MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 772/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 772         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 septembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

10. - Regulament privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

conform prevederilor titlului III din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 şi a standardelor tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014,

în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 27 septembrie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

 

TITLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la autorizarea, funcţionarea şi modificările în modul de organizare şi funcţionare ale depozitarilor centrali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, ce nu contravin dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 909/2014, precum şi ale standardelor tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor sale, conform art. 1 alin. (32) lit. a) din Legea nr. 297/2004.

(3) Depozitarii centrali autorizaţi să funcţioneze în România vor fi înscrişi în Registrul A.S.F. si notificaţi ESMA, în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

Art. 2. - (1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţii prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi în standardele tehnice de reglementare si punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014.

(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii, abrevierile şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) agent de decontare - are înţelesul prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 253/2604:

b) agent de plată - o instituţie financiară desemnată de emitent care are încheiat un contract cu emitentul şi cu un depozitar central, în vederea efectuării plăţilor prin intermediul depozitarului central şi al participanţilor la sistemul său, şi prin intermediul căreia deţinătorii de instrumente financiare îşi pot exercita drepturile financiare; în cazul în care emitentul este el însuşi o instituţie financiară, exercitarea de către deţinătorii de instrumente financiare a drepturilor financiare poate fi asigurată de către depozitarul central prin intermediul respectivului emitent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) B.N.R. - Banca Naţională a României;

d) ESMA - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe;

e) extras de cont  - documentul eliberat, în scopul atestării dreptului de proprietate al deţinătorilor de instrumente financiare, altele decât cele derivate, asupra respectivelor instrumente financiare evidenţiate în document la o anumită dată;

f) garanţie financiară - garanţie asupra instrumentelor financiare, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

g) ipotecă mobiliară - ipotecă asupra instrumentelor financiare, definită conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

h) garanţii asupra instrumentelor financiare - garanţii financiare definite la lit. f) şi/sau ipoteci mobiliare definite la lit. g).

Art. 3. - (1) Deciziile cu privire la acordarea autorizaţiilor vor fi eliberate de către A.S.F. în baza prevederilor prezentului regulament, în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazurilor în care prevederile prezentului regulament, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 şi ale standardelor tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 stabilesc un alt termen. în cazul respingerii unei cereri, A.S.F. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată conform Legii contenciosului administrativ nr, 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de'60 de zile de la data solicitării A.S.F., dacă A.S.F., Regulamentul (UE) nr. 909/2014 sau standardele tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 nu stabilesc alt termen, sub sancţiunea respingerii cererii.

(3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respectă prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale standardelor tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 şi ale reglementărilor A.S.F., acestea vor fi returnate solicitantului, cu arătarea motivelor restituirii.

(4) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, depozitarul central depune la A.S.F. informaţii suplimentare în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării A.S.F.

(5) În situaţia în care depozitarul central nu depune la A.S.F. informaţii suplimentare în termenul prevăzut la alin. (4), A.S.F. emite o decizie de respingere a cererii de autorizare, în maximum 30 de zile de la expirarea acestui termen.

Art. 4. - (1) Documentele prevăzute în prezentul regulament, în Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi în standardele tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 necesare autorizării, precum si cele referitoare la evidenţe şi raportări vor fi transmise A.S.F. în limba română.

(2) Documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în copie legalizată, împreună cu traducerea legalizată a acestora, cu excepţia cazierelor sau documentelor echivalente care se depun în original însoţite de traducerea legalizată,

(3) În situaţia în care A.S.F. consideră necesar, documentele menţionate la alin. (1) şi (2) se vor depune şi împreună cu traducerea legalizată într-o altă limbă din sfera finanţelor internaţionale.

(4) Declaraţiile pe propria răspundere ca parte a documentaţiei necesare pentru autorizare/aprobare/înscriere în Registrul A.S.F. vor fi anterioare datei de înregistrare la A.S.F. după cum urmează:

a) cu cel mult 5 zile lucrătoare, în cazul persoanelor fizice şi juridice române;

b) cu cel mult 20 de zile lucrătoare, în cazul persoanelor fizice şi juridice străine.

(5) În situaţia în care intervin modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii unei declaraţii prevăzute la alin. (4), semnatarul declaraţiei are obligaţia de a o actualiza în mod corespunzător, în termen de 24 de ore de la data de la care a luat cunoştinţă de modificare. Declaraţiile actualizate se depun la A.S.F. în condiţiile stabilite la alin. (4).

Art. 5. - Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările A.S.F. de către depozitarul central, la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorităţi publice, se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:

a) la sediul depozitarului central se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleaşi condiţii ca documentul original;

b) reprezentantul legal al depozitarului central şi, după caz, reprezentantul funcţiei de conformitate şi de control intern al depozitarului central certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original;

c) copia trebuie să poarte menţiunea „copie conformă cu originalul” şi semnătura reprezentantului legal şi, după caz, a reprezentantului funcţiei de conformitate şi de control intern al depozitarului central;

d) dovada transmiterii documentelor în original, care se arhivează împreună cu copia menţionată la lit. a).

 

TITLUL II

Depozitarul central

 

CAPITOLUL I

Autorizaţia de funcţionare a depozitarului central

 

Art. 6. - În vederea autorizării şi pe toată durata de funcţionare, depozitarii centrali trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în standardele tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014, precum şi în prezentul regulament.

Art. 7. - În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, depozitarul central va transmite A.S.F. o cerere de autorizare semnată de persoana desemnată pentru solicitarea autorizaţiei de funcţionare, în conformitate cu art. 16 şi 17 din Regulamentului (UE) nr. 909/2014, cu prevederile capitolului III din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere şi cerinţe operaţionale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017, şi cu prevederile capitolului I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formulare, modele şi proceduri standard pentru autorizarea, examinarea şi evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autorităţile din statul membru de origine şi statul membru gazdă, pentru consultarea autorităţilor implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum şi îh ceea ce priveşte formatul evidenţelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr, 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017.

Art. 8. - În baza prevederilor art. 38 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare depozitarul central transmite suplimentar A.S.F următoarele documente şi informaţii:

a) copia contractului încheiat cu entităţile care administrează locurile de tranzacţionare, pentru tranzacţiile din sistemul cărora efectuează operaţiuni de decontare;

b) copia contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de A.S.F. şi Camera Auditorilor Financiari din România;

c) lista şi dovada deţinerii cu titlu legai a echipamentelor tehnice, în copie, respectiv dovada dreptului de utilizare şi acces la acestea, care vor fi folosite în scop unic pentru realizarea obiectului de activitate supus autorizării;

d) raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice extern, conform Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma ASF nr. 6/2015:

e) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentantul/reprezentanţii depozitarului central în relaţia cu A.S.F.;

f) dovada achitării în contul A.S.F a tarifului pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a depozitarului central şi înscrierea depozitarului central în Registrul A.S.F.;

g) orice alte documente pe care A.S.F. le poate solicita pentru evaluarea respectării condiţiilor de autorizare.

Art. 9. - (1) A.S.F. va decide cu privire la autorizaţia de funcţionare a depozitarului central în conformitate cu procedura de autorizare prevăzută în titlul III, capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, cu Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 şi cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017.

(2) Cererea de autorizare pentru funcţionarea depozitarului central poate fi respinsă, după caz, dacă:

a) documentaţia prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;

b) documentaţia prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă depozitarul central îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) nu sunt respectate prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale standardelor tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 sau ale reglementărilor A.S.F.

(3) Retragerea autorizaţiei depozitarului central se realizează în condiţiile prevăzute la art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

 

CAPITOLUL II

Condiţii privind autorizarea depozitarului central

 

SECŢIUNEA 1

Cerinţe de capital

 

Art. 10. - (1) Capitalul împreună cu rezultatul reportat şi rezervele depozitarului central trebuie să respecte cerinţele de capital prevăzute la art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

(2) Depozitarul central calculează cerinţele de capital utilizând prevederile Regulamentului delegat (UE) 390/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerinţe prudenţiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare şi instituţiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 390/2017, şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel încât capitalul deţinut, împreună cu rezultatul reportat şi rezervele, este în permanenţă cel puţin egal cu suma următoarelor elemente:

a) cerinţele de capital aplicate depozitarului central pentru riscurile operaţional, juridic şi de custodie;

b) cerinţele de capital aplicate depozitarului central pentru riscul de investiţii;

c) cerinţele de capital aplicate depozitarului central pentru riscul comercial;

d) cerinţele de capital aplicate depozitarului central pentru lichidarea sau restructurarea activităţii.

(3) Depozitarul central transmite A.S.F. trimestrial date şi informaţii referitoare la cerinţele de capital calculate conform art. 4-7 din Regulamentul (UE) 390/2017, până la sfârşitul programului de lucru, la următoarele date de transmitere: 12 mai, 11 august, 11 noiembrie şl 11 februarie.

(4) În situaţia în care datele de transmitere menţionate la alin. (3) sunt zile nelucrătoare, transmiterea datelor şi informaţiilor se efectuează în ziua imediat lucrătoare.

(5) Depozitarul central transmite electronic cerinţele prudenţiale, într-o structură şi într-un format agreate de A.S.F.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Funcţiile de conformitate şi de control intern, de audit intern şi de administrare a riscului ale depozitarului central

 

Art. 11. - (1) Depozitarul central stabileşte şi specifică atribuţiile care revin următoarelor funcţii:

a) funcţia de administrare a riscului;

b) funcţia de tehnologie;

c) funcţia de conformitate şi de control intern;

d) funcţia de audit intern.

(2) Fiecare funcţie prevăzută la alin. (1) are o descriere bine documentată a atribuţiilor sale, dispune de autoritatea, resursele şi cunoştinţele de specialitate necesare şi are acces la toate informaţiile relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor respective.

(3) Fiecare funcţie prevăzută la alin. (1) îşi îndeplineşte responsabilităţile independent de alte funcţii ale depozitarului central.

(4) Persoanele responsabile pentru funcţia de conformitate şi de control intern, funcţia de audit intern şi pentru funcţia de administrare a riscului respectă cerinţele şi criteriile de evaluare si aprobare impuse de Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015.

Art. 12. - Îndeplinirea funcţiei de audit intern presupune asigurarea cel puţin a responsabilităţilor prevăzute la art. 51 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

Art. 13. - (1) În aplicarea prevederilor art. 49 din Regulamentul delegat (UE) nr. nr. 392/2017, depozitarul central stabileşte, implementează şi menţine politici şi proceduri adecvate de conformitate şi de control intern menite să detecteze orice risc al societăţii de a nu îşi îndeplini obligaţiile conform prevederilor legislaţiei incidente, precum şi riscurile asociate, să pună în aplicare măsuri şi proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri si să permită A.S.F. să îşi exercite operativ prerogativele.

(2) funcţia de conformitate şi de control intern are cel puţin următoarele responsabilităţi:

a) monitorizează şi evaluează în mod continuu eficacitatea şi modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor şi procedurilor stabilite conform alin. (1), precum şi măsurile dispuse pentru remedierea oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor societăţii;

b) acordă consultanţa şi asistenţă persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul depozitarului central, responsabile cu desfăşurarea unei anumite activităţi pentru respectarea cerinţelor impuse conform prevederilor reglementărilor în vigoare.

