MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 716/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 716         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 septembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.024/1.582/934. - Ordin al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

 

1.536. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.024 din 20 iulie 2017

Nr. 1.582 din 18 august 2017

Nr. 934 din 16 august 2017

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea

Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi anexele 1.1 „Anexa angajator” şi 1.2 „Anexa asigurat” la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” şi Anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” fac parte integrantă din formularul de la alin. (1).

(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-6.

(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) este o declaraţie de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 3. - Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 147 alin. (1), (2), (12) şi (13), art. 169 alin. (1) şi (2), art. 191 alin. (1), art. 200 alin, (1), art. 208 alin. (1), art. 215 alin. (1) şi art. 220 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Art. 4. - Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care au fost acordate cumulat sume aferente perioadelor fiscale începând cu data de 1 ianuarie 2016, potrivit art. 146 alin. (10) şi (11), art. 168 alin. (10) şi art. 199 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuţiile sociale, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.

Art. 7. - Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate şt structurile subordonate sau cele care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ministrul sănătăţii,

Daniela Pescaru,

Lia-Olguţa Vasilescu

Florian-Dorel Bodog

secretar de stat

 

 

 

ANEXA Nr. 1

 

112

 

DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE

 

 

 

 

Perioada de raportare

 

 

Lună

 

An

 

 

 

Declaraţie rectificativă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/ hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie depusă ca urmare a unei inspecţii fiscale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală:

 

art. 105 alin.(6) lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art.105 alin.(6) lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie depusă potrivit art.90 alin.(4) din Codul de procedură fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul de identificare fiscală al succesorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art.146 alin.(10) şi (11), art.168 alin.(10) şi art.199 alin.(8) din Codul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii /solde/pensii sau diferenţe de pensii stabilite prin lege, potrivit art. 146 alin.(91), art.147 alin. (31), art.168 alin. (71), art. 169 alin. (31) şi (32), aii.190 alin. (9), art. 191 alin. (21), art.199 alin. (71), art.200 alin. (21), art.207alin. (7), art.208 alin. (21), art. 214 alin. (5) şi art.215 alin. (21) din Codul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod 14.13.01.01/d.u

 

112

 

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire

 

Adresă domiciliu fiscal

 

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

SECŢIUNEA - Creanţe fiscale

 

Nr. crt.

Denumire creanţă fiscală

Suma

 

Cod bugetar

 

l. Datorată

 

2. Deductibilă

 

3. De plată (rd. l - rd. 2)

 

Total obligaţii de plată

 

 

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

Nume

 

Prenume

 

 

Semnătura şi ştampila

Funcţia/calitatea

 

 

Loc rezervat autorităţii competente

 

Număr de înregistrare

 

Data

 

 

Număr de operator de date cu caracter personal 759

 

Cod 14.13.01.01/d.u

 

ANEXA Nr. 1.1

 

Anexa angajator

 

SECŢIUNEA A - Alte date de identificare a plătitorului

 

Număr ordine registrul comerţului

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

Cod CAEN

 

 

 

 

Adresă sediu social

 

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Casa de asigurări de sănătate angajator

 

 

Tarif de risc (%)

 

Datorează contribuţii accidente de muncă D/N

 

 

SECŢIUNEA B - Indicatori statistici

 

1

Număr de asiguraţi şomaj

 

2

Număr de asiguraţi concedii şi indemnizaţii

 

3

Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează CAS

 

4

Total fond de salarii brute

 

5

Număr salariaţi

 

 

SECŢIUNEA C

C.1. Condiţii de muncă

 

 

Nr. crt.

Condiţii de muncă

Total venit realizat

Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform O.U.G. nr. 158/2005

Scutiri angajator

Contribuţie CAS - angajator

1

normale

 

 

 

 

2

deosebite

 

 

 

3

speciale

 

 

 

4

alte condiţii

 

 

 

5

TOTAL

 

 

 

 

 

6

Bază calcul punctaj şomaj tehnic beneficiar de scutire

 

7

Total sumă de recuperat de angajator de la BASS, aferentă lunii de raportare

 

8

Total sumă de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferentă lunii de raportare

 

 

C.2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Tip indemnizaţie

Nr. cazuri

Total zile prestaţii

Zile prestaţii suportate de angajator

Zile prestaţii suportate din FNUASS

Suma suportată de angajator

Suma suportată din FNUASS

1

Incapacitate temporară de muncă

 

 

 

 

 

 

2

Prevenire îmbolnăvire

 

 

 

 

 

 

3

Sarcină şi lăuzie

 

 

 

 

4

Îngrijire copil bolnav

 

 

 

 

5

Risc maternal

 

 

 

 

6

Total

 

 

7

Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii, calculate la fond salarii

 

8

Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBP

 

9

Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii

 

10

Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii

 

11

Total sumă recuperată de angajator din contribuţia lunii curente

 

12

Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii

 

13

Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

C.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 

Nr. crt.

Tip indemnizaţie

Număr cazuri

Zile prestaţii

Sumă totală accidente de muncă

Sumă suportată din FAAMPB

1

Incapacitate temporară de muncă

 

 

 

 

2

Trecerea temporară la alt loc de muncă

 

 

 

 

3

Reducerea timpului de lucru

 

 

 

 

4

Cursuri de calificare şi reconversie profesională

 

 

 

 

5

Total

 

 

 

Ajutoare de deces

Număr cazuri

 

Sumă

 

 

C.4. Sumă scutită din contribuţia la şomaj a angajatorului potrivit prevederilor legale în vigoare

 

 

C.5. Subvenţii/ scutiri/ reduceri (din bugetul asigurărilor pentru şomaj)

 

Nr. crt.

Subvenţie/scutire/reducere

Sumă de recuperat din contribuţia datorată

Sumă de restituit de la AJOFM/AMOFM

1

 

 

 

 

 

 

C.6. Contribuţie şomaj datorată de angajator

Bază de calcul

Contribuţie

 

 

 

C.7. Contribuţie fond de garantare datorată de angajator

Bază de calcul

Contribuţie

 

 

 

Secţiunile D şi E se completează numai de instituţii asimilate angajatorilor

SECŢIUNEA D - Indicatori statistici

 

1

Număr de asiguraţi şomaj

 

2

Număr de asiguraţi (concedii şi indemnizaţii )

 

3

Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează CAS

 

4

Total indemnizaţii de şomaj

 

 

SECŢIUNEA E

E.1. Condiţii de muncă

 

Condiţii de muncă

Total venit realizat

Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei cf. O.U.G. nr. 158/2005

Contribuţie CAS – angajator

normale

 

 

 

 

E.2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Nr. crt.

Tip indemnizaţie

Nr. cazuri

Total zile prestaţii

Zile prestaţii suportate din FNUASS

Sumă suportată din FNUASS

1

Incapacitate temporară de muncă

 

 

 

 

2

Prevenire îmbolnăvire

 

 

 

 

3

Sarcină şi lăuzie

 

 

 

 

4

îngrijire copil bolnav

 

 

 

 

5

Risc materna 1

 

 

 

 

6

Total

 

7

Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la total indemnizaţii

 

8

Total contribuţii concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBP

 

9

Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii

 

10

Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii

 

11

Total sumă recuperată de instituţia asimilată angajatorului din contribuţia lunii curente

 

12

Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii

 

13

Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

E.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 

Nr. crt.

Tip indemnizaţie

Număr cazuri

Zile prestaţii

Sumă totală accidente de muncă

Sumă suportată din FAAMBP

1

Incapacitate temporară de muncă

 

 

 

 

2

Trecerea la alt loc de muncă

 

 

 

 

3

Reducerea timpului de lucru

 

 

 

 

4

Cursuri de calificare şi reconversie profesională

 

 

 

 

5

Total

 

 

 

Ajutoare de deces

Număr cazuri

 

Sumă

 

 

 

 

SECŢIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare

F.1. Sediu principal

Suma de plată

 

 

F.2. Sedii secundare

 

Nr. crt.

Cod de înregistrare fiscală sediu secundar

Sumă de plată

 

 

 

...

....

...

 

SECŢIUNEA G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate

 

Date de identificare persoană decedată

Certificat de deces

Date de identificare  ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces

Cuantumul ajutorului de deces

CNP

Nume şi prenume

Serie şi număr

Data decesului

CNP

Nume şi prenume

 

ANEXA Nr. 1.2

 

Anexa asigurat

 

DATE DE IDENTIFICARE A ASIGURATULUI

 

Nr. crt.

