MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 758/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 758         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 septembrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 419 din 15 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (2) şi alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Decizia nr. 427 din 15 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (4) şi art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

928/311. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 

1.080. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

 

1.292. - Ordin al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1.1 „Lista funcţiilor de conducere şi control care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanţă” la anexa nr. 1 „Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate române

 

1.352. - Ordin al ministrului transporturilor privind organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor

 

5.918. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

16. - Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2017

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 419

din 15 Iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (2) şi alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin, (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, excepţie ridicată de Teodorina Alexandru în Dosarul nr. 6.655/99/2015 al Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 425D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă faptul că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a depus concluzii scrise prin care solicită admiterea acesteia.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta menţionează jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, respectiv deciziile nr. 652 din 28 iunie 2007 şi nr. 473 din 16 iunie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 30 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.655/99/2015, Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 284 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, excepţie ridicată de Teodorina Alexandru, într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei formulate împotriva unei decizii de pensionare.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia arată, în esenţă, că prevederile legale sunt neconstituţionale, deoarece discriminează cadrele didactice, care sunt obligate să muncească şi după vârsta legală de pensionare, chiar dacă nu doresc acest lucru, până la finalul anului şcolar respectiv, în timp ce în orice alt domeniu de activitate drepturile de pensie se pot obţine imediat după împlinirea vârstei de pensionare. Se mai arată că exista o discriminare şi între personalul care lucrează în învăţământul preuniversitar. Astfel, personalul didactic de conducere se poate pensiona, pentru motive temeinice şi în anumite condiţii, şi în timpul anului şcolar, iar personalul didactic auxiliar şi cel nedidactic nu este obligat la aceleaşi restricţii.

7. Această situaţie generează numeroase probleme practice, întrucât cererile de pensionare se depun la 1 septembrie în fiecare an (data îndeplinirii condiţiilor de pensionare), dar admiterea lor de către casa de pensii se face în următoarele 30-45 de zile, ceea ce conduce la o nouă prelungire a activităţii sau la menţinerea a două persoane pe acelaşi post, în acest interval.

8. Se susţine, de asemenea, că, prin întârzierea momentului pensionării efective până la sfârşitul anului şcolar, cadrul didactic este practic forţat să muncească împotriva voinţei sale. De altfel, legiuitorul nu a precizat niciodată care arii situaţia extraordinară ce ar determina obligarea, în masă, a unui întreg sector de personal la prestarea activităţii după împlinirea vârstei de pensionare, în condiţiile în care aceste situaţii nu sunt extraordinare, ci previzibile, la fel cum sunt şi alte categorii de întreruperi ale contractelor de muncă (concedii de maternitate, concedii medicale, detaşări etc.), iar singura raţiune pare a fi una de ordin pur organizatoric, dar cu grave efecte asupra drepturilor celor afectaţi.

9. Cu privire la dispoziţiile art. 47 din Constituţie, vizând nivelul de trai, autoarea excepţiei apreciază că dreptul său la pensie, dar şi al întregului personal didactic de predare aflat în situaţie similară, este încălcat, statul român realizând o economie pecuniară prin neplata pensiei autoarei excepţiei, alături de salariul persoanei ce ocupă postul din învăţământul preuniversitar.

10 Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Se arată că dreptul la pensie este un drept social economic fundamental, ce conţine atât aspecte civile de drept privat, dar şi aspecte de drept public. Derogarea printr-o normă specială, respectiv art. 284 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, de la normele legislaţiei în materia pensiilor trebuie să respecte, deopotrivă, interesele publice, ale stabilităţii şi continuităţii în sistemul de învăţământ, precum şi interesele private ale personalului didactic ce împlineşte vârsta de pensionare în timpul anului şcolar.

11. Dreptul la pensie, atât în sistemul public, cât şi în cel privat, derivă din convenţia de prestaţii sociale ce ia în considerare faptul că o persoană ce a împlinit o anumită vârstă (stabilită de legiuitor şi în raport cu specificul profesiei ori a condiţiilor de muncă) este considerată a nu mai fi aptă de muncă, dar şi faptul că o persoană ajunsă la vârsta respectivă are dreptul la a primi prestaţia socială cuvenită (pensia) fără a mai presta munca.

12. Vârsta standard de pensionare este una generală, pentru toţi cetăţenii, şi derogarea prevăzută la art. 284 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 apare ca introducând un element aleatoriu şi variabil în stabilirea vârstei de pensionare a cadrelor didactice.

13. Prin aplicarea normei criticate, fără trecerea prin filtrul constituţional, se ajunge la introducerea pe cale normativă a unor diferenţe între situaţia cadrelor didactice care împlinesc vârsta standard de pensionare în perioada anului şcolar (acestea trebuie să aştepte finalul anului şcolar în curs) şi cele care împlinesc această vârstă pe perioada vacanţei de vară, care sunt pensionabile imediat.

14. Pentru aceste motive, instanţa apreciază că dispoziţiile art. 284 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează că instituie o obligaţie (şi nu un drept de opţiune) pentru cadrele didactice de a presta activitate şi după împlinirea vârstei de pensionare intervenite în timpul anului şcolar.

