MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 720/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 720         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

611. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.541. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 44 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 611.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

CAPITOLUL I

Regimul de autorizare şi înregistrare a operatorilor economici din industria naţională de apărare

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, asigură metodologia unitară, stabilesc procedurile şi modul în care autorităţile publice şi operatorii economici aplică prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 232/2016.

Art. 2. - (1) Operatorii economici care au sau intenţionează să includă în obiectul de activitate oricare dintre activităţile necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice, denumite în continuare produse, şi/sau să presteze serviciile aferente acestora trebuie să solicite de la ministerul de resort autorizaţia prevăzută la art. 3 lit. b) din Legea nr. 232/2016, al cărei model este stabilit în anexa nr. 1, conform codurilor CAEN privind clasificarea activităţilor din economia naţională.

(2) Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească, în mod cumulativ, un operator economic pentru a fi autorizat să desfăşoare în România activităţile necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau să presteze serviciile aferente acestora, precum şi pentru a avea dreptul de a se înscrie în registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare, astfel cum este prevăzut la art. 3 lit. x) din Legea nr. 232/2016, denumit în continuare registru, sunt următoarele:

a) să fie înregistrat ca persoană juridică română;

b) actul constitutiv al operatorului economic trebuie să cuprindă cel puţin o activitate referitoare la realizarea de produse militare, sensibile şi/sau strategice şi/sau prestări de servicii în legătură cu acestea;

c) asociaţii/acţionarii care deţin cel puţin 10% din părţile sociale/acţiuni, precum şi administratorii operatorului economic să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi al materialelor explozive, încălcarea regimului de control al exporturilor ori includerea pe o listă de sancţiuni internaţionale, cu excepţia celor reabilitaţi;

d) să deţină una sau mai multe capacităţi şi să desfăşoare una sau mai multe activităţi aşa cum sunt definite la art. 3 lit. c),

d) şi/sau ş) din Legea nr. 232/2016;

e) să obţină avizul prealabil din partea instituţiilor cu atribuţii din domeniul securităţii naţionale, prevăzut la art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016, care indică necesitatea utilizării produselor şi/sau serviciilor realizate de operatorul economic, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Pază şi Protecţie.

(3) Procedura de acordare a avizului prealabil se aprobă prin ordin al conducătorului instituţiilor din domeniul securităţii naţionale.

 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare, înregistrare şi radiere a operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau serviciilor aferente acestora

 

Art. 3. - (1) în vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), operatorii economici interesaţi trebuie să depună la ministerul de resort o cerere însoţită de următoarele documente:

a) copie certificată a certificatului de înregistrare emis de registrul comerţului:

b) certificat constatator, în formă extinsă, emis de registrul comerţului, în original;

c) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că deţine în mod legal bunuri mobile sau imobile, care fac parte din capacităţile deţinute de operatorul economic definite la art. 3 lit. c) şi/sau d) din Legea nr. 232/2016, în original;

d) avizul prealabil din partea instituţiilor cu atribuţii din domeniul securităţii naţionale, prevăzut la art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016, care indică necesitatea utilizării produselor şi/sau serviciilor realizate de operatorul economic, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Pază şi Protecţie.

(2) Cererile pentru obţinerea autorizaţiei se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

(3) Pentru gestionarea şi manipularea informaţiilor clasificate de un anumit nivel, operatorii economici solicită, în condiţiile legii, emiterea de autorizaţii şi/sau certificate necesare, ulterior înscrierii acestora în registru.

Art. 4. - (1) în cazul în care cererea de autorizare este respinsă, ministerul de resort comunică solicitantului motivarea, operatorul economic având posibilitatea reluării procedurii de autorizare.

(2) La data comunicării avizului pozitiv, ministerul de resort eliberează solicitantului şi autorizaţia pentru desfăşurarea activităţilor necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau serviciilor aferente acestora şi procedează la înscrierea operatorului economic în registru,

(3) Retragerea autorizaţiei şi radierea din registru se fac, după caz, în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2) sau la cererea operatorului economic.