 

 

 

 

CNP/NIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNP/NIF anterior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume

 

Nume anterior

 

Prenume

 

Prenume anterior

 

 

Data intrării în categoria de asigurat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ieşirii din categoria de asigurat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de asigurări de sănătate a asiguratului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurat/neasigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurat în sistemul de asigurări pentru şomaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană scutită de la plata impozitului pe venit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALII COASIGURAŢI

 

Tip coasigurat

CNP/C1S

Nume

Prenume

Părinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Părinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA A

 

1

Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă

 

2

Pensionar

 

3

Tip contract de muncă din punct de vedere al timpului de lucru

 

4

Ore normă zilnică contract

 

5

Ore lucrate efectiv în lună

 

6

Ore suspendate în lună

 

7

Total zile lucrate

 

8

Bază Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE

 

9

Bază Contribuţie Individuală ŞOMAJ

 

10

Contribuţie Individuală ŞOMAJ

 

11

Bază Contribuţie Individuală SĂNĂTATE

 

12

Contribuţie Individuală SĂNĂTATE

 

13

Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE

 

14

Baza de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare

 

 

SECŢIUNEA B

B.1. Contract / Contracte de muncă sau/si somai tehnic beneficiar de scutire

 

1

Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă

 

2

Pensionar

 

3

Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru

 

4

Ore normă zilnică contract

 

5

Orc lucrate efectiv în luna

 

6

Ore suspendate lună

 

7

Din care ore şomai tehnic în lună, beneficiare de scutire

 

8

Total zile lucrate

 

9

Zile şomaj tehnic beneficiare de scutire

 

10

Baza de calcul la contribuţia individuală ŞOMAJ

 

11

Baza de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare

 

 

B.1.1..Scutiri la plată

 

1

Motiv scutire

 

2

ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ŞOMAJ

 

3

ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE

 

4

ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE în condiţii normale de muncă

 

5

ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE în condiţii deosebite de muncă

 

6

ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE în condiţii speciale de muncă

 

7

ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ŞOMAJ

 

8

ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE

 

9

ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii normale de muncă

 

10

ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii deosebite de muncă

 

11

ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii speciale de muncă

 

 

B.2. C.N.P.P. - Condiţii de muncă

 

1

Indicativ condiţii speciale

 

2

Zile lucrate în condiţii normale

 

3

Zile lucrate în condiţii deosebite

 

4

Zile lucrate în condiţii speciale

 

5

Zile lucrate în alte condiţii

 

6

Baza Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE - condiţii normale

 

7

Baza Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE – condiţii deosebite

 

8

Baza Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE - condiţii speciale

 

9

Baza Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE - alte condiţii

 

 

B.3. Indemnizaţii Asigurări Sociale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l58/2005, cu modificările şi completările ulterioare sau Prestaţii conform Legii nr.346/2002, republicată

 

1

Zile Indemnizaţii în condiţii normale

 

2

Zile Indemnizaţii în condiţii deosebite

 

3

Zile Indemnizaţii în condiţii speciale

 

4

Zile Indemnizaţii în alte condiţii

 

5

Total zile lucrătoare concediu medical (conform O.U.G. nr. 158/2005)

 

6

Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă

 

7

Zile prestaţii suportate din FAAMBP

 

8

Zile de concediu fără plată indemnizaţie pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri

 

9

Bază de calcul a CAS aferentă indemnizaţiilor (conform O.U.G. nr. 158/2005) asigurat

 

10

Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002)

 

11

Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată din FAAMBP

 

12

Total venit asigurat din indemnizaţii /prestaţii

 

13

Total indemnizaţie sănătate suportată de angajator (cf. O.U.G. nr. 158/2005)

 

14

Total indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS

 

 

B.4. Centralizator

 

1

Total zile lucrate

 

2

Total zile şomai tehnic beneficiare de scutire

 

3

Bază Contribuţie Individuală ŞOMAJ

 

4

Contribuţie Individuală ŞOMAJ

 

5

Bază Contribuţie Individuală SĂNĂTATE

 

6

Contribuţie Individuală SĂNĂTATE

 

7

Bază Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE

 

8

Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE

 

9

Baza de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare

 

 

SECŢIUNEA C.

C. - Raportări pentru asiguraţi, completate de alte entităţi asimilate angajatorului

 

 

1

Tip asigurat alte entităţi asimilate

 

2

Zile

 

3

Total zile concediu medical (conform O.U.G. nr. 158/2005)

 

4

Zile concediu medical pentru accidente de muncă

 

5

Zile prestaţii suportate din FAAMBP

 

6

Bază Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE neplafonată

 

7

Prestaţii pentru accidente de muncă

 

8

Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată din FAAMBP

 

9

Bază Contribuţie Individuală ŞOMAJ

 

10

Contribuţie Individuală ŞOMAJ

 

1]

Baza Contribuţie Individuală SĂNĂTATE

 

12

Contribuţie Individuală SĂNĂTATE

 

13

Bază Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată

 

14

Contribuţie Individuală ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

SECŢIUNEA D. Concedii medicale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 modificările şi completările ulterioare

 

1

Seria certificatului de concediu medical

 

2

Numărul certificatului de concediu medical

 

3

Scria certificatului de concediu medical iniţial

 

4

Numărul certificatului de concediu medical iniţial

 

5

Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)

 

6

Dată început valabilitate concediu medical

 

7

Dată încetare valabilitate concediu medical

 

8

Codul numeric personal al copilului/Cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate

 

9

Codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical

 

10

Locul de prescriere a certificatului medical

 

11

Cod de urgenţă medico-chirurgicală

 

12

Cod boală infectocontagioasă grupa A

 

13

Numărul avizului medicului expert

 

14

Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate de angajator

 

15

Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din FNUASS

 

16

Total Zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical

 

17

Suma veniturilor din ultimele 6 luni

 

18

Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni

 

19

Media zilnică a bazei de calcul

 

20

Indemnizaţie sănătate suportată de angajator

 

21

Indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS

 

22

Dată aviz direcţia de sănătate publică

 

 

SECŢIUNEA E - Date privind impozitul pe venit

E.1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază

 

1

Venit brut

 

2

Contribuţii sociale obligatorii

 

3

Număr persoane aflate în întreţinere

 

4

Deduceri personale

 

5

Alte deduceri

 

6

Venit bază de calcul al impozitului

 

7

Impozit reţinut

 

 

E.2. Alte venituri din salarii

 

1

Venit brut

 

2

Contribuţii sociale obligatorii

 

3

Venit bază de calcul al impozitului

 

4

Impozit reţinut

 

 

E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit

 

1

Secţiunea

 

2

Tip asigurat

 

3

Funcţie de bază

 

4

Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)

 

5

Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună început

 

6

Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună sfârşit

 

7

Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada = A)

 

8

Venit brut

 

9

Contribuţii sociale obligatorii

 

10

Contravaloarea tichetelor de masă

 

11

Număr persoane aflate în întreţinere

 

12

Deduceri personale

 

13

Alte deduceri

 

14

Venit bază de calcul al impozitului

 

15

Impozit reţinut

 

 

15.1 Impozit reţinut final

 

16

Suma încasată

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Nomenclatorul „Creanţe fiscale”

 

Nr. crt.

Denumire creanţă fiscală

Temei legal

1

Impozit pe venitul din salarii

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

2

Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

3

Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

4

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată

5

Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

6

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată

7

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

8

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

9

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportat de angajator, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

10

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

11

Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, de indemnizaţia pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, respectiv de indemnizaţia pe perioada concediului de acomodare

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare

12

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

13

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată pentru persoanele aflate în şomaj

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

14

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

15

Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinuta de la asiguraţi

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

16

Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

17

Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare

18

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice care beneficiază de ajutor soci ai

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

19

Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, respectiv străini aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii, declaraţi de Ministerul Afacerilor Interne

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

20

Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele fizice care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

21

Contribuţia de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

22

Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

23

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională suportată din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

24

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

25

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

26

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obţinute dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

27

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

28

Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

30

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

32

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obţinute dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

ANEXA Nr. 3

 

Nomenclatorul „Subvenţii/Scutiri/Reduceri”

 

Valoare

Explicaţie

1

Subvenţii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

2

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

3

Subvenţii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

4

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

6

Subvenţii conform art. 934 şi art. 936 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (sau subvenţii conform art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare, pentru angajatorii care mai pot beneficia, în condiţiile legii, de aceste subvenţii)

7

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator conform art. 93 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

8

Subvenţii conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare

10

Subvenţii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare

11

Subvenţii conform art. 28 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de cotizare pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare

 

ANEXA Nr. 4

 

Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului”

 

Valoare

Explicaţie

Contribuţii sociale aferente tipului de asigurat

CAS

CASS

ŞOMAJ

CCI

Fond de risc şi accidente

Fond de garantare

1

Personal monahal al cultelor recunoscute, declarat de Secretariatul de Stat pentru Culte

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

2

Şomer, declarat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti

Da

Da

Nu

Da

Da, pe durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii

Nu

4

Persoane fizice care beneficiază de ajutor social declarate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

5

Persoane care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de indemnizaţia pe perioada concediului de acomodare

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

6

Persoane care beneficiază de indemnizaţia pentru copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

7

Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, declarate de Ministerul Justiţiei

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

8

Persoane fizice care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoane care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, declarate de Ministerul Justiţiei

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

9

Persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, respectiv străini aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii, declaraţi de Ministerul Afacerilor Interne

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

10

Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, declarate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

11

Asiguraţi preluaţi de casele teritoriale de pensii de la unităţile în faliment, precum şi persoane preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, şi de către casele sectoriale de pensii

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

13

Soţ/Soţie pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat de unităţile trimiţătoare

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

14

Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice, declaraţi de unităţile trimiţătoare

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

15

Persoane disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, declarate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

16

Persoane, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, declarate de autorităţile administraţiei publice locale

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

17

Persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

22

Persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică Contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

26

Persoane fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă, plăţii şi declarării contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

27

Persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

 

ANEXA Nr. 5

 

Nomenclatorul „Tip asigurat”

 

Valoare

Tip asigurat

Contribuţii sociale aferente tipului de asigurat

CAS

CASS

ŞOMAJ

CCI

Fond de risc şi accidente

Fond de garantare

1

Salariat

Da

Da

Da

Da

Da

Da

1.1

Personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate prevăzute prin hotărâre a Guvernului

Da

Da

Da

Da

Da

Nu

2

Salariat militar, inclusiv personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care îndeplinesc condiţiile pentru pensionare, precum şi cei care nu îndeplinesc condiţiile pentru pensionare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale conform art. 157 alin. (1) lit. r) şi s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

3

Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor

 

 

 

 

 

 

