MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 774/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 774         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Vineri, 29 septembrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

Decizia nr. 500 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

697. - Hotărâre pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 500

din 4 iulie 2017

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminița Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Societatea Inforomtur - S.R.L., cu sediul în comuna Ciuperceni, sat Vârtopu, județul Gorj, în Dosarul nr. 19.901/318/2012*/a2 al Tribunalului Gorj - Secția I civilă și care face obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 957D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosar, autorul a depus concluzii scrise în susținerea criticilor de neconstituționalitate formulate și solicită admiterea excepției, iar partea Mioara Glaje Halastiuc a depus note scrise în cuprinsul Cărora detaliază elemente ale situației de fapt.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca neîntemeiată, întrucât dispozițiile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate din perspectiva unor critici similare.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

5. Prin încheierea din 10 mai 2016, pronunțată în Dosarul nr. 19.901/318/20127a2, Tribunalul Gorj - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepția a fost ridicată de Societatea Inforomtur - S.R.L., cu sediul în comuna Ciuperceni, sat Vârtopu, județul Gorj, într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri de reexaminare formulată împotriva unei încheieri prin care a fost admisă în parte cererea de ajutor public judiciar, sub forma eșalonării plății taxei judiciare de timbru.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, deoarece creează o discriminare între persoanele fizice și persoanele juridice. De asemenea, se susține faptul că persoanele juridice aflate în imposibilitatea de a plăti taxa judiciară de timbru nu pot avea parte de o instanță imparțială, așa cum prevede dreptul la un proces echitabil.

7. Tribunalul Gorj - Secția I civilă consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale, potrivit căreia persoanele juridice nu pot beneficia de scutirea de plata taxei de timbru, precum persoanele fizice, ci de alte facilități legale, ce constau în reducerea cuantumului taxei de timbru, eșalonarea sau amânarea plății acesteia. De asemenea, instanța apreciază Că dispozițiile art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 80/2013 nu contravin principiului constituțional al egalității în drepturi, întrucât această diferență de situație juridică a celor două categorii de persoane (fizice și juridice) justifică în mod obiectiv și rezonabil tratamentul juridic neomogen la care se referă autoarea excepției, principiul egalității în fața legii presupunând instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

9. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată. Astfel, consideră că nu se poate spune că, prin prevederile criticate, se nesocotește principiul accesului liber la justiție, acesta implicând accesul efectiv la structurile justiției și la mijloacele procedurale de înfăptuire a acesteia, precum și exercițiul drepturilor procesuale instituite de lege. Pe de altă parte, această măsură legislativă reprezintă opțiunea legiuitorului, fiind conformă cu normele Legii fundamentale, întrucât, chiar dacă au calitatea de părți în cadrul unui litigiu, persoanele juridice și cele fizice nu se pot compara sub aspectul situației juridice în care se află.

10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, având următorul cuprins: „Instanța acordă persoanelor juridice, la cerere, facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești, în următoarele situații: [...]

b) plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condițiile legii, indisponibilizate."

13. În opinia autoarei excepției, dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor din Constituție cuprinse în art. 16 referitor la egalitatea în drepturi și art. 21 privind accesul liber la justiție.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate exercitat prin prisma unor critici, în esență, similare, respingând excepțiile de neconstituționalitate. în acest sens, sunt Decizia nr. 749 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015, și Decizia nr. 671 din 17 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 10 februarie 2017.

15. Astfel, în jurisprudența sa, Curtea a statuat c㠄numai persoanele fizice pot beneficia de scutire de la plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 193/2008, acest act normativ vizând exclusiv persoanele fizice, nu și persoanele juridice. Dispozițiile art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 (ca și în vechea reglementare cuprinsă la art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în prezent abrogată), prevăd că, în cazul persoanelor juridice, instanța poate acorda, la cerere, facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești, în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege, iar în mod excepțional, instanța poate acorda persoanelor juridice reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru în alte cazuri în care apreciază, față de datele referitoare la situația economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. Așa fiind, persoanele juridice nu pot beneficia de scutirea de plata taxei de timbru, precum persoanele fizice, ci de alte facilități legale, ce constau în reducerea cuantumului taxei de timbru, eșalonarea sau amânarea plății acesteia. Această măsură legislativă reprezintă, însă, opțiunea legiuitorului, fiind conformă cu dispozițiile Legii fundamentale.”