(4) în situaţiile prevăzute la alin. (3) ministerul de resort va comunica operatorului economic în cauză retragerea autorizaţiei şi radierea din registru.

(5) Evidenţa operatorilor economici autorizaţi şi a capacităţilor acestora se realizează prin înscrierea în registru, organizat şi administrat de ministerul de resort prin direcţia de specialitate.

(6) Registrul este clasificat şi este gestionat în conformitate cu legislaţia privind protecţia informaţiilor clasificate.

(7) în situaţia în care operatorul economic nu mai îndeplineşte unui dintre criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2) are obligaţia de a informa ministerul de resort în termen de 5 zile de la data la care constată acest fapt.

Art. 5. - (1) Produsele/Serviciile operatorilor economici autorizaţi sunt înscrise în catalogul de produse specifice industriei naţionale de apărare, organizat şi administrat de ministerul de resort prin direcţia de specialitate.

(2) Actualizarea catalogului se realizează în funcţie de modificările care se aduc în registru, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate.

 

CAPITOLUL III

Conservarea şi securizarea capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare

 

Art. 6. - Conservarea capacităţilor de producţie şi/sau servicii se realizează pe baza inventarului prevăzut la art. 8 din Legea nr. 232/2016, precum şi pe baza planurilor de conservare şi presupune trecerea în starea de păstrare/menţinere, în scopul menţinerii parametrilor tehnico-funcţionali reglementaţi de instrucţiunile şi normativele tehnice şi tehnologice, a capacităţilor sau a unor active din cadrul acestora, care sunt destinate exclusiv satisfacerii cererilor forţelor sistemului naţional de apărare (FSNA) în timp de pace, mobilizare sau război, constând în: protecţia temporară a acestora împotriva coroziunii, îmbătrânirii, degradării fizice şt chimice, determinate de lipsa de comenzi şi/sau contracte ori de imposibilitatea obiectivă a executării de către operatorul economic a altor activităţi productive şi cuprinde următoarele etape:

a) pregătirea pentru intrarea în conservare, care constă în aducerea la parametrii tehnici a capacităţilor ce urmează a fi conservate;

b) conservarea propriu-zisă, desfăşurată conform instrucţiunilor tehnice specifice elaborate de către fiecare operator economic;

c) menţinerea şi urmărirea comportării în timp a capacităţilor conservate.

Art. 7. - (1) în aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 232/2016, capacităţile de producţie şi/sau servicii pentru apărare, definite conform prevederilor art. 3 lit. c) şi d) din lege, se evidenţiază în inventarul capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare, care se întocmeşte conform prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, cu respectarea dispoziţiilor alin. (3).

(2) Inventarierea la nivelul operatorului economic se efectuează de către comisii de inventariere formate din cel puţin 3 membri, numite prin dispoziţii scrise emise de reprezentantul legal al operatorului economic.

(3) Dosarul inventarului cuprinde:

a) pagina de gardă;

b) nota de fundamentare;

c) memoriul de prezentare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

d) planul general al operatorului economic, prevăzut în anexa nr. 2a;

e) fişa capacităţii, prevăzută în anexa nr. 3, Situaţia investiţiilor realizate pe capacităţile de producţie pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3a, Situaţia suprafeţelor totale şi productive, prevăzută în anexa nr. 3b, Situaţia dotării cu scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri) şi aparatură de măsură şi control (AMC-uri) specializate din sectorul de producţie pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3c, Situaţia existentului de documentaţii aferente producţiei pentru apărare, prevăzută în anexa nr. 3d;

f) listele de inventariere cuprind numai activele strict specializate ale capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare - aşa cum sunt definite la art. 3 lit. c) şi d) din lege;

g) decizia privind numirea comisiilor de inventariere;

h) declaraţiile gestionarilor;

i) procesul-verbal de inventariere aprobat de reprezentantul legal al operatorului economic;

j) documentele de inventariere.

(4) Pagina de gardă va fi redactată şi structurată ca pagină de semnături şi va cuprinde denumirea inventarului, anul întocmirii şi entităţile care l-au întocmit, avizat şi aprobat, iar pe verso compunerea inventarului, conform anexei nr. 4.