3.1

- Persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii

Da

Da

Da

Da

Da

Nu

3.2

- Consilierii locali, consilierii judeţeni şi al municipiului Bucureşti

Da

Da

Da

Da

Da

Nu

3.3

- Persoane alese în cadrul persoanelor juridice, fără scop patrimonial, respectiv persoanele alese în consiliul de administraţie/comitetul director/consiliul superior, comitetul executiv/biroul permanent, comisia de disciplină şi altele asemenea

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

3.4

- Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege

Da

Da

Da

Da

Da

Nu

3.5

- Administratori ai societăţilor şi manageri cu contract de management, care primesc sume din profitul unităţii, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

3.6

- Salariaţi care primesc sume pentru participarea la profit, potrivit legii, cu excepţia sumelor care se acordă ulterior încetării CIM

Da

Da

Da

Da

Da

Nu

3.7

- Persoane care încasează indemnizaţii lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

3.8

- Persoane care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate

Da

Nu

Da, în situaţia în care plata indemnizaţiei se suportă de angajator conform legii

Da

Da

Nu

3.9

- Persoane care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, ca urmare a unui accident de muncă

Nu

Da

Da, în situaţia în care plata indemnizaţiei se suportă de angajator conform legii

Da

Nu

Nu

3.10

- Persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice şi respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice

Da

Da

Nu

Da

Da

Da

3.11

- Persoane care realizează venituri aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite ori de accidente în afara muncii şi perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii

Da

Da

Nu

Da

Da

Da

3.12

- Reprezentanţi în organisme tripartite, potrivit legii

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

4

Membri ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum şi membri în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea: preşedinţii asociaţiilor de proprietari sau alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociaţiilor de proprietari

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

5

Persoane disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii acordate în baza contractului colectiv sau individual de muncă, suportate din fondul de salarii

Da

Da

Nu

Nu

Da

Nu

6

Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie

- Administratorii, membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere şi comitetului consultativ, precum şi reprezentanţii statului sau reprezentanţii membrilor consiliului de administraţie, fie în adunarea generală a acţionarilor, fie în consiliul de administraţie, după caz.

Da

Da

Nu

Da

Nu

Nu

7

Persoane care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii

Da

Da

Da

Da

Da

Nu

8

Persoane care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii

Nu

Da

Da

Da

Nu

Nu

 

ANEXA Nr. 6

 

Nomenclatorul „Indicativ condiţii speciale”

 

 

Valoare

Explicaţie

1

Conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

2

Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, zona I radiaţii

3

Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, zona II radiaţii

4

Conform art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

5

Conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

6

Conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

7

Conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

ANEXA Nr. 7

 

Instrucţiuni de completare

a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

 

Declaraţia se completează de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau sunt asimilate acestora prevăzute la art. 136 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la care îşi desfăşoară activitatea sau beneficiază de concediul medical şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b), de către entităţile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2), art. 153 alin, (1) lit. f)-o) din aceeaşi lege, precum şi de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

În situaţia persoanelor prevăzute la art. 151 alin. (9) şi art. 174 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă a contribuţiilor sociale, declararea se face de către plătitorul de venit.

Declaraţia se completează şi de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (12) şi (13), art. 168 alin, (2), art. 169 alin. (1), art. 191 alin. (1), art. 200 alin. (1), art. 208 alin. (1) şi art. 215 alin. (1) din Codul fiscal, care au obligaţia să depună declaraţia şi să achite contribuţiile sociale ale angajatorului şi pe cele individuale, potrivit legii.

I. Depunerea declaraţiei:

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează şi se depune de plătitorii de impozite şi contribuţii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile de plată cuprinse în anexa nr. 2 - Nomenclatorul „Creanţe fiscale” la ordin.

Termenul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se depune:

- trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 147 alin. (4) din Codul fiscal şi nu au optat pentru depunerea lunară a declaraţiei;

- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare de ceilalţi angajatori şi entităţi asimilate angajatorului, precum şi de persoanele prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal;

- creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlineşte la 25 decembrie, se declară până la data de 21 decembrie, în situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

Atenţie! Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.

Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaraţia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calităţii de asigurat, în acest caz, declaraţia/declaraţiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a două a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declaraţia pentru luna a treia.

Organul fiscal competent:

Organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii

Modul de depunere:

1. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform legii.

Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul/împuternicitul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

2. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro

II. Completarea declaraţiei

A. Anexa nr. 1 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” la ordin

1. Caseta „Perioada de raportare

În rubrica „Lună” se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia (de exemplu:

01 pentru luna ianuarie).

„Anul” pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2016).

2. a) Caseta „Declaraţie rectificativă”- se bifează cu X în situaţia în care rectificarea declaraţiei se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entităţii asimilate angajatorului.

b) Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii” - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, precum şi a unor sume reprezentând pensii sau diferenţe de pensii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii

c) Caseta „ Declaraţie depusă ca urmare a unei inspecţii fiscale”- se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se depune în urma unei inspecţii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligaţiilor fiscale din oficiu, de organul fiscal competent, după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. În situaţia în care se depune declaraţie rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) caseta „Declaraţie rectificativă”.

d) Caseta „Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală”- se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se depune după anularea rezervei verificării ulterioare în condiţiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau în situaţia în care prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligaţii de plată reprezentând venituri sau diferenţe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligaţii fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură fiscală. În situaţia în care se depune declaraţie rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) caseta „Declaraţie rectificativă”.

e) Caseta „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală”- se bifează cu X în situaţia îndeplinirii, de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situaţie se înscrie codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea „Date de identificare a plătitorului”, la rubrica „cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

f) Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) şi (11), art. 168 alin. (10) şi art. 199 alin. (8) din Codul fiscal”- se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării cumulat a unor sume, reprezentând:

- indemnizaţii de şomaj, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul de asigurări sociale, precum şi de sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- sume reprezentând ajutor social, indemnizaţii de şomaj, venituri din pensii, precum şi indemnizaţii pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţii pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia pe perioada concediului de acomodare;

- indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate acordate în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

g) Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde/pensii sau diferenţe de pensii stabilite prin lege, potrivit art. 146 alin. (91), art. 147 alin. (31), ari. 168 aţin. (71), art. 169 alin. (31) şi (32), art. 190 alin. (9), art. 191 alin. (21), art. 199 alin. (71), art. 200 alin. (21), art. 207 alin. (7), art. 208 alin. (21), art. 214 alin. (5) şi art. 215 alin. (21) din Codul fiscal”- se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde/pensii sau diferenţe de pensii stabilite prin lege.

Rectificarea declaraţiei

2.1. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

2.2. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:

- corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi;

- modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;

- modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi/sau punctajul asiguratului în sistemul public de pensii şi/sau stagiile de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi/sau cuantumul indemnizaţiei de şomaj care se calculează în conformitate cu dispoziţiile legale, inclusiv pentru situaţia când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asiguraţi sau în cazul în care asiguratul/asiguraţii a/au fost înregistrat/înregistraţi fără temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări;

- corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

2.3. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.

2.4. Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

2.5. În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal şi normelor de aplicare a acestuia.

2.6. Pentru contribuţiile sociale, în situaţiile în care au fost acordate sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/executorii, precum şi în situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.

- Pentru contribuţiile sociale, în situaţiile în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde/pensii sau diferenţe de pensii stabilite prin lege, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.

2.7. În situaţia în care, ca urmare a inspecţiei fiscale, au fost stabilite diferenţe de contribuţii sociale, contribuabilii au obligaţia rectificării declaraţiei pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferenţe, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.

Secţiunea „Date de identificare a plătitorului”

Caseta ,,Cod de identificare fiscală”- se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Funcţia/ Calitatea” din formular se înscrie „împuternicit”.

În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, se înscrie codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale.

În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.

Caseta „Denumire”- se înscrie/înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de impozite şi contribuţii.

Caseta Adresă domiciliu fiscal”- se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

În situaţia contribuabililor prevăzuţi la art. 147 alin. (12), alin. (13) şi alin. (15), precum şi art. 168 alin. (4) din Codul fiscal, secţiunea se completează cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligaţia depunerii declaraţiei.

Secţiunea „Creanţe fiscale”

Pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare contribuţie socială prevăzute în anexa nr. 2 Nomenclatorul „Creanţe fiscale” la ordin, datorate în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular, câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd. 1-rd. 3) sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.

În situaţia în care, în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit şi/sau contribuţiile sociale cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica „Suma datorată/de plată” se înscrie cifra „0”.

Necompletarea tabelului din această secţiune, pentru impozitul pe venit sau contribuţia socială pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.

Coloana „Denumire creanţă fiscală”- se înscrie denumirea obligaţiei de plată conform anexei nr. 2 Nomenclatorul „Creanţe fiscale” la ordin, datorată în perioada de raportare.

Coloana „Suma”

- Rândul 1 „Suma datorată”- se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit/contribuţia socială datorată în perioada de raportare, conform legii,

- Rândul 2 „Suma deductibilă”- se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contribuţiile sociale datorate de angajatori, conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

- Rândul 3 „Suma de plată (rd. 1-rd. 2)”- se înscrie suma de la rd. 1 sau, după caz, diferenţa între suma de la rd. 1 şi cea de la rd. 2.

- Rândul „Total obligaţii de plată” - se înscrie totalul obligaţiilor de plată, pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rd.3 „Suma de plată”.

Suma înscrisă la rândul „Total obligaţii de plată” se plăteşte în contul unic corespunzător.

Pentru impozitul pe venit şi contribuţiile sociale prevăzute la poziţiile 1-4, 7-12, 15, 17-32 din anexa nr. 2 Nomenclatorul „Creanţe fiscale” la ordin, formularul se completează de către angajatori sau entităţi asimilate acestora, în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal şi ale legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale.

