MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 775/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 775         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Vineri, 29 septembrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

Decizia nr. 401 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, și, în special, cele ale art. 10 din aceeași ordonanță de urgență

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

699. - Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

87. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

88. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MACIN GAZ - S.R.L.

 

89. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A.

 

90. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

91. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 401

din 13 iunie 2017

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, și, în special, cele ale art. 10 din aceeași ordonanță de urgență

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Adrian Almășan în Dosarul nr. 989/221/2016 al Judecătoriei Deva - Secția civilă și care face obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 783D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă Cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca neîntemeiată, față de considerentele reținute de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 752 din 16 decembrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin încheierea din 26 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 989/221/2016, Judecătoria Deva - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepția a fost ridicată de Adrian Almășan într-o cauză având ca obiect contestație la executare.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, In esență, că obligativitatea plății taxelor de timbru s-a relevat a fi un impediment insurmontabil al dreptului de acces la justiție. Ca atare, legiuitorul ar trebui să fie preocupat ca exigențele astfel institute, cum ar fi termenele sau plata unor taxe pentru valorificarea unor drepturi subiective, să fie îndeajuns de rezonabile, încât să nu antreneze o restrângere excesivă a exercițiului dreptului de acces la instanță, de natură să pună sub semnul întrebării însăși existența acestui drept.

6. Autorul excepției apreciază că îngrădirea este cu atât mai evidentă cu cât efectele neplății taxei judiciare de timbru nu sunt subsecvente unui act de judecată exercitat de instanță în limitele competenței sale jurisdicționale, ci, judecătorul de serviciu, care, constatând că obligația de plată a taxei de timbru nu a fost îndeplinită, refuză înregistrarea cererii, împiedicând accesul liber la justiție. De asemenea, majorarea de peste 25 de ori a cuantumului taxelor de timbru, precum și convertirea neplății acestora într-un fine de neprimire a cererii sunt excesive și îngrădesc nepermis accesul liber la justiție al cetățeanului.

7. În continuare, autorul excepției consideră că textul de lege criticat nu asigură efectivitatea dreptului de informare a justițiabilului și nici efectivitatea dreptului de apărare, acesta neavând posibilitatea de a constata folosirea abuzivă a modului de stabilire a taxei de timbru, în condiții de contradictorialitate și oralitate, și nu reglementează criterii clare în determinarea taxei de timbru, instanța având dreptul să stabilească valoarea acesteia fără nicio predictibilitate.

8. De asemenea, autorul excepției critică și modalitatea de adoptare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013, arătând că dispozițiile sale sunt contrare art. 115 alin. (4) din Constituție, deoarece modificarea unor legi organice se face numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, aprobarea respectivului act normativ trebuind să se facă cu respectarea art. 115 alin. (5) din Constituție. în acest sens susține că, în preambulul acestui act normativ, caracterul de urgență este determinat de oportunitatea, rațiunea și utilitatea reglementării, fără a se evidenția însă existența unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, iar nerespectarea exigențelor cuprinse în dispozițiile constituționale menționate atrage și înfrângerea art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală.

9. În final, autorul excepției apreciază că adoptarea ordonanței de urgență s-a făcut cu nesocotirea dispozițiilor art. 115 alin. (6) din Constituție, taxele de timbru aflându-se în strânsă legătură cu dreptul de acces la justiție, mai cu seamă atunci când operează o majorare a taxelor judiciare de timbru în raport cu reglementarea anterioară.

10. Judecătoria Deva - Secția civilă își exprimă opinia în sensul respingerii excepției de neconstituționalitate, întrucât Curtea Constituțională are o bogată jurisprudență, în acord cu cea a Curții Europene a Drepturilor Omului, prin care a statuat că accesul liber la justiție nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiție, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităților judecătorești să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiție.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

12. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată. Astfel, arată că, în jurisprudență sa în materie, Curtea a statuat c㠄accesul liber la justiție nu înseamnă gratuitate. Nicio dispoziție constituțională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiție, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităților judecătorești să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiție. Regula este cea a timbrării acțiunilor în justiție, excepțiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Totodată, cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justiție sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constituție, cetățenii sunt obligați să contribuie prin impozite și taxe, stabilite în condițiile legii.”

