MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 741/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 741         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 septembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

1. - Declaraţie la două decenii de la iniţierea parteneriatului strategic între România şi Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, şi în pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungară la dezvoltare autonomă de către preşedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918

 

91. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

 

92. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

869. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

661. - Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului „Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare”

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECLARAŢIE

la două decenii de la iniţierea parteneriatului strategic între România şi Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, şi în pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungară la dezvoltare autonomă de către preşedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918

 

În temeiul prevederilor art. 84 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Senatul României adoptă prezenta declaraţie.

Rememorând cu gratitudine rolul indispensabil pe care principiul autodeterminării popoarelor, formulat de preşedintele Woodrow Wilson şi însuşit de Congresul Statelor Unite, l-a jucat în desăvârşirea procesului de unificare a provinciilor istorice locuite de români, în crearea şi în recunoaşterea internaţională a României Mari,

apreciind că declaraţia aceluiaşi preşedinte Wilson în faţa Congresului din 2 aprilie 1917, care a încredinţat politicii externe americane datoria strategică de a face lumea mai sigură pentru democraţie („making the world safe for democracy”), a sădit în societatea românească din ultima sută de ani credinţa că naţiunea noastră îşi poate împlini vocaţia pentru libertate şi democraţie numai alături de Republica americană,

reamintind că Statele Unite ale Americii au jucat un rol hotărâtor, după cel de-al Doilea Război Mondial, în consolidarea economică a Europei de Vest, creând astfel posibilitatea formării nucleului Uniunii Europene,

constatând rolul jucat de către Statele Unite ale Americii în tranziţia paşnică către societăţi democratice a fostelor regimuri comuniste şi integrarea noilor state, inclusiv a României, în structurile nord-atlantice, oferind astfel cadrul necesar dezvoltării economice, consolidării democraţiei şi a securităţii regionale în această parte a Europei,

considerând că iniţierea parteneriatului strategic cu România, cu ocazia vizitei preşedintelui William Jefferson Clinton la Bucureşti din 11 iulie 1997, reprezintă o recunoaştere a vocaţiei României de a participa alături de Statele Unite la promovarea în întreaga lume - şi cu precădere în Europa centrală, de est şi de sud-est - a unui cadru de securitate stabil şi prielnic pentru cultura libertăţii, pentru domnia legii, pentru democraţia reprezentativă şi pentru piaţa liberă,

având convingerea că, dincolo de dimensiunea sa militară - pe care ţara noastră şi-a asumat-o cu responsabilitate şi loialitate atât în plan bilateral, cât şi în cadrul NATO - acest parteneriat strategic reprezintă pentru România şansa istorică de a participa împreună cu aliaţii americani şi în strânsă coordonare cu Uniunea Europeană la misiunea de a face ca partea noastră de lume devină mai sigură nu numai pentru, dar şi prin democraţie,

fiind încredinţaţi că Statele Unite îşi vor îndrepta în continuare atenţia strategică asupra regiunii noastre, pe fondul complexităţii geopolitice şi al evoluţiilor de securitate din vecinătatea extinsă, România continuând să fie un aliat de încredere în demersurile de a menţine echilibrul strategic la Marea Neagră,

luând în consideraţie că Declaraţia comună privind parteneriatul strategic pentru secolul XXI, adoptată la 13 septembrie 2011, documentul politic bilateral de referinţă prin care se consemnează liniile directoare de dezvoltare a relaţiilor dintre România şi SUA, reafirmă angajamentul celor două ţări pentru întărirea poziţiei de apărare şi descurajare împotriva ameninţărilor la adresa securităţii ţării noastre şi a întregului spaţiu euroatlantic,

având în vedere că momentele şi acţiunile de o mai mare vizibilitate care au conferit substanţă parteneriatului sunt prezenţa României în teatrele de operaţiuni din Afghanistan şi Irak cu un contingent total de cca. 30.000 de militari, participarea României ca membru al Coaliţiei internaţionale anti-Daesh, implementarea măsurilor prevăzute în cadrul European Reassurance Iniţiative, prezenţa pe termen lung a trupelor americane pe teritoriul naţional şi găzduirea sistemului de apărare antirachetă Aegis Ashore (AAMDS) în urma ratificării de către Parlamentul României, prin Legea nr. 290/2011, a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice - sistem a cărui capacitate operaţională a fost certificată la 12 mai 2016,

luând notă cu satisfacţie de deplina integrare a acestei facilităţi defensive în arhitectura de comandă-control a NATO, precum şi de creşterea cheltuielilor militare destinate apărării colective, prin alocarea a 2% din PIB pentru apărare, ca rezultate ale eforturilor mutual benefice ale ambelor ţări, destinate să contribuie la întărirea legăturii transatlantice,

reamintind că România şi SUA colaborează în plan strategic şi pentru prosperitatea celor două popoare, iar parteneriatul Strategic, al cărui parcurs de 20 de ani îi marcăm anul acesta, are şi un pronunţat rol de dinamizare a relaţiilor dintre cele două economii,

