MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 303/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 303         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 4 aprilie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

331. - Decret privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

166. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

232. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

 

557. - Ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrului delegat pentru afaceri europene pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe

 

1.261. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale din coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 413/2004 privind Ordinul Bărbăţie şi Credinţă, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute de Jandarmeria Română în îndeplinirea misiunilor şi activităţilor specifice ce constau în asigurarea pazei, protecţiei, precum şi apărarea unor obiective de importanţă deosebită,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Ofiţer, de pace, cu însemn pentru militari, Drapelului de Luptă al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 3 aprilie 2018.

Nr. 331.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

1. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) în contextul demersurilor de pregătire şi exercitare de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prevăzut la alin. (2), se suplimentează cu 7 posturi de natură contractuală pe perioadă determinată, până la 31 august 2019.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Petru Bogdan Cojocaru

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 166.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 36/2017)

 

Numărul maxim de posturi: 193, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

Numărul maxim de posturi se suplimentează cu 7 posturi de natură contractuală pe perioadă determinată până la 31 august 2019.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

 

 

CABINETUL MINISTRULUI

 

MINISTRU

 

COMPARTIMENTUL CONSILIERILOR PENTRU AFACERI EUROPENE

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL INFORMAŢII CLASIFICATE

 

 

COMPARTIMENTUL DE CONTROL

 

 

 

 

 

 

UNITATE POLITICI PUBLICE ***)

 

 

COMPARTIMENTUL DE AUDIT

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT INFORMARE PUBLICĂ ŞI PETIŢII

 

 

COMPARTIMENTUL PROBLEME SPECIALE

 

 

 

 

 

 

BIROUL PIAŢA UNICĂ DIGITALĂ

 

 

UNITĂŢI DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR **)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITĂŢI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI, STRATEGII ŞI REGLEMENTĂRI

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA PROGRAME ŞI PROIECTE

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, ACHIZIŢII PUBLICE ŞI ADMINISTRATIV

 

 

 

SUBSECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA JURIDICA ŞI RESURSE UMANE

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE*)

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIPSI *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.

UMP **) Se înfiinţează ca unitate fără personalitate Juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului.

UPP ***) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment.

UIP ****) Se înfiinţează şi funcţionează ca structură distinctă de structura organizatorică a ministerului.

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Mereni - sectoarele cadastrale nr. 33, 36. 37, 43, 44 şi 45;

b) unitatea administrativ-teritorială Murfatlar - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 14, 15, 19, 23, 31, 32, 33, 49, 52, 54, 57 şi 58;

c) unitatea administrativ-teritorială Topraisar - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 6, 7, 19, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74 şi 75;

d) unitatea administrativ-teritorială Tuzla - sectoarele cadastrale nr. 8, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 şi 30.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-4*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 8 martie 2018.

Nr. 232.


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CONSTANŢA

UAT: MERENI

Sectoare: 33, 36, 37, 43, 44, 45

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CONSTANŢA

UAT: MURFATLAR

Sectoare: 3, 4, 14, 15, 19, 23, 31, 32, 33, 49, 52, 54, 57, 58

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CONSTANŢA

UAT: TOPRAISAR

Sectoare: 3, 4, 5, 6, 7, 19, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

 

ANEXA Nr. 4

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CONSTANŢA

UAT: TUZLA

Sectoare: 8, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) şi ale art. 6 din secţiunea a 3-a, cap. III, din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Memorandumului intern nr. H5/321/2018,

ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat pentru afaceri europene emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Entităţile organizatorice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în al căror stat de funcţii sunt prevăzute posturile vacante, în colaborare cu Departamentul resurse umane, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Pentru posturile prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe pentru care au fost demarate procedurile de organizare şi desfăşurare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se continuă procedurile de ocupare a acestora conform prevederilor Ordinului ministrului afacerilor externe şi al ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni nr. 1.515/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe.

 

Ministrul afacerilor externe,

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Teodor Meleşcanu

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 3 aprilie 2018.

