MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 728/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 728         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 8 septembrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 306 din 9 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Decizia nr. 400 din 13 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

638. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetului local al comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea

 

639. - Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

160/2.361/1.570. - Ordin al ministrului energiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Grup” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

1.177. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 2 din unitatea administrativ-teritorială Ghizela din judeţul Timiş

 

1.178. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Valcani din judeţul Timiş

 

1.179. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Beresti-Tazlău, Cleja, Faraoani şi Tătărăşti din judeţul Bacău

 

1.180. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

 

5.675. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 306

din 9 mal 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin, (1) şi alin, (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Alexandru Antai în Dosarul nr. 2.451/196/2015 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 28D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele Curţii Constituţionale nr. 523D/2016, nr. 1.028D/2016, nr. 1.041 D/2016, nr. 1.477D/2016, nr. 1.738D/2016, nr. 2.201D/2016, nr. 216D/2017, nr. 801D/2017 şi nr. 818D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Metropolitan - S.R.L. din Ovidiu în dosarele nr. 31.412/212/2015, nr. 28,879/212/2015, nr. 4.135/212/2016, nr. 20.308/212/2015, nr. 5.033/212/2016. nr. 8.022/212/201 6, nr. 8.024/21 2/201 6/a1 , nr. 28.389/212/2016/a1 şi nr. 28.391/212/2016/a1 ale Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent referă că în Dosarul nr. 801D/2017 Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a depus concluzii scrise în care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

6. Preşedintele Curţii Constituţionale, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în Dosarele nr. 28D/2016, nr. 523D/2016, nr. 1.028D/2016, nr. 1.041D/2016, nr. 1.477D/2016, nr. 1.738D/2016, nr. 2.201D/2016, nr. 216D/2017, nr. 801 D/2017 şi nr. 818D/2017, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării acestora.

7. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

8. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 523D/2016, nr. 1.028D/2016, nr. 1.041D/2016, nr. 1.477D/2016, nr. 1.738D/2016, nr. 2.201 D/2016, nr. 216D/2017, nr. 801D/2017 şi nr. 818D/2017 la Dosarul nr. 28D/2016, care este primul înregistrat.

9. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv considerentele care au stat la ba2a Deciziei nr. 101 din 9 februarie 2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

10. Prin sentinţele civile nr. 4.314 din 6 aprilie 2016, nr. 6.647 din 25 mai 2016, nr. 6.392 din 19 mai 2016, nr. 8,491 din 29 iunie 2016, nr. 11.065 din 30 septembrie 2016 şi încheierile din 9 noiembrie 2015, 20 aprilie 2016, nr. 20.351 din 21 decembrie 2016, nr. 2.453 din 17 februarie 2017, nr. 2.403 din 16 februarie 2017 pronunţate în dosarele nr. 2.451/196/2015, nr. 31.412/212/2015, nr. 28.879/212/2015, nr. 4.135/212/2016, nr. 20.308/212/2015, nr. 5.033/212/2016, nr. 8.022/212/2016, nr. 8.024/212/2016/a1, nr. 28.389/212/2016/a1 şi nr. 28.391/212/2016/a1, Judecătoria Brăila - Secţia civilă şi Judecătoria Constanţa - Secţia civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, respectiv a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Alexandru Antal şi de Societatea Metropolitan - S.R.L. din Ovidiu, în cauze având ca obiect anularea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întemeiate pe art. 9 alin, (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

11. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate sunt comparate dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 cu cele ale art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, care reglementează cu privire la persoanele ce pot fi agenţi constatatori. În urma acestei examinări, se arată că personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. nu se regăseşte între categoriile de agenţi constatatori enumeraţi de art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, iar compania amintită, care este o societate pe acţiuni cu sediul în Bucureşti, nu poate împuternici tot personalul să efectueze acte de constatare a contravenţiilor. Se consideră că nu există un tratament egal între contravenienţi, atât timp cât constatarea contravenţiilor nu se face de către persoanele stabilite prin lege, ci contrar acesteia, prin mijloace tehnice care nu pot înlocui persoane, eludându-se astfel şi dispoziţiile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, care stabilesc elementele procesului-verbal de constatare a contravenţiei, respectiv posibilitatea contravenientului de a face obiecţiuni la procesul-verbal. Aşa fiind, se apreciază că textele de lege criticate „îngrădesc dreptul la egalitate în faţa legii prin raportare la art. 15, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, respectiv dreptul la încheierea unui proces-verbal sancţionator cu respectarea cerinţelor obligatorii prevăzute” de acest act normativ. Totodată, se arată că, potrivit textului de lege criticat, constatarea contravenţiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice a căror definiţie se regăseşte în art. 1 alin. (1) lit. o) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, care nu reglementează însă cu privire la obligaţia ca aceste mijloace tehnice să fie omologate şi nici cu privire la obligaţia ca acestea să fie identificate în mod expres în procesul-verbal întocmit. Nu există în lege nici menţiunea necesităţii omologării lor. Fiind vorba despre „instrumente” prin care se realizează „acuzarea” în cadrul procedurii contravenţionale, este vorba despre o veritabilă atingere adusă art. 21 din Constituţie, fiind îngrădit accesul unui justiţiabil la posibilitatea de a contesta în instanţă orice fel de mijloc tehnic cu care este constatată contravenţia. Se consideră că nu poate fi vorba de un proces echitabil, cât timp mijloacele tehnice utilizate de către agentul ce aplică sancţiunea nu sunt definite în mod clar. În cazul procedurii contravenţionale, dreptul de a contesta legalitatea unui proces-verbal este garantat, plecând de la dreptul de a solicita instanţei să pună în vedere organelor care au întocmit procesul-verbal să depună în scris dovezi privind omologarea sistemelor tehnice utilizate şi garantarea faptului că acestea funcţionau şi erau utilizate de personal instruit, la momentul constatării faptelor contravenţionale. În situaţia contravenţiilor la regimul rutier sau în aceea a contravenţiilor care privesc activitatea de control a Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, atât legislaţia specifică, cât şi practica instanţelor au arătat necesitatea ca în procesele-verbale să fie consemnate datele exprese ale mijloacelor tehnice utilizate, pentru ca în situaţia contestării acestora să poată fi administrate probe, inclusiv expertiză. Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, mijloacele tehnice utilizate, pe lângă faptul că nu sunt definite şi identificate în mod expres şi coerent, nu sunt menţionate în mod clar în procesele-verbale, prezumându-se că acestea nu pot fi identificate şi nici supuse unui control tehnic de către un specialist. În această situaţie, textul de lege criticat este neconstituţional în măsura în care mijloacele tehnice utilizate nu sunt bine definite şi nu sunt identificate punctual.

12. Judecătoria Brăila - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece tratamentul diferenţiat este justificat de o împrejurare obiectivă, care constă în specificul contravenţiilor aplicate în domeniul respectiv.

13. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece neindicarea în mod concret a mijloacelor tehnice cu ajutorul cărora se realizează constatarea contravenţiilor nu încalcă drepturile constituţionale invocate de petent, în condiţiile în care, în funcţie de natura contravenţiei săvârşite, actul de constatare a contravenţiei va indica mijlocul tehnic utilizat pentru constatarea şi înregistrarea contravenţiei, de la caz la caz. Persoana sancţionată are dreptul de a se adresa instanţei de judecată prin formularea unei plângeri contravenţionale, prin intermediul căreia să invoce toate mijloacele de apărare pe care le consideră pertinente şi concludente şi să propună probele pe care înţelege să le folosească în scopul combaterii celor reţinute în procesul-verbal.

14. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

15. Guvernul a transmis punctul său de vedere în dosarele nr. 28D/2016, nr. 523D/2016, nr. 1.028D/2016, nr. 1.041D/2016, nr. 1.477D/2016, nr. 1.738D/2016, nr. 2.201D/2016, nr. 216D/2017 şi nr. 818D/2017, apreciind că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor legale criticate este neîntemeiată, pentru considerentele care au stat la baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 217 din 9 mai 2013.

16. Avocatul Poporului a transmis punctul său de vedere în dosarele nr. 28D/2016 şi nr. 216D/2017, considerând că textele de lege criticate sunt constituţionale, deoarece enumerarea cuprinsă în art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 nu este exhaustivă, teza finală permiţând ca agenţii constatatori să fie desemnaţi şi prin legi speciale, astfel cum este cazul personalului Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S A. De asemenea, se observă că natura juridică a companiei anterior menţionate se stabileşte în coroborare cu art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

17 Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul conţinut: „(1) Constatarea contravenţiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 se face de către: [...]

c) personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. care efectuează controlul:

20. Curtea observă că denumirea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a fost schimbată în Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin art. 1 alin, (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 28 septembrie 2016.

21. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi şi art. 21 privind accesul liber la justiţie.

22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că o primă critică priveşte încălcarea principiului egalităţii în faţa legii, din perspectiva faptului că procedura de sancţionare în cazul săvârşirii unei contravenţii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 este diferită de aceea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, sub următoarele aspecte: persoanele ce pot fi agenţi constatatori sunt angajaţi ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., iar această categorie nu se regăseşte între categoriile de agenţi constatatori enumeraţi de art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001; Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. este o societate pe acţiuni cu sediul în Bucureşti, care nu poate împuternici tot personalul să efectueze acte de constatare a contravenţiilor; constatarea contravenţiilor se face prin mijloace tehnice care nu pot înlocui persoanele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, iar contravenientul este lipsit de posibilitatea de a face obiecţiuni la procesul-verbal.

23. Analizând statutul juridic al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A. [denumirea actuală a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., modificată prin art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016], Curtea observă aceasta a fost înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003. Curtea observă că, potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) teza a două din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, sunt asimilate autorităţilor publice persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică. Or, în prezent, astfel cum prevede art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă amintită, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A. este persoană juridică română de interes strategic naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor. Aşadar, în acest cadru legislativ, competenţa de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale de către personalul împuternicit al companiei decurge din chiar natura juridică a acesteia. Mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 „Pot fi agenţi constatatori [...] şi alte persoane prevăzute în legi speciale” [a se vedea, ad similis. Decizia nr. 101 din 9 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 11 aprilie 2012].

24. Distinct de cele reţinute prin decizia anterior menţionată, Curtea reţine că Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 constituie „legea generală” în materia constatării şi sancţionării contravenţiilor, aceasta reglementând prin art. 2 alin. (1) posibilitatea ca prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului să se poată stabili şi sancţiona contravenţii în toate domeniile de activitate. Pornind de la aceste dispoziţii, Curtea observă că Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 constituie „legea specială” ce se încadrează în ipoteza descrisă de articolul anterior referit, deoarece, potrivit art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, „Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare”.

25. Curtea constată că prin specificul contravenţiilor sancţionate de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, respectiv faptele de a circula fără rovinietă valabilă sau fără peaj valabil, legiuitorul a instituit reguli speciale. Astfel, constatarea contravenţiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, de către: inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin intermediul terminalelor de interogare; poliţia rutieră, prin intermediul terminalelor de interogare; personalul poliţiei de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, prin intermediul terminalelor de interogare. De asemenea, constatarea se face şi de către personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., desemnat anume, prin consultarea sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei (denumit în continuare SIEGMCR). Acest sistem informatic permite înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care tarifele au fost achitate, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare şi de trecere.

26. Curtea observă că aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 se bazează astfel pe date obiective, obţinute cu ajutorul unor mijloace tehnice, ceea ce face inutilă formularea de obiecţiuni la procesul-verbal de sancţionare a contravenţiei, posibilitate prevăzută, în principiu, de art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

27. În ceea ce priveşte critica referitoare la neclaritatea termenului „mijloace tehnice”, Curtea constată că aceasta nu poate fi reţinută, deoarece, potrivit art. 1 alin. (1) lit. o) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, acestea sunt definite după cum urmează: „mijloace tehnice - echipamente ce permit verificarea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pentru un anumit vehicul. Acestea sunt: (i) terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR privind achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat; (ii) sisteme de camere video, care pot fi fixe sau mobile, cu rolul de a identifica, în regim static ori dinamic, numărul de înmatriculare al vehiculului, în vederea interogării bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat;”. Prin SIEGMCR se înţelege, potrivit art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, „sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - sistem informatic ce permite înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care tarifele au fost achitate, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare şi de trecere”.

28. Referitor la critica privind încălcarea accesului liber la justiţie, Curtea reţine că, potrivit art. 101 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, procesul-verbal de constatare a contravenţiei poate fi atacat în faţa judecătoriei pe a cărei rază teritorială contravenientul domiciliază sau îşi are sediul, iar împotriva acestei hotărâri se poate formula apel, potrivit art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu ale cărei prevederi se completează Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002. Critica autorilor priveşte încălcarea dreptului la un proces echitabil prin faptul că „mijloacele tehnice” la care face referire art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 nu pot fi supuse expertizării. În ceea ce priveşte administrarea probelor, Curtea observă că, potrivit art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării. Din sintagma „administrează orice alte probe prevăzute de lege”, precum şi din faptul că, potrivit art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, dispoziţiile acesteia se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, Curtea reţine că la solicitarea părţilor sau prin dispoziţia instanţei se poate administra inclusiv proba cu expertiza, astfel încât susţinerile autorilor excepţiei nu pot fi primite.

29. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandru Antal în Dosarul nr. 2.451/196/2015 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă şi de societatea Metropolitan - S.R.L. din Ovidiu în dosarele nr. 31.412/212/2015, nr. 28.879/212/2015, nr. 4.135/212/2016, nr. 20.308/212/2015, nr. 5.033/212/2016, nr. 8.022/212/2016, nr. 8.024/212/2016/a1, nr. 28.389/212/2016/a1 şi nr. 28.391/212/2016/a1 ale Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 9 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunica Judecătoriei Brăila - Secţia civilă şi Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 400

din 13 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stan ci u - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Vasile Răuţ în Dosarul nr. 6.512/95/2013*/a1 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 714D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, faţă de jurisprudenţa Curţii Constituţionale dezvoltată prin Decizia nr. 374 din 26 iunie 2014 şi Decizia nr. 713 din 27 octombrie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 26 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.512/95/20137a1, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Vasile Răuţ într-o cauză având ca obiect reexaminarea unei încheieri prin care a fost respinsă cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia apreciază că dispoziţiile art. 8 şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 sunt neconstituţionale în raport de dreptul la un proces echitabil şi dreptul de acces la instanţă, prin folosirea noţiunii de „membru de familie” şi prin faptul că „instanţa poate solicita orice lămuriri şi dovezi părţilor*. Totodată, susţine că, potrivit art. 57 din Constituţie, exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale nu trebuie să încalce drepturile celorlalţi membri ai familie, respectiv dreptul de proprietate privată.

6. În final, autorul excepţiei consideră că textele legale criticate impun solicitantului ajutorului public judiciar obligaţia de a da relaţii despre proprietăţile altor persoane care nu au legătură cu cauza şi care nu pot fi obligate să furnizeze detalii despre averea lor.

7. Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii În materie. Astfel, arată că, prin Decizia nr. 713 din 27 octombrie 2015, Curtea a statuat că „dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 reglementează criteriile în funcţie de care beneficiul de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 din aceasta se avansează de către stat fie în întregime, fie în proporţie de 50%. De asemenea, alin. (3) al aceluiaşi articol are în vedere şi alte cazuri în care ajutorul public judiciar se poate acorda, proporţional cu nevoile solicitantului, în ipoteza acestei norme fiind prevăzută şi situaţia în care există diferenţe de cost al vieţii dintre statul membru în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România, diferenţe de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.610 din 26 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2010)”.

10. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că, prin reglementarea cadrului legal al ajutorului public judiciar, se urmăreşte asigurarea efectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea unor minime şi rezonabile condiţii. Astfel, stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor şi a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de susţinere din partea statului şi l-ar solicita, fără a se îngrădi în acest mod accesul efectiv la justiţie. În plus, soluţia legislativă privind posibilitatea instanţei de a solicita orice lămuriri şi dovezi părţilor este firească, de vreme ce statul suportă cheltuielile ocazionate de acordarea ajutorului public judiciar sub formă de scutiri sau reduceri, şi nu partea adversă.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8 şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 8: „(1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.

- Art. 14 alin. (3): „instanţa poate solicita orice lămuriri şi dovezi părţilor sau informaţii scrise autorităţilor competente

14. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 21 care consacră accesul liber la justiţie, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 56 referitor la contribuţiile financiare şi art. 57 care statuează cu privire la exercitarea drepturilor şi a libertăţilor constituţionale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că asupra conformităţii dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 cu exigenţele dreptului constituţional de acces liber la justiţie s-a pronunţat prin Decizia nr. 45 din 31 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 27 aprilie 2017, Decizia nr. 69 din 18 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 4 aprilie 2016, Decizia nr. 39 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2015, Decizia nr. 532 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 14 august 2015, sau Decizia nr. 394 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 20 noiembrie 2013, respingând, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate.

