MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 748/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 septembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.314. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea modelului contractelor de performanţă prevăzute la cap. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

2.671.- Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun

 

5.795. - Ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv „Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.8

 

500.101. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea modelului contractelor de performanţă prevăzute la cap. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Având în vedere planul de condiţionalităţi ex-ante prevăzut în cadrul Acordului de parteneriat 2014-2020, în vederea accesării fondurilor europene structurale şi de investiţii, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

în temeiul prevederilor cap, V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, al art. 46 alin (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul contractului de performanţă al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., împreună cu setul indicatorilor de performanţă privind activităţile Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul contractului de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A., împreună cu setul indicatorilor de performanţă privind activităţile Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A. şi metodologia de evaluare a nivelului de performanţă al activităţii Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A., prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Structurile de specialitate ale Ministerului Transporturilor, împreună cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - S.A., cu asistenţa Băncii Europene de Investiţii, vor iniţia negocierile de semnare a contractelor utilizând modelele de contract precizate la art. 1, respectiv la art. 2.

(2) în cadrul negocierilor prevăzute Sa alin. (1) se vor stabili valorile asociate indicatorilor de performanţă, precum şi conţinutul anexelor care nu fac obiectul aprobării prevăzute la art. Î şi 2.

Art. 4. - Formele finale ale contractelor menţionate la art. 1 şi 2 vor fi semnate până la data de 31.12.2017.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 1.314.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 bis, care sa poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun

 

Având în vedere prevederile art. 22, art. 23, art. 26-28, art. 30, art. 89-90, art. 92-98 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii („Codul vamal al Uniunii*), ale art. 2 alin. (1), art. 8-18, art. 82 şi art. 84 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de prevederile art. 2 alin. (1), art. 8, art. 10-15, art. 151, art. 154 alin. (2) şi art. 155-158 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea şi instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii, în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.189/2017*), prin care se deleagă vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală coordonator al activităţii structurilor vamale atribuţia referitoare la semnarea ordinelor şi a celorlalte documente privind implementarea legislaţiei vamale europene la nivel naţional,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală a vămilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se aplică de la data de 2 octombrie 2017 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Nicolae Pietrăreanu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2017.

Nr. 2.671.


*) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.189/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale, cuprinzând o eventuală reducere sau exonerare, constituită pentru acoperirea cuantumului taxelor la import corespunzător datoriei vamale şi a cuantumului altor taxe datorate legate de importul mărfurilor, în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme tehnice, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) AEO - operator economic autorizat în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.486/2016 pentru aprobarea Normelor

tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat;

b) AEOC - operator economic autorizat titular al unei autorizaţii AEO - Simplificări vamale;

c) AEOS - operator economic autorizat titular al unei autorizaţii AEO - Securitate şi siguranţă;

d) SUV - Sistemul informatic integrat vamal;

e) RCDPS - Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale;

f) birou vamal de garanţie - structura din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care are competenţa de emitere a autorizaţiei de utilizare a garanţiei globale şi în favoarea căreia se constituie garanţia globală sub forma angajamentului garantului;

g) depozitar (birou vamal de garanţie secundar) - structura din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la care se constituie garanţia globală sub forma depozitului în numerar;

h) cuantum de referinţă al garanţiei globale - cuantumul taxelor la import şi al celorlalte taxe pentru care se constituie garanţia globală, determinat în conformitate cu prevederile art. 155 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447;

i) nivel al garanţiei globale - procentul din cuantumul de referinţă în care se constituie garanţia globală;

j) cuantum maxim al garanţiei globale-cuantumul garanţiei globale care se constituie, rezultat din aplicarea nivelului garanţiei globale la cuantumul de referinţă al garanţiei globale.

Art. 3. - (1) Autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale se acordă la cerere, în condiţiile prevăzute la art. 95 din Codul vamal al Uniunii şi la art. 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

(2) Autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;

b) înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolvenţă, se află În procedură de reorganizare ori lichidare judiciară/faliment sau figurează în lista contribuabililor inactivi;

d) au comis abateri grave sau repetate împotriva legislaţiei vamale ori fiscale.

Art. 4. - În cazul autorizaţiei pentru utilizarea garanţiei globale care este valabilă doar în România, cuantumul de referinţă al garanţiei globale trebuie să acopere:

a) pentru datorii vamale existente:

(i) taxele la import;

(ii) alte măsuri tarifare prevăzute la import de legislaţia agricolă sau comercială ori de alte dispoziţii ale Uniunii.

Celelalte taxe datorate legate de importul mărfurilor în cazul unei datorii existente urmează regimul de impozitare prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

b) pentru datorii vamale potenţiale:

(i) taxele la import;

(ii) alte măsuri tarifare prevăzute la import de legislaţia agricolă sau comercială ori de alte dispoziţii ale Uniunii;

(iii) acciza şi, după caz, taxa pe valoarea adăugată, conform dispoziţiilor legale aplicabile operaţiunii sau regimului vamal pentru care este necesară constituirea garanţiei.

Art. 5. - (1) Formularea cererilor şi emiterea autorizaţiilor pentru utilizarea garanţiei globale, precum şi gestionarea acestora se efectuează prin utilizarea Sistemului central de decizii vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii Europene şi pus la dispoziţia operatorilor economici şi a autorităţilor vamale din statele membre de Comisia Europeană în conformitate cu dispoziţiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/578.

(2) Schimbul de informaţii şi consultarea în cazul garanţiilor globale care pot fi utilizate în mai multe state membre se asigură de Direcţia generală a vămilor, potrivit art. 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

 

CAPITOLUL II

Biroul vamal de garanţie

 

Art. 6. - (1) Se desemnează ca birou vamal de garanţie:

a) Direcţia generală a vămilor în cazul cererilor şi autorizaţiilor pentru utilizarea garanţiei globale valabile în mai multe state membre;

b) direcţia regională vamală competentă pentru locul în care este ţinută sau disponibilă contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului şi în care urmează a fi desfăşurate cel puţin o parte dintre activităţile care fac obiectul autorizaţiei, în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a).