15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

16. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Acesta arată că reclamanta nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, fiind mai degrabă nemulţumită de soluţia legislativă în materia pensionării personalului didactic. Asemenea critici privesc, pe de o parte, modul de interpretare şi aplicare a acestor dispoziţii legale, iar, pe de altă parte, soluţia legislativă prin prisma a ceea ce nu cuprinde, insă, completarea dispoziţiilor legale ţine de competenţa exclusivă a legiuitorului, iar interpretarea conţinutului unor norme juridice, ca fază indispensabilă procesului de aplicare a legii, aparţine instanţelor judecătoreşti.

17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este formulat în dispozitivul încheierii de sesizare a Curţii Constituţionale, îl constituie dispoziţiile art. 284 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate reiese faptul că, în realitate, obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 284 alin. (2) şi (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011. Dispoziţiile legale criticate punctual au următorul cuprins:

- Art. 284 alin. (2): „Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat parţial, la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani.

- Art. 284 alin. (21): „Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul personalului didactic care se pensionează în condiţiile alin. (2), contractul individual de muncă încetează de drept la data comunicăm deciziei de admitere a cererii de pensionare. m

20. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în faţa legii, art. 42 privind interzicerea muncii forţate şi în art. 47 privind nivelul de trai.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, instanţa de contencios constituţional constată că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale atacate prin prisma unor critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 473 din 16 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 11 august 2015, cu privire la soluţia legislativă criticată, Curtea a reţinut că tratamentul juridic diferenţiat în materia pensionării cadrelor didactice este instituit de legiuitor în considerarea situaţiei diferite în care se află personalul didactic faţă de alte categorii de persoane îndreptăţite la pensia pentru limită de vârstă. Este evident că încetarea activităţii unui cadru didactic în timpul anului şcolar sau universitar ar provoca, contrar interesului general, perturbări în buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. În continuare, faţă de jurisprudenţa sa constantă în care a statuat că instituirea unui tratament juridic diferenţiat pentru persoanele care se află, în mod obiectiv, în situaţii diferite nu reprezintă un privilegiu sau o discriminare contrară principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, Curtea a constatat că textul de lege criticat nu încalcă principiul egalităţii în drepturi. De asemenea, având în vedere aceleaşi raţiuni ale textului de lege criticat, ce ţin de necesitatea ocrotirii unui interes general, Curtea a constatat că acesta „este în deplin acord atât cu limitele constituţionale impuse legiuitorului cu privire la posibilitatea restrângerii exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, cât şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în care s-a statuat că o astfel de restrângere trebuie să urmărească un scop legitim şi să existe un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit, fără ca prin aceasta să se aducă atingere însăşi substanţei dreptului.

22. Tot astfel, Curtea a reţinut că aceleaşi dispoziţii legale nu impun munca forţată, ci stabilesc una dintre condiţiile speciale de înscriere la pensie a unei categorii de titulari ai dreptului la pensie aflate într-o situaţie specială, respectiv înscrierea la pensie a cadrelor didactice numai la terminarea anului şcolar. Stabilirea unor condiţii sau criterii speciale pentru acordarea drepturilor de asigurări sociale, în considerarea situaţiei deosebite în care se află anumite categorii de beneficiari, fără a aduce atingere dreptului însuşi, intră în competenţa exclusivă a legiuitorului, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie.

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Teodorina Alexandru în Dosarul nr. 6.655/99/2015 al Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă şi constată că prevederile art. 284 alin. (2) şi (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 427

din 15 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (4) şi art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (4) şi ale art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, excepţie ridicată din oficiu de Judecătoria Galaţi - Secţia civilă în Dosarul nr. 18.051/233/2015 şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.507D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă, pentru Banca Comercială Română din Bucureşti, domnul avocat Valeriu Stoica, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Băncii Comerciale Române din Bucureşti, care solicită respingerea, în principal, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate şi, în subsidiar, ca neîntemeiată. Acesta arată că atributul de a unifica o eventuală practică judiciară divergentă revine, potrivit Constituţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi nu Curţii Constituţionale. În ceea ce priveşte critica referitoare la pretinsa încălcare a art. 16 din Constituţie se arată că aceasta este neîntemeiată, întrucât acţiunea în nulitate de drept comun rămâne la îndemâna părţii interesate.

4. În continuare, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că respectivele critici formulate de instanţă din oficiu reprezintă probleme de interpretare şi aplicare a legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 9 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 18.051/233/2015, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (4) şi ale art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, excepţie ridicată din oficiu într-o cauză având ca obiect constatarea existenţei unor clauze abuzive.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, instanţa judecătorească arată, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale în măsura în care ar fi excluse de la analiza caracterului abuziv clauzele unui contract de credit care la data sesizării instanţei era încetat prin plata creditului (anticipată sau la termen) sau prin alte modalităţi prevăzute de lege (dare în plată, executare silită) sau a încetat în timpul judecăţii, prin aceleaşi mijloace (plată anticipată, plată la termen, dare în plată, executare silită, refinanţare sau alte modalităţi).

