MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 769/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 769         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 septembrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

871. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

872. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

873. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

686. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.104. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.105. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.106. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

1.241. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Apele Vii, Bârca, Braloştiţa, Castranova, Ciupercenii Noi şi Măceşu de Sus din judeţul Dolj

 

5.062. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

85. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale

 

86. - Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 815/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Daniela-Rodica Lăpădat, judecător la Tribunalul Sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANN1S

 

Bucureşti, 27 septembrie 2017.

Nr. 871.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin, (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 822/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Corina Titiana Aldea, judecător la Tribunalul Caraş-Severin, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 septembrie 2017.

Nr. 872.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 805/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 29 septembrie 2017, domnul Emanuel Albu, judecător la înalte Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 septembrie 2017.

Nr. 873.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările

şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia» cu sediul în localitatea Şercaia, Str. Câmpului nr. 2, judeţul Braşov, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al staţiunii.

(3) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia administrează un teren aparţinând domeniului public al statului, în suprafaţă de 592,61 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.43, şi un teren din domeniul privat al statului, în suprafaţă de 0,1 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.16 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Se aprobă trecerea bunului cu nr. M.F. 116545, „Atelier brânzeturi”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

(5) Veniturile obţinute din valorificarea bunului prevăzut în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat,

Art. 3. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii bubalinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; grupa 0111 Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne; clasa 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii; clasa 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

c) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrare; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din came; clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;

d) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

e) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transportul prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

f) diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 682 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

g) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

h) diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; grupa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

i) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice neclasificate altundeva „n.c.a.”; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a,;

j) diviziunea 75 Activităţi veterinare; grupa 750 Activităţi veterinare; clasa 7500 Activităţi veterinare;

k) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

l) diviziunea 85 învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a,

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din tară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 7. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de Administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia este de 30.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta,

Art. 11. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi uri specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) actualizarea valorilor de inventar şi a descrierilor tehnice, după caz, a bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea staţiunii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, pct. 1;

b) trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele la prezenta hotărâre nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Misa

 

Bucureşti, 21 septembrie 2017.

Nr. 686.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public şi privat al statului aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia - C.U.I. 3216360

 

1. Bunurile din domeniu public al statului

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar actualizată (lei)

116499

8.27.07

Grajd bivoliţe 102 capete

902 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

9.902

116507

8.27.07

Grajd tauri reproducţie

520 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

4.630

116512

8.27.07

Grajd bivoliţe 102 capete

902 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

8.113

116515

8.28.10

Padocuri betonate

12.044 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

476

116521

8.28.10

Casă transformator

9 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

3

116529

8.28.10

Filtru sanitar

140 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

2.820

116539

8.27.07

Grajd tineret bubaline 120 de capete

594 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

3.842

116540

8.29.08

Clădire administrativă

1.025 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

3.975

116541

8.27.07

Grajd bivoliţe 102 capete

902 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2,

9.496

116550

8.05.03

Total suprafaţă

592,61 ha

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

5.001.224

121427

8.27.03

Siloz de nutreţ

Beton armat, 3 compartimente, S = 1.050 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

4.372

121428

8.28.10

Fânar

Stâlpi beton armat, acoperiş azbociment, S = 420 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

3.643

121430

8.28.10

Fânar

Stâlpi beton armat, acoperiş azbociment, S = 420 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

3.643

121431

8.28.10

Fânar

Stâlpi beton armat, acoperiş azbociment, S = 420 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

3.643

121432

8.28,10

Fânar

Stâlpi beton armat, acoperiş azbociment, S = 720 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

6.914

121433

8.28.10

Magazie cereale

Pereţi din bolţari beton, pardoseală beton, S = 288 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

1.051

121434

8.28.10

Clădire moara cu ciocane

Pereţi cărămidă, grinzi beton, pardoseală beton, S = 231 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

2.500

121435

8.28,10

Atelier reparaţii tractoare şi maşini agricole

Pereţi din bolţari, pardoseală beton, S = 289 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

6.557

121436

8.28.10

Clădire casa pompe şi rezervor apă

Pereţi cărămidă, S = 27 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

1.000

121437

8.28.10

Împrejmuire incintă zootehnică

2.364 plăci de beton, 394 stâlpi beton

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

12.386

 

 

TOTAL

 

 

5.089.470

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

Nr.

crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea \de

inventar

(lei)

Situaţia juridica

1

1

Total suprafaţă de teren - 0,1 ha

1.400

În administrare, conform Legii nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Datele de identificare ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia - C.U.I. 3216360, care trece în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării, în condiţiile legii

 

Nr.

