MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 756/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 756         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 septembrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 423 din 15 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 

Decizia nr. 452 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

673. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni

 

674. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, semnate la Chişinău la 6 aprilie şi 9 august 2017 şi la Bucureşti la 20 iunie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

621. - Decizie privind desemnarea membrilor comisiei interministeriale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

 

622. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Doina Buzăianu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 423

din 15 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin, (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, excepţie ridicată de Natalia-Adriana Gheorghiu în Dosarul nr. 14.655/318/2015 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 716D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că activitatea de consultanţă juridică este permisă de lege doar în anumite condiţii. Alegerea liberă a unei profesii nu este incompatibilă cu stabilirea unor condiţii pentru exercitarea acesteia. De asemenea, se arată că principiul libertăţii economice nu este unul absolut, el putând fi circumstanţiat de lege. Acesta menţionează jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 321 din 14 septembrie 2004.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 1 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.655/318/2015, Judecătoria Târgu Jiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, excepţie ridicată de Natalia-Adriana Gheorghiu într-o cauză având ca obiect obligarea la emiterea unui act administrativ, respectiv autorizarea funcţionării ca expert jurist.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată, în esenţă, că prevederile legale sunt neconstituţionale, deoarece limitează posibilităţile de exercitare a activităţilor juridice de către orice cetăţean care deţine acest drept, în calitate de licenţiat în drept. Fiecare persoană are dreptul de a-şi alege profesia, meseria, ocupaţia şi locul de muncă, fie în calitate de salariat, fie independent, în calitate de liber-profesionist. Prin dispoziţiile criticate, unii absolvenţi ai facultăţilor de drept sunt puşi într-o situaţie de inferioritate faţă de alţi absolvenţi, care pot presta activităţi juridice în considerarea studiilor absolvite.

6. Judecătoria Târgu Jiu - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În opinia sa, faptul că există legi speciale care reglementează desfăşurarea activităţii unor profesii juridice, inclusiv prin impunerea unor cerinţe de acces sau de desfăşurare a profesiei, nu poate fi considerat o îngrădire a dreptului la muncă şi nici nu atrage neconstituţionalitatea măsurii legislative criticate.

9. Se mai arată că prin Decizia nr. 22 din 12 iunie 2006,Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului General, învederându-se că prin Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic nu este prevăzută posibilitatea constituirii consilierilor juridici în societăţi comerciale, în vederea exercitării unei profesii juridice, căci prin admiterea unei astfel de posibilităţi s-ar crea un paralelism neadmis de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru identitate de considerente se arată că nu se poate admite nici desfăşurarea activităţii de consilier juridic nici ca persoană juridică autorizată.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, care au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (2): „Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică profesiilor liberale, precum şi acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale.”;

Art. 1 alin. (3): „Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică acelor activităţi economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte interdicţii

13. Curtea observă că prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 au fost modificate prin Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 19 octombrie 2016. Având în vedere considerentele Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează să analizeze dispoziţiile legale criticate în forma anterioară modificării menţionate, întrucât continuă să producă efecte juridice în cauză.

14. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii, art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncă şi alegerea liberă a profesiei, precum şi în art. 45 privind libertatea economică. Se mai invocă art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului din Constituţie raportat la art. 6 paragraful 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarea acesteia doreşte, de fapt, ca profesia de consilier juridic să poată fi exercitată în mod independent de orice raport de muncă.

16. Curtea mai reţine că prin Decizia nr. 101 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 12 mai 2014, a statuat în privinţa dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003 [dispoziţii potrivit cărora consilierul juridic poate să fie numit în funcţie sau angajat în muncă, în condiţiile legii], şi a constatat că acestea sunt constituţionale, urmându-şi propria jurisprudenţă, potrivit căreia nu constituie discriminare faptul că, prin aplicarea unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii defavorabile, apreciate ca atare prin prisma propriilor lor interese subiective (ase vedea, în acest sens, Decizia nr. 44 din 24 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996. În acea cauză se susţinea că aceste prevederi din Legea nr. 514/2003 ar contraveni principiului nediscriminării şi egalităţii în drepturi).

17. Referitor la pretinsa încălcare a prevederilor constituţionale ale art. 41, Curtea reţine că aceasta este neîntemeiată, întrucât libertatea alegerii profesiei, a meseriei şi a locului de muncă nu înseamnă că orice persoană, oricând şi în orice condiţii, poate exercita profesia sau meseria pe care o doreşte. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 233 din 25 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 5 iulie 2004, şi Decizia nr. 379 din 30 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, prin care Curtea a constatat că dreptul la muncă, dreptul la libera alegere a profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă şi dreptul la protecţie socială, consacrate de art. 41 din Constituţie, în concordanţă cu reglementările din instrumentele juridice internaţionale, sunt drepturi fundamentale şi generale, Curtea a reţinut că acestea nu sunt însă drepturi absolute, ci presupun îndeplinirea cerinţelor impuse de lege cu privire la exercitarea respectivei profesii, meserii sau ocupaţii. Concluzia este valabilă şi în ce priveşte prezenta excepţie de neconstituţionalitate, textul de lege criticat având rolul de a stabili posibilitatea numirii în funcţie sau a angajării în muncă a consilierului juridic, în condiţiile legii.

18. De asemenea, Curtea nu poate reţine nici pretinsa încălcare a art. 45 din Constituţie, textul de lege criticat nefiind de natură să împiedice sau să limiteze libera iniţiativă, care se poate exercita nestânjenit, în interiorul profesiei de consilier juridic, prin prestarea activităţii în acele modalităţi prevăzute de lege, în măsura în care acesta îndeplineşte exigenţele impuse de exercitarea profesiei în limitele stabilite de legea de organizare. Libera iniţiativă garantată de art. 45 din Constituţie trebuie înţeleasă ca permiţând desfăşurarea diverselor activităţi profesionale în condiţiile respectării tuturor exigenţelor instituite prin legile care organizează exerciţiul acestora.

19. De asemenea, Curtea a constatat că, în ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor constituţionale ale art. 53, normele legale criticate nu aduc atingere exerciţiului vreunui drept sau vreunei libertăţi fundamentale şi, prin urmare, nu se pune problema analizării îndeplinirii condiţiilor în care textul constituţional amintit permite restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi.

20. Pe de altă parte, Curtea a constatat că Legea nr. 514/2003 nu conţine nicio normă caro să îngăduie organizarea şi asocierea consilierilor juridici în societăţi comerciale, singura formă de asociere permisă fiind aceea prevăzută de art. 5, potrivit căruia consilierii juridici pot constitui asociaţii profesionale în scopul apărării şi promovării intereselor profesionale.

21. De altfel, prin Decizia nr. XXII din 12 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 20 noiembrie 2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cererilor de autorizare a constituirii şi de înmatriculare a societăţilor comerciale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică şi a stabilit că aceste cereri sunt inadmisibile.

22. S-a constatat, aşadar, că dezlegarea în drept dată de sus-menţionata decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie vizează chiar problematica desfăşurării activităţii consilierilor juridici în cadrul unei societăţi de consultanţă care are ca obiect unic de activitate „activităţi juridice”.

23. Prin urmare, profesia de consilier juridic, nefiind o profesie liberală asemenea celei de avocat, nu poate fi exercitată decât în limitele cadrului legal al raportului de serviciu (în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici) sau al raportului juridic de muncă (în urma încheierii unui contract individual de muncă în conformitate cu prevederile Codului muncii).

24. Curtea Constituţională s-a mai pronunţat şi asupra necesităţii exercitării profesiei de avocat în calitate de intermediar între justiţiabili şt instanţele de judecată care oferă consiliere juridică într-un cadru organizat, considerentele reţinute în jurisprudenţă sa fiind valabile şi în privinţa soluţiei legislative criticate în prezenta cauză (a se vedea şi Decizia nr. 23 din 18 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 5 aprilie 2017, paragraful 35). Astfel, spre exemplu, Decizia nr. 155 din 17 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 17 aprilie 2015, paragraful 14, prin care Curtea a statuat că, în concepţia legiuitorului, avocatura este un serviciu public, care este organizat şi funcţionează pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitată de un corp profesional selectat şi funcţionând după reguli stabilite de lege. Această opţiune a legiuitorului nu poate fi considerată ca neconstituţională, având în vedere că scopul ei este asigurarea unei asistenţe juridice calificate, iar normele în baza cărora funcţionează nu contravin principiilor constituţionale, cei care doresc să practice această profesie fiind datori să respecte legea şi să accepte regulile impuse de aceasta. Curtea a mai reţinut că accesul la profesia de avocat este condiţionat de satisfacerea anumitor cerinţe, în special de pregătire profesională şi de moralitate (a se vedea Decizia nr. 391 din 14 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 aprilie 1998, Decizia nr. 44 din 4 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 13 martie 2003, Decizia nr. 195 din 27 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 14 iunie 2004, sau Decizia nr. 472 din 28 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 28 iulie 2016, paragraful 23, Decizia nr. 23 din 18 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 5 aprilie 2017, paragraful 55).

25. Mai mult, prin Decizia nr. 339 din 10 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 1 iunie 2012, Curtea a reţinut că incriminarea şi sancţionarea faptelor de exercitare fără drept a unor profesii sau activităţi, pentru care se cere o anumită pregătire şi, în consecinţă, sunt supuse autorizării, exprimă necesitatea apărării unor valori sociale de o importanţă deosebită, inclusiv viaţa şi integritatea fizică şi psihică ale persoanei, precum şi interesele patrimoniale ale acesteia. Societatea nu poate îngădui ca anumite profesii, precum aceea de medic, de farmacist sau de stomatolog, să fie practicate de persoane fără calificare şi fără răspunderea necesară în caz de urmări periculoase ori păgubitoare. Faptul că aceleaşi cerinţe, cu aceleaşi consecinţe juridice, au fost impuse şi profesiei de avocat este o opţiune a legiuitorului, determinată de o anumită oportunitate, care intră în activitatea de legiferare a Parlamentului.

26. Aşadar, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

27. Prin urmare, este firească exceptarea prevăzută de dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, atât activitatea consilierului juridic, cât şi cea a avocatului desfăşurându-se după anumite exigenţe speciale stabilite ca atare de Legea nr. 514/2003 şi, respectiv, de Legea nr. 51/1995.

28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Natalia-Adriana Gheorghiu în Dosarul nr. 14.655/318/2015 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generat obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 452

din 22 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Gregorio Fazzone în Dosarul nr. 768/42/2015 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 309D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc la data de 15 iunie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a amânat pronunţarea pentru data de 22 iunie 2017, când a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 2 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 768/42/2015, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Gregorio Fazzone într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii împotriva unei decizii administrative de angajare a răspunderii solidare.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile legale sunt neconstituţionale, întrucât prezintă o deficienţă gravă de conţinut, fiind neclare şi imprecise, având în vedere că nu este precizat în mod clar şi neinterpretabil ce înseamnă rea-credinţă în speţă, care sunt mijloacele de probă acceptate, existând o doză foarte mare de aleatoriu inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea, absolut discreţionară, a autorităţii fiscale în a angaja sau nu răspunderea solidară a administratorului.