16. De asemenea, în materia taxelor judiciare de timbru, Curtea a reținut c㠄accesul liber la justiție nu înseamnă gratuitate. Nicio dispoziție constituțională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiție, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităților judecătorești să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiție. Regula este cea a timbrării acțiunilor în justiție, excepțiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor”. A se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 109 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 291 din 22 aprilie 2014, și Decizia nr. 81 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 2 mai 2017.

17. Totodată, prin Decizia nr. 9 din 17 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 25 aprilie 2017, Curtea a constatat c㠄legiuitorul are deplina legitimitate constituțională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în funcție de obiectul litigiului. Stabilirea modalității de plată a taxelor judiciare de timbru, ca, de altfel, și a cuantumului lor, este o opțiune a legiuitorului, ce ține de politica legislativă fiscală. Atât obligația de plată a taxelor judiciare, cât și excepțiile stabilite de lege se aplică deopotrivă tuturor cetățenilor aflați în situații identice, precum și tuturor litigiilor de aceeași natură, neexistând discriminări sau privilegii contrare prevederilor art. 16 alin. (1) și (2) din Constituție."

18. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale, cele statuate prin deciziile menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Inforomtur - S.R.L., cu sediul în comuna Ciuperceni, sat Vârtopu, județul Gorj, în Dosarul nr. 19.901/318/2012*/a2 al Tribunalului Gorj - Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Gorj - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 4 iulie 2017.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent, Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 2 octombrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Președintele Autorității Electorale Permanente,

Constantin Florin Mitulețu Buică

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 697.

 

ANEXĂ

 

Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 

Nr. crt.

Termenul de realizare a acțiunii, potrivit prevederilor Legii nr. 115/2015, coroborat cu termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

Descrierea acțiunii

Autoritatea sau persoana care realizează acțiunea

Modalitatea de realizare a acțiunii

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puțin 35 de zile înaintea votării, cel mai târziu la data de:

2 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Stabilirea și aducerea la cunoștință publică a datei alegerilor

Guvernul

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

Odată cu stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:

2 octombrie 2017

[Art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Stabilirea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și a măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale

Guvernul

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

3.

Cu cel puțin 24 de ore înainte de data ședinței pentru desemnarea judecătorilor, cel mai târziu la data de:

3 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (1) și art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Aducerea la cunoștință publică a datei ședinței pentru tragerea la sorți a judecătorilor în biroul electoral județean

Președintele tribunalului

Prin presa scrisă și audiovizuală

4.

În termen de cel mult 3 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de: 4 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (1) și art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Desemnarea președintelui biroului electoral județean și a locțiitorului acestuia

Președintele tribunalului

În ședință publică, prin tragere la sorți pe funcții dintre judecătorii în exercițiu ai tribunalului Proces-verbal semnat de președintele tribunalului

5.

În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral județean și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de:

5 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Formularea de contestații privind desemnarea președintelui biroului electoral județean și a locțiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris la tribunal

6.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral județean, cel mai târziu la data de:

5 octombrie 2017

[Art. 33 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Completarea biroului electoral județean cu un reprezentant al Autorității Electorale Permanente, desemnat prin hotărâre a acesteia, și cu câte un reprezentant al partidelor politice ori al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului

Președintele biroului electoral județean

Proces-verbal

7.

În termen de 2 zile de la data constituirii, cel mai târziu la data de:

6 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (3) și art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015]

Adoptarea regulamentului privind organizarea și funcționarea birourilor electorale

Biroul electoral județean

Prin hotărâre

8.

În termen de 24 de ore de la completarea biroului electoral județean, cel mai târziu la data de:

6 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Formularea de contestații privind completarea biroului electoral județean

Persoanele interesate

În scris la tribunal

9.

În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral județean și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de:

6 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral județean și a locțiitorului acestuia

Tribunalul

Prin hotărâre definitivă

10.