13. Avocatul Poporului arată că își menține punctul de vedere formulat anterior în dosarele Curții Constituționale în care au fost pronunțate deciziile nr. 515 și 533 din 9 octombrie 2014, în sensul constituționalității dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013.

14. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

15. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

16. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum a fost reținut în dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie dispozițiile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, însă, din examinarea notelor scrise depuse de autorul excepției în motivarea criticii, rezultă că, în realitate, obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, și, în special, cele ale art. 10 din acest act normativ, având următorul conținut: „(1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:

a) cereri pentru încuviințarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu - 20 lei;

b) cereri de suspendare a executării silite. inclusiv a executării provizorii - 50 lei.

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. în cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu 100 lei,

(3) În cazul în care prin contestația la executare silită se invocă, In condițiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedură civilă, și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabilește potrivit art. 3 alin. (1).

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei, si cu 300 lei. pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei."

17. În opinia autorului excepției, dispozițiile legale criticate contravin prevederilor din Constituție cuprinse în art. 20 alin. (1) și (2) referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiție și art. 115 alin. (4), (5) și (6) referitor la delegarea legislativă. De asemenea, se invocă și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

18. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate exercitat prin prisma unor critici, în esență, similare, Curtea respingând excepțiile de neconstituționalitate.

19. Astfel, în ceea ce privește critica de neconstituționalitate raportată la prevederile constituționale ale art. 115 alin. (4), prin mai multe decizii, ca, de exemplu, Decizia nr. 264 din 10 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 6 iulie 2016, Decizia nr. 567 din 15 septembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 29 octombrie 2015, și Decizia nr. 7 din 15 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 12 februarie 2015, Curtea a reținut că, în nota de fundamentare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013, legiuitorul delegat a subliniat că modificarea cadrului legal de desfășurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum și punerea în aplicare a noilor instituții adoptate prin Codul civil au impus revizuirea urgentă a legislației și în materia taxelor judiciare de timbru, care trebuia să reflecte noua structură și dinamică a procesului civil, noile garanții procedurale acordate părților pentru asigurarea unui proces echitabil, precum și acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii, pregătirea personalului din sistemul judiciar etc. Prin urmare. Curtea a apreciat că aspectele menționate în nota de fundamentare, precum și în preambulul actului normativ criticat vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu putea fi amânată și pentru care s-a impus adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, cu respectarea art. 115 alin. (4) din Constituția României.

20. Cât privește critica de neconstituționalitate raportată la art. 115 alin. (5) din Constituție, potrivit jurisprudenței instanței de contencios constituțional, art. 115 alin. (5) din Legea fundamentală condiționează intrarea în vigoare a ordonanței de urgență de îndeplinirea cumulativă a două cerințe: depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă să fie sesizată și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I Dispozițiile constituționale sunt transpuse la nivel legal de art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 260 din 21 aprilie 2010, potrivit căruia „Ordonanțele de urgență ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiția depunerii lor prealabile la Camera competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară". A se vedea, în acest sens, Decizia nr. 366 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 2 septembrie 2014 și Decizia nr. 162 din 17 martie 2015, publicată în Monitorul Oficiai al României, Partea I, nr. 370 din 27 mai 2015.

21. Astfel, potrivit fișei legislative, Curtea observă că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 a fost adoptată în ședința de Guvern din 26 iunie 2013, iar proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a fost transmis Senatului României, în calitate de primă Cameră sesizată, la data de 28 iunie 2013 și a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013. Prin urmare, au fost întrunite cele două condiții cumulative necesare intrării în vigoare a ordonanței de urgență, astfel încât Curtea nu poate reține critica privind încălcarea art. 115 alin. (5) din Constituție.

