MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 752/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 752         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 20 septembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

93. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

94. - Hotărâre privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

662. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

 

668. - Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii

 

669. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea acestuia în folosinţă, cu titlu gratuit, Federaţiei Române de Atletism

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.016/3.824. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 8 - Componenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, domnul senator Moga Nicolae - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Manda Iulian-Claudiu - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

2. La anexa nr. 9 - Componenţa Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială, domnul senator Mazilu Liviu-Lucian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Pop Liviu-Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

3. La anexa nr. 22 - Componenţa Comisiei pentru dezvoltare şi strategie economică, domnul senator Avram Nicolae - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Manda Iulian-Claudiu - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 18 septembrie 2017.

Nr. 93.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 76 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se încuviinţează desfăşurarea unei anchete parlamentare privind situaţia deşeurilor în România desfăşurată de Comisia pentru mediu.

Art. 2. - (1) Ancheta parlamentară prevăzută la art. 1 îşi desfăşoară activitatea în perioada 18 septembrie - 21 noiembrie 2017.

(2) Comisia are drept scop şi obiective analizarea problemelor actuale în domeniul deşeurilor, a cauzelor care au generat aceste probleme şi propuneri de soluţionare a acestora.

Art. 3. - (1) Comisia poate invita la discuţii şi dezbateri factorii relevanţi în domeniul de activitate al Comisiei, care să servească la aflarea adevărului privind situaţia deşeurilor în România.

(2) Dispoziţiile legale referitoare la invitarea, prezentarea şi ascultarea persoanelor audiate, precum şi cele privitoare la prezentarea şi predarea obiectivelor ori înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. - (1) Concluziile anchetei parlamentare realizate de Comisia pentru mediu vor fi cuprinse într-un raport ce va fi prezentat Biroului permanent până la data de 28 noiembrie 2017.

(2) Raportul Comisiei se va supune dezbaterii plenului Senatului, în prima şedinţă programată a se desfăşura după prezentarea acestuia în Biroul permanent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din data de 18 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p.  PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 18 septembrie 2017.

Nr. 94.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Buftea nr. 157 din 27 decembrie 2016, şi darea în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, în vederea edificării sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov şi al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, precum şi declararea acestuia din bun de interes public local în bun de interes public naţional.

Art. 2. - Ministerul Public îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 662.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

 

Nr. crt.

Denumirea bunului CSFS intră în domeniul public al statului

Codul de clasificaţie

Administrator

C.U.I.

Anul şi actul dobândirii bunului

Adresa

Vecinătăţi

Baza legală privind darea bunului în administrare

Caracteristicile tehnice ale bunului

Valoarea

- lei -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Teren pentru edificarea sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea

8.29.10

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

C.U.I. - 29286904

Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 157 din 27.12.2016 privind transmiterea imobilului (teren) din domeniul public al oraşului Buftea în domeniul public al statului

Str. Ştirbei Vodă nr. 53A,

oraşul Buftea,

judeţul Ilfov

N - lot 3

S - nr. cadastral 57346

E - nr. cadastral 50671

V - lot 3 drum acces

-

Terenul în suprafaţă de 1.869 mp, nr. cadastral 58463, lot 1, tarla 28, parcelă 2149/1

295.432,83

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii

 

În conformitate cu prevederile art. IV lit. e) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015, şi ale art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile privind comercializarea produselor pentru construcţii în scopul utilizării acestora la realizarea construcţiilor care să asigure menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a acestora, a cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute la art. 5 alin (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se adresează producătorilor/fabricanţilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor, distribuitorilor, factorilor care concură la concepţia, proiectarea, avizarea, execuţia, recepţia, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor în care se înglobează produsele pentru construcţii, precum şi autorităţilor de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii.

Art. 2. - (1) Autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcţii este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE.

(2) Autoritatea de notificare la Comisia Europeană a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii şi a organismelor de evaluare tehnică europeană este MDRAPFE, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011,

Art. 3. - Produsele pentru construcţii prevăzute la art. 1 alin. (1)fac obiectul domeniului reglementat în construcţii, astfel:

a) produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice armonizate sunt supuse domeniului reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 şi de actele normative subsecvente;

b) produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate său unui agrement tehnic în construcţii sunt supuse domeniului reglementat de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Specificaţiile tehnice armonizate cuprind standardele europene armonizate şi documentele de evaluare europene.

(2) Specificaţiile tehnice nearmonizate cuprind standardele şi documente de standardizare internaţionale, standardele şi documente de standardizare europene nearmonizate adoptate de Asociaţia de Standardizare din România la nivel naţional, precum şi standardele române originale.

