MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 299/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 299         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 3 aprilie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

82. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

327. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.069. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 19, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot organiza unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puţin de 100 de elevi, care să ofere educaţie şi formare profesională prin învăţământul dual. În cazul în care nu se mai întrunesc caracteristicile învăţământului dual prevăzute la art. 25 alin. (4) şi cerinţele pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 25 alin. (5), unitatea de învăţământ intră în structura sau funcţionează ca structură, după caz, a unei alte unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din localitate.”

2. La articolul I punctul 3, articolul 25, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic care se desfăşoară pe bază de contract şi are următoarele caracteristici:

a) este organizat într-un cadru unitar, de către unităţile de învăţământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerţ, asociaţii patronale de ramură, clustere în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

b) asigură o rută alternativă de educaţie şi formare profesională, organizată pe bază de parteneriat şi conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puţin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învăţământul profesional, şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unităţile de învăţământ partenere, autorităţile publice centrale şi locale şi mediul economic şi asociativ.”

3. La articolul I punctul 4, articolul 25, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(5) învăţământul dual reflectă caracteristicile prevăzute la alin. (4) şi îndeplineşte următoarele cerinţe:

a) încheierea contractului de parteneriat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între structuri asociative/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri;

b) încheierea contractului individual de pregătire practică dintre elev, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.

(6) Organizarea şi funcţionarea învăţământului dual, accesul în învăţământul dual, durata şi conţinutul programelor de pregătire profesională, modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în urma consultării reprezentanţilor operatorilor economici şi a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate.”

4. La articolul I punctul 5, articolul 32, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de învăţământ care desfăşoară învăţământ profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, beneficiază de facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale.”

5. La articolul I punctul 6, articolul 33, alineatele (2), (5) şi (71) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, şi elaborate în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaţionale aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situaţia în care nu există standarde ocupaţionale actualizate.

..................................................................................................................................................................

 (5) Absolvenţii învăţământului profesional pot continua studiile în ciclul superior al învăţământului liceal, în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

..................................................................................................................................................................

 (71) Unităţile de învăţământ de stat în care se organizează învăţământ profesional sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale privind învăţământul profesional, precum şi la solicitările operatorilor economici şi ale structurilor asociative interesate în formarea profesională prin învăţământul profesional.”

6. La articolul I punctul 8, articolul 33, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.”

7. La articolul I punctul 9, articolul 33, alineatul (61) se abrogă.

8. La articolul I punctul 10, articolul 331 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 331. - (1) învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual, se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor. Învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 şi 5 se organizează începând cu anul şcolar 2019-2020.

(2) Absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(3) Absolvenţii învăţământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pot continua studiile în învăţământul liceal pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(4) Pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5 al Cadrului naţional al calificărilor absolvenţi ai învăţământului liceal şi/sau absolvenţi cu certificat de calificare profesională de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(5) Absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinşi în programe de pregătire pentru finalizarea nivelului de învăţământ liceal. Condiţiile de acces, conţinutul şi durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

9. La articolul I punctul 10, articolul 332, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Contractul-cadru de parteneriat se reglementează prin metodologie specifică elaborată de Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici şi ai structurilor asociative, inclusiv ale autorităţilor administraţiei publice locale, şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(3) Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, încheie un contract de pregătire practică individuală cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici, ai structurilor asociative şi ai consorţiilor şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

10. La articolul I punctul 11, articolul 63 alineatul (1), literele e1) şi e3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e1) învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai mult de 30;

..................................................................................................................................................................

e3) clasele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;”.

11. La articolul I punctul 12, articolul 65, alineatul (51) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(51) Pentru învăţământul profesional şi tehnic, curriculumul la decizia şcolii este curriculum în dezvoltare locală (CDL) şi constituie oferta educaţională la nivel local, elaborată de unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorii economici/ autorităţile administraţiei publice locale, pentru adaptarea formării profesionale a elevilor la nevoile locale ale pieţei muncii.”

12. La articolul I punctul 13, articolul 68, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) învăţământul profesional este orientat pe formarea de competenţe specifice calificării profesionale şi aptitudinilor practice şi pe aprofundarea competenţelor-cheie în contexte reale de muncă.”

13. La articolul I punctul 14, articolul 76, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Prin excepţiile de la prevederile alin. (2), (3) şi (4), condiţiile de acces în învăţământului dual, se stabilesc de unitatea de învăţământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.”

14. La articolul I punctul 14, articolul 76, alineatele (6) şi (7) se abrogă.

15 La articolul I punctul 15, articolul 90, alineatul (4) se abrogă.

16. La articolul I punctul 16, articolul 96 alineatul (2), litera a1) se abrogă.

17. La articolul I punctul 17, articolul 96 alineatul (2), litera b1) se abrogă.

18. La articolul I punctul 18, articolul 96 alineatul (2), litera c1) se abrogă.

19. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

„181. La articolul 96 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

«e) în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi tehnic, consiliile de administraţie se pot mări cu 2 membri desemnaţi de operatori economici parteneri, asociaţii profesionale partenere, consorţii partenere. În cazul în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, asociaţii profesionale partenere şi consorţii partenere, aceştia vor desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate.»“

20. La articolul I punctul 19, articolele 961 şi 9S2 se abrogă.

21. La articolul I punctul 20, articolul 102 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cheltuieli cu organizarea procesului de învăţământ, şi anume: cheltuieli efectuate pentru elevi, precum: burse şi premii oferite elevilor, echipamente de lucru/protecţie, transport, masă, cazare pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, alte facilităţi oferite acestora, respectiv cheltuieli cu securitatea şi sănătatea în muncă şi analize medicale obligatorii, în funcţie de domeniul de activitate, cheltuieli pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, cheltuieli materiale pentru susţinerea activităţilor desfăşurate pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, reprezentând rechizite, cărţi de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaţionale, costuri legate de evaluarea şi certificarea elevilor, materii prime şi materiale consumabile şi alte cheltuieli de acest tip, cheltuieli aferente achiziţiei, punerii în funcţiune şi exploatării mijloacelor fixe utilizate la operatorul economic pe parcursul pregătirii practice a elevilor, cheltuieli aferente salarizării şi pregătirii personalului propriu al operatorilor economici - tutori şi formatori -, pentru pregătirea practică a elevilor, cheltuieli aferente pregătirii şi sprijinirii cadrelor didactice din unitatea de învăţământ parteneră, precum şi sumele plătite direct cadrelor didactice în baza unor contracte încheiate în condiţiile legii cu operatorul sau operatorii economici pentru alte activităţi decât cele prevăzute în norma didactică;”,

22. La articolul I punctul 21, articolul 254, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(21) Activităţile de laborator şi instruire practică din învăţământul profesional şi tehnic se pot face pe grupe, pe baza normativelor în vigoare privind formaţiunile de studiu.”

