MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 294/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 294         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 aprilie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 631 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

148. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

154. - Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2018

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

166. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Claudiu Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 631

din 17 octombrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de procuror în Dosarul nr. 13.011/303/2015 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia penală. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.578D/2016.

2. La apelul nominal răspunde, personal, partea Irimia Marian-Bogdan. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra cauzei învederând că aceasta se află la al treilea termen de judecată. La primul termen de judecată, din data de 27 iunie 2017, procedura de citare cu partea Irimia Marian-Bogdan a fost realizată la adresa indicată de instanţa de judecată în citativul trimis Curţii Constituţionale. În cursul zilei de 26 iunie 2017, mama părţii Irimia Marian-Bogdan a luat legătura telefonic cu Grefa Curţii Constituţionale, comunicând că acesta se află încarcerat din luna noiembrie 2016 în Penitenciarul Jilava. Având în vedere că procedura de citare cu partea Irimia Marian-Bogdan nu a fost legal îndeplinită, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 47/1992 şi ale art. 153 alin. (2) din Codul de procedură civilă, a dispus acordarea unui termen de judecată la data de 19 septembrie 2017, cu citarea părţilor.

3. La termenul de judecată din data de 19 septembrie 2017 s-a prezentat, personal, partea Irimia Marian-Bogdan. Procedura de citare cu partea Petre Iulian-Adrian a fost realizată la adresa indicată de instanţa de judecată în citativul trimis Curţii Constituţionale. Înainte de începerea şedinţei de judecată, mama părţii Petre Iulian-Adrian a comunicat că acesta se află încarcerat, din anul 2016, în Centrul de detenţie Tichileşti. Având în vedere că procedura de citare cu partea Petre Iulian-Adrian nu a fost legal îndeplinită, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 47/1992 şi ale art. 153 alin. (2) din Codul de procedură civilă, a dispus acordarea unui termen de judecată la data de 17 octombrie 2017, cu citarea părţilor.

4. Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către partea Petre Iulian-Adrian, prin care aceasta solicită judecarea în lipsă.

5. Partea Irimia Marian-Bogdan solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru a-şi angaja un apărător. Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen de judecată. Arată că dosarul se află la al treilea termen de judecată, partea putând face demersurile necesare pregătirii apărării şi angajării unui avocat.

6. Curtea constată că Dosarul nr. 1.578D/2016 a fost înregistrat pe rolul instanţei de contencios constituţional la data de 29 august 2016. Totodată, Curtea reţine că partea Irimia Marian-Bogdan a fost citată legal, fiind prezentă personal, la termenul anterior din data de 19 septembrie 2017, prilej cu care a luat cunoştinţă de termenul din data de 17 octombrie 2017, beneficiind de timpul necesar pregătirii apărării şi angajării unui avocat. Având în vedere aceste aspecte, Curtea respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecată,

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă. Cauza a fost soluţionată definitiv prin Decizia penală nr. 1.437/A din 6 octombrie 2016 (pe care o depune, în copie, la dosarul cauzei), prin care instanţa de judecată a respins apelurile declarate de către toţi inculpaţii. Arată că această decizie a fost pronunţată ulterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016, prin care legiuitorul a prevăzut posibilitatea reducerii cu o treime a duratei măsurilor educative privative de libertate, în cazul inculpaţilor minori care folosesc procedura simplificată. Având în vedere aceste aspecte, reprezentantul Ministerului Public apreciază că, deşi nu au solicitat, atât cei trei inculpaţi, cât şi procurorul, ar fi putut cere Curţii de Apel reducerea cu o treime a limitelor măsurilor educative. Apreciază că, atât timp cât chestiunea supusă dezbaterii putea fi soluţionată de către instanţa de judecată, dacă ar fi fost învestită printr-o cerere de subiecţii anterior precizaţi, nu i se poate solicita instanţei de contencios constituţional soluţionarea aceleiaşi chestiuni, deoarece ar transforma-o pe aceasta din urmă într-o instanţă de control judiciar în subsidiar, în cazul în care nu se va reţine cauza de inadmisibilitate, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, în acest sens, arată că, potrivit noilor reglementări penale, inculpaţii minori se află într-o situaţie juridică diferită faţă de cei majori, ceea ce justifică şi soluţiile legislative diferite adoptate de legiuitor,

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

8. Prin Sentinţa penală nr. 86 din 22 februarie 2016 pronunţată în Dosarul nr. 13.011/303/2015, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de procuror cu ocazia soluţionării unei cauze penale.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, procurorul susţine că dispoziţiile de lege criticate determină o diferenţiere de tratament nejustificată între inculpaţii majori şi cei minori, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 16 şi art. 21 alin. (3) din Constituţie.

10. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia penală arată că excepţia de neconstituţionalitate are legătură cu cauza, întrucât, prin încheierea din 9 noiembrie 2015, procedura recunoaşterii învinuirii a fost încuviinţată şi pentru inculpaţii minori la data faptelor, astfel că la pronunţarea soluţiei, instanţa va trebui să facă aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală şi în privinţa acestor inculpaţi. În continuare, instanţa de judecată arată că prevederile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale în măsura în care nu permit reducerea limitelor şi pentru măsurile educative ce se aplică minorilor. Se creează o diferenţiere nejustificată din punct de vedere obiectiv între inculpaţii majori care solicită şi cărora li se încuviinţează procedura prevăzută de art. 375 din Codul de procedură penală şi inculpaţii minori care adoptă aceeaşi conduită procesuală. Sunt încălcate astfel dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi art. 21 alin. (3) din Constituţie. Chiar dacă s-ar putea susţine că, în concepţia noului Cod de procedură penală, procedura recunoaşterii învinuirii nu este aplicabilă inculpaţilor minori, în ipoteza faptelor anterioare intrării în vigoare a noii legislaţii penale, această procedură poate fi aplicată şi inculpaţilor minori.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul arată că diferenţa de tratament între inculpaţii majori şi cei minori din perspectiva dreptului de a recunoaşte învinuirea şi de a beneficia de efectele judecării în procedura simplificată nu constituie o discriminare Astfel, potrivit art. 504 din Codul de procedură penală, în cauzele cu infractori minori, judecata se desfăşoară potrivit „procedurii obişnuite”, cu completările şi derogările prevăzute în capitolul III al titlului IV din Codul penal; or, judecarea în procedura simplificată nu constituie „o procedură obişnuită”, ci o excepţie. Pe de altă parte, legiuitorul a reglementat o procedură specială de urmărire şi judecată a infracţiunilor săvârşite de minori tocmai în considerarea situaţiei speciale a inculpatului care la data sesizării instanţei nu împlinise 18 ani.

13. Avocatul Poporului arată că dispoziţiile criticate au fost abrogate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016, în prezent, potrivit dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, reducerea cu o treime aplicându-se şi măsurilor educative privative de libertate şi deci inculpaţilor minori. Ţinând seama de faptul că, pe de-o parte, normele de drept procesual penal sunt supuse regulii aplicării imediate a legii noi, precum şi principiului legii penale mai favorabile a cărui aplicare se realizează de către instanţe, iar, pe de altă parte, un text abrogat nu poate face obiectul controlului de constituţionalitate, Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală. Dispoziţiile criticate au fost modificate prin art. II pct. 100 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016, în sensul precizării că „Pentru inculpaţii minori, instanţa va avea în vedere aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime”. În continuare, Curtea observă că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată înainte de modificările survenite prin ordonanţa de urgenţă mai sus amintită, aplicabile speţei fiind dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală în forma de dinainte de modificările operate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016. Astfel, având în vedere şi cele statuate în Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea constată că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, în forma de dinainte de modificările operate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016, cu următorul conţinut: „Când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut ioc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime”.

17. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 referitor la egalitatea în drepturi şi art. 21 alin. (3) potrivit căruia părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate determină o diferenţiere de tratament nejustificată între inculpaţii majori şi cei minori, încălcându-se, astfel, principiul nediscriminării. În ceea ce priveşte principiul nediscriminării, atât instanţa de contencios constituţional, cât şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului au statuat că nu orice diferenţă de tratament semnifică, în mod automat, încălcarea dispoziţiilor constituţionale sau convenţionale relative la interzicerea discriminării (cu titlu de exemplu, menţionăm Decizia Curţii Constituţionale nr. 164 din 12 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013, şi Decizia de inadmisibilitate a Curţii Europene a Drepturilor Omului din 20 martie 2012, pronunţată în Cauza Panfile împotriva României, paragraful 27). Deopotrivă, Curtea, aminteşte jurisprudenţa sa, în care a statuat că principiul constituţional al egalităţii în drepturi nu presupune uniformitate, astfel că situaţii diferite justifică şi uneori chiar impun un tratament juridic diferit (Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

19. Din perspectivă constituţională, Curtea reţine că, pentru a constata că o dispoziţie de lege instituie o discriminare, trebuie analizat, pentru început, în ce măsură persoanele în cauză se află în aceeaşi situaţie juridică. Or, Curtea reţine că aplicarea unui regim sancţionator diferit nu se poate baza decât pe ipoteza potrivit căreia categoriile de infractori vizate de regimurile sancţionatoare diferite se află ele însele în situaţii diferite determinate de anumite caracteristici.

20. Raportat la prezenta cauză, Curtea observă că trebuie analizat în ce măsură, în prezent, inculpatul minor se află în aceeaşi situaţie cu inculpatul major. Curtea reţine că, în Expunerea de motive a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, se precizează că titlul V, rezervat reglementărilor privind minoritatea, constituie unul dintre punctele centrale ale reformei propuse de noul Cod penal. Principala modificare adusă de lege în această privinţă este renunţarea completă la pedepsele aplicabile minorilor care răspund penal, în favoarea măsurilor educative.

21. Astfel, Curtea constată că, spre deosebire de vechea reglementare, care instituia pentru infractorii minori un regim de sancţionare mixt, format din măsuri educative, în principal, dar şi din pedepse (potrivit art. 99-1101 din Codul penal din 1969), noua reglementare aduce o modificare majoră în ceea ce priveşte consecinţele răspunderii penale a minorilor, şi anume renunţarea completă la pedepsele aplicabile minorilor în favoarea, exclusivă, a măsurilor educative (potrivit art. 113-127 din Codul penal).

22. Prin adoptarea unor dispoziţii speciale ce reglementează tragerea la răspundere penală a infractorului minor, dispoziţii ce derogă de la cele cu caracter general, ce sunt aplicabile doar infractorilor majori, legiuitorul a reconfigurat situaţia juridică a infractorului minor în cadrul sistemului penal. Deşi, în ambele cazuri, este vorba de persoane care au săvârşit fapte penale, prin configurarea unui cadru special ce priveşte tragerea la răspundere penală a infractorului minor, legiuitorul î-a plasat pe acesta din urmă într-o categorie distinctă de cea a infractorului major.

23. Un prim temei al acestei diferenţieri îl reprezintă art. 40 pct. 3 din Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 iunie 2001, care prevede că „Statele părţi se vor strădui să promoveze adoptarea de legi şi proceduri, înfiinţarea de autorităţi şi instituţii, special concepute pentru copiii bănuiţi, acuzaţi sau găsiţi vinovaţi de încălcarea legii penale [.. /.Or, adoptarea de legi şi proceduri special concepute pentru infractorii minori se bazează tocmai pe caracteristicile inerente vârstei, ce sunt circumscrise lipsei de maturitate fizică şi intelectuală, acestea trebuind să ţină seama de capacitatea, abilităţile de dezvoltare Şi experienţa contextuală a unui minor.

24. De altfel, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 44 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 21 aprilie 2016, la paragraful 20, Curtea a statuat că „regimul sancţionator al infractorului minor trebuie să fie diferit faţă de cel aplicabil infractorului major - minorul beneficiind de o anumită clemenţă din partea legiuitorului, care derivă din starea de minoritate, respectiv din discernământul aflat în formare la momentul săvârşirii infracţiunii”.