22. Referitor la critica de neconstituționalitate potrivit căreia obligativitatea plății taxelor de timbru s-a relevat a fi un impediment insurmontabil al dreptului de acces la justiție, în jurisprudența sa în materia taxelor judiciare de timbru, Curtea a reținut că accesul liber la justiție nu înseamnă gratuitate. Nicio dispoziție constituțională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiție, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităților judecătorești să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiție. Regula este cea a timbrării acțiunilor în justiție, excepțiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Plata taxelor judiciare de timbru fiind o condiție legală pentru începerea proceselor civile, obligația la plata anticipată a acestor taxe (în unele cazuri până la un termen ulterior, stabilit de instanța judecătorească) este justificată, ca și sancțiunea anulării acțiunii sau cererii, în caz de neplată a acestora. De altfel, contribuția justițiabilului poate fi recuperată la cererea acestuia, în temeiul art. 453 din Codul de procedură civilă, de la partea care pierde procesul. Așadar, regula este cea a timbrării acțiunilor în justiție, excepțiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Totodată, potrivit dispozițiilor art. 90 din Codul de procedură civilă, cel care nu este în stare să facă față cheltuielilor pe care le presupune declanșarea și susținerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreținere sau a familiei sale, poate beneficia de asistență judiciară, în condițiile legii speciale privind ajutorul public judiciar. De asemenea, Curtea a constatat că legiuitorul are deplina legitimitate constituțională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în funcție de obiectul litigiului, iar stabilirea modalității de plată a taxelor judiciare de timbru, precum și a cuantumului lor reprezintă opțiunea legiuitorului, ce ține de politica legislativă fiscală. A se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 109 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 22 aprilie 2014 și Decizia nr. 81 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 2 mai 2017.

23. Față de cele menționate anterior, și critica raportată la prevederile art. 115 alin. (6) din Constituție este neîntemeiată.

24. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în deciziile menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Adrian Almășan în Dosarul nr. 989/221/2016 al Judecătoriei Deva - Secția civilă și constată că dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, și, în special, cele ale art. 10 din aceeași ordonanță de urgență sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Deva - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunțată în ședința din data de 13 iunie 2017.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabilește măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017, care trebuie aduse la îndeplinire de către autoritățile cu atribuții în materie electorală.

Art. 2. - (1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, care revin ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor prefectului se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale parțiale, fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Componența nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale parțiale se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte instituții sau societăți prevăzute în anexa nr. 1.

(3) La ședințele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale parțiale pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituții ale administrației publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.

Art. 3. - (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile țării în care se organizează alegeri locale parțiale, pe întreaga perioadă electorală și, în mod deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care premerg și succedă acestei zile.

(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menține și asigură ordinea publică în zona secțiilor de votare și securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, precum și securitatea pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.

(3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor birourilor electorale de circumscripție și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare.

(4) Ministerul Afacerilor Interne asigură achiziționarea timbrelor autocolante, respectiv a plicurilor din plastic transparent, înseriate, prevăzute cu sistem de sigilare, necesare în cadrul procedurilor prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015, precum si a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”.

(5) Instituțiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

a) asigură imprimarea buletinelor de vot;

b) asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;

c) asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale județene, ale birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;

d) organizează, cu sprijinul filialelor și birourilor Autorității Electorale Permanente, sesiunile de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora.

Art. 4. - Președinții tribunalelor asigură desemnarea președinților birourilor electorale județene și a locțiitorilor acestora, precum și a președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, prin tragerea la sorți, conform Legii nr. 115/2015, a judecătorilor în exercițiu sau a juriștilor înscriși în Corpul experților electorali, după caz,

Art. 5. - (1) Instituțiile prefectului împreună cu președinții consiliilor județene și Autoritatea Electorală Permanentă asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene, în limita fondurilor alocate.

(2) Primarii asigură personalul tehnic auxiliar ai birourilor electorale de circumscripție comunală sau municipală, după caz, în limita fondurilor alocate.

Art. 6. - (1) Operatorul de calculator al biroului electoral al secției de vot asigură înregistrarea video-audio neîntreruptă a procedurilor realizate de la încheierea votării și până la părăsirea localului secției de vot de către membrii biroului electoral al secției de votare, în scopul asigurării posibilității organismelor electorale de a verifica respectarea dispozițiilor art. 93 și 94 din Legea nr. 115/2015.