(5) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (3) lit. b) cuprinde motivarea schimbărilor apărute pentru fiecare componentă a inventarului conform celor indicate în memoriul de prezentare, planul general al operatorului economic, fişa capacităţii şi liste de inventariere.

(6) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (3) lit. b) va fi întocmită şi aprobată de reprezentantul legal al operatorului economic şi în cuprinsul acesteia se vor indica atât activele care se scot din inventar cât şi cele care se introduc în inventar.

(7) Listele de inventariere prevăzute în anexa nr. 4 nr. crt. 8 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile se vor redacta conform modelului nr. 14-3-12 prevăzut În anexa nr. 3 la ordin.

(8) Dosarul inventarului va fi întocmit în 3 exemplare originale, din care, după aprobare, rămâne câte un exemplar la autoritatea de specialitate, ministerul de resort şi operatorul economic care l-a întocmit.

(9) Actualizarea inventarului nu înlocuieşte inventarierea curentă a bunurilor operatorului economic, efectuată în baza prevederilor legale.

(10) Autoritatea de specialitate comunică inventarul aprobat ministerului de resort, în termen de 15 zile de la data aprobării, în condiţiile legii.

Art. 8. - Planurile de conservare cuprind ansamblul de operaţiuni de conservare prevăzute la art. 6, sunt elaborate de operatorii economici deţinători şi se aprobă de ministerul de resort cu avizul autorităţii de specialitate.

Art. 9. - (1) Structura-cadru a planului de conservare este prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Elaborarea şi derularea planului de conservare cuprind următoarele etape:

a) până la data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorul economic transmite la ministerul de resort propuneri pentru planul de conservare pentru anul următor;

b) ministerul de resort analizează propunerile aferente planului de conservare şi include sumele necesare în proiectul de buget propriu pe care îl întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) după aprobarea bugetului de stat, ministerul de resort solicită întocmirea şi/sau actualizarea, după caz, a planului de conservare de către operatorul economic, iar acesta are obligaţia înaintării planului în termen de 20 de zile de la primirea solicitării;

d) după aprobarea planului de conservare, ministerul de resort transmite către autoritatea de specialitate lista capacităţilor de producţie pentru apărare sau a unor active din cadrul acestora şi necesarul de fonduri în completare de la bugetul de stat, prin ministerul de resort, care sunt destinate realizării ansamblului operaţiunilor şi lucrărilor de conservare propuse a fi înscrise în proiectul hotărârii Guvernului de aprobare a planului de pregătire a economiei naţionale pentru apărare în anul respectiv;

e) pe baza planului de conservare aprobat, ministerul de resort poate încheia cu operatorii economici contracte de finanţare prin care se stabilesc cheltuielile materiale pentru lucrările de conservare;

f) decontarea cheltuielilor materiale stabilite prin contractul de finanţare se face pe bază de documente justificative fundamentate pe necesarul de materiale aferente capacităţilor de producţie pentru apărare sau unor active din cadrul acestora, în baza căruia se face plata.

Art. 10. - Potrivit prevederilor art. 9 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi d) din Legea nr. 232/2016, pot fi introduse în conservare, fără a se limita, mijloace de producţie: maşini, utilaje, instalaţii, linii tehnologice; elemente de plan general: construcţii, drumuri interioare, căi ferate uzinale; elemente de construcţii de arhitectură: hale industriale, plafoane, ateliere, magazii, depozite, anexe tehnice; elemente specifice termotehnice: puncte termice, instalaţii interioare de încălzire, de ventilaţie; instalaţii electrice: utilaje şi echipamente, posturi de apă, reţele exterioare de transport şi distribuţie, staţii de epurare a apelor uzate; investiţii, linii tehnologice şi construcţii nefinalizate; SDV-urile, materialele necesare reluării producţiei şi/sau prestării serviciilor aferente produselor militare, sensibile şi strategice, precum şi documentaţia tehnică şi tehnologică aferentă.