5. În ceea ce priveşte tehnica legislativă, se arată că textul ar fi trebuit reglementat ca o normă specială, cu reglementări distincte, care să creeze un regim sancţionator specific. Or, în opinia autorului excepţiei, art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală instituie un regim mixt şi confuz, neclar atât pentru persoana care se poate afla în ipoteza normei, cât şi pentru instanţa chemată să aprecieze cu privire la temeinicia şi legalitatea măsurii. Soluţiile preconizate de un act normativ nu trebuie aplicate în mod aleatoriu, legiuitorul fiind obligat să stabilească condiţii, modalităţi şi criterii clare şi precise. Astfel, motivele pe care se întemeiază răspunderea solidară nu sunt suficient de clar şi explicit stabilite la nivel legislativ.

6. Curtea de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, se arată că prin Decizia nr. 325 din 13 martie 2008 instanţa de contencios constituţional a reţinut că răspunderea solidară a persoanei juridice cu debitorul său nu are loc în orice condiţii, ci trebuie să fie îndeplinite cerinţele restrictive prevăzute de textul de lege atacat, cerinţe fireşti, având în vedere relaţiile contractuale dintre persoana juridică ce va răspunde solidar alături de debitorul său. Referitor la critica autorului excepţiei, potrivit căreia nu se poate determina ce s-a avut în vedere de legiuitor prin expresia „rea-credinţă”, fapt ce atrage lipsa de previzibilitate şi claritate a textului, se arată că reaua-credinţă este o noţiune cu semnificaţie juridică ce reliefează forma de vinovăţie cu care s-a acţionat de către destinatarul normei, respectiv intenţia, adică prin metode frauduloase sau cunoscând că are obligaţia de a acţiona într-un anumit sens. Buna-credinţă se prezumă inclusiv în materie fiscală şi revine organelor fiscale sarcina de a demonstra cu probe reaua-credinţă a contribuabilului. Mai mult, în cazul judecăţii, dispoziţiile Codului de procedură fiscală urmează a se completa cu cele ale Codului de procedură civilă [art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală] şi, prin urmare, destinatarul normei poate să solicite probe sau să formuleze apărări.

9. Referitor la pretinsa încălcare în raport cu art. 44 alin. (1) din Constituţie, se arată că dreptul de proprietate este garantat, însă conţinutul şi limitele acestui drept sunt stabilite de lege. În ipoteza în care, în cadrul politicii fiscale, legiuitorul ar stabili că persoanele juridice legate prin relaţii contractuale de debitorul declarat insolvabil nu răspund solidar, ar însemna să le exonereze de răspundere juridică şi să renunţe la colectarea venitului bugetar cuvenit. Or, aceasta ar avea semnificaţia unei subvenţii indirecte sau a unui ajutor de stat, care nu se poate acorda decât în condiţiile legislaţiei Uniunii Europene, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin, (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007: „Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod., răspund solidar cu acesta [..] c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă. nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei. pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;”.

13. Curtea constată Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost abrogată prin art. 354 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015. Însă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea va analiza dispoziţiile criticate, întrucât ele continuă să producă efecte juridice în cauză.

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) în componenta sa privind calitatea legii prin raportare la dispoziţiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern coroborat cu art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 16 alin. (2) privind egalitatea în faţa legii, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil prin raportare la art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 24 privind dreptul la apărare şi în art. 44 privind dreptul de proprietate prin raportare la art. 1 din Primul Protocol la Convenţie.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra unora dintre dispoziţiile legale criticate, care conţineau însă o soluţie legislativă diferită, referindu-se la răspunderea persoanei juridice în mod solidar cu debitorul declarat insolvabil, dacă, direct ori indirect, controla, era controlată sau se afla sub control comun cu debitorul, dacă desfăşura efectiv aceeaşi activitate sau aceleaşi activităţi ca şi debitorul, precum şi dacă erau îndeplinite alternativ condiţiile de la lit. b) şi c) din forma anterioară a art. 27 alin. (2) (a se vedea Decizia nr. 993 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 14 septembrie 2011). Dar Curtea constată că raţiunea care a constituit temeiul respingerii, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate în acele cazuri este aplicabilă, mutatis mutandis, şi în cauza de faţă.

16. Astfel, se pune problema răspunderii solidare cu debitorul a administratorilor care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate. Principala critică formulată de autorul excepţiei de neconstituţionalitate se referă la lipsa de precizie şi claritate a prevederilor legale atacate.

17. Referitor la art. 1 alin. (5) în componenta sa privind calitatea legii, Curtea reţine că prin Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, a constatat că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi dar pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat. Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală şi o anumită supleţe poate chiar să se dovedească de dorit, supleţe care nu afectează însă previzibilitatea legii (a se vedea, în acest sens, deciziile Curţii Constituţionale nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, şi nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la care se reţin, spre exemplu, Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunţată în Cauza Cantorii împotriva Franţei, paragraful 29, Hotărârea din 25 noiembrie 1996, pronunţată în Cauza Wingrove împotriva Regatului Unit, paragraful 40, Hotărârea din 4 mai 2000, pronunţată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 55, Hotărârea din 9 noiembrie 2006, pronunţată în Cauza Leempoel & S.A. ED. Cine Revue împotriva Belgiei, paragraful 59).

18. De asemenea, prin Decizia nr. 470 din 28 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 12 ianuarie 2017, Curtea Constituţională a reţinut şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului care în Hotărârea din 24 mai 2007, pronunţată în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, paragraful 35 a statuat că semnificaţia noţiunii de previzibilitate depinde într-o mare măsură de conţinutul textului în discuţie, de domeniul pe care îl acoperă, precum şi de numărul şi calitatea destinatarilor săi. Previzibilitatea legii nu se opune ideii ca persoana în cauză să fie determinată să recurgă la îndrumări clare pentru a putea evalua, într-o măsură rezonabilă în circumstanţele cauzei, consecinţele ce ar putea rezulta dintr-o anumită faptă. La fel se întâmplă şi cu profesioniştii, obişnuiţi să dea dovadă de o mare prudenţă în exercitarea activităţii lor. Astfel, se poate aştepta ca aceştia să acorde o atenţie specială evaluării riscurilor pe care aceasta le prezintă.

19. În ceea ce priveşte sintagma „rea-credinţă”, în Decizia nr. 439 din 21 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 2 noiembrie 2016, prin care a analizat prevederile art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală, paragrafele 17 şi 18, Curtea Constituţională a observat că, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, aceasta are semnificaţia de atitudine incorectă, necinstită. În doctrină s-a reţinut că, în limbajul comun, antitezei relei-credinţe i se atribuie mai multe accepţiuni, şi anume: obligaţie de comportare corectă pe care părţile trebuie să o respecte la încheierea şi executarea convenţiilor; convingerea unei persoane că acţionează în temeiul unui drept şi potrivit cu legea sau cu ceea ce se cuvine; sinceritate, onestitate, cinste. Valenţe oarecum asemănătoare există şi în plan juridic, dat fiind caracterul proeminent etic al normelor care cârmuiesc cele două concepte aflate în opoziţie. Astfel, se poate concluziona că reaua-credinţă este o formă a vinovăţiei, expresia dolului, fraudei şi culpei grave, având ca numitor comun viclenia, înşelăciunea şi omisiunea vădit intenţionată,

20. Având în vedere aceste aspecte, Curtea a apreciat că reaua-credinţă poate fi calificată ca acea atitudine a unei persoane care săvârşeşte un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convieţuire socială, pe deplin conştientă de caracterul ilicit al conduitei sale. În ceea ce priveşte analizarea relei-credinţe în raport cu încălcarea obligaţiilor care îi revin unei persoane în cadrul controlului judiciar, Curtea a considerat că aceasta este o atitudine psihică ce conturează o poziţie subiectivă a persoanei, concretizată în faptul de a acţiona cu intenţie cu scopul de a încălca obligaţiile impuse.

21. În continuare, Curtea a apreciat că reaua-credinţă nu se prezumă, ea trebuie dovedită prin informaţiile culese de organul judiciar însărcinat cu supravegherea executării măsurii, judecătorului sau instanţei de judecată revenindu-i obligaţia de a aprecia dacă nerespectarea obligaţiilor s-a produs sau nu cu rea-credinţă. Or, respectivele considerente reţinute de instanţa de contencios constituţional în legătură cu prevederi din materia dreptului procesual penal îşi găsesc aplicarea şi în materia procedurii fiscale. Curtea mai reţine că prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil stipulează că orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri.

22. În aceste condiţii, Curtea constată că textul legal criticat este îndeajuns de clar, astfel că nu se poate reţine încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie în componenta sa privind calitatea legii prin raportare la dispoziţiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

23. Referitor la critica raportată la principiul egalităţii în faţa legii, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale, încălcarea principiului egalităţii şi al nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 107 din 1 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996). Or, dispoziţiile legale criticate se aplică tuturor persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică.

24. În ceea ce priveşte criticile de neconstituţionalitate formulate prin referire la art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil prin raportare la art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi la art. 24 privind dreptul la apărare, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate, persoana interesată având posibilitatea să combată în faţa instanţei judecătoreşti constatările organului judiciar potrivit cărora omisiunea la care se referă dispoziţiile legale ar fi fost rezultatul relei sale credinţe.

25. Referitor la critica raportată la dreptul de proprietate, Curtea a statuat în jurisprudenţa sa că, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie, legiuitorul este în drept să stabilească conţinutul şi limitele dreptului de proprietate, De principiu, aceste limite au în vedere obiectul dreptului de proprietate şi atributele acestuia şi se instituie în vederea apărării intereselor sociale şi economice generale sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altor persoane, esenţial fiind ca prin aceasta să nu fie anihilat complet dreptul de proprietate (în acest sens, a se vedea şi Decizia nr. 19 din 8 aprilie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 24 mai 1993). De asemenea, Curtea a statuat prin Decizia nr. 59 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, că, în temeiul art. 44 din Constituţie, legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în accepţiunea principială conferită de Constituţie, în aşa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel nişte limitări rezonabile în valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat. Aşadar, textul art. 44 din Constituţie cuprinde expres în cadrul alin. (1)o dispoziţie specială în temeiul căreia legiuitorul are competenţa de a stabili conţinutul şi limitele dreptului de proprietate, inclusiv prin introducerea unor limite vizând atributele dreptului de proprietate. În aceste condiţii, Curtea reţine că dreptul de proprietate privată nu este un drept absolut, ci poate fi supus anumitor limitări, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie; însă limitele dreptului de proprietate, indiferent de natura lor, nu se confundă cu însăşi suprimarea dreptului de proprietate (a se vedea Decizia nr. 270 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 28 iulie 2014)

26. Domeniul insolvenţei, la care fac trimitere prevederile legale criticate, este unul tehnic, dar în care fiecare entitate implicată trebuie să îşi îndeplinească întocmai obligaţiile, Altfel scopul legii nu ar putea fi realizat. În condiţiile în care administratorul societăţii nu şi-a îndeplinit obligaţiile, constatându-se existenţa unui prejudiciu adus bugetului statului, este normal ca persoana vinovată să răspundă inclusiv material pentru nerespectarea propriilor obligaţii. Răspunderea solidară a administratorului cu societatea debitoare reprezintă opţiunea legiuitorului în vederea protejării creanţelor fiscale, precum şi a responsabilizării administratorilor implicaţi, potrivit legii.

