MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 292/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 292         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 aprilie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 848 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

334. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

 

2.544. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2018

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 848

din 14 decembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Sorin Zaharia în Dosarul nr. 29.131 /197/2016/a1 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.360D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 13 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 29.131/197/2016/a1, Judecătoria Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia a fost ridicată de Sorin Zaharia cu prilejul soluţionării cererii de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru datorate pentru soluţionarea unei contestaţii în anulare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că textul criticat contravine Legii fundamentale, întrucât prin „plata unei sume de bani mai mari decât obiectul dedus judecăţii ori decât taxa judiciară stabilită pentru judecarea fondului aduce o gravă atingere accesului la justiţie.” în acest sens, învederează faptul că pentru soluţionarea litigiului în sine a fost plătită o taxă judiciară de timbru de 20 de lei dar, întrucât judecătorul nu a văzut că această taxă a fost achitată, a dispus anularea cererii. Prin urmare, s-a formulat o cerere de revizuire a încheierii, care, la rândul ei, a fost soluţionată fără citarea părţilor şi anulată pentru lipsa taxei judiciare de timbru. Aşadar, autorul excepţiei arată că, deşi fondul cauzei viza o taxă de timbru în cuantum de 20 de lei, pentru soluţionarea căii de atac se percepe o taxă de timbru de 5 ori mai mare, ceea ce duce, evident, la o îngrădire a accesului la justiţie.

6. Judecătoria Braşov - Secţia civilă, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, pronunţându-se numai asupra admisibilităţii acesteia.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1 > din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece, prin criticile formulate se are în vedere, în realitate, modalitatea în care instanţa de judecată a procedat cu privire la achitarea taxei de timbru. Apreciază, totodată, că prevederile legale criticate se aplică în mod egal tuturor persoanelor care formulează o acţiune în anulare, fără a crea privilegii pentru anumite categorii sociale, iar referitor la critica privind lipsa de predictibilitate a normei, arată că taxa de timbru pentru formularea contestaţiei în anulare este una fixă, în cuantum de 100 de lei.

9. Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 sunt constituţionale. În acest sens arată că textul legal criticat, prin care se impune obligaţia de a achita o taxă de timbru în cuantum fix pentru formularea contestaţiei în anulare, urmăreşte menţinerea unui raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul legitim urmărit, iar prin impunerea unei taxe de timbru într-un cuantum rezonabil nu se afectează justiţiabilul din punct de vedere financiar.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Pentru formularea contestaţiei în anulare se datorează taxa de 100 lei*

13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la predictibilitatea legii, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi celor ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru au mai format obiect al controlului de constituţionalitate. În acest sens fiind Decizia nr. 46 din 31 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 30 mai 2017, şi Decizia nr. 124 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 28 aprilie 2016, decizii prin care Curtea a constatat că aceste prevederi sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

15. Astfel, Curtea a reţinut că prevederile art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 impun reclamantului obligaţia de a achita o taxă de timbru în cuantum fix pentru acţiunile care privesc contestaţia în anulare. Referitor la critica de neconstituţionalitate a acestei reglementări prin raportare la art. 21 din Constituţie, Curtea a reţinut că accesul liber la justiţie nu echivalează cu gratuitatea serviciului prestat de instanţele judecătoreşti, legiuitorul având deplina legitimitate constituţională de a impune taxe judiciare de timbru. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind, astfel, justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Astfel, regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de înfăptuirea actului de justiţie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constituţie, cetăţenii sunt obligaţi să contribuie prin impozite şi taxe, stabilite în condiţiile legii, iar impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege, fiind, aşadar, la latitudinea legiuitorului să stabilească scutiri de taxe ori impozite sau, dimpotrivă, să instituie asemenea taxe astfel cum este cea criticată în prezenta cauză.

16. În acelaşi sens este, de altfel, şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justiţie este aceea că nu este un drept absolut - Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit, paragraful 57 (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 124 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 28 aprilie 2016).