23. La articolul I punctul 22, articolul 254, alineatul (31) se abrogă.

24. La articolul I punctul 23, articolul 254, alineatul (192) se abrogă.

25. La articolul I punctul 24, articolul 257, alineatul (2i) se abrogă.

26. La articolul I punctul 25, articolul 361 alineatul (3), litera h) se abrogă.

27. Articolul II se abrogă.

28. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. III. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 76 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru admiterea în anul şcolar 2017-2018, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

29. Articolul IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. IV. - Prin derogare de la prevederile art. 340 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la aprobarea Registrului naţional al calificărilor, pregătirea prin învăţământ preuniversitar se organizează pe baza calificărilor incluse în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se organizează pregătirea profesională prin învăţământ preuniversitar, aprobat prin hotărâre a Guvernului, nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

ADRIAN TUŢUIANU

 

Bucureşti, 30 martie 2018.

Nr. 82.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 327.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist

 

Având în vedere:

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist;

- Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 11.169 din 8 septembrie 2017,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 13 februarie 2018.

Nr. 1.069.

 

ANEXĂ

 

Standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist

Cuprins:

- Modulul I - Serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia la asistentul personal profesionist (Standard 1)

- Modulul II - Accesarea serviciului (Standarde 2-5)

- Modulul III - îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist (Standarde 6-13)

- Modulul IV - Management şi relaţii interinstituţionale (Standarde 14-19)

În cuprinsul prezentelor standarde sunt utilizate acronime care au înţelesurile următoare:

- ANPD = Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

- APP = asistent personal profesionist

- beneficiar = adultul cu handicap grav sau accentuat care beneficiază de serviciul de îngrijire şi protecţie la APP

- FSS = furnizor de servicii sociale (public sau privat)

- PIRIS = programul individual de reabilitare şi integrare socială

- PIS = planul individual de servicii

- Im = indicatori de monitorizare a aplicării reglementărilor din domeniul propriu al ANPD, în scopul îmbunătăţirii procesului de elaborare a standardelor de calitate în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi [art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare] sau de monitorizare a activităţii de îngrijire şi protecţie a adulţilor cu handicap grav şi accentuat de către asistentul personal profesionist [art. 45 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

- Ic - indicatori de control

 

Modului I - Serviciul prin care se asigura îngrijirea şi protecţia la asistentul personal profesionist (Standard 1)

 

Standard 1 - Serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist

Furnizorul de servicii sociale organizează în cadrul său un serviciu prin care se asigură îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Rezultat

Serviciul organizat la nivelul furnizorului de servicii sociale acreditat răspunde nevoilor beneficiarilor de îngrijire şi asistenţă la asistent personal profesionist.

 

Cerinţe minime:

1. FSS organizează serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist în structura proprie, ca un compartiment distinct.

2. FSS respectă prevederile actelor normative referitoare la structura şi calificarea personalului necesare acordării serviciului.

3. FSS are un plan anual de asigurare a îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat prin asistenţi personali profesionişti, în corelare cu strategia de asistenţă socială judeţeană/locală a sectoarelor municipiului Bucureşti.

4. FSS deţine şi respectă standardele, procedurile şi instrumentele de lucru reglementate în domeniul îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat prin asistenţi personali profesionişti.

5. FSS se preocupă de promovarea serviciului la nivelul comunităţii.

6. FSS identifică asistenţi personali profesionişti şi realizează recrutarea lor în corelare cu nevoile de îngrijire şi protecţie ale beneficiarilor.

7. FSS promovează parteneriatul în îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat, prin identificarea şi implicarea altor organisme guvernamentale sau neguvemamentale, a specialiştilor sau altor persoane resursă din diferite domenii de activitate.

8. FSS se asigură că fiecare angajat are acces la informaţiile necesare, are şi respectă fişa postului şi se preocupă de îmbunătăţirea/perfecţionarea cunoştinţelor sale.

Cerinţe minime:

1. FSS pune la dispoziţie materiale informative privind serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la APP, pe suport hârtie sau online.

2. Materialele informative conţin cel puţin date despre: condiţiile de admitere în cadrul serviciului de îngrijire şi protecţie la APP, activitatea APP, drepturi şi obligaţii, relaţii interinstituţionale, monitorizare şi control.

3. FSS utilizează imagini ale beneficiarilor şi/sau date cu caracter personal în materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al reprezentanţilor legali, pe o anumită perioadă de timp.

4. FSS include acordul scris în vederea utilizării imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp, în dosarul personal al beneficiarului.

9. FSS are şi respectă planul anual de instruire şi formare profesională; planul cuprinde module de instruire privind: egalitatea de şanse; prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz; respect pentru diversitate; respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi.

10. FSS evaluează anual activitatea angajaţilor din serviciul de îngrijire şi protecţie a adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist.

11. FSS se preocupă constant de asigurarea calităţii îngrijirii şi protecţiei la asistent personal profesionist.

12. FSS elaborează şi face public, în primul trimestru al fiecărui an, un raport privind asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist, în anul anterior; raportul cuprinde cel puţin următoarele informaţii: structura şi calificarea personalului, modalităţile de identificare a beneficiarilor şi de recrutare, îmbunătăţire sau perfecţionare a cunoştinţelor personalului, probleme întâmpinate în asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist, recomandări pentru creşterea calităţii serviciului.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Conţinutul planului anual de instruire şi formare profesională respectă cerinţele minime ale standardului.

Im 2 - Conţinutul modulelor de instruire a angajaţilor din serviciul de îngrijire şi protecţie a adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist a respectat cerinţele minime ale standardului.

Im 3 - Conţinutul raportului privind asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist respectă cerinţele minime ale standardului.

5. În relaţia cu un potenţial beneficiar, FSS utilizează mijloace de informare adaptate, după caz, în funcţie de tipul de dizabilitate a persoanei cu handicap: informaţii clare şi simple/limbaj uşor de citit, prezentări audiovideo, limbaj Braille, limbaj mimico-gestual, altele.

6. FSS se asigură că materialele informative sunt actualizate în permanenţă.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Conţinutul materialelor informative respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:

Ic 1 - Cel puţin un tip de material informativ este disponibil la sediu sau pe site-ul FSS.

