentru care competenţa de aprobare revine Guvernului României şi pentru care CTE emite aviz, dar acesta produce efecte doar coroborat cu avizul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, potrivit prevederilor legale;

e) documentaţiile tehnico-economice încadrate în etapa a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, elaborate cu finanţare din alte surse de provenienţă decât bugetul de stat;

f) documentaţiile tehnico-economice în forma prevăzută de legislaţia în vigoare pentru proiectele Programului de investiţii în securitate al NATO, denumite în continuare NSIP în România;

g) alte acţiuni, studii şi strategii în domeniul imobiliar.

 

CAPITOLUL III

Organizarea Consiliului tehnico-economic

 

Art. 5. - (1) Componenţa CTE este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Preşedintele CTE este secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului.

(3) Şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri este vicepreşedintele consiliului şi poate prelua prin delegare şi competenţele preşedintelui CTE.

(4) Secretariatul CTE este asigurat de Direcţia domenii şi infrastructuri, structura tehnică de specialitate şi autoritate în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale pentru managementul proprietăţii, programelor, proiectelor şi acţiunilor imobiliare cu caracter militar.

(5) Secretarul CTE este locţiitorul şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri.

(6) Membrii CTE sunt şefii structurilor nominalizate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(7) Prin derogare, se poate delega unui reprezentant al structurii mandatul de participare la şedinţă.

(8) Reprezentanţii delegaţi să reprezinte şeful structurii, mandataţi cu putere de decizie, se comunică Secretariatului CTE de către structurile implicate, anterior datei fixate pentru şedinţă.

 

CAPITOLUL IV

Funcţionarea Consiliului tehnico-economic

 

Art. 6. - (1) La şedinţele CTE participă membrii de drept sau înlocuitorii acestora, reprezentanţi mandataţi ai directorului de program major care supune spre avizare documentaţia tehnico-economică, reprezentanţi ai proiectantului elaborator al documentaţiei supuse avizării şi, după caz, reprezentanţi ai unităţii utilizatoare.

(2) în funcţie de complexitatea lucrărilor, la şedinţele CTE pot participa, fără drept de vot, şi specialişti ai altor structuri din cadrul ministerului sau ai altor instituţii.

(3) Invitarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face la propunerea secretarului CTE, cu aprobarea vicepreşedintelui CTE.

Art. 7. - (1) CTE se întruneşte în şedinţe în plen, de regulă trimestrial, fiind convocat de către preşedinte/vicepreşedinte la propunerea Secretariatului CTE, pe măsura primirii şi verificării de către acesta, conform grilei de analiză, a conformităţii şi a calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, prezentată în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(2) La solicitarea preşedintelui/vicepreşedintelui, CTE poate fi convocat în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

Art. 8. - (1) CTE îşi desfăşoară activitatea în plen.

(2) Şedinţele sunt regulamentar constituite cu participarea a minimum două treimi din numărul membrilor CTE.

(3) Participarea membrilor la şedinţele CTE este obligatorie şi prioritară faţă de alte sarcini de serviciu.

(4) Şedinţele sunt conduse de către preşedintele CTE, iar în absenţa acestuia, de către vicepreşedinte.

Art. 9. - Şedinţele CTE se desfăşoară la data şi locul aprobate de preşedintele CTE.

Art. 10. - (1) Convocarea membrilor la şedinţele CTE se face prin grija Secretariatului CTE.

(2) Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor CTE se asigură de către secretariatul acestuia.

 

CAPITOLUL V

Secretariatul Consiliului tehnico-economic

 

Art. 11. - (1) Secretariatul CTE funcţionează ca microstructură de specialitate în cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri.

(2) Pentru fiecare proiect de investiţii cu caracter militar, Secretariatul CTE asigură, cu personal propriu, verificarea eligibilităţii documentaţiilor înaintate spre avizare, conform următoarelor criterii:

a) încadrarea obiectivului de investiţii cu caracter militar în politici/strategii/programe/acorduri;

b) dacă documentaţia depusă este completă şi întocmită conform conţinutului-cadru prevăzut în reglementările legale.