- Rândul 1 „Suma datorată”- se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit/contribuţia socială datorate în perioada de raportare, conform legislaţiei specifice.

- Rândul 3 „Suma de plată “- se înscrie suma de la rândul 1.

La poziţia 1 din anexa nr. 2 Nomenclatorul „Creanţe fiscale” la ordin se declară impozitul pe venitul din salarii reţinut de către contribuabil, inclusiv pentru sediile secundare care au obligaţia înregistrării fiscale, potrivit legii.

La poziţiile 28-29, 31 din anexa nr. 2 Nomenclatorul „Creanţe fiscale” la ordin se declară impozitul pe veniturile definite potrivit Codului fiscal pentru care obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii revine plătitorului de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) şi (9) din Codul fiscal.

Pentru contribuţiile sociale datorate de angajatori, prevăzute la poziţiile 5, 6,13, 14 şi 16 din anexa nr. 2 Nomenclatorul „Creanţe fiscale la ordin, formularul se completează de către angajatori sau entităţi asimilate acestora, în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal şi ale legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale astfel:

- Rândul 1 „Suma datorată”- se înscrie suma datorată de angajatori în perioada de raportare, conform prevederilor legale specifice contribuţiilor sociale.

- Rândul 2 „Suma deductibilă”- se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contribuţiile sociale datorate de angajatori, conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

La rândul „Suma deductibilă”se înscriu, cu respectarea condiţiei de mai sus, sumele reprezentând:

a) facilităţi/deduceri acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice;

b) deduceri efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare (exemplu: contribuţia asigurărilor sociale de sănătate datorată potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale);

c) indemnizaţiile care se calculează şi se plătesc de către angajatori, conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, şi Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale;

d) pentru poziţiile 13 şi 14 din anexa nr. 2 Nomenclatorul „Creanţe fiscale” la ordin se completează indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care se calculează şi se plătesc de angajatori, conform ari 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

- Rândul 3 „Suma de plată”- se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre suma datorată şi cea deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2.

Pentru contribuţiile sociale prevăzute la poziţiile 13 şi 14 din anexa nr. 2 Nomenclatorul „Creanţe fiscale” la ordin, sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, respectiv suma care se regăseşte la rândul C.2.-13/E.2-13 se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Anexa nr. 1.1 - Anexa angajator la anexa nr. 1 la ordin

Secţiunea A - Alte date de identificare a plătitorului

Caseta „Număr ordine registrul comerţului”- se completează cu numărul de ordine de la registrul comerţului, de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.

Caseta „Cod CAEN”- se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional.

Caseta „Adresă sediu social. se completează adresa sediului social al plătitorului.

Caseta „Casa de asigurări de sănătate angajator” - conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă angajatorul.

Caseta „Tarif de risc”- se înscrie procentul contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care este în funcţie de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN).

Caseta „Datorează contribuţie de accidente de muncă D/N”- se înscrie:

„D” - dacă se datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale:

„N” - dacă nu se datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplică prevederile Legii nr. 346/2002, republicată,).

Secţiunea B - Indicatori statistici

- Rândul 1 „Număr de asiguraţi şomaj”- se completează cu numărul de asiguraţi obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de asiguraţi din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin pentru care atât asiguratul, cât şi angajatorul acestuia datorează contribuţii asigurări sociale de şomaj. Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru care caseta „Asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj” = „1 “, iar în secţiunea A sau/şi B.1. din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, rubrica „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă” = „1 - Salariat” sau „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor”, „7 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii şi „8 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii” din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

În situaţia asiguraţilor cu mai multe contracte de muncă încheiate cu respectivul angajator, aceştia vor fi număraţi o singură dată.

- Rândul 2 „Număr de asiguraţi concedii şi indemnizaţii”- se completează cu numărul efectiv de angajaţi (asiguraţi) care au realizat venituri în luna pentru care se întocmeşte declaraţia şi pentru care angajatorul datorează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 3 „Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează CAS” - se completează cu numărul de asiguraţi pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.

- Rândul 4 „Total fond de salarii brute”- se completează cu suma câştigurilor brute realizate de asiguraţii înscrişi la „Rândul 2” (venituri de natură salarială, venituri asimilate salariilor, precum şi sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concedii medicale conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002, republicată), şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară garantate în plată.

- Rândul 5 „Număr salariaţi”- se completează cu numărul de salariaţi care desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege.

Secţiunea C

C.1 Condiţii de muncă

Secţiunea CA. „Condiţii de muncă”conţine informaţii despre angajatorii care au condiţii diferite de muncă.

Coloana „Total venit realizat”se completează astfel:

- Rândul 1 „Condiţii normale - total venit realizat” (C1 11) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat1 la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 2 ,,Condiţii deosebite - total venit realizat” (C121) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii deosebite de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 3 „Condiţii speciale - total venit realizat” (C1 31) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii speciale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 4 „Alte condiţii - total venit realizat” (C1 _41) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în alte condiţii de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, potrivit legii, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 5 „Total venit realizat” (C1_T1) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

Coloana „Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform O.U.G. nr. 158/2005” se completează astfel:

- Rândul 1 „Condiţii normale” (C1_12) - conţine totalul bazei de calcul a contribuţiei la Bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 2 „Condiţii deosebite” (C1_22) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 3 „Condiţii speciale” (C1_32) - conţine totalul bazei de caicul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 4 „Alte condiţii” (C1_42) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în alte condiţii de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 5 „Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005” (C1_T2) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv ajutorul de deces.

Coloana „Scutiri angajator” se completează astfel:

- Rândul 1 „Condiţii normale - scutiri angajator” (C1 _13) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii normale de muncă.

- Rândul 2 „Condiţii deosebite - scutiri angajator” (C123) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii deosebite de muncă.

- Rândul 3 „Condiţii speciale - scutiri angajator” (C1_33) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii speciale de muncă.

- Rândul 4 „Alte condiţii - scutiri angajator” (C143) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în alte condiţii de muncă.

- Rândul 5 „Total scutiri angajator” (C1_T) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire.

Coloana „Contribuţie CAS angajator” se completează astfel:

- Rândul 5 „Total Contribuţie CAS angajator”- conţine totalul contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator (C1_T3).

- Rândul 6 „Bază calcul punctaj şomaj tehnic beneficiar de scutire” - se completează cu suma salariilor de bază minime brute pe ţară garantate în plată, proporţionale cu numărul de zile de şomaj tehnic.

- Rândul 7 „Total sumă de recuperat de angajator de la BASS, aferentă lunii de raportare”- se completează cu suma reprezentând ajutor de deces, care se recuperează de către angajator de la bugetul asigurărilor sociale de stat, în situaţia în care ajutorul de deces depăşeşte contribuţia de asigurări sociale datorate de acesta.

- Rândul 8 „Total sumă de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferentă lunii de raportare” - se completează cu suma reprezentând cuantumul prestaţiilor de asigurări sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii conform art. 6 alin, (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care se recuperează de către angajator din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul în care aceasta depăşeşte contribuţia de accidente de muncă şi boli profesionale datorată de acesta.

C.2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

Coloana „Nr. cazuri” se completează astfel:

- Rândul 1 „Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă”- se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire” - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Număr cazuri pentru sarcină şi lăuzie” - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Număr cazuri pentru îngrijire copii bolnav”- se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Număr cazuri pentru risc maternal - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.

Coloana „Total zile prestaţii” se completează astfel:

- Rândul 1 „Total zile prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă” - se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Total zile prestaţii pentru prevenire îmbolnăvire”- se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Total zile prestaţii pentru sarcină şi lăuzie”- se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Total zile prestaţii pentru îngrijire copil bolnav” - se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav

- Rândul 5 „Total zile prestaţii pentru risc maternal”- se completează cu număr total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana „Zile prestaţii suportate de angajatori1 se completează astfel:

- Rândul 1 „Zile prestaţii suportate de angajator pentru incapacitate temporară de muncă”- se completează cu număr total de zile prestaţii suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

Coloana „Zile prestaţii suportate din FNUASS”se completează astfel:

- Rândul 1 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă”- se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire”- se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie”- se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav”- se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru risc maternal”- se completează cu număr total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana „Suma suportată de angajator” se completează astfel:

- Rândul 1 „Suma suportată de angajator pentru incapacitate temporară de muncă” - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

Coloana „Suma suportată din FNUASS” se completează astfel:

- Rândul 1 „Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă” - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Suma suportată din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie”- se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav”- se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal”- se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

- Rândul 6 „Total suma suportată din FNUASS”- se completează cu suma totală a indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 7 „Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la fond salarii” - se completează cu suma care reprezintă total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la fondul de salarii (fondul de salarii se regăseşte înscris la secţiunea B, rândul 4).

- Rândul 8 „Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBP - se completează cu suma care reprezintă contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 9 „Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii”- se completează cu suma dintre total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la fondul de salarii (rândul 7) şi total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (rândul 8).

- Rândul 10 „Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii”- se completează cu total cuantum prestaţii de suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

- Rândul 11 „Total sumă recuperată de angajator din contribuţia lunii curente - se completează cu suma recuperată de angajator din contribuţia lunii curente. Suma recuperată de angajator nu poate depăşi suma reprezentând contribuţia datorată, în luna curentă, pentru concedii şi indemnizaţii înscrisă la rândul 9.