Ic 2 - Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp.

 

Modulul II - Accesarea serviciului (Standarde 2-5)

 

Standard 2 - Informare

Furnizorul de servicii sociale asigură informarea persoanelor interesate cu privire la serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Rezultat

Persoanele cu handicap/dizabilităţi, precum şi alte persoane interesate primesc informaţii cu privire la asigurarea îngrijirii şi protecţiei la asistentul personal profesionist.

 

Standard 3- Admitere

Furnizorul de servicii sociale se asigură că accesul beneficiarilor la serviciul de îngrijire şi protecţie la asistentul personal profesionist se face în condiţii legale.

Rezultat

Beneficiarii sau reprezentanţii lor legali cunosc şi acceptă condiţiile de admitere la serviciul de îngrijire şi protecţie la asistentul personal profesionist.

 

Cerinţe minime:

1. FSS elaborează şi aplică procedura de admitere.

2. Procedura precizează cel puţin: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, etapele procesului de admitere şi documentele necesare, conţinutul contractului de furnizare de servicii, inclusiv drepturile şi obligaţiile părţilor.

3. FSS elaborează şi actualizează, după caz, modelul de contract de furnizare de servicii pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale 1.

4. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia, în cel puţin trei exemplare originale: un exemplar se păstrează în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se păstrează la sediul FSS, iar un exemplar se înmânează beneficiarului.

5. FSS explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile din contractul de furnizare de servicii.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Conţinutul procedurii de admitere respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:

Ic 1 - Procedura de admitere este disponibilă la sediul FSS.

Ic 2 - Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanţii legali ai acestora sunt disponibile la sediul FSS, în original.

 

1 Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

 

Standard 4 - Dosarul personal

Furnizorul de servicii sociale întocmeşte şi păstrează câte un dosar personal pentru fiecare beneficiar.

Rezultat

Dosarele personale ale beneficiarilor conţin documentele prevăzute de standardele de calitate şi sunt păstrate în regim de confidenţialitate şi siguranţă.

 

Cerinţe minime:

1. Dosarul personal al beneficiarului conţine iniţial cel puţin următoarele documente:

1.1. dispoziţia de acordare a serviciului de îngrijire şi protecţie la asistent personal profesionist prin care adultului cu handicap grav sau accentuat i-a fost nominalizat asistentul personal profesionist, în copie;

1.2. notificarea privind numele şi datele de contact ale responsabilului de caz, în copie;

1.3. documentul de identitate, certificatul de naştere şi documentul care atestă încadrarea în grad de handicap al beneficiarului, în copie;

1.4. documentul de identitate a reprezentantului legal, în copie;

1.5. contractul de furnizare de servicii semnat de părţi, în original;

1.6. PIRIS şi PIS, în forme iniţiale şi revizuite, după caz.

2. FSS se asigură că toate documentele care atestă modificări sau completări la dosarul iniţial sunt păstrate în dosarele personale ale beneficiarilor.

3. Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal, la solicitare.

4. Consultarea dosarului personal de către o persoană din afara sistemului de protecţie/asistenţă socială se face cu acordul scris al beneficiarului sau al reprezentantului legal; acordul scris se păstrează în dosarul personal.

5. FSS asigură păstrarea datelor şi informaţiilor din dosarele personale în regim de confidenţialitate, pe o perioadă minimă de 10 ani de la sistarea serviciilor către beneficiar.

6. FSS păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în dulapuri închise, accesibile numai personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii precizate în fişa de post în acest sens.

7. FSS asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

8. FSS ţine evidenţa dosarelor personale arhivate, pe suport hârtie sau electronic.

Indicatori de control:

Ic 1 - Dosarele personale ale beneficiarilor conţin documentele prevăzute de standardele de calitate.

Ic 2 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt depozitate la sediul FSS în condiţii care permit păstrarea confidenţialităţii datelor.

Ic 3 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate conform prevederilor legale în vigoare şi evidenţa lor este disponibilă la sediul FSS.

 

Standard 5 - Suspendarea/ Sistarea serviciului

Furnizorul de servicii sociale suspendă/sistează îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist în condiţii cunoscute de beneficiari sau de reprezentanţii lor legali.

Rezultat

Suspendarea/Sistarea serviciilor acordate adulţilor cu handicap grav sau accentuat se realizează în conformitate cu clauzele din contractul de furnizare de servicii.

 

Cerinţe minime:

1. FSS elaborează şi aplică procedura de suspendare/sistare a serviciului.

2. Procedura precizează cel puţin: situaţiile pe perioadă determinată care pot duce la suspendarea acordării serviciului sau cele pe perioadă nedeterminată care pot duce la sistarea serviciului, etapele procesului de suspendare, respectiv sistare şi documentele necesare în funcţie de situaţia respectivă, obligaţii ale persoanelor implicate.

3. FSS explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile referitoare la suspendarea, respectiv sistarea îngrijirii şi protecţiei prin APP.

4. Situaţiile care pot determina suspendarea, respectiv sistarea acordării serviciului pot fi, cel puţin: cererea beneficiarului sau a reprezentantului legal, de sistare, respectiv de suspendare a serviciilor; transfer pentru terapii specializate; transfer pentru îngrijirea stării de sănătate; nerespectarea clauzelor contractuale; deces; forţa majoră (incendii, focare de infecţie, cataclisme etc.).

5. FSS întocmeşte fişa de suspendare/sistare a serviciului, pe perioadă determinată/nedeterminată, în maximum 24 de ore de la constatarea situaţiei în care se află beneficiarul; fişa este inclusă în dosarul personal al acestuia.

6. Fişa de suspendare/sistare a serviciului cuprinde informaţii despre situaţia care a determinat sistarea şi despre condiţiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: îmbrăcăminte, mijloace de transport, însoţitori, bagaj, precum şi destinaţia comunicată.

7. FSS transmite o copie a fişei de suspendare/sistare a serviciului către instituţia care a emis dispoziţia de acordare a serviciului de îngrijire şi protecţie la asistent personal profesionist.

8. În situaţia suspendării acordării serviciului, FSS transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către instituţia care a emis dispoziţia de acordare a serviciului la asistent personal profesionist, în baza unui proces-verbal de predare-primire.

9. Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal atunci când are loc sistarea acordării serviciului; predarea-primirea documentelor se face în baza unui proces-verbal încheiat cu FSS.

10. Procesele-verbale de predare-primire sunt semnate de părţi şi arhivate corespunzător.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Conţinutul procedurii de suspendare/sistare a serviciului respectă cerinţele minime ale standardului.