evidenţiind că stabilitatea strategică pe termen lung şi încrederea reciprocă generată de interacţiunea în cadrul relaţiei bilaterale speciale conferă României un statut privilegiat pentru atragerea interesului comercial şi economic al SUA,

rememorând, în contextul luptei comune împotriva terorismului, cele mai cumplite atacuri din istoria modernă a Statelor Unite ale Americii, de la 11 septembrie 2001, asupra Turnurilor Gemene ale World Trade Center din New York şi Pentagonului şi exprimând respectul pentru memoria celor peste 3.000 de victime,

reafirmând rolul Senatului României care, din momentul lansării parteneriatului strategic, a acordat sprijinul său activ şi constant pentru implementarea acestuia, contribuind în mod esenţial la punerea în practică a obiectivelor stabilite, atât prin impulsionarea şi dezvoltarea dialogului interparlamentar cu partenerii şi aliaţii americani, cât şi prin adoptarea cadrului legislativ adecvat şi necesar,

salutând cu satisfacţie Rezoluţia nr. 218 a Senatului SUA, intitulată „Sărbătorind şi reafirmând parteneriatul strategic dintre Statele Unite ale Americii şi România cu ocazia aniversării a douăzeci de ani de la iniţierea acestuia”, adoptată la data de 11 iulie 2017, reamintind că diplomaţia parlamentară a avut o misiune meritorie, de ambele părţi ale Atlanticului, asigurând informarea deplină şi corectă a factorilor de decizie şi a cetăţenilor României asupra obiectivelor, priorităţilor şi modului de atingere a acestora,

Cu această ocazie aniversară, Senatul României:

- celebrează împlinirea a 20 de ani de parteneriat strategic între România şi Statele Unite ale Americii şi reafirmă hotărârea de a acţiona şi pe viitor pentru intensificarea relaţiilor bilaterale pe pilonii principali: securitate, economie, democraţie şi domnia legii, educaţie şi cultură;

- recunoaşte importanţa istorică a parteneriatului pentru evoluţia democratică a României, în sensul angajării şi integrării euroatlantice a ţării noastre;

- reafirmă importanţa dezvoltării parteneriatului strategic cu Statele Unite ca direcţie esenţială de politică externă a ţării noastre şi hotărârea de a continua să contribuie, prin analizarea, dezbaterea şi adoptarea cadrului legislativ adecvat, la

implementarea proiectelor legislative care vizează dezvoltarea şi aprofundarea cooperării bilaterale româno-americane;

- exprimă convingerea că parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii va continua să reprezinte un pilon de referinţă pentru consolidarea securităţii şi prosperităţii României;

- cheamă comunităţile oamenilor de afaceri din România şi Statele Unite ale Americii, precum şi forurile executive ale celor două ţări la o strânsă conlucrare pentru concretizarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, prin multiplicarea eforturilor comune, astfel încât următorul deceniu al relaţiei strategice bilaterale să evidenţieze forţa economică ca motor de prosperitate a acestui parteneriat.

 

Această declaraţie a fost adoptată de Senatul României, în şedinţa din 12 septembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 septembrie 2017.

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. o) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 septembrie 2017.

Nr. 91.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Senatului nr. 8/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a serviciilor Senatului României

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet preşedinte

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancelarie Preşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală cooperare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul Permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parlamentară externă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul de consilieri al Preşedintelui Senatului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală administrare patrimoniu

 

Directa tehnici

Direcţia administrativă

Directa transporturi

Direcţia relaţii multilaterale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

externe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

Cabinet Secretar General

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia presă, comunicare şi imagine

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia social media

 

 

 

 

 

Biroul audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia pentru informatizarea activităţii parlamentare

 

 

 

Secretariat SGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat SGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală legislativă

 

- Direcţia proceduri, sinteză, studii şi  evidenţi legislativă

- Direcţia pentru organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor

 

 

 

 

Direcţia generală economică

 

 

Direcţia generală control, juridic şi securitate interna

 

Direcţia control securitate interna

 

 

 

 

 

Centrul de organizare şi promovare evenimente

 

 

Direcţia secretariat general

 

 

Directa resurse umane

 

 

 

Direcţia pentru dezvoltare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 - Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, doamna senator Scântei Laura-Iuliana - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei, în locul doamnei senator Pauliuc Nicoleta - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

2. La anexa nr. 2 - Componenţa Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, doamna senator Pauliuc Nicoleta - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei, în locul doamnei senator Scântei Laura-Iuliana - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

3. La anexa nr. 16 - Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, domnul senator Ţuţuianu Adrian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei, în locul doamnei senator Craioveanu Elena-Lavinsa - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

4. La anexa nr. 18 - Componenţa Comisiei pentru afaceri europene, domnul senator Corlăţean Titus - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 septembrie 2017.