Art. 11. - (1) Planul de securizare a capacităţilor producţiei pentru apărare se elaborează la nivelul fiecărui operator economic şi se aprobă de ministerul de resort cu avizul autorităţii de specialitate.

(2) Structura-cadru a planului de securizare este prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 12. - Potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 232/2016, elaborarea şi derularea planului de securizare cuprind următoarele etape:

a) până la data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorii economici transmit ministerului de resort propuneri pentru planul de securizare pentru anul următor;

b) ministerul de resort analizează propunerile din plaiul de securizare şi include sumele necesare în proiectul de buget propriu, pe care îl întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) după aprobarea bugetului de stat, ministerul de resort solicită operatorilor economici întocmirea şi/sau actualizarea planului de securizare;

d) în termen de 20 de zile de la solicitare, operatorul economic are obligaţia de a transmite planul de securizare;

e) pe baza planului de securizare aprobat, inclusiv a actualizărilor la acesta, ministerul de resort poate încheia cu operatorii economici contracte de finanţare prin care se stabilesc cheltuielile materiale pentru realizarea condiţiilor şi lucrărilor de securizare.

Art. 13. - Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 232/2016, în termen de 30 de zile de la solicitarea ministerului de resort, instituţiile din cadrul FSNA transmit către acesta necesarul de mentenanţă pe categorii de tehnică, conform documentaţiilor tehnice pentru asigurarea suportului logistic pe durata de viaţă a produsului, în scopul stabilirii criteriilor pentru selectarea operatorilor în vederea desemnării ca centre de mentenanţă.

 

CAPITOLUL IV

Reorganizarea, restructurarea şi privatizarea operatorilor economici

 

Art. 14. - (1) Potrivit prevederilor art. 22 şi 23 din Legea nr. 232/2016, fără a aduce atingere dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministerul de resort emite ordinul privind aplicarea măsurilor excepţionale care trebuie luate în perioada premergătoare anunţului de ofertă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ordinul, emis conform alin. (1), are la bază, dar fără a se limita la, următoarele:

a) existenţa măsurii excepţionale în programul de reorganizare şi restructurare, aprobat în condiţiile legii;

b) evaluarea şi fundamentarea prealabilă a oportunităţii măsurii excepţionale, realizată de operatorul economic, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, asumării răspunderii, şi luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al acestuia;

c) avizul conducerii administrative a societăţii, inclusiv al administratorului special.

(3) Potrivit prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 232/2016, ordinul prevăzut la alin. (1) priveşte şi modalitatea de negociere a condiţiilor de înfiinţare a societăţilor, astfel încât să se respecte drepturile şi interesele legitime ale acţionarilor.

Art. 15. - Potrivit prevederilor art. 22 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 232/2016, prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc procedura şi criteriile pe baza cărora instituţia publică implicată selectează persoanele fizice sau juridice române care pot îndeplini calitatea de administrator special.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 16. - Măsurile de administrare specială instituite până la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor continua să fie aplicate, potrivit legii.

Art. 17. - (1) Datele comunicate şi informaţiile privind exercitarea controlului şi verificării la operatorii economici înscrişi în registru sunt protejate conform legislaţiei privind informaţiile clasificate.

(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr.1

la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL DE RESORT

 

AUTORIZAŢIE

Nr. .....................

 

În temeiul art. 6 alin. (5) lit. m) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, autorizăm ................................................, cu sediul în localitatea ................................................ str. ................................................, nr. ...., judeţul/sectorul ................................................, nr. de ordine la registrul comerţului ................................................, cod unic de înregistrare ................................................,

 

Nr. crt.

Activitatea

Cod CAEN

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

Data emiterii autorizaţiei: ................................................

 

Ministru,

....................................

 

Autorizaţia rămâne în proprietatea ministerului de resort şi se returnează la radierea din registru.