7. Instanţa de fond a mai reţinut că la nivelul instanţelor din judeţul Galaţi există o practică neunitară în sensul că, în speţe similare, Judecătoria Galaţi a admis acţiuni referitoare la clauze abuzive inserate în contracte de credit care erau încetate la data sesizării instanţei, iar sentinţele au fost desfiinţate în căile de atac, în sensul că acţiunile au fost respinse ca nefondate sau ca lipsite de obiect. Instanţa a mai precizat că, deşi unificarea practicii judiciare nu constituie un atribut al Curţii Constituţionale, ci al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, totuşi, constată că finele de neprimire al acţiunilor reclamanţilor nu a constat În faptul că dispoziţiile contractuale nu ar fi avut caracter abuziv, ci în faptul că acele contracte de credit erau încetate la momentul sesizării instanţei.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este, în principal, inadmisibilă şi, în subsidiar, neîntemeiată.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, concluziile reprezentantului părţii prezente şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 12 alin. (4) şi ale art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea f, nr. 543 din 3 august 2012, care au următoarea formulare:

- Art. 12 alin. (4): „Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere dreptului consumatorului căruia i se opune un contract de adeziune ce conţine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acţiune ori pe cale de excepţie, în condiţiile legii.”;

- Art. 14: „Consumatorii prejudiciaţi prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.”

13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în faţa legii şi în art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulată, Curtea constată că, în realitate, criticile* autoarei excepţiei de neconstituţionalitate vizează chestiuni care ţin de interpretarea şi aplicarea legii, ce sunt de competenţa instanţelor de judecată. Faţă de cele prezentate, având în vedere că, potrivit jurisprudenţei sale constante, spre exemplu, Decizia nr. 357 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 9 iunie 2011, Curtea a statuat că interpretarea şi aplicarea normelor legale la speţa dedusă judecăţii sunt atributul instanţelor de judecată şi nu intră în competenţa sa de soluţionare, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată”, iar nu cu privire la modul de aplicare a legii, excepţia va fi respinsă ca inadmisibilă.

15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (4) şi ale art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, excepţie ridicată din oficiu de Judecătoria Galaţi - Secţia civilă în Dosarul nr. 18.051/233/2015.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 928 din 10 august 2017

Nr. 311 din 11 septembrie 2017

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB7.910 din 9.08.2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 169.015 din 25 iulie 2017. Înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 39.920 din 27 iulie 2017,

ţinând cont de prevederile art. 6 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun,

având în vedere prevederile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Florian-Dorel Bodog

Petre Daea

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.904 din 7.09.2017 al Serviciului medicină de urgenţă,

având în vedere:

- art. 100 alin. (5) şi (6) şi art. 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Adresa Spitalului Clinic de Nefrologie „Carol Davila” Bucureşti nr. 771 din 27.01.2016, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 5.695 din 28.01.2016, şi Avizul colectivului de lucru al AP-ATI nr. 47.074 din 20.07.2016;

- Adresa Spitalului Clinic Colţea Bucureşti nr. 3.063 din 10.02.2016, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. CM 34.160 din 20.05.2016, şi Avizul colectivului de lucru al AP-ATI nr. 47.091 din 20.07.2016;

- Adresa Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani nr. 10.620 din 29.06.2016, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 43.917 din 5,07,2016, şi Avizul colectivului de lucru al AP-ATI nr. 47,094 din 20.07.2016;

- Adresa Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş nr. 1.159 din 24.02.2016, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 12.888 din 25.02.2016, şi Avizul colectivului de lucru al AP-ATI nr. 47.088 din 20.07,2016;

- Adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova nr. 355 din 12.01.2017, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. FB 192 din 16.01.2017, şi Avizul colectivului de lucru al AP-ATI nr. 20.523 din 4.04.2017;

- Adresa Spitalului Municipal Caracal nr. 6.592 din 7.04.2017, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 21.840 din 11.04.2017, şi Avizul colectivului de lucru al AP-ATI nr. 20.523 din 4.04.2017,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 şi 245 bis din 9 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 24 litera a), după punctul 100 se introduc cinci noi puncte, punctele 101-105, cu următorul cuprins:

„101. Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila» Bucureşti;

102. Spitalul Clinic Colţea Bucureşti;

103. Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani Iaşi;

104, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Victor Babeş» Craiova;

105. Spitalului Municipal Caracal.”

2. La articolul 24 litera b), după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 24, cu următorul cuprins:

„24. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şt îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 18 septembrie 2017.

Nr. 1.080.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1.1 „Lista funcţiilor de conducere şi control care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanţă” la anexa nr. 1 „Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate române

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 8 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1.1 „Lista funcţiilor de conducere şi control care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanţă” la anexa nr. 1 „Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1 697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 şi 824 bis din 7 decembrie 2012, cu modificările ş completările ulterioare, se completează astfel:

- După punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins:

„11. Funcţiile din cadrul Autorităţii de Reformă Feroviară - ARF care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunile «Valabilă la tren IC» şi «Valabilă la VD - single» sunt următoarele:

- preşedinte ARF;

- alte funcţii pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei transport feroviar şi Direcţiei economice din cadrul Ministerului Transporturilor, aprobată de ministrul transporturilor.