Nr. 557.

 

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1, - Prezentul regulament stabileşte condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe (denumit în continuare MAE).

Art. 2. - (1) Ocuparea posturilor pentru funcţii de execuţie Specifice în MAE se face prin concurs, în limita posturilor vacante prevăzute în statui de funcţii, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actului normativ privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul angajat în condiţiile alin. (1) derulează cu MAE raporturi de muncă.

Art. 3. - (1) La concursul pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în MAE, denumit în continuare concurs, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţia României, republicată, şi în legile în vigoare; b) are cetăţenia română;

c) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; d) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; e) are capacitate deplină de exerciţiu;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;

g) cunoaşte cel puţin o limbă străină, potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;

h) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

i) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

(2) Numărul posturilor şi gradele profesionale ale funcţiilor de încadrare se aprobă de către ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat pentru afaceri europene, după caz.

Art. 4. - (1) Concursul constă în parcurgerea următoarelor probe succesive, după cum urmează:

a) proba depunerii şi selecţiei dosarelor;

b) proba scrisă;

c) proba interviului şi/sau proba practică;

d) proba verificării dosarelor;

e) proba testării medicale şi psihologice şi a obţinerii avizului Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) pentru accesul la informaţiile clasificate.

(2) După fiecare probă, fiecare candidat primeşte calificativul „admis” sau „respins”. Se pot prezenta la următoarea probă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Art. 5. - Organizarea concursului, procedurile şi bibliografia de concurs se aprobă de către ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat pentru afaceri europene, după caz.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Publicitatea concursului

 

Art. 6. - (1) Anunţul/anunţurile privind posturile pentru care se organizează concurs, prezentul regulament şi bibliografia de concurs se publică pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE, cu cel puţin 15 zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. Organizarea concursului poate fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi prin alte mijloace de comunicare în masă.

(2)Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului, pe tot parcursul acestuia, se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Comisiile de concurs

 

Art. 7. - (1) în vederea organizării şi desfăşurării concursului se constituie, prin ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrului delegat pentru afaceri europene, după caz, Comisia de verificare a dosarelor, Comisia de evaluare şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului.

(2) Prin ordinul prevăzut la alin. (1) se stabilesc componenţa comisiilor, atribuţiile membrilor acestora, precum şi situaţiile de incompatibilitate şi de conflict de interese ale membrilor comisiilor

(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt angajaţi ai MAE. O persoană poate face parte dintr-o singură comisie.

(4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), înainte de exercitarea acestei calităţi, dau o declaraţie despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzute de lege.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Înscrierea şi dosarul de concurs

 

Art. 8. - (1) Candidaţii au la dispoziţie 10 zile calendaristice pentru înscriere, conform anunţului de organizare a concursului.

(2) înscrierea la concurs se realizează prin intermediul formularului electronic disponibil pe pagina de internet a MAE.

(3) Condiţiile tehnice, precum şi instrucţiunile de înscriere prin intermediul formularului electronic prevăzut la alin. (2) se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de prima zi de înscriere.

Art. 9. - (1) Candidaţii încarcă în formularul electronic următoarele documente personale (scanate după original, în format .pdf):

a) actul de identitate emis de autorităţile române;

b) certificatul de căsătorie (numai în cazul în care a intervenit schimbarea numelui în urma căsătoriei);

c) diploma de licenţă sau, după caz, diploma de bacalaureat sau atestatul de recunoaştere sau echivalare a acestora, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale, sau adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licenţă, respectiv diploma de bacalaureat), aflată în termen de valabilitate, conform prevederilor legale;

d) declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (formular pus la dispoziţie de MAE odată cu instrucţiunile de înscriere la concurs);

e) cerere-tip (formular pus la dispoziţie de MAE odată cu instrucţiunile de înscriere la concurs) semnată de candidat, în care fiecare candidat va preciza şi limba străină care va fi testată în timpul concursului, precum şi profilul postului pentru care optează;

f) curriculum vitae tehnoredactat, în limba română (formular pus la dispoziţie de MAE odată cu instrucţiunile de înscriere la concurs), incluzând fotografia candidatului;

g) certificat/adeverinţă medicală eliberat(ă) de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate privind starea de sănătate a candidatului, emis(ă) cu maximum 60 de zile anterior înscrierii;

h) alte diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă este cazul);

i) documente care să ateste experienţa sau vechimea în domeniul de activitate, în cazul în care condiţiile de ocupare a postului cer acest lucru.