Im 2 - Conţinutul fişei de suspendare/sistare a serviciului respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:

Ic 1 - Procedura de suspendare/sistare a serviciului este disponibilă la sediul FSS.

Ic 2 - Procesul de suspendare/sistare a serviciului a respectat cerinţele minime ale standardului.

Ic 3 - Dosarele personale arhivate ale beneficiarilor conţin copie de pe fişa de suspendare/sistare a serviciului şi procesul-verbal de predare-primire, în original.

 

Modulul III - îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist (Standarde 6-13)

 

Standard 6 - Planul individual de servicii şi Programul individual de reabilitare şi integrare socială

Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că Planul individual de servicii şi Programul individual de reabilitare şi integrare socială sunt cunoscute, implementate şi/sau revizuite.

Rezultat

Beneficiarii urmează activităţile şi serviciile prevăzute în Planul individual de servicii şi în Programul individual de reabilitare şi integrare socială.

 

Cerinţe minime;

1. Responsabilul de caz monitorizează implementarea de către APP a PIS şi PIRIS.

2. FSS acordă suport adecvat APP pentru implementarea PIS şi PIRIS.

3. În situaţia în care PIS sau PSRIS este revizuit, FSS se asigură că evaluarea beneficiarului include aspecte legate de situaţia personală, familială, socială şi medicală, comportament

Cerinţe minime:

1. Beneficiarul are camera sa şi acces la spaţiile comune.

2. Iluminatul natural în camera beneficiarului permite desfăşurarea activităţilor de zi fără a se recurge la lumina artificială.

3. Camera are sistem de încălzire şi este prevăzută cu deschideri directe către aer liber - uşi, ferestre -, care să permită ventilaţia naturală.

4. Camera poate găzdui cel mult două persoane care se află în relaţie de rudenie sau agreează să locuiască împreună.

5. În camera sa, beneficiarul dispune de pat şi dulap proprii; după caz, camera poate fi utilizată ca spaţiu privat pentru discuţii personale.

6. APP încurajează beneficiarul să îşi personalizeze spaţiul, în funcţie de preferinţe.

7. Locuinţa dispune de grup sanitar, dotat cu vas de toaletă, chiuvetă, cadă sau duş sau alternative pentru asigurarea unei şi integrare în familie şi comunitate, deprinderi de viaţă independentă, alte nevoi specifice.

Indicatori de control;

Ic 1 - PIRIS şi PIS sunt cunoscute şi implementate.

Ic 2 - Dosarele personale ale beneficiarilor conţin PIS şi PIRIS.

Ic 3 - Dosarele personale arhivate ale beneficiarilor conţin copii de pe PIS şi PIRIS, forme iniţiale şi revizuite.

Îngrijiri personale corespunzătoare; în funcţie de posibilităţile oferite de infrastructura şi gradul de dezvoltare locală, materialele folosite în construcţie şi finisare asigură izolarea higrotermică corespunzătoare şi au aderenţă sporită pentru a preveni alunecarea.

8. Camera şi spaţiile comune permit o deplasare uşoară a beneficiarului; în cazul în care serviciul de evaluare complexă identifică un APP pentru un beneficiar cu mobilitate redusă sau care utilizează fotoliul rulant, se asigură că locuinţa are uşi cu deschidere largă, nu există scări şi praguri interioare sau există rampe de acces, planuri înclinate, mână curentă şi alte facilităţi.

9. FSS se asigură că sistemul de alimentare cu apă potabilă de la locuinţa APP furnizează apă potabilă în cantitatea necesară şi de o calitate care să respecte prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate.

 

Standard 7 - Locuire, accesibilitate şi igienă

Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că locuirea beneficiarilor se face în condiţii de minim confort, siguranţă şi igienă.

Rezultat

Beneficiarii trăiesc în locaţii curate, accesibile şi sigure din punct de vedere al securităţii personale.

 

10. Hainele beneficiarului sunt personalizate în funcţie de sex şi vârstă, suficiente, bine întreţinute curate şi adecvate sezonului.

11. Beneficiarul cunoaşte potenţialele surse de risc din casă, curte şi împrejurimi.

12. Beneficiarul dispune de materiale igienico-sanitare necesare în vederea satisfacerii nevoilor proprii, iar acestea sunt depozitate corespunzător.

13. FSS se asigură că APP cunoaşte şi respectă normele de colectare şi depozitare a deşeurilor menajere.

Indicatori de control:

Ic 1 - Spaţiile de locuit şi comune sunt confortabile, accesibile şi respectă condiţiile de siguranţă şi igienă.

Ic 2 - Hainele beneficiarului sunt suficiente, bine întreţinute şi adecvate sexului, vârstei şi sezonului.

 

Standard 8 - Alimentaţie şi hrănire

Furnizorul de servicii sociale se preocupă, prin serviciul organizat în cadrul său, de asigurarea unei alimentaţii corecte, sănătoase şi corespunzătoare nevoilor individuale.

Rezultat

Beneficiarii se hrănesc suficient şi sănătos.

 

Cerinţe minime:

1. APP promovează un stil de viaţă sănătos, cu reguli clare şi simple de igienă şi obiceiuri culinare corecte.

2. APP implică beneficiarii, conform posibilităţilor lor, în stabilirea meniului zilnic, ţinând cont de preferinţele sau specificul cultural şi religios, în efectuarea cumpărăturilor, în activităţile de preparare şi servire a hranei.

3. APP sprijină beneficiarii să înţeleagă importanţa hrănirii conform unui orar şi să renunţe la obiceiurile nesănătoase de mâncat.

4. APP respectă dieta recomandată pentru un beneficiar, acolo unde este cazul.

5. APP asigură servirea hranei în spaţiile din locuinţă destinate acestei activităţi; numai la nevoie, beneficiarii primesc sprijin pentru hrănire sau servesc masa în alte spaţii.

6. APP încurajează şi sprijină beneficiarii să se implice, acolo unde este posibil, în cultivarea legumelor pentru hrana proprie, creşterea animatelor şi alte activităţi gospodăreşti.

Indicatori de control:

Ic 1 - Alimentele sunt depozitate în siguranţă.

Ic 2 - Beneficiarii sunt implicaţi în stabilirea meniului zilnic, efectuarea cumpărăturilor, activităţile de preparare şi servire a hranei şi alte activităţi gospodăreşti.

Ic 3 - Dieta recomandată de un specialist este respectată.

 

Standard 9 - Sănătate şi mobilitate

Furnizorul de servicii sociale se preocupă, prin serviciul organizat în cadrul său, de menţinerea sănătăţii şi a mobilităţii şi de asigurarea nevoilor emoţionale ale

beneficiarilor.