(2) în cazul în care autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale este emisă de biroul vamal de garanţie în baza unui depozit în numerar, se desemnează ca depozitar (birou vamal de garanţie secundar) biroul vamal la care se efectuează formalităţile vamale acoperite de această formă de garanţie globală.

 

CAPITOLUL UI

Cererea de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale

 

Art. 7. - (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale se întocmeşte de solicitant potrivit cerinţelor comune şi specifice în materie de date prevăzute în anexa A, titlul I şi titlul VI din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi a codurilor legate de cerinţele comune în materie de date prevăzute în anexa A, titlul II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(2) în cererea de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale se completează şi elementul de date 7/4 - Număr de operaţiuni din anexa A din Regulamentul delegat (UE) 2015/2,446, care, potrivit dispoziţiilor unionale, este opţional pentru statele membre.

(3) Următoarele documente se ataşează cererii de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale formulată de un operator economic care are statut AEO:

a) documentele care dovedesc îndeplinirea criteriului privind standardele practice de competenţă sau calificările care sunt în legătură directă cu activitatea desfăşurată, în conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. c) din Codul vamal al Uniunii. Aceste documente sunt necesare doar în situaţia în care solicitantul are statut AEOS, iar cererea de autorizare se referă la regimuri vamale care nu sunt utilizate în mod regulat;

b) informaţii detaliate din care să rezulte dacă solicitantul dispune de un sistem logistic care identifică mărfurile ca fiind mărfuri unionale sau neunionale şi indică, după caz, localizarea acestora. Aceste informaţii se furnizează doar în situaţia în care solicitantul are statut AEOS, iar în cererea de autorizare se solicită o exonerare de garanţie;

c) situaţia justificativă, întocmită după modelul prevăzut în anexa la prezentele norme tehnice, necesară determinării cuantumului de referinţă al garanţiei globale în conformitate CU cerinţele şi condiţiile prevăzute la art. 155 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, adaptată de solicitant la obiectul cererii şi la specificul activităţii sale;

d) declaraţia pe propria răspundere cu privire la orice eveniment semnificativ apărut în activitatea solicitantului care ar putea afecta statutul de AEO;

e) angajamentul garantului sau informaţiile referitoare la constituirea depozitului în numerar. Aceste documente pot fi depuse şi în cadrul schimbului de informaţii cu biroul vamal de garanţie care are loc după acceptarea cererii de autorizare;

f) orice alte documente care justifică solicitările formulate în cererea de autorizare.

(4) Următoarele documente se ataşează cererii de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale formulată de un operator economic care nu are statut AEO:

a) certificatul de înregistrare fiscală a operatorului economic, în copie;

b) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în copie;

c) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autoritatea vamală;

d) cazierul judiciar al angajatului operatorului economic responsabil cu reprezentarea acestuia faţă de autoritatea vamală;

e) documentele care dovedesc îndeplinirea criteriului privind standardele practice de competenţă sau calificările care sunt în legătură directă cu activitatea desfăşurată, în conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. c) din Codul vamal al Uniunii. Aceste documente se depun în situaţia în care cererea de autorizare se referă la regimuri vamale care nu sunt utilizate în mod regulat;

f) situaţia justificativă, întocmită după modelul prevăzut în anexa la prezentele norme tehnice, necesară determinării cuantumului de referinţă al garanţiei globale în conformitate cu cerinţele şi condiţiile prevăzute la art. 155 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, adaptată de solicitant la obiectul cererii şi la specificul activităţii sale;

g) angajamentul garantului sau informaţiile referitoare la constituirea depozitului în numerar. Aceste documente pot fi depuse şi în cadrul schimbului de informaţii cu biroul vamal de garanţie care are loc după acceptarea cererii de autorizare;

h) orice alte documente care justifică solicitările formulate în cererea de autorizare.

La cererea de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale cu cuantum redus sau cu exonerare de garanţie pentru datorii vamale potenţiale se ataşează şi următorul document, suplimentar faţă de cele prevăzute la primul paragraf:

- un chestionar de autoevaluare în care solicitantul demonstrează că îndeplineşte fiecare din condiţiile prevăzute la art. 84 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, în cazul cererii de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale cu cuantum redus la 50%; sau

- un chestionar de autoevaluare în care solicitantul demonstrează că îndeplineşte fiecare din condiţiile prevăzute la art. 84 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, în cazul cererii de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale cu cuantum redus la 30%; sau

- un chestionar de autoevaluare în care solicitantul demonstrează că îndeplineşte fiecare din condiţiile prevăzute la art. 84 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2,446, în cazul cererii de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale cu exonerare de garanţie.

Partea relevantă din Chestionarul de autoevaluare AEO la care se face referire la art. 4 alin. (1) lit. a) din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.486/2016 poate servi ca model pentru chestionarul prevăzut la paragraful precedent.