12. Funcţiile din cadrul Autorităţii de Reformă Feroviară - ARF care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunile «Valabilă la tren IC» şi «Valabilă la VD»sunt următoarele:

- director general;

- director;

- şef serviciu;

- şef birou;

- auditor;

- expert;

- consilier;

- consilier juridic;

- alte funcţii pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei transport feroviar şi Direcţiei economice din cadrul Ministerului Transporturilor, aprobată de ministrul transporturilor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 1.292.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale Hotărârii Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA, ale Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi cele ale Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 548/2008, precum şi ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare centru operativ, este organizat şi funcţionează în cadrul Serviciului situaţii de urgenţă, sub formă de compartiment, cu activitate permanentă, în ture, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Centrul operativ îşi desfăşoară activitatea în spaţiul special destinat acestui scop din cadrul Ministerului Transporturilor.

Art. 2. - Centrul operativ asigură managementul informaţiilor privind riscurile pentru care Ministerul Transporturilor este autoritate responsabilă cu rol principal şi secundar, precum şi al celor referitoare la alte riscuri pentru care ministerul asigură funcţiile de sprijin conform anexei nr. 2 şi transmiterea acestora cu operativitate către decidenţi şi conducerea Ministerului Transporturilor.

Art. 3. - (1) în vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă, unităţile prevăzute în anexa nr. 3 vor comunica imediat centrului operativ toate informaţiile complete privind producerea şi evoluţia evenimentelor prevăzute la art. 2, precum şi măsurile aplicate.

(2) Acestea vor executa activităţile prevăzute în regulamentele pentru gestionarea riscurilor repartizate Ministerului Transporturilor, precum şi cele specific funcţiilor de sprijin repartizate, potrivit capabilităţilor asumate şi difuzate în Registrul Naţional de Capabilităţi întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau Centralizatorului cu Capabilităţile entităţilor din subordine şi sub autoritate, elaborate la nivelul ministerului.

Art. 4. - În perioada 1 octombrie anul în curs-31 martie anul următor, prin ordin al ministrului transporturilor, se constituie şi funcţionează în cadrul Centrului operativ Comandamentul central de iarnă, structură operaţională cu activitate temporară destinată realizării managementului integrat al situaţiilor de urgenţă pe timp de iarnă. Comandamentul central de iarnă îşi desfăşoară activitatea în incinta dispeceratului Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Art. 5. - Dotările centrului operativ, prevăzute în anexa nr. 3, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor şi poate fi completat şi din fonduri externe, în funcţie de necesităţi.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Pentru asigurarea activităţilor specifice care trebuie îndeplinite în cadrul gestionării riscurilor repartizate şi asigurării funcţiilor de sprijin privind situaţiile de urgenţă prevăzute în anexa nr. 2, centrul operativ şi unităţile prevăzute în anexa nr. 3- pct. I vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.611/2014 privind organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ninel Cercel,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 1.352.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în vederea restabilirii stării de normalitate reprezintă o activitate de interes naţional, având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice care pot fi cauzate de calamităţi naturale, accidente majore şi/sau de alte evenimente care afectează infrastructura de transport.

Art. 2. - (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare centru operativ.

(2) Centrul operativ şi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare comitetul ministerial, din cadrul Ministerului Transporturilor sunt parte integrantă a Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă.

Art. 3. - Organizarea, atribuţiile, modul de funcţionare şi dotările centrului operativ sunt în conformitate cu prevederile legale privind managementul situaţiilor de urgenţă.

 

CAPITOLUL II

Structuri organizatorice şi funcţionare

 

Art. 4. - În cadrul Serviciului situaţii de urgenţă funcţionează ca structură organizatorică Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Transporturilor.

Art. 5. - Serviciul situaţii de urgenţă este condus de şeful de serviciu.

Art. 6. - Serviciul situaţii de urgenţă este coordonat de ministrul transporturilor sau de un demnitar (secretar de stat sau subsecretar de stat) din cadrul Ministerului Transporturilor, care este şeful centrului operativ pe perioada de manifestare a situaţiilor de urgenţă, numit prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 7. - În perioada 1 octombrie anul curent până la 31 martie anul următor, pentru desfăşurarea normală a activităţii de transport în scopul de a se interveni operativ în cazurile de blocare a circulaţiei şi de a asigura o informare corectă asupra stării infrastructurii de transport pe timp de iarnă, prin ordin al ministrului transporturilor, se constituie şi funcţionează în cadrul centrului operativ Comandamentul central de iarnă, structură operaţională cu activitate temporară destinată realizării managementului integrat al situaţiilor de urgenţă pe timp de iarnă.

Art. 8. - Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură şi menţinerea permanentă a fluxului informaţional.