(3) În aplicarea responsabilităţilor prevăzute la alin. (2), reprezentantul funcţiei de conformitate şi de control intern are cel puţin următoarele atribuţii:

a) să monitorizeze şi să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii depozitarului central şi a procedurilor interne de către depozitarul central sau de către angajaţii acestuia, să ţină evidenţa neregulilor descoperite;

b) să asigure informarea societăţii şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital;

c) să avizeze documentele transmise de depozitarul central către A.S.F. în vederea obţinerii autorizaţiilor/aprobărilor prevăzute de reglementările A.S.F,, precum şi raportările transmise A.S.F.;

d) să prevină şi să propună măsuri de remediere a oricărei situaţii de încălcare a legilor şi reglementărilor în vigoare, incidente pieţei de capital, sau a procedurilor interne ale societăţii;

e) să raporteze cu celeritate consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului şi auditorilor interni situaţiile de încălcare a legislaţiei, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (3), reprezentantul funcţiei de conformitate şi de control intern ţine un registru în care evidenţiază investigaţiile efectuate, durata acestor investigaţii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigaţiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directorilor membrilor directoratului depozitarului central şi deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluţionare.

(5) În situaţia în care reprezentantul funcţiei de conformitate şi de control intern ia cunoştinţă în timpul activităţii de eventuale încălcări ale regimului juridic aplicabil pieţei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societăţii, acesta are obligaţia să informeze consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/ directorii/membrii directoratului şi auditorii interni ai depozitarului central.

(6) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare, membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului şi auditorii interni ai depozitarului central vor notifica cu maximă urgenţă A.S.F. şi altor entităţi din piaţa de capital implicate situaţia constatata şi măsurile adoptate.

(7) În situaţia în care membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului nu iau măsurile care se impun în termen de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la alin. (6), reprezentanţii funcţiei de conformitate şi de control intern au obligaţia de â notifica de îndată A.S.F. abaterile constatate de la prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 14. - (1) În fiecare an, până la data de 31 ianuarie, reprezentantul funcţiei de conformitate şi de control intern transmite consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al depozitarului central un raport cuprinzând activitatea desfăşurată în anul precedent, investigaţiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute, măsurile adoptate şi gradul de soluţionare, precum si programul/planul investigaţiilor propuse pentru anul curent. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigaţii aprobat de consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere vor fi transmise de acesta A.S.F. în fiecare an, până la data de 1 martie.

(2) Planul de investigaţii menţionat la alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele:

a) informaţii privind numărul investigaţiilor avute în vedere în perioada de raportare;

b) tematica investigaţiilor;

c) procedeele utilizate pentru efectuarea investigaţiilor.

Art. 15. - Depozitarul central are obligaţia instituirii comitetelor de monitorizare a riscului prevăzute la art. 48 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Acţionarii depozitarului central

 

Art. 16. - (1) Evaluarea acţionarilor se efectuează conform prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016.

(2) În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, orice persoană fizică sau juridică care are intenţia de a transfera drepturile de proprietate ce antrenează o schimbare a identităţii persoanelor care exercită controlul asupra funcţionării depozitarului central comunică decizia depozitarului central şi transmite A.S.F., în vederea aprobării, proiectul de achiziţie împreună cu documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016.

Art. 17. - (1) Actul constitutiv al depozitarului central trebuie să conţină prevederi de limitare a drepturilor de vot ale acţionarilor care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016, precum şi dispoziţii referitoare la aplicarea procedurii stabilite la art. 283 din Legea nr. 297/2004.

(2) În cazul dobândirii de participaţii cu încălcarea prevederilor art. 16 sau în situaţia în care acţionarii depozitarului central nu mai îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 se aplică procedura de la art. 283 din Legea nr. 297/2004.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Administrarea şi conducerea depozitarului central

 

Art. 18. - (1) Administrarea depozitarului central este încredinţată unui consiliu de administraţie sau, după caz, unui consiliu de supraveghere, format din cel puţin 5 membri persoane fizice.

(2) Modul de constituire, atribuţiile şi responsabilităţile consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi ale directoratului se stabilesc în actul constitutiv al societăţii, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr, 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, ale art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 392/2017, precum şi ale prezentului regulament.

(3) Desemnarea membrilor independenţi ai consiliului de administraţie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere se efectuează cu respectarea criteriilor stabilite la art. 1382 din Legea nr. 31/1990.

(4) Conducerea efectivă a depozitarului central trebuie să fie asigurată de directori, în cazul sistemului unitar de administrare, sau de membrii directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, desemnaţi în conformitate cu Legea nr. 31/1990.

Art. 19. - (1) Membrii consiliului de administraţie sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere al depozitarului central trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) condiţiile prevăzute de art. 27 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi de Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017;

b) condiţiile specifice prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015;

c) să nu facă parte din conducere, să nu fie membri ai consiliului de administraţie, directori, membri ai consiliului de supraveghere, membri ăi directoratului, angajaţi sau auditori financiari şi să nu deţină nicio participare la o altă entitate care îndeplineşte funcţiile unui depozitar central;

d) să nu deţină nicio funcţie într-o instituţie a administraţiei publice centrale, a administraţiei publice locale sau într-o autoritate administrativă autonomă.

(2) Directorii sau, după caz, membrii directoratului depozitarului central trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) condiţiile prevăzute de art. 27 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi de Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017;

b) condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi e);

c) să nu fie soţ/soţie, rude sau afini de până la gradul al II-lea cu persoanele care exercită funcţia de administrare a riscului, funcţia de tehnologie, funcţia de conformitate şi de control intern, funcţia de audit intern sau funcţia de audit financiar.

Art. 20. - (1) În vederea autorizării membrilor consiliului de administraţie şi directorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere şi directoratului depozitarului central, A.S.F. evaluează toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia şi experienţa profesională a fiecărei persoane propuse, luând în considerare documentele prevăzute la art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

(2) A.S.F. refuză să aprobe membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi directoratului dacă există motive întemeiate pentru a considera că aceştia nu pot asigura administrarea şi efectuarea operaţiunilor depozitarului central în condiţii sigure şi prudente.

Art. 21. - (1) În termen de maximum 30 de zile de la apariţia unei situaţii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanţă a postului de membru al consiliului de administraţie/director sau, după caz, membru ai consiliului de supraveghere/directoratului, depozitarul central supune aprobării A.S.F. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societăţii, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia, care să respecte condiţiile prevăzute la art. 19 din prezentul regulament şi să transmită documentele prevăzute la art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

(2) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive.

(3) Membrii consiliului de administraţie/directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului al depozitarului centrai sunt autorizaţi de A.S.F. înainte de începerea exercitării mandatului fiecăruia dintre aceştia.

Art. 22. - Atribuţiile consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere al depozitarului central se stabilesc prin actul constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernantă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, ale art. 49 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017, şi vor cuprinde în plus faţă de acestea cel puţin următoarele:

a) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al depozitarului central, regulile generale referitoare la angajarea şi concedierea personalului depozitarului central, regimul drepturilor şi obligaţiilor, al atribuţiilor şi competenţelor salariaţilor, cu respectarea condiţiilor de pregătire, studii şi aptitudini;

b) numeşte, eliberează din funcţie şi stabileşte remuneraţia directorilor sau, după caz, membrilor directoratului depozitarului central, aprobând atribuţiile acestora;

c) verifică îndeplinirea cerinţelor de integritate şi experienţă profesională de către persoanele cu funcţii de conducere sau de control din cadrul depozitarului central;

d) aprobă reglementările şi procedurile emise de către depozitarul central sau le supune aprobării adunării generale a acţionarilor, în cazul în care nu i-a fost delegată această competenţă, conform actului constitutiv;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere de spaţii şi echipamente, în condiţiile stabilite de actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor;

f) aprobă încheierea contractelor de prestări de servicii în legătură cu obiectul de activitate al depozitarului central sau destinate îndeplinirii obiectului de activitate al depozitarului central, a căror valoare estimată depăşeşte limita stabilită pentru directori/membrii directoratului, în condiţiile stabilite de actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor;

g) aprobă încheierea contractului de administrare a sistemelor tehnice şi electronice utilizate de către depozitarul central;

h) prezintă spre aprobare adunării generale a acţionarilor, în termen de cel mult 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, darea de seamă privind activitatea depozitarului central pe bază de bilanţ, contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul de buget pe anul în curs;

i) soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor directorilor/ membrilor directoratului;

j) înfiinţează comisii speciale ale depozitarului central şi desemnează membri titulari şi supleanţi ai acestora;

k) înfiinţează comitete de utilizatori pentru fiecare sistem de decontare al depozitarului central, conform art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

l) înfiinţează comitete de risc, de audit şi de remunerare conform art. 48 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017;

m) dispune asupra oricărei alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.

Art. 23. - Directorii sau, după caz, membrii directoratului depozitarului central au următoarele atribuţii principale:

a) urmăresc respectarea regulilor şi procedurilor depozitarului central de către participanţi;

b) dispun măsurile necesare pentru respectarea de către participanţi a regulilor şi procedurilor depozitarului central;

c) informează imediat A.S.F. cu privire la orice neregulă sau disfuncţionalitate în cadrul sistemului;

d) reprezintă legal societatea ca persoană juridică în faţa autorităţilor publice şi în relaţiile cu persoanele fizice şi/sau juridice române şi/sau străine;

e) prin semnătura lor, angajează patrimonial societatea ca persoană juridică;

f) angajează şi concediază personalul societăţii, stabilesc atribuţiile, responsabilităţile, obligaţiile şi drepturile specifice fiecărui post din cadrul depozitarului central şi semnează în numele acestuia contractele individuale de muncă;

g) negociază, încheie, modifică şi desface contracte de achiziţie de bunuri, servicii şi lucrări în legătură cu obiectul de activitate al depozitarului central sau destinate îndeplinirii obiectului de activitate al depozitarului central, în condiţiile stabilite de actul constitutiv sau prin hotărârea consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere;

h) semnează toate documentele cuprinzând date şi informaţii referitoare la depozitarul central, declaraţiile, comunicatele, cererile, întâmpinările, notificările, renunţările la drepturi şi alte asemenea acte încheiate în numele depozitarului central;'

i) îndeplinesc, după caz, cu aprobarea consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere, toate operaţiile şi actele de conservare, administrare şi dispoziţie necesare ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţi;

j) transmit A.S.F. şi fac publice informaţiile privind structura acţionariatului depozitarului central şi, în special, identitatea şi valoarea intereselor deţinute de orice parte care este în măsuri să exercite controlul asupra funcţionării depozitarului central, conform prevederilor art. 27 alin. (7) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

k) supun autorizării/aprobării A.S.F. modificările în modul de organizare şi funcţionare a depozitarului central.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Dotarea tehnică şl resursele financiare

 

Art. 24. - Depozitarul central trebuie să dispună la momentul autorizării şi pe parcursul desfăşurării activităţii sale de personal calificat corespunzător obiectului de activitate, de resurse financiare suficiente pentru a facilita funcţionarea sa ordonată şi de un sistem informatic performant, având în vedere natura şi' dimensiunea activităţilor desfăşurate de acesta, precum şi tipurile si gradul riscurilor la care este expus.

Art. 25. - (1) A.S.F. nu poate acorda autorizaţie unui depozitar central, dacă acesta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului iniţial care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.

(2) La constituirea unui depozitar central, persoană juridică română, capitalul iniţial este reprezentat de capitalul social, cu excepţia cazurilor în care depozitarul central care se constituie este rezultat dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.

(3) Capitalul social al unui depozitar central, persoană juridică română, trebuie vărsat integral şi în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natură nefiind permise. Acţiunile unui depozitar central, persoană juridică română, pot fi numai nominative. în actele lor constitutive, depozitarii centrali, persoane juridice române, nu vor putea stabili excepţii de la principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un singur vot.