 

ANEXA Nr.2

la norme

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

MEMORIU DE PREZENTARE

 

Memoriul de prezentare va cuprinde, în principal, următoarele:

1. denumirea operatorului economic:

- actul de înfiinţare (reorganizare);

- conducere;

- adresa, inclusiv căsuţa poştală;

- adresa punctului de lucru;

- telefon secretariat;

- telefon central;

- telefon fix şi mobil director;

- telefon fix şi mobil responsabil întocmire inventar;

- telefon fix şi mobil şef structură de securitate;

- e-mail;

- site oficial pe internet;

2. ministerul de resort;

3. structura acţionariatului;

4. capitalul social;

5. obiectul de activitate.

 

Director general,

 

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Director general,

....................................

 

ANEXA Nr. 2a

la norme

 

OPERATOR ECONOMIC

CLASIFICAT

 

(după completare)

 

PLANUL GENERAL AL OPERATORULUI ECONOMIC

 

 

Scara:

 

(se va utiliza maximum formatul A3)

SCHEMA

LEGENDA:

 

Se nominalizează structurile funcţionale şi productive.

 

În cazul în care spaţiul existent nu permite nominalizarea tuturor structurilor, acestea vor fi specificate separat, pe file format A4.

 

 

Director general,

Director de specialitate,

....................................

....................................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

 

CLASIFICAT

 

(după completare)

Ministerul de resort ......................................

Operatorul economic ....................................

Telefon ....................................

Fax ....................................

 

FIŞA CAPACITĂŢII

Capacităţi de producţie pentru apărare

 

Nr. crt.

Denumire produs, grupa de produse, lucrări, servicii

Capacitatea de producţie

Observaţii

U.M.

 

Proiectată

(unităţi fizice)

(mii. lei)

Aprobată

(unităţi fizice)

(mii. lei)

Pusă în funcţiune

(unităţi fizice)

(mii. lei)

Situaţia capacităţii după restructurare

0

1

2

3

4

5

6

7

 

TOTAL, din care:

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Valorile din col. 5 vor fi cele din evidenţa contabilă.

 

Director general,

Director de specialitate,

....................................

....................................

 

ANEXA Nr. 3a

la norme

 

OPERATOR ECONOMIC

CLASIFICAT

 

(după completare)

 

SITUAŢIA

investiţiilor realizate pe capacităţile de producţie pentru apărare

 

Nr. crt.

Denumirea capacităţii

Obiectul investiţiei

Sursa de finanţare

Grad de utilizare

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

1. Situaţia se completează cu ocazia inventarierii şi cuprinde obiectivele de investiţii noi realizate şi incluse în inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare.

2. La rubrica observaţii se vor menţiona inclusiv investiţiile nefinalizate aferente capacităţilor de producţie pentru apărare şi care nu au fost sistate.

 

Director general,

Director de specialitate,

....................................

....................................

 

ANEXA Nr. 3b

la norme

 

OPERATOR ECONOMIC

CLASIFICAT

 

(după completare)

 

SITUAŢIA

suprafeţelor totale şi productive

 

Nr. crt.

Denumirea capacităţii (conform fişei capacităţii)

Suprafaţa (mp)

Observaţii

Suprafaţă teren

Suprafaţă desfăşurată

Suprafaţă desfăşurată productivă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În cazul în care capacităţile nu se pot delimita, se va completa numai rubrica „Total”.

 

Director general,

Director de specialitate,

....................................

....................................

 

ANEXA Nr. 3c

la norme

 

OPERATOR ECONOMIC

 

SITUAŢIA

dotării cu scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri) şi aparatură de măsură şi control (AMC-uri) specializate din sectorul de producţie pentru apărare

 

Nr. crt.

Categorie

Existent buc. (tone)

Conservat buc. (tone)

Observaţii

0

1

2

3

4

1

SDV-uri

 

 

 

2

AMC-uri

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

NOTĂ:

SDV-urile şi AMC-urile vor fi corelate cantitativ cu capacităţile de producţie pentru apărare nominalizate în anexa nr. 3 la norme.

 

Director general,

Director de specialitate,

....................................

....................................

 

ANEXA Nr. 3d

la norme

 

OPERATOR ECONOMIC

CLASIFICAT

 

(după completare)

 

SITUAŢIA

existentului de documentaţii aferente producţiei pentru apărare

 

Nr. crt.