(3) în scopul analizării documentaţiilor tehnico-economice, Secretariatul CTE întocmeşte grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, ce va fi prezentată membrilor consiliului în mapa şedinţei de avizare.

Art. 12. - (1) Atribuţiile Secretariatului CTE sunt următoarele:

a) înregistrează documentaţiile propuse spre analiză şi avizare, trimise de directorul de program major;

b) verifică documentaţiile tehnico-economice din punctul de vedere ai conformităţii şi calităţii;

c) restituie solicitantului întreaga documentaţie, în situaţia depunerii unei documentaţii tehnico-economice incomplete;

d) elaborează ordinea de zi a şedinţei, pe care o prezintă spre aprobare secretarului CTE:

e) întocmeşte raportul pentru convocarea CTE, pe care îl înaintează, împreună cu ordinea de zi a şedinţei, spre aprobare preşedintelui CTE;

f) întocmeşte şi transmite convocarea de participare la şedinţa de avizare;

g) transmite fiecărui membru al CTE, în format electronic, pe adresa de INTRAM AN personală, ori comunică mapa cu documentele şedinţei, cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru convocare;

h) elaborează grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz;

i) redactează procesul-verbal cu concluziile fiecărei şedinţe de avizare, pe care îl prezintă pentru semnare tuturor membrilor prezenţi în sală la şedinţa de avizare;

j) întocmeşte avizul CTE, în baza concluziilor şedinţei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, şi îl prezintă spre semnare vicepreşedintelui CTE;

k) păstrează evidenţa documentaţiilor înaintate spre analiză şi avizare, precum şi evidenţa avizelor emise;

l) gestionează baza de date şi arhiva privind activitatea CTE;

m) repartizează structurilor implicate documentaţiile depuse, mai puţin nota de prezentare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament;

n) transmite directorului de program major avizul CTE privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie.

(2) în funcţie de complexitatea documentaţiei tehnico-economice, termenul de analiză şi întocmire de către Secretariatul CTE a grilei de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, este cuprins între 5 şi 10 zile lucrătoare.

Art. 13. - Mapa prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. g) conţine:

a) decizia preşedintelui de convocare a CTE;

b) ordinea de zi a şedinţei;

c) notele de prezentare elaborate de proiectanţi şi avizate de directorii de program major;

d) grila de analiza a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz;

e) fişele individuale de evaluare, al căror model-cadru este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament, care se completează de către fiecare membru al CTE pentru fiecare obiectiv de investiţii înscris în ordinea de zi şi se predau, semnate, la Secretariatul CTE, la sfârşitul şedinţei.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de avizare a Consiliului tehnico-economic

 

Art. 14. – (1) În vederea obţinerii avizului CTE, directorul de program major/beneficiar de investiţie transmite Secretariatului CTE, printr-o adresă oficială, documentaţia prevăzută la art. 4 pentru analiză, pentru a fi introdusă pe ordinea de zi.

(2) Documentaţia prevăzută la alin. (1), la faza studiu de prefezabilitate/fezabilitate/documentaţie de avizare, cuprinde următoarele documente:

a) studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie/studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiţii, întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) documentaţiile tehnico-economice încadrate în etapa a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, elaborate cu finanţare din alte surse de provenienţă decât bugetul de stat;

c) documentaţiile tehnico-economice în forma prevăzută de legislaţia în vigoare pentru proiecte NSIP în România;

d) certificatul de urbanism;

e) avizele şi acordurile preliminare obţinute conform prevederilor legale;

f) nota de prezentare, avizată de directorul de program major la momentul însuşirii documentaţiei tehnico-economice;

g) documente relevante privind sursele şi posibilităţile de finanţare şi altele similare;

h) decizia directorului de program major privind asigurarea sustenabilităţii financiare pentru proiectul imobiliar supus avizării.

(3) Membrii CTE pot, la cerere, înainte de data şedinţei, să consulte documentaţiile tehnico-economice complete prevăzute la alin. (2), înaintate spre analiză şi avizare, la sediul Secretariatului CTE.