(4) La constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o instituţie de credit. Acest cont este blocat până la înmatricularea depozitarului central, persoană juridică română, în registrul comerţului.

Art. 26. - Sistemul informatic al depozitarului central trebuie să respecte cerinţele menţionate la art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 909/201-4, la art. 75 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 şi la art. 8 din Norma ASF nr. 6/2015.

Art. 27. - (1) Depozitarul central trebuie să dispună de un spaţiu destinat sediului social care trebuie să asigure buna desfăşurare a activităţii şi să aibă cel puţin următoarele caracteristici:

a) să fie destinat exclusiv activităţii specifice;

b) să aibă o suprafaţă care să asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea şi exploatarea echipamentelor din dotare, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii personalului propriu;

c) să fie dotat cu sisteme de alarmă antiefracţie;

d) să fie dotat cu seif metalic rezistent la foc pentru depozitarea copiilor de pe bazele de date;

e) să fie dotat cu sistem de alarmă în caz de incendiu;

f) să dispună de sursă principală de energie electrică şi de rezervă;

g) să asigure securitatea spaţiului conform reglementărilor în vigoare.

(2) În cazul în care depozitarul central deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central, condiţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie respectate de sediul central, acesta reprezentând sediul de la care depozitarul central desfăşoară activităţile autorizate de către A.S.F.

Art. 28. - (1) Depozitarul central poate să deţină participaţii conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 si art. 39 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

(2) Orice participaţie a depozitarului central la capitalul unei persoane juridice care nu furnizează serviciile prevăzute în secţiunile Aşi B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se supune în prealabil aprobării A.S.F.

(3) Termenul de aprobare a participaţiilor deţinute de un depozitar central conform alin. (2) este cel prevăzut la art. 3.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Modificări în modul de organizare şi funcţionare a depozitarului central

 

Art. 29. - (1) Următoarele modificări în modul de organizare si funcţionare a depozitarului central vor fi supuse autorizării A.S.F. anterior intrării în vigoare sau, după caz, înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului:

a) modificarea şi completarea procedurilor prevăzute la art. 6 lit. b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017;

b) schimbarea membrilor consiliului de administraţie şi directorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere şi directoratului depozitarului central;

c) schimbarea sediului social/central;

d) înfiinţarea/desfiinţarea sediilor secundare (sucursale);

e) schimbarea denumirii;

f) modificările prevăzute la art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

(2) În termen de maximum 5 zile de la data eliberării certificatului de înregistrare menţiuni de la oficiul registrului comerţului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii deciziei de autorizare/aprobare a modificării condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei, depozitarul central are obligaţia să transmită la A.S.F, copia certificatului de înscriere de menţiuni, respectiv noul certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune înregistrarea la oficiul registrului comerţului şi, după caz, eliberarea unui nou certificat.

Art. 30. - (1) Decizia de autorizare a modificării condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare a depozitarului central se eliberează pe baza unei cereri însoţite de următoarele documente, după caz:

a) hotărârea organului statutar al depozitarului central, conform prevederilor actului constitutiv;

b) fundamentarea modificării şi/sau completării procedurilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a);

c) aprobarea prealabilă a B N R. pentru orice modificare adusă sistemului de decontare şi reglementărilor aferente acestuia;

d) actul constitutiv actualizat al depozitarului central pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c), d) si e);

e) documentele prevăzute la art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b);

f) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionării, în copie legalizată, pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c) şi d);

g) regulamentul intern de organizare şi funcţionare a sucursalei, precum şi documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor de la art. 32 alin. (2), pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. d);

h) dovada achitării în contul A.S.F., după caz, a tarifului pentru autorizarea modificărilor în modul de organizare şi funcţionare;

i) orice alte informaţii pe care A.S.F. le poate solicita în vederea analizării documentaţiei.

(2) A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor menţionate la alin. (1), dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 şi ale standardelor tehnice emise în aplicarea acestuia şi/sau altor dispoziţii legale în vigoare.

Art. 31. - (1) În cazul producerii unor modificări în modul de organizare şi funcţionare a depozitarului central referitoare la modificarea si completarea politicilor si procedurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 12 alin. (3) lit. b), art. 15 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 16 lit. c), art. 19, 20, art. 24 alin. (1) lit. a) şi 6), art. 26 lit. a) si c), art. 28 alin. (1), art. 29 si art. 36 lit. c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/201?, depozitarul central notifică A.S.F. aceste modificări cu minimum 30 de zile anterior intrării în vigoare a acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

(2) A.S.F. este în drept să solicite modificarea politicilor şi procedurilor menţionate la alin. (1), dacă acestea contravin prevederilor Regulamentului (UE) nr. 909/2014 şi ale standardelor tehnice emise în aplicarea acestuia.

(3) În situaţia în care ASF solicită modificarea procedurilor conform alin. (2), termenul de intrare în vigoare al acestora se decalează până la momentul confirmării de către A.S.F. a completitudinii informaţiilor transmise.

(4) Confirmarea menţionată la alin. (3) se face în maximum 15 zile de la data transmiterii completărilor solicitate.

(5) În cazul producerii unor modificări în modul de organizare şi funcţionare a depozitarului central care implică modificarea descrierilor/informaţiilor solicitate la momentul depunerii cererii de autorizare conform cerinţelor impuse de Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi standardele tehnice emise în aplicarea acestuia, depozitarul central transmite descrierile/informaţiile respective actualizate corespunzător.

Art. 32. - (1) Depozitarul central poate să îşi desfăşoare activitatea şi în altă localitate decât cea în care se află sediul social, prin înfiinţarea de sucursale.

(2) Sucursala trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită desfăşurarea în condiţii sigure, prudente şi transparente a activităţii depozitarului central şi să respecte cel puţin următoarele cerinţe cumulative:

a) să deţină un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii, care trebuie să fie în folosinţa exclusivă a depozitarului central;

b) să asigure la sediul respectiv dotarea tehnică necesară desfăşurării activităţii sucursalei;

c) persoana din conducerea sucursalei să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 19;

d) să aibă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, avizat de către consiliul de administraţie sau, după caz, de directoratul depozitarului central care cuprinde prevederi speciale privind evidenţa şi controlul în cadrul sucursalei, precum şi atribuţiile şi răspunderea personalului acesteia;

e) să folosească în mod legal un sistem informatic care să îndeplinească funcţiile prevăzute la art. 26.

(3) Situaţia centralizatoare a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sucursalelor se remite zilnic sediului social/central al depozitarului central.

(4) Lunar, toate documentele aferente activităţilor desfăşurate de către sucursale vor fi transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul social/central al depozitarului central, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

Art. 33. - Depozitarul central are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sucursalelor pe toată durata de funcţionare a acestora, notificând A.S.F. orice modificare.

 

CAPITOLUL III

Funcţionarea depozitarului central

 

SECŢIUNEA 1

Admiterea instrumentelor financiarei altele decât cele derivate, şi a participanţilor în sistemul depozitarului central

 

Art. 34. - (1) Toate instrumentele financiare, altele decât cele derivate, emise de emitenţi stabiliţi în România, care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui alt loc de tranzacţionare, vor fi înregistrate în sistemul depozitarului central stabilit în oricare stat membru, care respectă prevederile art. 49 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi care asigură suportul pentru procesarea evenimentelor corporative în conformitate cu prevederile legale, regulile emise de acesta şi contractele încheiate cu emitenţii şi participanţii la sistemul său.

(2) La cererea emitenţilor, în sistemul depozitarului central pot fi admise şi instrumente financiare, altele decât cele derivate, liber transferabile care nu se tranzacţionează pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui alt loc de tranzacţionare.

Art. 35. - (1) Înainte de a fi tranzacţionate în cadrul unei pieţe reglementate sau al unui alt loc de tranzacţionare, instrumentele financiare, altele decât cele derivate, vor fi în mod obligatoriu înregistrate în sistemul depozitarului central în baza contractului încheiat cu emitentul respectivelor instrumente financiare.

(2) În vederea înregistrării instrumentelor financiare în sistemul depozitarului central, emitentul pentru care depozitarul central furnizează serviciul prevăzut la pct. 1 sau 2 din secţiunea A a anexei la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 trebuie să furnizeze cel puţin următoarele informaţii şi documente:

a) datele de identificare a emitentului care să cuprindă denumirea şi identificatorul entităţii juridice (LEI) în formatul corespunzător prevăzut de tabelul 2 din anexa IV a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017;

b) capitalul social, numărul acţiunilor şi valoarea lor nominală, numărul instrumentelor financiare şi valoarea emisiunii, după caz;

c) clasa de instrumente financiare;

d) drepturile şi obligaţiile aferente instrumentelor financiare emise, precum şi specificarea oricărei limitări a exerciţiului dreptului de vot şi termenele de îndeplinire a obligaţiilor rezultate din deţinerea respectivelor instrumente financiare;

e) numele, prenumele, funcţia persoanei sau persoanelor autorizate să reprezinte emitentul, numele persoanei de contact, precum şi specimenele de semnătură;

f) copia certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare la A.S.F., dacă respectivele instrumente financiare au făcut obiectul unei oferte publice;

g) cererea de admitere pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui alt loc de tranzacţionare, dacă este cazul;

h) hotărârea organului statutar al emitentului privind înregistrarea instrumentelor financiare în sistemul depozitarului central.^

(3) În cazul instrumentelor financiare emise în formă materializată, prevederile alin. (2) se completează cu hotărârea organului statutar al emitentului privind imobilizarea şi dematerializarea instrumentelor financiare.

(4) Emitentul va transmite depozitarului central, în format electronic, lista deţinătorilor legali ai instrumentelor financiare respective şi date referitoare la identitatea acestora, cuprinzând:

a) în cazul persoanelor fizice: nume, prenume, cod numeric personal (CNP pentru deţinători români sau cod unic similar pentru deţinători străini), seria şi numărul actului de identitate, adresă, localitate, unitate administrativ-teritorială (judeţ pentru deţinători români), ţară, cetăţenie,adresa de e-mail; pentru persoanele fizice rezidente, informaţiile din câmpurile judeţ şi localitate se vor completa obligatoriu în conformitate cu nomenclatorul SIRUTA publicat de Guvernul României; dacă investitorul înregistrat nu are capacitate deplină de exerciţiu, se indică numele reprezentantului legal, datele de identificare din actul de identitate al acestuia, domiciliul, reşedinţa sau adresa unde primeşte corespondenţa, documentul legal în baza căruia este împuternicit ca reprezentant al investitorului;

b) în cazul persoanelor juridice: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoanele juridice române sau codul unic similar pentru persoane juridice străine, numărul de ordine în registrul comerţului, sediul social, localitatea, unitatea administrativ-teritorială, statul de origine, adresa de e-mail şi numele reprezentantului legal; pentru persoanele juridice rezidente, informaţiile din câmpurile judeţ şi localitate se vor completa obligatoriu în conformitate cu nomenclatorul SIRUTA publicat de Guvernul României;

c) în cazul entităţilor fără personalitate juridică: denumirea entităţii, datele de identificare a reprezentantului legal al acesteia;

d) pentru instrumentele financiare care sunt deţinute în indiviziune de doi sau mai mulţi investitori se indică numele acestora, precum şi numele aceluia dintre ei care este împuternicit s࣯ă îi reprezinte;

e) garanţiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare, indicându-se data când acestea au fost înfiinţate şi obligaţiile care decurg din acestea.