În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind completarea biroului electoral județean, cel mai târziu la data de:

7 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea contestațiilor privind completarea biroului electoral județean

Tribunalul

Prin hotărâre definitivă

11.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral județean, cel mai târziu la data de:

8 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (3) și art. 59 alin. (1)din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea semnelor electorale către biroul electoral județean

Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale

În scris

12.

În maximum 5 zile de la data înființării birourilor electorale județene, cel mai târziu la data de:

8 octombrie 2017

[Art. 7 alin. (3) și art. 10 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Înregistrarea alianțelor electorale

Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale

În scris

13.

Cu cel puțin 24 de ore înainte de tragerea la sorți a președintelui și a locțiitorului biroului electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de:

10 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 26 alin. (9) din Legea nr. 115/2015]

Aducerea la cunoștință publică a datei ședinței în care se va efectua tragerea la sorti a președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia

Președintele tribunalului

Prin publicare în presă și afișare la ușa instanței

 

0

1

2

3

4

14.

Înainte de tragerea la sorți a președintelui și a locțiitorului biroului electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de:

10 octombrie 2017

[Art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Întocmirea listei cu magistrații care participă la tragerea la sorți pentru desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție si a locțiitorului acestuia întocmirea listei cu juriștii din Corpul experților electorali care participă la tragerea la sorți pentru desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia

Președintele tribunalului

Autoritatea Electorală Permanentă

În scris

15.

A doua zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale, cel mai târziu la data de:

11 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (3), art. 39 alin. (1) lit. b) și art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015]

Aducerea la cunoștință publică a semnelor electorale a denumirilor și a semnelor electorale ale partidelor politice, ale alianțelor politice, ale alianțelor electorale, precum și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, legal constituite, care au dreptul să participe la alegerile locale parțiale

Biroul electoral județean

Prin publicare în monitorul oficial al județului

16.

În termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:

11 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora

Președinții tribunalelor

Prin tragere la sorti în ședință publică

17.

Începând cu data de: 11 octombrie 2017

[Art. 26 alin. (13), art. 46 și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Depunerea candidaturilor pentru consiliul local și pentru funcția de primar

Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți

În scris

18.

În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de:

12 octombrie 2017

[Art. 36 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții propuși de organizațiile județene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcția de primar

Președintele biroului electoral de circumscripție

În ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori și deputați ai fiecărui partid

19.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de:

12 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea către biroul electoral de circumscripție a numelui și prenumelui reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale ori ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului*)

Partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului

În scris

20.

În termen de 24 de ore de la data constituirii birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de:

12 octombrie 2017

[Art. 20 din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea către birourile electorale județene și birourile electorale de circumscripție a numărului de alegători rezultat din Registrul electoral și din listele electorale complementare

Autoritatea Electorala Permanentă

Primarul

În scris

21.

În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de:

12 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Formularea de contestații privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

 

0

1

2

3

4

22.

In termen de o zi de la constituirea birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de:

12 octombrie 2017

[Alt. 10 alin. (2) și art. 29 din Legea nr. 115/2015]

Aducerea la cunoștință publică a sediilor birourilor electorale de circumscripție și a programului de activitate al acestora

Prefectul

Prin afișare și prin orice alt mijloc de publicitate

23.

În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de: 13 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia

Biroul electoral județean Tribunalul

Prin hotărâre definitivă

24.

În termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de:

13 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Formularea de contestații privind completarea birourilor electorale de circumscripție

Persoanele interesate

În scris

25.

Imediat după constituirea birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de:

13 octombrie 2017

[Art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea listei cuprinzând denumirile și semnele electorale ale partidelor politice, ale alianțelor politice, ale alianțelor electorale, precum și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, legal constituite, care au dreptul să participe la alegerile locale parțiale, către toate birourile electorale de circumscripție

Biroul electoral județean

În scris

26.