Art. 8. - Cererea de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale este acceptată de biroul vamal de garanţie în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii, ale art. 11 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi ale art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de emitere a autorizaţiei pentru utilizarea garanţiei globale

 

Art. 9. - (1) Dacă cererea de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale este acceptată, biroul vamal de garanţie:

a) verifică în aplicaţiile informatice accesibile din portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală următoarele documente referitoare la solicitant:

(i) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

(ii) cazierul fiscal, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

(iii) ultimul bilanţ contabil anual înregistrat.

b) verifică, în cazul în care cererea de autorizare se referă la unul sau mai multe regimuri vamale şi cu excepţia cazului în care solicitantul are statut de AEOC, dacă este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 95 alin. (1) lit. c) din Codul vamal al Uniuni, privind utilizarea în mod regulat a regimurilor vamale în cauză, pe baza documentelor anexate cererii de autorizare şi a datelor din SIIV, după unul din următoarele criterii:

(i) este în posesia autorizaţiei pentru acest regim sau volumul estimat de operaţiuni avute în vedere la data cererii justifică autorizarea viitoare a acestui regim;

(ii) folosirea regulată a regimului este proporţională cu scopul şi dimensiunea activităţii operatorului economic;

c) solicită avizul structurii cu atribuţii de verificare în domeniul AEO şi ia în considerare răspunsul formulat de această structură;

d) analizează dacă se justifică cuantumul de referinţă al garanţiei globale înscris în cererea de autorizare şi, după caz, fiecare parte a cuantumului de referinţă pentru datoriile vamale şi alte taxe care au luat naştere sau pot lua naştere, precum şi sumele care fac parte din acest cuantum pentru fiecare tip de operaţiune vamală;

e) analizează, după caz, dacă se justifică modul în care se solicită repartizarea cuantumului de referinţă între statele membre în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul, pentru garanţiile care pot fi utilizate în mai multe state membre, cu respectarea procedurii de consultare prevăzută la art. 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447;

f) verifică, în cazul cererii de autorizare prin care se solicită o reducere sau exonerare de garanţie pentru datorii vamale potenţiale, dacă solicitantul face dovada unor resurse financiare suficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor sale pentru partea din cuantumul de referinţă care nu este acoperită de garanţie, după următoarele criterii:

(i) în cazul cererilor de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale cu un cuantum redus, partea din cuantumul de referinţă neacoperită de angajamentul garantului nu trebuie să depăşească 50% din cifra de afaceri menţionată în ultimul bilanţ contabil anual al operatorului economic. În acest scop, biroul vamal de garanţie analizează nivelul cifrei de afaceri şi contul de profit şi pierdere menţionate în ultimul bilanţ contabil anual al operatorului economic;

(ii) în cazul cererilor de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale cu o exonerare de garanţie, cuantumul de referinţă nu trebuie să depăşească nivelul capitalurilor proprii menţionat în ultimul bilanţ contabil anual al operatorului economic. În acest scop, biroul vamal de garanţie analizează nivelul capitalurilor proprii şi contul de profit şi pierdere menţionate în ultimul bilanţ contabil anual al operatorului economic şi calculează şi analizează indicatorul lichiditate curentă şi indicatorul solvabilitate generală.

(2) Structura cu atribuţii de verificare în domeniul AEO emite avizul solicitat de biroul vamal de garanţie pe baza următoarelor constatări:

a) rezultatele monitorizării efectuate potrivit capitolului V din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.486/2016, în situaţia în care solicitantul are statut de AEOC;

b) rezultatele monitorizării efectuate potrivit capitolului V din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.486/2016, precum şi rezultatele următoarelor verificări, dacă este cazul, în situaţia în care solicitantul are numai statut de AEOS:

(i) respectarea criteriului privind standardele practice de competenţă sau calificările profesionale care sunt în legătură directă cu activitatea desfăşurată, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în cazul în care biroul vamal de garanţie a constatat că cererea de autorizare se referă la unul sau mai multe regimuri vamale care nu sunt utilizate în mod regulat;

(ii) respectarea condiţiei potrivit căreia solicitantul dispune de un sistem logistic care identifică mărfurile ca fiind mărfuri unionale sau neunionale şi indică, după caz, localizarea acestora, prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în cazul în care în cererea de autorizare se solicită exonerare de garanţie;

c) rezultatele următoarelor verificări, în cazul în care solicitantul nu are statut de AEO:

(i) îndeplinirea criteriului de autorizare prevăzut la art. 39 lit. a) din Codul vamal al Uniunii, pe baza documentelor anexate cererii de autorizare şi a datelor şi informaţiilor de care dispune sau la care are acces;

(ii) verificarea îndeplinirii celorlalte condiţii de autorizare prevăzute la art. 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, în cazul în care în cererea de autorizare se solicită o reducere sau exonerare de garanţie.

(3) La verificarea îndeplinirii condiţiilor menţionate la alin. (2) se aplică în mod corespunzător metodologia utilizată pentru acordarea statutului de AEO. Un operator economic care a făcut obiectul verificării îndeplinirii criteriilor de acordare a statutului de AEO şi monitorizării potrivit Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.486/2016, nu va fi supus aceloraşi verificări care au fost deja efectuate.

Art. 10. - (1) în cazul în care garanţia globală este constituită sub forma unui depozit în numerar, depozitarul (biroul vamal de garanţie secundar) la care aceasta a fost constituită confirmă de îndată biroului vamal de garanţie cuantumul garanţiei globale.

(2) în cazul în care garanţia globală este constituită sub forma unui angajament al garantului, biroul vamal de garanţie verifică dacă acesta este întocmit după modelul prevăzut în anexa 32-03 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 şi respectă cerinţele comune în materie de date prevăzute în anexa 32-03 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

(3) Angajamentul garantului se aprobă de biroul vamal de garanţie dacă acoperă cuantumul maxim al garanţiei globale şi dacă este emis de un organism de creditare, o instituţie financiară sau o companie de asigurări acreditată în Uniune în conformitate cu dispoziţiile în vigoare ale Uniunii.