(5) Emitentul este responsabil pentru toate informaţiile şi documentele, prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), furnizate depozitarului central.

Art. 36. - Contractele pe care depozitarul central le încheie cu emitenţii şi cu participanţii săi trebuie:

a) să facă referire expresă la prevederile Legii nr. 297/2004,ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 şi ale prezentului regulament;

b) să fie elaborate în conformitate cu prevederile legale menţionate în Legea nr. 297/2004, Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi în prezentul regulament;

c) să conţină o clauză referitoare la faptul că reglementările şi procedurile depozitarului central completează clauzele contractului;

d) să stipuleze perioada de validitate a contractului şi modalităţile de reînnoire a acestuia;

e) să stabilească procedurile şi termenele pentru renunţarea la respectivul contract.

Art. 37. - (1) Contractele de prestări servicii încheiate de depozitarul central cu emitenţii, în vederea îndeplinirii obligaţiilor emitentului faţă de deţinătorii instrumentelor financiare, vor face referire, fără a se limita la:

a) plata dividendelor, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (5) din Legea nr. 24/2017;

b) plata dobânzii sau a principalului, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (5) din Legea nr. 24/2017;

c) emiterea documentelor care atestă dreptul de vot în cadrul adunării generale a deţinătorilor de instrumente financiare;

d) Înregistrarea evenimentelor corporative cu rezultate în instrumente financiare;

e) efectuarea operaţiunilor aferente exercitării dreptului de preferinţă în vederea cumpărării de noi acţiuni;

f) colectarea opţiunilor în cazurile evenimentelor corporative în care deţinătorii de instrumente financiare au dreptul să opteze pentru rezultatele pe care ie vor primi în urma evenimentului corporativ.

(2) În aplicarea prevederilor art. 86 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 depozitarul central este responsabil pentru plata către participanţii la sistemul de decontare a dividendelor şi a oricăror altor sume cuvenite deţinătorilor de instrumente financiare, iar participanţii sunt responsabili pentru virarea fără întârziere a acestora către deţinătorii de instrumente financiare.

Art. 38. - Depozitarul central notifică tuturor participanţilor săi, A.S.F., precum şi pieţei reglementate sau altui loc de tranzacţionare, după caz, admiterea instrumentelor financiare în ziua lucrătoare următoare încheierii procedurii de admitere a instrumentelor financiare ale emitentului.

Art. 39. - (1) Cerinţele de participare la sistemul de decontare al depozitarului central sunt cele prevăzute la art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi la capitolul XIII din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

(2) Depozitarul central notifică A.S.F., în termen de o zi lucrătoare, admiterea în sistem a participanţilor.

Art. 40. - (1) Depozitarul central suspendă sau, după caz, retrage din sistem participanţii radiaţi din Registrul A.S.F., precum şi pe aceia care nu mai îndeplinesc criteriile de admitere si menţinere în sistem, conform regulilor si procedurilor proprii.

(2) În termen de două zile lucrătoare, depozitarul central notifică A.S.F. orice suspendare sau retragere din sistem a participanţilor care nu mai îndeplinesc criteriile de admitere şi menţinere în sistem.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Serviciul notarial şi de administrare centralizată privind instrumentele financiare, altele decât cele derivate

 

Art. 41. - Depozitarul central înregistrează instrumentele financiare, altele decât cele derivate, tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui alt loc de tranzacţionare în conformitate cu prevederile art. 147 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale prezentului regulament şi ale contractelor încheiate cu emitenţii de instrumente financiare.

Art. 42. - (1) Potrivit prevederilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, emitenţii sunt obligaţi să încheie contracte de prestări servicii cu depozitarul central.

           (2) În baza contractelor menţionate la alin. (1), emitenţii sunt obligaţi să predea spre depozitare instrumentele financiare ce fac obiectul contractelor.

Art. 43. - Păstrarea în siguranţă a instrumentelor financiare depozitate, precum şi realizarea oricărei operaţiuni în legătură cu acestea se realizează prin înregistrarea instrumentelor financiare în conturi electronice deschise la depozitarul central.

Art. 44. - Depozitarul central poate să menţină următoarele sisteme de conturi:

a) conturi individuale de instrumente financiare deschise în numele proprietarilor de instrumente financiare, altele decât cele derivate;

b) conturi globale de instrumente financiare deschise de către participanţi în care sunt înregistrate instrumente financiare, altele decât cele derivate.

Art. 45. - în cazul conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 44 lit. a), depozitarul central evidenţiază distinct:

a) instrumentele financiare deţinute în numele şi pe contul participanţilor;

b) instrumentele financiare deţinute în numele şi pe contul clienţilor participanţilor;

c) instrumentele financiare ce fac obiectul unui contract de garanţie, încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) instrumentele financiare obiect al sechestrului/popririi;

e) instrumentele financiare ale proprietarilor care nu sunt evidenţiate în conturi administrate de participant.

Art. 46. - (1) În cazul conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 44 lit. b), participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia de a deschide şi de a menţine subconturi pentru clienţii proprii şi de a înregistra zilnic în evidenţele proprii deţinerile pe fiecare client.

(2) Subconturile prevăzute la alin. (1) vor fi evidenţiate astfel încât să se asigure separarea instrumentelor financiare deţinute în nume propriu de cele deţinute în numele clienţilor.

(3) Subconturile prevăzute la alin. (1) pot fi:

a) conturi individuale de instrumente financiare în numele proprietarilor de instrumente financiare;

b) conturi globale de instrumente financiare în numele altor entităţi care sunt autorizate să deschidă conturi de instrumente financiare pentru clienţii acestora.

(4) Participanţii şi/sau, după caz, depozitarul central au/are următoarele obligaţii;

a) de a asigura păstrarea în siguranţă a instrumentelor financiare înregistrate în conturile menţinute de aceştia;

b) de a facilita primirea sau exercitarea de către clienţii proprii a drepturilor aferente instrumentelor financiare;

c) de a executa instrucţiunile clienţilor proprii, conform contractelor cu aceştia;

d) de a nu utiliza instrumentele financiare ale clienţilor proprii, fără acordul explicit al acestora.

(5) În cazul unui participant străin la sistemul depozitarului central sau, după caz, al unui client străin al unui participant la sistemul depozitarului central, depozitarul central sau, după caz, participantul la sistemul depozitarului central trebuie să ia măsurile necesare astfel încât să asigure exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare pe care participantul străin la sistemul depozitarului central sau, după caz, clientul străin le-ar putea menţine în numele unor terţe persoane.

Art. 47. - La cererea A.S.F., a oricăror altor instituţii împuternicite prin lege sau a depozitarului central, participanţii depozitarului central care deschid conturi globale de instrumente financiare vor raporta deţinerile fiecărui investitor în cel mai scurt timp posibil. în acest sens, participanţii au obligaţia de a solicita şi de a transmite informaţiile necesare în vederea identificării proprietarului instrumentelor financiare şi, după caz, a beneficiarului real.

Art. 48. - (1) În situaţia în care depozitarul central intră în posesia unor documente referitoare la un emitent, din care rezultă neconcordanţe faţă de datele din sistemul unitar de evidenţă, are obligaţia notificării A.S.F., în termen de o zi lucrătoare de la data la care au fost cunoscute respectivele neconcordanţe.

(2) Depozitarul central este îndreptăţit să refuze executarea instrucţiunilor emitentului sau ale oricărei alte persoane împuternicite de acesta dacă prin respectivele solicitări s-ar încălca prevederile prezentului regulament sau legislaţia aplicabilă.

Art. 49. - În vederea asigurării controlului accesului şi a securităţii bazelor de date, depozitarul central stabileşte proceduri de autorizare, identificare şi monitorizare a salariaţilor participanţilor şi emitenţilor care au acces la baza sa de date.

Art. 50. - (1) Participanţii vor avea acces la sistemul depozitarului central numai prin intermediul salariaţilor care au urmat cursurile de instruire şi au primit parola de acces în sistemul depozitarului central.

(2) Participanţii depozitarului central sunt răspunzători pentru conduita şi operaţiunile efectuate de salariaţii acestora în sistemul depozitarului central.

(3) Reprezentantul compartimentului de control intern al intermediarilor sau, după caz, consiliul de administraţie/ directoratul celorlalţi participanţi răspunde direct de modalitatea în care salariaţii folosesc accesul la baza de date a depozitarului central şi are obligaţia de a notifica de îndată depozitarului central orice modificare cu privire la lista salariaţilor care au acces la baza de date a acestuia.

(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi emitenţilor de instrumente financiare, altele decât cele derivate, care au stabilit legături on-line cu depozitarul central.

Art. 51. - În vederea protecţiei bazelor de date, depozitarul central inserează, în contractele pe care le încheie cu salariaţii săi, o clauză de confidenţialitate a datelor pe care aceştia le operează şi le administrează.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Evidenţele depozitarului central

 

Art. 52. - (1) Depozitarul central ţine registrele de instrumente financiare, altele decât cele derivate, în formă electronică şi deţine un sistem informatic capabil să îndeplinească următoarele funcţii de procesare a datelor:

a) executarea operaţiunilor de transfer de instrumente financiare, altele decât cefe derivate, pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiţii:

1. numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, creditate este egal cu numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, debitate şi numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, transferate dintr-un cont este egal cu numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conţine un număr suficient de instrumente financiare, altele decât cele derivate;

3. instrumentele financiare, altele decât cele derivate, ce urmează a fi transferate nu sunt indisponibilizate;

b) modificarea valorii nominale a acţiunilor şi conversia instrumentelor financiare în acţiuni.

(2) Participanţii la sistemul depozitarului central trebuie să ţină registrele de instrumente financiare, altele decât cele derivate, în formă electronică şi trebuie să deţină un sistem informatic care să îndeplinească următoarele funcţii de procesare a datelor:

a) executarea operaţiunilor de transfer de instrumente financiare, altele decât cele derivate, între subconturile din cadrul unui cont global, pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiţii;

1. numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, creditate este egal cu numărul instrumentelor financiare debitate şi numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, transferate dintr-un cont este egal cu numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conţine un număr suficient de instrumente financiare, altele decât cele derivate;

3. instrumentele financiare, altele decât cele derivate, ce urmează a fi transferate nu sunt indisponibilizate;

b) modificarea valorii nominale a acţiunilor şi conversia instrumentelor financiare în acţiuni.

(3) Depozitarul central poartă răspunderea identificării proprietarului tuturor instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, depozitate în sistemul administrat de acesta, în cazul în care respectivele instrumente financiare, altele decât cele derivate, sunt înregistrate în conturi individuale deschise de către depozitarul central în numele proprietarilor de instrumente financiare, altele decât cele derivate; în cazul în care instrumentele financiare, altele decât cele derivate, sunt înregistrate în conturi individuale şi/sau globale deschise de participanţi în sistemul depozitarului central, respectivii participanţi în sistemul depozitarului central poartă răspunderea identificării proprietarului unor astfel de instrumente financiare, altele decât cele derivate.

Art. 53. - (1) Depozitarul central întocmeşte şi păstrează evidenţe privind datele de identificare ale fiecărui emitent de instrumente financiare, altele decât cele derivate, pentru care furnizează serviciul prevăzut la pct. 1 sau 2 din secţiunea A a anexei la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, care cuprind cel puţin următoarele:

a) denumirea emitentului;

b) identificatorul entităţii juridice (LEI), în formatul corespunzător prevăzut de tabelul 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017;

c) codul de ţară, în formatul corespunzător prevăzut de tabelul 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017;

d) capitalul social, numărul instrumentelor financiare, valoarea nominală, valoarea emisiunii şi clasa de instrumente financiare;

e) numele, prenumele, funcţia persoanei sau persoanelor autorizate să reprezinte emitentul, numele persoanei de contact, precum şi specimenele de semnătură;

f) codul ISIN (pentru fiecare emisiune de instrumente financiare), în formatul corespunzător prevăzut de tabelul 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017.