Art. 5. - În sensul prezentei hotărâri se utilizează termenii şi expresiile din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, precum şi următoarele expresii:

a) agrement tehnic în construcţii - aprecierea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, a unor produse sau seturi, denumite în continuare produse pentru construcţii, care nu fac obiectul unei specificaţii tehnice;

b) autorităţi de supraveghere a pieţei - autorităţi ale administraţiei publice centrale care răspund, potrivit legii, de controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind calitatea în construcţii şi de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii şi care sunt prevăzute la art. 26 din prezenta hotărâre;

c) certificat de conformitate - document care atestă că un produs pentru construcţii este conform cu o specificaţie tehnică nearmonizată şi care este elaborat de un organism de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, prin încadrarea acelui produs în scheme de certificare conform standardului SR EN ISO/CEI 17067:2014 - Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor;

d) dosar tehnic - documentaţie tehnică cuprinzând date/informaţii, evaluări fundamentate, rapoarte de încercări, cercetări experimentale, după caz, privind performanţele produsului/setului în raport cu specificaţia tehnică sau cu agrementul tehnic aferent;

e) evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii - un sistem procedural prin care se stabileşte conformitatea produselor pentru construcţii cu o specificaţie tehnică nearmonizată;

f) evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii - un sistem procedural prin care se evaluează performanţa unui produs şi se verifică constanţa performanţei acestui produs potrivit unei specificaţii tehnice armonizate;

g) fabricant/producător, denumit în continuare producător - persoană fizică sau juridică care fabrică un produs pentru construcţii şi care comercializează acest produs în nume propriu sau sub marca sa;

h) organism de evaluare şi verificare a performanţei produselor pentru construcţii - organism de certificare a produsului, organism de certificare a controlului producţiei în fabrică sau laborator notificat conform cap. VII din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 care evaluează performanţa produsului pentru construcţii şi verifică constanţa performanţei acestuia potrivit unei specificaţii tehnice armonizate;

i) organism de evaluare tehnică europeană - organism care elaborează şi eliberează evaluări tehnice europene pentru construcţii în condiţiile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 305/2011;

j) organism de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii - organism care evaluează produsele pentru construcţii în conformitate cu o specificaţie tehnică nearmonizată şi care emite certificate de conformitate sau rapoarte de încercări cu respectarea cerinţelor acelei specificaţiei tehnice;

k) organism elaborator de agremente tehnice în construcţii - organism specializat, cu sediul în România, abilitat să realizeze activităţi de elaborare a agrementelor tehnice în construcţii de către autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcţii, MDRAPFE;

l) piaţa produselor pentru construcţii - întreaga arie acoperită de lanţul de distribuţie a produselor pentru construcţii de la producător la consumatorul final;

m) standarde europene nearmonizate - standarde europene şi alte documente de standardizare europeană, cu excepţia standardelor europene adoptate în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 305/2011, la solicitarea Comisiei Europene, ale căror indicative şi titluri sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

n) standarde române - standarde române originale (SR), standarde internaţionale (SR ISO, SR IEC) sau documente de standardizare internaţionale (SR ISO/TR, SR ISO/TS) şi standarde europene (SR) sau documente de standardizare europeană (SR CEN/TR, SR EN/TS) armonizate şi/sau nearmonizate adoptate la nivel naţional de ASRO;

o) utilizare preconizată - rolul sau funcţia care urmează a fi îndeplinită de produs în scopul satisfacerii cerinţelor fundamentale ale construcţiei şi care este prevăzută de specificaţia tehnică sau de agrementul tehnic aferent acelui produs;

p) titularul unui agrement tehnic În construcţii este solicitantul acestuia.

 

CAPITOLUL II

Comercializarea produselor pentru construcţii

 

SECŢIUNEA 1

Comercializarea produselor pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice armonizate

 

Art. 6. - (1) Produsul pentru construcţii care face obiectul unui standard european armonizat se comercializează însoţit de declaraţia de performantă întocmită de producător.

(2) în funcţie de sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei corespunzător utilizării preconizate prevăzute în anexa ZA a standardului armonizat aplicabil, declaraţia de performanţă se emite de către producător pe baza:

a) certificatului de constanţă a performanţei pentru sistemul 1 şi 1+);

 b) certificatului de conformitate a controlului producţiei în fabrică pentru sistemul 2+;

c) raportului de încercări pentru sistemul 3;

d) evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător pentru sistemul 4.

(3) Sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei sunt descrise în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 şi în actele normative subsecvente acestuia.

(4) Certificatul de constanţă a performanţei, certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică şi raportul de încercări prevăzute la alin. (2) sunt elaborate de către un organism de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii.

(5) Organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii prevăzute la alin. (4) sunt desemnate şi notificate de autoritatea competentă la Comisia Europeană şi nominalizate pe pagina specializată de internet dezvoltată şi gestionată de Comisia Europeană la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Art. 7. - (1) Produsul pentru construcţii care face obiectul unei evaluări tehnice europene, care a fost emisă pentru acesta, se comercializează însoţit de declaraţia de performanţă întocmită de producător pe baza evaluării tehnice europene respective, certificatului de constanţă a performanţei, certificatului de conformitate a controlului producţiei în fabrică sau a evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător, în funcţie de sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii prevăzut de evaluarea tehnică europeană aferentă.

(2) Evaluarea tehnică europeană se elaborează de către un organism de evaluare tehnică europeană în baza unui document european de evaluare.