Art. 11. - (1) în situaţia în care toate condiţiile de autorizare sunt îndeplinite, biroul vamal de garanţie emite autorizaţia de utilizare a garanţiei globale potrivit cerinţelor comune şi specifice în materie de date prevăzute în anexa A, titlul I şi titlul VI din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi a codurilor legate de cerinţele comune în materie de date prevăzute în anexa A, titlul II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(2) în situaţia în care biroul vamal de garanţie constată că nu sunt îndeplinite toate condiţiile de autorizare sau că, deşi sunt îndeplinite, decizia care urmează a fi luată ar putea fi nefavorabilă solicitantului, acordă acestuia posibilitatea exercitării dreptului de a fi ascultat, în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

Decizia este luată de biroul vamal de garanţie după analiza punctului de vedere exprimat de solicitant sau după expirarea termenului stabilit, în cazul în care solicitantul nu a furnizat punctul său de vedere în cadrul acestui termen.

 

CAPITOLUL V

Monitorizarea condiţiilor şi criteriilor care trebuie îndeplinite de titularul autorizaţiei de utilizare a garanţiei globale; monitorizarea şi verificarea cuantumului de referinţă

 

Art. 12. - (1) Biroul vamal de garanţie monitorizează condiţiile şi criteriile care au stat la baza emiterii autorizaţiilor pentru utilizarea garanţiei globale în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Codul vamal al Uniunii şi verifică cuantumul de referinţă în cazurile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(2) Monitorizarea cuantumului de referinţă al garanţiei globale se efectuează pentru fiecare parte din acest cuantum şi pentru fiecare tip de regim vamal sau de operaţiune vamală iii condiţiile prevăzute la art. 156 şi 157 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2,447.

(3) În situaţia în care se constată că oricare parte a cuantumului de referinţă al garanţiei globale este epuizat, biroul vamal de garanţie suspendă autorizaţia de utilizare a garanţiei globale şi notifică de îndată titularul autorizaţiei.

 

CAPITOLUL VI

Gestionarea autorizaţiilor de utilizare a garanţiei globale

 

Art. 13. - (1) Biroul vamal de garanţie modifică, suspendă, revocă sau anulează autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale în condiţiile prevăzute la art. 23, art. 27 şi 28 din Codul vamal al Uniunii şi la art. 15-18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

(2) Etapele procedurii de autorizare se aplică în mod corespunzător fiecărei situaţii în care este necesară o modificare a autorizaţiei.

(3) în situaţia în care biroul vamal de garanţie intenţionează să ia decizia suspendării, anulării, revocării sau modificării autorizaţiei, acordă titularului acesteia posibilitatea exercitării dreptului de a fi ascultat, în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, cu excepţia cazului în care autorizaţia se modifică sau se revocă la solicitarea titularului acesteia.

Decizia este luată de biroul vamal de garanţie după analiza punctului de vedere exprimat de solicitant sau după expirarea termenului stabilit, în cazul în care solicitantul nu a furnizat punctul său de vedere în cadrul acestui termen.

(4) O autorizaţie de utilizare a garanţiei globale care este suspendată, revocată sau anulată de biroul vamal de garanţie nu mai poate fi invocată în procesul de derulare a formalităţilor vamale pentru niciun tip de operaţiune sau regim vamal. În situaţia în care titularul autorizaţiei de utilizare a garanţiei globale are statut AEO, biroul vamal de garanţie informează structura cu atribuţii de verificare în domeniul AEO competentă, în vederea completării dosarului de audit al operatorului economic.

 

CAPITOLUL VII

Dreptul la o cale de atac

 

Art. 14. - (1) Solicitantul sau, după caz, titularul unei autorizaţii de utilizare a garanţiei globale poate introduce o acţiune în contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile la Direcţia generală a vămilor, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva deciziei biroului vamal de garanţie:

a) de respingere a cererii de autorizare;

b) de a nu elibera autorizaţia;

c) de a elibera autorizaţia în alte condiţii decât cele solicitate prin cererea de autorizare;

d) de a suspenda, anula, revoca sau modifica autorizaţia.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care solicitantul a depus o cerere de autorizare, de suspendare, de revocare, de anulare sau de modificare a autorizaţiei şi nu a obţinut o decizie privind cererea respectivă în termenul legal.

 

CAPITOLUL VIII

Alte dispoziţii

 

Art. 15. - Direcţia generală a vămilor adoptă, prin decizie, instrucţiuni specifice privind prelucrarea în SIIV a datelor din

formele de garantare, modul de procesare în RCDPS a declaraţiei vamale pentru care se utilizează garanţia globală, precum şi modul în care sunt gestionate datele referitoare la garanţia globală din Sistemul central de decizii vamale, care se publică pe site-ul internet al Direcţiei generale a vămilor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Aceste instrucţiuni se actualizează de fiecare dată când sunt operate modificări ale acestor sisteme electronice.

Art. 16. - Prelucrarea datelor cu caracter personal de către biroul vamal de garanţie se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Autorizaţiile pentru utilizarea garanţiilor globale emise operatorilor economici autorizaţi în baza Deciziei directorului general al Direcţiei generale a vămilor nr. 10/2017* privind instrucţiunile interne de autorizare a operatorilor economici autorizaţi pentru utilizarea garanţiei globale îşi păstrează valabilitatea până la reevaluarea acestora în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (4) lit. a) din Codul vamal al Uniunii şi la art. 15 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

Art. 18. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme tehnice şi se publică pe site-ul www.customs.ro, la secţiunea „Formulare”.

 Decizia directorului general al Direcţiei generale a vămilor nr. 10/2017 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

ANEXA

la norme tehnice

 

Situaţia justificativă necesară determinării cuantumului de referinţă al garanţiei globale

 

Partea I.A. Cuantumul de referinţă al garanţiei globale propus, care acoperă taxele la import şi alte taxe care au luat naştere

(datorie vamală existentă)

 

Statul membru: .........................................................