(4) Documentaţia prevăzută la alin. (1), la faza modificării indicatorilor tehnico-economici iniţiali avizaţi, cuprinde următoarele documente:

a) memoriul tehnic justificativ;

b) devizul general actualizat.

Art. 15. - (1) Documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii înscrise pe ordinea de zi a şedinţei de avizare sunt prezentate de către proiectanţii elaboratori ai documentaţiilor supuse avizării şi de directorul de program major.

(2) Cu aprobarea preşedintelui/vicepreşedintelui CTE, în cadrul şedinţei pot fi supuse dezbaterii spre avizare documentaţii trecute pe ordinea de zi suplimentară.

(3) în şedinţa de avizare, în vederea clarificării aspectelor ridicate în cadrul acesteia, persoanele prevăzute în anexa nr. 1 răspund observaţiilor şi întrebărilor adresate de conducătorul şedinţei/membri/invitaţi.

Art. 16. - (1) Conducătorul şedinţei de avizare sintetizează observaţiile şi propunerile rezultate în urma discuţiilor şi supune aprobării concluziile membrilor CTE.

(2) Toate observaţiile, propunerile şi concluziile sunt consemnate în procesul-verbal al şedinţei de avizare.

(3) Procesul-verbal cu concluziile şedinţei de avizare este semnat de toţi membrii CTE prezenţi la şedinţă.

(4) Modelul procesului-verbal cu concluziile şedinţei este prezentat în anexa nr. 6 la prezentul regulament.

Art. 17. - Aprobarea sau respingerea documentaţiei se face prin votul a două treimi din totalul membrilor prezenţi.

Art. 18. - (1) în situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai consiliului, dar nu mai mult de o treime, votează împotrivă sau se abţin în legătură cu o anumită lucrare prevăzută pe ordinea de zi, aceştia semnează cu observaţii procesul-verbal cu concluziile şedinţei CTE.

(2) în situaţia în care mai mult de o treime votează împotrivă sau se abţin, documentaţia în cauză este respinsă fără posibilitatea de a mai fi introdusă spre dezbatere în CTE cu aceiaşi indicatori tehnico-economici.

(3) Membrii CTE răspund în solidar pentru deciziile adoptate în cadrul şedinţelor acestuia,

Art. 19. - (1) Pentru obţinerea avizelor/operarea modificărilor sau completărilor solicitate în cadrul şedinţei de avizare, asupra cărora directorul de program major îşi asumă responsabilitatea, termenul de soluţionare este cuprins între 5 şi 30 de zile lucrătoare, în funcţie de complexitatea problematicii de soluţionat, fără a mai fi necesară rediscutarea documentaţiei în cadrul următoarei şedinţe a CTE.

(2) După soluţionarea celor asumate, directorul de program transmite Secretariatului CTE documentele obţinute, urmând ca acesta să emită avizul.

(3) în situaţia în care, din motive independente de voinţa sa, directorul de program nu soluţionează problema în termenul prevăzut la alin. (1), documentaţia va fi repusă pe ordinea de zi a viitoarei şedinţe pentru a se decide în consecinţă.

Art. 20. - Pentru obiectivele de investiţii aprobate în cadrul şedinţei de avizare, Secretariatul CTE va emite avizul CTE în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării procesului-verbal cu concluziile şedinţei.

Art. 21. - Pentru fiecare şedinţă de avizare, în vederea arhivării, Secretariatul CTE deschide o mapă care cuprinde:

a) aprobarea preşedintelui/vicepreşedintelui CTE de convocare a membrilor consiliului;

b) ordinea de zi a şedinţei;

c) copiile invitaţiilor trimise;

d) procesul-verbal al şedinţei de avizare;

e) fişele individuale de evaluare.

Art. 22. - Pentru fiecare lucrare avizată, Secretariatul CTE deschide o mapă ce cuprinde:

a) nota de prezentare a lucrării;

b) grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz;

c) avizul CTE.

Art. 23. -- (1) în situaţia respingerii proiectului de investiţie imobiliară în şedinţa de avizare a CTE, prin grija Secretariatului CTE, documentaţia este înapoiată directorului de program major.