Rezultat

Beneficiarii primesc suport pentru îngrijirea stării de sănătate şi întreţinerea mobilităţii, în acord cu nevoile şi dorinţele lor.

 

Cerinţe minime:

1. FSS elaborează şi aplică procedura privind menţinerea sănătăţii prin serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

2. Procedura precizează, cel puţin: modul de gestiune a medicamentelor; modul de prevenire şi gestionare a situaţiilor critice şi comportamentelor indezirabile datorate stării de sănătate, de tipul: furt, încălcarea intimităţii, distrugerea bunurilor; condiţiile de respectare a dreptului la alegere a unui tratament din partea beneficiarului sau reprezentantului său legal; modalităţi de intervenţie în situaţiile de neglijenţă a stării de sănătate şi igienei din partea beneficiarului, precum şi în situaţiile de dependenţă de alcool, substanţe ilegale, tutun; Situaţiile în care se solicită intervenţia de urgenţă,

3. FSS se asigură că APP cunoaşte şi respectă regulile elementare de igienă şi salubritate, astfel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.

4. APP sprijină beneficiarul să înţeleagă starea sa de sănătate.

5. APP înscrie beneficiarul la medicul de familie şi încurajează accesul la serviciile de sănătate furnizate în comunitate, inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi oftalmologică, alte terapii.

6. FSS se asigură că APP cunoaşte şi respectă recomandările medicilor cu privire la sănătatea beneficiarului.

7. FSS actualizează la APP, ori de câte ori este nevoie, Fişa de monitorizare a stării de sănătate în care sunt evidenţiate internările, tratamentele, imunizările, accidentele, situaţiile de prim ajutor în care au fost implicaţi beneficiarii.

8. FSS asigură suport avizat pentru teme ca: HIV/SIDA, relaţii intime şi sex, reproducere şi planificare familială, dependenţa de substanţe ilegale, alcool sau tutun, în acord cu vârsta şi caracteristicile tipului de dizabilitate.

9. APP poate acorda prim ajutor şi poate gestiona tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap etc.) şi aplicarea medicaţiei prescrise.

10. APP poate acorda sprijin pentru probleme specifice de tip cateterizare, tratarea escarelor şi altele.

11. FSS asigură sprijin pentru ca beneficiarul să poată efectua anual câte o evaluare medicală completă,

12. În situaţia în care un beneficiar cu probleme complexe de sănătate are un plan de prevenire, intervenţie şi recuperare individualizat, realizat de specialişti, APP urmăreşte realizarea acestuia,

13. FSS se asigură că beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia şi-a dat consimţământul pentru îngrijire şi tratamente medicale în situaţii excepţionale; consimţământul este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Conţinutul procedurii privind menţinerea sănătăţii respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:

Ic 1 - Procedura privind menţinerea sănătăţii este disponibilă la sediul FSS.

Ic 2 - Fişa de monitorizare a stării de sănătate este actualizată şi inclusă în dosarul personal al beneficiarului.

Ic 3 - Beneficiarii sunt înscrişi la medic de familie.

Ic 4 - Evaluarea medicală şi evaluarea psihologică anuale, sau, după caz, orice document din care să rezulte participarea la şedinţele de consiliere recomandate sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Ic 5 - Consimţământul beneficiarului/reprezentantului legal pentru îngrijire şi tratamente medicale în situaţii excepţionale este inclus în dosarul personal.

 

Standard 10 - Intimitate şi confidenţialitate

Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că beneficiarii sunt trataţi cu respect şi demnitate, fără discriminare.

Rezultat

Beneficiarilor le este recunoscut şi respectat dreptul la intimitate şi confidenţialitate, la a deţine şi administra bunuri personale.

 

Cerinţe minime:

1. APP are şi aplică reguli cu privire la respectarea dreptului la intimitate, de exemplu: cere permisiunea înainte de a intra în camera beneficiarului, respectă momentele de efectuare a toaletei, a băii, de folosire a spaţiului personal, de a deţine obiecte personale etc.

2. APP recunoaşte dreptul fiecărui beneficiar la viaţă sexuală şi relaţii intime, cu respectarea regulilor casei.

3. APP încurajează beneficiarul să întreţină corespondenţă cu alte persoane.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Activitatea APP respectă prevederile din cerinţele minime ale standardului.

 

Standard 11 - Luarea deciziilor şi autodeterminarea

Furnizorul de servicii sociale se preocupă, prin serviciul organizat în cadrul său, ca beneficiarii să fie încurajaţi şi sprijiniţi să ia decizii cu privire la propria viaţă.

Rezultat

Beneficiarii sunt ajutaţi să ia decizii în cunoştinţă de cauză, în funcţie de caracteristicile şi interesele personale.

 

Cerinţe minime:

1. APP oferă suport pentru beneficiarii cu dificultăţi de înţelegere, astfel încât aceştia să poată participa în toate deciziile care îi privesc.

2. APP respectă opiniile şi viziunea beneficiarilor despre viaţă.

Cerinţe minime:

1. APP încurajează beneficiarii să solicite şi să obţină informaţii despre persoane, lucruri şi evenimente din familie şi comunitate, să citească, să scrie, să manevreze unelte, să găsească şi să pună în practică soluţii, în diferite acţiuni.

2. APP încurajează şi susţine beneficiarii să efectueze acţiuni simple sau complexe din programul zilnic de viaţă.

3. APP încurajează şi susţine beneficiarii să discute cu persoane din familie sau din comunitate, să utilizeze instrumente şi tehnici de comunicare, după caz.

4. APP încurajează şi susţine beneficiarii să îşi întreţină şi să îşi dezvolte mobilitatea şi motricitatea, să se deplaseze în interiorul şi exteriorul locuinţei folosind sau nu echipamente, să utilizeze mijloace de transport.

5. APP încurajează şi susţine beneficiarii să se preocupe de îngrijirea propriului corp şi îngrijirea propriei sănătăţi.

6. APP încurajează şi susţine beneficiarii să realizeze acţiuni şi sarcini casnice şi din viaţa de zi cu zi, utilizând sau nu obiecte de uz casnic sau alte echipamente.

3. APP respectă dreptul beneficiarului de a se consulta cu familia proprie sau cu prietenii în luarea unei decizii,

4. FSS implică şi alţi specialişti în activităţi de suport pentru ca beneficiarii să poată lua decizii cu privire la propria viaţă.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Activitatea APP respectă prevederile din cerinţele minime ale standardului.