 

Numărul şi lipul de operaţiuni

Valoarea mărfurilor

Cuantumul laxelor la import şi al altor laxe

Cuantumul de referinţă al garanţiei globale

Taxa la import

Alte taxe 1)

Alte taxe SM 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total I.A.


1) Se completează dacă mărfurile în cauză se supun altor măsuri tarifare prevăzute la import de legislaţia agricolă sau comercială ori de alte dispoziţii ale Uniunii, cum ar fi, de exemplu, taxele antidumping sau compensatorii.

2) Se înscrie cuantumul altor taxe percepute de statul membru pe teritoriul căruia se solicită autorizarea şi care, potrivit legislaţiei naţionale a acestui stat membru, fac obiectul constituirii unei garanţii globale.

 

Situaţia justificativă necesară determinării cuantumului de referinţă al garanţiei globale

 

Partea I.B. Estimarea cuantumului de referinţă al garanţiei globale care acoperă taxele la import fi alte taxe care pot lua naştere

(datorie vamală potenţială) 3)

 

Statul membru: .........................................................

 

Detalii privind operaţiunile

 

Valoarea mărfurilor 4)

Nivelul cel mai ridicat al taxelor la import şi al altor taxe

Cuantumul estimat al taxelor la import şi al altor taxe

Cuantumul de referinţă estimat al garanţiei globale

Numărul şi tipul de  operaţiuni

Perioada 5)

Taxa la import 8)

Alte taxe 7)

Acciza

TVA

Alte taxe SM 8)

Taxa la import

Alte taxe 9)

Acciza

TVA

Alte taxe SM 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total I.B.

 

Cuantumul de referinţă total propus: (I.A. + I.B.)


3) Se utilizează datele de care dispune solicitantul şi care rezultă, printre altele, din documentaţia comercială şi din evidenţele contabile. Situaţia poate fi adaptată corespunzător acestor date.

4) Se înscrie valoarea maximă a mărfurilor care pot fi plasate sub regim sau în depozitare temporară la un moment dat.

5) Se înscrie. În luni de zile, perioada medie cuprinse între plasarea mărfurilor sub regimul vamal relevant sau în depozitare temporară şi momentul în care este descărcat regimul vamal sau momentul în care se încheie supravegherea mărfurilor sub regim de destinaţie finală sau depozitarea temporară.

6) Se înscrie nivelul cei mai ridicat al taxei la import, determinat pe baza informaţiilor şi documentaţiei deţinute de solicitant la data estimării, fără să se ia în considerare o posibilă reducere sau exonerare care ar putea fi acordată, de exemplu, în cadrul unui contingent tarifar sau în baza unei dovezi de origine preferenţială.

7) Se completează dacă mărfurile în cauză se supun altor măsuri tarifare prevăzute la import de legislaţia agricolă sau comercială ori de alte dispoziţii ale Uniunii. Se ia în considerare orice taxă antidumping sau compensatorie potenţială.

8) Se înscrie cuantumul altor taxe percepute de statul membru pe teritoriul căruia se solicită autorizarea şi care, potrivit legislaţiei naţionale a acestui Stat membru, fac obiectul constituirii unei garanţii globale.

9) Se completează dacă mărfurile în cauză se supun altor măsuri tarifare prevăzute la import de legislaţia agricola sau comercială ori de alte dispoziţii ale Uniunii. Se ia în considerare orice taxă antidumping sau compensatorie potenţială.

10) Se înscrie cuantumul altor taxe percepute de statul membru pe teritoriul căruia se solicită autorizarea şi care, potrivit legislaţiei naţionale a acelui stat membru, fac obiectul constituirii unei garanţii globale.

 

Partea II. Situaţia privind garanţia pentru taxele la import şi alte taxe care pot lua naştere pentru mărfurile plasate sub regimurile vamale sau în depozitare temporară în cele 12 luni precedente cererii 11)

 

Tip de operaţiune: .........................................................

                        (regim vamal sau depozitare temporară)

 

Luna calendaristică

Biroul vamal

Numărul şi tipul de operaţiuni

Valoarea mărfurilor

Cuantumul garanţiei pentru fiecare tip de taxă

Cuantumul garanţiei

Taxa la import 12)

Alte taxe

 

 

 

 

 

Luna 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna a 2-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna a 3-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna a 4-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna a 5-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna a 6-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna a 7-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna a 8-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna a 9-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna a 11-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna a 12-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11) Se întocmeşte o fişă pentru fiecare tip de regim vamal, respectiv depozitare temporară, pentru care se solicită autorizarea.

12) Se înscrie cel mai ridicat cuantum al taxei la import, care s-ar fi datorat fără să se ia în considerare reducerea sau exonerarea acordată, de exemplu, în cadrul unui contingent tarifar sau în baza unei dovezi de origine preferenţială ori o eventuală scutire de la garantare acordată anterior.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv „Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.8

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013,

luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei nr. 11.027 din 17.08.2017,

în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv „Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.8, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela-Virginia Toader,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 5.795.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT

pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv „Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi Inovare 2014-2020”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.8

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Se instituie o schemă transparentă de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014--2020, pentru axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, prioritatea de investiţii 8.v „Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare”, obiectivul specific: 3.8 „Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020”,

(2) Acordarea ajutoarelor pentru formare în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, regulament publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 187 din 26 iunie 2014.

(3) în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, ajutoarele pentru formare sunt exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(4) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

II. Scopul şi obiectivele schemei

Art. 2. - Scopul prezentei scheme este promovarea formării profesionale a angajaţilor din întreprinderile mari.

Art. 3. - Principalele obiective ale prezentei scheme sunt:

a) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor de a sprijini creşterea nivelului de perfecţionare/specializare a angajaţilor;

b) creşterea nivelului de perfecţionare, respectiv de specializare a angajaţilor;

c) îmbunătăţirea accesului şi participării la formare continuă.