(2) Documentaţia tehnico-economică respinsă se casează, în urma aprobării, de către directorul de program major/unitatea militară utilizatoare, a cercetării administrative privind scăderea cheltuielilor din evidenţa contabilă, avizată potrivit legii.

Art. 24. - În cazul documentaţiilor neavizate înapoiate directorului de program, grila de analiză a conformităţii şi nota de prezentare se păstrează în arhiva Secretariatului CTE.

Art. 25. - (1) Procesul-verbal cu concluziile şedinţei CTE, elaborat de către Secretariatul CTE, este prezentat preşedintelui spre aprobare, numai după semnarea acestuia de către toţi membrii consiliului prezenţi la şedinţă.

(2) Argumentarea votului dat în şedinţă se motivează în fişa individuală de evaluare.

(3) După aprobarea procesului-verbal cu concluziile şedinţei CTE, Secretariatul CTE redactează avizele şi le prezintă vicepreşedintelui CTE spre semnare.

(4) Secretariatul CTE transmite avizele odată cu restituirea documentaţiilor prevăzute la art. 14.

 

CAPITOLUL VII

Conţinutul avizului Consiliului tehnico-economic

 

Art. 26. - (1) Avizul CTE certifică necesitatea şi oportunitatea investiţiei, compatibilitatea documentaţiei cu avizele şi acordurile prealabile, potrivit prevederilor legale.

(2) Avizul emis de CTE conţine, în anexă, caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii.

Art. 27. - Avizul se semnează de vicepreşedintele CTE, în două exemplare originale, iar anexa de secretarul CTE.

Art. 28. - Avizele se numerotează şi se înregistrează într-un registru special.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 29. - Orice modificări şi completări ce vor fi aduse actelor normative care au stat la baza elaborării prezentului regulament şi care îi sunt incidente se aplică aşa cum vor fi adoptate, fără alte precizări, până la modificarea regulamentului.

Art. 30. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

COMPONENŢA

Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

 

A. Participanţi cu drept de vot:

1. preşedinte:

- secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţi; vieţii personalului;

2. vicepreşedinte:

- şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri;

3. secretar:

- locţiitorul şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri;

4. membri:

- directorul Statului Major General;

- secretarul general;

- şeful Direcţiei financiar-contabile;

- şeful Direcţiei planificare integrată a apărării;

- şeful Direcţiei management resurse pentru înzestrare;

- şeful Direcţiei logistică;

- şeful Direcţiei structuri şi planificarea înzestrării;

- şeful Direcţiei comunicaţiilor şi informaticii;

- comandantul Comandamentului logistic întrunit;

- comandantul Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii;

- locţiitorii pentru resurse din statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei;

- şeful Centrului de studii şi proiectare construcţii militare;

- şeful Secţiei verificare documentaţii tehnice şi amenajări teritoriu din Direcţia domenii şi infrastructuri.

B. Participanţi fără drept de vot:

1. membrii Secretariatului CTE;

2. şefii secţiilor financiar-contabilă şi planificare programe imobiliare, patrimoniu imobiliar şi coordonare proiecte şi mentenanţă cazărmi, din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri;

3.1 invitaţi:

- delegaţi ai structurilor centrale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei sau similare, la analizarea documentaţiilor pentru acţiunile şi proiectele ai căror directori de program/beneficiari de folosinţă sunt;

- cadre de conducere, şefi de compartimente, specialişti şi economişti din cadrul Ministerului Apărării Naţionale/NATO sau altor ministere, precum şi autorii documentaţiilor supuse avizării;

- cadre didactice din învăţământul superior, academicieni, oameni de ştiinţă, cercetători şi alţi specialişti.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

- MODEL -

 

Direcţia domenii şi infrastructuri

 

Secretariatul CTE al Ministerului Apărării Naţionale

 

 

Aprob,

 

Secretarul Consiliului tehnico-economic

 

Locţiitorul şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri

 

GRILA DE ANALIZĂ

a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de Intervenţii

 

Numele proiectului:

Solicitant:

Codul proiectului:

Locaţia de implementare a proiectului: Durata proiectului:

Numărul proiectului:

 

Nr. crt.