În termen de 24 de ore de la data solicitării

[Art. 10 alin. (2) și art. 26 alin. (12) din Legea nr. 115/2015]

Întocmirea și punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a listei cuprinzând datele necesare pentru a fi contactați ale președinților birourilor electorale de circumscripție și ale locțiitorilor acestora, precum și adresele și numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscripție

Președinții tribunalelor împreună cu prefecții

În scris

27.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru comunicarea reprezentanților în biroul electoral de circumscripție*)

13 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 26 alin. (15) din Legea nr. 115/2015]

Completarea biroului electoral de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale ori ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului’)

Președintele biroului electoral de circumscripție

În ordinea numărului de candidaturi sau prin tragere la sorți, după caz

28.

În termen de 24 de ore de la completarea biroului electoral de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale ori ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului, cel mai târziu la data de:*)

14 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Formularea de contestații privind completarea biroului electoral de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale ori ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului*)

Persoanele interesate

În scris

 

0

1

2

3

4

29.

În termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii, cel mai târziu la data de:

14 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea hotărârii prin care a fost soluționată contestația privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia către președintele tribunalului

Biroul electoral județean Tribunalul

În scris

30.

În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de:

14 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea contestațiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripție

Biroul electoral județean. Tribunalul.

Prin hotărâre definitivă

31.

Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei scrutinului:

14 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Depunerea la primar a solicitărilor de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință

Cetățenii cu drept de vot, care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală în care au loc alegeri

Prin cerere scrisă, datată și semnată, conform Hotărârii Autorității Electorale Permanente

32.

Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea zilei votării:

14 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 21 alin, (4) din Legea nr. 115/2015]

Actualizarea listelor electorale complementare

Primarul, împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări

 

33.

În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind completarea biroului electoral de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale ori ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului, cel mai târziu la data de*):

15 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (6) și art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea contestațiilor privind completarea biroului electoral de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale ori ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului*)

Tribunalul

Prin hotărâre definitivă

34.

În termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești:

[Art. 10 alin. (2) și art. 21 alin. (6) din Legea nr. 115/2015]

Radierea din lista electorală complementară a cetățenilor Uniunii Europene care și-au pierdut drepturile electorale

Primarul

În scris

35.

În cel mult două zile de la data înregistrării întâmpinării:

[Art. 10 alin. (2) și art. 22 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori din listele electorale complementare

Primarul

Dispoziție scrisă

36.

În termen de 24 de ore de la data comunicării:

[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]

Contestarea dispoziției scrise privind soluționarea întâmpinării împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori din listele electorale complementare

Cetățeanul Uniunii Europene cu drept de vot

În scris

37.

În termen de două zile de la data înregistrării:

[Art. 10 alin. (2) și art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea contestației împotriva dispoziției scrise a primarului privind soluționarea întâmpinării împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori din listele electorale complementare

Judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care a fost întocmită lista electorală permanentă

În scris

38.

În termen de 24 de ore de la pronunțare:

[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea către persoana interesată și primar a hotărârii judecătorești prin care a fost soluționată contestația împotriva dispoziției scrise a primarului privind soluționarea întâmpinării împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori din listele electorale complementare

Judecătoria

În scris

 

0

1

2

3

4

39.

În maximum 5 zile de la data înființării birourilor electorale de circumscripție în județele în care se organizează alegeri într-o singură circumscripție, cel mai târziu la data de:

15 octombrie 2017

[Art. 7 alin. (3) și art. 10 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

ÎNREGISTRAREA ALIANȚELOR ELECTORALE

Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale

În scris

40.

În termen de 5 zile de la constituirea birourilor electorale de circumscripție în județele în care se organizează alegeri într-o singură circumscripție, cel mai târziu la data de:

15 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (6) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea semnelor electorale către biroul electoral de circumscripție

Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile ' cetățenilor aparținând minorităților naționale

În scris

41.

În termen de 3 zile până la data la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de:

15 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea către biroul electoral de circumscripție a

numelui și prenumelui reprezentanților partidelor politice, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale care participă la alegeri*)

Filialele locale ale partidelor politice,

alianțelor politice și alianțelor electorale care participă în alegeri

În scris

42.