27. În aceste condiţii, Curtea nu poate constata nici încălcarea art. 1 alin. (3) privind statul de drept şi a art. 44 privind dreptul de proprietate prin raportare la art. 1 din Primul Protocol Convenţie şi nici a art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern coroborat cu art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului.

28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gregorio Fazzone în Dosarul nr. 768/42/2015 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 27 alin. (2) lit. c)din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 22 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 29.816 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, cu suma de 1.585 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, conform anexei nr. 2, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, cu suma de 170 mii lei, la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, conform anexei nr. 3r pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Secretariatul de Stat pentru Culte din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, cu suma de 4.458,9 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, conform anexei nr. 4, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni.

Art. 5. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. T-4 se suplimentează cu suma de 16.829,9 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017.

Art. 6. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1-4.

Art. 7. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2017 şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 21 septembrie 2017.

Nr. 673.

 

ANEXA Nr. 1

 

Repartizarea sumelor alocate unităţilor administrativ-teritoriale pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni

 

Nr. crt.

Obiectiv

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

0

1

2

3

1)

Judeţul Alba Total, din care:

 

6

1

Refacerea acoperişului Spitalului Orăşenesc Abrud

Oraşul Abrud

6

 

2)

Judeţul Arad Total, din care:

 

4.946

1

Refacere Staţie de compostare Bârzava

Consiliul Judeţean Arad

420

Refacere Staţie de transfer Sebiş

Refacere Staţie de transfer şi compostare Ineu

Refacere CRRN Vărădia de Mureş

Refacere CTF Lipova

Refacere CRRN Cuveşdia

Refacere CRRN Petriş

Refacere Complex Servicii Sociale Ineu - Centru de tineret

Refacere Complex Servicii Sociale Ineu - Casa nr. 2 Mocrea

Refacere Complex Servicii Sociale Ineu - Casa Bocsig

Refacere LP. Ceahlău

Refacere Clădirea CJ Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22

2

Refacere Liceul tehnologic Chişineu-Criş

Oraşul Chişineu-Criş

10

3

Refacere acoperiş vestiar la Stadionul „Petru Dehelean” Şicula

Comuna Şicula

3

4

Refacere Grădiniţa PN 1 Vladimirescu

Comuna Vladimirescu

15

Refacere Şcoala generală Vladimirescu

5

Refacere Şcoala primară Buteni

Comuna Buteni

110

Refacere Şcoala gimnazială Buteni

Refacere Şcoala primară Berindia

Refacere Şcoala primară Cuied

Refacere Cămin cultural Buteni

Refacere Primăria Comunei Buteni

Refacere Centru informare şi promovare turistică Buteni

Refacere Staţie epurare

Refacere Cămin cultural Paulian

Refacere Cămin cultural Berindia

Refacere Muzeu Buteni

Refacere Clădire depozit aparţinând Primăriei Buteni (fost sediu primărie) Cuied

6

Refacere Şcoala gimnazială „Tâmpa Lazăr” Almaş

Comuna Almaş

143

Refacere cămine culturale Almaş Cil. Rădeşti, Joia Mare

Refacere Dispensar uman Almaş

Refacere sediu Primăria Almaş, staţie autobuz, totem, mobilier parcuri, locuri joacă copii

Refacere Grădiniţa PN Cil

Refacere Grădiniţa PN Rădeşti

Refacere Grădiniţa Joia Mare

Refacere Grădiniţa Almaş

Refacere terasă desfăşurare evenimente Cil

Refacere parc localitatea Cil

7

Refacere sală sport

Comuna Zădăreni

5

8

Refacere clădire anexă baza sportivă Cernei

Comuna Cernei

110

9

Refacere Liceul Tehnologic Vinga

Comuna Vinga

59

Refacere Şcoala generală nr. 2 Vinga

Refacere Grădiniţa nr. 1 Vinga

Refacere Căminul cultural Vinga

Refacere Şcoala generală Mănăştur

Refacere Grădiniţa Mănăştur

Refacere Cămin cultural Mănăştur

Refacere Şcoala generală Mailat

10

Refacere Liceul „Sever Bocu” Lipova

Oraşul Lipova

14

Refacere Internat Liceul „Sever Bocu” Lipova

Refacere Stadion Lipova

Refacere bloc nr. 3 ANL Lipova

Refacere Şcoala generală Radna

11

Refacere Grădiniţa Belotinţ

Comuna Conop

10

12

Refacere Şcoala generală Rănuşa

Comuna Moneasa

646

Refacere Grădiniţa PN Moneasa

Refacere Parc public Moneasa

Refacere Primăria Moneasa (sediu)

Refacere Dispensarul medical Moneasa

Refacere Teatrul de vară Moneasa

Refacere mobilier parc public - staţiunea Moneasa

Refacere Complex sportiv Moneasa

Lucrări de extragere a copacilor căzuţi din jurul lacului de agrement Moneasa, aflat În proprietatea comunei Moneasa, precum şi refacerea spaţiului împrejmuitor

Refacere Parc public Moneasa (statui, gard)

Refacere gard şi înlocuire stâlpi metalici Cimitir Moneasa, aflat în proprietatea comunei Moneasa

13

Refacere Primăria Dezna (sediu)

Comuna Dezna

25

Refacere Dispensar veterinar

Refacere Şcoala gimnazială Dezna

Refacere Cămin cultural Dezna

Refacere Şcoala generală Slatina de Criş

Refacere Cămin cultural Slatina de Criş

Refacere Cămin cultural Buhani

Refacere Şcoala generală Buhani

Refacere Cămin cultural Laz

Refacere Şcoala generală Laz

14

Refacere Şcoala generală Sebiş

Oraşul Sebiş

1.595

Refacere Liceu Sebiş

Refacere internat şi Grădiniţa Sebiş

Refacere sală de sport

Refacere Grădiniţa cu program prelungit

Refacere Bază sportivă

Refacere blocuri ANL (B1, B2, B3)

Refacere Spital Sebiş

Refacere Muzeu „Castel Waldstein”

Refacere Uzina de apă

Refacere corpuri de iluminat şi lampadare

Refacere pavaj pietonal

Refacere Şcoala Prăjeşti

Refacere Spital Prăjeşti

Refacere Cămin cultural Prăjeşti

Refacere Şcoala Sălăjeni

Refacere Cămin cultural Sălăjeni

Refacere Şcoala Donceni

Refacere Cămin cultural Donceni

Refacere Şcoala Prunişor

Refacere Cămin cultural Prunişor

15

Refacere sediu primărie

Comuna Hălmăgel

2

Refacere anexă primărie

Refacere anexă primărie

Refacere Cămin cultural Luncşoara de Sus

Refacere hală dezafectată

16

Refacere Dispensar uman Hălmagiu

Comuna Hălmagiu

2

Refacere Cămin cultural Hălmagiu

17

Refacere Şcoala gimnazială Vârfurile

Comuna Vârfurile

4

Refacere Cămin cultural „Avram Iancu”

Refacere Şcoala gimnazială Lazuri

18

Refacere Cămin cultural Lalaşinţ

Comuna Bârzava

35

Refacere Şcoala generală Bătuţa

Refacere Sală festivităţi Monoroştia

Refacere Şcoala generală Bârzava

Refacere Cămin cultural Groşii Noi

Refacere Dispensar uman Groşii Noi

Refacere Cămin cultural Căpruţa

Refacere Şcoala generală Căpruţa

Refacere magazie lemne Şcoala generală Căpruţa

Refacere Şcoala generală Lalaşinţ

19

Refacere Liceul „Ion Buteanu” Gurahonţ

Comuna Gurahonţ

11

Refacere Şcoala primară Gurahonţ

Refacere Primăria Gurahonţ

Refacere Post poliţie Gurahonţ

Refacere Şcoală primară Bonţeşti

Refacere Grădiniţa Bonţeşti

Refacere Cămin cultural Bonţeşti

Refacere Şcoala primară Pescari

Refacere Cămin cultural Iosaş

Refacere Cămin cultural Valea Mare

Refacere Cămin cultural Zimbru

20

Refacere Cămin cultural Zăbrani

Comuna Zăbrani

300

Refacere Cămin cultural Chesinţ

Refacere Cămin cultural Neudorf

Refacere şcoli şi grădiniţe Zăbrani, Chesinţ, Neudorf

Refacere parcuri publice Zăbrani, Chesinţ, Neudorf

21

Refacere Cămin cultural Mişca

Comuna Mişca

270

Refacere Şcoala gimnazială Mişca

Refacere Grădiniţă Vânători

Refacere Şcoala gimnazială Vânători

Refacere Şcoala gimnazială Satu Nou

Refacere Cămin cultural Satu Nou

Refacere Cămin cultural Zerindu mic

22

Refacere Cămin cultural Tălagiu

Comuna Pleşcuţa

3

Refacere Şcoala gimnazială Aciuţa (dezafectată)

Refacere Cămin cultural Pleşcuţa

Refacere Şcoala gimnazială Pleşcuţa

23

Refacere Primăria Igneşti

Comuna Igneşti

6

Refacere Şcoala primară Igneşti

Refacere Dispensar uman Igneşti

Refacere bloc de locuinţe Igneşti

Refacere Cămin cultural Igneşti

Refacere Cămin cultural Miniad

Refacere Şcoala primară Miniad

Refacere Şcoala primară şi Grădiniţa Susani

Refacere Şcoala primară Nădălbeşti

24

Refacere Cinematograf Ghioroc

Comuna Ghioroc

320

Refacere Liceul „Vasile Juncu” Miniş

Refacere loc de agrement - Plaja Ghioroc

25

Refacere Grădiniţa Dorgoş

Comuna Ususău

180

Refacere Cămin cultural Dorgoş

Refacere Teren sintetic multifuncţional

26

Refacere Teren sintetic multifuncţional

Comuna Săvârşin

200

27

Refacere Teren sintetic multifuncţional

Comuna Petriş

200

28

Refacere garaj Primăria Vărădia de Mureş

Comuna Vărădia de Mureş

10

Refacere casă aparţinătoare primăriei

Refacere brutărie dezafectată

Refacere bloc Primărie Vărădia de Mureş

Refacere magazie aparţinătoare primăriei

29

Refacere Primăria Bata

Comuna Bata

175

Refacere anexă primărie

Refacere centru info

Refacere bibliotecă comunală + magazie de lemne

Refacere Şcoala generală Bata

Refacere Şcoala generală Ţela

Refacere Şcoala generală Bacău de Mijloc

Refacere Cămin cultural Bata

Refacere Cămin cultural Tela

Refacere Cămin cultural Bacău de Mijloc

30

Refacere Şcoala gimnazială Iacobini

Comuna Brazii

2

Refacere Şcoala primară Mădrigeşti (anexă magazie)