16. Astfel, în jurisprudenţa sa, Curtea a observat că prin art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 sunt stabilite categoriile de venituri cu caracter periodic care se iau în calcul pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie, precum şi sumele datorate în mod periodic (cum ar fi chiriile şi obligaţiile de întreţinere etc.). Curtea a constatat că acestea reprezintă opţiunea legiuitorului, care stabileşte, astfel, sfera persoanelor îndreptăţite să solicite sprijinul statului. În acest context, Curtea a amintit că, prin Hotărârea din 19 iunie 2001, pronunţată în Cauza Kreuz împotriva Poloniei, paragraful 59, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că „dreptul efectiv de acces la un tribunal [...] nu înseamnă, însă, un drept necondiţionat de a obţine un ajutor judiciar gratuit din partea statului în materie civilă şi nici dreptul la o procedură gratuită în această materie”. Totodată, Curtea a reţinut că stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului public judiciar, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor şi a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de susţinere din partea statului şi l-ar solicita, fără ca prin aceasta să se încalce principiul egalităţii în drepturi şi accesul efectiv la justiţie.

17. De altfel, prin numeroase decizii, spre exemplu prin Decizia nr. 39 din 3 februarie 2015 şi Decizia nr. 394 din 1 octombrie 2013, precitate, Curtea a reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, în întregul său, constituie o garanţie suplimentară a accesului efectiv la justiţie, fiind adoptată pentru îmbunătăţirea accesului la justiţie şi pentru a se acorda sprijin din partea statului persoanelor care sunt parte într-un litigiu şi se află într-o dificultate materială.

18. Cât priveşte susţinerea autorului excepţiei potrivit căreia textele criticate impun solicitantului ajutorului public judiciar obligaţia de a da relaţii despre proprietăţile altor persoane care nu au legătură cu cauza şi care nu pot fi obligate să furnizeze detalii despre averea lor, se observă că, prin Decizia nr. 187 din 21 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 16 mai 2017, paragraful 17, Curtea a reţinut că, întrucât ajutorul public judiciar în materie civilă este acordat de Către stat, este firesc ca acesta să stabilească anumite condiţii, precum şi o procedură de urmat pentru acordarea acestui ajutor Aşadar, Curtea a constatat că furnizarea datelor şi a documentelor prevăzute de actul normativ a fost impusă în scopul asigurării accesului unei sfere cât mai largi de persoane la ajutorul public judiciar şi a unei transparenţe ridicate în acordarea acestui ajutor, precum şi pentru o bună administrare a fondurilor ce au această destinaţie.

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

20. Distinct de cele menţionate, Curtea nu poate reţine nici critica de neconstituţionalitate a art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, întrucât soluţia legislativă, potrivit căreia instanţa judecătorească poate solicita orice lămuriri şi dovezi părţilor sau informaţii scrise autorităţilor competente, este firească de vreme ce statul suportă cheltuielile ocazionate de acordarea ajutorului public judiciar sub formă de scutiri sau reduceri, iar legiuitorul are competenţa exclusivă de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, astfel cum rezultă din art. 126 alin. (2) din Constituţie.

21. Sub aspectul invocării art. 56 din Legea fundamentală, Curtea observă că lipseşte explicitarea pretinsei relaţii de contrarietate a dispoziţiilor legale criticate faţă de acestea. Dacă ar proceda la examinarea excepţiei de neconstituţionalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, instanţa de control constituţional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituţionalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil însă, în condiţiile în care art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 prevede că „Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi” (a se vedea în acest sens şi Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, şi Decizia nr. 464 din 23 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 11 noiembrie 2014).

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vasile Răuţ în Dosarul nr. 6.512/95/20137a1 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 8 şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apei Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetului local al comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.-Se aprobă alocarea sumei de 1.210 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetului local al comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea, pentru continuarea activităţilor de stingere a incendiului pe amplasamentul Depozitului de deşeuri Măldăreşti, administrat de Societatea Comercială Sacomet - S.A. Horezu.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017,

Nr. 638.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Tarifele maxime prevăzute în anexa nr. 2 sunt valabile de la data de 11 septembrie 2017 până la data de 1 septembrie 2019.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul transporturilor,

Ninel Cercel,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 639.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 160 din 1 august 2017

Nr. 2.361 din 5 septembrie 2017

Nr. 1.570 din 11 august 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Grup” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având În vedere prevederile art. 4 alin (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Grup” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Toma-Florin Petcu

