MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 726/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 726         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 7 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

621. - Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura şi Floricultură Vidra şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

634. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

 

635. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Constanţa, Dolj, Sibiu şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.97. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.98. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

963. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura şi FI ori cultură Vidra şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura şi Floricultură Vidra, cu sediul în comuna Vidra, judeţul Ilfov, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, denumit în continuare Institut.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Institutului este constituit din bunuri din domeniul public al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Institut într-un cont de disponibil, din care acesta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al Institutului.

(3) Institutul administrează suprafeţe de teren din domeniul public al statului indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.3 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Se aprobă trecerea bunului cu nr. M.F. 116085, „Sere reci”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Institutului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, În condiţiile legii.

(5) Veniturile obţinute din valorificarea bunului din anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul legumiculturii şi floriculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neclasificate altundeva n.c.a.; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor;

c) diviziunea 18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrări (or; grupa 181 Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi; clasa 1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.;

d) diviziunea 20 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice; grupa 202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; clasa 2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice;

e) diviziunea 41 Construcţii de clădiri, grupa 412 Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate; clasa 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;

f) diviziunea 42 Lucrări de geniu civil; grupa 421 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; clasa 4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; grupa 422 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare; clasa 4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii; grupa 429 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti; clasa 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.;

g) diviziunea 43 Lucrări speciale de construcţii, grupa 431 Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului; clasa 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor; grupa 432 Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; clasa 4321 Lucrări de instalaţii electrice; clasa 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; clasa 4329Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; grupa 433 Lucrări de finisare; clasa 4331 Lucrări de ipsoserie; clasa 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; clasa 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor; clasa 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; grupa 439 Alte lucrări speciale de construcţii; clasa 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; clasa 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;

h) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi semifabricate; clasa 4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse; clasa 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice; clasa 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

i) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 474 Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic de telecomunicaţii în magazine specializate;

j) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte.; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

k) diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări;

l) diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;

m) diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a,;

n) diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; Clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor, clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; clasa 5819 Alte activităţi de editare;

o) diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 682 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii; clasa 6820 închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;

p) diviziunea 69 Activităţi juridice şt de contabilitate; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal;

q) diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor, birourilor administrative, centralizate: activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

r) diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie: activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 712 Activităţi de testări şi analiză tehnică; clasa 7120 Activităţi de testări şi analiză tehnică;

s) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

ş) diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei, grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

t) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 742 Activităţi fotografice; clasa 7420 Activităţi fotografice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

ţ) diviziunea 77 Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; clasa 7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;

u) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

v) diviziunea 85 învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ;

w) diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale;

clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale.

(2) Institutul desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin, (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Institutului se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de Stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Institutul poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Institutul conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Institutului reorganizat se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut este de 64.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, al Institutului, se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institut.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul general al Institutului îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Institutului este asigurată de:

a) consiliul de administraţie, format din 5 membri;

b) director general.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului general al unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de directorul general, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la Institut, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului, în condiţiile legii.

Art. 15. - Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, conform acesteia;

b) diminuarea suprafeţei de teren de 308,51 ha, înregistrată la nr. M.F. 116147 cu 0,57 ha şi înscrierea valorii de inventară acestui imobil, ca urmare a diferenţelor din măsurători şi a evaluării terenului, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

c) scăderea din inventarul bunurilor din domeniul public al statului a bunului imobil cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 621.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUNURILE

din domeniul public al statului aflate în patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura şi Floricultură Vidra - C.U.I. 3616960

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Anul

dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ Concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

116083

8.28.10

Complex construcţii pentru produs ciuperci şi miceliu Mogoşoaia

3.130 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1983

226.600

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116088

8.28.10

Castei apă

-

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1983

20,500

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

-

imobil

116096

8.28.10

Clădire post transformare

-

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1983

65,000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116098

8.28.10

Camere climatice

-

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1985

1.300

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116103

8.28.10

Spaţiu sortare şi uscare seminţe

340 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1980

22.700

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116107

8.28.10

Sedii fermă

350 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1979

41.200

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116108

8.28.10

Şoproane utilaje ferme

1.692 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1977

72.100

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116117

8.28.10

Secţie condiţionat seminţe

P + 1 nivel;