Aspecte de verificat

Da

Nu

Nu este cazul

Observaţii

0

1

2

3

4

5

I.

Criterii generale privind conţinutul

 

 

 

 

1.

Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate:

 

 

 

 

- denumirea proiectului (titlul);

 

 

 

 

- denumirea obiectivului;

 

 

 

 

- numele beneficiarului;

 

 

 

 

- datele proiectantului;

 

 

 

 

- numărul proiectului/contractului/anul;

 

 

 

 

- faza de proiectare;

 

 

 

 

- data elaborării proiectului.

 

 

 

 

2.

Partea scrisă conţine lista cu semnături a reprezentantului legal şi a întregului colectiv de elaborare:

- numele şi datele de identificare ale proiectantului general, ale şefului de proiect complex (arhitect specialist/expert atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene), ale şefului de proiect (arhitect cu drept de semnătură atestat Ordinul Arhitecţilor din România), ale proiectanţilor de Specialitate, cu precizarea numelui, profesiei, calităţii/responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei.

 

 

 

 

3.

Există şi se respectă structura părţii scrise, conform prevederilor din legislaţia în vigoare, din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv anexa nr. 5 - Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii/respectiv anexa nr. 4 - Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate.

 

 

 

 

4.

Există şi se respectă structura capitolului Date generale:

 

 

 

 

- denumirea obiectivului de investiţii;

 

 

 

 

- amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

 

 

 

 

- titularul investiţiei;

 

 

 

 

- beneficiarul investiţiei;

 

 

 

 

- elaboratorul documentaţiei.

 

 

 

 

5.

Există şi se respectă structura capitolului Descrierea investiţiei

 

 

 

 

1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii:

 

 

 

 

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;

 

 

 

 

- valoarea de inventar a construcţiei, după caz;

 

 

 

 

- actul doveditor al forţei majore, după caz.

 

 

 

 

2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

 

 

 

 

- prezentarea a cel puţin două opţiuni;

 

 

 

 

- recomandarea expertului şi auditorului energetic asupra pachetului de soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.

 

 

 

 

6.

Există şi se respectă structura capitolului Date tehnice ale investiţiei:

 

 

 

 

1. Descrierea lucrărilor/măsurilor de bază şi a celor rezultate ca necesar de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază.

 

 

 

 

2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate.

 

 

 

 

3. Consumuri de utilităţi:

 

 

 

 

a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz, În situaţia executării unor lucrări de modernizare;

 

 

 

 

b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

 

 

 

 

7.

Există descrisă situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului (în cazul studiului de fezabilitate).

 

 

 

 

8.

Există şi se respectă structura capitolului Descrierea investiţiei (în cazul studiului de fezabilitate):

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul În care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz.

 

 

 

 

9.

Există şi se respectă structura capitolului referitor la datele tehnice ale investiţiei (în cazul studiului de fezabilitate):

a) zona şi amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului.

 

 

 

 

10.

Există şi se respectă structura capitolului Durata de realizare şi etapele principale: - graficul de realizare a investiţiei,

 

 

 

 

11.

Există şi se respectă structura capitolului Costurile estimative ale investiţiei;

 

 

 

 

1. valoarea totală cu detalierea pe structura Devizului general, conform anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

 

 

 

 

121.

Există şi se respectă structura capitolului Analiza cost-beneficiu (În cazul studiului de fezabilitate):

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2. analiza opţiunilor1);

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea netă actualizată, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

4. analiza economică2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea netă actualizată, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

 

1) Varianta zero (varianta Iară investiţie), varianta maximă (varianta cu investiţie maximă), varianta medie (varianta cu investiţie medie). Se va preciza varianta selectată.

2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore.

 

 

 

 

122.

Există şi se respectă structura capitolului Indicatori de apreciere a eficienţei economice (în cazul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii):

- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.

 

 

 

 

13.

Există şi se respectă structura capitolului Sursele de finanţare a investiţiei. Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

 

 

 

 

14.

