MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 722/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 722         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 septembrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

860. - Decret pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

861. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.687. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Adrian Ţuţuianu, ministrul apărării naţionale, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 septembrie 2017.

Nr. 860.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Ion-Marcel Ciolacu, viceprim-ministru, ca ministru interimar al apărării naţionale.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 septembrie 2017.

Nr. 861.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 6 din 13.07.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2017- 2018.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/ai municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 4.687.

 

ANEXĂ

 

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările, calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017

 

Judeţul Alba

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel. /fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa”

14/06.06.2017

 

Municipiul Alba Iulia,

str. Tudor Vladimirescu nr. 143,

tel,/fax: 0256/816065

Şcoala profesională/ Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Electromecanică

 

Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Bacău

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel. /fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Ioan Borcea”

14/06.06.2017

 

Oraşul Buhuşi,

Str. Tineretului nr. 3,

tel.: 0234/261273, ionborcea@yahoo.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă/zi

Tehnic

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel. /fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”

14/06.06.2017

 

Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12,

sectorul 6,

tel..: 0769/683667

Gimnazial/Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

 

 

 

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic „Petru Poni”

15/12.06.2017

 

Bd. Preciziei nr. 18, sectorul 6,

tel.: 0745/022602

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Energetică

 

Tehnician

electro-energetician

Română

Cu frecvenţă/zi

Mecanică

 

Tehnician tehnolog mecanic

Română

Cu frecvenţă/zi

3

Şcoala Gimnazială nr. 45 „Titu Maiorescu”

15/12.06.2017

 

Calea Dorobanţilor nr. 163, sectorul 1,

tel.: 021/2301673, 0733/917756,

secretariat@scoala45.ro

director@scoala45.ro

Gimnazial/Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) (cu program sportiv)

 

 

 

Română

Cu frecvenţă/zi

4

Colegiul Tehnic „Petru Rareş”

16/19.06.2017

 

Str. V. V. Stanciu nr. 6,

sectorul 4.

tel.: 021/3304001

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Textile-pielărie

 

Creator - proiectant articole din piele şi înlocuitori

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel. /fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Raluca Rîpan”

15/12.06.2017

 

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. Bistriţei nr. 21,

tel.: 0264/544486

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Constanţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel. /fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Tomis”

12/22.05.2017

 

Municipiul Constanţa,

bd. Tomis nr. 153,

tel : 0341/405810

gstomis@isjcta.ro

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

 

Tehnician edilitar

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Tehnician devize şi măsurători în construcţii

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Maistru instalator în construcţii

Română

Cu frecvenţă/

seral

Mecanică

 

Tehnician optometrist

Română

Cu frecvenţă/zi

Electronică automatizări

 

Tehnician aparate electromedicale

Română

Cu frecvenţă/zi

Electric

 

Maistru maşini şi aparate electrice

Română

Cu frecvenţă/zi

Servicii

 

Tehnician în activităţi de secretariat

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Hunedoara

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel. /fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic Energetic

„Dragomir Hurmuzescu

14/06.06.2017

 

Municipiul Deva,

str. Titu Maiorescu nr. 28,

tel. /fax 0254 220240

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Mecanică

Tehnician transporturi

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel. /fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic

14/06.06.2017

 

Comuna Focuri,

tel : 0232/413627

tehnicfocuri@yahoo.com

Şcoală profesională/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Agricultură

 

Agricultor culturi de câmp

Română

Cu frecvenţă/zi

Industrie textilă şi pielărie

 

Confecţioner produse textile

 

Judeţul Mureş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel. /fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Avram Iancu”

14/06.06 2017

 

Municipiul Târgu Mureş,

str. Gheorghe Doja nr. 13,

tel,/fax: 0365/882487

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Comerţ

 

Asistent manager

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Vaslui

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel. /fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul „Ştefan Procopiu

14/06.06.2017

 

Municipiul Vaslui,

str. Castanilor nr. 3,

tel.: 0235 318122,

colegiulvasilelovinescu@yahoo.com

Liceal/ Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Real

(filieră teoretică)

 

Ştiinţe ale naturii

Română

Cu frecvenţă/zi

Umanist

(filieră teoretică)

 

Ştiinţe sociale

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi economice

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.