Refacere Căminul cultural Mădrigeşti

Refacere Căminul cultural Secaş

31

Refacere Şcoala Răpsig

Comuna Bocsig

6

Refacere Şcoala Mânerău

Refacere vestiare teren sport Bocsig

Refacere Cămin Mânerău

Refacere blocuri Bocsig cartier

32

Refacere Şcoala gimnazială Sintea Mare

Comuna Sintea

15

Refacere Capelă cimitir Sintea Mare

Refacere Dispensar Ţipari

Refacere Şcoala gimnazială Ţipari

Refacere garaj Ţipari, proprietate Primărie Sintea Mare

33

Refacere sediul Primăriei Pâncota

Oraşul Pâncota

40

Refacere Capela Pâncota

Refacere Stadion Pâncota

Refacere Grădiniţa PP Pâncota

Refacere Piaţa Pâncota

Refacere Clădire pompieri voluntari, proprietatea Primăriei Pâncota

Refacere staţie autobuz

Refacere reţea iluminat cimitir, proprietatea Primăriei Pâncota

Refacere sală sport

 

3)

Judeţul Bihor Total, din care:

 

8.728

1

Refacere Drum judeţean 763/A

Consiliul Judeţean Bihor

4.373

Refacere podeţe Drum judeţean DJ 763/Ă

Refacere Drumul judeţean DJ 108 K în zona localităţii Bulz

Refacere Drum judeţean DJ 764 A

Refacere Drum judeţean DJ 108 J

Refacere Drum judeţean DJ 763

2

Refacere unităţi şcolare

Comuna Lunca

342

Refacere sediu primărie

Refacere cămine culturale

Refacere Drum comunal 243

Refacere drum forestier

3

Refacere unităţi şcolare

Oraşul Vaşcău

442

Refacere sediu primărie

Refacere cămin cultural

Refacere sediu Administraţia financiară

Refacere sală de sport

Refacere infrastructură parc

Refacere Drum comunal DC 241

Refacere reţea distribuţie apa potabilă

4

Refacere unităţi şcolare

Oraşul Ştei

1.039

Refacere casa de cultură

Refacere spitalul orăşenesc

Refacere sistem de alimentare cu apă

Refacere sistem iluminat public

5

Refacere unităţi şcolare

Municipiul Beiuş

96

Refacere spitalul municipal

Refacere piaţa agroalimentară

Refacere muzeul municipal

Refacere stadionul municipal

Refacere Casa de cultură Beiuş

Refacere locuinţe sociale

Refacere locuinţe ANL

Refacere sală de sport

6

Refacere sediu Primărie

Comuna Rieni

1.115

Refacere unităţi şcolare

Refacere cămine culturale

Refacere sală de sport

7

Refacere sediu Primărie

Comuna Lazuri de Beiuş

442

Refacere dispensar medical

Refacere cămine culturale

Refacere unităţi de învăţământ

Refacere teren sport

Refacere drum comunal DC 231

Refacere pod pe drumul comunal DC 231

Refacere drum comunal DC 237

8

Refacere unităţi şcolare

Comuna Pietroasa

44

Refacere sediu primărie

Refacere dispensar uman

Refacere cămin cultural

Refacere bloc personal al primăriei

Refacere drum forestier

9

Refacere sediu primărie

Comuna Budureasa

378

Refacere dispensar uman

Refacere muzeu sătesc

Refacere unităţi şcolare

Refacere cămine culturale

Refacere drum comunal DC Teleac -Talpe

Refacere stradă Racu

10

Refacere drum comunal Valea Iadului

Comuna Bulz

211

Refacere drum comunal Valea Sărăcel

11

Refacere unităţi şcolare

Comuna Bunteşti

138

Refacere sediu primărie

Refacere cămine culturale

Refacere dispensar uman

Refacere parc Dumbrăvani

Refacere sală de sport

12

Refacere unităţi şcolare

Comuna Drăgăneşti

108

Refacere cămine culturale

Refacere sediu Primărie Drăgăneşti

Refacere teren de sport sintetic

Refacere împrejmuire teren fotbal

 

4)

Judeţul Bistriţa-Năsăud Total, din care:

 

1.055

1

Refacere Spitalul judeţean de urgenţă

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

173

Refacere Spital Str. Independenţei

Refacere Spital oncologie şi boli infecţioase

Refacere clădire Centrul de recuperare şi recuperare neuropsihiatrică pentru adulţi, sediul Beclean, Str. 1 Decembrie

Refacere Centrul pentru protecţia copilului Beclean, str. Liviu Rebreanu

2

Refacere Liceul cu program sportiv

Municipiul Bistriţa

380

Refacere Colegiul Naţional „Andrei Mureşeanu”

Refacere Şcoala gimnazială „Avram Iancu”

Refacere Şcoala gimnazială „Lucian Blaga”

Refacere Şcoala gimnazială nr. 1

Refacere Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare”

Refacere Liceul tehnologic forestier

Refacere Liceul tehnologic agricol

3

Refacere Spitalul orăşenesc Beclean

Oraşul Beclean

60

Refacere Casa de cultură Beclean

Reparaţii bloc ANL aflat în proprietatea oraşului Beclean

4

Refacere dispensar uman

Comuna Bistriţa Bârgăului

11

5

Refacere magazie depozitare a primăriei, localitatea Budacu de Jos

Comuna Budacu de Jos

90

Refacere Şcoala primară, localitatea Simioneşti

Refacere şarpantă şi învelitoare bloc de locuinţe aflat în proprietatea comunei Budacu de Jos

6

Refacere sediu Biblioteca comunală, localitatea Căianu Mic

Comuna Căianu Mic

42

Refacere Şcoala generală Ciceu-Poieni

7

Refacere Şcoala generală, localitatea Chiochiş

Comuna Chiochiş

10

8

Refacere Şcoala gimnazială, localitatea Ciceu-Mihăieşti

Comuna Ciceu Mihăieşti

104

Refacere Cămin cultural, localitatea Ciceu-Mihăieşti

Refacere Centrul local de informare turistică, localitatea Ciceu-Mihăieşti

Refacere magazie domeniul privat al comunei, localitatea Ciceu-Mihăieşti

Refacere Şcoala gimnazială avariată, localitatea Ciceu-Corabia

9

Refacere imobil „Turnul slăninii”, aflat pe domeniul public al comunei Dumitra

Comuna Dumitra

5

10

Refacere Şcoala primară Mogoşeni

Comuna Nimigea

23

Refacere sală de nunţi în localitatea Nimigea de Jos

11

Refacere sediul primăriei

Comuna Nuşeni

35

Refacere Şcoala gimnazială Nuşeni

Refacere acoperiş bloc de locuinţe aflat în proprietatea comunei Nuşeni

12

Refacere parc comunal distrus

Comuna Silivaşu de Câmpie

12

Refacere acoperiş scenă situat în parc comunal

13

Refacere Şcoala generală Molişet

Comuna Târlişua

110

Refacere Şcoala generală Şendroaia

 

5)

Judeţul Caraş-Severin Total, din care:

 

137

1

Lucrări de refacere şi reparaţii Căminul de Persoane Vârstnice Sacu

Consiliul Judeţean Caraş-Severin

18

2

Refacere acoperiş corp A, D, C avariat şi paratrăznet distrus la Liceul Bănăţean „Oţelu Roşu”

Oraşul Oţelu Roşu

27

Refacere acoperiş avariat şi jgheaburi la Primăria Oţelu Roşu

Refacere acoperiş avariat la Piaţa agroalimentară din Oţelu Roşu

3

Refacere şarpantă la imobilul denumit „Saivan”, înlocuire uşi şi geamuri

Comuna Armeniş

40

4

Refacere acoperiş Şcoala generală Gherteniş

Comuna Berzovia

6

Refacere acoperiş Căminul cultural Berzovia

Refacere acoperiş Căminul cultural Gherteniş

Refacere acoperiş Căminul cultural Fizeş

5

Refacere acoperiş avariat la Şcoala din Peştera

Comuna Constantin Daicoviciu

2

Refacere acoperiş avariat la Căminul Maciova Colonie

6

Refacere acoperiş şi reparaţii Şcoala primară Doclin

Comuna Doclin

2

7

Refacere acoperiş Şcoala gimnazială Măureni

Comuna Măureni

9

Refacere acoperiş Grădiniţa PN Măureni

Refacere acoperiş Căminul cultural Măureni

Refacere acoperiş Dispensarul medical Măureni

Refacere acoperiş Şcoala gimnazială Şoşdea

8

Refacere acoperiş Şcoala gimnazială Ramna şi acoperiş magazie lemne

Comuna Ramna

27

Refacere acoperiş magazia de lemne a grădiniţei

Refacere acoperiş magazie utilaje al primăriei

9

Refacere calcan grădiniţa Sacu

Comuna Sacu

6

Refacere învelitoare acoperiş Staţia de Epurare Sacu

 

6)

Judeţul Cluj Total, din care:

 

1.384

1

Refacere Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

Consiliul Judeţean Cluj

24

2

Refacere Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii

Municipiul Câmpia Turzii

25

3

Refacere Liceul „Ana Ipătescu”

Municipiul Gherla

228

Refacere Liceul Tehnologic

Refacere Şcoala gimnazială nr. 1

Refacere Spitalul Municipal Gherla

Refacere Centrul de Recuperare şi Refacere Neuropsihică a Persoanelor cu Dizabilităţi Gherla

4

Refacere Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”

Municipiul Dej

95

Refacere Grădiniţa „Lumea Piticilor”

Refacere Şcoala „Avram Iancu”

Refacere Şcoala „Mihai Eminescu”

Refacere Şcoala gimnazială nr. 1

Refacere Dispensar TBC

5

Refacere Liceul Teoretic „Octavin Goga”

Oraşul Huedin

790

Refacere Liceul Teoretic Vlădeasa

Refacere Casa de Cultură Huedin

Refacere Spitalul Orăşenesc Huedin

Refacere Primăria Oraşului Huedin

6

Refacere Şcoala gimnazială Chiuieşti (loc. Chiuleşti)

Comuna Chiuieşti

5

7

Refacere Şcoala Izvoru Crişului (loc. Izvoru Crişului)

Comuna Izvoru Crişului

5

Refacere Clubul de Tineret (loc. Izvoru Crişului)

Refacere Primăria Izvoru Crişului (loc. Izvoru Crişului)

Refacere Casa de Cultură (loc. Izvoru Crişului)

8

Refacere Grădiniţa cu program normal Mănăşturel (loc. Mănăşturel)

Comuna Cuzdrioara

78

9

Refacere Sală de sport (loc. Aghireşu Fabrici)

Comuna Aghireşu

27

Refacere Cămin persoane vârstnice (loc. Aghireşu sat)

10

Refacere Primăria Comunei Poieni (loc. Poieni)

Comuna Poieni

37

Refacere Şcoala generală Morlaca (loc. Morlaca)