 

CAPITOLUL III

Atribuţii

 

Art. 9. - Centrul operativ are următoarele atribuţii:

a) primeşte şi monitorizează informaţiile cu privire la evenimentele care reprezintă situaţii de urgenţă sau care sunt potenţial generatoare de situaţii de urgenţă în domeniul transporturilor, precum şi alte evenimente şi informează operativ conducerea Ministerului Transporturilor;

b) asigură legătura permanentă cu comandamentele operative şi/sau cu celulele de criză de la unităţile din subordine sau de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin intermediul dispeceratelor specializate sau prin intermediul reprezentanţilor desemnaţi ai acestora;

c) aplică regulamentele şi procedurile privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice;

d) primeşte, centralizează şi transmite operativ la Centrul de comandă al Guvernului şi Centrul operaţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă specifice;

e) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor primite în cadrul centrului operativ, prin menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele specializate proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;

f) centralizează solicitările primite cu scopul de a asigura resursele necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin privind situaţiile de urgenţă;

g) asigură convocarea comitetului ministerial şi transmiterea ordinii de zi a şedinţelor;

h) solicită şi primeşte materialele de la direcţiile generale, direcţiile şi serviciile din Ministerul Transporturilor, de la unităţile din subordine sau de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum şi de la instituţiile cu atribuţii în domeniu, conform ordinii de zi, în vederea pregătirii documentelor pentru şedinţele comitetului ministerial, şi le prezintă preşedintelui şi membrilor acestuia;

i) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare şi, după caz, le diseminează către structurile interesate;

j) difuzează către componentele Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă, la autorităţile şi entităţile interesate documentele emise de comitetul ministerial privind activitatea preventivă şi de intervenţie (cu avizul preşedintelui comitetului ministerial sau al înlocuitorului legal al acestuia);

k) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;

l) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetului ministerial;

m) gestionează documentele comitetului ministerial şi documentele referitoare la situaţiile de urgenţă specifice;

n) este punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

o) îndeplineşte atribuţiile specifice din domeniul protecţiei civile;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă;

q) coordonează activitatea Comandamentului central de iarnă;

r) pe timpul situaţiilor de urgenţă, după convocarea comitetului ministerial, centrul operativ va fi coordonat direct de către preşedintele comitetului ministerial.

 

CAPITOLUL IV

Raportarea evenimentelor

 

Art. 10. - Raportarea tuturor evenimentelor către centrul operativ se face, conform procedurilor, din momentul producerii acestora, pe toată durata lor şi ori de câte ori există evoluţii ale acestora sau atunci când sunt luate decizii majore de către entităţile implicate în evenimente, până la încheierea tuturor operaţiunilor declanşate cu ocazia producerii evenimentului.

Art. 11. - Centrul operativ stabileşte canale de comunicare cu unităţile raportoare ale evenimentelor, în cazul în care acestea nu au dispecerate cu activitate permanentă.

Art. 12. - Unităţile raportoare au obligaţia desemnării unui reprezentant şi al unui supleant al acestuia, care să transmită informaţii centrului operativ cu privire la orice eveniment raportat. Desemnarea se va face imediat după aprobarea prezentului regulament.

Art. 13. - Din momentul producerii evenimentelor pe modurile de transport, relaţia şi comunicarea cu media se vor face exclusiv prin purtătorul de cuvânt sau prin biroul de presă al Ministerului Transporturilor, în baza proiectelor de comunicate de presă elaborate de către unităţile implicate.

Art. 14. - În situaţiile în care unităţile cu atribuţii în monitorizarea, coordonarea sau gestionarea unei situaţii de urgenţă raportate consideră că este necesară adoptarea unor decizii sau luarea unor măsuri care depăşesc nivelul lor de competenţă, acestea transmit imediat centrului operativ propunerea fundamentată pentru convocarea comitetului ministerial.

 

CAPITOLUL V

Dotarea

 

Art. 15. - (1) Activităţile centrului operativ se desfăşoară la sediul ministerului (parter, intrarea principală), în spaţii special destinate, amenajate şi echipate prin grija Ministerului Transporturilor.

(2) în imposibilitatea utilizării sediului propriu, conducerea acţiunilor centrului operativ se realizează din punctul de comandă amenajat la subsolul clădirii „Palat C.F.R.” sau din altă locaţie amenajată corespunzător, prevăzută în planul de evacuare în situaţii de urgenţă al Ministerului Transporturilor.

(3) Echipamentele de comunicaţii şi de informatică fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă şi se asigură potrivit legii.

(4) Dotările prevăzute pentru spaţiile de lucru ale centrului operativ şi mijloacele de transport pentru personalul propriu se asigură de către Ministerul Transporturilor, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Personalul care asigură funcţionarea permanentă a centrului operativ va beneficia de cursuri de pregătire şi perfecţionare specifică situaţiilor de urgenţă conform prevederilor legale.

Art. 17. - Finanţarea cheltuielilor materiale, de servicii şi a cheltuielilor de capital ale centrului operativ, precum şi ale comitetului ministerial se asigură de la bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor, alocat cu această destinaţie, precum şi din alte surse interne şi externe, constituite potrivit legii.