(3) Organismele de evaluare tehnică europeană sunt desemnate şi notificate de autoritatea competentă la Comisia Europeană şi nominalizate pe pagina specializată de internet dezvoltată şi gestionată de Comisia Europeană la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Art. 8. - (1) Declaraţia de performanţă se elaborează în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei din 21 februarie 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelul care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea unei declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii,

(2) Declaraţia de performanţă întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii în contact cu apa potabilă va fi însoţită de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică.

(3) Declaraţia de performanţă întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii care conţin substanţe periculoase cuprinse în lista din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, va fi însoţită de fişa cu date de securitate a produsului întocmită de producător.

Art. 9. - (1) Pentru produsele pentru construcţii pentru care producătorul a întocmit o declaraţie de performanţă pe baza unei specificaţii tehnice armonizate se aplică marcajul CE.

(2) Oricine declară conformitatea cu o specificaţie tehnică armonizată printr-o declaraţie de performanţă trebuie să facă dovada deţinerii în mod legai a specificaţiei tehnice armonizate, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Comercializarea produselor pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate

 

Art. 10. - (1) Produsul pentru construcţii care face obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate se comercializează însoţit de declaraţia de conformitate întocmită de producător pe baza certificatului de conformitate, a raportului de încercări sau a evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător, în funcţie de schema de certificare aplicabilă.

(2) Schema de certificare se stabileşte prin echivalarea cu sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei prevăzut pentru produsul în cauză prin Decizia Comisiei Europene referitoare la procedura de evaluare şi verificare a constanţei performanţei aplicabilă produsului respectiv.

(3) Produsul pentru construcţii pentru care nu este emisă o decizie a Comisiei Europene se comercializează însoţit de declaraţia de conformitate emisă de producător pe baza evaluărilor şi verificărilor efectuate de acesta.

Art. 11. - (1) Certificatul de conformitate este elaborat de către un organism de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii acreditat de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, prin încadrarea produsului pentru construcţii într-o schemă de certificare

(2) încercările sau testele necesare elaborării certificatului de conformitate se efectuează în laboratoare evaluate de organismul de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii prevăzut la alin. (1) sau în laboratoare acreditate conform SR ISO/CEI 17025:2005 şi SR ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru încercările sau testele prevăzute în specificaţiile tehnice nearmonizate aplicabile.

(3) Selectarea laboratoarelor prevăzute la alin. (2) în vederea realizării încercărilor şi testelor pe produsele pentru construcţii ce urmează a fi certificate este în responsabilitatea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii.

(4) Organismele de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii prevăzute la alin. (1) recunosc rapoartele de încercări emise de laboratoare de încercări acreditate de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru efectuarea încercărilor respective.

Art. 12. - (1) Declaraţia de conformitate se elaborează potrivit prevederilor seriei de standarde SR ISO/CEI 17050 Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate este dată de furnizor.

(2) Declaraţia de conformitate va conţine performanţele determinate şi verificate pentru produsul în cauză, potrivit specificaţiei tehnice aplicabile,

(3) Declaraţia de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii în contact cu apa potabilă va fi însoţită de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică.

(4) Declaraţia de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii care conţin substanţe periculoase cuprinse în lista din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va fi însoţită de fişa cu date de securitate a produsului întocmită de producător.

Art. 13. - (1) în cazul produselor pentru construcţii pentru care producătorul a întocmit o declaraţie de conformitate pe baza unei specificaţii tehnice nearmonizate nu se aplica marcajul CE.

(2) Oricine declară conformitatea cu o specificaţie tehnică nearmonizată printr-o declaraţie de conformitate trebuie să facă dovada deţinerii în mod  legal a specificaţiei tehnice nearmonizate, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Comercializarea produselor pentru construcţii care fac obiectul unul agrement tehnic în construcţii

 

Art. 14. - (1) Produsul pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate se comercializează însoţit de decoraţia de conformitate întocmită de producător pe baza unui agrement tehnic în construcţii.

(2) Agrementul tehnic în construcţii este elaborat de către un organism elaborator de agremente tehnice în construcţii abilitat de MDRAPFE.

(3) Agrementul tehnic în construcţii este însoţit de avizul tehnic în valabilitate emis de către Consiliul tehnic permanent pentru construcţii.

(4) încercările sau testele necesare elaborării agrementului tehnic în construcţii se efectuează în laboratoare acreditate conform SR ISO/CEI 17025:2005 şi SR ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, în laboratoare notificate pentru evaluarea performanţei aferente caracteristicilor esenţiale prevăzute la pct. 3 din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC; laboratoarele trebuie să fie acreditate/notificate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză.

(5) Selectarea laboratoarelor prevăzute la alin. (4) în vederea realizării încercărilor şi testelor pe produsele pentru construcţii este în responsabilitatea organismului elaborator de agrement tehnic în construcţii, cu acceptul producătorului.

(6) Organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii prevăzute la alin. (2) recunosc rapoartele de încercări emise de laboratoare de încercări acreditate de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru efectuarea încercărilor respective.

Art. 15. - (1) Declaraţia de conformitate se elaborează în conformitate cu prevederile seriei de standarde SR EN ISO/CEI 17050.