7. APP încurajează şi susţine beneficiarii să stabilească interacţiuni simple sau complexe, într-o manieră contextuală şi socială adecvată.

8. APP încurajează şi sprijină beneficiarii să primească informaţii şi să menţină legătura cu familia biologică, dacă există recomandări în acest sens în PIS.

9. APP încurajează şi susţine beneficiarii să menţină relaţii cu prieteni, cunoştinţe, precum şi să iniţieze şi să dezvolte noi relaţii la nivelul comunităţii.

10. APP respectă dreptul beneficiarilor de a practica religia pe care o doresc.

11. APP respectă dreptul beneficiarilor de a deţine animale de companie, în acord cu regulile casei.

12. APP încurajează şi susţine beneficiarii să participe la activităţi de recreere sau de petrecere a timpului liber, de exemplu, jocuri şi sporturi neorganizate sau organizate, programe de fitness, relaxare sau divertisment, citit, vizite, turism şi altele.

 

Standard 12 - Activităţi şi participare

Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că beneficiarii îşi dezvoltă potenţialul propriu, sunt integraţi în familia asistentului personal profesionist şi participă la viaţa comunităţii.

Rezultat

Beneficiarii sunt activi în viaţa familiei asistentului personal profesionist

şi a comunităţii,

 

13. FSS asigură, la nevoie, sprijin adecvat pentru participarea beneficiarilor la servicii specifice şi/sau alte oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor sau pasiunilor proprii.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Activitatea APP respectă prevederile din cerinţele minime ale standardului.

 

Standard 13 - Formare şi angajare în muncă

Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că beneficiarii îşi dezvoltă cunoştinţele, îşi diversifică preocupările şi sunt sprijiniţi pentru angajarea în muncă.

Rezultat

Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi în ceea ce priveşte dezvoltarea abilităţilor pentru angajarea în muncă.

 

Cerinţe minime:

1. APP încurajează şi susţine beneficiarii să se înscrie la cursuri de formare profesională şi să treacă de la o etapă de formare profesională la alta, să frecventeze orele de curs, să interrelaţioneze cu colegii şi profesorii, să finalizeze sarcini ce decurg din calitatea de cursant.

2. APP încurajează şi susţine beneficiarii să participe la programe vocaţionale, să se implice în meşteşugărit sau hobby-uri.

3. APP încurajează şi susţine beneficiarii să participe la programe de pregătire pentru angajarea în muncă.

Cerinţe minime;

1. Numărul maxim de adulţi cu handicap grav sau accentuat de care se poate ocupa responsabilul de caz este 30.

2. Responsabilul de caz îşi stabileşte lunar programul de vizite la toţi adulţii cu handicap grav sau accentuat pentru care a fost desemnat.

3. Responsabilul de caz acordă sprijin APP, la solicitare şi după caz, pentru înregistrarea evenimentelor semnificative din viaţa beneficiarului.

4. APP încurajează şi susţine beneficiarii să caute loc de muncă şi să se angajeze.

5. APP sprijină beneficiarii în efectuarea tranzacţiilor economice simple sau complexe, inclusiv a celor care privesc economisirea banilor.

6. FSS asigură, la nevoie, sprijin adecvat pentru participarea beneficiarilor la servicii specifice şi/sau alte oportunităţi de pregătire pentru muncă şi/sau angajare.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Activitatea desfăşurată prin serviciului de îngrijire şi protecţie la APP respectă prevederile din cerinţele minime ale standardului.

4. Responsabilul de caz se autosesizează sau poate fi sesizat de alte persoane cu privire la nerespectarea drepturilor beneficiarilor.

5. Responsabilul de caz comunică la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) sau FSS privat acele informaţii care pot afecta interesul adultului cu handicap, obţinute în urma monitorizării PIS, PIRIS sau a altor activităţi. indicatori de monitorizare:

Im 1 - Activitatea responsabilului de caz respectă prevederile din cerinţele minime ale standardului.

 

Modulul IV - Management şi relaţii interinstituţionale (Standarde 14-19)

 

Standard 14 - Respect pentru drepturi şi demnitate

Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist se realizează în condiţii de respect al demnităţii şi drepturilor omului.

Rezultat

Beneficiarii sunt trataţi cu respect, sunt susţinuţi şi încurajaţi să se dezvolte şi să îşi exercite drepturile conform opţiunilor şi intereselor lor.

 

Cerinţe minime:

1. APP încurajează şi susţine beneficiarii să îşi capete autonomia personală şi independenţa, în funcţie de caracteristicile tipului de personalitate şi dizabilitate.

2. APP încurajează şi susţine beneficiarii să recunoască şi să reclame manifestările discriminatorii.

3. APP încurajează şi susţine beneficiarii să îşi exercite drepturile şi obligaţiile de cetăţean.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Beneficiarul participă în comunitate la servicii sau alte oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor sale.

im 2 - Beneficiarul şi-a exercitat drepturile şi obligaţiile de cetăţean (a participat la vot, de exemplu).

 

Standard 15 - Responsabilul de caz

Furnizorul de servicii este responsabil cu îndeplinirea măsurii de protecţie la asistent personal profesionist, prin serviciul organizat în cadrul său.

Rezultat

Fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care s-a dispus măsura de protecţie la asistent personal profesionist are desemnat responsabil de caz de către furnizorul de servicii sociale.

 

Standard 16 - Managementul situaţiilor de risc

Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că managementul situaţiilor de risc este respectat.

Rezultat

Beneficiarii primesc sprijin adecvat în situaţii de risc.

 

Cerinţe minime:

1. FSS elaborează şi aplică procedura privind managementul situaţiilor de risc.

2. Procedura precizează, cel puţin: exemple de tulburări de comportament sau comportament distructiv pentru care trebuie solicitată intervenţia de urgenţă, în mod exclusiv, a organelor abilitate, modul de solicitare a intervenţiei de urgenţă, modul de acţiune în caz de fugă a beneficiarului, de agresiune, plecare neanunţată, modalităţi de acţiune post-situaţie de risc.

3. APP cunoaşte şi respectă procedura privind managementul situaţiilor de risc.

4. APP comunică către FSS şi/sau responsabilul de caz, în termen de maximum 12 ore,  situaţiile care au necesitat intervenţia de urgenţă.

5. Documentul care atestă intervenţia în situaţia de risc este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Conţinutul procedurii privind managementul situaţiilor de risc respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:

Ic 1 - Procedura privind managementul situaţiilor de risc este disponibilă la sediul FSS.