(2) Operatorul de calculator trebuie să realizeze înregistrarea video-audio prevăzută la alin. (1) dintr-o poziție fixă, de la o distanță medie, pe un cadru general.

(3) Se interzice operatorului de calculator să realizeze copii ale înregistrării video-audio ori să permită accesul altor persoane la înregistrare.

Art. 7. - (1) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari birourilor electorale județene pentru operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor locale parțiale, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii, în limita fondurilor alocate.

(2) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor locale parțiale.

(3) Institutul Național de Statistică, prin direcțiile teritoriale de statistică, asigură tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale parțiale.

Art. 8. - (1) Serviciul de Telecomunicații Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

a) asigură funcționarea și asistența tehnică a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;

b) asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;

c) asigură terminalele informatice necesare înregistrării video-audio a procedurilor, în condițiile prevăzute la art. 6.

(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură constituirea în fiecare județ în care se organizează alegeri locale parțiale în cel puțin două circumscripții electorale a câte unui centru de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

(3) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă se asigură de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența înregistrării video-audio, consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice și le mută pe un mediu de stocare, cu ocazia primirii terminalelor informatice de la operatorii de calculator. înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 3 luni de la data alegerilor.

(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția birourilor electorale constituite pentru alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017, la cererea acestora, pentru soluționarea unei contestații, cereri sau sesizări în materie electorală, copii ale înregistrării video-audio realizate în condițiile prevăzute la art. 6, Copiile se restituie după soluționarea contestației, cererii sau a sesizării.

(6) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (4), Serviciul de Telecomunicații Speciale distruge, prin proceduri ireversibile, înregistrările și eventuale copii realizate pentru scopul prevăzut la alin. (5).

(7) Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează Ministerului Afacerilor Interne date strict necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 3.

Art. 9. - (1) în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale parțiale, fără personalitate juridică, în județele în care se constituie birouri electorale județene, în componența prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, conform Legii nr. 115/2015.

(2) Componența nominală a comisiei tehnice județene se stabilește de prefect prin ordin, conform anexei nr. 2.

(3) La ședințele comisiilor tehnice județene pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.

(4) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județe, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de subprefecți, formate din funcționari publici desemnați de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, organizate la nivelul județului. Din grupul tehnic de lucru vor face parte și 2—3 funcționari publici din aparatul de Specialitate al consiliilor județene.

(5) în perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice județene, membrii acestora sunt degrevați de sarcinile de serviciu.

(6) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite personalului care își desfășoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituțiile sau autoritățile publice de la care aceștia provin.

Art. 10. - (1) Prefecții stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral.

(2) în situația în care prefectul este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, precum și în cazurile în care această funcție este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit Legii nr. 115/2015, este asigurată de subprefect.

(3) în perioada electorală, Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă vor acorda sprijin de specialitate autorităților locale, în vederea realizării la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale.

Art. 11\. - (1) Prefecții împreună cu președinții consiliilor județene asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale județene.

(2) Prefecții împreună cu primarii asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție comunală sau municipală, după caz.

(3) Sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secțiilor de votare se asigură de către primari împreună cu prefecții.

(4) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale județene, a birourilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare vor fi utilizate bunurile aparținând autorităților prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secțiilor de votare, primarii vor utiliza bunurile recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare de funcționare.

(6) În cazurile în care bunurile necesare amenajării și dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secțiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziționa unele noi de către primari, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă.

(7) Autoritățile administrației publice locale iau măsurile necesare pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare.

Art. 12. - Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

a) întocmesc și tipăresc listele electorale permanente, conform graficului stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă;

b) întocmesc și tipăresc listele electorale complementare și copiile de pe listele electorale complementare;

c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare și extrasele de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară și lista suplimentară;

d} asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;

e) informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;

f) asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;

g) asigură tușul, tușierele și celelalte materiale necesare votării;

h) acordă sprijin reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru instalarea echipamentelor și furnizarea serviciilor prevăzute la art. 8 alin. (1);

i) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 8 alin. (1), precum și protecția fizică a acestora.