III. Baza legală

Art. 4. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Decizia CE C (2015)1.287 din data de 25.02.2015 de aprobarea a Programului operaţional Capital uman;

d) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Domeniul de aplicare

Art. 5. - (1) în cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar întreprinderilor mari ce activează în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform tabelului nr. 2 din Strategia naţională pentru competitivitate 2015-2020,

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, şi în corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014- 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Nu se acordă sprijin financiar care favorizează activităţile în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

a) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză: sau

b) atunci când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia de a fi direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari.

(3) De asemenea, în cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare:

a) destinate activităţilor legate de exporturi, adică ajutoare direct legate de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi exploatarea unei reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate:

c) pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului;

d) pentru programele de formare desfăşurate de întreprinderi cu scopul de a se conforma standardelor naţionale obligatorii privind formarea profesională, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.

V. Durata schemei

Art. 6. - Prezenta schemă se aplică de la data lansării până la data de 31 decembrie 2020, ultima zi de plată a ajutorului fiind 31 decembrie 2023, în limita fondurilor alocate pentru această schemă.

VI. Bugetul schemei

Art. 7. - (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Capital uman 2014-2020.

(2) Bugetul estimat al ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 15 milioane euro - echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei.

VII. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 8. - Ajutorul se acordă pentru finanţarea proiectelor de formare a adulţilor.

Art. 9. - Ajutorul se acordă sub formă de finanţări nerambursabile în una sau mai multe tranşe. Tranşele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului.

Art. 10.-Valoarea maximă a ajutorului pentru un proiect de formare este de 70.000 euro - echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei.

Art. 11. - (1) Intensitatea ajutoarelor nu va depăşi 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulţilor.

(2) Intensitatea ajutorului poate fi majorată, până la o intensitate maximă de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulţilor, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizaţi.

(3) în cazul în care ajutorul este acordat în sectorul transportului maritim, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile ale proiectului de formare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) beneficiarii formării nu sunt membri activi ai echipajului, ci sunt în supranumerar la bord;

b) formarea are loc la bordul unor nave înscrise în registrele Uniunii Europene.

Art. 12. - Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private.

VIII. Cheltuieli eligibile

Art. 13. - (1) Cheltuielile eligibile care intră sub incidenţa schemei de ajutor de stat sunt:

a) costurile cu personalul aferente formatorilor, pentru orele în care aceştia participă la formarea persoanelor din grupul-ţintă;

b) costurile operaţionale aferente formatorilor şi participanţilor la formare, legate direct de proiectul de formare, cum ar fi cheltuielile de călătorie, materialele şi consumabilele direct legate de formare, amortizarea instrumentelor şi a echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru formarea persoanelor din grupul-ţintă. Costurile de cazare sunt excluse, cu excepţia costurilor minime de cazare necesare pentru participanţii la formare care sunt lucrători cu handicap;

c) costurile personale ale cursanţilor aferente participării şi costurile generale indirecte (costuri administrative, chirie, cheltuieli de regie) pentru orele în care cursanţii participă la cursurile de formare;

d) costurile serviciilor de consiliere legate de formarea profesională a persoanelor din grupul-ţintă.

(2) Cheltuielile eligibile trebuie dovedite prin documente justificative şi trebuie să fie transparente şi grupate pentru fiecare categorie în parte.

IX. Definiţii

Art. 14. - În înţelesul prezentei scheme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) ajutor de stat - orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

b) schemă de ajutor - înseamnă orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi/sau pentru o valoare nedefinită;

c) ajutoare individuale - înseamnă ajutoarele acordate pe baza unei scheme de ajutor;

d) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Direcţia generală programe europene capital uman sau prin organismele intermediare;

e) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Direcţia generală programe europene capital uman;

f) întreprindere mare - reprezintă orice entitate juridică implicată într-o activitate economică, constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care are cel puţin 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

g) intensitatea ajutorului - reprezintă cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuielile eligibile aferente proiectului de formare, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014; toate cifrele folosite sunt valori înaintea deducerii impozitelor directe; ajutoarele plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul acordării ajutorului; rata dobânzii care urmează să fie aplicată în scopul actualizării este rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet, aplicabilă la momentul acordării ajutorului;

h) număr de angajaţi - corespunde numărului de unităţi anuale de muncă (UAM), adică numărului de persoane care au muncit cu normă întreagă în întreprinderea în cauză sau pentru aceasta pe parcursul întregului an de referinţă în cauză. Prin „an de referinţă” se înţelege perioada de 12 luni anterioară datei de înregistrare în grupul-ţintă al proiectului;

i) formarea este o activitate de interes general şi are ca principale obiective:

(i) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii:

(ii) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;

(iii) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;

(iv) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;

(v) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

(vi) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii;

j) personal angajat - se înţelege personalul cu contract individual de muncă în vigoare la data începerii programului de formare;

k) lucrător cu handicap - se înţelege orice persoană care:

(i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislaţiei naţionale;

(ii) prezintă o incapacitate fizică, mintală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacţiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină şi efectivă într-un mediu de lucru, în condiţii de egalitate cu alţi lucrători;

l) lucrător defavorizat - se înţelege orice persoană care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele condiţii:

(i) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;

(ii) are vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani;

(iii) nu a absolvit o formă de învăţământ liceal sau nu deţine o calificare profesională (Clasificarea internaţională standard a educaţiei 3) sau se află în primii 2 ani de la absolvirea unui ciclu de învăţământ cu frecvenţă şi nu a avut niciun loc de muncă stabil remunerat;

(iv) are vârsta de peste 50 de ani;

(v) trăieşte singur, având în întreţinerea sa una sau mai multe persoane;