(2) Emitenţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa depozitarului central orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1), conform regulilor şi procedurilor depozitarului central.

(3) Orice modificări aduse caracteristicilor unei emisiuni de instrumente financiare a unui emitent pentru care România este stat membru de origine ale cărui instrumente financiare, altele decât cele derivate, sunt înregistrate în sistemul depozitarului central autorizat de A.S.F. şi sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau într-un alt loc de tranzacţionare vor fi operate de către depozitarul central numai după eliberarea şi în conformitate cu certificatul emis în acest sens de A.S.F,

(4) Certificatul menţionat la alin. (3) se transmite de către emitent depozitarului central în termen de maximum două zile lucrătoare de la transmiterea sa de către A.S.F.

Art. 54. - Documentele privind evidenţa fiecărei clase de instrumente financiare, altele decât cele derivate, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date:

a) hotărârea organului statutar al emitentului cu privire la emiterea instrumentelor financiare, altele decât cele derivate;

b) descrierea clasei instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, şi valoarea nominală, după caz;

c) numărul de instrumente financiare, altele decât cele derivate emise;

d) codul ISIN;

e) informaţii cu privire (a plata dividendelor, a dobânzilor sau a altor sume distribuite, precizându-se data de înregistrare, valoarea dividendului sau a sumei distribuite, suma reţinută la sursă cu titlu de impozit, dacă este cazul, precum şi data plăţii.

Art. 55. - (1) Înregistrările referitoare la investitori, volumul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, deţinute de fiecare investitor, şi situaţia acestor instrumente financiare, altele decât cele derivate, sunt realizate de:

a) depozitarul central, pentru conturile individuale de instrumente financiare, altele decât cele derivate, administrate de acesta în numele investitorilor;

b) participanţi, pentru conturile globale şi individuale administrate de aceştia.

(2) Fiecărui cont i se va acorda un număr de identificare unic, conform procedurilor ce vor fi emise de către depozitarul central.

Art. 56. - (1) Înregistrările electronice pentru fiecare cont individual deschis la depozitarul central trebuie să conţină cel puţin elementele solicitate de standardele tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014, precum şi următoarele informaţii:

a) pentru persoane fizice:

1. numele complet al proprietarului de instrumente financiare, altele decât cele derivate, adresa de e-mail;

2. codul unic de înregistrare, codul numeric personal (CNP) pentru deţinători români sau un cod unic de identificare pentru deţinători străini;

3. seria şi numărul actului de identitate;

4. domiciliul sau reşedinţa;

5. dacă investitorul înregistrat este reprezentat de un reprezentant legal, se vor indica numele şi datele de identificare ale acestuia, documentul legal în baza dăruia este împuternicit ca reprezentant al investitorului;

b) pentru persoane juridice:

1. denumirea, codul unic de înregistrare (CUI pentru persoane juridice române sau cod unic similar pentru persoane juridice străine), sediul social ori noţiunea echivalentă din legislaţia aplicabilă, pentru persoane juridice străine, ţara, adresa de e-mail;

2. număr de ordine în registrul comerţului;

3. numele reprezentantului legal, în măsura în care este furnizat de persoana juridică, sau numele persoanei autorizate;

c) pentru deţinătorii fără personalitate juridică: denumirea entităţii, datele de identificare şi de contact ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia; reprezentantul autorizat poate fi şi intermediarul autorizat care deţine conturile de instrumente financiare deschise în numele clienţilor persoanei juridice;

d) pentru instrumentele financiare care sunt deţinute în indiviziune de doi sau mai mulţi investitori se indică numele acestora, precum şi numele aceluia dintre ei care este împuternicit să îi reprezinte, dacă este cazul;

e) garanţiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare, indicându-se data când acestea au fost înfiinţate şi obligaţiile care decurg din acestea;

f) restricţionarea conturilor de instrumente financiare ale investitorilor.

(2) Pentru fiecare cont de instrumente financiare, altele decât cele derivate, depozitarul central şi/sau participanţii vor înregistra următoarele informaţii:

a) numărul unic de identificare al contului, în conformitate cu art. 55 alin. (2);

b) numărul instrumentelor financiare deţinute;

C) garanţiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare;

d) restricţionările asupra contului de instrumente financiare;

e) informaţii privind orice creştere sau descreştere a numărului de instrumente financiare înregistrate în cont (istoric operaţiuni).

Art. 57. - În afara datelor şi informaţiilor privind emitenţii, instrumentele financiare şi conturile investitorilor, depozitarul central păstrează şi actualizează următoarele evidenţe:

a) evidenţa lunară, cuprinzând numărul de instrucţiuni de transfer şi al cererilor primite şi soluţionate, precum şi al celor nesoluţionate;

b) evidenţa privind transferurile de proprietate efectuate în sistemul depozitarului central, altele decât cele rezultate în urma tranzacţiilor efectuate pe pieţele reglementate şi/sau în cadrul altor locuri de tranzacţionare;’

c) evidenţe privind numărul total al acţiunilor fiecărui emitent, suma reprezentând principalul în cazul emisiunii de obligaţiuni sau numărul total al altor instrumente financiare emise şi puse în circulaţie.

Art. 58. - (1) Participanţii depozitarului central au obligaţia de a transmite cu promptitudine toate informaţiile solicitate de către depozitarul central, necesare pentru organizarea evidentelor prevăzute la art. 55 şi 56, precum şi de a efectua raportările prevăzute la art. 146 alin. (6) si (7) din Legea nr. 297/2004.

(2) Depozitarul central are obligaţia să asigure participanţilor posibilitatea tehnică de a transmite în format electronic informaţiile menţionate la alin. (1).

Art. 59. - Evidenţele menţionate în prezentul regulament se vor păstra pe o perioadă de cel puţin 5 ani, în primul an într-un loc uşor accesibil, şi într-un mod care să permită accesul în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la cererea A.S.F.

Art. 60. - Depozitarul central pune la dispoziţia A.S.F., la cerere, toate evidenţele şi înregistrările prevăzute de prezentul regulament, de Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi de standardele tehnice de reglementare şi de punere în aplicare a acestuia.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Informaţii furnizate emitentului şi investitorilor

 

Art. 61. - (1) Depozitarul central trebuie să asigure accesul reprezentanţilor autorizaţi ai emitentului şi ai investitorilor într-un spaţiu special amenajat pentru relaţii cu publicul.

(2) Depozitarul central este obligat să pună la dispoziţia reprezentanţilor emitentului, la cererea acestora, informaţii privind registrul emitentului respectiv, astfel:

a) pentru persoane fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal (CNP) pentru deţinători români sau un cod unic de identificare pentru deţinători străini, seria şi numărul actului de identitate, adresa, numărul instrumentelor financiare aflate în proprietate la o anumită dată;

b) pentru persoane juridice: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI), sediul social şi numărul instrumentelor financiare aflate în proprietate la o anumită dată;

c) pentru entităţi fără personalitate juridică: denumirea entităţii, datele de identificare ale reprezentantului legal al acesteia în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia şi numărul instrumentelor financiare aflate în proprietate la o anumită dată.

Art. 62. - (1) Modificările efectuate în conturile deţinătorilor cu privire la datele de identificare ale unui investitor vor fi înregistrate de către depozitarul central sau de către participanţi, în cazul conturilor globale de instrumente financiare, numai în baza unei cereri în scris din partea investitorului sau a reprezentantului acestuia, pe baza unor documente care să ateste modificările solicitate a fi înregistrate.

(2) Depozitarul central sau participantul acestuia are dreptul să respingă orice cerere de înregistrare a unei modificări privind informaţiile cuprinse în conturile investitorilor, în cazul în care operarea modificării ar constitui o încălcare a prevederilor legale.

Art. 63. - La cererea deţinătorilor instrumentelor financiare sau a persoanelor mandatate de aceştia prin procură specială autentificată, depozitarul central emite fie direct, fie indirect prin intermediari, conform procedurilor proprii, extrasul de contoare atestă proprietatea acestora, modificările aduse înregistrărilor în conturi şi procentul deţinut din totalul instrumentelor financiare de aceeaşi clasă emise de emitent.

Art. 64. - Extrasul de cont trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a) date de identificare a investitorului: nume/denumire, codul numeric personal (CNP) pentru deţinători români sau cod unic similar pentru deţinători străini, în cazul unei persoane fizice, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoane juridice române sau un cod unic pentru persoane juridice străine ori datele de identificare ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia, în cazul unei entităţi fără personalitate juridică;

b) data emiterii extrasului de cont;

c) date de identificare a emitentului instrumentelor financiare aflate în proprietatea investitorului: denumirea, sediul social, simbolul şi codul ISIN;

d) numărul şi clasa de instrumente financiare înregistrate pe numele investitorului;

e) informaţii cu privire la orice restricţii sau sarcini impuse instrumentelor financiare sau transferului acestora;

f) menţiunea expresă în cuprinsul extrasului din care să rezulte că extrasul de cont nu este o valoare mobiliară sau instrument negociabil, ci dovada faptului că la data indicată persoana al cărei nume se află pe extrasul de cont este deţinătorul instrumentelor financiare la care se face referire în extras;

g) datele de identificare ale emitentului extrasului de cont, numele complet şi semnătura persoanei care eliberează extrasul de cont.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Ciclul de decontare

 

Art. 65. - (1) Ciclul de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, efectuate pe pieţele reglementate şi în cadrul altor locuri de tranzacţionare este de maximum două zile lucrătoare (momentul T+2) de la data efectuării tranzacţiei (momentul T).

           (2) Depozitarul central are obligaţia de a aplica măsuri de prevenire şi de soluţionare a cazurilor de neexecutare a decontării în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Finalitatea decontării şi transferul dreptului de proprietate

 

Art. 66. - (1) Depozitarul central emite proceduri în care se specifică expres momentul introducerii ordinului de transfer în sistemul de decontare, conform art. 169 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, momentele la care livrarea instrumentelor financiare şi a fondurilor băneşti devin irevocabile şi necondiţionate, precum şi momentul la care decontarea devine finală.

           (2) Momentele menţionate la alin. (1) sunt aplicabile tuturor participanţilor în cadrul sistemului de decontare.

           (3) Sistemul de decontare administrat de depozitarul central este astfel constituit încât să interzică revocarea unilaterală a unui ordin de transfer din momentul stabilit prin regulile sistemului respectiv (momentul irevocabilităţii).

(4) Ordinele de transfer şi compensarea sunt valabile, îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor chiar şi în cazul deschiderii procedurii de insolvenţă asupra unui participant (în Sistemul în cauză sau într-un sistem interoperabil), cu condiţia ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvenţă.

(5) A.S.F comunică depozitarului central şi entităţii care administrează locul de tranzacţionare hotărârile de deschidere a procedurii de insolvenţă, primite în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 şi art. 6 alin (2), (3) şi

(4) din Legea nr. 253/2004, cel mai târziu la deschiderea următoarei şedinţe de tranzacţionare, moment începând cu care este interzisă introducerea în sistem a oricărui ordin de transfer în contul entităţii vizate.

Art. 67. - În cazul operaţiunilor transfrontaliere, orarul decontărilor trebuie adaptat la programul de funcţionare al sistemului TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer), sistem administrat de Banca Centrală Europeană care permite decontarea transferurilor transfrontaliere în euro, în timp real.