M.F.

Cod de

clasificare

Denumire

Descriere tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de

inventar (lei)

116545

8.28.10

Atelier brânzeturi

Cărămidă, 273 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. -

1.113

 

ANEXA Nr. 3

 

Datele de identificare ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia - C.U.1.3216360, care poate fi închiriat în condiţiile legii

 

Nr.

M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

116540

8.29.08

Clădire administrativă

1.025 mp

Judeţul Braşov, comuna Şercaia, Str. Câmpului nr. 2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari

din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării preoţilor militari nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării preoţilor militari nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 septembrie 2017.

Nr. M.104.


*) Anexele nr. 1 şi 2 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 septembrie 2017.

Nr. M.105.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 septembrie 2017.

Nr. M.106.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Apele Vii, Bârca, Braloştiţa, Castranova, Ciupercenii Noi şi Măceşu de Sus din judeţul Dolj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin, (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unităţile administrativ-teritoriale Apele Vii - sectoarele cadastrale 1 şi 2, Barca - sectorul cadastral 1, Braloştiţa - sectorul cadastral 1, Castranova - sectorul cadastral 2, Ciupercenii Noi - sectorul cadastral 1 şi Măceşu de Sus - sectorul cadastral 2, din judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale din unităţile şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin. administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 15 septembrie 2017.

Nr. 1.241.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice

în unităţile de învăţământ preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic şi unităţile aflate în subordine sau în coordonare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei

metodologii.

Art. 3, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 septembrie 2017.

Nr. 5.062.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE-CAD RU

privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar

 

CAPITOLUL I

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează cadrul general al aprobării auxiliarelor didactice de către Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, în scopul utilizării acestora în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Art. 2. - (1) Pentru reglementarea utilizării la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar se defineşte termenul de „Auxiliare didactice” ca fiind materiale-suport elaborate în sprijinul profesorilor şi al elevilor, pentru implementarea adecvată şi eficientă a curriculumului naţional Această categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte/cântece, culegeri de exerciţii/probleme, culegeri de teste/itemi de evaluare, pachete de fişe de activitate independentă, caiete de muncă/activitate independentă etc., care pot fi prezentate în format tipărit şi/sau în format electronic/digital.

(2) Variantele/Modelele de subiecte, itemii cuprinşi de acestea, precum şi baremele de evaluare şi de notare elaborate pentru toate examenele şi concursurile naţionale/olimpiade, în coordonarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, nu pot fi preluate în lucrări destinate comercializării.

Art. 3. - Prin prezenta metodologie se reglementează:

a) diferenţierea între auxiliarele pentru care este necesară solicitarea aprobării prin ordin al ministrului şi cele pentru care este necesară solicitarea avizării de către secretarul de stat;

b) constituirea comisiilor de aprobare/avizare;

c) procedura de aprobare, respectiv cea de avizare;

d) criteriile de conformitate pe care trebuie să le respecte auxiliarele didactice pentru a fi aprobate/avizate;

e) calendarul de aprobare/avizare, care este comunicat anual.

Art. 4. - (1) Auxiliarele didactice utilizate în unităţile de învăţământ preuniversitar se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în conformitate cu art. 69 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Auxiliarele didactice care au fost realizate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană, al celor cu finanţare internaţională sau în cadrul altor proiecte strategice se supun unei proceduri de avizare prin decizie a secretarului de stat cu atribuţii în domeniu.

(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), în cazul instrumentelor destinate dezvoltării competenţelor elevilor, elaborate de către instituţii, societăţi ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi/sau publicate de edituri de prestigiu naţional şi internaţional (de exemplu, Academia Română, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.), pentru utilizarea extinsă, la clasă, este necesar acordul MEN, conform anexei nr. 3.

(4) MEN, prin CNEE, efectuează verificarea criteriilor de conformitate şi propune pentru aprobare, anual, în două sesiuni, lista auxiliarelor didactice disponibile pentru utilizarea în sistemul de învăţământ preuniversitar.