Refacere Şcoala Bologa (loc. Bologa)

11

Refacere Tabăra şcolară Ciucea (loc. Ciucea)

Comuna Ciucea

52

Refacere Dispensar uman (loc. Ciucea)

Refacere Grădiniţa Vânători - magazia de lemne distrusă 100% (loc. Vânători)

12

Refacere Grădiniţa Beliş (loc. Beliş)

Comuna Beliş

18

Refacere Dispensar uman (loc. Beliş)

 

7)

Judeţul Hunedoara Total, din care:

 

218

1

Refacerea acoperişului din tablă, a şarpantei şi a burlanelor Liceului Tehnologic „Grigore Moisil” şi a căminului internat, municipiul Deva

Municipiul Deva

174

2

Refacerea acoperişului din ţiglă a Liceului Tehnologic „Crişan”, sat Crişcior

Comuna Crişcior

2

Refacerea acoperişului din ţiglă a Şcolii generale, sat Crişcior

Refacerea acoperişului din ţiglă a Şcolii primare, sat Zdrapţi

3

Refacerea acoperişului din ţiglă a Şcolii gimnaziale, sat Hărău

Comuna Hărău

8

Refacerea acoperişului din ţiglă a Dispensarului comunal uman, sat Hărău

Refacerea acoperişului din ţiglă a Şcolii primare, sat Bârsău

Refacerea acoperişului din ţiglă a Dispensarului comunal uman, sat Bârsău

Refacerea acoperişului din ţiglă a Şcolii primare, sat Chimindia

Refacerea acoperişului din ţiglă a Şcolii primare, sat Banpotoc

4

Refacerea acoperişului din ţiglă a Şcolii primare, sat Păuliş

Comuna Şoimuş

7

Refacerea acoperişului din ţiglă a sediului primăriei, sat Şoimuş

Refacerea acoperişului din tablă a magaziei primăriei, sat Şoimuş

Refacerea acoperişului din ţiglă a Căminului cultural, sat Păuliş

Refacerea acoperişului din şindrilă bituminoasă a Capelei, sat Şoimuş, aflată în proprietatea comunei Şoimuş

5

Refacerea acoperişului din ţiglă a Şcolii primare, sat Birtin

Comuna Vaţa de Jos

1

Refacerea acoperişului din ţiglă a Şcolii primare, sat Ocişor

Refacerea acoperişului din ţiglă a Şcolii primare, sat Târnava de Criş

Refacerea acoperişului din plăci policarbonat a Căminului cultural, sat Birtin

6

Refacerea acoperişului din ţiglă şi a şarpantei de lemn a Căminului cultural, sat Lăsau

Comuna Lăpugiu de Jos

16

7

Refacerea acoperişului din ţiglă a Bibliotecii, sat Baia de Criş

Comuna Baia de Criş

3

Refacerea acoperişului din ţiglă a anexei primăriei, sat Baia de Criş

Refacerea acoperişului din ţiglă a Căminului cultural, sat Rişca

Refacerea acoperişului din ţiglă a Căminului cultural, sat Baldovin

Refacerea acoperişului din ţiglă a Căminului cultural, sat Rişculiţa

Refacerea acoperişului din ţiglă a Căminului cultural, sat Lunca

Refacerea acoperişului din ţiglă a Căminului cultural, sat Cărăstău

8

Refacerea acoperişului din tablă a Căminului cultural, sat Bulzeştii de Sus

Comuna Bulzeştii de Sus

7

 

8)

Judeţul Maramureş Total, din care:

 

9.468

1

Refacere acoperiş şi poartă acţionată electric Muzeul de artă Centrul Artistic Baia Mare

Consiliul Judeţean Maramureş

3.602

Refacere acoperiş şi poartă acces spate Centrul Militar Judeţean Maramureş

Refacere acoperiş/tencuială/placaj/geamuri termopan/ferestre Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”

Refacere acoperiş Palat administrativ

Reconstrucţie integrală turlă biserică de lemn, reconstrucţie acoperiş biserică de lemn, refacere acoperiş trei case tradiţionale, refacere, şură/anexă gospodărească tradiţională, refacere garduri împrejmuitoare, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare

Refacerea indicatoarelor rutiere, stâlpi, parapeţi metalici, podeţe tubulare, decolmatare şanţuri şi rigole, tăierea drajoni, balizare pe sectorul, îndepărtarea rapacilor şi crengilor prăbuşite de rafalele de vânt pe sectorul de drum judeţean 109 F Strâmbu Băiuţ-Ocna Şugatag

Refacerea indicatoarelor rutiere, stâlpilor, decolmatare şanţuri şi rigole, tăierea drajonilor pe sectorul de drum judeţean 184 Strâmbu Băiuţ-Ocna Şugatag

Refacerea podeţelor tubulare, indicatoarelor rutiere, stâlpi, decolmatare şanţuri pe sectorul de drum judeţean 183 Firiza-Izvoare

Refacere podeţe tubulare, indicatoare rutiere, stâlpi, decolmatare şanţuri pentru sectorul de drum judeţean 185 Ocna Şugatag-Bârsana-Valea Muntelui

Refacere acoperiş Direcţia Generala pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Refacere acoperiş Şcoala Gimnazială cu Nevoi Speciale Baia Mare

2

Refacerea acoperişului de la Primăria Municipiului Baia Mare

Municipiul Baia Mare

3.720

Reconstrucţie integrală acoperiş Direcţia de Venituri Baia Mare, clădire de patrimoniu

Refacere acoperiş Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare

Refacere acoperiş bloc social strada Horea 46

Refacere acoperiş bloc social strada Horea 46B

Refacere acoperiş bloc social Strada Luminişului 13

Refacere acoperiş bloc social Strada Luminişului 13A

Refacere integrală acoperiş Grădiniţa nr. 28 Baia Mare

Refacere acoperiş Grădiniţa nr. 30 Baia Mare

Refacere integrală acoperiş Şcoala gimnazială „Petre Dulfu” nr. 1 Clădire de patrimoniu

Refacere acoperiş Şcoala gimnazială „Nichita Stănescu”

Refacere acoperiş sală de sport Şcoala gimnazială „Lucian Blaga”

Refacere acoperiş Şcoala gimnazială „Simion Bărnuţiu”

Refacere acoperiş Şcoala gimnazială „Nicolae Iorga”

Refacere acoperiş Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”

Refacere integrală acoperiş Şcoala gimnazială nr. 18

Refacere acoperiş, respectiv acoperiş cantină Colegiul Tehnic „Emil Racoviţă”

Refacere acoperiş, respectiv geamuri sparte Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”

Refacere acoperiş Liceul Teoretic „Nemeth Laszio”

Refacere acoperiş Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu”

Refacere coş centrală termică Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”

Refacere corp clădire C şi B, acoperiş, schimbare geamuri sparte Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”

Refacere corp, refacere acoperiş cămine, sală de sport, cantină, schimbare geamuri corp clădire şi atelier

Refacere cămin Liceu Sanitar/Liceu Teologic Ortodox Sfântul Ioan Mărturisitorul

3

Refacere acoperiş Şcoala gimnazială nr. 1 sat Berinţa

Comuna Copalnic Mănăştur

95

Refacere pardoseală Şcoala gimnazială nr. 2 sat Berinţa

Refacere acoperiş/şarpantă Cămin cultural sat Berinţa

Refacere şarpantei la Remiza PSI, sat Copalnic-Mănăştur

Refacere acoperiş dispensar medical, sat Copalnic-Mănăştur

Refacere acoperiş/panouri solare Centrul Turistic sat Copalnic-Mănăştur

Refacere trei staţii autobuz, sat Berinţa, sat Copalnic-Mănăştur, sat Ruşor

4

Reconstrucţie trei staţii de autobuz, oraşul Seini

Oraşul Seini

13

5

Refacere acoperiş Şcoala gimnazială, sat Codru Butesii

Oraşul Şomcuta Mare

53

6

Refacere integrală acoperiş/şarpantă Primăria Rozavlea

Comuna Rozavlea

200

7

Refacere integrală acoperiş Liceul Tehnologic Ocna Şugatag

Comuna Ocna Şugatag

100

8

Refacere acoperiş dispensar medical, acoperiş Primăria Boiu Mare,

refacere acoperiş două cămine culturale, două şcoli generale, o grădiniţă

Comuna Boiu Mare

75

9

Refacere acoperiş Cămin Cultural Tohat şi acoperiş Primăria Ulmeni

Oraşul Ulmeni

100

10

Refacere acoperiş: Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Liceu Tehnologic „Grigore Moisil”, Spitalul Orăşenesc, Primăria Targu Lăpuş, Şcoala „Nicolae Steinhardt” Rohia, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Şcoala „Benko Ferenc”

Oraşul Târgu Lăpuş

685

11

Refacere acoperiş Primăria Băiuţ, reparare anexă Primăria Băiuţ, refacere acoperiş Şcoala Generală Băiuţ, acoperiş clădire uzina de apă

Comuna Băiuţ

200

12

Refacere acoperiş sală de sport Baia Sprie

Oraşul Baia Sprie

25

13

Refacere acoperiş integral imobil Colegiul Economic Cavnic, refacere acoperiş sală de sport, acoperiş integral imobil Şcoala Generală nr. 2 Cavnic, acoperiş integral Centrul Multifuncţional

Oraşul Cavnic

600

 

9)

Judeţul Sălaj Total, din care:

 

1.634

1

Refacere Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău

Consiliul Judeţean Sălaj

77

Refacere Centrul de Asistenţă Socio-Medicală Ileanda

2

Refacere Liceul Pedagogic „Ghe. Şincai”

Municipiul Zalău

236

Refacere Liceul de Artă „Ioan Sima”

Refacere Şcoala gimnazială „G. Coşbuc”

Refacere Liceul Ortodox Sf. Nicolae

Refacere Şcoala gimnazială „Gh. Lazăr”

Refacere Şcoala gimnazială „Iuliu Maniu”

Refacere Colegiul Naţional Silvania

Refacere Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu”

Refacere Liceul Sportiv „Avram Iancu”

Refacere Grădiniţa cu program normal nr. 8

Refacere Grădiniţa cu program normal Pinocchio

Refacere Grădiniţa cu program normal „I. Creangă”