- Rândul 12 „Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii”- se completează cu total sumă de virat la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

- Rândul 13 „Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii”- se completează cu total sumă rămasă de recuperat în luna de raportare de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

C.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Coloana „Nr. cazuri”se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă”- conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă” - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boii profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru”- conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională”- conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

Coloana ,,Zile prestaţii” se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă”- conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă”- conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru”- conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională”- conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

Coloana „Sumă totală accidente de muncă” se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă”- conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă”- conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boii profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru”- conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională” - conţine cuantumul total al prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 5 „Total” - cuprinde cuantumul total al prestaţiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

Coloana „Suma suportată din FAAMBP” se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă” - este suma prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă”- este suma prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru”- este suma prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională”- este suma prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 5 „Total sumă suportată din FAAMBP”- conţine total cuantum de prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Caseta Ajutoare de deces”

- „Număr cazuri”- se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de unitate.

- „Sumă”- se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

C.4. Sumă scutită din contribuţia la şomaj a angajatorului potrivit prevederilor legale în vigoare

Se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care angajatorul este scutit de plata acestei contribuţii în temeiul prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru acordarea acestei scutiri nu se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea unui act juridic sau aprobarea unei solicitări de a beneficia de scutire.

Se calculează prin însumarea produsului dintre suma prevăzută la secţiunea B.1.1. poziţia 2 „Angajator - Suma pentru care se beneficiază de scutire din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin şi cota de contribuţie datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzută de lege.

C.5. Subvenţie/Scutire/Reducere (din bugetul asigurărilor pentru şomaj)

- „Subvenţie/Scutire/Reducere”- se completează, prin selectarea din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Subvenţii/scutiri/reduceri” la ordin, a tipului de subvenţie, scutire şi/sau reducere, după caz, de care beneficiază angajatorul respectiv, potrivit legislaţiei în vigoare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

- „Suma de recuperat din contribuţia datorată”- se completează cu suma corespunzătoare tipului de subvenţie, scutire şi/sau reducere selectat, de recuperat prin deducere din totalul contribuţiei datorate de angajator diminuată cu scutirea de la plată de care angajatorul este scutit în temeiul prevederilor legale în vigoare (prevăzută la capitolul C.4.).

La completarea creanţei fiscale „Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator” prevăzută în secţiunea „Creanţe fiscale”, totalul sumelor de recuperat din contribuţia datorată, prevăzute la C.5., se înscrie ca sumă deductibilă, cu respectarea condiţiei ca nivelul sumei deductibile să nu depăşească nivelul sumei datorate.

- „Sumă de restituit de la AJOFM/AMOFM”- se completează cu suma corespunzătoare tipului de subvenţie, scutire şi/sau reducere selectat, de restituit de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă/Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti. Se completează numai în situaţia în care suma deductibilă din „Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator” din anexa nr. 2 Nomenclatorul „Creanţe fiscale” la ordin este egală cu suma datorată.

C.6. Contribuţie şomaj datorată de angajator

-„Bază de calcul”- se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin însumarea bazelor lunare de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

- „Contribuţie” - se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de prevederile legale în vigoare pentru contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra sumei bazelor de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

C.7. Contribuţie fond de garantare datorată de angajator

-„Baza de calcul”- se completează cu suma reprezentând baza de calcul al contribuţiei datorate de angajator, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariate.

-„Contribuţie”- se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.

Secţiunea D - Indicatori statistici

Se completează numai de către entităţile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asiguraţi, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” la ordin.

- Rândul 1 „Număr de asiguraţi şomaj”- se completează cu cifra „0” şi reprezintă numărul de asiguraţi în sistemul asigurărilor pentru şomaj, raportaţi de angajatori asimilaţi.

- Rândul 2 „Număr de asiguraţi (concedii şi indemnizaţii)” - se completează cu numărul efectiv de asiguraţi din luna pentru care se întocmeşte declaraţia, pentru care instituţia asimilată datorează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

- Rândul 3 „Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează CAS”- se completează cu numărul de asiguraţi pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.

- Rândul 4 „Total indemnizaţii de şomaj”- se completează suma indemnizaţiilor de şomaj pentru care instituţia asimilată plăteşte contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

Secţiunea E

Se completează numai de către entităţile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asiguraţi.

E.1 Condiţii de muncă

Secţiunea E.1. „Condiţii de muncă” conţine informaţii despre entităţile asimilate angajatorului care au condiţii normate de muncă.

Coloana „Total venit realizat” se completează pentru „Condiţii normale de muncă” (El venit) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa 1 la ordin (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15, din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” la ordin).

Coloana „Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform O.U.G. nr. 158/2005” se completează pentru „Condiţii normale de muncă”(E1_baza) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile de asigurat 2,13,14 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” la ordin).

Coloana „Contribuţie CASangajator” conţine totalul contribuţiei de asigurări sociale datorată de entitatea asimilată angajatorului (E1_ct).

În baza de calcul CAS angajator nu se includ sumele reprezentând plăţi compensatorii plătite din bugetul asigurărilor de şomaj şi nici veniturile prevăzute la art. 174 aţin. (1) lit. d) din Codul fiscal.

În cazul persoanelor beneficiare de indemnizaţie de şomaj, cota CAS folosită este cota totală CAS pentru condiţii normale de muncă (Cipens+CotaAngN), unde Cipens = cota de contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la asigurat şi CotaAngN = cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii normate de muncă.

E.2. Indemnizaţii de sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

Coloana „Nr. cazuri” se completează astfel:

- Rândul 1 „Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă” - se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire” - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Număr cazuri pentru sarcină şi lăuzie”- se completează cu total concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav”- se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Număr cazuri pentru risc maternal”- se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.

Coloana „Total zile prestaţii” se completează astfel:

- Rândul 1 „Total zile prestării pentru incapacitate temporară de muncă” - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Total zile prestaţii pentru prevenire îmbolnăvire”- se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Total zile prestaţii pentru sarcină şi lăuzie”- se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Total zile prestaţii pentru îngrijire copil bolnav”- se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav

- Rândul 5 „Total zile prestaţii pentru risc maternal” - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana „Zile prestaţii suportate din FNUASS”se completează astfel:

- Rândul 1 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă”- se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă,

- Rândul 2 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire”- se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie”- se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav”- se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Zile prestaţii suportate din FNUASS pentru risc maternal - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana „Suma suportată din FNUASS” se completează astfel:

- Rândul 1 „Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă” - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 „Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire” - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 „Suma suportată din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie”- se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 „Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav”- se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 „Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

- Rândul 3 „Total sumă suportată din FNUASS”- se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 7 „Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la total indemnizaţii” - se completează cu suma care reprezintă total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la total indemnizaţii.

- Rândul 8 „Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBP” - se completează cu suma care reprezintă contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 9 „Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii”- se completează cu suma dintre total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la total indemnizaţii şi total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 10 „Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii”- se completează cu total cuantum prestaţii de suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

- Rândul 11 „Total sumă recuperată de instituţia asimilată angajatorului din contribuţia lunii curente”- se completează cu suma recuperată de instituţia asimilată angajatorului din contribuţia lunii curente. Suma recuperată de instituţia asimilată angajatorului nu poate depăşi suma reprezentând contribuţia datorată, în luna curentă, pentru concedii şi indemnizaţii înscrisă la rândul 9.

- Rândul 12 „Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii”- se completează cu total sumă de virat la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

- Rândul 13 „Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii”- se completează cu total sumă rămasă de recuperat în luna de raportare de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii,

E.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boii profesionale

Coloana „Număr cazuri” se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă” - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă” - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru” - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională”- conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

Coloana „Zile prestaţii” se completează astfel:

- Rândul 1 „incapacitate temporară de muncă” - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă”- conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru”-. conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale,

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională” - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

Coloana „Suma totală accidente de muncă” (pe total se poate verifica cu „Cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” +- „Cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate de angajator, conform Legii nr. 346/2002, republicată*) se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă”- conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boii profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt ioc de muncă”- conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru”- conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională” - conţine cuantumul total al prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 5 „Total” - cuprinde cuantumul total al prestaţiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, pentru entităţile asimilate angajatorului.

Coloana „Suma suportată din FAAMBP” (pe total se poate verifica cu „Cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale”) se completează astfel:

- Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă9 - este suma prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă”- este suma prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru”- este suma prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională”- este suma prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boii profesionale.

- Rândul 5 „Total sumă suportată din FAAMBP”- conţine total cuantum de prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Caseta „Ajutoare de deces”

- „Număr de cazuri”- se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de unitate.

- „Sumă”- se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Secţiunea F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare

F1. Sediul principal

Rândul „Suma de plată”- se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal.

F2. Sedii secundare - se completează numai de către plătitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Coloana „Cod de înregistrare fiscală sediu secundar”- se completează codul de înregistrare fiscală atribuit fiecărui sediu secundar care are obligaţii de plată, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

Coloana „Suma de plată”- se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală.

Secţiunea G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate

Se înscriu persoanele pentru care se achită ajutor de deces din bugetul asigurărilor sociale de stat conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

Coloana „Date de identificare persoană decedată”- se completează cu codul numeric personal al persoanei decedate, Înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele şi prenumele persoanei decedate.

Coloana „Certificat de deces”- se înscriu seria şi numărul certificatului de deces, respectiv data decesului.

Coloana „Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces”- se completează codul numeric personal al persoanei care primeşte ajutorul de deces, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele şi prenumele persoanei beneficiare.

Coloana „Cuantumul ajutorului de deces”- se completează cu suma ajutorului de deces acordat, suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat conform legislaţiei în vigoare la data decesului.

