MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 304/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 304         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 4 aprilie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

45. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) - COM (2017) 753 final

 

47. - Hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente ale strategiei UE privind Irakul - JOIN (2018) 1 final

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

414/839. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

295. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007

 

317. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) - COM (2017) 753 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/144 din 27.03.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

(1) Constată că prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, iar măsurile propuse şi forma de directivă sunt adecvate. Evaluarea impactului care însoţeşte prezentul document arată că măsurile cele mai adecvate şi mai eficiente din punctul de vedere al costurilor care ar putea fi luate la nivelul UE cu ocazia revizuirii se regăsesc în textul directivei. În acelaşi timp, textul propunerii necesită încă numeroase clarificări, drept care transmite următoarele observaţii.

(2) Consideră că:

1. Chiar dacă din punctul de vedere al protejării stării de sănătate a populaţiei nu putem contesta alegerile Comisiei Europene, totuşi subliniem că efortul financiar pe care îl implică monitorizarea tuturor parametrilor propuşi, precum şi măsurile care trebuie luate pentru conformarea la valori atât de stricte nu se justifică în raport cu beneficiul, cu atât mai mult cu cât valorile recomandate de OMS răspund obiectivului de protejare a sănătăţii tuturor categoriilor populaţionale şi se bazează pe studii demne de încredere.

2. Motivaţia Comisiei, conform căreia, întrucât valorile actuale sunt în vigoare de decenii, se presupune că nu vor exista costuri suplimentare, întrucât se aplică deja tehnicile de tratare necesare pentru conformarea la aceste limite, nu este sustenabilă.

3. Introducerea noilor parametri, precum şi creşterea frecvenţei de monitorizare presupun investiţii importante în tehnică de laborator şi personal calificat pentru care sunt necesare cel puţin un interval rezonabil de timp, dar şi fonduri importante.

4. Introducerea de noi parametri va induce costuri semnificative şi pentru operatorii de apă, metodele de analiză fiind costisitoare, iar numărul laboratoarelor care pot realiza aceste determinări este limitat.

5. Sunt necesare precizări pentru unii parametri, ca de exemplu:

a) pentru turbiditate, trebuie să se clarifice introducerea acesteia în grupul parametrilor microbiologici şi frecvenţa de monitorizare zilnică sau online (frecvenţa va creşte de la săptămânal la zilnic);

b) pentru crom sunt necesare precizări care să clarifice scăderea valorii maxime admise;

c) pentru unele familii de substanţe cum ar fi PFAS (fiecare substanţă perfluoroalchilată şi polifiuoroalchilată) este necesară denumirea substanţelor individuale pentru fiecare familie; totalul va reprezenta suma acestor substanţe individuale.

6. Expunerea prin apa potabilă este diferită de cea privind aditivii alimentari, astfel că o valoare de 0,5 este suficient de sigură. De asemenea, riscul de supraexpunere este exprimat de EFSA în 0,7 mg/kg corp, or concentraţia în apă este de 0,7 mg/l. Pentru a ajunge la o încărcare de 0,7 mg/kg corp, un sugar ar trebui să bea în fiecare zi o cantitate de apă egală cu greutatea lui, respectiv 3 l/zi, ceea ce nu este posibil.

7. Parametrii trebuie analizaţi în acele zone de aprovizionare cu apă potabilă (ZAP) unde există industrie de profil şi riscul apariţiei acestora în apa potabilă.

8. Ţinând cont şi de punctul de vedere al OMS, trebuie să propunem eliminarea parametrilor: benzen, cianură, 1,2dicloretan, mercur şi hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), din cauza faptului că aceşti parametri apar de regulă în urma unor incidente de poluare.

9. Efortul financiar şi de resurse umane pe care îl presupune implementarea monitorizării perturbatorilor endocrini nu se justifică raportat la riscul asupra sănătăţii şi aceştia ar trebui analizaţi exclusiv din ZAP, în care sursa este de suprafaţă.

10. În ceea ce priveşte perturbatorii endocrini (beta-estradiol, bisfenol A, nonifenoli), în prezent nu există dovezi că ar exista riscuri pentru sănătate asociate apei potabile, care este o sursă minoră de expunere, iar astfel de riscuri sunt improbabile.

11. Aceste substanţe pot reprezenta o problemă pentru apele de suprafaţă, fiind prezente în râuri care sunt afectate de efluenţi proveniţi din tratarea apelor uzate municipale şi industriale, astfel încât suntem de părere că analiza acestora ar putea fi impusă numai în apele care provin din surse de suprafaţă.