25. Cu alte cuvinte, Curtea constată că aspecte concrete, obiective şi rezonabile diferenţiază cele două categorii de infractori (minori, respectiv majori), plasându-le în situaţii distincte ce reclamă aplicarea unui tratament juridic corespunzător,

26. În acest context, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, a statuat că principiul constituţional al egalităţii în drepturi se traduce prin reglementarea şi aplicarea unui tratament juridic similar unor subiecte de drept aflate în situaţii juridice similare (Decizia nr. 866 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2007). Or, având în vedere că infractorii minori şi cei majori nu se află în situaţii similare, Curtea constată că nici tratamentul juridic aplicabil nu trebuie să fie identic.

27. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, principiul egalităţii în drepturi presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite. În consecinţă, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice raţional, în respectul principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice (Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). Totodată, Curtea a statuat că art. 16 din Constituţie vizează egalitatea în drepturi între cetăţeni în ceea ce priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi şi libertăţi fundamentale, nu şi identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, indiferent de natura lor (Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012, şi Decizia nr. 323 din 30 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 29 iunie 2015). Or, inculpatul minor nu se află în aceeaşi situaţie cu cel major, motiv pentru care instanţa - care are obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei şi cu privire la persoana inculpatului - în primul caz, soluţionează cauza potrivit dreptului comun, cadru procesual în care putea lămuri toate împrejurările, iar, în cel de-al doilea caz, judecă potrivit procedurii simplificate, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege.

28. Astfel, Curtea constată că tratamentul juridic diferenţiat instituit prin dispoziţiile de lege criticate este, prin urmare, justificat şi nu se poate vorbi de existenţa unei discriminări. Mai mult, Curtea constată că reducerea limitelor speciale de pedeapsă ca urmare a recunoaşterii învinuirii nu poate fi convertită într-un drept fundamental, ci reprezintă un beneficiu acordat de legiuitor, potrivit politicii sale penale, în anumite condiţii, printre care se numără şi recunoaşterea în totalitate a faptelor reţinute în sarcina inculpatului (Decizia nr. 484 din 23 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 10 august 2015, paragraful 13).

29. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de procuror în Dosarul nr. 13.011/303/2015 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia penală şi se publică 1h Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 octombrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 15, judeţul Suceava, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, denumită în continuare Staţiunea.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1-3, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, conform situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Staţiunea are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. MF 152065, suprafaţa de teren de 934,912 ha aparţinând domeniului public al statului, din care se scad:

a) 250,00 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.12 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti11 şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 2,46 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.8 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care trec în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii;

c) 23,90 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 8.7 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

d) 30,00 ha predate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar, aprobată prin Legea nr. 302/2007;

e) 0,10 ha predate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic, aprobată prin Legea nr. 171/2008;

f) 0,685 ha predate potrivit prevederilor Legii nr. 124/2008 privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” în administrarea Ministerului Finanţelor Publice;

g) 3,52 ha predate potrivit sentinţelor civile nr. 215/17.01.2008, nr. 2.563/22.05.2008 şi nr. 5.070/21.11.2002, pronunţate de Judecătoria Suceava;

h) 15,056 ha predate potrivit prevederilor Legii nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public ai statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava, cu modificările ulterioare.

(3) Suprafaţa de teren rămasă de 609,19 ha, aparţinând domeniului public al statului, cuprinde:

a) 570,52 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.11 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 38,67 ha, retrocedate potrivit hotărârilor Comisiei Judeţene Suceava nr. 1.159/24.05.2007, nr. 16/23.01.2008, nr. 1.674/06.07.2007, nr. 1.877/31.07.2007, nr. 721/13.082009, nr. 717/13.08.2009 şi nr. 2.095/29.08.2007, proceselor-verbale de delimitare şi protocoalelor de predare aferente acestora, la comisiile locale în baza legilor fondului funciar, suprafaţă care rămâne în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 1.139/314/2017, nr. 1.140/314/2017, nr. 1.141/314/2017, nr. 1.142/314/2017 şi nr. 1.143/314/2017, aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Art. 3. - (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 015 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;

d) diviziunea 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor, grupa 453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule; clasa 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;

e) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata ai fructelor şi legumelor; clasa 466 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri; grupa 4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor: grupa 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte;

f) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor de tutun în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi al produselor zaharoase în magazine specializate;

g) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători neclasificate altundeva „n.c.a.”; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; clasa 4942 Servicii de mutare;

h) diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare;

i) diviziunea 62 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;

j) diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal;

k) diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

l) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare 1h

ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în

biotehnologie, clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

m) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

n) diviziunea 85 învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.

