MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 729/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 729         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 8 septembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.139. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

 

1.140. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Iratoşu, Pilu, Seleuş, Sepreuş şi Zerind din judeţul Arad

 

1.335. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

4.642. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-21 iulie 2017

 

4.683. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Zum - Zum” din municipiul Bucureşti

 

4.684. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanţa

 

4.685. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Casa Montessori” din municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă poziţia nr. 7 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 8 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 10 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 11 august 2017.

Nr. 1.139.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Iratoşu, Pilu, Seleuş, Sepreuş şi Zerind din judeţul Arad

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unităţile administrativ-teritoriale Iratoşu - sectorul cadastral 1, Pilu - sectorul cadastral 1, Seleuş - sectoarele cadastrale 1 şi 2, Sepreuş - sectoarele cadastrale 1 şi 2 şi Zerind - sectorul cadastral 1, din judeţul Arad, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

 (2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 11 august 2017.

Nr. 1.140.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 377/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 7 aprilie 2017, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 5 septembrie 2017.

Nr. 1.335.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

 

Cap./ Titlu

Subcap./

Articol

Paragraf/

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2017

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

16.607,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

4.580,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

4.580,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

4.580,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

4.550,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

230,00

 

17

 

Venituri din org. cursuri calificare şi conversie profesională specializare şi perfecţionare

3.600,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

720,00

36.10

 

 

Diverse venituri

30,00

 

50

 

Alte venituri

30,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

27,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

27,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

12.000,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

12.000,00

 

38

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

12.000,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

16.607,00

 

 

 

Venituri proprii

4.607,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

12.000,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

11.580,00

 

 

 

Venituri proprii

4.580,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

7.000,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

4.900,00

 

 

 

Venituri proprii

2.110,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.790,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

3.880,00

 

 

 

Venituri proprii

1.700,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.180,00

 

 

01

Salarii de bază

3.440,00

 

 

 

Venituri proprii

1.540,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.900,00

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Alte sporuri

280,00

 

 

 

Venituri proprii

80,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

200,00

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

130,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

80,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

30,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

10.03

 

Contribuţii

1.020,00

 

 

 

Venituri proprii

410,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

610,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

745,00

 

 

 

Venituri proprii

285,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

460,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

16,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

8,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

202,00

 

 

 

Venituri proprii

90,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

112,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

47,00

 

 

 

Venituri proprii

17,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

30,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI şi SERVICII

6.680,00

 

 

 

Venituri proprii

2.470,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4.210,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

4.160,00

 

 

 

Venituri proprii

1.440,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.720,00

 

 

01

Furnituri de birou

15,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

*

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

15,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

420,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

220,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.640,00

 

 

 

Venituri proprii

440,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.200,00

 

 

06

Piese de schimb

1.100,00

 

 

 

Venituri proprii

400,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

700,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

50,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

400,00

 

 

 

Venituri proprii

150,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

250,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

500,00

 

 

 

Venituri proprii

150,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

350,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

880,00

 

 

 

Venituri proprii

330,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

550,00

 

20.03

 

Hrana

100,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

50,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

100,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

50,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitaro

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Medicamente

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,00

 

 

 

Venituri proprii

35,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Uniforme şi echipament

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

90,00

 

 

 

Venituri proprii

90,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

30,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Deplasări în străinătate

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

30,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20,30

 

Alte cheltuieli

1.380,00

 

 

 

Venituri proprii

490,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

890,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.380,00

 

 

 

Venituri proprii

490,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

890,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.027,00

 

 

 

Venituri proprii

27,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.000,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5.027,00

 

 

 

Venituri proprii

27,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.000,00

 

71.01

 

Active fixe

4.027,00

 

 

 

Venituri proprii

27,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4.000,00

 

 

01

Construcţii

27,00

 

 

 

Venituri proprii

27,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

3.790,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

3.790,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte active fixe

210,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

210,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

1.000,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.000,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017:

1) Număr mediu de personal: 90 persoane

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.400 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (130 mii lei), precum şi indemnizaţiile pentru delegări (suma de 30 mii lei).

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-21 iulie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 7 din 10.08.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 mai-21 iulie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-21 iulie 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marran Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.642.