12. Există ZAP mici care ar trebui să realizeze investiţii pentru conformare în condiţiile în care valorile înregistrate nu impun niciun risc pe sănătate

13. Parametrul Legionella pneumophila ar trebui analizat doar în clădirile publice prioritare, de exemplu spitale, instituţii de sănătate publică, clădiri cu capacităţi de cazare, unităţi penitenciare şi campinguri care sunt dotate cu sistemele cu duşuri sau alte sisteme care produc aerosoli şi care găzduiesc populaţii vulnerabile.

14. Nota prin care se preciza că este necesară analiza doar a pesticîdelor care pot fi prezente într-o anumită sursă de apă supusă potabilizării ar trebui păstrată, deoarece multe dintre pesticidele prevăzute ca parametri de analizat pot să nu se regăsească în sursa de apă supusă potabilizării, ca urmare a istoricului agricol al terenului pe care este situată captarea.

15. În urma introducerii definiţiei privind operatorul de apă şi clasificării acestuia în foarte mare, mare şi mic, nu mai este clar dacă monitorizarea şi raportarea se vor efectua cu luarea în considerare a zonei de aprovizionare cu apă (aşa ca până în prezent) sau a operatorului de apă (acesta poate distribui apa din mai multe surse, în diverse zone de aprovizionare).

16. Directiva ar trebui să precizeze în mod explicit valori-prag sau să clarifice dacă nu există pentru a asigura încrederea populaţiei asupra informaţiilor.

17. Frecvenţa minimă de prelevare pentru operatorii care furnizează peste 100 mc este foarte mare şi imposibil de realizat.

18. Referitor la evaluarea pericolelor corpurilor de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman sunt necesare o clarificare şi o corelare a termenilor utilizaţi în această propunere de directivă cu cei folosiţi în terminologia Directivei-cadru privind apa şi a celorlalte directive din domeniul apei menţionate la art. 8 (exemple: identificarea pericolelor, măsuri de atenuare, evaluarea pericolelor).

19. Pentru evaluarea microplasticelor directiva ar trebui să prevadă adoptarea unor metode analitice care să ghideze statele membre.

20. În ceea ce priveşte evaluarea riscului de distribuţie internă nu se menţionează cum se va face accesul pe proprietăţile private pentru realizarea analizei de risc. Abrogarea vechiului articol 10 referitor la asigurarea calităţii tratamentelor, echipamentelor şi materialelor este prematură şi nu va conduce la eliminarea în sine a barierelor comerciale denunţată în considerentul 12. În plus, materialele care intră în contact cu apa potabilă reprezintă o problemă în întreaga reţea de la sursă până la robinet şi nu doar în sistemele interne.

21. Perioada de 6 ani este prea mare în ceea ce priveşte posibilitatea revizuirii programelor de monitorizare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite instituţiilor europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 45.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente ale strategiei UE privind Irakul - JOIN (2018) 1 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/141 din 22.03.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

(1) Salută şi susţine strategia Uniunii Europene privind Irakul propusă în prezenta comunicare comună, apreciind că un efort conjugat şi consolidat din partea Uniunii Europene va contribui la realizarea unui climat de stabilitate şi securitate, precum şi la structurarea unui front împotriva ameninţărilor şi riscurilor, în special a terorismului internaţional.

(2) Susţine principiile unităţii, suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Republicii Irak, în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internaţional.

(3) Consideră necesară promovarea şi fructificarea la maximum a sinergiilor dintre acţiunile actorilor internaţionali implicaţi în regiune, având în vedere că o coordonare eficientă între aceştia va contribui la evitarea suprapunerilor, inclusiv pe plan financiar.

(4) Apreciază că, în perspectiva alegerilor parlamentare, programate a se desfăşura în mai 2018, abordarea UE în Irak ar trebui să fie cât mai incluzivă şi să vizeze posibilitatea construirii unei platforme de cooperare parlamentară, cu scopul continuării proceselor de reformă care să asigure realizarea unei tranziţii politice complete către un stat unificat, paşnic, stabil politic şi prosper.

(5) Recomandă elaborarea unui plan de acţiune propriu strategiei, precum şi a unui mecanism de evaluare cât mai detaliate şi cuprinzătoare, pe care le consideră necesare atât pentru implementarea propriu-zisă a strategiei, precum şi pentru monitorizarea situaţiei din Irak, după alegerile parlamentare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite instituţiilor europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 martie 2018, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 47.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 414 din 2 aprilie 2018

Nr. 839 din 29 martie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 3.031 din 30.03.2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.166 din 29.03.2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţia 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„37

W54453002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Amoxiplus

500 mg/125 mg

Compr. film.