(2) Documentele redactate în limbi străine, cu excepţia celor de la alin. (1) lit. h), trebuie să fie însoţite de traducerea legalizată în limba română.

(3) După încărcare în sistemul electronic, dosarul de concurs nu mai poate fi completat. În cazul existenţei mai multor înregistrări electronice pentru acelaşi candidat (dovedite prin intermediul aceluiaşi cod numeric personal) este luată în considerare numai ultima înregistrare realizată în ordine cronologică.

Art. 10. - (1) Pentru a fi declaraţi admişi pentru proba scrisă, candidaţii trebuie să îndeplinească întocmai condiţiile de participare la concurs, iar forma documentelor depuse trebuie să respecte prevederile prezentului regulament, precum şi instrucţiunile de înscriere.

(2) Rezultatul probei depunerii şi selecţiei dosarelor se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere.

(3) Candidaţii care au depus dosare pentru concurs pot face, în termen de două zile lucrătoare de la data publicării listei candidaţilor declaraţi „admişi”, respectiv „respinşi” pentru proba scrisă, obiecţii scrise cu privire la eventualele erori materia le din liste, cu privire la propria persoană.

(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are la dispoziţie maximum 5 zile lucrătoare pentru verificarea şi soluţionarea obiecţiilor, iar rezultatele se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termenul menţionat.

(5) Conformitatea cu originalul a documentelor încărcate în formularul electronic se verifică după obţinerea calificativului „admis” la proba interviului, în conformitate cu prevederile secţiunii a 3-a a cap. al III-lea din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Proba scrisă

 

Art. 11. - (1) Proba scrisă se desfăşoară în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor verificărilor obiecţiilor scrise transmise după verificarea dosarelor încărcate în formularul electronic. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării probei scrise se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data susţinerii acesteia.

(2) Proba scrisă evaluează cunoştinţele teoretice şi abilităţile din domeniul de activitate al posturilor scoase la concurs, precum şi cultura generală.

(3) Proba scrisă se susţine în limba română. După caz, unul dintre subiecte poate fi redactat în limba străină declarată la înscriere. Limba în care trebuie tratat fiecare subiect se anunţă candidaţilor la momentul comunicării subiectelor.

(4) Subiectele probei scrise se elaborează pe baza bibliografiei de concurs şi se diferenţiază în funcţie de profilul posturilor scoase la concurs.

Art. 12. - Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de maximum 3 ore din momentul comunicării subiectelor şi va fi anunţat la începutul probei scrise.

Art. 13. - (1) Repartizarea candidaţilor în sălile de concurs se face conform listelor întocmite pentru fiecare sală, în ordine alfabetică, iar accesul candidaţilor în săli se face pe baza actului de identitate. După verificarea identităţii, fiecare candidat păstrează, la vedere, actul de identitate, până la predarea lucrării scrise.

(2) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este posibil până la ora anunţată, dar nu mai târziu de momentul deschiderii subiectelor de concurs.

(3) Candidaţii care nu se află în sală În momentul deschiderii subiectelor sunt eliminaţi din concurs,

(4) Candidaţilor le este interzis accesul în sălile de concurs CU telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare. În timpul participării la proba scrisă, sunt interzise folosirea oricăror surse de comunicare/informare/consultare care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, precum şi marcarea lucrării scrise astfel încât să fie posibilă identificarea autorului anterior stabilirii punctajului acordat pentru lucrare

(5) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (4) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.

(6) Din momentul deschiderii subiectelor de concurs, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât după predarea, sub semnătură, a lucrării scrise.