(vi) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbaţi şi femei este cel puţin cu 25% mai mare decât media naţională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbaţi şi femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv şi aparţine sexului subreprezentat;

(vii) este membru al unei minorităţi etnice dintr-un stat membru şi are nevoie să îşi dezvolte competenţele lingvistice, formarea profesională sau experienţa în muncă pentru a-şi spori şansele de a obţine un loc de muncă stabil;

m) întreprindere în dificultate - înseamnă o întreprindere care se află cel puţin în una dintre situaţiile următoare:

(i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligentă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE1 2, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate, în sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:

- raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

X. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi, beneficiari şi cereri de propuneri de proiecte

Art. 15. - Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt organizarea şi derularea de programe de formare, cursuri autorizate, cum ar fi cursul de perfecţionare în ocupaţia „manager resurse umane” sau cursuri informate recunoscute la nivelul întreprinderii şi/sau activităţi de tip „workshop”, „seminare”, „conferinţe”, „prelegeri”, „evenimente de informare” etc.

Art. 16. - (1) Beneficiarii ajutorului de stat pentru formare sunt întreprinderile mari ale căror angajaţi participă la activităţile eligibile menţionate la art. 15, cu respectarea obiectivelor prezentei scheme.

(2) Pentru a demonstra calitatea de întreprindere mare, beneficiarii ajutorului de stat pentru formare trebuie să completeze declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mari.

(3) Poate beneficia de măsurile de ajutor de stat, prevăzute în prezenta schemă, întreprinderea care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este o organizaţie legal constituită în România şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

b) aparţine categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice aferent;

c) nu este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţă unităţilor administrative-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

d) reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului nu au suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii;

e) nu se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

f) reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului nu au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate în instanţă;

g) nu se încadrează, din punctul de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, în una dintre situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

h) reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

i) solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere ale acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor nu se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum este definită în legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;

j) reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului nu se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de autoritatea de management/organismul intermediar responsabil sau a furnizat aceste informaţii;

k) nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu definiţia de la art. 14 lit. m) din prezenta schemă;

l) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

m) beneficiarul este direct responsabil de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

n) îndeplineşte şi alte condiţii specificate în Ghidul solicitantului - condiţii specifice aferent, fără a aduce atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat.

Art. 17. - Criteriile de eligibilitate a cererii de finanţare sunt următoarele:

a) proiectul este relevant pentru obiectivul specific 3.8 al axei prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toţi”;

b) grupul/grupurile-ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile axei prioritare 3 şi cu cele ale apelului de proiecte;

c) bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de prezenta schemă;

d) proiectul respectă perioada maximă de implementare;

e) proiectul este implementat într-o regiune de dezvoltare eligibilă din România, prevăzută în Ghidul solicitantului - condiţii specifice aferent.

XI. Efectul stimulativ

Art. 18. - (1) Ajutoarele acordate în baza prezentei scheme trebuie Să aibă un efect stimulativ.

(2) Ajutoarele acordate întreprinderilor mari în baza prezentei scheme sunt considerate a avea un efect stimulativ dacă, înainte de a demara proiectul de formare pentru care solicită ajutor, beneficiarul depune o cerere de finanţare în cadrul apelului de proiecte „România profesională - întreprinderi competitive” (POCU 2014-2020, AP 3/PI 8.V/OS 3.8).

XII. Reguli privind cumulul ajutoarelor

Art. 19. - (1) Ajutoarele acordate conform acestei scheme se pot cumula cu alte tipuri de ajutoare exceptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, în măsura în care aceste ajutoare vizează diferite costuri eligibile identificabile.

(2) Pentru a stabili dacă plafonul maxim al ajutorului şi intensităţile maxime ale acestuia sunt respectate, este luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul subvenţionat, indiferent dacă ajutorul respectiv este finanţat din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare

(3) Ajutorul acordat în conformitate cu prezenta schemă nu va fi cumulat cu niciun alt tip de ajutor exceptat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 sau cu ajutorul de minimis care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013* al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis sau cu orice alte fonduri comunitare legat de aceleaşi costuri eligibile - care se suprapun parţial sau integral - în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depăşirea intensităţii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor în conformitate cu prevederile acestei scheme.

XIII. Modalitatea de Implementare a schemei

Art. 20. - (1) Pentru a beneficia de ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat, în conformitate cu Ghidul solicitantului - condiţii specifice, întreprinderile mari beneficiare trebuie să înainteze o cerere de finanţare administratorului schemei, înainte de a demara proiectul pentru care solicită finanţarea.

(2) Selecţia şi evaluarea cererilor de finanţare se efectuează de către administratorul schemei în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice aferent.

(3) îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate de la art. 15-17 este verificată de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice aferent şi ale prezentei scheme.

(4) Cererea de finanţare va fi însoţită de următoarele documente:

a) declaraţie scrisă pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea întreprinderii în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate”, în conformitate cu anexa 8 la Ghidul solicitantului - condiţii specifice aferent;

b) declaraţie scrisă pe propria răspundere a solicitantului privind încadrarea întreprinderii în categoria „întreprinderilor mari” (anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului - condiţii specifice aferent);

c) declaraţie scrisă pe propria răspundere a solicitantului în vederea certificării efectului stimulativ, conform căreia acesta declară că nu a demarat proiectul de formare pentru care solicită ajutor la data înregistrării cererii de finanţare în cadrul apelului de proiecte (anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului - condiţii specifice aferent);

d) alte documente/formulare/anexe prevăzute în Ghidul solicitantului - condiţii specifice aferent.

(5) înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de stat o declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat şi de minimis primite pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, în vederea verificării de către acesta a respectării regulii privind cumulul ajutoarelor.