500 mg/125 mg

Antibiotice - S.A.

România

cutie x 2 bust. pa-al-pvc/al x 7 compr. film.

P-RF

14

0,437142

0,590714

0,0000000”

 

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor CU infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 491 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 492-494, cu următorul cuprins:

 

„492

W63257001

J05AR03

Combinaţii (Emtricitabinum + Tenofovirum)

Emtricitabina/ Tenofovir Disoproxil Mylan

200 mg/245 mg

Compr. film.

200 mg/245 mg

Mylan S.A.S.

Franţa

Cutie cu bust. X 30 compr. Film.

PR

30

27,047333

30,753333

0,0000000

493

W62931007

J05AR03

Combinaţii (Emtricitabinum + Tenofovirum)

Emtricitabina/ Tenofovir Disoproxil Teva 200 mg/245 mg

Compr. film.

200 mg/245 mg

Teva

Pharmaceuticals - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din peid cu capacitatea de 100 ml, prevăzut cu capac din pp cu sistem de închidere securizat pentru copii şi recipient care conţine 3 g desicant x 30 compr. film.

PR

30

27,047333

30,753333

0,0000000

494

W62928001

J05AR03

Combinaţii (Emtricitabinum + Tenofovirum)

Dunotrisin 200 mg/245 mg

Compr. film.

200 mg/245 mg

Alvogen Ipco - S.A.R.L.

Luxemburg

Cutie cu 1 flac. peid x 30 compr. film.

PR

30

27,047333

30,753333”

0,0000000

 

3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament ai bolnavilor cu tuberculoză”, după poziţia 103 se Introduc şaizeci şi trei de noi poziţii, poziţiile 104-166, cu următorul cuprins:

 

.104

W55354004

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg

Compr. elib. prel.

1000 mg/62,5 mg

BEECHAM GROUP PLC

MAREA

BRITANIE

Cutie cu bust. al/pvc- al-pp x 28 compr. elib. prel.

P-RF

eo

CN

1,256071

1,642857

 

105

W00400003

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AMOKSIKLAV

2 x 1000 mg

Compr. film.

1000 mg

LEK

PHARMACEUTICALS

D.D.

SLOVENIA

Cutie x 2 bust. al/alx 7 compr. film.

P-RF

**

0,712142

0,962142

 

106

W57628002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

ENHANCSN

500 mg/125 mg

Compr. film.

500 mg/125 mg

RANBAXY UK LIMITED

MAREA

BRITANIE

Cutie x 4 folii al-pejdx 7 compr. film.

P-RF

00

CM

CM

.M-

CO

O

0,591071

 

107

W54453002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AMOXIPLUS

500 mg/125 mg

Compr. film.

500 mg/125 mg

ANTIBIOTICE - S.A.

ROMÂNIA

Cutie x 2 bust. pa- al-pvc/al x 7 compr. film.

P-RF

 

CM

.M-

3

o

0,590714

 

108

W54971008

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Amoxicilina/ Acid Clavulanic Aurobindo

500 mg/125 mg

Compr. film.

500 mg/125 mg

AUROBINDO PHARMA LIMITED

MAREA

BRITANIE

Cutie cu bust. opa- al-pvc/alx 14 compr. film.

P-RF

 

0,437142

0,590714

 

109

W55163002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AUGMENTIN 500 mg/125 mg

Compr. film.

500 mg/125 mg

BEECHAM GROUP PLC

MAREA

BRITANIE

Cutie x 2 bustere pvc-pvdc/al x 7 comprimate filmate, fiecare blister fiind introdus într-0 pungă protectoare din al laminat, conţinând un desicant

P-RF

 

0,524570

0,708857

0,200428

110

W00401004

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AMOKSIKLAV 2 x 625 mg

Compr. film.

625 mg

LEK

PHARMACEUTICALS

D.D.

SLOVENIA

Cutie x1 bust. al/alx 14 compr. film.

P-RF

 

0,437142

0,590714

 

111

W54972008

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AMOXICILINA/ ACID CLAVULANIC AUROBINDO 875 mg/125 mg

Compr. film.

875 mg/125 mg

AUROBINDO PHARMA LIMITED

MAREA

BRITANIE

Cutie cu bust. opa- al-pvc/alx 14 compr. film.