Art. 5. - Solicitantul aprobării sau al avizului pentru auxiliare didactice propuse, denumit în continuare solicitant, poate fi autor, editor, producător, comerciant/furnizor autorizat sau alte instituţii recunoscute, care au ca obiect de activitate învăţământul/educaţia/formarea şi colaborează cu cadre didactice şi specialişti în domeniul la care face referire auxiliarul.

Art. 6. - Auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării trebuie să vizeze în mod explicit formarea competenţelor generale şi/sau a celor specifice ale elevilor şi să corespundă cerinţelor curriculumului naţional şi programelor pentru olimpiadele şcolare, aprobate prin ordin al ministrului, în vigoare.

Art. 7. - Auxiliarele didactice depuse pentru aprobare/avizare trebuie să specifice nivelul (de exemplu, grupa/clasa/vârsta/formaţiunea de studiu căreia i se adresează etc.) şi să se adreseze în mod explicit tipurilor de activităţi didactice (de exemplu, activităţi remediale, activităţi pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale, activităţi pentru elevi capabili de performanţă etc.), altor activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor-cheie, multi/pluridisciplinare, transdisciplinare etc., conform anexei nr. 2.

Art. 8. - (1) Auxiliarele didactice propuse pentru aprobare/avizare se depun la sediul CNEE pe suport electronic (CD, DVD) în format PDF, împreună cu anexele nr. 1 şi 2, completate.

(2) Pentru obţinerea acordului MEN prevăzut la art. 4 alin. (3), solicitanţii completează formularele din anexele nr. 1 şi 3, care se depun la sediul CNEE.

(3) Pentru anul şcolar 2017-2018, solicitările de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice se depun în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

 

CAPITOLUL II

Comisiile de aprobare/avizare

 

Art. 9. - Comisiile de aprobare/avizare sunt constituite prin decizie a directorului general al CNEE.

Art. 10. - (1) Comisiile de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice se constituie pe niveluri de învăţământ/discipline/domenii de pregătire/activităţi educative.

(2) Comisiile de aprobare/avizare au în componenţă următoarele categorii de personal; inspectori şi specialişti din Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), inspectori şcolari din cadrul inspectoratele şcolare, precum şi cadre didactice care fac parte din comisiile naţionale de specialitate sau alte cadre didactice cu experienţă în domeniu, propuse de către reprezentanţi ai MEN/inspectorate şcolare judeţene(ISJ)/al municipiului Bucureşti (ISMB), la solicitarea CNEE.

Art. 11. - (1) Comisia de aprobare/avizare are următoarea structură:

a) preşedinte: reprezentant al MEN;

b) vicepreşedinte: reprezentant al CNEE, ISE, CNDIPT;

c) 3 membri; cadre didactice componente ale comisiilor naţionale de specialitate, cadre didactice şi/sau inspectori de specialitate din ISMB/ISJ;

d) secretar: reprezentant al CNEE.

(2) în situaţia în care există auxiliare didactice elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, cei trei membri ai Comisiei de aprobare/avizare trebuie să fie cunoscători ai limbii materne respective.

(3) Membrii comisiei de aprobare/avizare semnează un angajament prin care declară că nu se află în conflict de interese şi nici în incompatibilitate cu calitatea de membru, conform modelului din anexa nr. 5.

Art. 12. - Comisia de aprobare/avizare are următoarele atribuţii:

a) elaborează procedura de lucru a comisiei;

b) realizează verificarea criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor supuse aprobării/avizării. Durata desfăşurării acestei etape este de 30 de zile lucrătoare de la încheierea perioadei prevăzute în calendarul anual al CNEE pentru depunerea solicitărilor, cu excepţia primei sesiuni de aprobare/avizare, când va fi de 60 de zile lucrătoare;

c) întocmeşte documentaţia în vederea aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale sau a obţinerii avizului secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar.

Art. 13. - Membrilor comisiei de aprobare/avizare li se eliberează de către CNEE adeverinţe care specifică îndeplinirea atribuţiilor în cadrul comisiei.

Art. 14. - MEN, prin CNEE, elaborează o procedură operaţională prin care se stabilesc anual: modalitatea de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, documentele întocmite ca urmare a evaluării şi calendarul activităţilor.