În termen de 3 zile de la data-limită pentru actualizarea listelor electorale complementare, cel mal târziu la data de:

16 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 21 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii a datelor înscrise în listele electorale complementare

Inspectoratul General pentru Imigrări

În format electronic

43.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor:

17 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 68 alin. (6) din Legea nr. 115/2015]

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune și televiziune, publice și private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, candidații independenți, precum și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale

În scris

44.

Până la data depunerii candidaturilor de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale nereprezentate în Parlament:

[Art. 8 alin. (3) și art. 46 din Legea nr. 115/2015]

Depunerea la biroul electoral județean sau la biroul electoral de circumscripție, după caz, a listei de membri ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale

Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu sunt reprezentate în Parlament

În scris

45.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor:

17 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 46 din Legea nr. 115/2015]

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, sub semnătura conducerii organizațiilor județene ale acestora și pe baza listei susținătorilor.

Candidații independenți, pe baza listei susținătorilor

În scris, în două exemplare originale și două copii

 

0

1

2

3

4

46.

După depunerea candidaturilor:

[Art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015]

Depunerea unei copii a propunerii de candidatură, certificată de către biroul electoral de circumscripție, la judecătoria sau la tribunalul în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care se depune candidatura, după caz

Depunătorul candidaturilor

 

47.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, cel mai târziu la data de:

18 octombrie 2017

[Art. 52 alin. (7) din Legea nr. 115/2015]

Afișarea unuia dintre exemplarele propunerii de candidatură

Biroul electoral de circumscripție

Prin afișare la sediul biroului electoral de circumscripție, la loc vizibil

48.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii cetățeanului Uniunii Europene care nu conține declarația privind exercițiul dreptului de a candida în statul membru de origine, cel mai târziu la data de:

18 octombrie 2017

[Art. 56 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Respingerea candidaturii cetățeanului Uniunii Europene care nu conține declarația privind exercițiul dreptului de a candida în statul membru de origine

Biroul electoral de circumscripție

Prin afișare la sediul biroului electoral de circumscripție, la loc vizibil

49.

În termen de cel mult 24 de ore de la data afișării candidaturii, cel mai târziu la data de: 19 octombrie 2017

[Art. 10 alin, (2) și art. 54 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Formularea de contestații împotriva acceptării unei candidaturi

Cetățenii, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale

În scris

50.

În cel mult 24 de ore de la data afișării respingerii candidaturii, cel mai târziu la data de:

19 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și ari. 54 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Formularea de contestații împotriva respingerii unei candidaturi

Candidatul, partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

51.

În termen de 24 de ore de la data înregistrării contestației, cel mai târziu la data de:

20 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii

Judecătoria

Prin hotărâre

52.

În termen de 24 de ore de la data pronunțării hotărârii, cel mai târziu la data de:

21 octombrie 2017

[Art. 54 alin. (6) din Legea nr. 115/2015]

Declararea apelului împotriva hotărârii date în soluționarea contestației privind admiterea sau respingerea candidaturii

Cetățenii, candidații, partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale

În scris

53.

Până la începerea campaniei electorale, cel mai târziu la data de:

21 octombrie 2017

[Art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral și asigurarea amplasării de panouri electorale în cadrul acestora

Primarul

Prin dispoziție

54.

Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării:

22 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 coroborat cu art. 20 alin, (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Aducerea la cunoștință publică a numărului circumscripțiilor electorale, a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și a sediilor acestora

Primarii, cu sprijinul prefecților

Prin publicații în care se indică și locul de desfășurare a votării

55.

Cu 15 zile înainte de data alegerilor: 22 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 64 din Legea nr. 115/2015]

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

56.

În termen de 24 de ore de la data înregistrării apelului, cel mai târziu la data de:

22 octombrie 2017

[Art. 54 alin. (6) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii pronunțate în soluționarea contestației privind admiterea sau respingerea candidaturii

Tribunalul

Prin hotărâre definitivă

 

0

1

2

3

4

57.

De îndată ce au expirat termenele prevăzute la art. 54 alin. (5) și (6) din Legea nr. 115/2015, cel mai târziu la data de:

23 octombrie 2017

[Art. 54 alin. (8) din Legea nr. 115/2015]

Aducerea la cunoștința birourilor electorale de circumscripție a hotărârilor definitive privind candidaturile

Judecătoria sau tribunalul, după caz

În scris

58.

Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 23 octombrie 2017

[Art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea către prefect a semnelor electorale, in vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral județean. Biroul electoral de circumscripție

În scris

59.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 54 alin. (1), (2), (5) și (6), cel mai târziu la data de:

24 octombrie 2017

[Art. 55 din Legea nr. 115/2015]

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripție

Proces-verbal

60.

Cel mai târziu la data de:

24 octombrie 2017

[Art. 58 alin. (12) din Legea nr. 115/2015]

Tragerea la sorți pentru stabilirea

numărului de ordine de pe buletinele de vot

Președintele biroului electoral de circumscripție

Prin tragere la sorți, în

prezența reprezentanților partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri

61.

În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de:

25 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 26 alin. (15) din Legea nr. 115/2015]

Completarea biroului electoral de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale care participă la alegeri*)

Președintele biroului electoral de circumscripție

în funcție de numărul candidaturilor și prin tragere la sorți, dacă este cazul.

62.

Până la calcularea timpilor de antenă potrivit prevederilor art. 68 alin (1) și (2) din Legea nr. 115/2015.

[Art. 68 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]

Repartizarea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianțele acestora și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune

Proporțional cu ponderea parlamentară

63.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorți, cel mai târziu la data de:

25 octombrie 2017

[Art. 58 alin. (11) din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot a candidaților la funcția de primar

Președinții birourilor electorale de circumscripție

În scris

64.

În termen de 24 de ore de la completarea biroului electoral de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și as organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare care participă la alegeri, cel mai târziu la data de:*) 26 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Formularea de contestații privind completarea biroului electoral de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare care participă la alegeri*)

Persoanele interesate

În scris

65.

În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind completarea biroului electoral de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare care participă la alegeri, cel mai târziu la data de: *)

27 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (6) și art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea contestațiilor privind completarea biroului electoral de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare care participă la alegeri*)

Tribunalul

Prin hotărâre definitivă

 

0

1

2

3

4

66.

Înainte de tipărirea buletinelor de vot:

[Art. 60 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]

Prezentarea unui exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot din fiecare circumscripție electorală membrilor biroului electoral de circumscripție

Prefectul

 

67.

Cu cel puțin 24 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:

31 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 30 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 coroborat cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Aducerea la cunoștință publică a datei ședinței în care se va efectua tragerea la sorți a președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin publicare în presă

68.

Cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor:

31 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 60 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Birourile electorale de circumscripție, prin grija prefecților

 

69.

Până cei mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare:

31 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 17 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Punerea la dispoziția partidelor politice, a alianțelor politice, a alianțelor electorale și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul acestora

Primarul

La cererea și pe cheltuiala competitorilor electorali, pe suport electronic sau pe suport hârtie

70.

Cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor:

31 octombrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 30 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 coroborat cu art. 15 alin. (2) și (4), art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin tragere la sorți computerizată. Proces-verbal adus la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Autorității Electorale Permanente, la sediile birourilor electorale de circumscripție și pe site-urile acestora

71.

După tipărirea buletinelor de vot:

[Art. 61 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot

Primarul împreună cu președintele biroului electorat de circumscripție

Proces-verbal

72.

În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare, cel mai târziu la data de:

1 noiembrie 2017

[Art. 36 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]

Completarea biroului electoral al secției de votare cu reprezentanții propuși de organizațiile județene ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la funcția de primar

Președintele biroului electoral al secției de votare

Proces-verbal

73.

În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de:

1 noiembrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea reprezentanților în biroul electoral al secției de votare*)

Partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri care au depus liste de candidați la consiliul local în circumscripția respectivă

În scris

 

0

1

2

3

4

74.

În termen de 24 de ore de la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, cel mai târziu la data de:

1 noiembrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Formularea de contestații privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

Persoanele interesate

În scris

75.

În termen de 2 zile de la tipărirea buletinelor de vot, cel mai târziu la data de:

2 noiembrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 62 din Legea nr. 115/2015]

Afișarea a câte unui buletin de vot din fiecare categorie, vizat și anulat de președintele biroului electoral de circumscripție, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripție si al biroului electoral al secției de votare

Președintele biroului electoral de circumscripție

 

76.