(2) Declaraţia de conformitate va conţine performanţele determinate şi verificate de către producător pentru produsul în cauză, potrivit specificaţiei tehnice aplicabile.

(3) Declaraţia de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii în contact cu apa potabilă va fi însoţită de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică.

(4) Declaraţia de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii care conţin substanţe periculoase cuprinse în lista din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va fi însoţită de fişa cu date de securitate a produsului întocmită de producător.

Art. 16. - (1) în cazul produselor pentru construcţii pentru care producătorul a întocmit o declaraţie de conformitate pe baza unui agrement tehnic în construcţii nu se aplică marcajul CE.

(2) Oricine declară conformitatea cu un agrement tehnic naţional printr-o declaraţie de conformitate trebuie să facă dovada deţinerii în mod legal a agrementului tehnic respectiv, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri,

 

CAPITOLUL III

Consiliul tehnic permanent pentru construcţii

 

Art. 17. - Consiliul tehnic permanent pentru construcţii, denumit în continuare CTPC, este constituit şi funcţionează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă MDRAPFE.

Art. 18. - (1) Structura CTPC cuprinde un preşedinte şi 8 membri şi este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Preşedintele CTPC este secretarul de stat coordonator al domeniului construcţii din cadrul MDRAPFE.

(3) Membrii CTPC sunt nominalizaţi de autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în domeniul construcţiilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a CTPC se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

Art. 19. - CTPC asigură desfăşurarea activităţii privind agrementul tehnic în construcţii, scop în care:

a) evaluează organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, inclusiv grupele specializate din cadrul organismelor, în vederea acordării abilitării;

b) propune prelungirea, restrângerea domeniilor, menţinerea condiţionată, suspendarea temporară şi anularea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, după caz;

c) asigură supravegherea periodică a acestor organisme, ulterior abilitării;

d) organizează activitatea comisiilor tehnice de specialitate pentru analizarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii, extinderea sau modificarea agrementelor tehnice în construcţii şi prelungirea avizelor tehnice pentru agrementele tehnice în construcţii aflate în perioada de valabilitate;

e) avizează componenţa nominală a grupelor specializate care asigură avizarea interna a proiectelor de agremente tehnice în construcţii în cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice;

f) emite avizele tehnice care însoţesc agrementele tehnice pe perioada de valabilitate;

g) propune prelungirea valabilităţii avizului tehnic, modificarea, extinderea, suspendarea, retragerea agrementului tehnic în construcţii, după caz.

Art. 20. - Potrivit art. 43 alin. (9) din Legea nr. 10/1995, republicată, cheltuielile necesare elaborării şi avizării agrementelor tehnice în construcţii şi cheltuielile necesare abilitării şi supravegherii organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii se suportă de către factorii interesaţi.

 

CAPITOLUL IV

Documente care însoţesc produsul pentru construcţii pe lanţul de distribuţie

 

Art. 21. - (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat sau, după caz, importatorul care comercializează un produs pentru construcţii trebuie să deţină declaraţia de performanţă sau declaraţia de conformitate a produsului, inclusiv performanţele determinate şi verificate de către producător pentru produsul în cauză, dosarul tehnic care a stat la baza emiterii declaraţiei de performanţă sau de conformitate, instrucţiunile privind utilizarea produsului în limba română, fişa cu date de securitate a produsului, precum şi următoarele documente în valabilitate:

a) certificatul de constanţă a performanţei, certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică, raportul de încercări sau, după caz, evaluările şi verificările efectuate de producător, potrivit prevederilor standardului armonizat aplicabil, pentru produsele prevăzute la art. 6 alin. (1);

b) evaluarea tehnică europeană sau, după caz, certificatul de constanţă a performanţei sau certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică, pentru produsele prevăzute la art. 7 alin. (1);

c) certificatul de conformitate sau, după caz, evaluările şi verificările efectuate de producător, în funcţie de prevederile specificaţiei tehnice nearmonizate aplicabile, pentru produsele prevăzute la art. 10 alin. (1);

d) agrementul tehnic în construcţii însoţit de avizul tehnic în valabilitate, în cazul produselor prevăzute la art. 14 alin. (1).

(2) Distribuitorul care comercializează un produs pentru construcţii trebuie să deţină declaraţia de performanţă sau declaraţia de conformitate a produsului, instrucţiunile privind utilizarea produsului şi fişa cu date de securitate a produsului şi, în cazul produselor prevăzute la art. 14 alin. (1), declaraţia de conformitate cu agrementul tehnic în valabilitate, inclusiv performanţele determinate şi verificate de către producător pentru produsul în cauză.

Art. 22. - Documentele prevăzute la art. 21 alin. (2) se furnizează de către producători, pe lanţul de distribuţie, în format electronic sau letric, redactate în limba română, şi se păstrează la cartea tehnică a construcţiei.

Art. 23. - Producătorii păstrează dosarul tehnic prevăzut la art. 21 alin. (1) şi declaraţia de performanţă sau de conformitate a produsului pentru construcţii pentru o perioadă de 10 ani de la data când produsul a fost introdus pe piaţă.