P-RF

 

0,712142

0,962142

 

112

W55164001

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AUGMENTIN 875 mg/125 mg

Compr. film.

875 mg/125 mg

BEECHAM GROUP PLC

MAREA

BRITANIE

Cutie x 2 bustere pvc-pvdc/al x 7 comprimate filmate, fiecare blister fiind introdus într-0 pungă protectoare din al laminat, conţinând un desicant

P-RF

 

0,854570

1,154570

0,324715

113

 

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AMOXIPLUS 875 mg/125 mg

Compr. film.

875 mg/125 mg

ANTIBIOTICE -S.A.

ROMÂNIA

Cutie cu 2 bust. pa- al-pvc/al x 7 compr. film.

P-RF

 

0,712142

0,962142

 

114

W62047002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AMOKSIKLAV QUICKTAB 1000 mg

Compr. pt. dispersie orală/ orodispersabile

1000 mg

SANDOZ - SRL.

ROMÂNIA

cutie x 7 bust. al/alx 2 compr. pt. dispersie orală/orodispersabile

P-RF

**

0,854570

1,154570

0,703287

115

W62046002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AMOKSIKLAV QUICKTAB 625 mg

Compr. pt. dispersie orală/ orodispersabile

625 mg

SANDOZ - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE X 7 BUST. AL/ALX 2 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ/ORODISPERSABILE

P-RF

 

0,524570

0,708857

0,516143

116

W59739002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AMOXIPLUS

1000mg/200mg

PULB. PT. SOL INJ./PERF.

1000mg/200 mg

ANTIBIOTICE - S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 50 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORA CARE CONŢINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

&

o.

O

in

7,344200

8,768200

 

117

W00399001

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AMOKSIKLAV 156,25 mg/5 ml

Pulb. pt. susp orală

156,25 mg/5 ml

LEK

PHARMACEUTICALS

D.D,

SLOVENIA

CUTIE X1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU 25 MG PULB. PT. 100 ML SUSP. ORALĂ

P-RF

 

o

o

OO

10,820000

0,000000

118

W59180001

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AMOXICIUNA/ ACID CLAVULANIC AUROBINDO 400 mg/57 mg/5 ml

Pulb. pt. susp orală

400 mg/57 mg/5 ml

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU 1 FLAC. PEID CARE CONŢINE Pulb. pt. susp orală PT. OBŢINEREA A 35 ML SUSP. RECONSTITUITĂ +1 SERINGĂ DE POLISTIREN CU GRADAŢII LA INTERVALE DE 0,5 ML

LL

OH

CL

 

4,960000

6,700000

 

119

W55355002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 ml

Pulb. pt. susp orală

400 mg/57 mg/5 ml

SMITHKLINE BEECHAM - LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA INCOLORĂ CU PULB. PT. 70 ML SUSP. ORALĂ + MĂSURĂ DOZATOARE

P-RF

 

11,904000

16,092000

 

120

W55355001

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 ml

Pulb. pt. susp orală

400 mg/57 mg/5 ml

SMITHKLINE BEECHAM-LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ +1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ

P-RF

 

5,952000

8,040000

2,280000

121

W55355006

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 ml

Pulb. pt. susp orală

400 mg/57 mg/5 ml

SMITHKLINE BEECHAM-LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 70 ML SUSP. ORALĂ + LINGURIŢĂ DOZATOARE

U.

OH

CL

 

11,904000

16,092000

4,418000

122

W55355004

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

AUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 ml

Pulb. pt. susp orală

400 mg/57 mg/5 ml

SMITHKLINE BEECHAM-LTD,

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + MĂSURĂ DOZATOARE

P-RF

 

5,952000

8,040000

2,280000

123

W55355005

J01CR02

Amoxicillinum +

Acidum Clavulanicum

AUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 ml

Pulb. pt. susp orală

400 mg/57 mg/5 ml

SMITHKLINE BEECHAM-LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + LINGURIŢĂ DOZATOARE

LL

QH

CL

 

5,952000

8,040000

2,220000

124

W08783002

J01CR02

Amoxicillinum +

Acidum Clavulanicum

AMOKSIKLAV 2x

Pulb. pt. susp orală

400 mg + 57 mg/5 ml

LEK

PHARMACEUTICALS

D.D.