(7) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (6) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.

(8) în fiecare sală se desemnează cel puţin un responsabil de sală, care va coordona desfăşurarea probei scrise în respectiva sală, şi mai mulţi supraveghetori, în funcţie de numărul candidaţilor din sala de concurs.

(9) în elaborarea răspunsurilor, candidaţii utilizează numai coli de hârtie ştampilate de către MAE şi pixuri puse la dispoziţie de persoanele desemnate pentru organizarea concursului. La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie şi pixuri.

(10) La expirarea timpului prevăzut la art. 12, candidaţii predau lucrările de concurs şi subiectele sub semnătură, în faza de elaborare a răspunsurilor în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit la art. 12. Ultimii 4 candidaţi din fiecare sală rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(11) Nerespectarea timpului prevăzut la art. 12 se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.

(12) La predarea lucrărilor de către candidaţi, în prezenţa acestora, persoanele delegate pentru supravegherea desfăşurării probei scrise verifică lucrările, le sigilează prin aplicarea unui autocolant pe colţul îndoit al foii unde este înscris numele şi prin aplicarea ştampilei de concurs, notează numărul de pagini scrise, iar fiecare candidat are obligaţia să semneze pentru conformitate într-un proces-verbal.

(13) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se întocmeşte câte un proces-verbal pentru lucrările din fiecare sală.

(14) în procesul-verbal prevăzut la alin. (12) se consemnează de către responsabilul de sală şi informaţii cu privire la numărul total de candidaţi prevăzut pentru acea sală, numărul de candidaţi prezenţi, numărul şi numele candidaţilor absenţi, numărul lucrărilor, precum şi, după caz, descrierea situaţiilor prevăzute la alin. (5), (7) şi (11). Procesul-verbal se semnează de către toate persoanele care au fost desemnate pentru supraveghere în respectiva sală.

Art. 14. - Punctajul fiecărui subiect din cadrul probei scrise se anunţă candidaţilor în momentul comunicării subiectelor.

Art. 15. - (1) Lucrarea scrisă se notează de la 0 la 10 puncte.

(2) Pentru a fi declaraţi admişi pentru interviu, candidaţii trebuie să obţină cel puţin punctajul final egal cu 7,00 şi să obţină, la fiecare subiect, minimum jumătate din baremul aferent acestuia.

(3) Rezultatul probei scrise se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data susţinerii probei scrise.

Art. 16. - (1) Candidaţii pot depune contestaţie scrisă la MAE în termen de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă.

(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1), de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului, iar rezultatele se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termenul menţionat.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Interviul

 

Art. 17. - (1) Interviul are loc în maximum 15 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor după proba scrisă. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, dataşi locul desfăşurării interviului se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării lui.

(2) Programarea pentru interviu se face în ordinea alfabetică a candidaţilor pentru flecare profil. Candidaţii care au fost declaraţi admişi ca urmare a soluţionării contestaţiilor la proba scrisă vor susţine interviul după ultimul candidat programat iniţial pentru profilul postului pentru care candidează.

(3) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de Comisia de evaluare în ziua desfăşurării acestei probe, în baza criteriilor de evaluare, cu respectarea bibliografiei de concurs. Criteriile de evaluare pentru interviu sunt:

a) abilitaţi şi cunoştinţe impuse de post;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţii de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

(4) Interviul va fi înregistrat pe suport audio.

(5) în cadrul interviului pot fi testate abilităţile şi cunoştinţele în utilizarea limbii străine declarate la înscriere.

(6) în funcţie de profilul posturilor scoase la concurs, în cadrul interviului poate fi organizata o probă practica pentru testarea abilităţilor cerute de post.

Art. 18. - (1) Interviul se notează de la 0 la 10 puncte.

(2) Pentru a fi declarat „admis” în urma interviului, fiecare candidat trebuie să obţină cel puţin punctajul egal cu 7,00.

Art. 19. - (1) Rezultatul probei interviului se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data susţinerii interviului.