17. Referitor la pretinsa contrarietate a art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 faţă de dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (5), Curtea apreciază că nu poate fi reţinută nici această critică, având în vedere faptul că taxa judiciară de timbru instituită pentru formularea contestaţiei în anulare este una fixă, în cuantum de 100 de lei, un cuantum care, aşa cum a statuat Curtea în jurisprudenţa sa în această materie, nu poate fi considerat a fi împovărător din punct de vedere financiar pentru justiţiabil.

18. De altfel, Curtea consideră că aspectele învederate de autorul excepţiei nu vizează veritabile critici de neconstituţionalitate ci, mai degrabă, chestiuni ce ţin de interpretarea şi aplicarea concretă a prevederilor legale la speţa dedusă judecăţii, de modalitatea în care instanţa de judecată a procedat la stabilirea taxei de timbru.

19. În ceea ce priveşte invocarea art. 16 din Constituţie, Curtea constată că autorul excepţiei nu motivează în ce anume constă pretinsa contrarietate a acestei norme cu reglementarea legală criticată.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sorin Zaharia în Dosarul nr. 29.131/197/2016/a1 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Braşov - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 decembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 40.332/2.201 din 6.12.2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare,

ţinând seama de prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 302/2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.396(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, precum şi ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 303/2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.397(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 55 alin. (5), ale art. 62 alin. (2) şi ale art. 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 lit. I pct. 2 şi 4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 3 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă forma şi conţinutul carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi forma şi conţinutul documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, prevăzute în anexele nr. 1-17.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Anexele nr. 1-17*) fac parte integrantă din prezentul ordin,”

3. După anexa nr. 15 se introduc două noi anexe, anexele nr. 16 şi 17, având cuprinsul prevăzut În anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 334.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 1.266/2014)

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 1.266/2014)

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2018

 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2018, care cuprinde Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2018, prevăzut în anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2018, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Finanţarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2018, se asigură conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa da urgenţa a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Adrian Ionul Gâdea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 martie 2018.

Nr. 2.544.

 

ANEXA Nr.: 1

 

Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în anul 2018

 

CENTRALIZATORUL

creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2018

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Judeţul/Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Fonduri alocate

1

Braşov

Braşov

138.280

2

Bucureşti

Sectorul 2

4.725.625

3

Bucureşti

Sectorul 5

2962426

4

Caraş-Severin

Moldova Nouă

161.573

5

Caraş-Severin

Ora viţa

360.142

6

Constanţa

Cernavodă

131.534

7

Dâmboviţa

Târgovişte

2.115.890

8

Dâmboviţa

Titu

170.934

9

Gorj

Rovinari

639.631

10

Gorj

Târgu Jiu

752.625

11

Harghita

Miercurea-Ciuc

199.288

12

Hunedoara

Petrila

159.627

13

Hunedoara

Petroşani

249.657

14

laşi

Târgu Frumos

187.805

15

Ilfov

1 Decembrie

279.295

16

Ilfov

Buftea

1,891.769

17

Ilfov

Snagov

319.763

18

Maramureş

Şomcuta Mare

210.827

19

Mureş

Târgu Mureş

769.323

20

Prahova

Breaza

43.426

21

Tulcea

Sulina

939.970

22

Vrancea

Panciu

599.590

FONDURI ALOCATE FĂRĂ REŢINERI

18.000.000,00

Reţineri 10%

2.000.000,00

TOTAL FONDURI ALOCATE

20.000.000,00

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în anul 2018

 

LISTA

blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în anul 2018

 

Nr. crt.