Art. 18. - În situaţii de urgenţă sau potenţial generatoare de situaţii de urgenţă se suplimentează tura în centrul operativ cu o persoană din cadrul Serviciului situaţii de urgenţă.

Art. 19. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Serviciul situaţii de urgenţă va elabora structura-cadru a procedurii de raportare a situaţiilor de urgenţă de către entităţile din anexa nr. 3 la ordin către centrul operativ.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

activităţilor specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin repartizate conform Hotărârii Guvernului nr. 557/2016, de către Ministerul Transporturilor şi entităţile din subordine/sub autoritate

 

1. Înştiinţare, avertizare şi alarmare

Reprezintă totalitatea activităţilor de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice, de informare, înştiinţare şi alarmare a autorităţilor publice centrale şi/sau locale, precum şi a populaţiei, privind posibilitatea producerii unor situaţii de urgenţă.

Rol secundar

- asigurarea monitorizării pericolelor şi riscurilor specifice de către toate autorităţile responsabile;

- asigurarea transmiterii avertizărilor de furtună şi a avizelor de navigaţie pentru zona maritimă de responsabilitate a României: Ministerul Transporturilor prin Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV” - S.A. şi Autoritatea Navală Română prin Serviciul VTMIS (Vessel Traffic Management and Information Services - maritime navigation/Servicii de informaţii şi gestionarea traficului - navigaţie maritimă).

2. Recunoaştere şi cercetare

Reprezintă totalitatea activităţilor întreprinse atât de structurile de intervenţie aflate în serviciu, în vederea identificării şi evaluării consecinţelor unei situaţii de urgenţă, cât şi de structurile specializate ale autorităţilor responsabile pentru cercetarea zonelor afectate de o situaţie de urgenţă.

Rol principal

- recunoaştere, evaluare şi cercetarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă produse pe apele interioare, mare, inclusiv căutarea şi salvarea de vieţi omeneşti pe mare (SAR): Ministerul Transporturilor prin autorităţile şi agenţiile din subordine/sub autoritate, conform domeniului de competenţă.

3. Comunicaţii şi informatică

Reprezintă pachetul de măsuri şi acţiuni necesar asigurării, planificării, coordonării necesarului de comunicaţii pentru elementele de răspuns în situaţii de urgenţă de la nivel local, judeţean şi/sau naţional, inclusiv gestionarea informaţiilor din domeniu.

Rol secundar

- asigurarea funcţionării reţelelor de comunicaţii şi informatică din competenţă în vederea monitorizării pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi pentru realizarea fluxurilor informaţionale de către toate autorităţile responsabile prin centrele operative/operaţionale, centrele de conducere şi coordonare a intervenţiilor, dispeceratele/punctele de comandă, cu respectarea regimului informaţiilor clasificate.

4. Căutare-salvare

Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate în scopul salvării persoanelor şi a animalelor înainte, pe timpul şi imediat după producerea unei situaţii de urgenţă, inclusiv gestionarea informaţiilor din domeniu.

Rol principal

- căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare (SAR): Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Navală Română (ANR) si Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM;

- căutare aeronave civile: Ministerul Transporturilor prin Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA).

Rol secundar

- căutare-salvare a persoanelor în zone greu accesibile: serviciile specializate SALVAMONT, METROREX şi alte servicii de profil, serviciile publice constituite în baza Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată.

5. Descarcerare, deblocare căi de acces

Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de structurile de intervenţie pentru deblocarea căilor de acces şi descarcerarea persoanelor aflate în medii ostile vieţii.

Rol secundar

- planificarea, asigurarea capacităţilor operaţionale necesare deblocării căilor de acces în zona afectată de o situaţie de urgenţă, în scopul salvării de vieţi omeneşti şi facilitării accesului structurilor de urgenţă la locul evenimentului: toate autorităţile responsabile, agenţii guvernamentale şi neguvemamentale şi operatori economici.

6. Protecţia populaţiei (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă şi hrană, alte măsuri de protecţie)

Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate pentru scoaterea temporară sau definitivă a persoanelor, animalelor şi bunurilor din zonele de risc şi asigurarea condiţiilor minime de subzistenţă, inclusiv activităţile de gestionare a datelor şi informaţiilor privind desfăşurarea acestor acţiuni, precum şi cele de asigurare a populaţiei şi animalelor cu apă şi hrană.

Evacuare - rol principal

- fundamentarea deciziei privind evacuarea populaţiei: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor şi alte instituţii care au competenţa fundamentării deciziei privind evacuarea populaţiei.

7. Asistenţă medicală de urgenţă (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală, asistenţă medicală de urgenţă în unităţile de primire urgenţe şi compartimentele de primire urgenţe)

Reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care vizează intervenţia structurilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă la locul producerii situaţiei de urgenţă.

Rol secundar

- acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Ministerul Sănătăţii prin personalul medical stabilit, serviciile publice de ambulanţă, alte ministere şi organe centrale, prin unităţile spitaliceşti proprii.