 

ANEXĂ

 

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările, calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-21 iulie 2017

 

Judeţul Brăila

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Panait Istrati”

14/6,06.2017

 

Municipiul Brăila,

Str. Plantelor nr. 13,

tel.: 0239/619321

panait_istrati15@yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Transporturi

 

Maistru electromecanic auto

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Constanţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic

15/12.06.2017

 

Comuna Crucea,

Şos. Constantei nr. 44.

tel. 0241/874710

grscrucea@yahoo.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician agronom

Română

Cu frecvenţă/ zi şi serei

2

Liceul Tehnologic „Ioan Roman”

15/12 06 2017

 

Municipiul Constanţa,

str. Cuza Vodă nr. 80,

str. Basarabi nr. 2,

tel./fax: 0241/617920

ioannoman@yahoo.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013,. cu modificările ulterioare)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă/ zi

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor stilist

Română

Cu frecvenţă/ zi

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Transporturi

 

Tehnician diagnostic auto

Română

Cu frecvenţă/ zi

Estetica şi igiena corpului omenesc

 

Stilist

Română

Cu frecvenţă/ zi

3

Liceul Tehnologic

16/19 062017

 

Comuna Ciobanu,

Str. Eroilor nr. 95

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

 

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic „Dunărea”

14/6.06.2017

 

Municipiul Galaţi, Str. Oltului nr. 24, tel.: 0236/321731

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Real

(filieră teoretică)

 

Ştiinţe ale naturii

Română

Cu frecvenţă/ zi

2

Şcoala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu”

14/6.06.2017

 

Municipiul Galaţi,

Str. Gării nr. 66,

str. Regiment 11 Şiret nr. 7 bis,

tel.: 0751/955525 grig_nsc@yahoo.com

Şcoală profesională/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) (învăţământ special)

Turism şi alimentaţie

 

Bucătar

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”

14/6.06.2017

 

Municipiul Iaşi,

bd. Socola nr. 188-190,

tel.: 0332/402651

dleonida_is@yahoo.com

Şcoală profesională/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Electric

Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice

Română

Cu frecvenţă/ zi

Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice

Română

Cu frecvenţă/ zi

2

Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”

14/6.06.2017

 

Municipiul Iaşi,

str. Mihail Sturdza nr. 2,

tel.: 0232/233435

gsmsis_ro@yahoo.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013,. cu modificările ulterioare)

Real

(filieră teoretică)

 

Matematică-informatică

Română

Cu frecvenţă/ zi

Tehnic

Mecanică

Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Ilfov

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”

16/19.06.2017

 

Comuna Chiajna,

satul Roşu,

str. 1 Decembrie 1918 nr. 90.

tel. 021/4360404,

dchiajna@yahoo.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul „Alexandru cel Bun”

11/17.05.2017

 

Oraşul Gura Humorului,

bd. Bucovina nr. 41,

tel./fax: 0230/235099, 0230/235098

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă/ zi

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Turism şi alimentaţie

 

Asistent manager unităţi hoteliere

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

Română

Cu frecvenţă/ zi

2

Colegiul Tehnic „Petru M Lisat”

12/22.05.2017

 

Municipiul Suceava,

Calea Unirii nr. 15,

tel.: 0230/524728,

petrumusatsv@gmail.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă/ zi

Economic

Tehnician în activităţi economice

Română

Cu frecvenţă/ zi

Tehnic

Mecanică

Tehnician în transporturi

Română

Cu frecvenţă/ zi

Electromecanic

Tehnician

electromecanic

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Tulcea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic

16/19 06 2017

 

Comuna Topolog,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17-19,

tel.: 0240/568134, fax: 0240/568134, gsatopolog@yahoo.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Silvicultură

 

Pădurar

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Vaslui

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Ioan Corivan”

12/22.05.2017

 

Municipiul Huşi,

str. N. Cisman nr. 18,

tel.: 0235/481991,

lic_corivan@yahoo.ro

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioara)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Vrancea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza

16/19.06.2017

 

Oraşul Panciu,

str. N. Titulescu nr. 72.

tel./fax: 0237/275414,

scoala1panciu@yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Turism şi alimentaţie

 

Tehnician nutriţionist

Română

Cu frecvenţă/ seral

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Zum - Zum” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.194/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Zum - Zum” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Zum - Zum” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 13.07.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 22 mai - 23 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Zum - Zum”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Vespasian nr. 37, sectorul 1, pentru nivelul de învăţământ «preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Zum - Zum” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017 - 2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Zum - Zum” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021 - 2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Zum - Zum” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Zum - Zum” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Zum - Zum” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Zum - Zum” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 4.683.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.194/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanţa

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.863/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanţa,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 13.07.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 22 mai - 23 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, cu sediul în municipiul Constanţa, Bulevardul 1 Mai nr. 44, judeţul Constanţa, pentru nivelul de învăţământ .gimnazial” (nivel 1 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013), limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecventă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanţa are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanţa.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din oraşul Constanţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanţa, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 4.684.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.863/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Casa Montessori” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.906/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Casa Montessori” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Casa Montessori” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 13.07.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 22 mai - 23 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Casa Montessori”, cu sediul în municipiul Bucureşti, bulevardul Iuliu Maniu nr. 6D, sectorul 6, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar” (Alternativă Educaţională Montessori), limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Casa Montessori” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Casa Montessori” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Casa Montessori” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Casa Montessori” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Casa Montessori” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Casa Montessori” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 4.685.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.906/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.