Ic 2 - Documentul care atestă intervenţia în situaţia de risc este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

 

Standard 17 - Protecţia împotriva exploatării, violenţei şi abuzului

Furnizorul de servicii sociale se preocupă să existe un mediu sigur pentru beneficiari din punct de vedere al protecţiei împotriva exploatării, violenţei şi abuzului.

Rezultat

Beneficiarii sunt protejaţi împotriva tuturor formelor de exploatare, violenţă şi abuz.

 

Cerinţe minime:

1. FSS elaborează şi aplică procedura privind protecţia împotriva exploatării, violenţei şi abuzului.

2. Procedura precizează cel puţin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul de identificare şi semnalare a cazurilor de exploatare, violenţă, neglijare şi abuz; raportarea, investigarea şi soluţionarea situaţiilor de exploatare, neglijare şi abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.

3. FSS se preocupă ca APP să îşi actualizeze anual cunoştinţele necesare pentru recunoaşterea formelor de exploatare, violenţă, neglijare, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual.

4. APP cunoaşte şi respectă procedura privind protecţia împotriva exploatării, violenţei şi abuzului.

Cerinţe minime:

1. FSS elaborează şi aplică procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante

2. Procedura precizează cel puţin: modul de identificare şi semnalare a cazurilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea şi soluţionarea situaţiilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.

3. FSS se preocupă ca APP să îşi actualizeze anual cunoştinţele necesare pentru recunoaşterea situaţiilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.

4. APP cunoaşte şi respectă procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.

5. APP încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de tratament crud, inuman sau degradant.

5. APP încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de exploatare, violenţă, neglijare şi abuz.

6. FSS înregistrează sesizarea şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al APP şi/sau al organelor abilitate.

7 FSS arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de exploatare, violenţă şi abuz împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Conţinutul procedurii privind protecţia împotriva exploatării, violenţei şi abuzului respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:

Ic 1 - Procedura privind protecţia împotriva exploatării, violenţei şi abuzului este disponibilă la sediul FSS.

Ic 2 - Sesizările referitoare la cazuri de exploatare, violenţă şi abuz au fost înregistrate şi sunt arhivate împreună cu soluţia de rezolvare.

6. FSS înregistrează sesizarea şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al APP şi/sau al organelor abilitate.

7. FSS arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Conţinutul procedurii privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante respectă cerinţele minime ale standardului. indicatori de control:

Ic 1 - Procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante este disponibilă la sediul FSS.

Ic 2 - Sesizările referitoare la cazuri de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante au fost înregistrate şi sunt arhivate împreună cu soluţia de rezolvare.

 

Standard 18 - Protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante

Furnizorul de servicii sociale se preocupă, prin serviciul organizat în cadrul său, să existe un mediu sigur pentru beneficiari din punctul de vedere al protecţiei împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.

Rezultat

Beneficiarii sunt protejaţi împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.

 

Standard 19 - Sesizări şi reclamaţii

Furnizorul de servicii sociale monitorizează, prin serviciul organizat în cadrul său, calitatea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Rezultat

Beneficiarii îşi pot exprima opinia cu privire la calitatea îngrijirii şi protecţiei la APP şi pot depune reclamaţii în caz de nemulţumire.

 

Cerinţe minime:

1. FSS elaborează şi aplică procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor.

2. Procedura precizează, cel puţin: modul de informare a beneficiarilor sau reprezentanţilor lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizări/reclamaţii sau despre exprimarea unei nemulţumiri în legătură cu calitatea îngrijirii şi protecţiei la APP.

3. APP cunoaşte şi respectă procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor.

4. FSS poate apela la mediatori externi în anumite situaţii considerate critice.

Fişa de autoevaluare

5. FSS înregistrează şi arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:

Im 1 - Conţinutul procedurii privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:

Ic 1 - Procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor este disponibilă la sediul FSS.

Ic 2 - Sesizările/reclamaţiile au fost înregistrate şi arhivate împreună cu soluţiile de rezolvare.

 

 

Punctaj maxim al standardelor minime de calitate

Punctaj rezultat în urma autoevaluării îndeplinirii standardelor minime de calitate

Observaţii

Modulul l - Serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia la asistentul personal profesionist (Standard 1)

 

TOTAL: 4

 

Standard 1 - Serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist

Furnizorul de servicii sociale organizează în cadrul său un serviciu prin care se asigură îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Rezultat:

Serviciul organizat la nivelul furnizorului de servicii sociale acreditat răspunde nevoilor beneficiarilor de îngrijire şi asistenţa la asistent personal profesionist.

 

 

 

Modulul II - Accesarea serviciului (Standarde 2-5)

 

TOTAL: 4

 

Standard 2 - Informare

Furnizorul de servicii sociale asigură informarea persoanelor interesate cu privire la serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist.

Rezultat:

Persoanele cu handicap/dizabilităţi, precum şi alte persoane interesate primesc informaţii cu privire la asigurarea îngrijirii şi protecţiei la asistent personal profesionist.

1

 

 

Standard 3 - Admitere

Furnizorul de servicii sociale se asigură că accesul beneficiarilor la îngrijire şi protecţie la asistentul personal profesionist se face în condiţii legale.

Rezultat:

Beneficiarii sau reprezentanţii lor legali cunosc şi acceptă condiţiile de admitere la asistentul personal profesionist.

1

 

 

Standard 4 - Dosarul personal

Furnizorul de servicii sociale întocmeşte şi păstrează câte un dosar personal pentru fiecare beneficiar.

Rezultat:

Dosarele personale ale beneficiarilor conţin documentele prevăzute de standardele de calitate şi sunt păstrate în regim de confidenţialitate şi siguranţă.

1

 

 

Standard 5 - Suspendarea/Sistarea serviciului Furnizorul de servicii sociale suspendă/sistează îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist în condiţii cunoscute de beneficiari sau de reprezentanţii lor legali.

Rezultat:

Suspendarea/Sistarea serviciilor acordate adulţilor cu handicap grav sau accentuat se realizează în conformitate cu clauzele din contractul de furnizare de servicii.

1

 

 

Modulul III - Îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist (Standarde 6-13)

 

TOTAL: 8

 

Standard 6 - Planul individual de servicii şi Programul individual de reabilitare şi integrare socială Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că Planul individual de servicii şi Programul individual de reabilitare şi integrare socială sunt cunoscute, implementate şi/sau revizuite.

Rezultat:

Beneficiarii urmează activităţile şi serviciile prevăzute în Planul individual de servicii şi în Programul individual de reabilitare şi integrare socială.