(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este 77.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”,

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4 pot fi închiriate, prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al Staţiunii.

Art. 17. - Potrivit prevederilor art. 31 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

Art. 18, - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) scăderea de la nr. M.F. 152065 a suprafeţei de teren de 325,72 ha, ca urmare a aplicării prevederilor anexelor nr. 3.12, nr. 7.8 şi nr. 8.7 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007, aprobată prin Legea nr. 302/2007, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008, aprobată prin Legea nr. 171/2008, Legii nr. 124/2008 şi Legii nr. 174/2010, cu modificările ulterioare, sentinţelor civile nr. 215/17.01.2008, nr. 2.563/22.05.2008 şi nr. 5.070/21.11.2002 pronunţate de Judecătoria Suceava;

b) actualizarea valorilor de inventar şi a descrierii tehnice, după caz, a bunurilor aparţinând domeniului public al statului, potrivit anexelor nr. 1 şi 2;

c) trecerea bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, din domeniul public în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii;

d) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5;

e) radierea bunului înregistrat cu nr. MF 117354 „Pavilion ştiinţific”, deoarece acesta este înregistrat şi la nr. MF 117363 „Pavilion ştiinţific”, în administrarea Staţiunii.

Art. 19. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-5 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 20. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 148.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUNURILE

din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava C.U.I. 3221146 pentru care se actualizează valoarea de inventar şi descrierea tehnică, după caz

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

116546

8.28.10

Magazie cereale

50 tone, S = 345 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

1.510

116612

8.28.12

Clădire cantină Suceava

S = 297 mp, cărămidă, planşeu

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

118.188

116615

8.28.08

Garaj pentru maşini

90 mp, cărămidă, şarpantă lemn

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

734

116626

8.28.10

Magazie pentru cereale

50 tone, S = 392 mp, pereţi din cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

3.425

116635

8.28.10

Clădire pentru tratarea condition.

S = 2.728 mp

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. Universităţii nr. 1

2.897.743

116638

8.28.13

Magazie materiale

S = 200 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Str. Grigore Alex. Ghica nr. 137

107

116640

8.28.13

Magazie materiale

S = 60 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Str. Grigore Alex. Ghica nr. 137

107

116649

8.28.10

Magazie pentru seminţe

50 tone, S = 392 mp, cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

2.908

116651

8.28.12

Dormitor pentru muncitori

S = 100 mp, stâlpi, grinzi şarpantă

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Pojorâta

47.735

116652

8.28.10

Magazie pentru cereale

50 tone, S = 802 mp, cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

3.420

116654

8.28.10

Magazie cereale

90 tone, S = 365 mp

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

2.907

116655

8.28.10

Magazie pentru cereale, anexe

S = 396 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

1.853

116656

8.28.13

Magazie materiale

S = 205 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; str. Grigore Alex. Ghica nr. 137

10

116673

8.28.10

Magazie cereale

50 tone, S = 392 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

3.002

116696

8.28.10

Răsadniţe pentru seminceri cartofi

S = 400 mp, pereţi beton

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

774

116702

8.28.10

Depozit cartofi

500 tone, S = 1.141 mp, pereţi zidărie cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; str. Grigore Alex. Ghica nr. 137

266.485

116728

8.28.10

Rampă descoperit pentru spălare

L= 14 ml, grinzi din beton

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

83

116735

8.28.13

Magazie pentru materiale

S = 650 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

3.008

116740

8.29.08

Pavilion administrativ, centru

Sc = 227 mp, Sd = 908 mp, S + P + 2E, pereţi zid

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

347.524

116748

8.27.06

Casa de vegetaţie

S = 250 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

7.093

116755

8.28.10

Ghereta portar

S = 24 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava: municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