2.304 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1976

245.900

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

-

imobil

116118

8.27.06

Sere cercetare

35.000 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1977

163.700

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116119

8.28.03

Laborator sere cercetare

334 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul

Ilfov, comuna Vidra

1977

57.200

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

-

imobil

116121

8.28.10

Secţie pastă tomate

305 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1955

54.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

-

imobil

116124

8.28.13

Magazie materiale

504 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1976

26.700

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116128

8.28.13

Centrala termică, atelier mecanic

1.292 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1976

157.700

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

-

imobil

116133

8.28.03

Fitotron

(laboratoare, sere laborator)

P + 1 nivel; 1.848 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1982

686.200

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116137

8.29.08

Sediu central (laboratoare, sală conferinţe, bibliotecă, birouri etc.)

S + P + 1 nivel (2 corpuri);

S + P + 4 niveluri (1 corp);

1.400 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1982

447.200

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

-

imobil

116140

8.28.10

Secţie fabricaţie conserve

714 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1977

276.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

-

imobil

116147

8.05.03

Total suprafaţă de teren

307,94 ha

Şosea judeţeană;

Teren proprietate privată

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1999

33.594.800

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare; anexa nr. 2.3

În administrare

-

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

36.158.800

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunul din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra - C.U.1.3616960, care trece în domeniul privat al statului, în vederea valorificării şi, după caz, casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Anul

dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar (în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ Concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

116085

8.27.06

Sere reci

6.804 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1988

241.400

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

-

imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului Imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra - C.U.I. 3616960, care poate fi închiriat, în condiţiile legii

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Anul

dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar (în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ Concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

116117

8.28.10

Secţie condiţionat seminţe

P + 1 nivel; 2.304 mp

Teren ICDLF Vidra

România, judeţul Ilfov,

comuna Vidra

1976

245.900

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările  ulterioare

În administrare

-

imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Justiţiei a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 181/2016, şi se declară din bun de interes public local în bun de interes public naţional.

Art. 2. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 634.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Justiţiei, ca urmare a transmiterii acestuia în domeniul public al statului, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 181/2016

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

(lei)

Persoana juridică ce deţine imobilul în administrare

*)

8.29.09

Teren pentru construire sediu Tribunal Teleorman şi Judecătoria Alexandria

Municipiul Alexandria,

şoseaua Turnu Măgurele nr. 4,

judeţul Teleorman

Teren

Suprafaţa = 7,770 mp

C.F. Nr. 23869 Nr. cadastral 23869

2016

1.027.300,00

Ministerul Justiţiei

 

*) Nr. M.F.P. se atribuie ulterior.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Constanţa, Dolj, Sibiu şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 957 şi 431 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 635.


*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi de Imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa

Elemente-cadru de descriere tehnică, construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului/ nr. CF/nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului/ CUI

0

1

2

3

4

5

6

1.

103999 - parţial

8.19.01

Imobil 957 parţial

Comuna Cincu, judeţul Braşov

Comuna Şoarş, judeţul Braşov

Comuna Iacobeni, judeţul Sibiu

Comuna Merghindeal, judeţul Sibiu

1. Construcţii:

Pavilionul V1:

- suprafaţa construită = 413,00 mp

- valoarea contabilă = 32.513,96 lei

Pavilionul V2:

- suprafaţa construită = 27,00 mp

- valoarea contabilă = 13.005,58 lei

Pavilionul V 3:

- suprafaţa construită = 20,00 mp

- valoarea contabilă = 1.199,60 lei

Pavilionul V 4:

- suprafaţa construită = 54,00 mp

- valoarea contabilă = 1.799,40 lei

Pavilionul V 5:

- suprafaţa construită = 54,00 mp

- valoarea contabilă = 1.799,40 lei

Pavilionul V 8:

- suprafaţa construită = 76,00 mp

- valoarea contabilă = 10.682,49 lei

Pavilionul V 10:

- suprafaţa construită = 275,00 mp

- valoarea contabilă = 7.480,53 lei

Pavilionul V 11:

- suprafaţa construită = 48,00 mp

- valoarea contabilă = 2.399,20 lei

Total valoare contabilă:

imobil 957 - parţial = 70.880,16 lei

CF nr. 100252 Cincu/nr. cadastral 100252

CF nr. 100258 Cincu/nr. cadastral 100258

CF nr. 100401 Cincu/nr. cadastral 100401

CF nr. 100445 Şoarş/nr. cadastral 100445

CF nr. 100429 Iacobeni/nr. cadastral 100429

CF nr. 100214 Merghindeal/nr. cadastral 100214

CF nr. 100298 Merghindeal/nr. cadastral 100298

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

2.

104128 - parţial

8.19.01

Imobil 1869 parţial

Comuna Voila,

judeţul Braşov

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 68,00 mp

- valoarea contabilă = 5,38 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 5,00 mp

- valoarea contabilă = 1,00 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 5,00 mp

- valoarea contabilă = 1,00 lei

2. Amenajări:

împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând:

- suprafaţa construită = 727,00 ml

- valoarea contabilă = 2,20 lei

Reţea energie electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 300,00 ml

- valoarea contabilă = 3,60 lei Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 20.000,00 ml

- valoarea contabilă = 300,00 lei

Total valoare contabilă: imobil 1869 - parţial = 313,18 lei

CF nr. 100530 Voila/nr. cadastral 100530

CF nr. 100529 Voila/nr. cadastral 100529

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

3.

107172 - parţial

8.19.01

Imobil 332 parţial

Comuna Valul lui Traian,

judeţul Constanţa

1. Construcţii:

Pavilionul WC1:

- suprafaţa construită = 87,00 mp

- valoarea contabilă = 2.379,40 lei

Pavilionul WC2:

- suprafaţa construită = 87,00 mp

- valoarea contabilă = 2.379,40 lei

Pavilionul R4:

- suprafaţa construită = 35,00 mp

- valoarea contabilă = 22.759,50 lei

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 140,00 mp

- valoarea contabilă = 14.908,02 lei

Total valoare contabilă: imobil 332 - parţial = 42.426,32 lei

CF nr. 108949 Valul lui Traian/nr. cadastral 108949

CF nr. 108855 Valul lui Traian/nr. cadastral 108855

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

4.

103864 - parţial

8.19.01

Imobil 878 parţial

Municipiul Craiova,

strada Vasile Alecsandri nr. 91,

judeţul Dolj

1. Construcţii:

Pavilionul 0:

- suprafaţa construită = 138,30 mp

- valoarea contabilă = 1.611,70 lei

Pavilionul 01:

- suprafaţa construită = 127,14 mp

- valoarea contabilă = 3.530,60 lei

Pavilionul C3:

- suprafaţa construită = 90,00 mp

- valoarea contabilă = 4.861,50 lei

Total valoare contabilă: imobil 878 - parţial = 10.003,80 lei

CF nr. 210311 Craiova/nr. cadastral 24181

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

5.

158493 - parţial

8.19.01

Imobil 3519 parţial

Municipiul Sibiu,

judeţul Sibiu

1. Construcţii:

Pavilionul Z3:

- suprafaţa construită = 40,00 mp

- valoarea contabilă = 5.589,00 lei

Total valoare contabilă: imobil 3519 - parţial = 5.589,00 lei

CF nr. 113812 Sibiu/nr. cadastral 113812

CF nr. 113816 Sibiu/nr. cadastral 113816

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

6.