Nr. 92.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 93/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Manea Victor Gheorghe se înaintează în gradul de general-maior cu două stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 14 septembrie 2017.

Nr. 869.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului „Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 36-38 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3-6 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului forestier în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, în vederea realizării obiectivului „Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Terenul în suprafaţă de 3,3360 ha prevăzut la alin. (1) este administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva prin Direcţia Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Negreşti-Oaş, şi este localizat în U.P. III Negreşti-Oaş, u.a. 114% = 2,1358 ha, u.a. 115% = 0,7239 ha şi u.a. 116% = 0,4763 ha.

(3) Terenul în suprafaţă de 2,1374 ha prevăzut la alin. (1) este administrat de Ocolul Silvic Negreşti-Oaş şi este localizat în U.P. I Negreşti-Oaş, u.a. 115A% = 0,2988 ha, u.a. 115B% = 1,6919 ha şi u.a. 115C% = 0,1467 ha.

(4) Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha prevăzut la alin. (1) se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere.

(5) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) este oraşul Negreşti-Oaş, prin Consiliul Local al Oraşului Negreşti-Oaş.

Art. 2. - (1) Oraşul Negreşti-Oaş compensează cu terenuri în suprafaţă totală de 5,7000 ha, astfel:

a) un teren în suprafaţă de 3,5000 ha este oferit în compensare pentru terenul prevăzut la art. 1 alin. (2);

b) un teren în suprafaţă de 2,2000 ha este oferit în compensare pentru terenul prevăzut la art. 1 alin. (3).

(2) Terenurile oferite în compensare în suprafaţă totală de 5,7000 ha sunt proprietatea publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare.

(3) Terenul în suprafaţă de 3,5000 ha, prevăzut la alin. (1) lit. a), este înscris în Cartea funciară a oraşului Negreşti-Oaş nr. 109729 cu nr. cadastral 109729.

(4) Terenul prevăzut la alin. (3) este limitrof fondului forestier naţional, u.a. 117, U.P. III Negreşti de pe raza Ocolului Silvic Negreşti-Oaş.

(5) Terenul în suprafaţă de 2,2000 ha, prevăzut la alin. (1) lit. b), este înscris în Cartea funciară a oraşului Negreşti-Oaş nr. 109732 cu nr. cadastral 109732.

(6) Terenul prevăzut la alin. (5) este limitrof fondului forestier naţional, u.a. 201, U.P. I Negreşti de pe raza Ocolului Silvic Negreşti-Oaş.

(7) Terenul prevăzut la alin. (3) trece în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Satu Mare.

(8) Beneficiarul are obligaţia întreprinderii demersurilor pentru înscrierea în amenajamentul silvic, asigurarea administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier naţional, precum şi împădurirea în maximum două sezoane de vegetaţie a terenului oferit în compensare în suprafaţă de 2,2000 ha, potrivit art. 37 alin. (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are obligaţia întreprinderii demersurilor pentru înscrierea în amenajamentul silvic, asigurarea administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier naţional, precum şi împădurirea în maximum două sezoane de vegetaţie a terenului oferit în compensare în suprafaţă de 3,5000 ha, potrivit art. 37 alin. (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Terenurile scoase definitiv din fondul forestier naţional şi terenurile primite în compensare în condiţiile prezentei hotărâri dobândesc situaţia juridică a terenurilor pe care le înlocuiesc, potrivit art. 37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 3. - Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face cu exceptarea de la plata obligaţiilor băneşti, potrivit art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Se interzice schimbarea destinaţiei obiectivului „Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare” mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - În cazul terenurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 2 alin. (1) lit. a), Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Garda Forestieră Oradea, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi Consiliul Local al Oraşului Negreşti-Oaş răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul turismului,

Mircea-Titus Dobre

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 661.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se scoate din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi se introduce în domeniul public al Oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se scoate terenul forestier

Persoana juridică la care intră terenul forestier

Localizarea terenului forestier în amenajamentul silvic

Codul de clasificaţie

Suprafaţa totală

(ha)

Nr. de inventaria MFP

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Oraşul Negreşti-Oaş,

judeţul Satu Mare

Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

CUI 1590120

Oraşul Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

CUI 3963951

U.P. III Negreşti-Oaş,

u.a. 114 parţial, u.a. 115 parţial, 116 parţial, Ocolul Silvic Negreşti-Oaş

8.04.01

3,3360

1364 parţial

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2016 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017, se fac următoarele rectificări:

- la tabelul „Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016”, la numărul curent 5, în coloana „Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie”, în loc de: „98.489,00” se va citi: „105.489,00”]

- la tabelul „Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016”, la numărul curent 38, în coloana „Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august”, în loc de: „10.683,00” se va citi: „110.683,00”, în coloana „Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie”, în loc de: „14.592,00” se va citi: „74.592,00”, iar în coloana „Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie”, în loc de: „1.006,00”se va citi: „1.190,00”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.