MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 718/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 718         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 septembrie 2017

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

89. - Hotărâre privind alegerea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

605. - Decizie privind eliberarea domnului Cosmin Ghiţă, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.542 - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

8. - Regulament pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 19 şi 20 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 133 şi 140 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Teodor-Victor Alistar şi domnul Romeu Chelariu sunt aleşi ca reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani, care va expira la data de 6 ianuarie 2023.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 4 septembrie 2017.

Nr. 89.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cosmin Ghiţă, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere Cererea domnului Cosmin Ghiţă, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.799 din 30 august 2017, precum şi prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cosmin Ghiţă se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 4 septembrie 2017.

Nr. 605.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 30.06.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2017- 2018.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.542.

 

ANEXĂ

 

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017

 

Judeţul Alba

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie

12/22.05.2017

 

Comuna Arieşeni,

Str. Centru nr. 8,

tel.: 0358/402717

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă/ zi

2

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea”

14/06.06.2017

 

Municipiul Blaj,

Piaţa 1848 nr. 3,

tel.: 0258/710655/fax: 0258/711021

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Resurse naturale şi protecţia mediului

 

Tehnician protecţia plantelor

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Argeş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu”

12/22.05.2017

 

Municipiul Curtea de Argeş,

Bd. Basarabilor nr. 15,

tel.: 0248/721568

gs_agricol@yahoo.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă/zi

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agroturism

Cu frecvenţă/ zi şi seral

2

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia”

14/06.06.2017

 

Oraşul Ştefăneşti,

Str. Cavalerului nr. 1B,

tel.: 0248/211663

centrulscolar_sfantafilofteia @yahoo.com

Şcoală profesională/ (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Mecanică

 

Lăcătuş mecanic prestări servicii

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Bihor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Transilvania”

14/06.06.2017

 

Municipiul Oradea,

str. Alexandru Cazaban nr. 48,

tel/fax: 0259/453220

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor stilist

Română

Cu frecvenţă/zi

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László”

12/22.05.2017

 

Municipiul Oradea,

str. Partenie Cosma nr. 3-5-7,

tel /fax: 0359/411121

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi economice

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Henri Coandă”

15/12.06,2017

 

Oraşul Beclean,

str. Obor nr. 83,

tel.: 0263/343749

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi economice

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”

10/10.05.2017

 

Municipiul Bistriţa,

str. Rodnei nr. 23,

tel.: 0263/233259 fax: 0263/234923

Profesional/ Ni vel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Mecanică

 

Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Botoşani

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”

12/22.05.2017

 

Oraşul Flămânzi,

str. Dumitru Iov nr. 167,

tel./fax: 0231/552119

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician în prelucrarea lemnului

Română

Cu frecvenţă/zi

Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Umanist

(filieră teoretică)

 

Ştiinţe sociale

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Braşov

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”

12/22.05.2017

 

Municipiul Braşov,

str. Castelului nr. 2, tel./fax: 0268/412854/ 0268/412764

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Estetica şi igiena corpului omenesc

 

Tehnician maseur

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Colegiul Tehnic de Transporturi

12/22.05.2017

 

Municipiul Braşov,

str. Fundătura Harmanului nr. 12,

tel.: 0268/335700, fax: 0268/334689

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

 

Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale

Română

Cu frecvenţă/zi

3

Şcoala Profesională Germană „Kronstadt11

15/12.06 2017

 

Municipiul Braşov,

Str. 13 Decembrie nr. 131,

tel./fax: 0368/457497

Scoală profesională/

Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Mecanică

 

Sculer-matriţer

Română

Cu frecvenţă/zi

Industrie textilă şi pielărie

 

Confecţioner articole din piele şi înlocuitori

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Informatică

 

Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Electronică automatizări

Tehnician electronist echipamente de automatizare

 

 

2

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

14/6 06.2017

 

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 12,

sectorul 3,

tel./fax: 021/3402654, anghel_saligny@yahoo.com

Şcoală Profesională/

Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Mecanică

 

Sudor

Română

Cu frecvenţă/zi

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Tehnician devize şi măsurători în construcţii

Română

Cu frecvenţă/zi

3

Colegiul Tehnic „Carol I”

13/27.05.2017

 

Str. Porumbacu nr. 52,

sectorul 6, tel: 0722/673097

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Electronică automatizări

 

Tehnician electronist echipamente de automatizare

Română

Cu frecvenţă/zi

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Protecţia mediului

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Caraş-Severin

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul „Hercules”

12/22.05.2017

 