107105 - parţial

8.19.01

Imobil 1302 parţial

Municipiul Mangalia,

judeţul Constanţa

1. Construcţii:

Pavilionul B - construcţia C1:

- suprafaţa construită = 349,77 mp

- valoarea contabilă = 134.701,42 lei

Pavilionul C2 - construcţia C15:

- suprafaţa construită = 51,30 mp

- valoarea contabilă = 15.690,37 lei

Pavilionul D - construcţia C3:

- suprafaţa construită = 593,38 mp

- valoarea contabilă = 376.092,76 lei

Pavilionul E1 - construcţia C5:

- suprafaţa construită = 364,54 mp

- valoarea contabilă = 111.884,85 lei

Pavilionul F - construcţia C6:

- suprafaţa construită = 35,19 mp

- valoarea contabilă = 3.500,30 lei 2. Amenajări:

Împrejmuire prefabricate beton:

- suprafaţa construită = 860,00 ml

- valoarea contabilă = 1.341,60 lei

Total valoare contabilă: imobil 1302 - parţial = 643.211,30 lei

CF nr. 106330 Mangalia/nr. cadastral 2339

CF nr. 106744 Mangalia/nr. cadastral 2357

CF nr. 107928 Mangalia/nr. cadastral 107928

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

7.

103859 - parţial

8.19,01

Imobil 431 parţial

Municipiul Craiova,

strada Caracal nr. 101,

judeţul Dolj

1. Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 829,00 mp

- valoarea contabilă = 20.632,10 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 248,00 mp

- valoarea contabilă = 5.833,80 lei

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 124,00 mp

- valoarea contabilă = 2.669,50 lei

Pavilionul L2:

- suprafaţa construită = 20,00 mp

- valoarea contabilă = 1.604,30 lei

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 8,00 mp

- valoarea contabilă = 1.750,10 lei

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 32,00 mp

- valoarea contabilă = 15.125,60 lei

Pavilionul T1:

- suprafaţa construită - 22,00 mp

- valoarea contabilă = 2.450,20 lei

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 107,00 mp

- valoarea contabilă = 6.222,70 lei

Pavilionul U2:

- suprafaţa construită = 92,00 mp

- valoarea contabilă = 1.567,30 lei

Pavilionul U3:

- suprafaţa construită = 92,00 mp

- valoarea contabilă = 1.567,30 lei

Pavilionul 1)5:

- suprafaţa construită - 82,00 mp

- valoarea contabilă = 6.806,10 lei

Pavilionul U7:

- suprafaţa construită = 53,00 mp

- valoarea contabilă = 3.305,80 lei.

2. Amenajări: împrejmuire plasă sârmă:

- suprafaţa construită = 791,00 ml

- valoarea contabilă = 7.744,79 lei.

Total valoare contabilă: imobil 431

- parţial = 77.308,09 lei

CF nr. 217398 Dolj/nr. cadastral 23961

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

8.

103878 - parţial

8.19.01

Imobil 3264 parţial

Municipiul Craiova,

strada Potelu nr. 188,

judeţul Dolj

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 26,00 mp

- valoarea contabilă = 1.944,60 lei

Pavilionul A1:

- suprafaţa construită = 12,00 mp

- valoarea contabilă = 777,80 lei

Pavilionul A2:

- suprafaţa construită = 12,00 mp

- valoarea contabilă = 777,80 lei

Pavilionul A3:

- suprafaţa construită = 15,00 mp

- valoarea contabilă = 77,80 lei

Pavilionul A4:

- suprafaţa construită = 12,00 mp

- valoarea contabilă = 777,80 lei

Pavilionul A5:

- suprafaţa construită = 8,00 mp

- valoarea contabilă = 583,40 lei

Pavilionul A6:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 194,50 lei

Pavilionul A7:

- suprafaţa construită = 9,00 mp

- valoarea contabilă = 583,40 lei

Pavilionul A8:

- suprafaţa construită = 9,00 mp

- valoarea contabilă = 583,40 lei

Pavilionul A9:

- suprafaţa construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 38,90 lei

Pavilionul A10:

- suprafaţa construită = 14,00 mp

- valoarea contabilă = 972,30 lei

Pavilionul A11:

- suprafaţa construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 58,30 lei

Pavilionul A14:

- suprafaţa construită = 12,00 mp

- valoarea contabilă = 29,20 lei

Pavilionul A15:

- suprafaţa construită = 12,00 mp

- valoarea contabilă = 275,40 lei

Pavilionul A16:

- suprafaţa construită = 25,00 mp

- valoarea contabilă = 116,70 lei

Pavilionul A17;

- suprafaţa construită = 13,00 mp

- valoarea contabilă = 777,80 lei

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 24,00 mp

- valoarea contabilă = 1.431,79 lei.