8. Asistenţă medicală în faza spitalicească

Reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care vizează menţinerea în limitele normale a sănătăţii în contextul producerii unor situaţii de urgenţă sau ca urmare a manifestării epidemiilor şi pandemiilor.

Rol secundar

- acordarea asistenţei medicale: prin reţele sanitare proprii, aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii, spitale ale administraţiei publice locale.

9. Localizarea şi stingerea incendiilor

Reprezintă pachetul de măsuri şi acţiuni specifice gestionării şi coordonării misiunilor care vizează stingerea incendiilor.

Rol secundar

- sprijinul structurilor specializate în stins incendii: Ministerul Apărării Naţionale, autorităţile publice locale prin serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, operatorii economici prin serviciile private pentru situaţii de urgenţă (indiferent de domeniul de activitate), Ministerul Transporturilor prin instituţiile aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonare (pentru infrastructura feroviară, navală şi aeriană din administrare);

- localizarea şi stingerea incendiilor pe fluviul Dunărea şi pe Marea Neagră: Ministerul Transporturilor prin structurile aflate în subordonare/coordonare/sub autoritate şi operatorii economici de profil, Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

10. Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/ radioactive

Vizează coordonarea misiunilor pentru asigurarea răspunsului în situaţia producerii evenimentelor care implică substanţe chimice, biologice, radiologice, poluanţi, mijloace explozive (substanţe asignate domeniului CBRN). Prin acest tip de misiuni se asigură coordonarea forţelor şi mijloacelor specializate, potrivit competenţelor, şi managementul situaţiilor de urgenţă care implică activarea acestei funcţii de sprijin, respectiv asigurarea măsurilor şi acţiunilor subsecvente.

Rol secundar

- stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Ministerul Transporturilor prin structurile aflate în subordine/coordonare/ sub autoritate, Ministerul Sănătăţii;

- aplicarea măsurilor de limitare a dispersării substanţelor poluante sau conta minatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în zona afectată: Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, prin operatorii economici care produc substanţe ce pot produce poluări şi care au obligaţia realizării măsurilor de decontaminare, Ministerul Transporturilor prin structurile aflate în subordonare/coordonare/sub autoritate şi operatorii economici de profil;

- intervenţia operativă pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase şi decontaminarea mijloacelor şi materialelor utilizate: toate autorităţile responsabile care au în coordonare/subordonare sau sub autoritate, după caz, astfel de structuri.

11. Asigurarea transportului

Se referă la gestionarea informaţiilor, punerea la dispoziţie a resurselor şi coordonarea acţiunilor care implică asigurarea transportului, altul decât cei în folos propriu. Prin această funcţie se asigură inclusiv gestionarea informaţiilor despre infrastructura de transport rutieră, maritimă/fluvială, feroviară şi aeriană.

Rol principal

- asigurarea transportului necesar pentru realizarea evacuării populaţiei, resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii de urgenţă: Ministerul Transporturilor (prin operatori economici, regii autonome şi companii naţionale) şi autorităţile administraţiei publice locale.

Rol secundar

- elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor;

- realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: Ministerul Transporturilor, autorităţile administraţiei publice locale;

- sprijinirea autorităţilor locale pentru realizarea evacuării populaţiei, precum şi pentru transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii de urgenţă: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale;

- asigurarea transportului pentru animalele şi bunurile evacuate: Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei,

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Afacerilor Interne.

12. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi

Presupune gestionarea informaţiilor despre reţelele de utilităţi (canal, apă, energie, gaze etc.), poduri, viaducte de interes local/naţional, precum şi alocarea de forţe specializate şi coordonarea acestora pentru realizarea lucrărilor specifice.

Rol secundar

- nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă: Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne şi autorităţile administraţiei publice locale.

13. Efectuarea depoluării şi decontaminării CBRN

Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de structurile de intervenţie pentru efectuarea depoluării şi decontaminării mediului, populaţiei, clădirilor şi tehnicii de intervenţie.

Rol secundar

- depoluarea şi decontaminarea CBRN: Ministerul

Transporturilor prin structurile aflate în subordonare/coordonarea/sub autoritate, pentru infrastructura feroviară, navală şi aeriană pe care o are în administrare;

- depoluarea fluviului Dunărea în context transfrontalier: Ministerul Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române” (pentru produse şi derivate petroliere), Ministerul Transporturilor prin operatori economici, regii autonome şi companii naţionale responsabile cu navigaţia (pentru alte tipuri de poluanţi), agenţii poluatori;

- depoluarea marină la Marea Neagră: Ministerul Transporturilor prin ANR şi ARSVOM, operatori economici, regii autonome şi companii naţionale aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonare, Ministerul Mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Cercetării şi Inovării prin institutele de cercetare de specialitate;

- depoluarea sau decontaminarea CBRN, după caz, în zona costieră: Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Transporturilor prin ANR, ARSVOM şi operatorii economici de profil, Ministerul Mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin autorităţile publice judeţene şi locale;

- efectuarea depoluării: Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, prin operatorii economici de specialitate, Ministerul Transporturilor prin structurile aflate în subordonare/coordonarea/sub autoritate, pentru obiectivele aflate în administrare, Ministerul Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”, pentru obiectivele aflate în administrare;

- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor şi depoluarea, în caz de poluare marină şi costieră: Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin autorităţile publice judeţene şi locale.