SLOVENIA

CUTIE X1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU PULB. PT. 70 ML SUSP. ORALĂ + SERINGĂ DOZATOARE

P-RF

 

9,920000

13,410000

 

125

W08783001

J01CR02

Amoxicillinum +

Acidum Clavulanicum

AMOKSIKLAV 2x

Pulb. pt. susp orală

400 mg + 57 mg/5 ml

LEK

PHARMACEUTICALS

D.D.

SLOVENIA

CUTIE X1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNA CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + SERINGĂ DOZATOARE

P-RF

 

 

6,700000

 

126

W00402001

J01CR02

Amoxicillinum +

Acidum Clavulanicum

AMOKSIKLAV 312,5 mg/5 ml

Pulb. pt. susp orală

312,5 mg/5 ml

LEK

PHARMACEUTICALS

D.D.

SLOVENIA

CUTIE X1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU 25 G PULB. PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + LINGURIŢĂ DOZATOARE

P-RF

 

14,060000

19,000000

0,000000

127

W54471009

J01DH51

Imipenemum + Cilastatinum

CILOPEN 500 mg/500 mg

Pulb. pt. sol. perf.

500 mg/500 mg

TERAPIA - S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 30 ML Pulb. pt. sol. perf.

S/P-RF

O

22,297200

27,220800

6,801200

128

W54471008

J01DH51

Imipenemum + Cilastatinum

CILOPEN 500 mg/500 mg

Pulb. pt. sol. perf.

500 mg/500 mg

TERAPIA-SA

ROMÂNIA

CUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT DE 30 ML Pulb. pt. sol. perf.

LL.

CtL

1

in

22,297200

27,220800

 

129

 

J01DH51

Imipenemum + Cilastatinum

CILOPEN 500 mg/500 mg

Pulb. pt. sol. perf.

500 mg/500 mg

TERAPIA -S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT DE 100 ML Pulb. pt. sol. perf.

S/P-RF

o

22,297200

27,220800

9,677200

130

W61198003

J01DH51

Imipenemum + Cilastatinum

IMIPENEM / CILASTATIN ATB 500 mg/500 mg

Pulb. pt. sol. perf.

500 mg/500 mg

ANTIBIOTICE - S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP III, CU CAPACITATEA DE 20 ML, CONŢINÂND Pulb. pt. sol. perf.

ŁŁ

CL

o

18,582000

22,685000

 

131

W54471002

J01DH51

Imipenemum + Cilastatinum

CILOPEN 500 mg/500 mg

Pulb. pt. sol. perf.

500 mg/500 mg

TERAPIA - S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 22 ML Pulb. pt. sol. perf.

S/P-RF

LD

18,922000

23,924000

 

132

W63687002

J01DH51

Imipenemum + Cilastatinum

IMIPENEM/ CILASTATIN AUROBINDO 500 mg/500 mg

Pulb. pt. sol. perf.

500 mg/500 mg

AUROBINDO PHARMA ROMANI A-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLA INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 30 ML CU Pulb. pt. sol. perf.

CL

O

18,581000

22,684000

 

133

W54532001

J01DH51

Imipenemum + Cilastatinum

IMIPENEM/ CILASTATINA KAB! 500 mg/500 mg

Pulb. pt. sol. perf.

500 mg/500 mg

FRESENIUS KA8I ROMANIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE X10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU Pulb. pt. sol. perf.

ŁŁ

CL

O

18,581000

22,684000

0,000000

134

W54471005

J01DH51

Imipenemum + Cilastatinum

CILOPEN 500 mg/500 mg

PULB. PT. SOL PERF.

500 mg/500 mg

TERAPIA - S.A.

ROMÂNIA

CUTIEX5FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACIT. DE 100 ML Pulb. pt. sol. perf.

u.

ac

&

22,297200

27,220800

9,829200

135

W52786004

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOFLOXACINA ACTAVIS 250 mg

Compr. film.

250 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF.

ISLANDA

CUTIE X1 BUST. AL/PVCX 7 Compr. film.

P-RF

rs.

1,151428

1,555714

0,000000

136

W55699003

J01MA12

Levofloxacinum

TAVANIC 250 mg

Compr. film.

250 mg

TERAPIA S. A.

ROMÂNIA

CUTIE X1 BUST. PVC/AL.X 7 Compr. film.

P-RF

rv.

1,368000

1,849200

2,002228

137

W56992002

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOTOR 250 mg

Compr. film.

250 mg

TORRENT PHARMA

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BUST. PVC/ALX 7 Compr. film.

P-RF

r-

1,151428

1,555714

 

138

W61631003

J01MA12

Levofloxacinum

LEVALOX 250 mg

Compr. film.