Art. 15. - Pentru fiecare auxiliar pentru care se solicită aprobare/aviz, CNEE percepe un tarif stabilit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Modalitatea de utilizare în unităţile de învăţământ, în procesul instructiv-educativ, a auxiliarelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale/avizate prin decizia secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar se reglementează prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

Art. 17. - Aprobarea prin ordin al ministrului educaţiei naţionale/Avizarea prin decizie a secretarului de stat a auxiliarelor didactice utilizate în unităţile de învăţământ preuniversitar îşi încetează efectele la momentul completării/revizuirii/modificării curriculumului naţional corespunzător.

Art. 18. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologia-cadru

 

Solicitare de aprobare/avizare

 

Subsemnatul(a), ................, legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ................ nr................ ., în calitate de ................ al ................, cu sediul în ................, vă solicit aprobarea/avizarea auxiliarului didactic cu titlul: ................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Menţionez că auxiliarul didactic propus este în conformitate cu prevederile programei şcolare şi respectă toate reglementările legale în vigoare.

 

Data
................

Semnătura
................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologia-cadru

 

Datele de identificare ale auxiliarului didactic pentru aprobare/avizare

 

1. Denumirea auxiliarului1................

2. Tipul2................

3. Forma de prezentare3................

4. Curriculumul naţional4................

5. Discipline la care poate fi aplicat5................

6. Aria curriculară6................

7. Nivelul la care poate fi aplicat7................

8. Grupul-ţintă căruia i se adresează8................

9. Autorii şi editura/producătorul/comerciantul9................

10. Principalele caracteristici ale auxiliarului10


1 Se va preciza titlul/denumirea auxiliarului.

2 Se va preciza categoria din care face parte auxiliarul.

Se va preciza suportul fizic al auxiliarului (hârtie / tipărit, CD, DVD etc.).

4 Se va preciza curriculumul naţional aprobat prin ordin al ministrului, care a stat la baza elaborării şi realizării auxiliarului.

5 Se va preciza denumirea completă a disciplinei sau disciplinelor de studiu la care poate fi folosit auxiliarul propus.

6 Se vor preciza aria sau ariile curriculare corespunzătoare disciplinelor la care poate fi utilizat.

7 Se va preciza nivelul formaţiunii de studiu/grupei/clasei/claselor sau vârsta copiilor din învăţământul preşcolar/al elevilor din învăţământul general căruia/cărora li se adresează auxiliarul.

8 Se vor face precizările referitoare la grupul-ţintă deoarece un auxiliar didactic poate fi utilizat la unul sau mai multe categorii de grupuri-ţintă cum ar fi: preşcolari sau elevi, cadre didactice (instrument de lucru pentru elev/demonstraţii efectuate de profesor etc.).

Se vor preciza numele autorilor şi editurii/producătorului/comerciantului.

10 Se vor preciza principalele caracteristici constructive, funcţionale şi de exploatare ale auxiliarului didactic propus.

 

Data
................

Semnătura
................

 

ANEXA Nr. 3

la metodologia-cadru

 

Formular pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei Naţionale

 

Subsemnatul(a), ................, legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ................ nr. ............... ., în calitate de ................ al ................, cu sediul în ................, vă solicit acordul în vederea utilizării extinse în unităţile de învăţământ preuniversitar a ................ ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 (denumirea publicaţiei) ................,

editată/reeditată la ................ (denumirea editurii)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

în anul ................

 

Data
................

Semnătura
................

 

ANEXA Nr. 4

la metodologia-cadru

 

Criterii de conformitate ale auxiliarelor didactice

 

Criterii de conformitate

Conform/ Neconform

Argumente/ Exemple

1. Auxiliarul didactic are caracter etic, moral şi nediscriminatoriu: respectă principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.

 

 

2. Auxiliarul didactic conţine informaţii care nu aduc atingere identităţii şi valorilor naţionale, nu conţine elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a ideologiei naţionalist-extremiste.

 

 

3. Contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor din programa şcolară permiţând înţelegerea/consolidarea/recapitularea/aprofundarea/extinderea conţinuturilor.