C. Anexa nr. 1.2 - Anexa asigurat la anexa nr. 1 la ordin

Se completează câte o anexă pentru fiecare asigurat pentru care există obligaţia declarării, conform

legii.

Secţiunea „Date de identificare a asiguratului”

1. Caseta „CNP/NIF”- se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2. Caseta „CNP/NIF anterior”- se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală anterior celui actual (din declaraţia anterioară), atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative).

2L Caseta „CIS”- se completează codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate conform legii persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

NOTĂ:

Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal, respectiv în cazul persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi în cazul coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora,

3. Caseta „Nume” şi caseta „Prenume”- se înscriu numele, respectiv prenumele asiguratului.

4. Caseta „Nume anterior” şi caseta „Prenume anterior” - se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative - se înscriu numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declaraţia anterioară).

5. Caseta „Data intrării în categoria de asigurat” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data de la care asiguraţii încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată.

6. Caseta „Data ieşirii din categoria de asigurat” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată angajatorului.

Caseta „Data intrării în categoria de asigurat” şi caseta ..Data ieşirii din categoria de asigurat”, după caz, se completează de fiecare dată când se întocmeşte declaraţia.

NOTĂ:

În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândeşte calitatea de asigurat conform legii, iar obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz.

Astfel, în cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau a persoanelor care se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă intre 3 şi 7 ani sau aflate în perioada concediului de acomodare etc., aceste persoane nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii, fiind raportate de angajator prin declaraţia D112 astfel:

- în luna de raportare în care persoanele mai sus menţionate îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată sau în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, este necesară completarea de către angajator în caseta „data intrării în categoria de asigurat” a datei la care aceste persoane au început activitatea la acest angajator. Totodată, în caseta „data ieşirii din categoria de asigurat” este necesară completarea datei ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată sau în concediu pentru creştere copil;

- la revenirea persoanelor salariate din concediul fără plată sau din concediul pentru creştere copil, în luna revenirii din concediu, este necesară completarea de către angajator în caseta „data intrării în categoria de asigurat” a datei la care această persoană şi-a reluat activitatea, iar caseta „data ieşirii din categoria de asigurat” nu se va completa de către angajator decât în luna de raportare în care salariatul îşi încetează activitatea la angajator.

7. Caseta „Casa de asigurări de sănătate a asiguratului”- conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă asiguraţii în funcţie de opţiunea acestora şi cu care s-a încheiat contractul de asigurări sociale de sănătate. Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: _B este CAS Municipiul Bucureşti, _A este AOPSNAJ. Pentru restul judeţelor prescurtarea este identică cu codificarea de la autoturisme.

NOTĂ:

Caseta „Casa de asigurări de sănătate a asiguratului” - se completează cu cod =_N pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor legale în vigoare (de exemplu, zilieri, persoane asigurate în alte state etc.).

8. Caseta ”Asigurat/Neasigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate”- se înscriu persoanele asigurate pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii în luna de raportare, potrivit legii, respectiv persoanele neasigurate pentru care nu există obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii şi se completează astfel:

„1” - persoanele pentru care se plăteşte contribuţia (de exemplu, persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariului, în luna de raportare, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi din orice alte activităţi dependente etc.);

„2” - persoanele pentru care nu se plăteşte contribuţia (de exemplu, dacă îndeplinesc numai funcţia de cenzor sau dacă sunt cadre militare în activitate, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională etc.).

9. Caseta „Asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj” - se completează pentru a se evidenţia dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare, astfel:

„1” - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare;

„2” - pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare.

10. Caseta „Persoană scutită de la plata impozitului pe venit”- se completează pentru a se evidenţia dacă persoana este scutită de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, în luna de raportare, astfel:

„r - pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, venituri din pensii, precum şi pentru venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, în luna de raportare.

„2” - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, În luna de raportare.

„3” - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în luna de raportare.

„4”- pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an, în luna de raportare.

„5” - pentru persoanele fizice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit legii.

Secţiunea „Detalii coasiguraţi”

Se înscriu coasiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- CNP coasigurat/„CIS coasigurat”;

- Nume coasigurat;

- Prenume coasigurat;

- Tip coasigurat se completează astfel:

S - soţ/soţie;

P - părinte (mamă, tată).

NOTA:

„CIS coasigurat” reprezintă codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate şi se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal, respectiv în cazul coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână.

Atenţie! Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre secţiunile A, B sau/şi C, după caz.

Secţiunea A

Se înscriu datele pentru asiguraţii care realizează în luna de raportare numai venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care au avut un singur raport de muncă cu angajatorul respectiv, nu au lucrat în condiţii deosebite/speciale şi nu au beneficiat de indemnizaţii de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a încadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat nr. 7 din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a încadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocaţii), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

- Rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă” - se înscrie tipul de asigurat, conform anexei nr. 5 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

Pentru asiguraţii în sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din anexa nr. 5 Nomenclatorul „Tip asigurat” \a ordin „1 - Salariat”sau „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, „7 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii” şi „8 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii”.

- Rândul 2 „Pensionar” - se completează cu „1” în cazul asiguraţilor care au şi statutul de pensionar şi „0” pentru celelalte situaţii în cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar” cu cifra „1”, se completează obligatoriu şi rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă”.

- Rândul 3 „Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru”- se completează cu:

- „N” - pentru normă întreagă (6, 7, 8 ore) sau

- „Pn” (parţial P1, P2...P7), unde „n” reprezintă numărul de ore zilnice de contract parţial.

- Rândul 4 „Ore normă zilnică contract”- se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.

Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcţie de condiţiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.

- Rândul 5 „Ore lucrate efectiv în lună” - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator din fondul de salarii şi sunt considerate ore efectiv lucrate).

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti, se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă şi pentru persoanele respective şi asupra veniturilor în cauză există obligaţia de plată a contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj. În caz contrar se completează cu cifra „0”.

- Rândul 6 „Ore suspendate în lună”- se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, suportată de angajator din fondul de salarii.

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu cifra „0”.

- Rândul 7 „Total zile lucrate”- se completează cu numărul total de zile lucrate şi nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă şi pentru persoanele respective şi asupra veniturilor în cauză există obligaţia de plată a contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau la alte bugete sau fonduri speciale. În caz contrar se completează cu cifra “0”.

- Rândul 8 „Bază contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE”- se înscrie câştigul brut realizat de asigurat, în vederea calculării contribuţiilor de asigurări sociale. Nu se includ indemnizaţiile de asigurări sociale.

- Rândul 9 „Bază contribuţie individuală ŞOMAJ” - se completează cu suma reprezentând baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

- Rândul 10 „Contribuţie individuală ŞOMAJ”- se completează cu suma reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de prevederile legate în vigoare pentru contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra bazei de calcul al contribuţiei individuale de şomaj.

- Rândul 11 „Bază contribuţie individuală SĂNĂTATE”- se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia de asigurări de sănătate datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.

- Rândul 12 „Contribuţie individuală SĂNĂTATE” - se înscrie suma reprezentând contribuţia individuală datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.

- Rândul 13 „Contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE”- se înscrie contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.

- Rândul 14 „Baza de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare”- se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligaţia de a plăti contribuţia la fondul de garantare şi „0” dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi.

Secţiunea B

Se completează numai dacă salariatul nu se încadrează la secţiunea A (a avut mai multe contracte de muncă la acelaşi angajator sau a avut concedii medicale sau a lucrat în condiţii diferite de muncă sau a beneficiat de indemnizaţii sau de motive de scutire).

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a încadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat nr. 7 din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a încadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocaţii), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

B.1. Contract/Contracte de muncă sau/şi şomaj tehnic beneficiar de scutire

În situaţia în care asiguratul are mai multe contracte de muncă încheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizică se încadrează în mai multe tipuri de asigurat, se va completa câte o înregistrare pentru fiecare contract încheiat de asigurat cu angajatorul respectiv sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:

- Rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă”- se completează cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 5 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

Pentru asiguraţii în sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din anexa nr. 5 Nomenclatorul „Tip asigurat”la ordin:

„1 - Salariat” sau „3- Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor”, J - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii” şi „8 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii”.

- Rândul 2 “Pensionar”- se completează cu „1” în cazul asiguraţilor care au şi statutul de pensionar şi „0” pentru celelalte situaţii. În cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar” cu cifra „1”, se completează obligatoriu şi rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă”.

- Rândul 3 „Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru”- se completează cu N

(norma întreagă 6,7,8) sau Pn (parţial P1, P2 P7), unde n reprezintă numărul de ore zilnice de contract

parţial.

- Rândul 4 „Ore normă zilnică contract”- se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore

Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcţie de condiţiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.

- Rândul 5 „Ore lucrate efectiv în lună” - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă perioada suportată de angajator potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator potrivit legii şi sunt considerate ore efectiv lucrate).

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă şi pentru persoanele respective şi asupra veniturilor în cauză există obligaţia de plată a contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în caz contrar se completează cu cifra „0”.

- Rândul 6 „Ore suspendate lună”- se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator potrivit legii şi sunt considerate ore efectiv lucrate).

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu cifra „0”.

- Rândul 7 „Din care ore şomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire”- se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii. Se completează numai în situaţia în care salariaţii şi angajatorul sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul prevederilor legale în vigoare şi se completează rândul 1 „Motiv scutire” din secţiunea B, pct. B.1.1 „Scutiri la plată”] în caz contrar se completează cu cifra „0”.