Ionuţ Mişa

Lia-Olguţa Vasilescu

 

 

ANEXĂ

 

 

MINISTERUL ENERGIEI

SOCIETATEA COMERCIALA „ELECTROCENTRALE GRUP - SA.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

17.588

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

16.135

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1.453

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

17.583

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

16.862

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

3.044

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

310

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.280

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.868

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.695

 

 

 

C2

bonusuri

14

173

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

118

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

738

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

556

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

10.228

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

721

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

5

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

2.741

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

131

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

49

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

42

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

3.383

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.264

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

384

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

1000

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

 

 

8

 

Plăţi restante

55

233.083

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 2 din unitatea administrativ-teritorială Ghizela din judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 2 din unitatea administrativ-teritorială Ghizela din judeţul Timiş ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectorul cadastral din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectorul cadastral din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, îşi pierd valabilitatea,

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 24 august 2017,

Nr. 1.177.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Valcani din judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Valcani din judeţul Timiş ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectorul cadastral din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectorul cadastral din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 24 august 2017.

Nr. 1.178.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Bereşti-Tazlău, Cleja, Faraoani şi Tătărăşti din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unităţile administrativ-teritoriale Bereşti-Tazlău - sectorul cadastral 8, Cleja - sectoarele cadastrale 32 şi 36, Faraoani - sectoarele cadastrale 1,2 şi 3, Tătărăşti - sectorul cadastral 1 din judeţul Bacău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 24 august 2017.

Nr. 1.179.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă poziţia nr. 3 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 4 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 12 octombrie 2016.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 24 august 2017.

Nr. 1.180.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 19 din 31.07.2017 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.436/2013 pentru desemnarea Societăţii Comerciale CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea defuncţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 23 august 2013, şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.446/2014 privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 18 august 2014, se abrogă.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 august 2017.

Nr. 5.675.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială - CERTIND - S.A.

NB 2174

Adresa: str. George Enescu nr. 27-29, Palatul UGIR 1903, etajul 3, camerele 3, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, sectorul 1, Bucureşti,

tel.: +40(21) 313.36.51, fax: +40(21) 313.36.51, e-mail: office@certind.ro, website: http://www.certind.ro

 

Competenţa organismului a fost evaluata folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CE117065:2001.

Valabilitatea notificării se acordă până la 2.07.2021.

Funcţiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

- Produse de zidărie categoria I (*)

H Elemente având o rezistenţă medie la compresiune specificată cu o probabilitate de a nu fi atinsă de cel mult 5% (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 771-1 + A1:2015

EN 771-2 +A1:2015

EN 771-3 + A1:2015

EN 771-4 +A1:2015

EN 771-5+ A1:2015

EN 771-6+ A1:2015

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):

Profile metalice structurale, profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, profile cu şanţ, corniere, profile scobite, tubulare), produse plate (tole, foale, bandă), bare, piese turnate, piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, laminate la cald, modelate la rece sau produse în alt mod, protejate sau nu împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie (pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal şi beton)

Sistem 2+

EN 10025-1:2004

EN 10210-1:2006

EN 10219-1:2006

EN 15048-1:2007

EN 15088:2005

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (4/4):

« Elemente de asamblare în construcţii: nituri metalice, buloane (piuliţe şi şaibe) şi buloane de mare rezistenţă (pentru strângere prin fricţiune), dibluri, şuruburi, elemente de asamblare pentru căile ferate (pentru utilizări în structuri metalice)

Sistem 2+

EN 14399-1:2015

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Filere pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1.200 7

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Blocuri de piatră pentru protecţie (construcţii hidraulice şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)

Sistem 2+

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (la drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

- Mixturi bituminoase (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

- Bitumuri (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2013

EN 14023:2010

CPF

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1):

- Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 1168:2005+A3:2011

EN 1520:2011

EN 12737:2004+ A1:2007

EN 12794:2005+A1:2007

EN 12794:2005+A1:2007/

AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2012

EN 13225:2013

EN 13693:2004+ A1:2009

EN 13747:2005+ A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14843:2007

EN 14844:2006+A2:2011

EN 14991:2007

EN 14992:2007+A1:2012

EN 15050:2007+A1:2012

EN 15258:2008

CPF

 

NOTĂ:

CPF = funcţia de certificare control producţie în fabrică.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.