Art. 13. - Autoritatea Electorală Permanentă duce la îndeplinire următoarele măsuri specifice:

a) asigură colectarea datelor și informațiilor privind rezultatele alegerilor locale parțiale și aducerea la cunoștință publică a acestora prin publicare pe pagina proprie de internet;

b) desemnează președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora;

c) întocmește lista juriștilor înscriși în Corpul experților electorali și o transmite tribunalelor în a căror rază teritorială au loc alegeri locale parțiale;

d) desemnează operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;

e} asigură asistență de specialitate pentru prefecți și primari privind îndeplinirea atribuțiilor care le revin în materie electorală.

Art. 14. - Prefecții sprijină, potrivit legii, activitatea de topire a buletinelor de vot întrebuințate sau neîntrebuințate, a celor nule, a proceselor-verbale și a ștampilelor necesare votării, a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral, precum și a listelor de susținători.

Art. 15. - (1) Comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale parțiale vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale parțiale în legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017.

(2) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale parțiale va informa săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 2 octombrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAITUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Președintele Autorității Electorale Permanente,

Constantin Florin Mitulețu Buică

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanțelor publice,

Ionuț Mișa

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 699.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENȚA

Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale parțiale

din data de 5 noiembrie 2017

 

Președinte:

- ministrul afacerilor interne

Membri:

- secretar de stat pentru ordine și siguranță publică din Ministerul Afacerilor Interne;

- secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;

a) reprezentanți, la nivel de secretar de stat, secretar general sau director general, ai:

- Secretariatului General ai Guvernului;

- Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

- Ministerului Finanțelor Publice;

- Ministerului Muncii și Justiției Sociale;

- Ministerului Educației Naționale;

- Ministerului Sănătății;

- Autorității Electorale Permanente:

- Institutului Național de Statistică;

- Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;

- Serviciului de Telecomunicații Speciale.

b) reprezentanți ai:

- Agenției Naționale de Presă AGERPRES;

- societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice;

- Societății Române de Televiziune;

- Societății Române de Radiodifuziune.

 

NOTĂ:

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale parțiale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENȚA

Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale parțiale

din data de 5 noiembrie 2017

 

Președinte:

- prefectul județului

Membri:

- subprefectul;

- secretarul județului;

- directorul executiv al direcției regionale/județene de statistică;

- directorul general al direcției regionale a finanțelor publice/șeful administrației județene a finanțelor publice, după caz;

- inspectam l-șef al inspectoratului județean de poliție;

- inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean;

- șeful structurii județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor;

- șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;

- inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean;

- inspectorul general al inspectoratului școlar județean;

- directorul direcției de sănătate publică a județului;

- reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicații Speciale;

- reprezentantul Autorității Electorale Permanente;

- reprezentanți teritoriali ai societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice;

- corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

 

NOTĂ:

Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei tehnice județene sunt asigurate de personalul din cadrul instituției prefectului.

 

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creștere a eficienței economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea B.E.R.G SISTEM GAZ - S A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabilește venitul unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitățile pentru care Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. deține licența de distribuție a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5

(2) Prețurile reglementate prevăzute ia alin. (1) se aplică clienților casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitățile pentru care Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ -

S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.

(3) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licențiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileț

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 87.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creștere a eficienței economice

 

Activitatea de distribuție a gazelor naturale

Rata de creștere a eficienței economice

8,75%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar și venitul total unitar pentru anul 2017, pentru Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuție a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

83.079

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

21,71

Venitul total unitar

lei/MWh

23,78

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017, pentru Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale In regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

22.906

Venitul unitar

lei/MWh

5,60

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Categoria de clienți

Lei/MWh

1. Tarife de distribuție

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

26,39

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

23,61

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

21,07

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

19,03

 

ANEXA Nr 5

 

Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A. pentru clienții casnici

 

Categoria de clienți

Lei/MWh

B Clienți conectați în sistemul de distribuție

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

116,58

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

113,80

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

111,26

 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.