 

 

4. Respectă logica internă a disciplinei/disciplinelor/ariilor curriculare.

 

 

5. Respectă corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor, în acord cu programa/curriculumul, precum şi formularea clară, completă şi corectă a cerinţelor activităţilor propuse.

 

 

6. Valorifică şi dezvoltă achiziţiile anterioare ale elevilor.

 

 

7. Permite formarea de deprinderi şi abilităţi corespunzătoare ciclului curricular în care se află elevii/preşcolarii, după caz.

 

 

8. Auxiliarul didactic facilitează:

8.1. interactivitatea;

 

 

8.2 relaţionarea cu alte domenii ale cunoaşterii, deschiderea spre alte discipline şi domenii;

 

 

8.3 învăţarea activă prin: rezolvarea de exerciţii şi probleme, teme de reflecţie, aplicaţii etc.;

 

 

8.4 autoevaluarea.

 

 

9. Conţine teste şi/sau itemi de evaluare şi soluţii de rezolvare (după caz) sau descriptori de performanţă (după caz).

De exemplu:

Nu este cazul.

 

10. Conţine teme care să permită transferul cunoştinţelor în viaţa cotidiană.

 

 

11. Încurajează gândirea creativă, perspectivele comparative, spiritul critic şi flexibil (după caz).

 

 

12. Modul de exprimare este corect şi coerent şi se raportează la specificul disciplinei/disciplinelor/ariilor curriculare.

 

 

13. Există un organizator la începutul secvenţelor/capitolelor/temelor.

 

 

14. Materialul documentar şi materialul grafic sunt variate şi atractive.

 

 

15. Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate vârstei elevilor şi exigenţelor didactice ale disciplinei/disciplinelor/ariilor curriculare.

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la metodologia-cadru

 

Angajament

 

Subsemnatul(a), ................, domiciliat(ă) în ................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ................ nr. ..............., eliberat de ................ la data de ................, codul numeric personal ................, număr de telefon ................, în calitate de membru al Comisiei de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, denumită în continuare Comisie,

declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de procesul de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării, informaţii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăşor sau să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educaţiei Naţionale/Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE).

Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru prevăzute de Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar a cărui anexă este prezentul angajament, respectând termenele stabilite, şi mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activităţii desfăşurate în cadrul procesului de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării.

 

Sunt de acord să îmi asum responsabilitatea pentru calitatea activităţii desfăşurate şi declar că am luat cunoştinţă de faptul că sunt obligat să păstrez confidenţialitatea lucrărilor Comisiei, până în momentul în care sunt făcute publice de către CNEE.

Declar că NU am rude sau afini până la gradul IV nici în cadrul editurii al cărei auxiliar didactic este evaluat de Comisie şi nici dintre autorii auxiliarului didactic propus.

Declar că NU am participat la activităţi în vederea elaborării/proiectării/editării auxiliarelor didactice analizate, în calitate de referent ştiinţific, autor, coautor, redactor, tehnoredactor, coordonator conţinut ştiinţific.

În caz contrar, mă voi supune rigorilor art. 326 (falsul în declaraţii) din noul Cod penal al României. Sunt conştient (ă) că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura şi gravitatea faptei.

 

Data
................

Semnătura
................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale

 

Având în vedere dispoziţiile:

- art. 29 şi 30 din Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz;

- art. 179 alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. şi utilizatorii Sistemului naţional de transport vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileţ

Bucureşti, 26 septembrie 2017.

Nr. 85.

 

ANEXĂ

 

Metodologia de calculare

a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale din 26.09.2017

 

CAPITOLUL I

Principii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie are drept scop alocarea către utilizatorii reţelei a diferenţei dintre cheltuielile şi veniturile înregistrate de operatorul Sistemului naţional de transport în urma activităţii desfăşurate în vederea îndeplinirii obligaţiilor privind echilibrarea reţelei de transport gaze naturale, obligaţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz şi în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei.

