MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 731/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 731         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 11 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

642. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

643. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

 

645. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului Bucureşti

 

650. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄A.D. Ghica” al Judeţului Teleorman în domeniul public al judeţului Teleorman şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

651. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0575 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

784/1.887/1.522. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Pirochim Victoria” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.149. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea derogării pentru unele specii de lilieci

 

1.152. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Bustuchin din judeţul Gorj

 

1.163. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ardeoani, Blăgeşti, Dămieneşti, Găiceana, Horgeşti, Măgireşti, Odobeşti, Onceşti, Secuieni şi Solonţ din judeţul Bacău

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Ninel Cercel,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 642.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F

Cod unic de înregistrare: R0477647

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.240.140,29

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.161.687,66

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

78.452,63

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.281.350,54

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.218.000,36

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

896.605,08

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

625,43

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

220.909,20

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

142.020,85

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

137.767,37

 

 

 

C2

bonusuri

14

4.253,48

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

25.184,59

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

11.879,59

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

2.441,22

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

51.262,54

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

99.860,65

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

63.350,18

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-41.210,25

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

267.795,16

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

267.795,16

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.067

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.970

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

5.979,25

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.827,72

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

589,69

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.033,23

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

2.990,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 24 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatele (3) şi (32) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Grupul de lucru prevăzut la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea în baza programului şi a locului stabilit de către coordonatorul grupului de lucru prevăzut la alin. (31), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

...........................................................................................................................

(32) în cazul în care consiliile locale nu deţin specialişti pentru a face parte din grupul de lucru prevăzut la alin. (2), consiliul local va mandata o persoană cu responsabilităţi în ceea ce priveşte registrul agricol pentru a prelua activităţile pentru întocmirea amenajamentului pastoral al unităţii administrativ-teritoriale respective.”

2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Pentru identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice şi a soluţiilor de gospodărire a arboretelor şi a vegetaţiei forestiere aflate în suprafeţele cu pajişti permanente, realizate de specialişti din cadrul unităţilor atestate care fac parte din grupul de lucru prevăzut la alin. (2), finanţarea acestora se face de la bugetul local, iar sumele aferente vor fi recuperate proporţional cu suprafaţa deţinută de la utilizatori până la încheierea anului fiscal.”

3. La articolul 8, alineatul (61) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(61) Pentru a furniza în mod curent autorităţii competente sau altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu date cu privire la menţinerea suprafeţei de pajişti înregistrate în registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la proiectul de amenajament se ataşează ortofotoplanul cu suprafaţa totală de pajişti permanente, indiferent de forma de proprietate, însoţit de un tabel nominal întocmit de primării, în care sunt prevăzuţi proprietarii şi utilizatorii de pajişti, persoane fizice sau juridice ale căror suprafeţe sunt amplasate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.”

4. La articolul 8 alineatul (62), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) numele/denumirea şi adresa/sediul utilizatorului;

b) suprafaţa de pajişti permanente deţinută de fiecare proprietar/utilizator;u.

5. La articolul 8 alineatul (C2), litera c) se abrogă.

6. La articolul 8i, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, se realizează de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene sau de către alte persoane fizice sau juridice atestate, în condiţiile legii, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru a efectua studii privind calitatea solului, în condiţiile art. 3 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

7. La articolul 81, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) în cazul în care oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene nu încheie contracte pentru elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare pentru întocmirea amenajamentelor pastorale pe toată suprafaţă de pajişti permanente la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru suprafaţa necontractată, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie contracte, în condiţiile legii, cu persoane fizice sau juridice atestate, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2).”

8. La articolul 9, partea Introductivă a alineatului (1i) şi literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(11) La începerea activităţii de întocmire a proiectului de amenajament pastoral, membrii desemnaţi de consiliul local pentru a face parte din grupul de lucru prevăzut la art. 8 alin. (2) prezintă:

...........................................................................................................................

b) ortofotoplanul cu suprafaţa totală de pajişti permanente înscrise în registrul agricol, drumurile de acces, sursele de apă, limitele ariei/ariilor naturale protejate, după caz, precum şi limitele administrative ale unităţii administrativ-teritoriale pentru care este întocmit;

c) tabelul nominal prevăzut la art. 8 alin. (61) întocmit de consiliile locale, conform registrului agricol, cu suprafeţele de pajişti permanente, respectiv păşuni şi fâneţe, la data de 1 ianuarie 2007;”.