6.253

116760

8.28.10

Clădire staţie meteo

S = 74 mp, pereţi cărămidă, parter

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

12.736

116763

8.28.03

Clădire adm. laborator

Sc = 280 mp, Sd = 374 mp, cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Pojorâta

42

116775

8.29.08

Clădire administrativă

Sc = 204 mp, parter, cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; str. Grigore Alex. Ghica nr. 137

61.146

116779

8.29.08

Clădire administrativă

S = 324 mp, parter, zidărie cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

44.031

116789

8.28.13

Magazie pentru materiale

Sc = 246 mp, cărămidă, parter

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

2.573

116794

8.28.13

Magazie pentru materiale

Sc = 125 mp, parter, pereţi din cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Pojorâta

5

116803

8.28.10

Platformă pentru maşini

S = 2.100 mp, beton armat

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; str. Grigore Alex. Ghica nr. 148

676

116824

8.28.10

Depozit pentru cartofi

1.000 tone, S = 1.331 mp, cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

532.791

116832

8.28.10

Punct termic Suceava

S = 36 mp

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

5.231

116836

8.28.10

Castel de apă

S = 75 mc, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

2.166

116838

8.28.13

Depozit de carburant

S = 9 mp, zidărie piatră

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

55

116850

8.28.10

Staţie pentru alimentare cu carburanţi

S = 28 mp

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

1.472

117327

8.28.10

Rezervor beton armat

S = 50 mc

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

22.075

117329

8.28.10

Rezervor beton armat (casa)

S = 75 mc

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

6.990

117331

8.28.10

Siloz turn pentru nutreţ

S - 500 mc, zid cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

768

117335

8.28.13

Magazie pentru materiale

Sc = 370 mp, P, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

1.778

117358

8.28.03

Laborator mecanizare-atelier

Sc = 410 mp, P, cărămidă, planşeu lemn

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

30.382

117363

8.28.10

Pavilion ştiinţific

Sc = 791 mp, S + P + 2E, CF 38029 -C1-U1, U2, U3, U4 (parţial), U5,U7; S utilă = 1.523,74 mp

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

606.565

117367

8.28.10

Şopron pentru selectat seminţe

Sc = 444 mp, parter, pereţi din cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava municipiul  Suceava; str. Grigore Alex. Ghica nr. 78

2.569

117369

8.28.10

Magazie îngrăşăminte

Sc = 444 mp, parter, str. din stâlpi, grinzi lemn

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; str. Lipoveni

4.197

117373

8.28.10

Clădire pentru staţie pompare a apei

Sc = 25 mp, P, pereţi din cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; str. Grigore Alex. Ghica nr. 78

7.341

117375

8.27.07

Grajd pentru animale muncă

Sc = 60 mp, P, pereţi din lemn, şarpantă lemn

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; comuna Pojorâta

2

117377

8.27.07

Grajd animale de muncă pentru 50

Sc = 345 mp, cărămidă şarpantă lemn

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

1.623

152065

8.05.03

Teren

609,19 ha*)

Ţara: România; judeţul: Suceava

13.951.466

TOTAL

19.013.547

 

*) Cuprinde şi suprafaţa de teren de 38,67 ha prevăzută la art. 2 alin. (4) din prezenta hotărâre.

 

2. Bunuri din proprietatea privată a statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

1.

-

Terenuri (2,46 ha, conform anexei nr. 7.8 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare)

180.493

În administrare

2.

1

Construcţii

-

-

3.

2

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

-

-

4.

3

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

-

-

 

 

Total

180.493

 

 

ANEXA Nr. 2

 

BUNURILE

din domeniul public al statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava C.U.I. 3221146, rămase izolate între proprietăţi private, care trec în domeniul privat al statului

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

116538

8.28.12

Dormitor comun

S = 310 mp, cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. Universităţii nr. 5

55.468

116688

8.28.12

Grup social

S = 194 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Moara

14.917

116769

8.29.08

Clădire administrativă

Sc = 80 mp, parter, cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Moara

13

116813

8.28.13

Magazie materiale

Sc = 48 mp, P, cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Moara

86

117338

8.28.13

Şopron seminţe, grajd, at. m.