(2) În sensul prezentei metodologii, următorii termeni, expresii şi abrevieri se definesc după cum urmează:

1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. OTS - operatorul de transport şi de sistem;

3. UR - utilizator de reţea;

4. SNT - Sistemul naţional de transport;

5. perioada de decontare - luna calendaristică pentru care se calculează tariful de neutralitate;

6. rata de neutralitate - raportul dintre valoarea contului de neutralitate şi cantitatea de gaze naturale transportată prin SNT în perioada de decontare;

7. tariful de neutralitate - tariful echivalent cu diferenţa dintre sumele primite sau de primit şi sumele plătite sau de plătit de către operatorul de sistem ca urmare a derulării activităţilor sale de echilibrare, care se plăteşte sau care se poate recupera de la utilizatorii reţelei;

8. valoarea contului de neutralitate - rezultatul echivalent cu diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile operatorului de sistem ca urmare a derulării activităţii sale de echilibrare.

Art. 2. - OTS nu trebuie să înregistreze câştiguri sau pierderi ca urmare a acţiunilor de echilibrare în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 312/2014 şi în Codul reţelei.

Art. 3. - OTS va transfera UR toate costurile şi veniturile legate direct de acţiunile de echilibrare efectuate.

Art. 4. - Costurile direct legate de acţiunile de echilibrare a SNT vor fi incluse în tariful de neutralitate şi nu vor fi luate în considerare la stabilirea costurilor care se utilizează pentru calculul tarifelor aferente serviciilor de transport gaze naturale.

Art. 5. - (1) Tarifele de neutralitate vor fi aplicate UR sau OTS în funcţie de rezultatul activităţii de echilibrare.

(2) OTS facturează tarifele de neutralitate atât în situaţia în care rezultatul activităţii de echilibrare este pozitiv, cât şi negativ.

Art. 6. - Tarifele de neutralitate plătite de către sau către UR vor fi proporţionale cu cantitatea de gaze naturale transportată în perioada de decontare de către UR.

Art. 7. - Tariful de neutralitate va fi identificat separat la facturarea UR, în factură fiind evidenţiată cantitatea de gaze naturale transportată prin SNT în perioada de decontare de către UR, exprimată în MWh.

 

CAPITOLUL II

Principalele categorii de costuri şi venituri luate în considerare în cadrul mecanismului de asigurare a neutralităţii

 

Art. 8. - Mecanismul care asigură neutralitatea costurilor şi veniturilor OTS va lua în considerare următoarele categorii de costuri şi venituri:

a) costuri şi venituri ale OTS ca urmare a achitării sau perceperii de tarife de dezechilibru conform prevederilor Codului reţelei în relaţia cu UR luaţi în mod individual;

b) costuri şi venituri care provin din cumpărarea/vânzarea gazelor de către OTS pentru asigurarea echilibrării fizice a SNT, cu respectarea procedurii privind limitele de funcţionare ale SNT, aprobată de OST şi avizată de ANRE.

 

CAPITOLUL III

Tarif de neutralitate

 

Art. 9. - (1) Neutralitatea OTS în cadrul activităţii de echilibrare se realizează prin intermediul tarifului de neutralitate.

(2) Calculul tarifului de neutralitate are la bază costurile şi veniturile aferente activităţii de echilibrare a SNT, înregistrate în evidenţele contabilităţii financiare a OTS.

(3) Tariful de neutralitate se calculează şi se facturează lunar pentru fiecare UR.

(4) Tariful de neutralitate plătit de către sau către UR se determină după următoarea formulă:

Tni = Rni x Qtri,

unde:

Tni - tariful de neutralitate aferent perioadei de decontare, exprimat în lei;

Rni - rata de neutralitate aplicabilă într-o perioadă de decontare, exprimată în lei/MWh;

Qtri - cantitatea de gaze naturale transportată prin SNT în perioada de decontare pentru un UR, exprimată în MWh.

 

Art. 10. - Costurile şi veniturile aferente activităţii de echilibrare realizate sunt înregistrate lunar în contul de neutralitate.

Art. 11. - Valoarea contului de neutralitate este repartizată UR, la sfârşitul fiecărei perioade de decontare, în baza ratei de neutralitate determinate după următoarea formulă:

Rni = Sni/Qesti,

unde:

Rni - rata de neutralitate aplicabilă în perioada de decontare, exprimată în lei/MWh;

Sni - valoarea contului de neutralitate la sfârşitul perioadei de decontare, calculată ca diferenţă între venituri şi cheltuieli, exprimată în lei;

Qesti - cantitatea de gaze naturale transportată prin SNT în perioada de decontare pentru toţi UR, exprimată în MWh.