Judeţul/ Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Adresa imobilului

Nr. apartamente

0

1

2

3

4

1

Arad

Arad

Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2

44

2

Arad

Arad

Str. Nucet nr. 14, bloc 566

10

3

Arad

Arad

Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734

20

4

Arad

Arad

Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A, B

20

5

Arad

Arad

Calea Aurel Vlaicu nr. 8A bloc ES

20

6

Arad

Arad

Bd. Revoluţiei nr. 49-53

120

7

Arad

Arad

Str. C. Brâncuşi, bloc X33

40

8

Arad

Arad

Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A

15

9

Arad

Arad

Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A, B

40

10

Arad

Arad

Str. Crasna nr. 21, bloc G1

10

11

Arad

Arad

Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503

45

12

Arad

Arad

Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206

15

13

Arad

Arad

Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208

15

14

Arad

Arad

Str. Bihorului, bloc B1

15

15

Arad

Arad

Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, sc. A, B

40

16

Arad

Arad

Str. Ilie Măduţa, bloc 326, sc. A,B

20

17

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B

19

18

Braşov

Braşov

Str. Hărmanului nr. 11C, bloc C3

25

19

Bucureşti

Sector 2

Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A

44

20

Bucureşti

Sector 2

Aleea Pantelimon nr. 3, bloc 12

84

21

Bucureşti

Sector 2

Bd. Lacul Tei nr. 56, bloc 19

60

22

Bucureşti

Sector 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 145

44

23

Bucureşti

Sector 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 153

12

24

Bucureşti

Sector 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bloc 155

14

25

Bucureşti

Sector 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bloc 1, sc. 4

33

26

Bucureşti

Sector 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bloc 86, sc. A, B

26

27

Bucureşti

Sector 2

Bd. Chişinău nr. 21, bloc B6, sc. A

36

28

Bucureşti

Sector 2

Bd. Chişinău nr. 7, bloc A1

86

29

Bucureşti

Sector 2

Bd. Ghica Tei nr. 91, bloc T32

108

30

Bucureşti

Sector 2

Bd. Lacul Tei nr. 67, bloc 6

34

31

Bucureşti

Sector 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. A

44

32

Bucureşti

Sector 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. B

44

33

Bucureşti

Sector 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. C

44

34

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 296, bloc 46

106

35

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. 1

31

36

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2

32

37

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1

32

38

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3

40

39

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 211, bloc 19

40

40

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35

64

41

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 233, bloc 41

32

42

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 237, bloc 45

108

43

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 241, bloc 47

96

44

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1,2

59

45

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2

32

46

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A

40

47

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C

31

48

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis. sc. 2

32

49

Bucureşti

Sector 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1

24

 

50

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 354, bloc 2

320

51

Bucureşti

Sector 2

Str. Aleea Avrig nr. 14, bloc P6

132

52

Bucureşti

Sector 2

Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc T21A

52

53

Bucureşti

Sector 2

Str. Chopin nr. 13

40

54

Bucureşti

Sector 2

Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bloc 64

38

55

Bucureşti

Sector 2

Str. Elena nr. 4, bloc OD7B

44

56

Bucureşti

Sector 2

Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89

88

57

Bucureşti

Sector 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, sc. E, F

110

58

Bucureşti

Sector 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, tronson A, sc. A, B