Există şi se respectă structura capitolului Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

 

 

 

 

15.

Există şi se respectă structura capitolului Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

 

 

 

 

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri-luna, anul, 1 euro = .......... lei), din care:

- construcţii-montaj (C+M).

 

 

 

 

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II;

3. durata de realizare (luni).

 

 

 

 

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice).

 

 

 

 

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

 

 

 

 

16.

Sunt întocmite devizele pe obiect, conform Structurii devizului pe obiect - anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

17.

Există şi se respectă structura capitolului Avize şi acorduri de principiu, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

18.

Devizul general este elaborat conform legislaţiei în vigoare, anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi conţine costuri aferente tuturor intervenţiilor cuprinse în studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii.

 

 

 

 

19.

Există planşe pentru toate obiectele de investiţie, pentru toate specialităţile.

 

 

 

 

20.

Există planşe referitoare la:

 

 

 

 

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 -1:5000);

 

 

 

 

2. plan general (1:2000 -1:500);

 

 

 

 

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, sistematizare verticală, amenajare peisajeră, design interior, după caz, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

 

 

 

 

4. planuri speciale, profile longitudinale, profite transversale, după caz.

 

 

 

 

21.

Există planşe de releveu, care să prezinte evoluţia în timp şi/sau situaţia la momentul elaborării studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.

 

 

 

 

22.

Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş (cu format şi conţinut conform standardelor) şi semnăturile proiectanţilor,

 

 

 

 

23.

Planşele sunt stampilate şi semnate de:

şeful de proiect complex, expert/specialist;

şeful de proiect, cu ştampila pătrată de arhitect cu drept de semnătură.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul.

 

 

 

 

25.

Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicaţii.

 

 

 

 

 

II.

Criterii specifice privind aspectele calitative ale studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

 

 

 

 

1.

Există o corespondenţă între obiectele de investiţie din cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi cele descrise în cererea de finanţare.

 

 

 

 

2.

Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate specialităţile: arhitectură, rezistenţă, instalaţii interioare şi exterioare, reţele edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, amenajări peisajere, design interior, după caz.

 

 

 

 

3.

Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul cererii de finanţare, se va avea în vedere termenul-limită de implementare a proiectului, care nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de programare. Este corect estimat ca perioade de realizare, conform tehnologiilor de execuţie.

 

 

 

 

4.

Graficul de realizare a investiţiei respectă termenele-limită ale programului de finanţare.

 

 

 

 

5.

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi ale raportului de audit energetic, luându-se în calcul inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv al auditului energetic.

 

 

 

 

6.

Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenţii, pentru toate specialităţile, după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile recomandate prin acestea.

 

 

 

 

7.

Există şi se respectă prevederile din:

 

 

 

 

 

1. certificatul de urbanism;

 

 

 

 

 

2. avizele de principiu, obţinute până la data depunerii cererii de finanţare privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

 

 

 

 

 

3. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;

 

 

 

 

 

4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie, obţinute până la data depunerii cererii de finanţare.

 

 

 

 

8.

Planşele de specialităţi sunt corelate cu specificaţiile tehnice pentru specialităţi.

 

 

 

 

9.

La studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii partea scrisă este corelată cu partea desenată.

 

 

 

 

10.

Există corelare între devizul general şi devizele pe obiecte.

 

 

 

 

 

Documentaţia va fi returnată în cazul în care, în urma solicitării de clarificări, se bifează cu NU la unul dintre următoarele criterii:

 la pct. I, criteriile 3, 11.1. 18;

 la pct. II, criteriile 5, 6, 7.

În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii, în urma solicitării de clarificări, documentaţia nu se va respinge, ci se vor formula recomandări de îmbunătăţire a documentaţiei tehnico-economice.

 

CLARIFICĂRI SOLICITATE

DA 

NU 

 

CONCLUZII

 

:

 

Întocmit:

Data:

Gradul, numele şi prenumele:

Semnătura:

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

- MODEL –

 

Direcţia domenii şi infrastructuri

Secretariatul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

 

AVIZ

Nr. ............ din .....................