În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, cel mai târziu la data de:

2 noiembrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea contestațiilor privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor

de votare și a locțiitorilor acestora

Biroul electoral de circumscripție

Prin hotărâre definitivă

77.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru comunicarea reprezentanților în biroul electoral al secției de votare, cel mai târziu la data de:

2 noiembrie 2017

[Art. 10 alin, (2), art. 30 alin. (4)-(10) din Legea nr. 115/2015]

Completarea biroului electoral al secției de votare cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri care au depus liste de candidați la consiliul local în circumscripția respectivă*)

Președintele biroului electoral de circumscripție

Proces-verbal

78.

În termen de 24 de ore de la completarea biroului electoral al secției de votare, cel mai târziu la data de:

2 noiembrie 2017

[Art. 10 și art. 41 alin. (1) din Legea nr 115/2015]

Formularea de contestații privind completarea biroului electoral al secției de votare

Persoanele interesate

În scris

79.

În termen de 24 de ore de la soluționarea contestației privind desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de:

3 noiembrie 2017

[Art. 41 alin. (3) și (4) din Legea nr. 115/2015]

Comunicarea către președintele tribunalului a hotărârii prin care a fost soluționată contestația privind desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripție

În scris

80.

În termen de 24 de ore de la completarea biroului electoral al secției de votare cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri care au depus liste de candidați la consiliul local în circumscripția respectivă, cel mai târziu la data de:

3 noiembrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Formularea de contestații privind completarea biroului electoral al secției de votare*)

Persoanele interesate

În scris

81.

În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor, cel mai târziu la data de:

3 noiembrie 2017

[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea contestațiilor privind completarea biroului electoral al secției de votare

Biroul electoral de circumscripție

Prin hotărâre definitivă

82.

Până cel târziu cu două zile înaintea datei alegerilor:

3 noiembrie 2017

[Art. 49 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare; art. 10 alin. (2) și art. 22 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplare Realizarea copiilor de pe listele electorale complementare, în două exemplare

Primarii

Primarii, împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări

 

 

0

1

2

3

4

83.

În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor, cel mai târziu la data de*):

4 noiembrie 2017

[Art. 10 alin. (2), art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea contestațiilor privind completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare*)

Biroul electoral de circumscripție

Prin hotărâre definitivă

84.

Cu cel puțin o zi înaintea datei alegerilor, cel mai târziu în data de:

4 noiembrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 93 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Solicitarea acreditării delegaților care participă la numărarea * voturilor către birourile electorale de circumscripție

Conducerile organizațiilor județene ale partidelor politice, ale alianțelor politice, ale alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și nu au

reprezentanți în biroul electoral al secției de votare

În scris

85.

În termen de 24 de ore de la data afișării hotărârii biroului electoral de circumscripție în materia campaniei electorale:

[Art. 10 alin. (2) și art. 80 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]

Depunerea contestației împotriva hotărârii biroului electoral de circumscripție în materia campaniei electorale

Persoanele interesate

În scris

86.

În termen de două zile de la data înregistrării contestației împotriva hotărârii biroului electoral de circumscripție în materia campaniei electorale:

[Art. 10 alin. (2) și art. 80 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea plângerilor și a contestațiilor în materia campaniei electorale

Birourile electorale de circumscripție

 

87.

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor:

4 noiembrie 2017, ora 7,00

[Art. 64 din Legea nr. 115/2015]

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

88.

Cel mai târziu în preziua alegerilor:

4 noiembrie 2017

[Art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Înlocuirea reprezentanților în birourile electorale ai partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale

La cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior

Proces-verbal

89.

În preziua alegerilor:

4 noiembrie 2017

[Art. 31 lit. a) și b), art. 61 alin. (1) și art. 118 afin. (6) din Legea nr, 115/2015; art. 18 fit. a)r art. 49 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Predarea următoarelor materiale electorale biroului electoral al secției de votare:

- un exemplar al listei electorale permanente;

- două exemplare ale copiei de pe lista electorală complementară;

- formularele listelor electorale suplimentare;

- buletinele de vot;

- ștampila de control;

- ștampilele cu mențiunea votat;

- timbrele autocolante;

- alte materiale necesare votării.