110

59

Bucureşti

Sector 2

Str. Herta nr. 20, bloc X2

66

60

Bucureşti

Sector 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc 02, sc. B, C

88

61

Bucureşti

Sector 2

Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc Ol

132

62

Bucureşti

Sector 2

Str. Mihail Glinka nr. 12

26

63

Bucureşti

Sector 2

Str. Mihail Glinka nr. 11, bloc 65

16

64

Bucureşti

Sector 2

Str. Mihail Glinka nr. 7, bloc 53

50

65

Bucureşti

Sector 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. B

30

66

Bucureşti

Sector 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. A

58

67

Bucureşti

Sector 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bloc 8, sc. 1

50

68

Bucureşti

Sector 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bloc 6, sc. 2

100

69

Bucureşti

Sector 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bloc 3

100

70

Bucureşti

Sector 2

Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22

35

71

Bucureşti

Sector 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7

142

72

Bucureşti

Sector 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 70, bloc W1

44

73

Bucureşti

Sector 2

Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bloc 8

320

74

Bucureşti

Sector 2

Şos. Colentina nr. 1, bloc 34

325

75

Bucureşti

Sector 2

Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A

44

76

Bucureşti

Sector 2

Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A

44

77

Bucureşti

Sector 2

Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1

44

78

Bucureşti

Sector 2

Şos. Colentina nr. 85, bloc 86

88

79

Bucureşti

Sector 2

Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A, B

88

80

Bucureşti

Sector 2

Şos. Colentina nr. 95, bloc 93

44

81

Bucureşti

Sector 2

Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A

39

82

Bucureşti

Sector 2

Şos. Fundeni nr. 227, bloc 116A

106

83

Bucureşti

Sector 2

Şos. Fundeni nr. 229, bloc 115, sc. 2

108

84

Bucureşti

Sector 2

Şos. Iancului nr. 10, bloc 114B

104

85

Bucureşti

Sector 2

Şos. Iancului nr. 17, bloc 106C, scara A, B

92

86

Bucureşti

Sector 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. B

58

87

Bucureşti

Sector 2

Şos. Iancului nr. 57, bloc 101B

32

88

Bucureşti

Sector 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101A, sc. B

40

89

Bucureşti

Sector 2

Şos. Iancului nr. 59, bloc 101 A, sc. A

40

90

Bucureşti

Sector 2

Şos. Iancului nr. 59. bloc 101A, sc. C

32

91

Bucureşti

Sector 2

Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11

132

92

Bucureşti

Sector 2

Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8

17B

93

Bucureşti

Sector 2

Şos. Mihai Bravu nr. 43, bloc P14

108

94

Bucureşti

Sector 2

Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P7

178

95

Bucureşti

Sector 2

Şos. Mihai Bravu nr. 98-106, bloc D16

188

96

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 311a-311b, bloc 7a + b sc. 7a, 7b

60

97

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 225, bloc 66

323

98

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 227, bloc 70

118

99

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 241. bloc 61, sc. 1

44

 

100

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 2

44

101

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 255, bloc 43

462

102

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 256, bloc 53, sc. A, B, C, D

258

103

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 285, bloc 11

80

104

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 285a, bloc 11a, sc. 2

27

105

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 287, bloc 10, sc. C

160

106

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 324, bloc D 1

96

107

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. 1-5

201

108

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 332, bloc 32

261

109

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 358-362, bloc 15abc

60

110

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 359, bloc B2

40

111

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 369, blocA4

40

112

Bucureşti

Sector 2

Şos. Pantelimon nr. 96, bloc 210

54

113

Bucureşti

Sector 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5

38

114

Bucureşti

Sector 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A

39

115

Bucureşti

Sector 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A

29

116

Bucureşti

Sector 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17

116

117

Bucureşti

Sector 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2

28

118

Bucureşti

Sector 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A

40

119

Bucureşti

Sector 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26 A

108

120

Bucureşti

Sector 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4

150

121

Bucureşti

Sector 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A

62

122

Bucureşti

Sector 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33B

40

123

Bucureşti

Sector 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A

39

124

Bucureşti

Sector 5

Str. Mihail Sebastian nr. 108, bloc V87

27

125

Bucureşti

Sector 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, blocV79, sc. 1

36

126

Bucureşti

Sector 5

Str. Mihail Sebastian nr. 139, blocV74

27

127

Bucureşti

Sector 5

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13

32

128

Bucureşti

Sector 5

Str. Mihail Sebastian nr. 27, bloc S10, sc.1

36

129

Bucureşti

Sector 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 1

27

130

Bucureşti

Sector 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 2

27

131

Bucureşti

Sector 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 3

27

132

Bucureşti

Sector 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33. bloc S6, sc. 1

36

133

Bucureşti

Sector 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33. bloc S6, sc. 2

27

134

Caraş-Severin

Moldova Noua

Str. C-tin Daicovici, bloc 45

20

135

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. George Enescu, bloc 4

60

136

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Ioan Slavici, bloc 49

70

137

Caraş-Severin

Ora viţa

Zona Gării, bloc B18

14

138

Caraş-Severin

Ora viţa

Zona Gării, bloc B20

12

139

Caraş-Severin

Ora viţa

Zona Gării, bloc F9

20

140

Constanţa

Cernavodă

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 23

21

141

Constanţa

Cernavodă

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 4

20

142

Constanţa

Cernavodă

Str. Răsăritului, bloc nr. 9

20

143

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A2

16

144

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A3

16

145

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A4

16

146

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 1

17

147

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc B 3

24

148

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 4

16

149

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Boerescu Zaharia nr. 3, bloc K 2