 

Temei legal: Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

 

- AVIZEAZĂ FAVORABIL -

 

Denumirea obiectivului de investiţii ........................................................

Faza ........................................................

Director de program major

.................................................................

 

Observaţii la documentaţia avizată (după caz) .................................................................

 

Vicepreşedintele consiliului tehnico-economic, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri,

.........................................................................................................................................................

 

Anexă la Avizul nr. ............

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

 

Denumirea ........................................................

Beneficiar de folosinţă ........................................................

Amplasament ........................................................

 

Indicatorii tehnico-economici

 

 

mii lei, fără TVA

mii lei, cu TVA

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI

 

 

din care C + M

 

 

 

 

 

Capacităţi (indicatori tehnici):

 

 

-

 

 

-

 

 

Durata de realizare a investiţiei ........................................................

 

 

Secretarul Consiliului tehnico-economic,

 

 

Locţiitorul şefului direcţiei domenii şi infrastructuri,

 

 

.............................................................................................................

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

- MODEL –

 

 

De acord

 

Director de program major

 

NOTĂ DE PREZENTARE

 

1. Date generale: ........................................................

Obiectiv de investiţii ........................................................

Ordonator principal de credite ........................................................

Beneficiar ........................................................

Proiectant ........................................................

Proiect nr. ............................ /faza ........................................................

Amplasamentul obiectivului: ........................................................

2. Indicatorii tehnico-economici:

2.1. Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) ....................., din care C + M (cu TVA) .....................

2.2. Cost specific ........................................................

2.3. Capacităţi ........................................................

2.4. Durata de realizare a investiţiei ........................................................

3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:

- scurtă prezentare a domeniului în care este încadrat obiectivul de investiţie şi a cerinţelor actuale şi de viitor ale acestui domeniu, din care să rezulte necesitatea investiţiei;

- justificarea necesităţii realizării obiectivului de investiţii, cu încadrarea în politicile pe termen scurt, mediu şi lung locale/sectoriale/naţionale/regionale/europene şi în strategia pe termen scurt, mediu şi lung a ordonatorului principal de credite, cu precizarea capitolului din strategie;

- cuprinderea în programe, proiecte; aliniere la cerinţele europene;

- actul legislativ nou-apărut care favorizează realizarea investiţiei;

- acorduri internaţionale care obligă partea română la această investiţie;

- locuri de muncă nou-create pe perioada realizării şi în timpul exploatării obiectivului de investiţii;

- justificarea oportunităţii investiţiei: includerea în acorduri de finanţare, în programe prioritare, a unor surse noi de finanţare care favorizează investiţia.

4. Conţinutul documentaţiei: .....................

4.1. Descrierea investiţiei: .....................

- date tehnice privind amplasamentul şi terenul pe care se amplasează proiectul de investiţii. În cazul documentaţiilor de avizare pentru lucrări de intervenţii se vor prezenta şi situaţia existentă, concluziile raportului de expertiză tehnică şi concluziile auditului energetic;

- prezentarea soluţiilor adoptate în corelaţie cu normele şi normativele în vigoare ce definesc domeniul (normative de funcţionare, studii de trafic, legi, standarde, manuale de proceduri);

- prezentarea investiţiei şi a caracteristicilor principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii noi, în conformitate cu prevederile normelor şi normativelor privind stabilitatea construcţiilor şi asigurarea energetică. În cazul documentaţiilor de avizare pentru lucrări de intervenţii: descrierea lucrărilor şi a soluţiilor de intervenţie, cu prezentarea caracteristicilor principale îmbunătăţite prin aplicarea proiectului;

- situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum;

- concluziile evaluării impactului de mediu şi soluţii alternative de producere a energiei necesare funcţionării obiectivului, după caz.

4.2. Costurile estimative:

- valoarea totală şi C + M (cu TVA), cu detalierea pe structura devizului general;

- indicatori de eficienţă tehnico-economică.

4.3. Avize şi acorduri:

- lista avizelor şi acordurilor obţinute conform prevederilor legale (inclusiv avizul ordonatorului principal de credite).