Denumire documentaţie

Simbol/faza

Felul documentaţiei:

original (O), copie (C)

Anul elaborării

Regimul juridic

Nr. file

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

NOTĂ:

Situaţia se completează pe următoarele capitole:

- studii;

- documentaţii de produs;

- documentaţii tehnologice;

- documentaţii de licenţă.

 

Director general,

Director de specialitate,

....................................

....................................

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

 

PAGINA DE GARDĂ

 

Inventarul capacităţilor de producţie/servicii pentru apărare pe anul ........................

de la societatea ........................................................

 

Aprobat

(denumirea autorităţii de specialitate)

Preşedinte

 

Avizat

(denumirea ministerului de resort)

Secretar de stat

 

Întocmit

(denumirea operatorului economic)

Director general

 

 

 

 

 

 

 

Cuprins

Nr. crt.

Denumirea capitolului

Pag.

1

Pagina de gardă

 

2

Notă de fundamentare

 

3

Anexa nr. 2 la norme - Memoriul de prezentare

 

4

Anexa nr. 2a la norme - Planul general al operatorului economic

 

5

Anexa nr. 3 la norme - Fişa capacităţii de producţie pentru apărare

 

6

Anexa nr. 3a la norme - Situaţia investiţiilor realizate pe capacităţile de producţie pentru apărare

 

7

Anexa nr. 3b la norme - Situaţia suprafeţelor totale şi productive

 

8

Anexa nr. 3c la norme - Situaţia dotării cu scule, dispozitive, verificatoare (S.D.V.-uri) şi aparatură de măsură şi control (A.M.C.-uri) specializate din sectorul de producţie pentru apărare

 

9

Anexa nr. 3d la norme - Situaţia existentului de documentaţii aferente producţiei pentru apărare

 

10

Listele de inventariere

 

11

Decizia privind numirea comisiei de inventariere

 

12

Declaraţiile gestionarilor

 

13

Procesul-verbal de inventariere

 

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

(Secret după completare)

 

 

APROB,

 

Ministerul de resort

 

Secretarul de stat coordonator

AVIZAT

 

Autoritatea de specialitate

 

 

PLANUL DE CONSERVARE

- structura-cadru –

 

1. Date de identificare:

- denumirea operatorului economic;

- sediul, numărul de telefon, fax, cod fiscal;

- profilul de activitate.

2. Planul general al operatorului economic, pe care se marchează:

- amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice, depozitele de incintă, depozitele din afara unităţii, propuse pentru conservare;

- căile de acces din incinta unităţii şi cele adiacente acesteia;

- reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic şi ga2e;

- reţele de canalizare;

- staţiile pirotehnice şi spaţiile de siguranţă aferente acestora;

- poligoane de tragere sau încercare, căi de acces la acestea;

- vecinătăţile.

3. Organizarea şi desfăşurarea conservării capacităţilor de producţie:

- justificarea conservării capacităţilor de producţie;

- pregătirea pentru intrarea în conservare a capacităţilor de producţie;

- menţinerea şi urmărirea comportării în timp a capacităţilor de producţie conservate;

- particularităţi tehnice de conservare:

- localizarea mijloacelor fixe propuse pentru conservare (utilaje, construcţii, plan general, instalaţii tehnologice etc.);

- stabilirea duratei de conservare;

- principalele activităţi pentru conservarea mijloacelor fixe (se întocmeşte fişa de conservare pentru fiecare mijloc fix care urmează a fi conservat; fişa va conţine activităţile care se vor executa, timpii de execuţie, denumirea materialelor folosite pentru conservare);

- fişa de conservare - se aprobă de managerul operatorului economic.

4. Categoria de personal folosită pentru conservare:

- personal instruit în acest scop.

5. Surse de finanţare pentru achiziţionarea materialelor necesare conservării şi cheltuielile de manoperă, după caz:

- surse proprii;

- bugetul de stat, prin ministerul de resort.