14. Restabilirea stării provizorii de normalitate

Presupune asigurarea pachetului de măsuri şi acţiuni şi sprijinul tehnic de specialitate în situaţii care vizează sectoarele afectate,

 

ANEXA Nr. 3

 

I. Unităţile din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum şi alte unităţi care păstrează permanent legătura cu Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor şi au obligaţia raportării evenimentelor

 

Nr. crt.

Unitatea

1.

Autoritatea Feroviară Română - AFER

2.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A.

3.

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

4.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

5.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A.

6.

Societatea Comercială „Telecomunicaţii CFR” - S.A.

7.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară - ARF

8.

Societatea Comercială „Grup Exploatare şi întreţinere Palat C.F.R.” - S.A.

9.

Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER

10.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

11.

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

12.

Regia Autonomă „Registrul Auto Român”

13.

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

14.

Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti

15.

Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - CIAS

16.

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

17.

Compania Naţională .Aeroporturi Bucureşti” - S.A.

18.

Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A.

19.

Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A.

20.

Societatea Comercială „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM” - S.A.

21.

Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

22.

Aeroclubul României

23.

Autoritatea Navală Română

24.

Compania Naţională .Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A.

25.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa

26.

Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos”

27.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - SA.

28.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A.

29.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

30.

Agenţia Română de Salvarea a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM

31.

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A.

32.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

33.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti

34.

Spitalul General Căi Ferate Paşcani

35.

Spitalul General Căi Ferate Simeria

36.

Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea

37.

Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara

38.

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa

39.

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca

40.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

41.

Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi

42.

Spitalul Clinic Căi Ferate Braşov

43.

Spitalul Clinic Căi Ferate Galaţi

44.

Spitalul Clinic Căi Ferate Ploieşti

45.

Spitalul Clinic Căi Ferate Sibiu

46.

Spitalul Clinic Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

47.

Alte entităţi de stat sau private (administratori de aerodromuri sau alte infrastructuri de transport, operatori economici care operează pe toate modurile de transport)

 

II. Lista cuprinzând dotările principale necesare desfăşurării activităţii Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

 

Nr. crt.

Mijloace şi materiale

Nr. bucăţi

1.

Mobilier: birouri, scaune, fişet, masă de consiliu

1 set

2.

Aparat radio

1

3.

Aparat TV color

1

4.

Mijloace de comunicaţii:

 

a) telefoane fixe

5

b) telefoane mobile

6

c) fax

1

d) radiotelefoane fixe

4

e) radiotelefoane portabile

3

f) modem internet

1

g) echipament de videoconferinţă

 

5.

Mijloace informatice:

 

a) staţii de lucru

2

b) software

1

c) servere

1

6.

Hărţi ale:

 

a) României cu materializarea infrastructurii modurilor de transport şi a unor riscuri specifice gestionate de Ministerul Transporturilor

7

b) judeţelor şi municipiului Bucureşti

1

c) Europei

1

d) zonei economice exclusive a României

 

7.

Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranţă

1

8.

Mijloace individuale de protecţie, de iluminat, de prim ajutor şi de p.s.i.

2

9.

Colecţii de norme, normative şi alte acte normative specifice prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă

2 seturi

10.

Planuri, programe şi proceduri specifice privind situaţiile de urgenţă

1 set

11.

Aparatură de multiplicat documente

1

12.

Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare

2

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 20 din 30.08.2017 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii.

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NAN DO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.537/2013 privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 24 septembrie 2013, se abrogă.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 11 septembrie 2017.

Nr. 5.918.

 

anexă

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L.

NB 2003 Adresa:

Str. Vasile Pârvan nr. 14, sectorul 1, Bucureşti, Tel.: +40(21) 313.63.35 Fax: +40(21)313.23.80

E-mail: office@srac.ro: website: http://www.srac.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Domeniile de competenţă:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Sistemul de evaluare verificare a constanţei performanţei

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

.Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie aferentă)

alte utilizări specifice declarate şi/sau utilizările supuse altor cerinţe speciale, mai ales în ceea ce priveşte zgomotul, energia, izolaţia şi siguranţa în exploatare

Sistem 3

EN 14351-1:2006+A2:2016

LAB (i)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

. Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă)

orice altă utilizare în afara celor privind compartimentările antifoc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu

Sistem 3

EN 14351-1:2006+A2:2016 (Cu excepţia art. 4.11 şi 4.12)

LAS (i)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

.Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă)

orice altă utilizare în afara celor privind compartimentările antifoc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu

Sistem 3

EN 14351 -1:2006+A2:2016 (art. 4.11 şi 4.12)

LAB (c)

 

NOTE:

LAB (i): laborator de încercări, pentru determinări prin încercări.

LAB (c): laborator de încercări, pentru determinări prin calcul.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2017

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, art. 16 şi art. 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2017 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,08% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 16.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.