Art. 24. - Producătorii se asigură de faptul că produsele lor poartă menţiunea tipului, lotului, numărului de serie sau a oricărui altui element care să permită identificarea lor sau, în cazul în care mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că această informaţie este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul pentru construcţii.

Art. 25. - Producătorii indică pe produsul pentru construcţii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia sau pe un document de însoţire a produsului numele sau marca înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea pieţei produselor pentru construcţii

 

Art. 26.- Supravegherea pieţei produselor pentru construcţii se asigură de către următoarele autorităţi ale administraţiei publice centrale:

a) Inspectoratul de Stat în Construcţii, organ tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind calitatea în construcţii şi supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, pentru toate produsele pentru construcţii, cu excepţia celor prevăzute la lit. b);

b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru toate produsele pentru construcţii care intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicată;

c) Garda Naţională de Mediu care verifică respectarea aplicării prevederilor legislaţiei specifice privind gestionarea deşeurilor sau din domeniul gestionării deşeurilor.

Art. 27.- Activitatea de supraveghere a pieţei constă în monitorizarea comercializării produselor pentru construcţii în vederea înglobării acestora în construcţii, în scopul verificării conformităţii acestor produse cu prevederile prezentei hotărâri şi stabilirii de măsuri de prevenire sau reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcţii neconforme, atunci când sunt constatate abateri.

Art. 28. - În realizarea activităţii prevăzute la art. 27, autorităţile procedează la:

a) verificarea periodică a produselor pentru construcţii şi a documentelor aferente prevăzute la art. 21 pe întreg lanţul de distribuţie, precum şi în etapele de execuţie;

b) organizarea de controale planificate, tematice, inopinate, punctuale sau ca urmare a unei sesizări/reclamaţii, atunci când se pune la îndoială prezumţia de conformitate a produsului pentru construcţii cu cerinţele privind adecvarea la utilizarea preconizată a acestuia;

c) prelevarea de mostre care se trimit în scopul testării în laboratoare acreditate/notificate/autorizate, după caz; laboratoarele acreditate/notificate/autorizate trebuie să fie altele decât laboratoarele implicate în evaluarea conformităţii produsului pentru construcţii respectiv;

d) solicitarea documentelor prevăzute la art. 21 din prezenta hotărâre;

e) aplicarea de sancţiuni, potrivit art. 29 alin. (2) din prezenta hotărâre, pentru abaterile constatate;

f) stabilirea măsurilor de reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcţii neconforme, potrivit art. 32 din prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL VI

Contravenţii şi sancţiuni

 

Art. 29. - (1) Constituie contravenţii raportat la prevederile prezentei hotărâri următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni:

a) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 14 alin. (1), cu privire la condiţiile de comercializare a produselor pentru construcţii;

b) nerespectarea de către producător a performanţei/ performanţelor declarate pentru un produs, confirmată prin încercări în laboratoare acreditate/notificate/ autorizate, în condiţiile impuse de standardele de produs/încercări;

c) completarea incorectă de către producător a declaraţiei de performanţă sau de conformitate a produsului pentru construcţii;

d) neaplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcţii pentru care producătorul a întocmit o declaraţie de performanţă sau neaplicarea acestui marcaj vizibil, lizibil şi indelebil;

e) neefectuarea sau efectuarea incorectă de către organismul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei sau de către organismul de certificare a procedurilor prevăzute în sarcina sa potrivit specificaţiei tehnice aplicabile, conform legii;

f) nerespectarea de către organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii a sarcinilor prevăzute de Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

g) nerespectarea de către producători, reprezentanţi autorizaţi, importatori, distribuitori, la achiziţionarea şi comercializarea produselor pentru construcţii, a prevederilor art. 11, 12, 13, 14 şi 15 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011;

h) achiziţionarea de către executantul lucrărilor de construcţii de produse pentru construcţii neînsoţite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 14 alin. (1); documentele pot fi prezentate în format electronic sau letric;

i) obstrucţionarea autorităţilor de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii de către producători, reprezentanţi autorizaţi, importatori, distribuitori, executanţii de lucrări de construcţii în activitatea de monitorizare, precum şi refuzarea prezentării documentelor şi a actelor solicitate de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul autorităţii de supraveghere a pieţei;

j) depozitarea, manipularea inadecvată a produselor pentru construcţii, precum şi punerea la dispoziţie/utilizarea de produse pentru construcţii cu perioade de garanţie expirată;

k) comercializarea produselor pentru construcţii fără furnizarea, conform legii, a documentelor necesare asigurării conformităţii acestora şi a trasabilităţii;

l) neîndeplinirea de către operatorii economici, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse de autoritatea de supraveghere a pieţei;

m) refuzul operatorilor economici de a identifica operatorii economici care le-au furnizat un produs pentru construcţii sau Cărora le-au furnizat un produs pentru construcţii, pe o perioadă de 10 ani de la data introducerii pe piaţă a respectivului produs, la solicitarea autorităţilor de supraveghere a pieţei;

n) refuzul organismului notificat de a pune la dispoziţia autorităţii de notificare documente relevante privind evaluarea calificărilor oricărui subcontractant sau ale filialei şi privind sarcinile îndeplinite de acestea în temeiul anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011;

o) neincluderea de către investitor în cartea tehnică a construcţiei a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 14 alin. (1).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă după cum urmează:

a) de la 40.000 lei la 50.000 lei-cele prevăzute la lit. b), e) şi f);

b) de la 30.000 lei la 40.000 lei - cele prevăzute la lit. a), c), d). 9). h). i) şi n);

c) de la 20.000 lei la 30.000 lei - cele prevăzute la lit. j), k) şi m);

d) de la 10.000 lei la 20.000 lei - cele prevăzute la lit. l) şi o).