6. Planul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, mijloacelor de producţie, elementelor de plan general, precum şi al investiţiilor/construcţiilor nefinalizate trebuie să conţină date privind:

- destinaţia;

- suprafaţa construcţiei, din care cea conservată;

- mijloacele fixe care se vor conserva (denumire, an de fabricaţie, produsele pentru care sunt destinate, numărul utilajelor de acelaşi tip, cine execută, controlează şi răspunde de operaţiunile de conservare, cine răspunde în perioada de conservare, periodicitatea controlului mijloacelor fixe conservate);

- căile interioare de acces, de evacuare şi de intervenţie;

- instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată construcţia;

- modalităţi de intervenţie în caz de incendiu sau calamităţi naturale.

 

Director general,

Director economic,

....................................

....................................

 

NOTE:

1. La planul de conservare se anexează fişele de conservare, care se aprobă de conducătorul operatorului economic.

2. Fişele de conservare se întocmesc pentru fiecare mijloc de producţie propus pentru conservare, precum şi pentru sumele propuse pentru finanţare în anul respectiv.

 

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

(Secret după completare)

 

 

APROB,

 

Ministerul de resort

 

Secretarul de stat coordonator

AVIZAT

 

Autoritatea de specialitate

 

 

PLANUL DE SECURIZARE

- structura-cadru –

 

1. Date de identificare:

- denumirea operatorului economic;

- sediul, numărul de telefon, fax, cod fiscal;

- profilul de activitate.

2. Planul general al operatorului economic, pe care se marchează:

- amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice, depozitele de incintă, depozitele din afara unităţii, propuse pentru securizare;

- căile de acces din incinta unităţii şi cele adiacente acesteia;

- reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic şi gaze;

- reţele de canalizare;

- staţiile pirotehnice şi spaţiile de siguranţă aferente acestora;

- poligoane de tragere sau încercare, căi de acces la acestea;

- vecinătăţile.

3. Organizarea şi desfăşurarea securizării capacităţilor de producţie:

- justificarea securizării capacităţilor de producţie;

- particularităţi tehnice de securizare:

- întocmirea planului de pază şi stabilirea condiţiilor de securitate, după caz;

- executarea de lucrări de reabilitare a clădirilor, în scopul asigurării unui climat tehnologic conform normelor în vigoare, inclusiv reabilitarea reţelelor de energie electrică, gaze, apă, canalizare şi stării de epurare;

- asigurarea condiţiilor de climat tehnologic impus de normativele de profil;

- localizarea mijloacelor fixe propuse pentru securizare (utilaje, construcţii, plan general, instalaţii tehnologice etc.);

- stabilirea duratei de securizare;

- principalele activităţi pentru securizarea capacităţilor de producţie.

4. Categoria de personal folosită pentru securizare:

- personal instruit în acest scop.

5. Surse de finanţare pentru achiziţionarea materialelor necesare securizării şi cheltuielile de manoperă, după caz:

- surse proprii;

- bugetul de stat, prin ministerul de resort.

6. Planul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, mijloacelor de producţie, elementelor de plan general, precum şi al investiţiilor/construcţiilor nefinalizate trebuie să conţină date privind:

- destinaţia;

- suprafaţa construcţiei, din care cea securizată;

- mijloacele fixe care se vor securiza;

- căite interioare de acces, de evacuare şi de intervenţie;

- instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată construcţia;

- modalităţi de intervenţie în caz de incendiu sau calamităţi naturale.

 

Director general,

Director economic,

....................................

....................................

 

NOTE:

1. La planul de securizare se anexează fişele de securizare, care se aprobă de conducătorul operatorului economic.

2. Fişele de securizare se întocmesc pentru fiecare mijloc de producţie propus pentru securizare, precum şi pentru sumele propuse pentru finanţare în anul respectiv.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 3 din 24.04.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2017- 2018.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării

Art. 3. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/ai municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.541.