(2) Candidaţii pot depune contestaţie scrisă la MAE în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la interviu.

(3) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1), de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului, iar rezultatele se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termenul menţionat.

(4) Evaluarea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se referă la verificarea respectării, de către Comisia de evaluare, cu privire la candidaţii care au depus contestaţii, a planului de interviu, precum şi la utilizarea criteriilor de evaluare.

Art. 20. - (1) Listele finale ale candidaţilor admişi şi respinşi la proba interviului se stabilesc în urma punctajului final obţinut de candidaţi, în ordine descrescătoare, în limita posturilor scoase la concurs şi cu respectarea art. 18 alin. (2). Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

(2) Se consideră admişi în urma interviului candidaţii care au obţinut cele mai mari punctaje dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi profil de posturi, în limita posturilor scoase la concurs.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Etapa verificării dosarelor

 

Art. 21. - (1) Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul MAE, conform unui program anunţat pe pagina de internet şi la avizierul MAE.

(2) Candidaţii declaraţi admişi în urma interviului au la dispoziţie 3 zile lucrătoare pentru a depune dosarul de concurs, în format fizic, care conţine următoarele documente personale:

a) copie a actului românesc de identitate;

b) copie a certificatului de căsătorie (în cazul în care a intervenit schimbarea numelui în urma căsătoriei);

c) copie a diplomei de licenţă (sau echivalentă) sau a diplomei de bacalaureat sau a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale, sau copie a adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licenţă, respectiv de bacalaureat);

d) certificat de cazier judiciar valabil, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) cerere-tip, în original, depusă la momentul înscrierii electronice;

f) curriculum vitae tehnoredactat şi semnat, în original, incluzând fotografia candidatului;

g) certificat/adeverinţă medicală, în original, eliberat(ă) de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate privind starea de sănătate a candidatului, emis(ă) cu maximum 60 de zile anterior înscrierii;

h) documentele care atestă experienţa sau vechimea în domeniul de activitate, în cazul în care condiţiile de ocupare a postului cer acest lucru, transmise la momentul înscrierii electronice;

i) alte documente impuse de specificul postului, conform anunţului de concurs.

(3) Depunerea dosarului se face personal de către fiecare candidat, pe baza cărţii de identitate, sau de către o persoană împuternicită prin procură notarială.

(4) La momentul depunerii dosarului se prezintă, pentru certificare, şi originalele documentelor care se depun în copie.

Art. 22. - (1) După terminarea perioadei de depunere a dosarelor, Comisia de verificare a dosarelor analizează, în maximum 5 zile lucrătoare, conformitatea documentelor depuse în format fizic, de candidaţi, cu cele depuse electronic, iar listele candidaţilor admişi, respectiv respinşi se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE.

(2) în cazul în care există candidaţi declaraţi respinşi în urma etapei verificării dosarelor, Comisia de evaluare va selecta, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, un număr corespunzător de candidaţi din lista celor respinşi, dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi profil de posturi, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar pentru fiecare probă, în limita posturilor scoase la concurs şi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei secţiuni.

(3) în cazul în care în lista candidaţilor declaraţi respinşi după interviu nu există candidaţi care au obţinut minimum punctajul 7,00, posturile rămase neocupate în urma neconformităţii dosarelor unor candidaţi nu vor fi ocupate.

(4) Listele finale ale candidaţilor admişi şi respinşi în cadrul concursului se aprobă de ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat pentru afaceri europene, după caz, şi se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 23. - (1) Candidaţii declaraţi admişi în cadrul concursului sunt supuşi unor testări medicale şi psihologice la centrul de medicină care deserveşte MAE şi completează formularele pentru solicitarea avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate. Candidaţii se prezintă în vederea efectuării testărilor medicale şi psihologice, respectiv în vederea completării formularelor pentru solicitarea avizului ORNISS, la datele anunţate de MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării lor.