Refacere Clădirea Transilvania, proprietatea municipiului Zalău

Refacere Casa Municipală de Cultură

3

Refacere Spital Orăşenesc Jibou

Oraşul Jibou

45

Refacere Spital TBC

Refacere Cămin Cultural Rona

Refacere Şcoala Husia

Refacere Baza Sportivă Ronă

Refacere clădire staţie de repompare apă potabilă Rona

4

Refacere Şcoala gimnazială nr. 1 Mirşid

Comuna Mirşid

20

5

Refacere acoperiş şcoală, grădiniţă şi primărie

Comuna Fildu de Jos

8

6

Refacere Şcoala gimnazială Horoatu Crasnei şi Grădiniţa Starciu

Comuna Horoatu Crasnei

5

7

Refacere Şcoala gimnazială Zăuan

Comuna Ip

10

8

Refacere Şcoala Cizer şi Boian

Comuna Cizer

25

9

Refacere Grădiniţa Hida

Comuna Hida

109

Refacere Cămin cultural Hida

Refacere Centru medical

Refacere Sală de sport Hida

Refacere Cămin cultural Racâş

Refacere Şcoala Primară Racâş

Refacere Cămin cultural Baica

Refacere Şcoala Primară Stupini

Refacere Şcoala Trestia

10

Refacere Primăria Letca

Comuna Letca

34

Refacere Şcoala gimnazială Letca

Refacere Şcoala gimnazială Lemniu

Refacere Dispensar uman Letca

Refacere Cămin cultural Cuciulat

11

Refacere Castel Bethlem, proprietatea publică a comunei Dragu

Comuna Dragu

4

Refacere Moara Dragu, proprietatea publică a comunei Dragu

12

Refacere Şcoala generală Ceaca

Comuna Zalha

5

13

Refacere Primăria Agrij

Comuna Agrij

10

Refacere Cămin Cultural Agrij

Refacere Dispensar Rastoltu Desert

Refacere Bază sportivă

Refacere Şcoala generala Agrij

14

Refacere Liceul Tehnologic nr. 1 Gâlgău

Comuna Gâlgău

9

Refacere Şcoala gimnazială Fodora

Refacere Şcoala gimnazială Glod

Refacere Cămin cultural Căpâlna

Refacere Sală evenimente Fodora

Refacere Primăria veche Gâlgău

Refacere Sala evenimente Gâlgău

Refacere Şcoala Bârsăul Mare

15

Refacere Sediu Primărie Bălan

Comuna Bălan

11

Refacere Şcoala gimnazială Bălan

Refacere Şcoala primară Chendrea

Refacere Şcoala primară Gâlgăul Almaşului

Refacere Şcoala generală Gălpâia

Refacere Cămin cultural Gălpâia

16

Refacere Sediul Primăriei Poiana-Blenchii

Comuna Poiana Blenchii

92

Refacere Şcoala generală Poiana-Blenchii

Refacere Şcoala gimnazială corp B Gostila

Refacere Cămin cultural Gostila

Refacere Grădiniţa Gostila

17

Refacere Cămin cultural Nuşfalău

Comuna Nuşfalău

4

Refacere Biblioteca comunală (afectat acoperiş terasă)

18

Refacere Şcoala gimnazială nr. 1 Românaşi

Comuna Românaşi

93

Refacere Sediu primărie

Refacere Şcoala primară Păuşa

Refacere Căminul cultural Românaşi

19

Refacere Şcoala gimnazială Şimişna

Comuna Şimişna

42

Refacere Primăria Şimişna

Refacere Cămin cultural Şimişna

20

Refacere Primăria Ileanda

Comuna Ileanda

313

Refacere Cămin cultural

Refacere Liceul Tehnologic Ileanda

Refacere Sediu Garda ISU în comuna Ileanda

21

Refacere Şcoala primară Lupoaia

Comuna Creaca

171

Refacere Şcoala gimnazială Creaca

Refacere Şcoala şi Grădiniţa Borza

Refacere Şcoala generală Jac

Refacere Post poliţie în comuna Creaca

22

Refacere Sediu vechi primărie

Comuna Sânmihaiu Almaşului

70

Refacere Şcoala generală Bercea

Refacere Şcoala Santamaria

Refacere Cămin cultural Sânmihaiu Almaşului

Refacere Dispensar uman Sânmihaiu Almaşului

Refacere Grădiniţa Sânmihaiu Almaşului

23

Refacere Grădiniţa Someş Odorhei

Comuna Someş Odorhei

15

Refacere anexă primărie

Refacere Cămin cultural Someş Odorhei

Refacere Cămin cultural Bârsa

24

Refacere Şcoala gimnazială nr. 1 Vârşolţ

Comuna Vârşolţ

35

Refacere Şcoala gimnazială nr. 2 Vârşolţ

Refacere Dispensar uman Vârşolţ

Refacere Cămin cultural Recea Mică

25

Refacere Şcoala cu casele I-IV şi grădiniţa Cristur

Comuna Crişeni

1

Refacere Cămin cultural Gârcei

26

Refacere Dispensar uman

Comuna Lozna

30

Refacere Şcoala generală Lozna

Refacere Primăria Lozna

Refacere Şcoala generală Valea Loznei

27

Refacere Cămin cultural Văleni

Comuna Cristolţ

111

Refacere Şcoala gimnazială Cristolţ (2 imobile)

Refacere Şcoala primară Poiana Ontii

Refacere Şcoala generală Văleni

28

Refacere Şcoala gimnazială Cristoltel

Comuna Surduc

7

Refacere Cămin cultural Cristoltel

29

Refacere acoperiş sediu primărie

Comuna Rus

10

Refacere acoperiş Cămin cultural Fântânele

Refacere acoperiş baza sportivă

30

Refacere acoperiş sediu Primărie Almaşu

Comuna Almaşu

32

Refacere acoperiş Şcoala generală Almaşu

Refacere acoperiş Cămin cultural Almaşu

Refacere acoperiş Cămin cultural Stana

Refacere acoperiş Cămin cultural Mesteacănu

Refacere acoperiş Şcoala generală Jebucu

 

10)

Judeţul Timiş Total, din care:

 

2.240

1

Reparaţii acoperiş la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” Timişoara

Consiliul Judeţean Timiş

70

Reparaţii acoperiş la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” Timişoara - 3 corpuri de clădire şi cantină

2

Reparaţii acoperiş la Colegiul Economic „F.S. Nitti” - corp A, B, D Timişoara

Municipiul Timişoara

2.020

Reparaţii acoperiş la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara

Reparaţii acoperiş la Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara

Reparaţii acoperiş la Liceul Teoretic Dositei Obradovici Timişoara

înlocuire acoperiş (acoperiş nou) la Liceul de Arte Plastice Timişoara

Reparaţii acoperiş la Colegiul Tehnic de Vest Timişoara

Reparaţii acoperiş la Liceul Teoretic „Bella Bartok” - corp liceu şi casa scărilor exterioară Timişoara

Reparaţii acoperiş la Şcoala Gimnazială nr. 2 Timişoara

Reparaţii acoperiş la Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara

Reparaţii acoperiş la Colegiul Tehnic „I.C. Brătianu” Timişoara

Reparaţii acoperiş la Colegiul de Silvicultură şi Agricultură „Casa Verde” Timişoara

Reparaţii acoperiş Şcoala Gimnazială nr. 27 Timişoara

Reparaţii acoperiş la Şcoala Gimnazială nr. 6 Timişoara

Reparaţii acoperiş la Colegiul Naţional „C.D. Loga” Timişoara

Reparaţii acoperiş, ferestre şi gard Şcoala Gimnazială nr. 19 „Avram Iancu” Timişoara

Reparaţii acoperiş la Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timişoara

Reparaţii acoperiş la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timişoara

înlocuire acoperiş Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timişoara - spălătorie

Reparaţii gard Colegiul Tehnic „Electrotimiş” Timişoara

Reparaţii acoperiş la Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timişoara

Reparaţii acoperiş la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 23 Timişoara

Reparaţii acoperiş la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Timişoara

Reparaţii la Şcoala Gimnazială nr. 12 Timişoara

Reparaţii la Şcoala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu” Timişoara

3

Reparaţii acoperiş şi ferestre la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj

Municipiul Lugoj

150

 

Total

 

29.816

 

ANEXA Nr. 2

 

Repartizarea sumelor alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni

 

Judeţul

Inspectoratul

Structura

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

ALBA

IGPR

IPJ AIba

Post de Poliţie Hopârţa

6

Post de Poliţie Râmeţ

3

Secţia de Poliţie Baia de Arieş

2

Sediu IPJ Alba

1

Mijloace tehnice

3

Total judeţul Alba

15

ARAD

IGPR

IPJ Arad

Sediu Poliţie Rutieră Arad

30

Sediu Poliţie Oraş Sebiş

30

Post Poliţie Moneasa

30

Mijloace tehnice

3

IGSU

ISUJ Arad

Secţia de Pompieri Bârzava

24

Secţia de Pompieri Ineu

5

Secţia de Pompieri Sebiş

5

IGJR

IJJ Arad

45-134

53

IGI

Centrul pentru cazarea străinilor luaţi în custodie publică Arad

70-07

8

Total judeţul Arad

188

BIHOR

IGPR

IPJ Bihor

Poliţie Municipiul Beiuş

4,5

Post Poliţie Olcea

1,5

Post Poliţie Sâmbăta

2

Post Poliţie Câmpani

0,5

Poliţie Oraş Ştei

0,5

Post Poliţie Remetea

29,5

Mijloace tehnice

1,8

Total judeţul Bihor

40,3

BISTRIŢA-NĂSĂUD

IGSU

ISUJ Bistriţa-Năsăud Secţia de Pompieri Năsăud

1

Total judeţul Bistriţa-Năsăud

1

CLUJ

IGPR

IPJ Cluj

Post de Poliţie Chiueşti

3

Post de Poliţie Câţcău

3

Post de Poliţie Buza

3

Post de Poliţie Aluniş

4

Post de Poliţie Mintiu-Gherlii

4

Post de Poliţie Vultureni

4

Sediu Poliţia Municipiului Gherla

1

Post de Poliţie Aşchileu

1

Sediu Poliţia Oraşului Huedin

5

Post de Poliţie Izvorul Crişului

3

Post de Poliţie Poieni

3

Sediu I.P.J. Cluj

7

Mijloace tehnice

5

IGSU

ISU „Avram Iancu” Cluj

Detaşamentul de Pompieri Huedin

15,2

IGJR

IJJ „Alexandru Vaida Voievod” Cluj

Sediu IJJ

4,5

Total judeţul Cluj

65,7

 

IGJR

IJJ Hunedoara

45-305

4,5

Total judeţul Hunedoara

4,5

MARAMUREŞ

IGPR

IPJ Maramureş

Sediul Poliţiei Oraşului Dragomireşti

1

Sediul Serviciului Rutier

3

Sediul Poliţiei Municipiului Baia Mare

1

Sediul I.P.J. Maramureş

9

Sediul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Maramureş

1

Sediul P.P.C. Copalnic-Mănăştur

3

Sediul P.P.C. Boiu Mare

9

Mijloace tehnice

9

IGJR

IJJ „Pintea Viteazul”