Art. 12. - (1) Tariful de neutralitate este achitat de OTS către UR în cazul în care valoarea contului de neutralitate este pozitivă.

(2) Tariful de neutralitate este achitat de UR către OTS în cazul în care valoarea contului de neutralitate este negativă.

Art. 13. - OTS va publica lunar:

a) situaţia cantităţilor de gaze naturale transportate prin SNT în perioada de decontare pentru toţi UR, exprimată în MWh;

b) veniturile şi cheltuielile OTS, ca urmare a derulării activităţii sale de echilibrare, aferente contului de neutralitate;

c) valoarea contului de neutralitate aferentă perioadei de decontare.

Art. 14. - Riscul de neplată aferent tarifelor prevăzute la art. 9 este acoperit de garanţiile financiare constituite conform prevederilor contractului de transport.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 15. - Diferenţa dintre toate veniturile şi cheltuielile rezultate din acţiunile de echilibrate a SNT în perioada 1 decembrie 2015-31 decembrie 2016 se calculează lunar şi se repartizează conform prevederilor prezentei metodologii.

 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

 

 

Având în vedere prevederile art. 76 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. m), art. 6 lit. g), art. 23 şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. II din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 28 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Costurile fixe cu amortizarea aferentă activelor realizate din contribuţii financiare, primite cu titlu gratuit, din donaţii sau achiziţionate din Fondul de dezvoltare a sistemului energetic sau alte fonduri nerambursabile, precum şi cele aferente mijloacelor fixe pentru care s-au aplicat prevederile art. 241 nu se iau în calcul la determinarea supracompensării."

2. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru anul 2017, în cazul producătorilor care utilizează gaze naturale, veniturile aferente energiei termice se determină astfel:

a)      pentru semestrul I, prin aplicarea formulei prevăzute la alin. (1), unde:

  şi 

sunt cantităţile de energie termică livrate în semestrul I populaţiei, respectiv consumatorilor noncasnici

  şi

sunt preţurile de referinţă ale energiei termice livrate populaţiei, respectiv consumatorilor noncasnici, aplicabile în semestrul I al anului 2017, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017, cu modificările ulterioare;

b) pentru semestrul II, prin aplicarea următoarei formule:

  (lei),

unde:

ETlivrata.semII cog.i.ef = cantitatea de energie termică livrată în semestrul II.

pETsem.II - preţul energiei termice luat în considerare exclusiv la analiza costurilor şi veniturilor aferente activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE pentru semestrul II al anului 2017;

c) veniturile aferente energiei termice utile livrate din capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin pentru anul 2017 se calculează prin însumarea veniturilor determinate conform prevederilor lit. a) şi b)."

3. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

" (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru anul 2017, în cazul producătorilor care utilizează gaze naturale, veniturile din bonus se determină astfel:

,  lei

unde:

EEsem. ISS şi EEsem.IISS - energiile electrice care beneficiază de schema de sprijin, conform deciziei anuale de calificare, în anul 2017, pentru semestrul I, respectiv pentru semestrul II (MWh);

,  (MWh)

bsem.I şi bsem.II - bonusul aprobat, prin decizie a preşedintelui ANRE, pentru semestrul I al anului 2017, respectiv semestrul II al anului 2017, (lei/MWh)."

4. La articolul 19 alineatul (1), definiţia CVcomune se modifică şi va avea următorul cuprins:

"CVcomune - costuri comune cogenerării şi capacităţilor de producere separată a energiei electrice şi/sau termice, precum: achiziţie energie electrică pentru consumul propriu tehnologic, achiziţie certificate de CO(2), contribuţia pentru cogenerare, costurile cu apa tehnologică, cu reactivi, mase ionice şi alte chimicale, uleiuri, combustibil netehnologic, cu accizele, perisabilităţi cărbune, precum şi alte costuri similare (lei); nu se iau în considerare costurile cu certificatele verzi, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, costurile cu contribuţia pentru cogenerare refacturată, precum şi orice alt cost refacturat."

5. La articolul 24 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - (1) Determinarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor se realizează prin aplicarea cel mult a ratei maxime acceptabile a rentabilităţii la baza reglementată medie a activelor din fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, astfel:".

6. La articolul 24 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"c) Mijloacele fixe pentru care s-au aplicat prevederile art. 241."

7. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

"Art. 241. - (1) În situaţia în care producătorul a preluat în administrare, prin contract de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică, capacităţi de producere în cogenerare care au accesat schema de sprijin, doar în cadrul analizei de supracompensare, se procedează după cum urmează:

a) pentru activele proprii, rezultate în urma investiţiilor efectuate de producător, se determină rentabilitatea bazei reglementate a activelor în conformitate cu prevederile art. 24, fără a se lua în considerare intrările de active din cursul anului de analiză pentru care se evaluează supracompensarea;

b) se ia în considerare un profit brut P pentru activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, care se determină astfel:

P = min(Rconcesionat,I) lei, care va fi ajustat proporţional cu cantităţile de energie electrică şi termică livrate în cogenerare de înaltă eficienţă, unde:

Rconcesionat - reprezintă rentabilitatea bazei reglementate a activelor concesionate de producător, determinată conform prevederilor art. 24 (lei);

I - valoarea investiţiilor realizate de producător, în capacităţi de producere în cogenerare pentru înaltă eficienţă care accesează schema de sprijin, în anul de analiză pentru care se evaluează supracompensarea (lei);

c) pe tot parcursul schemei de sprijin, în analiza de supracompensare, mijloacele fixe pentru care s-au aplicat prevederile lit. b) vor fi exceptate de la calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor producătorului sau a activelor concesionate, iar costul cu amortizarea nu va fi considerat eligibil;

d) prin derogare de la prevederile lit. c), în situaţia în care I > Rconcesionat, diferenţa I - Rconcesionat se va lua în calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor, iar costul cu amortizarea va fi considerat eligibil.

(2) Pentru a putea beneficia de prevederile alin. (1), producătorul trebuie să notifice ANRE că optează pentru aplicarea prevederilor art. 241 alin. (1) şi să prezinte:

- contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică;

- copia hotărârii autorităţii administraţiei publice locale prin care se aprobă investiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) sau alt document doveditor;

- calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor concesionate şi valoarea investiţiilor realizate de producător în capacităţi de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin în anul de analiză (denumire, data începerii investiţiei, data prognozată pentru punerea în funcţiune, valoarea totală a investiţiei, din care realizată până la sfârşitul anului precedent celui de analiză, valoarea realizată în anul de analiză), în completarea anexei nr. 2."

8. La articolul 25 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c) se determină supracompensarea:

(i)           (lei),

în cazul producătorilor care nu au active concesionate;

(ii)          (lei),

în cazul producătorilor care au active concesionate şi au optat pentru aplicarea prevederilor art. 241."

9. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

"(21) Deciziile de aprobare a supracompensării sunt obligatorii pentru producători.

(22) Neplata sau plata cu întârziere a valorii supracompensării se penalizează potrivit clauzelor contractuale.

(23) În cazul în care producătorul nu achită în termenul prevăzut de legislaţie valoarea supracompensării şi nu a încheiat/nu respectă convenţiile de compensare a datoriilor încheiate cu administratorul schemei de sprijin, administratorul schemei sistează plata bonusului lunar către acel producător, până la stingerea integrală a datoriei aferente supracompensării, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile."

10. La articolul 33 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c) balanţa analitică la luna a 8-a din anul curent;".

11. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - (1) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, beneficiari ai schemei de sprijin, transmit la ANRE până la data de 1 februarie a fiecărui an documentaţia necesară realizării analizei de supracompensare: valorile realizate ale veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor pentru anul anterior, în conformitate cu machetele de raportare prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, completate cu datele aferente perioadei în care au accesat schema de sprijin, precum şi balanţa analitică la data de 31 decembrie a anului de analiză pentru care se evaluează supracompensarea."

Art. II. - În cazul în care un producător a pus în funcţiune investiţii în capacităţi de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin în perioada 14.12.2016-31.12.2016 şi a avut determinată supracompensare pentru perioada de evaluare a supracompensării 1.01.2016-31.12.2016, se aplică prevederile art. 241 din metodologia prevăzută la art. I. Rentabilitatea astfel determinată se consideră regularizare şi se aplică actualizată în primul an în care se constată supracompensare pentru producătorul respectiv, în limita supracompensării determinată pentru perioada aferentă.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 septembrie 2017.

Nr. 86.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.