Art. 68. - (1) În conformitate cu prevederile art. 145 din Legea nr. 297/2004, transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare are loc la data decontării tranzacţiei, în sistemul de decontare administrat de către depozitarul central.

(2) Înregistrarea transferului de proprietate se realizează prin debitarea/creditarea conturilor de instrumente financiare.

(3) Pentru conturile globale, participanţii trebuie să debiteze/crediteze în evidenţele proprii conturile de instrumente financiare ale clienţilor care au ordonat tranzacţiile, de îndată ce decontarea respectivelor tranzacţii s-a finalizat.

Art. 69. - Instrumentele financiare cumpărate pot fi înstrăinate începând cu momentul cumpărării lor, conform regulilor pieţei pe care se tranzacţionează respectivele instrumente financiare şi regulilor depozitarului central.

Art. 70. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 68 alin. (1), depozitarul central poate opera transferuri directe de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al:

a) succesiunii;

b) ieşirii din indiviziune;

c) cesionării de către emitent a acţiunilor proprii către personal;

d) dobândirii de către emitent a propriilor acţiuni, în urma retragerii din societate a acţionarilor care nu sunt de acord cu hotărârile luate în adunarea generală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) fuziunii, divizării sau lichidării;

f) constituirii/majorării capitalului social al societăţilor comerciale, altele decât cele ale căror instrumente financiare sunt tranzacţionate pe piaţa de capital şi decât societăţile de servicii de investiţii financiare şi societăţile de administrare a investiţiilor, prin aport în natură reprezentând acţiuni emise de societăţi admise la tranzacţionare;

g) punerii în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive;

h) privatizării;

i) achiziţionării de acţiuni de la Ministerul Finanţelor Publice sau de la alte entităţi abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanţelor bugetare;

j) transferului către Fondul Proprietatea al acţiunilor emise de societăţile menţionate în anexa titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, admise la tranzacţionare pe piaţa de capital;

k) transferului acţiunilor emise de Fondul Proprietatea din contul Ministerului Finanţelor Publice în contul persoanelor îndreptăţite conform prevederilor legale;

l ) transferurilor de acţiuni realizate între o societate-mamă şi filialele sale sau între filialele aceleiaşi societăţi-mamă, cu avizul A.S.F.;

m) cumpărării/vânzării de către ofertant a acţiunilor în condiţiile art. 42 şi 43 din Legea nr. 24/2017;

n) cererii de transfer din numele unuia dintre soţi în numele amândurora, ca deţinători în comun ai instrumentelor financiare;

o) actelor cu titlu oneros sau gratuit încheiate între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv şi/sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, cu condiţia ca activitatea respectivelor persoane juridice să nu facă obiectul supravegherii şi autorizării A.S.F., cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

1. niciuna dintre părţile implicate într-o tranzacţie de acest gen nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzacţii, nu devine acţionar semnificativ;

2. volumul cumulat al acestor tranzacţii să nu depăşească într-o perioadă de 12 luni 1% din numărul total al instrumentelor financiare de acelaşi tip şi de aceeaşi clasă puse în circulaţie de emitentul respectiv;

3. actul încheiat între părţile menţionate să fie autentificat de un notar public;

p) executării ipotecilor mobiliare sau a garanţiilor financiare prin însuşirea de către creditor/beneficiar a instrumentelor financiare obiect al ipotecii mobiliare sau, după caz, al garanţiei financiare;

q) altor transmisiuni de drepturi, calificate drept transferuri directe prin reglementările A.S.F.;

r) altor transmisiuni de drepturi, potrivit legilor speciale sau reglementărilor în vigoare, cu aprobarea expresă a A.S.F.

(2) Transferurile de proprietate asupra instrumentelor financiare prevăzute la alin. (1) vor fi operate de către depozitarul central în termen de 3 zile de la formularea cererii şi depunerea documentaţiei complete cerute pentru fiecare caz în parte.

(3) În cazul efectuării transferurilor directe de proprietate asupra instrumentelor financiare, reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al emitentului, depozitarul central are obligaţia informării imediate a A.S.F. şi a pieţei reglementate sau a altui loc de tranzacţionare, după caz.

(4) Depozitarul central este răspunzător în cazul în care efectuează transferurile directe de proprietate asupra instrumentelor financiare fără primirea unor instrucţiuni adecvate.

(5) Depozitarul central informează A.S.F., în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, cu privire la situaţiile identificate referitoare la cererile de transfer direct de proprietate asupra instrumentelor financiare pe care le consideră cu un caracter contradictoriu sau interpretabil, precum şi la contestaţiile pe care le primeşte cu privire la transferurile deja efectuate.

Art. 71. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 68 alin. (1), depozitarul central poate opera transferuri ale instrumentelor financiare ca efect al operaţiunilor de împrumut de instrumente financiare şi al operaţiunilor de constituire/restituire de garanţii financiare cu transfer de proprietate.

(2) Transferurile instrumentelor financiare prevăzute la alin. (1) sunt operate de către depozitarul central la data indicată de părţile implicate.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 68 alin. (1), participanţii la sistemul depozitarului central pot opera transferuri ale instrumentelor financiare în sistemele de back-office proprii, ca efect al operaţiunilor de împrumut de instrumente financiare şi al operaţiunilor de constituire/restituire de garanţii financiare cu transfer de proprietate între clienţii proprii ale căror deţineri de instrumente financiare sunt evidenţiate în cadrul aceluiaşi cont global.

(4) În situaţii excepţionale şi bine justificate, depozitarul central poate opera transferuri directe de proprietate pentru corectarea unor transferuri anterioare efectuate în mod eronat, exclusiv în scopul restabilirii situaţiei corecte privind drepturile de proprietate asupra instrumentelor financiare din evidenţa acestuia. Depozitarul central este responsabil pentru efectuarea acestor transferuri directe de proprietate, având obligaţia raportării la A.S.F., în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, a fiecărui transfer direct efectuat în acest sens.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Administrarea riscurilor de decontare

 

Art. 72. - (1) În vederea administrării riscurilor asociate operaţiunilor de decontare, depozitarul central poate constitui un fond de garantare format din contribuţii ale fiecărui participant în sistemul de decontare, conform procedurilor proprii, pentru buna funcţionare a mecanismului de decontare a tranzacţiilor pentru care decontarea nu este garantată de către o contraparte centrală.

(2) Fondul de garantare prevăzut la alin. (1) nu poate fi folosit în alt scop decât cel menţionat.

Art. 73. - (1) Fondul de garantare nu poate fi inclus în activele depozitarului central şi nu poate face obiectul cererii sau plăţii creditorilor depozitarului central.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.

Art. 74. - Participanţii depozitarului central sunt obligaţi să participe la constituirea fondului de garantare.

Art. 75. - Nivelul contribuţiilor la fondul de garantare se stabileşte prin reglementările depozitarului central.

Art. 76. - Constituirea contribuţiilor la fondul de garantare se efectuează în conformitate cu reglementările depozitarului central, care conţin inclusiv prevederi restrictive cu privire la situaţiile în care acestea nu sunt constituite la nivelul solicitat.

Art. 77. - Depozitarul central revizuieşte şi evaluează, cel puţin anual, metodologiile privind cerinţele de constituire a fondului de garantare, care ţin cont de perioadele de turbulenţă ale pieţei reglementate şi/sau ale altui loc de tranzacţionare.

Art. 78. - În vederea administrării riscurilor de decontare, în plus faţă de obligaţia constituirii şi menţinerii fondului de garantare, depozitarul central poate stabili şi alte mecanisme de control al riscurilor, inclusiv asigurarea infrastructurii necesare facilitării împrumuturilor de instrumente financiare pentru participanţii din cadrul sistemului de decontare.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Condiţii de transparenţă

 

Art. 79. - (1) Depozitarul central publică pe site-ul propriu, inclusiv într-o limbă de largă circulaţie internaţională, şi actualizează în mod regulat cel puţin următoarele informaţii:

a) actul constitutiv al depozitarului central;

b) cadrul legal care guvernează sistemul de decontare;

c) clasa şi tipul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, înregistrate la depozitarul central;

d) legea care guvernează relaţia contractuală stabilită între depozitarul central şi participanţii în sistem;

e) sediul social şi/sau sediile secundare, după caz, unde se desfăşoară activităţile specifice depozitarului central;

f) legea care guvernează drepturile de proprietate asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, păstrate în sistem;

g) regulile cu privire la împrumutul de instrumente financiare şi de utilizare a garanţiilor aferente acestuia;

h) reguli cu privire la decontările eşuate;

i) schemele de compensare ce protejează investitorii în cazul incapacităţii intermediarului de a-şi îndeplini obligaţiile;

j) reguli cu privire la constituirea/evaluarea/restituirea/ executarea garanţiilor financiare şi a ipotecilor mobiliare;

k) sistemul de guvernanţă al depozitarului central, conform art. 26 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

l) acţionariatul depozitarului central şi, în special, identitatea şi valoarea intereselor deţinute de orice parte care este în măsură să exercite controlul asupra funcţionării depozitarului central, conform art. 27 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

m) sistemul de guvernanţă al comitetului de utilizatori necesar pentru a-i asigura independenţa, conform art. 28 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

n) criteriile privind participarea, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

o) preţurile şi comisioanele aferente serviciilor de bază enumerate în secţiunea A din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pe care le prestează, conform art. 34 din acelaşi regulament;

p) nivelurile de protecţie şi costurile aferente diferitelor niveluri de segregare pe care le oferă, conform art. 38 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

q) normele care reglementează finalitatea transferurilor de titluri de valoare şi de fonduri băneşti în cadrul sistemului de decontare a instrumentelor financiare, conform art. 39 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr, 909/2014;

r) principalii indicatori şi situaţiile financiare cu privire la activitatea depozitarului central.

(2) Depozitarul central este responsabil de acurateţea informaţiilor cu privire la sistemul de decontare publicate pe site şi are obligaţia de a le revizui cel puţin o dată pe an.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Servicii de administrare a garanţiilor asupra instrumentelor financiare păstrate în sistem

 

Art. 80. - (1) Ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare care fac obiectul contractelor de ipotecă mobiliară se constituie şi sunt perfecte prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul depozitarului central, potrivit regulilor depozitarului centrai.

(2) Ipotecile menţionate la alin. (1) îndeplinesc condiţia de publicitate pentru opozabilitate şi stabilirea rangului de prioritate a ipotecilor din momentul înregistrării acestora la depozitarul central, înregistrările vor indica cantitatea de instrumente financiare ipotecate, obligaţia garantată şi identitatea constituitorului ipotecii, a debitorului obligaţiei garantate (în cazul în care acesta este diferit de constituitorul ipotecii) şi a creditorului ipotecar.

(3) Radierea ipotecilor mobiliare se realizează de către depozitarul central potrivit regulilor proprii emise în acest sens, în condiţiile legii.

(4) Rangul ipotecilor mobiliare se stabileşte în funcţie de ordinea înscrierii ipotecilor mobiliare în conformitate cu prevederile alin. (1), în înţelesul prezentului alineat, ordinea înscrierii este dată de momentul înscrierii în conturile menţionate la alin. (1), moment consemnat prin indicarea datei şi orei exacte (exprimate în ore, minute şi secunde) În documentul emis de depozitarul central care confirmă înscrierea ipotecii mobiliare.