Art. 30. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 29 se realizează de persoane împuternicite/abilitate din cadrul autorităţilor de supraveghere prevăzute la art. 26.

Art. 31. - Contravenţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 32. - Concomitent cu sancţionarea cu amendă a contravenţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a)-o), autorităţile de supraveghere a pieţei pot dispune măsuri de prevenire sau reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcţii neconforme, după cum urmează:

a) interzicerea introducerii pe piaţă/punerii la dispoziţie pe piaţă, rechemarea, retragerea de pe piaţă sau interzicerea utilizării produsului pentru construcţii, cu impunerea de către autoritatea de supraveghere a pieţei de măsuri privind utilizarea/repunerea la dispoziţie pe piaţă a produsului, pentru contravenţiile prevăzute art. 29 alin. (1) lit. a)-g);

b) interzicerea utilizării produsului până la o dată stabilită de către autoritatea de supraveghere a pieţei pentru eliminarea neconformităţii produselor, pentru contravenţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. h)-j);

c) interzicerea introducerii pe piaţă/punerii la dispoziţie pe piaţă, interzicerea comercializării produsului până la o dată stabilită de către autoritatea de supraveghere a pieţei pentru eliminarea neconformităţii, pentru contravenţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. k)-n).

Art. 33. - (1) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 29 se aplică atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 29 alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 34. - Contractele de elaborare a agrementelor tehnice în construcţii încheiate până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri şi avizarea acestora de către CTPC se vor finaliza conform legislaţiei în vigoare la data încheierii acestora.

Art. 35. - În vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public, MDRAPFE va posta pe pagina sa specializată de internet şi va actualiza, în condiţiile legii, listele conţinând:

a) organismele naţionale de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii şi familiile de produse pentru construcţii pentru care sunt notificate la Comisia Europeană;

b) organismele naţionale de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii şi categoriile de produse pentru construcţii pentru care sunt notificate la Comisia Europeană;

c) organismele naţionale de certificare a conformităţii produselor pentru construcţii şi familiile de produse pentru construcţii pentru care sunt acreditate;

d) organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii şi grupele specializate pentru care sunt abilitate.

Art. 36. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 37. - (1) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, MDRAPFE actualizează:

a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.269/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 15 aprilie 2011;

b) Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - P.A.T. 1-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.889/2004 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 şi 1.167 bis din 9 decembrie 2004;

c) Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii - PAT. 2-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.889/2004;

d) Procedura privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii - P.A.T. 3-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.889/2004.

(2) Regulamentul şi procedurile prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

Art. 38. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211 şi 1.211 bis din 16 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005;

d) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 271/2005 privind aprobarea Procedurii de recunoaştere a specificaţiilor tehnice naţionale în domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 7 martie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează;

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Gheorghe Şimon

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Marius Adrian Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 668.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA

Consiliului tehnic permanent pentru construcţii

 

Preşedinte: - secretarul de stat coordonator al domeniului construcţii din cadrul Ministerului

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - MDRAPFE

Membri: - 3 reprezentanţi desemnaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei

Publice şi Fondurilor Europene - MDRAPFE;

- reprezentant desemnat de Ministerul Mediului - MM;

- reprezentant desemnat de Ministerul Sănătăţii - MS;

- reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC;

- reprezentant desemnat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - IGSU;

- reprezentant desemnat de Asociaţia de Standardizare din România - ASRO

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea acestuia în folosinţă, cu titlu gratuit, Federaţiei Române de Atletism

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867, 868 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 80 alin. (14) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a imobilului transmis potrivit art. 1.

Art. 3. - Se aprobă transmiterea, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului Complex Sportiv de Atletism „Iolanda Balaş Soter”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 , în folosinţa gratuită a Federaţiei Române de Atletism, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, în vederea asigurării funcţionării şi dezvoltării activităţilor specifice atletismului.

Art. 4. - (1) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) La transmiterea imobilului se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestuia.

(3) Prin protocolul de predare-preluare prevăzut la alin, (1), părţile vor stabili modul de utilizare şi exploatare a bunului potrivit destinaţiei sale.

Art. 5. - După expirarea perioadei de folosinţă gratuită de 49 de ani sau în cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 3, acesta revine de drept în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 669.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi În administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz, pe scurt)

Adresa

Se va atribui.