Primarii

Proces-verbal

90.

În ajunul zilei alegerilor, cel mai târziu la data de:

4 noiembrie 2017, ora 18,00

[Art. 81 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]

Asigurarea prezenței la sediul secției de votare

Toți membrii biroului electoral al secției de votare

 

 

0

1

2

3

4

91.

În ajunul zilei alegerilor

4 noiembrie 2017, ora 18,00

[Art. 81 alin. (3) și (4) din Legea nr. 115/2015]

Luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare Solicitarea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de votare Fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

Președintele biroului electoral al secției de votare

 

92.

În ziua alegerilor:

5 noiembrie 2017, ora 6,00

[Art. 82 din Legea nr. 115/2015]

Verificarea existenței materialelor necesare votării: urne, liste electorale, formularele listelor electorale suplimentare, buletine de vot, ștampile, tușiere etc. Sigilarea urnelor de vot prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare Aplicarea ștampilei de control a secției de votare pe ultima pagină (albă) a fiecărui buletin de vot, în măsura deschiderii pachetelor sigilate

Președintele, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare

 

93.

Până în ziua alegerilor:

5 noiembrie 2017

[Art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Înlocuirea, în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente a reprezentanților în birourile electorale ai partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale

La cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior

Proces-verbal

94.

5 noiembrie 2017, ora 7,00

[Art. 84 din Legea nr. 115/2015]

ÎNCEPEREA VOTĂRII

Președintele biroului electoral al secției de votare

 

95.

5 noiembrie 2017, ora 21,00

[Art. 84 din Legea nr. 115/2015]

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

Președintele biroului electoral al secției de votare

 

96.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de:

6 noiembrie 2017, ora 21,00

[Art. 93, art. 94 și art. 96 din Legea nr. 115/2015]

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale și întocmirea dosarelor cu rezultatele votării Predarea către biroul electoral de circumscripție a dosarelor cuprinzând rezultatele votării în secția de votare

Președintele și membrii biroului electoral al secției de votare Președintele biroului electorat al secției de votare, împreună cu cel puțin 2 membri ai biroului electoral al secției de votare, stabiliți prin tragere la sorți de către președinte

Proces-verbal

Transportul se face sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

97.

În termen de cel mult 24 de ore de la închiderea votării, cel mai târziu la data de:

6 noiembrie 2017

[Art. 10 alin. (2) și art. 39 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor într-o circumscripție electorală

Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți care au participat la alegeri

Cerere scrisă, motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază

98.

După primirea dosarelor conținând procesele-verbale cu rezultatul numărării voturilor, de la toate birourile electorale ale secțiilor de votare și după soluționarea contestațiilor formulate:

[Art. 98 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Totalizarea voturilor exprimate și atribuirea mandatelor

Biroul electoral de circumscripție

Proces-verbal

99.

După înregistrarea cererii de anulare a alegerilor:

[Art. 33 alin. (3) și art. 39 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea cererii privind anularea alegerilor în circumscripția electorală pentru care s-a constituit birou electoral județean

Biroul electoral județean

Hotărâre

100.

În cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor si contestațiilor:

[Art. 33 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]

Soluționarea sesizărilor privind fraude electorale în circumscripția electorală pentru care nu s-a constituit birou electoral județean

Judecătoria

Hotărâre definitivă

101.

În termen de cel mult 24 de ore de la data întocmirii:

[Art. 10 alin. (2) și art. 103 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Înaintarea dosarului privind alegerea primarului la judecătorie sau la consiliul local, după caz, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Biroul electoral de circumscripție

Transmiterea dosarelor se face în vederea validării mandatelor.

 

NOTĂ:

În cazul unui nou tur de scrutin, potrivit art. 39 alin. (1) lit. h) și art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv în data de 19 noiembrie 2017.


*) Numai pentru circumscripția electorală în care se organizează alegeri parțiale pentru consiliul local.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.