- Rândul 8 „Total zile lucrate”- se completează cu numărul total de zile lucrate şi nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă şi pentru persoanele respective şi asupra veniturilor în cauză există obligaţia de plată a contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau la alte bugete sau fonduri speciale. În caz contrar se completează cu cifra „0”.

- Rândul 9 „Zile şomaj tehnic beneficiare de scutire” - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale potrivit legii. Se completează numai în situaţia în care salariaţii şi angajatorul sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul prevederilor legale în vigoare şi se completează rândul 7 „Din care ore şomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire” şi rândul 1 „Motiv scutire” din secţiunea B, pct. B.1.1 „Scutiri la plată”, în caz contrar se completează cu cifra „0”.

- Rândul 10 „Baza de calcul la contribuţia individuală ŞOMAJ” - se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare.

- Rândul 11 „Baza de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare”- se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în situaţia în care pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligaţia de a plăti contribuţia la Fondul de garantare şi „0” în situaţia în care pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi.

B.1.1. Scutiri la plată

Se completează, după caz, pentru fiecare asigurat care beneficiază, în mod direct sau prin angajatorul său, de prevederi legale care prevăd scutiri totale sau parţiale de la plata contribuţiilor sociale.

- Rândul 1 „Motiv scutire” - se completează, prin selectarea din „Lista de valori” a motivului/temeiului legal potrivit căruia angajatorul sau/şi asiguratul beneficiază de scutire sau/şi reducere de la plata contribuţiilor sociale. „Lista de valori” se actualizează în funcţie de actele normative care vor fi în vigoare începând cu anul 2011, atribuindu-se câte o valoare distinctă pentru fiecare act normativ.

- Rândul 2 „ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire ŞOMAJ” - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorată de angajator.

- Rândul 3 „ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări pentru sănătate datorată de angajator.

- Rândul 4 „ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE şi ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ şi BOLI PROFESIONALE în condiţii normale de muncă”- se înscrie suma bază de calcul al contribuţiei de asigurări sociale care nu intră În baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator în condiţii normale de muncă.

- Rândul 5 „ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE şi ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ şi BOLI PROFESIONALE în condiţii deosebite de muncă”- se înscrie suma bază de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator în condiţii deosebite de muncă.

- Rândul 6 „ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiază de scutire - ASIGURĂRI SOCIALE şi ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ şi BOLI PROFESIONALE în condiţii speciale de muncă”- se înscrie suma bază de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator în condiţii speciale de muncă.

- Rândul 7 „ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ŞOMAJ”- se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj.

- Rândul 8 „ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire SĂNĂTATE” - se înscrie suma care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări pentru sănătate.

- Rândul 9 „ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii normale de muncă”- se înscrie suma bază de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale în condiţii normale de muncă, în cazul în care nu se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia asigurat se completează cu „0”.

- Rândul 10 „ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii deosebite de muncă”- se înscrie suma bază de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale în condiţii deosebite de muncă. În cazul în care nu se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia asigurat se completează cu „0”.

- Rândul 11 ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiază de scutire ASIGURĂRI SOCIALE în condiţii speciale de muncă”- se înscrie suma bază de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care nu intră în baza de calcul la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale în condiţii speciale de muncă, în cazul în care nu se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia asigurat se completează cu „0”.

B.2. C.N.P.P. - Condiţii de munci

Se completează pe tipuri de condiţii de muncă: normale, deosebite, speciale sau alte condiţii.

- Rândul 1 „Indicativ condiţii speciale”- conţine temeiul legal al încadrării în condiţii speciale de muncă (se completează conform anexei nr. 6 Nomenclatorul „indicativ condiţii speciale” la ordin).

- Rândul 2 „Zile lucrate în condiţii normale” - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă.

- Rândul 3 „Zile lucrate în condiţii deosebite”- se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă.

- Rândul 4 „Zile lucrate în condiţii în speciale”- se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă.

- Rândul 5 „Zile lucrate în alte condiţii” - se înscrie numărul de zile lucrate de asigurat în alte condiţii de muncă

- Rândul 6 „Baza contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE - condiţii normale”- se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii normale de muncă.

- Rândul 7 „Baza contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE - condiţii deosebite”- se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă.

- Rândul 8 „Baza contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE - condiţii speciale”- se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă.

- Rândul 9 „Baza contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE - alte condiţii” - se înscrie câştigul brut realizat de asigurat în alte condiţii de muncă.

B.3. Indemnizaţii asigurări sociale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau prestaţii conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată

Se completează dacă există în luna de raportare indemnizaţii de asigurări sociale sau concedii medicale.

- Rândul 1 „Zile indemnizaţii în condiţii normale - se înscrie numărul total de zile lucrătoare în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002, republicată, (număr total de zile lucrătoare aferente prestaţiei şi/sau indemnizaţiei acordate).

- Rândul 2 „Zile indemnizaţii în condiţii deosebite” - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă.

Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şt recuperarea capacităţii de muncă, ce sunt corespunzătoare, în aceste situaţii, condiţiilor normale de muncă,

- Rândul 3 „Zile indemnizaţii în condiţii speciale”- se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă.

Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, ce sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.

- Rândul 4 „Zile indemnizaţii în alte condiţii” - se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în alte condiţii de muncă.

Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copii sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, ce sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.

- Rândul 5 „Total zile lucrătoare concediu medical (conform O.U.G. nr. 158/2005)”- se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical.

- Rândul 6 „Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă”- se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată).

- Rândul 7 „Zile prestaţii suportate din FAAMBP”- se înscrie numărul de zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 8 „Zile de concediu fără plată indemnizaţie pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri” - se înscrie numărul de zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform art. 61 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea, de către copil, a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după primele 3 naşteri, sau, după caz, pentru persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, după primii 3 copii.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică pentru drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din actul normativ sus-menţionat.

Atenţie!

Rândul 8 „Zile de concediu fără plată indemnizaţie pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri” nu se completează pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendată) şi raportate de agenţiile de prestaţii sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti,

- Rândul 9 „Baza de calcul al CAS aferentă indemnizaţiilor (conform O.U.G. nr. 158/2005) - asigurat” - conţine suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională şi a ajutorului de deces.

- Rândul 10 „Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002”- se înscrie totalul sumelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale de suportat de către angajator.

- Rândul 11 „Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată din FAAMBP”- se înscrie totalul sumelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Acest rând se completează numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.

- Rândul 12 „Total venit asigurat din indemnizaţii/prestaţii”- conţine cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională plus baza de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat aferente indemnizaţiilor conform art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform legilor în vigoare, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 13 „Total indemnizaţie sănătate suportată de angajator (conform O.U.G. nr. 158/2005)”- conţine cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.

- Rândul 14 „Total indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS” - conţine cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

B.4. Centralizator

Se completează obligatoriu.

Se înscriu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:

- Rândul 1 „Total zile lucrate - se înscrie numărul de zile lucrate în condiţii de muncă normale, deosebite, speciale sau alte condiţii. Acestea nu pot depăşi numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Rândul 2 „Total zile şomaj tehnic beneficiare de scutire”- se completează cu numărul total de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale potrivit legii.

- Rândul 3 „Baza Contribuţie individuală ŞOMAJ”- se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin însumarea bazelor de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

- Rândul 4 „Contribuţie individuală ŞOMAJ”- se completează cu suma reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, cumulată pentru toate contractele încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. Se calculează prin însumarea contribuţiilor individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

- Rândul 5 „Baza contribuţie individuală SĂNĂTATE” - se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

- Rândul 6 „Contribuţie individuală SĂNĂTATE - se înscrie contribuţia datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.

- Rândul 7 „Baza contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE” - se înscrie câştigul brut care constituie baza de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări sociale, conform legilor în vigoare.

- Rândul 8 „Contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE”- se completează cu CAS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra câştigului bază de calcul CAS.

- Rândul 9 „Baza de calcul pentru contribuţia la Fondul de garantare”- se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia angajatorului la Fondul de garantare, cumulat pentru toate contractele încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

Secţiunea C

C. Raportări pentru asiguraţi, completate de alte entităţi asimilate angajatorului

Se completează câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” la ordin, astfel:

- Rândul 1 „Tip asigurat alte entităţi asimilate” - se completează conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” la ordin.

Pentru asiguraţii din sistemul public de pensii şi/sau din sistemul asigurărilor de sănătate, care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, venituri obţinute dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II sau III din Codul fiscal, se va selecta din nomenclator valoarea „17”, „22”, „ 27”, după caz.

Pentru persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit şi care datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 174 alin. (1) lit. (d) din Codul fiscal se va selecta din nomenclator valoarea „26”.

- Rândul 2 „Zile” - se completează numărul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru creşterea copilului până la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical.

- Rândul 3 „Total zile concediu medical (conform O.U.G. nr. 158/2005)”- se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- Rândul 4 „Zile concediu medical pentru accidente de muncă1- se înscrie numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată).

- Rândul 5 „Zile prestaţii suportate din FAAMBP se înscrie numărul de zile lucrătoare de prestaţii de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 6 „Baza contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE neplafonată”- se înscrie câştigul brut neplafonat realizat de asigurat, în vederea calculării contribuţiilor de asigurări sociale.

- Rândul 7 „Prestaţii pentru accidente de muncă”- se înscrie suma prestaţiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicată.

- Rândul 3 „Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată din FAAMBP” - conţine suma prestaţiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 9 „Bază contribuţie individuală ŞOMAJ”- se completează cu cifra „0”.

- Rândul 10 „Contribuţia individuală ŞOMAJ”- se completează cu cifra „0U.