 

ANEXĂ

 

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017

 

Judeţul Bacău

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Fuma de

învăţământ

1

Colegiul Tehnic de Comunicaţii

„Nicolae Vsilescu-Karpen”

5/5.04.2017

 

Municipiul Bacău,

Str. Mioriţei nr. 76 bis,

tel: 0234/586720

Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Umanist

(filieră teoretică)

 

Ştiinţe sociale

Română

Cu frecvenţă

(zi).

Frecvenţă redusă

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecventă

(zi)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Organizator banquenting

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

Judeţul Caraş-Severin

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Fuma de

învăţământ

1

Liceul „Mathias Hammer”

5/5.04.2017

 

Oraşul Anina,

str. Mihail Sadoveanu nr. 1,

tel/fax: 0255/241235

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Electronică automatizări

Tehnician operator tehnică de calcul

Română

Cu frecventă

(zi)

 

Judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Fuma de

învăţământ

1

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto

5/05 04.2017

 

Municipiul Craiova,

bd. Nicolae Romanescu nr. 99,

tel.: 0251/427636

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Informatică

 

Analist programator

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Fuma de

învăţământ

1

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate

1/28.02.2017

 

Municipiul Galaţi,

bd. George Coşbuc nr. 225. tel: 0744/666406

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Informatică

 

Administrator reţele locale şi de telecomunicaţii

Română

Cu frecvenţă

(seral)

Electronică automatizări

 

Tehnician aparate

electromedicale

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Transporturi

 

Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale

Română

Cu

frecvenţă

(seral)

 

Judeţul Hunedoara

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Fuma de

învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”

5/5.04.2017

 

Municipiul Petroşani, str. 22 Decembrie 1989 nr. 6,

tel./fax: 0254/542482

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările si completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Transporturi

 

Tehnician diagnostic auto

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Protecţia mediului

 

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Informatică

 

Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

Tehnician echipamente de calcul

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Mecanic

 

Maistru mecanic

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Construcţii instalaţii şi lucrări publice

 

Maistru construcţii civile, industriale şi agricole

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

Judeţul Maramureş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Fuma de

învăţământ

1

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

4/29.03.2017

 

Municipiul Baia Mare,

Str. Culturii nr. 7,

tel.; 0262/211069,

ax; 0262/211987

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Pedagogic

(filieră vocaţională)

 

Educator-Puericultor

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

Judeţul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Fuma de

învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Elie Radu”

5/05.04.2017

 

Municipiul Ploieşti,

Şoseaua Vestului nr. 22,

tel; 0244/528269

energetic_pl@hotmail.com

Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Teoretic

(Umanist)

 

Filologie

Română

Cu frecventă

(zi)

Şcoală profesională/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Electric

Tehnician energetician

2

Liceul Tehnologic de Servicii

„Sfântul Apostol Andrei”

5/05.04.2017

 

Municipiul Ploieşti,

str. Dediţel nr. 4,

tel: 0244/531041

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Sănătate şi asistenţa pedagogică

 

Asistent medical de farmacie

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Turism şi alimentaţie

Agent de turism-ghid

Tehnician nutriţionist

3

Liceul Tehnologic nr. 1

5/05.04.2017

 

Comuna Comana,

str. Radu Şerban nr. 361 A,

tel.; 0246/283060,

scoaiacomana@yahoo.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Resurse naturale şi protecţia mediului

 

Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

Judeţul Sălaj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Fuma de

învăţământ

1

Liceul Ortodox .Sfântul Nicolae”

4/29.03.2017

 

Oraşul Zalău,

str. Crişan nr. 15/A,

tel./fax: 0260/610842

Primar

 

 

 

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

Judeţul Sibiu

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Fuma de

învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu”

5/05.05.2017

 

Oraşul Miercurea Sibiului,

str. Ilie Măcelariu nr. 15,

tel./fax: 0269/533327, 0269/533076

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă/

(zi)

 

Judeţul Vrancea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărâre ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Fuma de

învăţământ

1

Liceul Teoretic „Ioan Slavici”

3/21 03.2017

 

Oraşul Panciu,

Bd. Independentei nr. 2.

tel./fax: 0237/275373

Gimnazial/Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

 

 

 

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.