MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 724/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 724         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 septembrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

858. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

859. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

620. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

606. - Decizie privind aplicarea mobilităţii doamnei Georgeta Gavrilă din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.151. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Borşa, judeţul Cluj

 

1.186. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dragodana din judeţul Dâmboviţa

 

1.187. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Smârdioasa, Videle, Talpa, Mavrodin, Moşteni, Mereni, Siliştea, Ştorobăneasa, Suhaia, Vedea, Ciolăneşti, Bălăci şi Plopii-Slăviteşti din judeţul Teleorman

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 11 septembrie 2017, domnului chestor principal de poliţie Vasilică Gheorghe Ovidiu îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 6 septembrie 2017.

Nr. 858.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 11 septembrie 2017, domnului chestor de poliţie Ţăgorean Petru Petru îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 6 septembrie 2017.

Nr. 859.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic, cu sediul În municipiul Craiova, şoseaua Bălceşti nr. 54, judeţul Dolj, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, denumită în continuare Staţiune, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Staţiunea administrează un teren aparţinând domeniului public al statului, în suprafaţă de 2.155,5393 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.7 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, a casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

(4) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111

Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;

d) diviziunea 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor, grupa 453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule; clasa 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;

e) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 466 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri; grupa 4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor; grupa 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor unelte;

f) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor de tutun în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi al produselor zaharoase în magazine specializate;

g) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători neclasificate altundeva „n.c.a.”; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; clasa 4942 Servicii de mutare;

h) diviziunea 62 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;

i) diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal;

j) diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor centralelor, birouri administrative centralizate; Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

k) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 Cercetare dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

l) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

m) diviziunea 85 învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.

(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi

exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice,

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 108.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a Staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cănii regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea are în dotare un parc auto format din: 3 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un auto laborator, o autoutilitară şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F. 116968, a suprafeţei de teren de 157,8655 ha, cu datele de identificare din anexa nr. 3.8. la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a valorii de inventar a terenului înregistrat cu nr. M.F. 116968, conform anexei nr. 1;

c) actualizarea, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, a valorilor de inventar şi a descrierilor tehnice, după caz, ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea staţiunii;

d) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1 şi 2 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 18. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 620.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUNURILE

din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic - C.U.I. 3078896

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnica

(pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

116750

8.28.10

Platformă cond. sem.

762 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1969

5.953

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116772

8.28.13

Atelier mecanic

Corp clădire 612 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1961

120.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116776

8.27.07

Grajd vaci

Corp clădire 775 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1968

4.749

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116787

8.28.10

Adăpost selectoare

Corp clădire 156 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1977

1.367

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116790

8.28.10

Staţie cond. sem.

Corp clădire, 1700 mp

 

Ţara; România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1982

228.975

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116796

8.28.10

Staţie primire porumb

Corp clădire, corp fabricaţie, mag. prod. finite, drumuri

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1986

1.047.923

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116809

8.28.13

Atelier mecanic

Corp clădire 238 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1981

25.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116818

8.28.03

Clădire laborator

3 nivele + ap. lab. 16 mp, cărămidă

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1964

93.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116821

8.28.10

Remiză utilaje

Corp clădire 276 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1961

13.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116841

8.29.08

Sediu adm.

3 nivele - 45 cam. 1648 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1968

367.189

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116869

8.28.10

Cabine spaţiale - birouri

2 nivele - birouri 45 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1984

9.171

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116873

8.28.10

Centru prelucrare lapte

Corp clădire, 484 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1998

200.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116883

8.28.10

Platformă uscat sem.

Betonat + constr. bet. Acop. 1080 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1986

72.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116888

8.28.10

Depozit carburanţi

Corp clădire zid 52 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1971

1.749

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116898

8.27.07

Grajd vaci

Corp clădire 581 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1968

3.569

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116905

8.28.10

Vestiar personal

Corp clădire 20 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1970

23

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116910

8.28.10

Magazie furaje 30 vag

Corp clădire 2 nivele 251 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1970

7.809

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116913

8.27.07

Grajd vaci

Corp clădire 616 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1968

80 000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116917

8.27.07

Grajd vaci

Corp clădire 588 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1948

4.554

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116923

8.27.07

Grajd creşă viţei

Corp clădire 806 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1969

6.712

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116929

8.28.10

Magazie moară

Corp clădire 174 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1988

53.797

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116932

8.28.10

Magazie furaje

Corp clădire 484 mp

 

Ţara: România,  judeţul Dolj;

localitatea Şimnicu de Jos

1988

323

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116934

8.27.07

Grajd vaci

Corp clădire 799 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1987

210.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116937

8.27.07

Grajd maternitate

Corp clădire 490 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1988

246.129

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116943

8.27.03

Silozuri nutreţ

240 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1987

68.992

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116961

8.27.07

Grajd maternitate scroafe

Corp clădire 264 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1968

4.893

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116965

8.27.07

Grajd tineret

Corp clădire 691 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1968

2.665

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116968

8.05.03

Teren agricol

2.155,5393 ha

 

Ţara: România, judeţul Dolj; MRJ. Craiova, şos. Bălceşti nr. 14

2006

37.288.195

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 3.7

În administrare

 

Imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

40.167.737

 

 

 

 

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1

1

Construcţii

144.197

În administrare

2

2

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

1.581.116

În administrare

3

3

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

23

În administrare

 

 

Total

1.725.336

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 – Construcţii

 

Nr. crt.

Nr. inventar P4000

Denumire mijloace fixe

Descriere tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea contabilă (lei)

0.

1.

2

3.