9. La articolul 9 alineatul (11), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru-Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 643.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului Bucureşti, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local, în vederea realizării unor obiective de interes public.

(2) Dacă în termen de 3 ani de la data preluării imobilului prevăzut la alin. (1) nu se realizează obiective de interes public, acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în condiţiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 645.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului Bucureşti şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Date de identificare

Caracteristici tehnice

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

162938

8.29.06

Municipiul

Bucureşti

Domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI 2351555

Domeniul public al municipiului Bucureşti

Municipiul Bucureşti,

Calea Victoriei, nr. 22-24,

et. P, ap. SP, sectorul 3,

cu teren aferent în cotă indiviză

Suprafaţă desfăşurată clădire -179,73 mp

Suprafaţă teren - 21,74 mp (cotă indiviză)

CF vechi 105333, nr. cadastral 213397- C1-U1

Hotărârea Guvernului nr. 961/2004

160.965,57 - clădire

4.664,32 - teren

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄A.D. Ghica” al Judeţului Teleorman în domeniul public al judeţului Teleorman şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. M.F.P. 39089, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţ㠄A D. Ghica” al Judeţului Teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄A.D. Ghica al Judeţului Teleorman în domeniul public al judeţului Teleorman, precum şi declararea acesteia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(2) Trecerea în domeniul public al judeţului Teleorman a părţii de imobil prevăzute la alin. (1) se face în scopul realizării de către Consiliul Judeţean Teleorman a obiectivului de investiţii „Centru transfrontalier româno-bulgar pentru situaţii de urgenţă”.

Art. 3. - La finalizarea lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) sau dacă în termen de 5 ani de la data preluării părţii de imobil prevăzute la art. 2 nu se realizează obiectivul de investiţii ori în cazul în care obiectivul de investiţii nu respectă scopul pentru care a fost trecută partea de imobil în domeniul public judeţean, aceasta revine de drept în domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄A.D. Ghica” al Judeţului Teleorman, în condiţiile legii.

Art. 4. - Predarea-primirea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 650.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄A.D. Ghica” al Judeţului Teleorman, pentru care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

39089

8.19.01

48-127

Municipiul Alexandria,

str. Carpaţi nr. 7,

judeţul Teleorman

CF 22530

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă A.D. Ghica” al Judeţului Teleorman

CUI - 4567874

2.110.587,02

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părţi dintr-un Imobil care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄A.D. Ghica” al Judeţului Teleorman în domeniul public al judeţului Teleorman

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului transferat

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Valoarea de inventar actualizată (lei)

39089

(parţial)

8.19.01

48-127

(parţial)

Municipiul Alexandria,

str. Carpaţi, nr. 7,

judeţul Teleorman

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄A.D. Ghica” al Judeţului Teleorman

CUI -4567874

Judeţul Teleorman

CUI-4652686

Teren în suprafaţa de 598 mp

CF -25067

80.275,52

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0575 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru imobilul înregistrat la poziţia cu nr. MFP 101026, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0575 Bucureşti, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0575 Bucureşti în domeniul privat al acestuia a unor construcţii ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilul înregistrat la poziţia cu nr. MFP 101026, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PR1M-MIN1STRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 651.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Imobilului aflat îh domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0575 Bucureşti, pentru care se actualizează valoarea de inventar şi pentru care s-a schimbat unitatea de administrare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

imobilului

Adresa

imobilului

Persoana juridică ce administra imobilul (CUI)

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Valoarea de inventar

(lei)

101026

8.19.01

45-270

Bucureşti

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0456 Bucureşti CUI 4267133

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0575 Bucureşti

CUI 4340676

976.798

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0575 Bucureşti, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Caracteristicile bunului care trec în domeniul privat al statului

101026

(parţial)