250 mg

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BUST. PVC-PVDC/ALX 7 Compr. film.

u.

ac

a.

!««.

1,368000

1,849200

0,655085

139

W60574001

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOFLOXACINA ARENA 250 mg

Compr. film.

250 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BLIST.

PVC/PE/PVDC/AL X 5 Compr. film.

&

CL

IO

1,156000

1,562000

 

140

W60574002

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOFLOXACINA ARENA 250 mg

Compr. film.

250 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BLIST.

PVC/PE/PVDC/AL X10 Compr. film.

PRF

o

 

1,541000

 

141

W56939002

J01MA12

Levofloxacinum

FLERADAY 500 mg

Compr. film.

500 mg

DR. REDDYS LABORATORIES

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC- ALX 7 Compr. film.

PRF

r-

2,853600

3,856800

0,570342

142

W52787004

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOFLOXACINA ACTAVIS 500 mg

Compr. film.

500 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF.

ISLANDA

CUTIE X1 BLIST. AL/PVCX 7 Compr. film.

P-RF

r«~

2,427142

3,280000

 

143

W55700002

J01MA12

Levofloxacinum

TAVANIC 500 mg

Compr. film.

500 mg

TERAPIA SA

ROMÂNIA

CUTIE X1 BUST. PVC/ALX 7 Compr. film.

P-RF

f-

2,853600

3,856800

2,734628

144

 

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOTOR 500 mg

Compr. film.

500 mg

TORRENT PHARMA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BUST. PVC/ALX 7 Compr. film.

P-RF

rs.

2,388571

3,228571

0,000000

145

W61706003

J01MA12

Levofloxacinum

LEVALOX 500 mg

Compr. film.

500 mg

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BUST. PVC-PVDC/ALX 7 Compr. film.

PRF

r-

2,853600

3,856800

0,417485

146

W60575002

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOFLOXACINA ARENA 500 mg

Compr. film.

500 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BUST.

PVC/PE/PVDC/AL X10 Compr. film.

PRF

o

2,853600

3,856800

0,318200

147

W60575001

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOFLOXACINA ARENA 500 mg

Compr. film.

500 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BUST.

PVC/PE/PVDC/AL X 5 Compr. film.

u.

ac

a.

.A

2,853600

3,856800

0,565200

148

W59048001

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOFLOXACINA MACLEODS 500 mg

Compr. film.

500 mg

MACLEODS PHARMA UK LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BUST. PVC-PVDC/ALX 5 Compr. film.

&

CL

IO

2,853600

3,856800

0,571200

149

W59048002

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOFLOXACINA MACLEODS 500 mg

Compr. film.

500 mg

MACLEODS PHARMA UK LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BUST. PVC-PVDC/ALX 10 Compr. film.

PRF

o

2,378000

3,214000

 

150

W61707001

J01MA12

Levofloxacinum

LEVALOX 5 mg/ml

SOL. PERF.

5 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ŞI CAPAC DIN ALA 100 ML SOL. PERF.

CL

 

41,790000

54,660000

 

151

W55815004

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOFLOXACINA ACTAVIS 5 mg/ml

SOL. PERF.

5 mg/ml

ACTAVIS GROUP PTC EHF.

ISLANDA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF.

09

 

41,790000

54,660000

 

152

W63747004

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOFLOXACINA AUROBINDO 5 mg/ml

SOL PERF.

5 mg/ml

AUROBINDO PHARMA ROMAN IA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA INCOLORA X100 ML SOL PERF.

ac

a.

 

41,040000

53,680000

 

153

W55702001

J01MA12

Levofloxacinum

TAVANIC I.V. 500 mg

SOL. PERF.

5 mg/ml

TERAPIA - S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ X100 ML SOL PERF.

co

îjlZ

ac.: a.

 

49,248000

64,416000

15,454000

154

 

J01MA12

Levofloxacinum

LEVOFLOXACIN KABI 5 mg/ml

SOL. PERF.

5 mg/ml

FRESENIUS KABI ROMANI A-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE X1 FLAC. PEJD KABIPAC X 100 ML CONŢINÂND 100 ML SOL. PERF. (500 MG LEVOFLOXACINĂ)

03

 

41,790000

54,660000

 

155

W52799001

 

Linezolidum

ZYVOXID 600 mg

Compr. film.

600 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG

MAREA

BRITANIE

CUTIE X1 FLAC. X10 Compr. film.

LL.