Sc = 502 mp, P, pereţi lemn, cărămidă

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Moara

194

 

ANEXA Nr. 3

 

BUNURILE

din domeniul public al statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava C.U.1.3221146 rămase pe terenuri retrocedate, care trec în domeniul privat al statului

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

116576

8.28.12

Clădire de locuit

S = 71 mp, structură lemn, acoperiş

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Pojorâta

33

116731

8.28.10

Desecare şi drenaj

S = 150 ha, tuburi ceramică

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; comuna Moara

65

116783

8.28.10

Desecare drenaj

S = 148 ha, tuburi ceramică

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

83.221

 

ANEXA Nr. 4

 

Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public ai statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava C.U.I. 3221146, care pot fi închiriate, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de Inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

116635

8.28.10

Clădire pentru tratarea condition.

S = 2.728 mp

Ţara; România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. Universităţii nr. 1

2.897.743

116740

8,2908

Pavilion administrativ, centru

Sc = 227 mp, Sd = 908 mp, S+P+2E, pereţi zid

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

347,524

116789

8.28 13

Magazie pentru materiale

Sc = 246 mp, cărămidă, parter

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

2.573

117363

8.28.10

Pavilion ştiinţific

Sc = 791 mp, S+P+2E, CF 38029 -C1-U1, U2, U3, U4 (parţial), U5, U7; Sutilă = 1.523,74 mp

Ţara; România; judeţul: Suceava; municipiul Suceava; Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15

606.565

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava C.U.I. 3221146, situate pe terenuri proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care au trecut în domeniul privat al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava şi s-au transmis în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu titlu gratuit, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care se scad din inventarul bunurilor

din domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Nr. carte funciară (CF)

Nr. clădire

0

1

2

3

4

5

6

1

116527

8.28.12

Clădire de locuit

S = 331 mp; pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Lipoveni nr. 6

39690/C1

2

116532

8.28.12

Dormitor comun

S = 314 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 140

39613/C13

3

116583

8.28.12

Clădire de locuit şi atelier

S = 157 mp, cărămidă, şarpantă de lemn

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 146

39613/C1

4

116602

8.28.12

Clădire locuit Pârâu

S = 198 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C1

5

116606

8.28.10

Magazie cereale 30 vagoane

S = 356 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C7

6

116609

8.28.12

Clădire cantină Iţcani

S = 459 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C9

7

116619

8.28.10

Cabină dezinfecţie

S = 11 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C8

8

116620

8.28.12

Clădire locuinţă livadă

S = 65 mp, cărămidă, şarpantă lemn

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Lipoveni f.n.

39754/C1

9

116630

8.28.13

Magazie materiale

S = 643 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C14

10

116632

8.28.10

Magazie îngrăşăminte

S = 836 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C18

11

116645

8.28.10

Magazie cereale

S = 259 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C4

12

116680

8.28.10

Magazie cereale

S = 159 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C29

13

116721

8.27.03

Siloz pentru îngropat nutreţ

S = 554 mp, pereţi beton

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C39

14

116724

8.27.03

Siloz îngropat nutreţ

S = 1.547 mp, pereţi beton

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C37

15

116745

8.27.03

Siloz îngropat

S = 828 mp, pereţi beton

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C38

16

116785

8.28.10

Castel pentru apă

S = 100 mc/23 mp zidărie cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 104