(5) În cazul în care părţile sunt de acord cu privire la executarea ipotecii mobiliare, creditorul vinde instrumentele financiare ipotecate în favoarea sa, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul altui loc de tranzacţionare, prin metoda „vânzare specială la ordin”, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(6) În cazul executării silite a ipotecii mobiliare, creditorul, cu exerciţiul executorului judecătoresc, vinde instrumentele financiare ipotecate în favoarea sa, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul altui loc de tranzacţionare, prin metoda „vânzare specială la ordin”, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(7) În cazul executării silite în baza Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, executorul procedează la valorificarea instrumentelor financiare ce fac obiectul popririi/sechestrului, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul altui loc de tranzacţionare, prin metoda „vânzare specială la ordin", cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(8) În situaţia în care creanţa nu poate fi stinsă prin vânzarea instrumentelor financiare ce fac obiectul popririi/sechestrului sau al unei ipoteci mobiliare, creditorul poate lua în proprietate, în contul creanţei, instrumentele financiare oferite spre vânzare, depozitarul central urmând a opera transferul în contul creditorului, potrivit art. 70 alin. (1) lit. p).

(9) Contractul de ipotecă mobiliară trebuie să prevadă o modalitate de evaluare a instrumentelor financiare obiect al ipotecii mobiliare în cazul executării ipotecii mobiliare prin însuşirea de către ereditara instrumentelor financiare respective în contul creanţei.

(10) Atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât şi în cazul utilizării sistemului de conturi globale, conform Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, operaţiunile de constituire şi perfectare a ipotecilor mobiliare se realizează prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul depozitarului central, asimilate conturilor prevăzute la art. 44 lit. a).

(11) Depozitarul central efectuează zilnic actualizarea valorii de piaţă s instrumentelor financiare ipotecate şi notifică valoarea ipotecii atât constituitorului ipotecii, cât şi creditorului obligaţiei garantate, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens.

(12) Constituitorul ipotecii poate înstrăina instrumentele financiare ipotecate numai sub condiţia notificării în prealabil a depozitarului centrai asupra intenţiei de înstrăinare a instrumentelor financiare respective. Notificarea se realizează de către constituitor prin intermediul participantului prin care va avea loc înstrăinarea instrumentelor financiare şi va conţine cantitatea şi caracteristicile instrumentelor financiare ipotecate care urmează a fi înstrăinate. în cazul înstrăinării instrumentelor financiare ipotecate, ipoteca se strămută asupra fondurilor băneşti sau asupra altor instrumente financiare rezultate din înstrăinarea instrumentelor financiare ipotecate.

(13) În cazul în care constituitorul ipotecii înstrăinează instrumentele financiare ipotecate, acesta are obligaţia de a notifica creditorul obligaţiei garantate, ulterior înstrăinării, cu privire la substituirea ipotecii iniţiale cu instrumente financiare şi/sau fonduri băneşti care să acopere valoarea garantată stabilită prin contractul de ipotecă. Creditorul obligaţiei garantate poate solicita suplimentarea şi/sau modificarea instrumentelor financiare şi/sau a fondurilor băneşti respective, în conformitate cu prevederile contractului de ipotecă şi cu prevederile legale aplicabile.

(14) Depozitarul central actualizează în sistemul propriu informaţiile privind ipoteca mobiliară, în conformitate cu regulile proprii aferente înregistrării ipotecilor mobiliare şi în baza înscrisurilor încheiate de către părţile contractului de ipotecă în acest sens, şi asigură publicitatea corespunzătoare a acestora în conformitate cu reglementările proprii.

Art. 81. - (1) Garanţiile financiare asupra instrumentelor financiare care fac obiectul contractelor de garanţie financiară se constituie prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturile prevăzute la art. 44.

(2) Înscrisul probator trebuie să permită identificarea garanţiei financiare, fiind suficient să se dovedească faptul că instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont, ce fac obiectul contractului de garanţie fără transfer de proprietate, sunt înregistrate în creditul contului menţionat la alin. (1) sau constituie un credit asupra acestui cont.

(3) Instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont, care fac obiectul contractului de garanţie financiară cu transfer de proprietate, sunt puse la dispoziţia beneficiarului garanţiei, care va obţine proprietatea asupra acestora,

(4) Dacă părţile contractului de garanţie financiară stabilesc astfel, beneficiarul poate avea dreptul de a utiliza garanţia financiară în condiţiile prevăzute de contractul respectiv şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr, 9/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) În cazul contractului de garanţie financiară cu transfer de proprietate, transferul instrumentelor financiare care fac obiectul contractului se realizează:

a) prin sistemul depozitarului central, potrivit art. 71 alin. (1) şi (2); sau, după caz.

b) În sistemele de back-office ale participanţilor la sistemul depozitarului central, potrivit art. 71 alin. (3).

(6) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale prevăzut de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, operaţiunile de constituire a garanţiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al instrumentelor financiare între conturile implicate, conform instrucţiunilor adecvate, primite din partea participanţilor implicaţi, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului' central. în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, înregistrarea garanţiilor financiare fără transfer de proprietate se reflectă de către depozitarul central în conturile individuale prin blocarea instrumentelor financiare ce fac obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate, conform reglementărilor depozitarului central aplicabile,

(7) În cazul utilizării sistemului de conturi globale prevăzut de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia de a înregistra în evidenţele proprii blocarea instrumentelor financiare ce fac obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini şi de a instructa, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a blocărilor, prin transmiterea unor instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central. Participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia de a înregistra în evidenţele proprii deblocarea instrumentelor financiare ce au făcut obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini şi de a instructa, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a deblocărilor, prin transmiterea unor instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

(8) Depozitarul central efectuează zilnic actualizarea valorii de piaţă a instrumentelor financiare afectate de garanţia financiară şi notifică valoarea garanţiei financiare atât furnizorului garanţiei financiare, cât şi beneficiarului garanţiei financiare, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens. Participantul efectuează zilnic actualizarea valorii de piaţă a instrumentelor financiare afectate de garanţia financiară şi notifică valoarea garanţiei financiare atât furnizorului garanţiei financiare, cât şi beneficiarului garanţiei financiare, în conformitate cu procedurile proprii emise în acest sens.

(9) La apariţia unei cauze care determină executarea garanţiei, beneficiarul acesteia poate să execute garanţia financiară pusă la dispoziţie, prin vânzarea sau însuşirea instrumentelor financiare ce fac obiectul contractului de garanţie, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) În cazul în care contractul de garanţie financiară prevede modalitatea de executare prin vânzarea instrumentelor financiare respective, beneficiarul vinde instrumentele financiare afectate de garanţia financiară, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul altui loc de tranzacţionare, prin metoda „vânzare specială la ordin”.

(11) Însuşirea instrumentelor financiare ce fac obiectul contractului de garanţie financiară fără transfer de proprietate este posibilă numai dacă părţile au stabilit în contractul de garanţie financiară fără transfer de proprietate această posibilitate de executare a garanţiei financiare fără transfer de proprietate şi totodată au prevăzut o modalitate de evaluare a instrumentelor financiare,

(12) În cazul în care contractul de garanţie financiară fără transfer de proprietate prevede modalitatea de executare prin însuşirea instrumentelor financiare respective, beneficiarul garanţiei financiare poate lua în proprietate, în contul creanţei, instrumentele financiare în cauză, depozitarul central urmând a opera transferul în contul beneficiarului, potrivit art. 71 alin. (1) şi (2).

Art. 82. - (1) Executarea silită a ipotecilor mobiliare, a garanţiilor financiare sau, după caz, executarea silită iniţiată ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra instrumentelor financiare se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor A. S.F. aplicabile, inclusiv ale prezentului regulament.

(2) Publicitatea operaţiunilor de vânzare a instrumentelor financiare în caz de executare silită se realizează de către entitatea care administrează locul de tranzacţionare unde instrumentele financiare în cauză sunt admise la tranzacţionare, prin sistemele de comunicare ale acesteia. Comisioanele percepute de către entitatea care administrează locul de tranzacţionare în legătură cu aceste servicii de publicitate vor fi stabilite de către aceasta conform reglementărilor proprii şi vor fi notificate A.S.F.

(3) La data comunicării de către executorul judecătoresc a iniţierii procedurilor de executare silită asupra instrumentelor financiare, depozitarul central sau, după caz, participantul relevant la sistemul depozitarului central procedează la indisponibilizarea instrumentelor financiare în cauză în conturile în care sunt înregistrate.

Art. 83. - (1) Operaţiunile de înregistrare şi radiere a sechestrului/popririi asupra unor instrumente financiare, altele decât cele derivate, înregistrate în sistemul depozitarului central, pentru care depozitarul central este desemnat depozitar al emitentului, se realizează prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestor instrumente financiare, altele decât cele derivate, în conturi speciale deschise în numele deţinătorului instrumentelor financiare respective/debitorului, în sistemul depozitarului central, atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât şi în cazul utilizării sistemului de conturi globale, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010, potrivit reglementărilor depozitarului central, în condiţiile legii.

(2) Măsurile menţionate la alin. (1) Îndeplinesc condiţia de publicitate pentru opozabilitate din momentul înregistrării acestora la depozitarul central, în condiţiile legii.

(3) Radierea sechestrului/popririi asupra unor instrumente financiare înregistrate în sistemul depozitarului central se realizează de către depozitarul central potrivit regulilor acestuia, în condiţiile legii.

Art. 84. - (1) La primirea de către depozitarul central de la organele/persoanele abilitate a unei cereri de instituire a sechestrului/popririi asupra unor instrumente financiare, altele decât cele derivate, înregistrate în sistemul depozitarului central, depozitarul central are obligaţia de a-i notifica de îndată pe participanţi, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens.

(2) La primirea de la depozitarul central a notificării prevăzute la alin. (1), participanţii depozitarului central au obligaţia să îi confirme de îndată primirea şi de a nu mai efectua nicio altă operaţiune în legătură cu instrumentele financiare în cauză în afara transferului acestora conform alin. (3).

(3) Participanţii depozitarului central au obligaţia să transfere de îndată, dar nu mai târziu de ziua recepţionării notificării prevăzute la alin. (1), instrumentele financiare în cauză în conturi speciale deschise în numele deţinătorului instrumentelor financiare respective/debitorului în sistemul depozitarului central, în conformitate cu reglementările proprii emise de către depozitarul central în acest sens, în vederea înregistrării de către depozitarul central a sechestrului/popririi şi a blocării transferului acestora.

(4) Depozitarul central nu percepe niciun tarif pentru transferul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, de către participanţii depozitarului central conform alin. (3).

(5) În cazul în care instrumentele financiare în cauză sunt înregistrate în conturi individuale deschise în sistemul depozitarului central, depozitarul central are obligaţia să înregistreze de îndată sechestrul/poprirea în conturi speciale deschise în numele deţinătorului instrumentelor financiare respective/debitorului în sistemul depozitarului central şi de a bloca transferul acestora.

(6) În cazul în care numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, transferate de către participanţi conform alin. (3) depăşeşte cantitatea de instrumente financiare care constituie obiectul sechestrului/popririi, depozitarul central transferă diferenţa în conturile deschise de participanţi în sistemul propriu, conform reglementărilor emise de depozitarul central în acest sens.

 

CAPITOLUL IV

Supravegherea depozitarului central

 

Art. 85. - (1) Supravegherea depozitarului central cu privire la respectarea condiţiilor impuse la acordarea autorizaţiei, la desfăşurarea ordonată şi transparentă a serviciilor notariale, de administrare centralizată şi de decontare a instrumentelor financiare, precum şi cu privire la îndeplinirea cerinţelor privind protecţia investitorilor se efectuează de către A.S.F. pe baza raportărilor, informaţiilor şi evidenţelor prevăzute în prezentul regulament, în Regulamentul (UE) 909/2014, în Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 şi prin inspecţii efectuate la sediul depozitarului central.