 

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creștere a eficienței economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabilește venitul unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitățile pentru care Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. deține licența de distribuție a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitățile pentru care Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.

(3) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licențiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileț

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 88.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creștere a eficienței economice

 

Activitatea de distribuție a gazelor naturale

Rata de creștere a eficienței economice

-0,24%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar și venitul total unitar pentru anul 2017, pentru Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de distribuție a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

19.632

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

28,45

Venitul total unitar

lei/MWh

31,84

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017, pentru Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

13.670

Venitul unitar

lei/MWh

6,80

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.

 

Categoria de clienți

Lei/MWh

1. Tarife de distribuție

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

32,48

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

30,81

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

30,03

 

ANEXA Nr. 5

 

Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru clienții casnici

 

Categoria de clienți

Lei/MWh

B. Clienți conectați în sistemul de distribuție

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

125,19

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

123,51

 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

 

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creștere a eficienței economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabilește venitul unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitățile pentru care Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. deține licența de distribuție a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate îh localitățile pentru care Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.

(3) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licențiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 29 septembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileț

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 89.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata do creștere a eficienței economice

Activitatea de distribuție a gazelor naturale

Rata de creștere a eficienței economice 2,26%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar și venitul total unitar pentru anul 2017, pentru Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

 

Activitatea de distribuție a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

8.556

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

30,27

Venitul total unitar

lei/MWh

47,99

 

ANEXA Nr 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017, pentru Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

2.186

Venit unitar

lei/MWh

4,29

 

ANEXA Nr . 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

 

Categoria de clienți

Lei/MWh

1. Tarife de distribuție

B.1. Cu un consuni până la 23,25 MWh

52,70

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

47,91

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

47,01

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

46,21

 

ANEXA Nr. 5

 

Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A. pentru clienții casnici

 

Categoria de clienți

Lei/MWh

B. Clienți conectați în sistemul de distribuție

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

119,10

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

114,31

 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creștere a eficienței economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabilește venitul unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitățile pentru care Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. deține licența de distribuție a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Prețurile reglementate prevăzute ia alin. (1) se aplică clienților casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitățile pentru care Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.

(3) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A,

Art. 6. - Operatorul licențiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileț

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 90.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creștere a eficienței economice

 

Activitatea de distribuție a gazelor naturale

 

Rata de creștere a eficienței economice

3,04 %

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar și venitul total unitar pentru anul 2017, pentru Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Activitatea de distribuție a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

35.557

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

37,66

Venitul total unitar

Lei/MWh

36,39

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017, pentru Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

12.191

Venitul unitar

Lei/MWh

7,11

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L

 

Categoria de clienți

Lei/MWh

1. Tarife de distribuție

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

37,39

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

36,83

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

36,30

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

35,78

 

ANEXA Nr. 5

 

Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru clienții casnici

 

Categoria de clienți

Lei/MWh

B. Clienți conectați în sistemul de distribuție

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,15

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

119,59

 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creștere a eficienței economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabilește venitul unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată de Societatea TULCEA GAZ - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, conform anexei nr 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitățile pentru care Societatea TULCEA GAZ - S.A. deține licența de distribuție a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitățile pentru care Societatea TULCEA GAZ - S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.

(3) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licențiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileț

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 91.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creștere a eficienței economice

 

Activitatea de distribuție a gazelor naturale

 

Rata de creștere a eficienței economice

-1,79%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar șl venitul total unitar pentru anul 2017, pentru Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuție a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

368.096

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

19,84

Venitul total unitar

Lei/MWh

17,72

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017, pentru Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

92.061

Venitul total unitar

Lei/MWh

2,31

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

Categoria de clienți

Lei/MWh

1. Tarife de distribuție

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

18,98

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

18,32

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

17,89

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

17.23

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

16,96

 

ANEXA Nr. 5

 

Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A. pentru clienții casnici

 

Categoria de clienți

Lei/MWh

B. Clienți conectați în sistemul de distribuție

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

98,61

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

97,95

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

97,52

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

96,86

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.