8.19.01

45-270

Bucureşti

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0575 Bucureşti

CUI 4340676

Pavilion administrativ 45-270-01

Sc = 505 mp

Valoarea de inventar = 242.721,75 lei

Magazie 45-270-03

Sc - 30 mp

Valoarea de inventar = 7.814,40 lei

Magazie 45-270-02

Sc = 27 mp

Valoarea de inventar = 12.977,20 lei

Împrejmuire 45-207

Suprafaţa = 246 ml

Valoarea de inventar = 9.311,46 lei

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, pentru care se actualizează inventarul, ca urmare a schimbării unităţii de administrare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul

Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul

Caracteristici tehnice ale părţii care s-a transmis

Denumirea imobilului după transfer

101026

8.19.01

45-270

Bucureşti

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0575 Bucureşti

CUI 4340676

Ministerul Afacerilor Interne - C.S. Dinamo Bucureşti

CUI 4266340

Teren în suprafaţă de 2.850 mp

CF nr. 235934 şi alte amenajări (drumuri, alei)

Valoare teren = 700.869,37 lei

Valoare amenajări = 3.103,82 lei

Valoare totală = 703.973,19 lei

44-01

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII SI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 784 din 20 iulie 2017

Nr. 1.887 din 25 august 2017

Nr. 1.522 din 1 august 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Pirochim Victoria” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncit şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Pirochim Victoria” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Petre Iulian Nicolescu,

Daniela Pescaru,

Lia-Olguţa Vasilescu

secretar de stat

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea „Pirochim Victoria” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - SA.

Cod unic de înregistrare: RO 14469423

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.475

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.475

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

3.279

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3.279

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

211

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

256

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.512

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

5

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

2

 

 

 

C2

bonusuri

14

3

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

2.316

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

150

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

41

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

300

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-804

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

48

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

3

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

48

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

71

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

71

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

0

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

0

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

0

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

5.277

 

8

 

Plăţi restante

55

4.515

 

9

 

Creanţe restante

56

91

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea derogării pentru unele specii de lilieci

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.379/AC din 22.08.2017 al Direcţiei biodiversitate, ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.036/CJ din 22.08.2017,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea unui număr de exemplare din specii de lilieci din cadrul peşterii Tunel de la Şoimuş din judeţul Hunedoara şi eliberarea ulterioară a acestora în peştera Româneşti, judeţul Timiş, după cum urmează:

a) Rhinolophus ferrumequinum - 10 exemplare;

b) Phinolophus hipposideros - 10 exemplare.

Art. 2. - În vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se vor utiliza plase chiropterologice.

Art. 3. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoarea prezentului ordin până la 30 octombrie 2017.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu personal tehnic de specialitate.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 4. - (1) în termen de cel mult 7 de zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului,

Art. 6 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 22 august 2017.

Nr. 1.149.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

 

- model -

 

Solicitant .....................................................................

....................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea

....................................................................................

Numărul exemplarelor .................................................

Stadiul de dezvoltare ...................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare ............................................................................

Starea exemplarelor după prelevare ...................................................................................

Locul de prelevare ....................................................................................

.................................................................................................................

Data prelevării .............................................................

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ......................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Stocarea şi destinaţia specimenelor ....................................................................................

.........................................................................................................................................

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

 În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data ...................................

Semnătura ..................................

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Bustuchin din judeţul Gorj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Bustuchin din judeţul Gorj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Bustuchin, din judeţul Gorj, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în unitatea administrativ-teritorială Bustuchin, din judeţul Gorj, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 1.152.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ardeoani, Blăgeşti, Dămieneşti, Găiceana, Horgeşti, Măgireşti, Odobeşti, Onceşti, Secuieni şi Solonţ din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unităţile administrativ-teritoriale Ardeoani - sectorul cadastral 1, Blăgeşti - sectoarele cadastrale 1 şi 2, Dămieneşti - sectoarele cadastrale 1 şi 2, Găiceana - sectorul cadastral 47, Horgeşti - sectorul cadastral 68, Măgireşti – sectoarele cadastrale 1,2 şi 3, Odobeşti - sectorul cadastral 59, Onceşti - sectoarele cadastrale 9, 10 şi 11, Secuieni - sectoarele cadastrale 1 şi 5 şi Solonţ - sectoarele cadastrale 1 şi 2 din judeţul Bacău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează 2n arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 1.163.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.