Total valoare contabilă: imobil 3264

- parţial = 10.000,89 lei

CF nr. 204383 Craiova/nr. cadastral 204383

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

9.

106602 - parţial

8.19.01

Imobil 2921 parţial

Oraşul Sânicolau Mare,

judeţul Timiş

1. Construcţii:

Pavilionul O:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 4,20 lei

Total valoare contabilă: imobil 2921

- parţial = 4,20 lei

CF nr. 403133 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403133

CF nr. 403028 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403028

CF nr. 403241 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403241

CF nr. 403719 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403719

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

10.

103862 - parţial

8.19.01

Imobil 807 parţial

Municipiu] Craiova,

strada Amaradia nr. 48,

judeţul Dolj

1. Construcţii:

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 631,40 mp

- valoarea contabilă = 20.437,70 lei

Total valoare contabilă: imobil 807 - parţial = 20.437,70 lei

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele poştale, în urma înscrierii în cartea funciară

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizata a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

103999

8.19.01

Imobil 957

Comuna Cincu, judeţul Braşov

Comuna Şoarş, judeţul Braşov

Comuna Iacobeni, judeţul Sibiu

Comuna Merghindeal, judeţul Sibiu

CF nr. 100252 Cincu Nr. cadastral 100252

CF nr. 100258 Cincu Nr. cadastral 100258

CF nr. 100401 Cincu Nr. cadastral 100401

CF nr. 100445 Şoarş

Nr. cadastral 100445

CF nr. 100429 Iacobeni

Nr. cadastral 100429

CF nr. 100214 Merghindeal

Nr. cadastral 100214

CF nr. 100298 Merghindeal Nr. cadastral 100298

2.

103859

8.19.01

Imobil 431

Municipiul Craiova, strada Caracal nr. 101, judeţul Dolj

CF nr. 217398, nr. cadastral 23961

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

 

Bucureşti, 29 august 2017.

Nr. M.97.


* Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

 

Bucureşti, 29 august 2017.

Nr. M.98.


* Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 8.495 din 28.08.2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

ţinând cont de prevederile art. 5, 6, 13 şi 24 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile anexei 2.9 - Ministerul Sănătăţii din cadrul Memorandumului având tema „Stadiul implementării condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de parteneriat şi măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016”, înregistrat cu nr. 5/952-15.02.2016 la Cabinetul prim-ministrului,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa „Planurile regionale privind serviciile de sănătate” la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 şi 988 bis din 8 decembrie 2016, punctul VII „Plan regional privind serviciile de sănătate Regiunea Centru”, la capitolul 3 „Planul regional privind serviciile de sănătate pentru Regiunea Centru”, punctul 3 „Strategia de reconfigurare pentru regiunea Centru”, subpunctul 3.5.2 „Obiective strategice regionale şi plan de dezvoltare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.5.2 Obiective strategice regionale şi plan de dezvoltare Pentru a asigura un acces echitabil la aceste servicii la nivel regional, capacitatea de îngrijire în regim ambulatoriu va fi îmbunătăţită în regiune, cu accent deosebit pe judeţele Alba, Covasna şi Harghita, unde astfel de facilităţi sunt în număr limitat sau în stare deficitară.

Printre direcţiile specifice de dezvoltare a ambulatoriilor clinice se numără:

- investiţiile în reabilitare şi echipamente;

- creşterea gradului de acoperire cu medici şi servicii în specialităţile clinice de bază în toate zonele urbane, în special medicină internă şi chirurgie generală, care înregistrează cel mai mare deficit în regiune;

- suplimentarea numărului de medici în domeniile clinice care înregistrează deficit mare şi adresabilitate mare în regiune, de exemplu, reumatologia şi neurologia pediatrică, în special în judeţele Covasna şi Harghita.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 29 august 2017.

Nr. 963.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.