8.29.06

Complex Sportiv de Atletism "Iolanda Balaş Soter”

Suprafaţa totală a terenului = 40.104 mp (din acte),

40.003 mp (măsurată), din care:

C1 - magazie -17 mp;

C2 - post trafo - 38 mp;

C3 - bar -71 mp;

C4 - grup social - 8 mp;

C5 - sediul F.R. Atletism, parter + 2 etaje - 356 mp;

C6 - garaj - 32 mp;

C7 - seră - 114 mp;

C8 - magazie - 173 mp;

C10 - cabină portar - 9 mp;

C13 - poartă centrală - 186 mp;

C14 - tribună cu spaţii de cazare, subsol + parter + 2 etaje + etaj 3 retras -

1.707 mp C.F.: 226775

Poligon tir redus,

Terenuri FR Rugby,

Sediul CSS Triumf

Bucureşti,

str. Primo Nebiolo nr. 2,

sectorul 1 Ţara: România

1998

94.600.400

În administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

CUI 26604620

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se dă în folosinţă, cu titlu gratuit, Federaţiei Române de Atletism

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice actualizate

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Valoare de inventar

Se va atribui.

8.29.06

Complex Sportiv de Atletism „Iolanda Balaş Soter”

Bucureşti,

str. Primo Nebiolo nr. 2,

sectorul 1

Ţara: România

Suprafaţa totală a terenului = 40.104 mp (din acte), 40.003 mp (măsurată), din care:

C1 - magazie - 17 mp;

C2 - post trafo - 38 mp;

C3 - bar - 71 mp;

C4 - grup social - 8 mp;

C5 - sediul F.R. Atletism, parter + 2 etaje - 356 mp;

C6 - garaj - 32 mp;

C7 - seră -114 mp;

C8 - magazie -173 mp;

C10 - cabină portar - 9 mp;

C13 - poartă centrală -186 mp;

C14 - tribună cu spaţii de cazare, subsol + parter + 2 etaje + etaj 3 retras - 1.707 mp

C.F.: 226775

Domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

CUI 26604620

Federaţia Română de Atletism

CUI 4203423

94.600.400

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

Nr. 1.016 din 18 iulie 2017

Nr. 3.824 din 31 iulie 2017

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

 

Având în vedere dispoziţiile art. 291 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 60 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 29 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Titlul punctului 6 - Secţiunea C „Lista deţinătorilor de proprietăţi - clădiri/terenuri” de la capitolul II din anexa nr. 2 - Instrucţiuni de completare a formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”, subsecţiunea - Deţinător de proprietate - subpunctele 1-8 şi subsecţiunea - Proprietate (clădire/teren) - subpunctele 1-6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„6. Secţiunea C «Lista deţinătorilor de proprietăţi - clădiri/terenuri/clădiri şi terenuri»

Deţinător de proprietate

1. Tip deţinător proprietate (persoană fizică/persoană juridica) - se înscrie pentru persoane fizice nerezidente şi/sau pentru persoane juridice nerezidente, definite potrivit Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Reprezentantul legal/împuternicitul pentru deţinător persoană juridică

2.1. Denumire/Nume şi prenume - se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicitului.

2.2. CIF/CNP/NIF (în România)

2.3. Adresa (în România) - se completează adresa de domiciliu sau rezidenţă a reprezentantului legal/împuternicitului.

3. Denumire/Nume şi prenume deţinător - se completează cu denumirea persoanei juridice şi/sau numele şi prenumele persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).

4. Adresa/Sediul în statul de rezidenţă

Statul de rezidenţă - se completează cu statul de rezidenţă.

Localitate, stradă, nr., cod poştal

5. CIF/NIF în statul de rezidenţă

6. Cod de TVA în statul de rezidentă

7. CIF/CNP/NIF în România

8. Date de identificare deţinător persoană fizică

8.1. Naţionalitate - se completează cu naţionalitatea persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).

8.2. Data naşterii - se completează cu data naşterii persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).

8.3. Paşaport/Act de identitate (serie/nr.) - se completează numărul şi seria actului de identitate.

Proprietate (clădire/teren/clădire şi teren)

1. Tip proprietate - se alege una dintre valorile clădire/teren/clădire şi teren.

2. Date privind dobândirea/înstrăinarea proprietăţii - se completează cu următoarele informaţii:

2.1 Data dobândirii - se completează data calendaristică la care a fost dobândit(ă) clădirea/terenul/clădirea şi terenul.

2.2. Număr/dată act dobândire - se completează cu numărul actului prin care s-a dobândit clădirea/terenul/clădirea şi terenul şi data dobândirii.

2.3. Emitent act dobândire - se completează cu denumirea/numele entităţii care a emis actul prin care s-a dobândit clădirea/terenul/clădirea şi terenul.

2.4. Modul de dobândire - se alege una dintre valorile:

Construire - se completează în cazul în care clădirea se dobândeşte prin construcţie.

Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândeşte o/un clădire/teren/clădire şi teren prin contract de vânzare-cumpărare.

Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (clădire/teren/clădire şi teren) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).

Moştenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viaţă, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donaţie de bunuri viitoare.

Donaţie - se completează în situaţia în care se realizează un contract prin care una dintre părţi transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb.

Partaj (ieşire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărţire a unei moşteniri între persoanele îndreptăţite s-o stăpânească, făcută de o instanţă judecătorească sau de succesori între ei.

Altele - se completează atunci când există alte situaţii faţă de cele menţionate anterior.