Maramureş

Sediul IJJ

27

Subunitate Şomcuta Mare

6

IGSU

ISUJ Maramureş

Sediu inspectorat

39

IGPF

Inspectoratului Teritorial al Poliţie de Frontieră Sighetu Marmaţiei

Sediu inspectorat

1

Total judeţul Maramureş

109

SATU MARE

IGJR

IJJ Satu Mare 45-43

5

Total judeţul Satu Mare

5

SĂLAJ

IGPR

IPJ Sălaj

Sediu I.P.J. Sălaj

13,5

Postul de Poliţie Gâlgău

1

Postul de Poliţie Surduc

9,5

Postul de Poliţie IP

1

Postul de Poliţie Fildu de Jos

10

Postul de Poliţie Românaşi

1

Postul de Poliţie Sânmihaiu Almaşului

1

Postul de Poliţie Ileanda

1

Postul de Poliţie Letca

1

Postul de Poliţie Şimişna

2

Postul de Poliţie Bobota

1

Postul de Poliţie Zimbor

1

Postul de Poliţie Hida

1

Postul de Poliţie Dragu

1

Postul de Poliţie Lozna

2

Total judeţul Sălaj

47

TIMIŞ

IGPR

IPJ Timiş

Sediul I.P.J. Timiş

27,3

Policlinica M A L

5,1

Poliţia Municipiului Timişoara

7,5

Poliţia Municipiului Lugoj

1,2

Post Poliţie Bogda şi locuinţă de intervenţie

1,4

Post Poliţie Ghiroda şi locuinţă de intervenţie

0,4

Arhivele Naţionale Timişoara

0,2

Post Poliţie Voiteg şi locuinţă de intervenţie

1,2

Poliţia Oraşului Recaş

0,8

Mijloace tehnice

20

IGJR

IJJ Timiş

Imobil 45-44

148

Imobil 45-45

97

Imobil 45-28

80

Gruparea Mobilă de Jandarmi Timişoara

Comandament şi anexe

127

IGPF

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

Imobil 49-327

314,7

Sectorul Poliţiei de Frontieră Moraviţa

Imobil 49-299

18

Sectorul Poliţiei de Frontieră Lunga

Imobil 49-242

1,7

Sectorul Poliţiei de Frontieră Cruceni

Imobil 49-310

24,5

Sectorul Poliţiei de Frontieră Deta

Imobil 49-290

71,5

Sectorul Poliţiei de Frontieră Jimbolia

Imobil 49-241

0,5

P.P.F. Jimbolia

Imobil 49-452

26,5

IGI

Centru Regional de Cazare şi Proceduri Pentru Solicitanţi de Azil Timişoara

sediu

135

Total judeţul Timiş

1.109,5

TOTAL M.A.I.

1.585,0

 

ANEXA Nr. 3

 

Repartizarea sumelor alocate Ministerului Sănătăţii pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Obiectiv

Suma alocată

1

Reparaţii acoperiş la Institutul de Boli Cardiovasculare - 3 corpuri - municipiul Timişoara, judeţul Timiş

170

 

TOTAL Ministerul Sănătăţii

170

 

ANEXA Nr. 4

 

Repartizarea sumelor alocate Secretariatului General al Guvernului pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Obiectiv

Suma alocată

1

Refacere Biserica ortodoxă Gurba, comuna Şicula, judeţul Arad

200,0

2

Refacere Biserica ortodoxă Şicula, comuna Şicula, judeţul Arad

2,0

3

Refacere Biserica ortodoxă Buteni, comuna Buteni, judeţul Arad

80,0

4

Refacere Biserica baptistă Buteni, comuna Buteni, judeţul Arad

50,0

5

Refacere Biserica catolică Buteni, comuna Buteni, judeţul Arad

400,0

6

Refacere Biserica ortodoxă Cuied, comuna Buteni, judeţul Arad

20,0

7

Refacere Biserica ortodoxă Zădăreni, comuna Zădăreni, judeţul Arad

10,0

8

Refacere Biserica ortodoxă Cernei, comuna Cernei, judeţul Arad

1,5

9

Refacere Biserica ortodoxă Mănăştur, comuna Vinga, judeţul Arad

40,0

10

Refacere Biserica ortodoxă Sâmbâteni, comuna Păuliş, judeţul Arad

900,0

11

Refacere Biserica ortodoxă Belotinţ, comuna Conop, judeţul Arad

250,0

12

Refacere Biserica ortodoxă Rănuşa, comuna Moneasa, judeţul Arad

6,5

13

Refacere Biserica catolică Moneasa, comuna Moneasa, judeţul Arad

11,5

14

Refacere Biserica penticostală Moneasa, comuna Moneasa, judeţul Arad

5,5

15

Refacere Biserica ortodoxă Slatina de Criş, comuna Dezna, judeţul Arad

120,0

16

Refacere Biserica ortodoxă Neagra, comuna Dezna, judeţul Arad

0,2

17

Refacere Biserica ortodoxă Laz, comuna Dezna, judeţul Arad

2,5

18

Refacere Biserica ortodoxă 1, oraşul Sebiş, judeţul Arad

15,0

19

Refacere Biserica ortodoxă 2, oraşul Sebiş, judeţul Arad

5,0

20

Refacere Biserica catolică, oraşul Sebiş, judeţul Arad

2,0

21

Refacere Biserica reformată, oraşul Sebiş, judeţul Arad

3,0

22

Refacere Biserica adventistă, oraşul Sebiş, judeţul Arad

10,0

23

Refacere Biserica penticostală, oraşul Sebiş, judeţul Arad

20,0

24

Refacere Biserica ortodoxă Prăjeşti, oraşul Sebiş, judeţul Arad

600,0

25

Refacere Biserica Sălăjeni, oraşul Sebiş, judeţul Arad

20,0

26

Refacere Biserica Donceni, oraşul Sebiş, judeţul Arad

5,0

27

Refacere Biserica Prunişor, oraşul Sebiş, judeţul Arad

5,0

28

Refacere Biserica ortodoxă Avram Iancu, comuna Vârfurile, judeţul Arad

0,1

29

Refacere Biserica ortodoxă Vârfurile, comuna Vârfurile, judeţul Arad

1,4

30

Refacere Biserica ortodoxă Bătuţa, comuna Bârzava, judeţul Arad

5,0

31

Refacere Biserica ortodoxă Dumbrăviţa, comuna Bârzava, judeţul Arad

2,0

32

Refacere Biserica ortodoxă Groşii Noi, comuna Bârzava, judeţul Arad

0,5

33

Refacere Biserica ortodoxă Căpruţa, comuna Bârzava, judeţul Arad

10,0

34

Refacere Biserica ortodoxă Lalaşinţ, comuna Bârzava, judeţul Arad

5,0

35

Refacere Biserica ortodoxă Iosaş, comuna Gurahonţ, judeţul Arad

0,1

36

Refacere Biserica ortodoxă Gurahonţ, comuna Gurahonţ, judeţul Arad

0,9

37

Refacere Biserica ortodoxa Rădeşti, comuna Almaş, judeţul Arad

2,0

38

Refacere Casă parohială ortodoxă Rădeşti, comuna Almaş, judeţul Arad

0,3

39

Refacere Casă parohială ortodoxă Joia Mare, comuna Almaş, judeţul Arad

0,4

 

40

Refacere Biserică ortodoxă Almaş, comuna Almaş, judeţul Arad

2,0

41

Refacere Biserica penticostală Almaş, comuna Almaş, judeţul Arad

3,5

42

Refacere Biserica ortodoxă Tălagiu, comuna Pleşcuţa, judeţul Arad

2,5

43

Refacere Biserica ortodoxă Aciuţa, comuna Pleşcuţa, judeţul Arad

1,0

44

Refacere Biserica ortodoxă Igneşti, comuna Igneşti, judeţul Arad

3,2

45

Refacere Biserica ortodoxă Miniad, comuna Igneşti, judeţul Arad

7,4

46

Refacere Biserica ortodoxă Cuvin, comuna Ghioroc, judeţul Arad

32,0

47

Refacere Biserica ortodoxă Baia, comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad

0,1

48

Refacere Biserica Bacău de Mijloc, comuna Bata, judeţul Arad

30,0

49

Refacere Biserica ortodoxă Secaş, comuna Brazii, judeţul Arad

120,0

50

Refacere Biserica greco-catolică, comuna Pocola, judeţul Bihor

16,2

51

Refacere Biserica ortodoxă, municipiul Beiuş, judeţul Bihor

30,4

52

Refacere Biserica ortodoxă Rieni, comuna Rieni, judeţul Bihor

50,0

53

Refacere Biserica veche Rieni, comuna Rieni, judeţul Bihor

50,0

54

Refacere Biserica Petrileni, comuna Rieni, judeţul Bihor

50,0

55

Refacere Capela Petrileni, comuna Rieni, judeţul Bihor

25,0

56

Refacere Biserica veche Petrileni, comuna Rieni, judeţul Bihor

50,0

57

Refacere Biserica Ghighişeni, comuna Rieni, judeţul Bihor

550,0

58

Refacere Biserica monument Hinchiriş, comuna Lazuri de Beiuş, judeţul Bihor

30,0

59

Refacere Biserica baptistă Hinchiriş, comuna Lazuri de Beiuş, judeţul Bihor

5,0

60

Refacere Biserica ortodoxă Băleni, comuna Lazuri de Beiuş, judeţul Bihor

10,0

61

Refacere Biserica monument Băleni, comuna Lazuri de Beiuş, judeţul Bihor

25,0

62

Refacere Biserica ortodoxă Cusuiuş, comuna Lazuri de Beiuş, judeţul Bihor

100,0

63

Refacere Biserica ortodoxă Pietroasa, comuna Pietroasa, judeţul Bihor

12,0

64

Refacere Biserica ortodoxă Gurani, comuna Pietroasa, judeţul Bihor

0,1

65

Refacere Capelă ortodoxă, comuna Budureasa, judeţul Bihor

9,0

66

Refacere 4 biserici ortodoxe, comuna Bunteşti, judeţul Bihor

82,3

67

Refacere Biserica ortodoxă Stânceşti, comuna Bunteşti, judeţul Bihor

25,5

68

Refacere Biserica din lemn Stânceşti, comuna Bunteşti, judeţul Bihor

40,0

69

Refacere Biserica ortodoxă Brădet, comuna Bunteşti, judeţul Bihor

6,7

70

Refacere Biserica ortodoxă Dumbrăvani, comuna Bunteşti, judeţul Bihor

9,6

71

Refacere Biserica Sebiş din lemn, comuna Drăgăneşti, judeţul Bihor

50,0

72

Refacere Biserica Mizieş, comuna Drăgăneşti, judeţul Bihor

5,0

73

Refacere biserică, localitatea Ciceu-Corabia, comuna Ciceu-Mihăieşti, judeţul Bistriţa-Năsăud

3,0

74

Refacere Biserica ortodoxă Albeştii Bistriţei, comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud

80,0

75

Refacere Biserica ortodoxă Mititei, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud

1,5

76

Refacere Biserica reformată Nuşeni, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa-Năsăud

10,0

77

Refacere Biserica adventistă de ziua a şaptea Nuşeni, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa-Năsăud

15,0

78

Refacere clădiri din incinta Mănăstirii Sf. Ilie Nuşeni, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa-Năsăud

22,0

79

Refacere Biserica ortodoxă Crainimăt, comuna Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud

40,0

80

Refacere Biserica ortodoxă Borleasa, comuna Târlişua, judeţul Bistriţa-Năsăud

20,0

81

Refacere acoperiş pe 120 mp la Biserica greco-catolică, comuna Ramna, judeţul Caraş-Severin

4,0

82

Refacere crucea de pe turla Bisericii Sacu şi cupolă distrusă pe 2 mp (proprietar Parohia ortodoxă Sacu), comuna Sacu, judeţul Caraş-Severin

10,0

83

Refacerea acoperişului din şindrilă bituminoasă a Bisericii ortodoxe, satul Hărău, comuna Hărău, judeţul Hunedoara

1,6

84

Refacerea acoperişului din tablă al Bisericii reformate, satul Hărău, comuna Hărău, judeţul Hunedoara

1,5

85

Refacerea acoperişului din şindrilă de lemn al Bisericii ortodoxe, satul Chimindia, comuna Hărău, judeţul Hunedoara

4,0

86

Refacerea acoperişului din ţiglă al Bisericii ortodoxe, satul Prăvăleni, comuna Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara

0,1

87

Refacerea acoperişului din ţiglă al Bisericii ortodoxe, satul Basarabasa, comuna Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara

0,1

88

Refacerea acoperişului din ţiglă al Bisericii ortodoxe, satul Brotuna, comuna Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara

0,3

 

Total

4.458,9

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, semnate la Chişinău la 6 aprilie şi 9 august 2017 şi la Bucureşti la 20 iunie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (4) şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 91/2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, semnate la Chişinău la 6 aprilie şi 9 august 2017 şi la Bucureşti la 20 iunie 2017, privind notificarea şi confirmarea îndeplinirii condiţiei necesare eliberării celei de-a treia tranşe şi stabilirea datei de tragere a acestei tranşe în data de 25 septembrie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, ratificat prin Legea nr. 91/2016.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 septembrie 2017.