CC

CL

o

 

144,534000

36,951000

156

W62497001

 

Linezolidum

LINEZOLID KRKA 600 mg

Compr. film.

600 mg

KRKA, D.D.. NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BUST. PVC-PVDC/ALX 10 Compr. film.

LL.

ac

a.

o

 

120,445000

 

157

 

 

Linezolidum

ZYVOXID 100 mg/5 ml

GRAN. PT. SUSP. ORALĂ

100 mg/5 ml

PFIZER EUROPE MA EEIG

MAREA

BRITANIE

CUTIE X1 FLACON X 66 G GRAN. PTR. 150 ML SUSP. +1 LINGURIŢĂ DOZATOARE DUBLĂ X 2,5 ML/5 ML

LL

ac

Ol

 

911,260000

1.031,420000

 

158

W63515001

 

Linezolidum

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

LL

ac

CL

 

116,430000

142,140000

 

159

W61756002

 

Linezolidum

LINEZOLID INFOMED 2 mg/ml

SOL. PERF

2 mg/ml

INFOMED FLUIDS S.R.L.

ROMÂNIA

10 PUNGI DIN POLIOLEFINA MULTISTRATIFICATĂ, FĂRĂ LATEX, PREVĂZUTĂ CU UN TUB CONECTOR CU DESCHIDERE PRIN RĂSUCIRE, SIGILATĂ ÎNTR-0 FOLIE LAMINATĂ PROTECTOARE CONŢINÂND 300 ML SOL. PERF.

ac

a.

o

108,800000

122,407000

 

160

W61561001

 

Linezolidum

LINEZOLID KABI 2 mg/ml

SOL. PERF

2 mg/ml

FRESENIUS KABI ROMANIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 PUNGI DIN POLIOLEFINE (FREEFLEX) A 300 ML SOL. PERF.

ac

CL

o

108,858000

122,470000

 

161

 

J01XX08

Linezolidum

PNEUMOLID 2 mg/ml

SOL PERF.

2 mg/ml

ALVOGENIPCO SAR. L

LUXEMBURG

CUTIE CU 0 PUNGĂ DIN PP TRANSPARENTA PÂNĂ LA GĂLBUIE CU 1 SAU 2 PERFUZOARE ŞI ÎNVELIŞ SUPLIMENTAR DIN FOLIE LAMINATĂ TRANSPARENTĂ CONŢINÂND 300 ML SOL. PERF.

OH

CL

 

112,480000

137,320000

 

162

W57578002

J01XX08

Linezolidum

LINEZOLID TEVA 2 mg/ml

SOL PERF.

2 mg/ml

TEVA

PHARMACEUTICALS - S.R.L.

ROMÂNIA

10 PUNGI PT. PERFUZIE (DIN POLIMER MULTISTRAT) CU 1 PERFUZOR SAU 2 PERFUZOARE CU 300 ML SOL., ECHIPATĂ CU UN CONECTOR (DIN RĂŞINA PE BAZĂ DE POLIOEFINE) ŞI CU 0 SUPRAPUNGĂ (DIN COPOLIMER POLIESTER/PROPILENĂ)

LL

OH

CL

o

105,263000

118,552000

 

163

W52801001

J01XX08

Linezolidum

ZYVOXID 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

PFIZER EUROPE MA EEIG

MAREA

BRITANIE

CUTIE X10 PUNGI X 300 ML

Ui

o

126,315600

142,262400

42,337600

164

W63515002

J01XX08

Linezolidum

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

LL

OH

CL

o

108,858000

122,470000

 

165

W60734001

J01XX08

Linezolidum

LINEZOLID SANDOZ 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

SANDOZ S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 PUNGĂ DIN PP INCOLORĂ PÂNĂ LA GĂLBUIE, CU 1 SAU 2 PERFUZOARE ŞI ÎNVELIŞ SUPLIMENTAR DIN FOLIE LAMINATĂ CARE CONŢINE SOL PERF.

OH

CL

 

116,450000

142,160000

0,000000

166

W56079001

J04AD03

ETIONAMIDUM

ETIONAMIDAATB

250 mg

COMPR. FILM,

250 mg

ANTIBIOTICE - S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 BLIST.AL/ALX 10 Compr. film.

P-RF

 

 

1,163500

0,000000”

 

4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 318 şi 390 se abrogă.

5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 371 şi 391 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„371

W62045001

L01XX32

BORTEZOMIBUM “1

BORTEGA3,5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

3,5 mg

HEATON K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE ŢIPI, CU CAPACITATEA DE 8 ML, PREVĂZUT CU CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF SI DISC ALB DE PP

OH

CL

 

 

739,020000

2.103,900000

.........................................................................