(2) Supravegherea sistemului de decontare administrat de către depozitarul central se efectuează de către A.S.F. şi B.N.R. conform atribuţiilor specifice fiecărei instituţii.

(3) Depozitarul central transmite, la cererea B.N.R., rapoartele şi informaţiile necesare cu privire la activitatea de decontare în vederea îndeplinirii de către B.N.R. a atribuţiilor de evaluare a riscului sistemic indus de sistemele de decontare de importanţă sistemică sau de importanţă deosebită.

(4) Examinarea şi evaluarea depozitarului central se efectuează în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, ale capitolului V din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 şi ale capitolului II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017.

Art. 86 . - Depozitarul central notifică de îndată A.S.F cel puţin următoarele situaţii:

a) Încălcarea regulamentelor şi procedurilor depozitarului central de către participanţii în sistem, precum şi măsurile adoptate;

b) erorile semnificative ale structurilor tehnologice şi ale sistemelor informatice;

c) planificarea activităţilor corespunzătoare obiectivelor depozitarului central;

d) Încălcarea legislaţiei pieţei de capital şi a reglementărilor emise de A.S.F.;

e) orice eveniment relevant care ar putea avea consecinţe asupra organizării şi funcţionării sale.

Art. 87. - (1) Depozitarul central are obligaţia de a transmite A.S.F. toate hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor şi ale consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere referitoare la serviciile notariale, de administrare centralizată şi de decontare a instrumentelor financiare, în termen de maximum 10 zile de la data la care au avut loc şedinţele.

(2) La cererea A.S.F, depozitarul central va transmite procesele-verbale aferente şedinţelor adunărilor generale ale acţionarilor.

Art. 88. - Depozitarul central are obligaţia să transmită A.S.F., anual, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, următoarele informaţii şi documente:

a) situaţia financiară anuală;

b) raportul auditorului financiar şi cel al auditorului intern;

c) raportul consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere;

d) lista emitenţilor cu care a încheiat contract de depozitare;

e) lista participanţilor admişi în sistem;

f) structura acţionarilor depozitarului central, cu indicarea pentru fiecare acţionara numărului şi tipului de acţiuni deţinute, precum şi a procentului de acţiuni cu drept de vot deţinute;

g) raportul de activitate al depozitarului central întocmit de directori sau membrii directoratului şi aprobat de consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere;

h) lista agenţilor custode;

i) lista agenţilor de plată;

j) lista participanţilor compensatori;

k) lista societăţilor cu care a încheiat contract de registru, alta decât cea de la lit. d);

l) raportul anual de audit intern.

Art. 89. - (1) Raportul de activitate menţionat la art. 88 lit. g) se întocmeşte şi se prezintă ţinând cont de următoarele cerinţe organizaţionale:

a) separarea funcţiilor de administrare a riscurilor, de tehnologie, de conformitate şi de control intern şi de audit intern, precum şi procedura de administrare a conflictelor de interese;

b) controlul operaţiunilor, cu specificarea sarcinilor şi responsabilităţilor, cu privire, în special, la monitorizarea şi corectarea neregulilor;

c) procedurile de raportare la diferite niveluri ale structurii de conducere, cu indicarea specifică a raportării erorilor apărute şi a măsurilor luate pentru eliminarea acestora.

(2) Raportul menţionat la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) organigrama şi structura funcţională;

b) delegarea atribuţiilor;

c) structura sistemului de control intern;

d) măsurile luate pentru a asigura funcţionarea ordonată a serviciilor notariale, de administrare centralizată şi de decontare, cu referire în special la mijloacele tehnice şi respectarea reglementărilor, la păstrarea conturilor, înregistrarea transferurilor de proprietate, precum şi măsurile luate în vederea combaterii spălării banilor;

e) evaluarea măsurilor adoptate pentru limitarea riscurilor, subliniind orice problemă de natură operaţională apărută;

f) principalele rezultate ale activităţii de control la toate nivelele structurii organizatorice.

(3) Raportul sintetic de activitate a depozitarului central care conţine informaţii transmise A.S.F., conform prevederilor art. 88, va fi publicat pe site-ul propriu în termenul prevăzut la art. 88.

Art. 90. - (1) Depozitarul central are obligaţia să transmită A.S.F., în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., raportările contabile semestriale, care cuprind următoarele situaţii:

1. situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor;

2. situaţia veniturilor şi cheltuielilor;

3. date informative.

(2) Depozitarul central are obligaţia de a transmite A.S.F., trimestrial, un raport cuprinzând următoarele informaţii:

a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi situaţia veniturilor şi cheltuielilor, respectând structura raportărilor semestriale;

b) situaţia activelor financiare cu grad mare de lichiditate;

c) cauzele care au determinat apariţia unor modificări faţă de conţinutul raportărilor trimestriale anterioare, dacă este cazul.

(3) Raportările trimestriale se transmit A.S.F. în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru.

Art. 91. - (1) În scopul exercitării atribuţiilor A.S.F. de supraveghere a activităţii depozitarului central, auditorii financiari ai depozitarului vor raporta A.S.F. orice fapt sau act în legătură cu activitatea depozitarului central, în condiţiile şi cu respectarea termenilor prevăzuţi la art. 260 din Legea nr. 297/2004.

(2) Informaţiile cuprinse în raportul auditorului financiar prevăzut la alin. (1) cu privire la operaţiunile de decontare efectuate de depozitarul central vor fi transmise şi B.N.R

Art. 92. - Depozitarul central notifică de îndată A.S.F. şi, după caz, B.N.R. cu privire la orice alianţă sau cooperare care ar putea avea consecinţe asupra organizării şi funcţionării serviciilor notariale, de administrare centralizată şi decontare.

Art. 93. - (1) La solicitarea A.S.F., depozitarul central furnizează orice informaţie şi /sau document în legătură cu activitatea desfăşurată de acesta, inclusiv cu privire la instrumentele financiare şi participanţii admişi în sistemul de decontare, precum şi date şi informaţii cu privire la ordinele de transfer între conturi, concordanţa dintre numărul de instrumente financiare înregistrate în conturile deschise în sistemul depozitarului central şi numărul de instrumente financiare emise.

(2) Datele şi informaţiile se pot obţine prin:

a) fluxuri periodice de informaţii în formă electronică, în care datele sunt procesate în modalitatea stabilită de către A.S.F.;

b) cereri punctuale referitoare la anumite informaţii, în formă electronică sau pe suport hârtie.

Art. 94. - (1) Depozitarul central are obligaţia de a raporta la A.S.F. apariţia oricărui incident în legătură cu activitatea de decontare.

(2) Raportul se transmite până la sfârşitul zilei de decontare în care se constată că, la data decontării, unul sau mai mulţi participanţi nu au suficiente disponibilităţi în contul de decontare pentru acoperirea obligaţiei de plată sau nu au suficiente instrumente financiare disponibile în cont.

(3) Raportul conţine următoarele informaţii: volumul şi valoarea tranzacţiilor vizate, data efectuării tranzacţiilor respective şi data decontării acestora, ISIN-ul instrumentelor financiare vizate, participanţii la sistemul de decontare şi participanţii compensatori implicaţi, motivele care au dus la apariţia incidentului în decontare, măsurile dispuse, măsurile adoptate de participanţii la sistemul de decontare sau participanţii compensatori implicaţi.

Art. 95. - Orice act sau fapt susceptibil a avea consecinţe semnificative asupra transparenţei, desfăşurării ordonate a serviciilor notariale şi protecţiei investitorilor, precum şi asupra organizării şi funcţionării serviciilor de decontare trebuie notificat A.S.F. şi, după caz, B.N.R., în termen de două zile de la data la care a avut loc.

 

CAPITOLUL V

Sancţiuni

 

Art. 96. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează potrivit prevederilor titlului X din Legea nr. 297/2004 şi ale titlului V din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

Art. 97. - Sancţiunile aplicate de către A.S.F. vor fi făcute publice atât în Buletinul A.S.F., cât şi pe site-ul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 98. - Reorganizarea judiciară şi falimentul depozitarului central şi ale participanţilor în sistemul depozitarului central sunt supuse prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările ulterioare, precum şi prevederilor speciale ale titlului IX din Legea nr. 297/2004.

Art. 99. - (1) În cazul în care intenţionează prestarea serviciilor de decontare în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014, Societatea „Depozitarul Central” - S.A. şi Societatea „Depozitarul Sibex” - S.A. depun la A.S.F., în termenul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 909/2014, o cerere de autorizare în calitate de depozitar central, însoţită de documentaţia necesară în conformitate cu prevederile prezentului regulament, cu excepţia documentului prevăzut la art. 8 lit. f).

(2) Până la data adoptării de către A.S.F. a deciziilor cu privire la autorizarea/retragerea autorizaţiei de funcţionare pentru entităţile menţionate la alin. (1), prevederile Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în continuare pentru funcţionarea şi supravegherea respectivelor entităţi.

(3) A.S.F., prin decizie, retrage autorizaţia de funcţionare a Societăţii „Depozitarul Central” - S.A. şi a Societăţii „Depozitarul Sibex” - S.A. în maximum 60 de zile:

a) de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1), în cazul în care entităţile menţionate nu depun cererea de autorizare conform alin. (1);

b) de la data respingerii de către A.S.F. a cererii de autorizare.

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/directoratul va efectua numai acte de administrare în sensul conservării patrimoniului existent la data prevăzută la alin. (3) lit. a) sau, după caz, lit. b) şi/sau în sensul supravegherii decontării şi transferării rapide şi ordonate a activelor clienţilor şi participanţilor către un alt agerit de decontare, în cazul retragerii autorizaţiei conform art. 57 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, şi va transmite la A.S.F. un raport cu privire la această situaţie.

(5) Actele de administrare menţionate la alin. (4) vor fi efectuate în maximum 60 de zile de la data prevăzută la alin. (3) lit. a) sau, după caz, lit. b).

(6) La data intrării în vigoare a deciziilor prevăzute la alin. (2) cu privire la autorizarea/retragerea autorizaţiei de funcţionare ca urmare a respingerii cererii de autorizare’ în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014, se abrogă:

a) Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/26.04.2007;

c) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/20.01.2010;

d) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/23.02.2012;

e) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/10.10.2012;

f) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/20.12.2012;1

q) orice alte dispoziţii contrare cuprinse în reglementările C.N.V.M./A.S.F.

(7) În cazul în care niciuna dintre entităţile menţionate la alin. (1) nu depune cererea de autorizare conform alin. (1), prevederile reglementărilor menţionate la alin. (6) se abrogă la data emiterii deciziei de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestor entităţi.

(8) În situaţia în care data intrării în vigoare a autorizării sau retragerii autorizaţiei pentru Societatea „Depozitarul Central” - S.A. şi pentru Societatea „Depozitarul Sibex” - S.A. nu este în aceeaşi zi, prevederile reglementărilor menţionate la alin. (6) se abrogă în ziua imediat următoare în care intră în vigoare actul individual emis de A.S.F. pentru a doua din cele două entităţi.

Art. 100. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentului regulament referitoare la funcţionarea şi supravegherea unui depozitar central intră în vigoare la data încetării aplicabilităţii dispoziţiilor Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, menţionate la art. 99 alin. (2).

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 27 septembrie 2017.

Nr. 10.


1 Actele prevăzute la art. 99 alin. (6) lit. b)-f) nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.