19

 

150

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 49, sc. A

20

151

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 50, sc. A

15

152

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipati, bloc 39, sc. E

10

153

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipati, bloc 39, sc. C

10

154

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipati, bloc 39, sc. D

10

155

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. George Cair, bloc 25, sc. D

15

156

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. I.C. Brătianu, bloc 24, sc. B

19

157

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. B

20

158

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. A

20

159

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. C

16

160

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. A

16

161

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. B

16

162

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 51, sc. A

12

163

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mihai Popescu, bloc 28, sc. A

19

164

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 1

34

165

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 2

16

166

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/C

9

167

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/D

9

168

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 4

16

169

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/H

19

170

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/I

21

171

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 8

23

172

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 23, sc. F

44

173

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 29, sc. A

44

174

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 31, sc. A

44

175

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 7

16

176

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, blocC14

16

177

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 10

16

178

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 11

16

179

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C16

12

180

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Soldat Nae Ion, bloc 54, sc. C

15

181

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. C

20

182

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 25C, sc. B

20

183

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. D

12

184

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Florescu, bloc 20, sc. A

20

185

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. B

12

186

Dâmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 69, bloc 17

20

187

Dâmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 73, bloc 18

20

188

Dâmboviţa

Titu

Str. Nouă nr. 9, bloc D1

38

189

Gorj

Rovinari

Str. Jiului nr. 5, bloc I4

38

190

Gorj

Rovinari

Str. Muncii nr. 12, bloc H1

30

191

Gorj

Rovinari

Str. Muncii nr. 2, bloc 11

30

192

Gorj

Rovinari

Str. Termocentralei nr. 16, bloc R1

38

193

Gorj

Rovinari

Str. Tineretului nr. 10, bloc M1

44

194

Gorj

Târgu Jiu

Bd. C-tin Brâncuşi nr. 47

54

195

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 10

48

196

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 11

32

197

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 2

15

198

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 3

30

199

Gorj

Târgu Jiu

Str. 16 Februarie nr. 10

60

 

200

Gorj

Târgu Jiu

Str. General Teii nr. 19

44

201

Gorj

Târgu Jiu

Str. Slt. M.C. Oancea nr. 8

44

202

Gorj

Târgu Jiu

Str. Slt. M.C. Oancea nr. 7,2

120

203

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 1 (Aleea Unirii nr. 1)

40

204

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 16

20

205

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 17

60

206

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 23

60

207

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 1

12

208

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 11

24

209

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 13

42

210

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 15

24

211

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 3

8

212

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 5

23

213

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 7

12

214

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 9

26

215

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Braşovului nr. 6

6

216

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Harghitei nr. 11

9

217

Hunedoara

Petrila

Str. 8 Martie, bloc 58

40

218

Hunedoara

Petrila

Str. Muncii, bloc 6

19

219

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 12

30

220

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 18

30

221

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 20

30

222

Iaşi

Târgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 41

25

223

Iaşi

Târgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 43

44

224

Iaşi

Târgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 7

48

225

Ilfov

1 Decembrie

Str. Grigore Moisil nr. 3, bloc PK5

32

226

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 1, bloc P 4

23

227

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 4, bloc P2

23

228

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 8 şi Str. Prunilor nr. 1 A, bloc P7