(2) Candidaţii declaraţi „inapţi” în urma testelor medicale şi psihologice, candidaţii care primesc avizul negativ al ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate, precum şi cei care nu se prezintă la datele anunţate pentru depunerea dosarului de concurs în format fizic, pentru testările medicale şi psihologice şi pentru completarea formularelor necesare solicitării avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate nu pot dobândi calitatea de angajat pe posturi prevăzute cu funcţii de execuţie specifice MAE.

Art. 24. - (1) Candidaţii declaraţi „apţi” ca urmare a testărilor medicale şi psihologice care primesc avizul pozitiv al ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate au obligaţia de a se prezenta la MAE pentru preluarea postului pentru care au candidat.

(2) Pentru a putea fi angajaţi pe posturi prevăzute cu funcţii de execuţie specifice MAE candidaţii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să facă dovada domiciliului lor în România.

(3) Candidaţii prevăzuţi la alin. (1) vor fi informaţi, în condiţiile legii, în vederea angajării. Cu această ocazie, candidaţilor li se pot cere documente suplimentare prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare stabilirii condiţiilor de încadrare, inclusiv dovada domiciliului în România. De asemenea, candidaţilor li se va comunica termenul-limită de finalizare a procedurii de angajare, în funcţie de succesiunea aspectelor implicate de aceasta.

(4) Data semnării contractului individual de muncă, precum şi cea a începerii activităţii se anunţă de MAE cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.

(5) Pot fi angajaţi pe posturi prevăzute cu funcţii de execuţie specifice MAE numai candidaţii admişi în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în MAE care se prezintă la MAE la data anunţată ca fiind cea de începere a activităţii, care au domiciliul în România şi care acceptă postul repartizat.

(6) Candidaţii care nu se prezintă la sediul MAE la data anunţată ca fiind cea de începere a activităţii sau care refuză semnarea contractului de muncă sau care nu respectă termenul-limită de finalizare a procedurii de angajare pierd calitatea de candidaţi admişi în cadrul concursului.

Art. 25. - În cazul în care, din motive neprevăzute ce ţin de activitatea MAE, nu se pot respecta, în mod obiectiv, termenele prevăzute în prezentul regulament-cadru, concursul poate fi amânat pe o perioadă comunicată candidaţilor. În acest caz, amânarea şi condiţiile de reluare se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE.

Art. 26. - Dosarele depuse de candidaţi se arhivează de către MAE după finalizarea concursului.

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale din coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

 

Având în vedere:

- prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, cu modificările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. 1.125/DGPBMF din 12.03.2018,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale din coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul naţional de cercetare-dezvoltare va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2018.

Nr. 1.261.

 

ANEXĂ

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

6272

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

6223

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

5988

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cerceta re-dezvolta re

4

 

c) Alte venituri din exploatare

5

235

2. VENITURI FINANCIARE

6

49

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

6216

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

6191

a) Bunuri şi servicii

9

1015

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

4823

- cheltuieli cu salariile din care:

11

4490

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

225

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

202

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

 

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

101

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

 

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

232

- tichete de masă

25

111

- deplasări, detaşări

26

121

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările. provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

260

d) Cheltuieli de protocol

28

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

18

h) Alte cheltuieli

32

72

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

25

- cheltuieli privind dobânzile

34

 

- alte cheltuieli financiare

35

25

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

56

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

9

V. REZULTATUL NET

38

47

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

47

a) pentru cointeresarea personalului

41

9

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

28

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

10

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

540

1. Surse proprii

45

30

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

450,000

3. Credite bancare pentru investiţii

47

 

- interne

48

 

- externe

49

 

4. Alte surse

50

60

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

540

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

540

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

 

- interne

54

 

- externe

55

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

56

6272

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

6216

3. Rezultate (+/-) (rd.56 - rd.57)

58

56

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

51

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

43

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

6772

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

7607

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

0,9

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

122,98

9. Rata rentabilităţii financiare rd.38*100    capital propriu 3588 mii lei

65

1,31

10. Plăţi restante

66

0

11. Creanţe de încasat

67

0

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.