1

 

 

Standard 7 - Locuire, accesibilitate şi igienă Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că locuirea beneficiarilor se face în condiţii de minim confort, siguranţă şi igienă.

Rezultat:

Beneficiarii trăiesc în locaţii curate, accesibile şi sigure din punct de vedere al securităţii personale.

1

 

 

Standard 8 - Alimentaţie şi hrănire

Furnizorul de servicii sociale se preocupă, prin serviciul organizat în cadrul său, de asigurarea unei alimentaţii corecte, sănătoase şi corespunzătoare nevoilor individuale.

Rezultat:

Beneficiarii se hrănesc suficient şi sănătos.

1

 

 

Standard 9 - Sănătate şi mobilitate

Furnizorul de servicii sociale se preocupă, prin serviciul organizat în cadrul său, de menţinerea sănătăţii şi a mobilităţii si de asigurarea nevoilor emoţionale ale beneficiarilor.

Rezultat:

Beneficiarii primesc suport pentru îngrijirea stării de sănătate şi întreţinerea mobilităţii, în acord cu nevoile şi dorinţele lor.

1

 

 

Standard 10 - Intimitate şi confidenţialitate

Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că beneficiarii sunt trataţi cu respect şi demnitate, fără discriminare.

Rezultat:

Beneficiarilor le este recunoscut şi respectat dreptul la intimitate şi confidenţialitate, la a deţine şi administra bunuri personale

1

 

 

Standard 11 - Luarea deciziilor şi autodeterminarea

Furnizorul de servicii sociale se preocupă, prin serviciul organizat în cadrul său, ca beneficiarii să fie încurajaţi şi sprijiniţi să ia decizii cu privire la propria viaţă.

Rezultat:

Beneficiarii sunt ajutaţi să ia decizii în cunoştinţă de cauză, în funcţie de caracteristicile şi interesele personale.

1

 

 

Standard 12 - Activităţi şi participare

Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că beneficiarii îşi dezvoltă potenţialul propriu, sunt integraţi în familia asistentului personal profesionist şi participă la viaţa comunităţii.

Rezultat:

Beneficiarii sunt activi în viaţa familiei asistentului personal profesionist şi a comunităţii.

1

 

 

Standard 13 - Formare şi angajare în muncă Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că beneficiarii îşi dezvoltă cunoştinţele, îşi diversifică preocupările şi sunt sprijiniţi pentru angajarea în muncă.

Rezultat:

Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi în ceea ce priveşte dezvoltarea abilităţilor pentru angajarea în muncă.

1

 

 

Modulul IV - Management şi relaţii interinstituţionale (Standarde 14-19)

 

TOTAL: 6

 

Standard 14 - Respect pentru drepturi şi demnitate

Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se realizează în condiţii de respect al demnităţii şi drepturilor omului.

Rezultat:

Beneficiarii sunt trataţi cu respect, sunt susţinuţi şi încurajaţi să se dezvolte şi să-şi exercite drepturile conform opţiunilor şi intereselor lor

1

 

 

Standard 15 - Responsabilul de caz

Furnizorul de servicii este responsabil cu îndeplinirea măsurii de protecţie la asistent personal profesionist, prin serviciul organizat în cadrul său.

Rezultat:

Fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care s-a dispus măsura de protecţie la asistent personal profesionist are desemnat responsabil de caz de către furnizorul de servicii sociale.

1

 

 

Standard 16 - Managementul situaţiilor de risc

Furnizorul de servicii sociale se asigură, prin serviciul organizat în cadrul său, că managementul situaţiilor de risc este respectat.

Rezultat:

Beneficiarii primesc sprijin adecvat în situaţii de risc.

1

 

 

Standard 17 - Protecţia împotriva exploatării, violenţei şi abuzului

Furnizorul de servicii sociale se preocupă, prin serviciul organizat în cadrul său, să existe un mediu sigur pentru beneficiari din punct de vedere al protecţiei împotriva exploatării, violenţei şi abuzului.

Rezultat:

Beneficiarii sunt protejaţi împotriva tuturor formelor de exploatare, violenţă şi abuz

1

 

 

Standard 18 - Protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante

Furnizorul de servicii sociale se preocupă, prin serviciul organizat în cadrul său, să existe un mediu sigur pentru beneficiari din punct de vedere al protecţiei împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.

Rezultat:

Beneficiarii sunt protejaţi împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.

1

 

 

Standard 19 - Sesizări şi reclamaţii

Furnizorul de servicii sociale monitorizează, prin serviciul organizat în cadrul său, calitatea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Rezultat:

Beneficiarii îşi pot exprima opinia cu privire la calitatea îngrijirii şi protecţiei la APP şi pot depune reclamaţii în caz de nemulţumire.

1

 

 

 

 

TOTAL: 4

 

 

 

TOTAL: 22 puncte

 

 

Documente prevăzute de standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist:

1. Plan anual de asigurare a îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat prin asistenţi personali profesionişti;

2. Plan anual de instruire şi formare profesională;

3. Raport anual privind asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist;

4. Materiale informative referitoare la serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist, pe suport hârtie sau online;

5. Procedura de admitere;

6. Model de contract de furnizare de servicii pe baza modelului aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

7. Contract de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia;

8. Dosarul personal al beneficiarului;

9. Evidenţa dosarelor personale arhivate, pe suport hârtie sau electronic;

10. Procedura de suspendare/sistare a serviciului;

11. Fişa de suspendare/sistare a serviciului;

12. Proces-verbal de predare-primire a documentelor (în copie) care alcătuiesc dosarul personal în situaţia în care sistarea este pe perioadă nedeterminată;

13. Planul individual de servicii al beneficiarului;

14. Programul individual de reabilitare şi integrare socială al beneficiarului;

15. Procedura privind menţinerea sănătăţii prin serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist;

16. Fişa de monitorizare a stării de sănătate;

17. Consimţământul beneficiarului sau al reprezentantului său legal pentru îngrijire şi tratamente medicale în situaţii excepţionale;

18. Programul responsabilului de caz cu planificarea lunară a vizitelor la adulţii cu handicap grav sau accentuat pentru care a fost desemnat;

19. Procedura privind managementul situaţiilor de risc;

20. Procedura privind protecţia împotriva exploatării, violenţei şi abuzului;

21. Arhiva cuprinzând sesizările referitoare la cazuri de exploatare, violenţă şi abuz şi soluţiile de rezolvare;

22. Procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante;

23. Arhiva cuprinzând sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante şi soluţiile de rezolvare;

24. Procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.