Băile Herculane,

Str. Trandafirilor nr. 36,

tel.: 0255 561627, fax: 0255 560122 liceulhercules@yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Turism şi alimentaţie

 

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Colegiul Tehnic Cărâşan

12/22.05 2017

 

Municipiul Reşiţa,

Str. Făgăraşului nr. 10.

tel./fax 0255 225724, colegiultehniccarasan@yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Textile-pielărie

 

Creator-proiectant îmbrăcăminte

Română

Cu frecvenţă/zi

Servicii

 

Proiectant decoraţiuni interioare

Română

Cu frecvenţă/zi

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

 

Maistru construcţii civile,  industriale şi agricole

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic Special „Samus”

12/22.05.2017

 

Municipiul Cluj-Napoca,

str. Ialomiţei nr. 17,

tel.: 0264/444877, fax: 0264/403818

Gimnazial

Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) (învăţământ special)

 

 

 

Română

Cu frecvenţă/zi

Şcoală profesională/

Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

(învăţământ special)

Fabricarea produselor din lemn

 

Tâmplar

universal

Română

Cu frecvenţă/zi

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

 

Instalator instalaţii

tehnico-sanitare şi gaze

Română

Cu frecvenţă/zi

Agricultură

 

Horticultor

Română,

maghiară

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Covasna

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul

„Korosi Csoma Sándor

14/6.06.2017

 

Oraşul Covasna,

str. Ştefan cel Mare nr. 40,

tel.: 0267/304863

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic „Gábor Áron”

14/6.06.2017

 

Municipiul Târgu Secuiesc,

str. Fabricii nr. 8,

tel./fax: 0267/363215/ 0267/365055

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Protecţia

mediului

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”

15/12.06.2017

 

Municipiul Craiova,

str. Paşcani nr. 9,

tel./fax: 0351/411568

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Informatică

 

Tehnician echipamente de calcul

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”

11/17.05.2017

 

Municipiul Galaţi,

str. Brăilei nr. 161 B.

tel./fax: 0236/430704, 0236/467468

Gimnazial/Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

 

 

 

Română

Cu frecvenţă/zi

Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Real

(filieră teoretică)

 

Ştiinţe ale naturii

Română

Cu frecvenţă/zi

Umanist

(filieră teoretică)

 

Ştiinţe sociale

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”

12/22.05.2017

 

Municipiul Galaţi,

Str. Metalurgiştilor nr. 4,

tel.: 0236/471119

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Agricultură

 

Tehnician cadastru funciar-topograf

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

Servicii

 

Cosmetician

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor-stilist

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

 

Judeţul Gorj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Auto „Traian Vuia”

15/12.06.2017

 

Municipiul Târgu Jiu,

bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 342,

tel.: 0353/401701

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Industrie textilă şi pielărie

 

Designer vestimentar

Română

Cu frecvenţă/zi

Servicii

 

Tehnician în activităţi de secretariat

 

Judeţul Harghita

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Joannes Kájoni”

11/17.05.2017

 

Municipiul Miercurea-Ciuc,

str. Topliţa nr. 22.

tel./fax: 0266/313873

Şcoală profesională/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Estetica şi igiena corpului omenesc

 

Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic ,K6s Károly”

14/6.06.2017

 

Municipiul Miercurea-Ciuc,

str. Topliţa nr. 20. tel /fax: 0266/314496

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Vocaţională

Arte vizuale

Desenator tehnic pentru arhitectură şi design

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Hunedoara

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic Energetic

„Dragomir Hurmuzescu

14/6 06,2017

 

Municipiul Deva,

str. Titu Maiorescu nr. 28,

tel./fax 0254 220240

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

 

Tehnician devize şi măsurători în construcţii

Română

Cu frecvenţă/zi

Maistru instalator în construcţii

Română

Cu frecvenţă/zi

Energetică

 

Tehnician electro-energetician

Română

Cu frecvenţă/zi

Textile-pielărie

 

Designer vestimentar

Română

Cu frecvenţă/zi

Informatică

 

Tehnician infrastructură reţele telecomunicaţii

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Maramureş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Transilvania”

10/9.05.2017

 

Municipiul Baia Mare,

str. 8 Martie nr. 7,

tel.: 0372/732180, fax: 0262/211077

Şcoala profesională/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Mecanică

 

Operator la maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

12/22.05.2017

 

Municipiul Baia Mare,

str. Progresul nr. 43,

tel./fax; 0262/225803

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

 