39613/C12

17

116806

8.28.10

Staţie alimentat carburanţi

S = 65 mp, pereţi cărămidă şi beton

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 148

39613/C9

18

116819

8.28.10

Atelier mecanic gospodăresc

S = 240 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 148

39613/C7

19

116829

8.28.10

Atelier gospodăresc

S = 545 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 146

39613/C2

20

117334

8.28.10

Bucătărie furaje

S = 305 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C35

21

117336

8.28.10

Şopron autovehicule

S = 320 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 146

39613/C4

22

117337

8.27.07

Grajd maternitate

S = 585 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C24

23

117339

8.28.08

Garaj maşini agricole

S = 439 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 146

39613/C3

24

117340

8.27.07

Grajd creşă viţei

S = 639 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 146

39575/C25

25

117342

8.27.07

Grajd viţei nr. 3

S = 645 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C34

26

117344

8.27.07

Grajd tineret nr. 4

S = 826 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C33

27

117345

8.27.07

Grajd tineret nr. 5

S = 645 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C32

28

117346

8.27.07

Grajd vaci nr. 6

S = 819 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C22

29

117347

8.27.07

Grajd vaci nr. 7

S = 822 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575C21

30

117348

8.27.07

Grajd tineret nr. 8

S = 820 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C20

31

117349

8.27.07

Grajd vaci nr. 9

S = 817 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C19

32

117350

8.27.07

Grajd vaci nr. 10

S = 820 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C17

33

117351

8.27.07

Grajd tineret nr. 11

S = 819 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C16

34

117352

8.27.07

Grajd tineret taurin nr. 12

S = 819 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C15

35

117353

8.27.07

Grajd tineret taurin nr. 13

S = 822 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C13

36

117355

8.27.07

Grajd cai nr. 15

S = 613 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C12

37

117356

8.28.10

Filtru sanitar

S = 138 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C10

38

117360

8.28.10

Pavilion veterinar

S = 116 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C26

39

117372

8.28.03

Laborator pentru lactate

S = 483 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul: Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 78

39575/C27

40

116584

8.28.12

Dormitor şi remiză unelte

S = 168 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, localitatea Ciprian Porumbescu

30460/C2

41

116715

8.28.03

Clădire laborator

S = 176 mp, pereţi cărămidă

Ţara: România, judeţul: Suceava, localitatea Ciprian Porumbescu

30460/C1

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 127/2016,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA), pentru anul 2018, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 38.250 franci elveţieni/an.

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumelor reprezentând cotizaţia anuală prevăzută la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb valutar leu-franc elveţian în vigoare la data plăţii şi se plăteşte de către Casa Naţională de Pensii Publice din bugetul asigurărilor sociale de stat aprobat pentru anul 2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 154.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Claudiu Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală formulată prin Adresa nr. 1.428 din 29.03.2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.976 din 29.03.2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Claudiu Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general ai Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 2 aprilie 2018.

Nr. 166.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

 

Denumirea partidului politic: Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

Sediul partidului politic: Bucureşti, str. Dr. Raţiu nr. 10, sectorul 1, 010916, tel./fax: (+4) 021-312 09 94 Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017

 

Nr. crt.

Organizaţia Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în iurta august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1.

Sucursala Botoşani

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

396 lei

2.

Sucursala Brăteşti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

348 lei

3.

Sucursala Carcaliu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.410 lei

4.

Sucursala Climăuţi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

324 lei

5.

Sucursala Constanţa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

705 lei

6.

Sucursala Focuri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

564 lei

7.

Sucursala Galaţi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

288 lei

8.

Sucursala Ghindăreşti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

586 lei

9.

Sucursala Gura Humorului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144 lei

10.

Sucursala Iaşi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120 lei

11.

Sucursala Jurilovca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

636 lei

12.

Sucursala Lipoveni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

420 lei

13.

Sucursala Lespezi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480 lei

14.

Sucursala Mahmudia

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

300 lei

15.

Sucursala Manolea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

324 lei

16.

Sucursala Mila 23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360 lei

17.

Sucursala Piatra-Neamţ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

192 lei

18.

Sucursala Rădăuţi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360 lei

19.

Sucursala Roman

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

625 lei

20.

Sucursala Sarichioi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

695 lei

21.

Sucursala Sfiştovca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84 lei

22.

Sucursala Slava Cercheză

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120 lei

23.

Sucursala Slava Rusă

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

192 lei

24.

Sucursala Suceava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190 lei

25.

Sucursala Sulina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180 lei

26.

Sucursala Târgu Frumos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.212 lei

27.

Sucursala Tulcea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 932 lei

 

Cuantumul total

13.187 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Silviu Feodor

Semnătura

 

Data întocmirii

29.03.2018

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.