35

229

Ilfov

1 Decembrie

Str. Prelungirea Prunilor nr. 8, bloc PK4

32

230

Ilfov

1 Decembrie

Str. Tudor Arghezi nr. 21, bloc PK7

9

231

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 1, bloc R1

137

232

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 10, bloc R6

68

233

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 5, 7, 9, bloc R3

57

234

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 6, bloc R 5

75

235

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 2

12

236

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B1

66

237

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B2

35

238

Ilfov

Pantelimon

Str. Eroilor nr. 9, bloc F1

18

239

Ilfov

Snagov

Str. Alba Iulia, blocP19

9

240

Ilfov

Snagov

Str. Gorăslau nr. 11, bloc P17

18

241

Ilfov

Snagov

Şos. Ghermăneşti nr. 31, bloc A1

6

242

Ilfov

Snagov

Şos. Ghermăneşti nr. 37, blocA6

6

243

Maramureş

Şomcuta Mare

Str. 1. Buteanu, bloc 3

15

244

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Danubius nr. 7, blocXFl3

52

245

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Grigore Florescu nr. 8, blocA5

100

246

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Privighetorilor nr. 8, bloc T1

100

247

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. I.C. Brătianu nr. 9, bloc 6

220

248

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 22, bloc B8

16

249

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 85, bloc A2

44

 

250

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Revoluţiei nr. 9, bloc E2

60

251

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Calea Timişoarei nr. 161. bloc S4

12

252

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Splai M. Viteazu nr. 21, blocA2

70

253

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Splai M. Viteazu nr. 3, bloc 7

75

254

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Alion nr. 1, bloc B2

80

255

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Alion nr. 68, bloc IA1B

28

256

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Aurel ian nr. 51

25

257

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. C. Brâncoveanu nr. 174, bloc E15

43

258

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Calomfirescu nr. 21, bloc F21

29

259

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 100, bloc XF2

30

260

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 106, bloc XF11

29

261

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 107, bloc S4

44

262

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Crişan nr. 29, bloc B3

132

263

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Dr. Babeş nr. 101, bloc C1

20

264

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Dr. Babeş nr. 4, bloc TN19

58

265

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eroii de la Cerna nr. 27, bloc E14

30

266

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eugen Mareşi nr. 6, bloc U3

60

267

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eugen Mareşi nr. 8, bloc U7

40

268

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Gh. Bibicescu nr. 4, bloc 4

55

269

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Horaţiu nr. 32A, bloc F19

43

270

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Horaţiu nr. 29, bloc F20

43

271

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Independenţei nr. 32, bloc IA1A

44

272

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Kiseleff nr. 2, bloc B6

15

273

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Kiseleff nr. 2, bloc B7

15

274

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Mărăcineanu nr. 8, bloc 12

100

275

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Orly nr. 86, bloc H2

110

276

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Orly nr. 88, bloc H3

165

277

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Păcii nr. 3, bloc 02

70

278

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 13, bloc C5

60

279

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 15, bloc C6

60

280

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 5, bloc C1

50

281

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Sergescu nr. 6, bloc B 1

55

282

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Traian nr. 64. bloc 1

38

283

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Veterani nr. 5, bloc KM6

42

284

Mureş

Târgu Mureş

Str. Cornişa nr. 19

15

285

Mureş

Târgu Mureş

Str. Cornişa nr. 8

44

286

Mureş

Târgu Mureş

Str. Ion Buteanu nr. 22

20

287

Mureş

Târgu Mureş

Str. Petru Dobra nr. 18

20

288

Prahova

Breaza

Str. Republicii nr. 33 B, bloc N3

9

289

Prahova

Breaza

Str. Victoriei nr. 1, bloc N2

19

290

Prahova

Breaza

Str. Victoriei nr. 3, bloc N1

8

291

Tulcea

Sulina

Str. A I-a nr. 199

32

292

Tulcea

Sulina

Str. A II-a nr. 282

58

293

Tulcea

Sulina

Str. A III-a nr. 71

19

294

Tulcea

Sulina

Str. Ghica nr. 2

38

295

Vrancea

Panciu

Str. Libertăţii, bloc 7

12

296

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc 1

15

297

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc 1 bis

9

298

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc 3

16

299

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc 5

15

300

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc D1

15

301

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc D2

12

302

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, bloc 3

11

303

Vrancea

Panciu

Str. Libertăţii, bloc 9

15

304

Vrancea

Panciu

Str. Libertăţii, bloc 11

15

305

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc 6

20

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.