Maistru instalator în construcţii

Română

Cu frecvenţă/zi

Maistru construcţii civile, industriale şi agricole

Română

Cu frecvenţă/zi

3

Liceul Teologic Penticostal

15/12.06,2017

 

Municipiul Baia Mare,

str. Dragoş Vodă nr. 9,

tel./fax: 0362/418871

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Vocaţional/Teologic

 

Teologie penticostală

Română

Cu frecvenţă/zi

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi economice

 

Judeţul Mehedinţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Domnul Tudor”

11/17.05.2017

 

Municipiul Drobeta-Turnu Severin,

str. I.C. Brătianu nr. 7,

tel.: 0252/313745

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Energetică

 

Tehnician electro-energetician

Română

Cu frecvenţă/zi

Informatică

 

Analist programator

Administrator reţele locale şi de comunicaţii

 

Judeţul Mureş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu”

11/17.05.2017

 

Municipiul Târgu Mureş,

str. Gh. Marinescu nr. 62.

tel./fax: 0265/215011/ 0365/730990

Şcoala de maiştri/

Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Fabricarea produselor din lemn

 

Maistru tâmplar mobilă şi binale

Română

Cu frecvenţă/zi

Chimie

 

Maistru pentru tehnologia chimici

Română

Cu frecvenţă/zi

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

 

Maistru instalator în construcţii

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Teoretic „Bocskai Istvan”

14/06.06 2017

 

Oraşul Miercurea Nirajului,

str. Nirajului nr. 3.

tel./fax: 0265/576057

Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Teoretică/Real

 

Ştiinţe ale naturii

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Agricultură

 

Tehnician

protecţia

plantelor

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu”

10/10.05,2017

 

Municipiul Ploieşti,

str. Teleajen nr. 11,

tel.: 0244/578529, sevastiannicoleta@yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Turism şi alimentaţie

 

Agent de turism-ghid

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic

14/6.06.2017

 

Comuna Cerasu,

tel.: 0244/297017,

scoala_cerasu@yahoo.com

Şcoală profesională/ (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Mecanică

 

Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Satu Mare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Petru Cupcea”

14/6.06.2017

 

Comuna Supuru de Jos,

str. Teilor nr. 3,

tel./fax: 0261/823336

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician în prelucrarea lemnului

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

2

Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt

14/6.06.2017

 

Municipiul Satu Mare,

str. George Călinescu nr. 51,

tel.: 0261/768418

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Teoretică/Umanist

 

Filologie

Română

Cu frecvenţă/zi

3

Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş”

12/22.05.2017

 

Municipiul Satu Mare,

str. Henri Coandă nr. 1,

tel.: 0261/750440

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Comerţ

Tehnician în achiziţii şi contractări

Română

Cu frecvenţă/zi

4

Colegiul Naţional „Kolcsey Ferenc”

11/17.05.2017

 

Municipiul Satu Mare,

str. M. Eminescu nr. 1,

tel.: 0261/711929

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Sănătate şi asistenţă pedagogică

 

Asistent medical generalist

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

 

Asistent medical de farmacie

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Sibiu

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic

11/17.05.2017

 

Oraşul Dumbrăveni,

str. Cuza Vodă nr. 5-7,

tel./fax: 0269/865763/ 0269/865586

Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Teoretică/Umanist

 

Filologie

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian

11/17.05.2017

 

Comuna Târnava.

str. Mărului nr. 2,

tel./fax: 0269/858145

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Mecanic

Tehnician în transporturi

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Teleorman

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

14/6.06.2017

 

Municipiul Roşiori de Vede,

str. Renaşterii nr. 15, tei.: 0247/466690 hbratcoveanu@ yahoo.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Sportiv

 

Instructor

sportiv

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Timiş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Romano-Catolic „Gerhardinum”

14/6.06.2017

 

Municipiul Timişoara, piaţa Regina Maria nr. 1, tei. 0256/201986, fax: 0256/295777, gerhardinum@yahoo.com

Primar

 

 

 

Română/

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Vâlcea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae”

14/6.06.2017

 

Municipiul Râmnicu Vâlcea,

str. Antim Ivireanul nr. 17,

tel./fax: 0250/711570

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Teoretic/Umanist

 

Ştiinţe sociale

Română

Cu frecvenţă/zi

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) şi (31) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 30 august 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Punctul 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Categoria de venituri

Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/ taxei/cotei (%)

3.

Taxă de funcţionare aplicabilă brokerilor de asigurare

Cotă aplicată asupra veniturilor din activitatea de brokeraj

0,1%

 

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 31 august 2017.

Nr. 8.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.