4.

5.

6.

1.

INVPPS-18964373-2016

Casa

corp clădire 110 mp

judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54

1995

12.352

2.

INVPPS-24827807-2017

Reţele exterioare pentru apă

-

judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54

1986

12.000

3.

INVPPS-24827809-2017

Staţie primire porumb

-

judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54

1986

21.255

4.

INVPPS-24827811 -2017

Reţele combustibil

-

judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54

1986

6.443

5.

IN VPPS-24827813-2017

Depozit ciocălăi

-

judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54

1986

2.446

6.

INVPPS-24827815-2017

Buncăr porumb boabe

-

judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54

1986

5.884

7.

IN VPPS-24827817-2017

Fătul ştiuleţi

-

judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54

1986

53.817

8.

IN VPPS-24827819-2017

Reţele electrice exterioare

-

judeţul Dolj; municipiul Craiova, şos. Bălceşti nr. 54

1986

30.000

 

TOTAL

 

 

 

 

144.197

 

ANEXA Nr. 2

 

BUNURILE

din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic - C.U.1.3078896, care trec în domeniul privat al statului, în vederea valorificării şi, după caz, a casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

116768

8.28.10

Clădire pompare

Staţie pomp. 16 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1961

488

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116780

8.28.10

Remiză utilaje

Corp clădire 272 mp, cărămidă

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1960

2.232

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116790

(parţial)

8.28.10

Staţie cond. sem.

Instalaţie condiţionat seminţe (calibroare,

maşină de tratat, ambalat, transportat, depozitat, seminţe, elevator)

 

Ţara: România,  judeţul Dolj;

localitatea Şimnicu de Jos

1982

63.205

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116796

(parţial)

8.28.10

Staţie primire porumb

Utilaje şi echipamente pentru recepţie,, condiţionare, prelucrare şi depozitare porumb ştiuleţi (depozit ciocălăi, buncăr porumb)

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1986

119.845

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116800

8.27.07

Grajd pentru cai

Corp clădire 24 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1955

3

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116802

8.28.10

Şopron + baracă

Corp clădire 158 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1963

5

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116805

8.28.10

Platformă uscat seminţe

864 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1986

45.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116811

8.28.12

Grup social

Corp clădire locuinţe 433 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1959

531

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116856

8.28.10

Pavilion O

Corp clădire zid

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1958

18

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116860

8.28.12

Dormitor

1 nivel 70 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1958

341

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116863

8.28.13

Atelier mecanic

1 nivel 128 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1958

746

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116865

8.28.10

Pavilion F2

1 nivel, 2 camere 6 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1958

5

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116873

(parţial)

8.28.10

Centru prelucrare lapte

utilaje

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1998

26.933

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116877

8.28.10

Platformă uscat seminţe

648 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1986

60.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116880

8.28.12

Clădire cantină

Corp clădire 75 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1911

11

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116886

8.28.10

Pavilion N

Corp clădire zid magazie

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1958

263

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116893

8.28.10

Clădire zid + anexă

Corp zid 75 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1925

16

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116895

8.28.10

Magazie fitosanitară + anexe

Corp clădire zid 92 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1958

16

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116920

8.28.10

Clădire atelier

Corp clădire 97 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1994

20,000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116941

8.28.10

Magazie A - birouri

1 nivel 648 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1958

3.182

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116947

8.28.12

Clădire dormitor

1 nivel 28 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1910

16

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

 

Imobil

116952

8.28.10

Clădire cramă

2 nivele + utilaje 306 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1925

47,000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

116957

8.28.10

Adăpost budane

1 nivel 170 mp

 

Ţara: România, judeţul Dolj; localitatea Şimnicu de Jos

1975

279

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii doamnei Georgeta Gavrilă din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat prin Adresa nr. 2.700/HIL din 5 septembrie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 27 alin. (1) lit. a), al art. 30 lit. a) şi al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Georgeta Gavrilă i se aplică mobilitatea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 septembrie 2017.

Nr. 606.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Borşa, judeţul Cluj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin,

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Borşa, judeţul Cluj, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară - etapa I.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Borşa din judeţul Cluj.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 1.151.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dragodana din jude(ul Dâmboviţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15

alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Dragodana - sectoarele cadastrale nr. 2, 16, 58 şi 65 din judeţul Dâmboviţa.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 25 august 2017.

Nr. 1.186.

 

ANEXĂ*)

 

Reprezentarea grafică

a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

 

Judeţ: DÂMBOVIŢA

UAT: DRAGODANA

Sectoare: 2,16,58, 65

 

 *) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Smârdioasa, Videle, Talpa, Mavrodin, Moşteni, Mereni, Siliştea, Ştorobăneasa, Suhaia, Vedea, Ciolăneşti, Bălăci şi Plopii-Slăviteşti din judeţul Teleorman

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unităţile administrativ-teritoriale Smârdioasa - sectorul cadastrat 1, Videle - sectorul cadastral 1, Talpa - sectorul cadastral 1, Mavrodin - sectorul cadastral 1, Moşteni - sectorul cadastral 1, Mereni - sectorul cadastral 1, Siliştea - sectorul cadastral 1, Ştorobăneasa - sectoarele cadastrale 1 şi 2, Suhaia - sectorul cadastral 1, Vedea - sectorul cadastral 1, Ciolăneşti - sectorul cadastral 1, Bălăci - sectoarele cadastrale 1, 2, 3 şi 4 şi Plopii-Slăviteşti - sectorul cadastral 1, din judeţul Teleorman, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 25 august 2017.

Nr. 1.187.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.