- Rândul 11 „Baza contribuţie individuală SĂNĂTATE”- se înscrie venitul bază de calcul pentru contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

- Rândul 12 „Contribuţie individuală SĂNĂTATE”- se completează cu contribuţia individuală de asigurări pentru sănătate datorată pentru asigurat de entitatea asimilată angajatorului, potrivit legii.

- Rândul 13 „Baza contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE plafonată”- se completează cu suma câştigurilor care constituie baza individuală de calcul pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare.

- Rândul 14 „Contribuţie individuală ASIGURĂRI SOCIALE - se înscrie contribuţia individuală de asigurări sociale.

Secţiunea D

Concedii medicale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Se completează pentru fiecare certificat de concediu medical, astfel:

- Rândul 1 „Seria certificatului de concediu medical”- se completează cu seria certificatului de concediu medical.

- Rândul 2 „Numărul certificatului de concediu medical”- se completează cu numărul certificatului de concediu medical.

- Rândul 3 „Seria certificatului de concediu medical iniţial - se completează cu seria certificatului de concediu medical iniţial, doar atunci când există şi certificate medicale în continuare.

- Rândul 4 „Numărul certificatului de concediu medical iniţial - se completează cu numărul

certificatului de concediu medical iniţial, doar atunci când există şi certificate medicale în continuare.

- Rândul 5 „Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)” - se completează data acordării certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

- Rândul 6 „Data început valabilitate concediu medical-se completează data începerii valabilităţii certificatului medical, înscrisă pe acesta În format zz.ll.aaaa.

- Rândul 7 „Data încetare valabilitate concediu medical”- se completează data încetării valabilităţii certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

- Rândul 8 „Codul numeric personal al copilului/Cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate”- se înscrie codul numeric personal/codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate al copilului, pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizaţie „09”,

NOTĂ:

Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează numai pentru persoanele nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal.

- Rândul 9 „Codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical”- se înscrie codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.

- Rândul 10 „Locul de prescriere a certificatului medical”- se completează cu:

„1” - când certificatul a fost eliberat de medicul de familie;

„2” - când certificatul a fost eliberat de spital;

„3” - când certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;

„4” - când certificatul a fost eliberat de Casa de asigurări de sănătate [numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurări de sănătate pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1,408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare],

- Rândul 11 „Cod de urgenţă medico-chirurgicală”- se completează codul de urgenţă medico-chirurgicală care este înscris în certificat.

- Rândul 12 „Cod boală infectocontagioasă grupa A” - se completează codul de boală infectocontagioasă grupa Acare este înscris în certificat.

- Rândul 13 „Numărul avizului medicului expert” - se completează numărul de aviz al medicului expert înscris în certificat.

- Rândul 14 „Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate de angajator”- se completează numărul de zile de prestaţii (zile lucrătoare) pentru incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator.

- Rândul 15 „Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din FNUASS”- se completează numărul de zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 16 „Total Zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical”- se completează numărul total de zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical acordat.

- Rândul 17 „Suma veniturilor din ultimele 6 luni”- se completează cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.

- Rândul 18 „Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni”- se completează cu numărul de zile aferente veniturilor realizate în ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.

- Rândul 19 „Media zilnică a bazei de calcul”- se completează cu media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiilor şi se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni şi numărul total de zile aferente celor 6 luni.

- Rândul 20 „Indemnizaţie sănătate suportată de angajator” - se completează cu cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.

- Rândul 21 „Indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS” - se completează cu cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 22 „Data aviz direcţia de sănătate publică”- se completează data avizului eliberat de direcţia de sănătate publică.

NOTĂ:

Avizul de la direcţia de sănătate se completează numai pentru declararea concediilor medicale acordate persoanelor asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă ce au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară sau care şi-au pierdut capacitatea de muncă în timp ce se aflau în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal, conform prevederilor legale în vigoare.

Secţiunea E

Date privind impozitul pe venit

Se completează de către angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor, pentru fiecare beneficiar de venit.

E.1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază

Se completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.

Prin activitate dependentă la funcţia de bază se înţelege orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat. În cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază.

Funcţia de bază poate fi declarată de angajat în condiţiile legii şi la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial.

Rândul 1 „Venit brut”- se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.

Rândul 2 „Contribuţii sociale obligatorii” - se înscrie suma totală reprezentând contribuţii sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.

Rândul 3 „Număr persoane aflate în întreţinere” - se completează cu numărul de persoane aflate în întreţinere, potrivit legii.

Rândul 4 „Deduceri personale”- se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii.

Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora la funcţia de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

Deducerea personală este stabilită în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază de către contribuabil şi numărul de persoane aflate în întreţinerea acestuia, în conformitate cu dispoziţiile titlului IV din Codul fiscal.

Rândul 5 „Alte deduceri” - se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii (cotizaţia sindicală, contribuţia la fondurile de pensii facultative).

Rândul 6 „Venit bază de caicul al impozitului”- se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni şi următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;

- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei a 400 euro;

- primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Rândul 7 „Impozit reţinut”- se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reţinut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.

E.2. Alte venituri din salarii

Se completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, în afara funcţiei de bază, potrivit legii.

Rândul 1 „Venit brut” se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.

Rândul 2 „Contribuţii sociale obligatorii”- se înscrie suma totală reprezentând contribuţii sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.

Rândul 3 „Venit bază de calcul al impozitului”- se înscrie diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Rândul 4 „Impozit reţinut”- se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reţinut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.

E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit

Se va completa câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, din secţiunea „A”, „B” sau „C”, astfel:

Rândul 1 „Secţiunea”- se completează cu secţiunea selectată anterior, „A”, „B” sau „C”.

Rândul 2 „Tip asigurat”- se completează tipul de asigurat.

Rândul 3Funcţie de bază”- se completează cu valorile „1 - da”, „2 - nu” sau „3 - nu e cazul”. Valorile „1 -. da” şi „2 - nu” se completează pentru veniturile din salarii sau asimilate acestora, potrivit legii.

Rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)” - se completează cu „P” sau „A”, după caz, astfel:

„P” - se utilizează pentru veniturile realizate în perioada de raportare (cea pentru care se completează declaraţia):

„A” - se utilizează pentru veniturile primite în perioada de raportare fără desfăşurarea efectivă a unei activităţi în această perioadă (de exemplu, diverse sume primite în baza legii: prime, bonusuri ori alte drepturi prevăzute în contractul colectiv ori în contractul individual de muncă).

Rândul 5 „Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună început” - se completează luna şi anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referinţă. Se completează doar dacă la rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)” a fost utilizată opţiunea „A”.

Rândul 6 „Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună sfârşit” - se completează luna şi anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referinţă. Se completează doar dacă la rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)” a fost utilizată opţiunea „A”.

Rândul 7 „Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada - „A”)”- se înscrie codul corespunzător prevăzut în nomenclatorul „N1 - justificări”, de mai jos:

Nomenclatorul N1 - justificări

 

Justificare venit din altă perioadă

Cod

Hotărâre judecătorească

10

Primă/Bonus de natură ocazională

20

Sume din profitul net

30

Primă/Bonus prevăzută prin contract colectiv de muncă şi/sau prin contractul individual de muncă

40

Al 13-lea salariu

50

Restanţe de plată din perioadele anterioare

60

Altele

100

 

Rândul 8 „Venit brut -  se completează, cu suma reprezentând venitul brut realizat de asigurat, potrivit legii.

Rândul 9 „Contribuţii sociale obligatorii” - se completează, după caz, cu suma reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii.

Rândul 10 „Contravaloarea tichetelor de masă”- se completează cu contravaloarea tichetelor de masă.

Rândul 11 „Număr persoane aflate în întreţinere”- se completează cu numărul persoanelor aflate în întreţinere, conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea „E.1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază”, doar dacă rândul 3 „Funcţie de bază” este completat cu valoarea „1 - da”.

Rândul 12 „Deduceri personale”- se completează conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea „E.1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază”, doar dacă rândul 3 „Funcţie de bază” este completat cu valoarea „1 - da”.

Rândul 13 „Alte deduceri”- se completează conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea „E.1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază”, doar dacă rândul 3 „Funcţie de bază” este completat cu valoarea „1 - da”.

Rândul 14 „Venit bază de calcul al impozitului”- se completează, după caz, conform secţiunii „E.1 Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază”, „E.2. Alte venituri din salarii” sau potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.

Rândul 15 „Impozit reţinut” - se completează, după caz, conform secţiunii „E.1 Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază”, „E.2. Alte venituri din salarii” sau potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.

Rândul 15.1 „Impozit reţinut final”- se completează cu „Da” sau „Nu”, după caz, numai pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală (val. 17 din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului”).

Rândul 16 „Suma încasată - se completează cu suma rezultată în urma aplicării formulei: Suma încasată = Venit bază de calcul al impozitului - Impozit reţinut + Deduceri personale + Alte deduceri.

 

ANEXA Nr. 8

 

Caracteristici de editare,

modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

 

Denumirea formularului: Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Cod: 14,13,01.01/d.u

Format: A4/t2

Caracteristici de editare:

- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.

Se utilizează la declararea contribuţiilor de asigurări sociale şi impozitului pe venit, calculate şi reţinute de angajator şi de entităţile asimilate acestuia.

Se întocmeşte de angajator şi de entităţile asimilate acestuia.

Circulă în format electronic, la organul fiscal competent.

Se arhivează la organul fiscal competent.

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă

standardele europene armonizate referitoare la maşini, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 4 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini, din lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 183 din 9 iunie 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 3 august 2017.

Nr. 1.536.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.