(6) în cazul în care beneficiarul este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare şi selecţie, administratorul schemei îi comunică în scris cuantumul ajutorului ce va fi acordat în baza schemei.

(7) Beneficiarul încheie cu administratorul schemei de ajutor un contract de finanţare.

(8) în cazul în care beneficiarul nu este eligibil să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor, administratorul schemei de ajutor îi comunică în scris acest lucru.

Art. 21. - (1) Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de stat se desfăşoară după cum urmează:

a) lansarea schemei de ajutor de stat şi a ghidului solicitantului - condiţii specifice aferent;

b) primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare şi a documentelor-suport;

c) verificarea administrativă (verificarea conformităţii cererilor de finanţare şi a documentelor-suport) - numai cererile de finanţare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

d) verificarea eligibilităţii solicitantului, partenerilor şi proiectului (inclusiv efectul stimulativ) - numai cererile de finanţare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

e) selecţia cererilor de finanţare;

f) întocmirea şi semnarea contractelor de finanţare;

g) depunerea cererii de prefinanţare însoţite de documentele justificative;

h) acordarea prefinanţării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) depunerea cererilor de rambursare însoţite de documentele justificative;

j) acordarea finanţării nerambursabile, după verificarea eligibilităţii cheltuielilor;

k) monitorizarea implementării cererilor de finanţare conform prevederilor contractului de finanţare.

(2) Autoritatea de management/organismul intermediar care administrează schema de ajutor de stat verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate a solicitantului, partenerilor şi proiectelor în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat şi cu prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice.

XIV. Efecte şi beneficii

Art. 22. - Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se vor obţine efecte şi beneficii precum număr crescut de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020.

Art. 23. - Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat pentru formare este de 200 de întreprinderi mari.

XV. Reguli privind raportarea, monitorizarea şi recuperarea ajutorului de stat

Art. 24. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se vor realiza în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 25. - Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor de exceptare impuse de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, inclusiv informaţii despre statutul oricărei întreprinderi al cărei drept de a beneficia de ajutor sau de un bonus depinde de Statutul Său, informaţii privind efectul stimulativ al acordării ajutorului şi informaţii care fac posibilă stabilirea valorii exacte a costurilor eligibile

Art. 26. - (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori comunitară aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

(3) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(4) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative Consiliului Concurenţei.

(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul are obligaţia ca, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) măsura de ajutor de stat ce face obiectul prezentului act normativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia. Actul de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

Art. 27. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Art. 28. - (1) Recuperarea ajutorului de stat se realizează de către furnizor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248/9 din 24 septembrie 2015.

Art. 29. - Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 24-28.

XVI. Dispoziţii finale

Art. 30. - (1) Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o fişă de informaţii referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme. Aceste informaţii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de internet a Comisiei Europene.

(2) Schema de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice intitulat „România profesională - întreprinderi competitive” (POCU 2014-2020, AP 3/PI 8.V/OS 3.8) se publică integral pe pagina de internet a furnizorului de ajutor de stat, http://www.fonduri-ue.ro/, precum şi pe pagina de internet a administratorului prezentei scheme.


1 A se vedea prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

2 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017

 

Având în vedere prevederile art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. I. - Normele tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 29 mai 2017, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 35. - La terminarea lucrărilor, o comisie numită prin decizie zilnică execută recepţia calitativă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii şi întocmeşte procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor] conform anexei nr. 9a pentru lucrările de reparaţii executate cu terţi şi conform anexei nr. 9b pentru lucrările de reparaţii curente executate în regie proprie, care, după ce este aprobat de către directorul unităţii, rămâne la inginerul constructor/similari, ca document de justificare a consumurilor materiale.”

2. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Anexele nr. 1-8, 9a şi 9b fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.”

3. După anexa nr. 8 se introduc două noi anexe, anexele nr. 9a şi 9b, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Directorii unităţilor subordonate şi coordonatorii structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. IV. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Marian Dobrică

 

Bucureşti, 1 septembrie 2017.

Nr. 500.101.

 

anexa Nr. 1

(Anexă nr. 9a la normele tehnice)

 

Aprob,

 

Director unitate,

 

....................................

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.  ........................ din ........................

 

privind lucrarea: reparaţii curente aferente .........................................................

executată în baza Comenzii nr. ........................ din ........................ şi a ofertei din ........................ întocmită de .........................................................

1. Lucrările au fost executate în baza Referatului de necesitate nr. ........................ din ........................

2. Comisia de recepţie, numită prin Decizia nr. ........................ din ........................, fiind formată din:

- ......................................................... - preşedinte;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru.

3. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

(admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor)

4. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

............................................................................................................................

5. Lucrările au fost începute în data de ........................

6. Prezentul proces-verbal, conţinând ........................ file, cu un total de ........................ file, a fost încheiat astăzi, ........................, la sediul ........................................................., în două exemplare.

Comisia de recepţie:

- ......................................................... - preşedinte;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 9b la normele tehnice)

 

 

Aprob,

 

Director unitate,

 

....................................

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

 

privind lucrarea: reparaţii curente aferente .........................................................

executată în baza Dispoziţiei de lucru nr. ........................ din ........................

1. Lucrările au fost executate în baza Referatului de necesitate nr. ........................ din ........................

2. Comisia de recepţie, numită prin Decizia nr. ........................ din ........................, fiind formată din:

- ......................................................... - preşedinte;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru.

3. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

(admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor)

4 Comisia de recepţie recomandă următoarele:

............................................................................................................................

5. Lucrările au fost începute în data de ........................

6. Prezentul proces-verbal, conţinând ........................ file, cu un total de ........................ file, a fost încheiat astăzi la sediul ........................................................., în două exemplare.

Comisia de recepţie:

- ......................................................... - preşedinte;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru;

- ......................................................... - membru.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.