2.5. Data înstrăinării - se completează data calendaristică la care a fost înstrăinat(ă) clădirea/terenul/clădirea şi terenul.

2.6. Număr/dată act înstrăinare - se completează cu numărul actului prin care s-a înstrăinat clădirea/terenul/clădirea şi terenul şi data înstrăinării.

2.7. Emitent act înstrăinare - se completează cu denumirea/numele entităţii care a emis actul prin care s-a înstrăinat clădirea/terenul/clădirea şi terenul.

2.8. Modul de înstrăinare - se alege una dintre valorile:

Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândeşte o/un clădire/teren/clădire şi teren prin contract de vânzare-cumpărare.

Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (clădire/teren/clădire şi teren) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).

Moştenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viaţă, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donaţie de bunuri viitoare.

Donaţie - se completează în situaţia în care se realizează un contract prin care una dintre părţi transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb.

Partaj (ieşire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărţire a unei moşteniri între persoanele îndreptăţite s-o stăpânească, făcută de o instanţă judecătorească sau de succesori între ei

Altele - se completează atunci când există alte situaţii faţă de cele menţionate anterior.

3. Adresa proprietăţii - se completează adresa la care este situat(ă) clădirea/terenul/clădirea şi terenul: judeţul, localitatea, sectorul, strada, nr., bloc, scară, etaj, apartament.

4. Suprafaţa totală a proprietăţii (mp) - se completează cu suprafaţă totală a clădirii/terenului/clădirii şi terenului, în metri pătraţi (mp). În cazul în care se dobândesc teren şi clădire, se menţionează atât suprafaţa terenului, cât şi suprafaţa clădirii.

5. Destinaţie clădire - se selectează următoarele valori, în situaţia în care tipul proprietăţii este clădire:

Rezidenţială (locuinţă) - se completează în cazul în care adresa la care persoana nerezidentă declară că are o locuinţă secundară este alta decât cea de domiciliu declarată în actul de identitate.

Comercială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deţine în proprietate spaţii comerciale, administrative, clădiri de birouri, centre medicale, hoteluri, malluri, magazine cu amănuntul, hale. depozite şi garaje, orice alte clădiri cu destinaţie comercială.

Industrială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deţine în proprietate spaţii industriale, administrative, clădiri de birouri, hale, depozite şi garaje, terenuri aferente acestora.

Agricolă - se completează în cazul în care proprietatea deţinută are destinaţie agricolă.

Altele - se completează în cazul în care natura proprietăţii deţinute de către o persoană nerezidentă are altă destinaţie.

6. Valoarea proprietăţii - se completează cu una dintre următoarele valori:

6.1. Valoarea de dobândire - se completează cu valoarea din actul cu care a fost dobândit(ă) clădirea/terenul/clădirea şi terenul.

Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de dobândire a clădirii/terenului/clădirii şi terenului.

6.2. Valoarea de înstrăinare - se completează cu valoarea din actul cu care a fost înstrăinat(ă) clădirea/terenul/clădirea şi terenul.

Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de înstrăinare a clădirii/terenului/clădirii şi terenului.

6.3. Valoarea de asigurare - se completează valoarea clădirii/terenului/clădirii şi terenului recunoscută de prevederile unei poliţe de asigurare.

Moneda - se completează moneda prevăzută în poliţa prin care s-a asigurat clădirea/terenul/clădirea şi terenul,

6.4. Valoarea de impunere - se completează cu valoarea care se ia în calcul la stabilirea impozitului pe clădire/teren/ clădire şi teren. În situaţia în care se dobândeşte clădire şi teren se menţionează atât valoarea de impunere a clădirii, cât şi valoarea de impunere a terenului.

Moneda - se completează moneda din procesul-verbal de recepţie sau din autorizaţia de construire, după caz.

6.5. Valoarea de inventar - se completează cu valoarea înregistrată în contabilitatea persoanei/entităţii.

Moneda - se completează moneda în care s-a înregistrat în contabilitate.

6.6. Valoarea de construire clădire - se completează cu valoarea rezultată din procesul-verbal de recepţie întocmit la finalizarea lucrărilor sau cu valoarea trecută în autorizaţia de construire.

Moneda - se completează moneda prevăzută în procesul-verbal de recepţie sau în autorizaţia de construire.

6.7. Valoarea de expropriere - se completează cu valoarea de expropriere în cazul în care se trece o proprietate a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).

Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de expropriere.

6.8. Valoarea de fuziune - se completează în cazul în care două sau mai multe imobile se unesc formând un singur imobil.

Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de fuziune.

6.9. Valoarea de divizare - se completează în cazul în care un imobil este împărţit în mai multe active.

Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de divizare.

6.10. Altă valoare - se completează în cazul în care există altă valoare decât cele menţionate la pct. 6.1-6.9.

Moneda - se completează moneda care rezultă dintr-un înscris, altul decât cele menţionate la pct. 6.1-6.9 sau moneda declarată de persoana nerezidentă.

6.11. Explicaţie altă valoare - se specifică tipul valorii.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Ionuţ Mişa

Sirma Caraman,

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.031/2.067/2015)

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.