Nr. 674.

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2005, mun. Chişinău. 7 Cosmonauţilor str.,

www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

 

No. 13/1-14/92

06.04.2017

 

Domnului Viorel Ştefan,

ministrul finanţelor publice din România

 

Stimate Domnule Ministru,

În contextul intenţiei Guvernului Republicii Moldova de a solicita cea de-a treia tranşă din împrumutul acordat de către Guvernul României, cu referire la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori între Prim-ministrul României şi Prim-ministrul Republicii Moldova, din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016 (în continuare, „Acord”), solicităm respectuos modificarea anexei 1 (Calendar de efectuare a tranşelor din finanţarea rambursabilă), fără modificarea sumei aferente a tranşei menţionate, după cum urmează:

- Tranşa 3 (40 000 000,00 euro) 25.09.2017

Apreciem sprijinul dumneavoastră în procesul de consolidare a stabilităţii Republicii Moldova şi sperăm că eforturile noastre bilaterale vor contribui la consolidarea cooperării economice şi financiare între ţările noastre.

 

Cu deosebită consideraţiune,

Ministru,

Octavian Armaşu

            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet ministru

Nr. 567.238/20 iunie 2017

 

Str. Apolodor nr. 17

sector 5, Bucureşti

Tel.:+021 319 9749

Fax: +021 312 16 30

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

 

Domnului Octavian Armaşu,

ministrul finanţelor

 

Ref.: Modificarea Calendarului de eliberare a tranşei nr. 3 în cadrul Acordului privind asistenţă financiară rambursabilă Intre România şi Republica Moldova În sumă de până la 150 milioane de euro

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră nr. 13/1-14/92 din 6.04.2017 prin care solicitaţi modificarea anexei nr. 1 (Calendarul de efectuare a tranşelor din finanţarea rambursabilă) din cadrul Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016, privind data de eliberare a tranşei nr. 3, fără modificarea sumei aferente, vă comunicăm acordul nostru cu privire la eliberarea în data de 25.09.2017 a sumei de 40.000.000 euro aferente tranşei nr. 3, în condiţiile în care va fi respectată condiţionalitatea aferentă eliberării tranşei în conformitate cu prevederile Acordului (art. 3.2), respectiv efectivitatea facilităţilor de finanţare acordate de FMI pe o perioadă de 3 ani prin două instrumente de creditare (Mecanismul de finanţare extinsă - EFF şi Mecanismul extins de creditare - ECF), în valoare totală de 178,7 mii. USD.

În acest context vă informăm că, în conformitate cu Legea nr. 91/2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, schimburile de scrisori purtate între România şi Republica Moldova pentru stabilirea celei de-a treia trageri, cât şi pentru notificarea şi confirmarea îndeplinirii măsurilor agreate între părţi vor fi aprobate printr-o hotărâre a Guvernului. După publicarea hotărârii Guvernului, Ministerul Finanţelor Publice va putea iniţia demersurile la nivel tehnic de eliberare a tranşei nr. 3, în valoare de 40.000.000 euro, în data de 25.09.2017.

 

Asigurându-vă de întreaga noastră disponibilitate, vă rugăm să primiţi, domnule ministru, expresia Înaltei noastre consideraţii,

 

Viorel Ştefan,

ministrul finanţelor publice

            MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

 

9.08.17 nr. 02/8852

 

Ministerul Finanţelor Publice,

România

 

Subiect: Acordul de finanţare rambursabilă încheiat între România (în calitate de Împrumutător) şi Republica Moldova (în calitate de Împrumutat) pentru o sumă maximă de 150.000.000 euro

 

Stimaţi domni,

În calitatea mea de ministru al justiţiei din Republica Moldova fac referire la Acordul de finanţare rambursabilă mai sus menţionat şi la anexele acestuia ce constituie parte integrantă a lui (denumite împreună în continuare „Acordul”), încheiat între România (denumită în continuare „împrumutător) şi Republica Moldova (denumită în continuare „împrumutat”) la data de 7 octombrie 2015.

Garantez că am toată competenţa necesară pentru a emite această opinie legală în legătură cu Acordul în numele împrumutatului.

Am examinat originalul Acordului. Am studiat, de asemenea, prevederile relevante din legile naţionale şi internaţionale aplicabile împrumutatului, mandatul semnatarului şi alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat şi alte investigaţii şi am analizat aspectele juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia legală exprimata prin prezenta.

Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în această opinie legală vor avea semnificaţia stabilită în Acord.

Condiţionat de cele de mai sus, opinia mea legală este că:

1. Conform legislaţiei, ministrul finanţelor este autorizat să contracteze obligaţii de natura datoriei de stat.

2. În temeiul celor menţionate mai sus şi luând în considerare prevederile legale Ministerul Finanţelor, în numele Republicii Moldova, a negociat şi încheiat Acordul cu România (în calitate de împrumutător) pentru o sumă maximă de 150.000.000 euro.

3. Conform prevederilor Acordului. Împrumutatul este angajat în mod valabil şi irevocabil să îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin prin acesta.

4. În mod special, semnarea, ratificarea şi derularea de către împrumutat a Acordului: (i) au fost autorizate în mod corespunzător prin toate consimţămintele, autorizaţiile şi aprobările necesare; şi (ii) nu au încălcat şi nu vor încălca nicio prevedere sau decizie aplicabilă a niciunei autorităţi competente.

5. Prin urmare, nimic din acest Acord nu contravine sau nu limitează drepturile împrumutatului de a efectua plăţi punctuale şi efective în valoare egală cu orice sumă datorată pentru principal, dobândă, dobânzi penalizatoare sau alte sume datorate conform Acordului.

6. Acordul este întocmit în forma juridică corectă, în conformitate cu legile Republicii Moldova, având efecte juridice obligatorii împotriva împrumutatului şi agentului său. Aplicarea dispoziţiilor Acordului nu contravine prevederilor obligatorii din legea Republicii Moldova, tratatelor internaţionale sau principiilor generale acceptate de drept internaţional pe care împrumutatul este obligat sa le respecte.

7. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea şi aplicabilitatea Acordului nu este necesară depunerea, înregistrarea sau evidenţierea sa la nicio instanţă sau autoritate din Republica Moldova.

8. Niciun fel de impozite, taxe, sau tarife impuse de Republica Moldova sau de orice autoritate fiscală a acesteia nu sunt datorate în legătură cu semnarea şi executarea Acordului şi nici în legătură cu vreo plată sau transfer de principal, dobândă, dobânzi penalizatoare ori alte sume datorate conform Acordului.

9. Nu sunt necesare autorizaţii de control al schimbului valutar şi nu vor fi plătite niciun fel de taxe sau comisioane la transferul sumelor datorate conform Acordului,

10. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv şi irevocabil jurisdicţia exclusivă a Curţii Internaţionale de Justiţie în ceea ce priveşte Acordul şi orice decizie a acestei instanţe va fi definitivă şi aplicabilă în Republica Moldova.

11. Nici împrumutatul şi niciuna dintre proprietăţile sale nu sunt imune, pe motive de suveranitate sau pe alte motive, faţă de jurisdicţia, confiscarea - înainte sau după judecare - ori executarea în legătură cu orice acţiune sau procedură ce ţine de Acord, cu excepţia acelor active ce aparţin proprietăţii publice a împrumutatului.

12. Confirm existenţa şi efectivitatea facilităţii de finanţare încheiate de Republica Moldova cu FMI, conform legislaţiei Republicii Moldova.

13. Ratificarea Acordului de finanţare rambursabilă s-a făcut prin Legea nr. 184 din 29 octombrie 2015.

14. Suma împrumutului, precizată în art. 1 din Acord, va fi primită de împrumutat în tranşe, în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite în Acord.

15. În concluzie, Acordul a fost corect semnat şi toate obligaţiile împrumutatului ce decurg din acesta sunt valabile, obligatorii şi aplicabile în termenii lor, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acestea să creeze efecte.

16. Dacă între data emiterii prezentei opinii legale şi data tragerii tranşei va interveni vreun eveniment ce face ca vreuna din afirmaţiile din opinia legală să devină incorectă, voi notifica de îndată împrumutătorul şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în legătură cu aceasta.

 

Cu deosebită consideraţiune,

 

Vladimir Cebotari,

Ministru

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind desemnarea membrilor comisiei interministeriale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, cu modificările şi completările ulterioare, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 111.838/2017, precum şi propunerile formulate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 5.677/2017, Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.043/2017, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.758/R/2017 şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.228/2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. - Se desemnează membrii comisiei interministeriale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. Ionela Stoian - secretar general, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

2. Gabriel Laurenţiu Friptu - director general adjunct, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

3. Mihaela Iarca - şef serviciu, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

4. Radu Necşuliu - şef serviciu, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

5. Victor Adrian Grigorescu - director, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

6. Florentina Pencea - director, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

7. Mircea Viorel Popa - director. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

8. Măricel Floricel Dima - subsecretar de stat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

9. Daniel Velicu - director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

10. Dragoş Virgil Titea - secretar de stat, Ministerul Transporturilor;

11. Mirela Delia Cebanu Ştefănescu - şef serviciu, Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 21 septembrie 2017.

Nr. 621.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Doina Buzăianu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 46 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi Adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 1.107 din 19 septembrie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.206 din 19 septembrie 2017,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 98 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept, la data de 26 septembrie 2016, a raportului de serviciu al doamnei Doina Buzăianu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 21 septembrie 2017.

Nr. 622.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.