5. Surse de finanţare:

- valoarea totală (cu TVA) a investiţiei: .....................;

- sursa de finanţare (buget de stat, buget local, fonduri externe, credite, alte surse legal constituite) şi valoarea (valoric şi procentual): .....................

 

Proiectant,

Beneficiar,

........................................................

........................................................

(instituţie, funcţie şi nume)

(unitatea militară utilizatoare, funcţie şi nume)

 

NOTĂ:

- valoarea investiţiei se va prezenta actualizată;

- se vor anexa la nota de prezentare: devizul general şi anexa indicatori, semnate de beneficiar şi proiectant;

- se vor anexa avizele şi acordurile în copii lizibile, inclusiv copii ale cererilor făcute pentru obţinerea acestora.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

- MODEL –

 

Direcţia domenii şi infrastructuri

Secretariatul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

Şedinţa din data de ..........................

 

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE

 

Obiectiv de investiţii: ........................................................

Observaţii privind:

1. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi încadrarea în programe/strategii:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2. Soluţia tehnică aleasă şi respectarea normelor şi normativelor în vigoare:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

3. Evaluarea lucrărilor şi devizul general şi finanţarea lucrărilor:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

4. Avize şi acorduri:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Concluzii şi propuneri:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

Membru

Semnătura

 

........................................................

........................................................

 

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

- MODEL –

 

Direcţia domenii şi infrastructuri

 

Secretariatul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

 

 

Avizat,

 

Preşedinte/Vicepreşedinte

 

........................................................

 

(conducătorul şedinţei de avizare)

 

PROCES-VERBAL Nr. ................

al şedinţei de avizare din ......................

 

1. Concluzii şi propuneri ale şedinţei de avizare

 

Nr. crt.

Codul proiectului/ Denumirea obiectivului

Concluzii

Votul membrilor

1.

 

AVIZAT/NEAVIZAT

fără observaţii/cu observaţii/ cu recomandări/cu observaţii şi recomandări/cu modificări/cu completări cu modificări şi completări

1.

2.

.....

10.

11.

.......

2.

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

.....

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

.....

 

2. Participanţi la şedinţa de avizare:

2.1. Membri cu drept de vot:

1.

2.

....

....

14.

15.

....

....

2.2. Invitaţi:

1.

2.

....

11.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2017

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna septembrie 2017 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark* în valoare nominală totală de 3.500 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 405 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 2.339.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2017

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna septembrie 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1718CTN0E9

04.09.2017

06.09.2017

07.03.2018

182

800.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016, pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – (d x r ) / 360

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y= randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca sumă împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip Benchmark lansate în luna septembrie 2017

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna septembrie 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de ani

Rata cuponului

-% -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitate de referinţă

- lei -

Valoare

nominală SSON

- lei -

R01320DBN022

07.09.2017

08.09.2017

11.09.2017

29.04.2020

7

2,63

5,75

212,67

500.000.000

75.000.000

RO1227DBN011

11.09.2017

12.09.2017

13.09.2017

26.07.2027

15

9,87

5,80

77.86

200.000.000

30.000.000

RO1624DBN027

14.09.2017

15.09.2017

18.09.2017

29.04.2024

7

6,62

3,25

63,22

500.000.000

75000.000

RO1419DBN014

18.09.2017

19.09.2017

20.09.2017

24.06.2019

5

1,76

4,75

57,26

500.000.000

75,000.000

RO1720DBN072

21.09.2017

22.09.2017

25.09.2017

26,10.2020

3

3,09

2,30

105,23

500.000.000

75.000.000

RO1722DBN045

25.09.2017

26.09.2017

27.09.2017

08.03.2022

5

4,45

3,40

94,55

500.000.000

75.000.000

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei; ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei. *)


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

R01320DBN022

287/01.03.2013

Martie 2013

RO1227DBN011

107/30.01.2012

Februarie 2012

RO1624DBN027

1169/28.07.2016

August 2016

RO1419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014

R01720DBN072

1176/28.07.2017

August 2017

RO1722DBN045

356/27.02.2017

Martie 2017

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

t - rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8 . - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.