391

CM

L02BA01

TAMOXIFENUM

TAMOXIFEN SANDOZ 10 mg

Compr. film.

10 mg

HEXALAG

GERMANIA

CUTIE X10 BLIST. X10 Compr. film.

P-RF/S

 

0,397800

0,520300

 

 

6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 497 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 498-504, cu următorul cuprins:

 

„498

W59709001

L01AD02

LOMUSTINUM 4)

CECENU

CAPS.

40 mg

CN UNIFARM -S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X1 FLACON X 20 CAPSULE

 

 

112,373000

124,394000

 

499

W62507001

 

BLINATUMOMABUM **1

BLINCYTO 38.5 micrograme

PULB. PI CONC. SI SOL. PT. SOL. PERF.

38,5 micrograme

AM GEN EUROPE B.V.

 

AMBALAJ CU 1 FLAC. CU PULB. PT.CONC.PT. SOL. PERF. X 38,5 MICROGRAME +1 FLAC. CU SOLUŢIE STABILIZATĂ X10 ML

 

 

12.521,250000

13.686,330000

 

500

W62902001

 

DARATUMUMABUM **1

DARZALEX 20 mg/ml

CONC, PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

 

1 FLACON DIN STICLA X 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.

 

 

2.114,400000

2.342,850000

0,000000

501

W62902002

 

DARATUMUMABUM **1

DARZALEX 20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

 

1 FLACON DIN STICLA X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.

 

 

8.126,420000

8.895,960000

 

502

W62215001

 

PANOBINOSTATUM **1 Ω

FARYDAK10 mg

CAPS.

10 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA

BRITANIE

BUST. PVG/PCTFE/ALX 6 CAPS.

 

 

3.142,553333

3.431,746666

 

503

W62216001

 

PANOBINOSTATUM **1 Ω

FARYDAK 15 mg

CAPS.

15 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA

BRITANIE

BUST. PVC/PCTFE/ALX 6 CAPS.

 

 

3.142,553333

3.431,746666

 

504

W62217001

 

PANOBINOSTATUM **1 Ω

FARYDAK 20 mg

CAPS.

20 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA

BRITANIE

BUST. PVC/PCTFE/ALX 6 CAPS.

 

 

3.142,553333

3.431,746666

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna aprilie 2018.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Sorina Pintea

Răzvan Teohari Vulcănescu

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

”3) În termen de 48 de ore de la data afişării la sediul instanţei sau parchetului care organizează concursul a listei candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs, candidaţii respinşi pot formula contestaţii, care vor fi soluţionate de comisia de contestaţii.

(4) După soluţionarea contestaţiilor se întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, care se afişează în condiţiile alin. (3).”

2. La articolul 112, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. soluţionează contestaţiile formulate de candidaţii respinşi în urma verificării îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător

Simona Camelia Marcu

 

Bucureşti, 20 martie 2018.

Nr. 295.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 15 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 29, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) În cazul imposibilităţii de constituire a comisiei de evaluare la o instanţă sau la un parchet din cauza numărului insuficient de magistraţi, evaluarea se face de o comisie constituită din preşedintele instanţei sau, după caz, conducătorul parchetului din care face parte persoana evaluată şi din doi judecători de la instanţa ierarhic superioară sau, după caz, din doi procurori de la parchetul ierarhic superior, desemnaţi de colegiile de conducere ale acestora.”

2. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul imposibilităţii constituirii comisiei de evaluare din cauza neîndeplinirii unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (1) de către judecătorii sau procurorii care funcţionează ia o instanţă ori un parchet, evaluarea se face de o comisie constituită potrivit art. 29 alin. (12).”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător

Simona Camelia Marcu

 

Bucureşti, 20 martie 2018.

Nr. 317.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 26 martie 2018, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi o monedă din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România.

Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele:

 

 

Set de 3 monede

Monedă pentru colecţionare

Metal

aur

argint

tombac cuprat

alamă Cu8oZni5Ni5

Valoare nominală

100 lei

10 lei

1 leu

50 bani

Titlu

900%o

999%o

-

-

Formă

rotundă

rotundă

rotundă

rotundă

Diametru

21 mm

37 mm

37 mm

23,75 mm

Greutate

6,452 g

31,103 g

23,5 g

6.1 g

Grosime la chenar

-

-

-

1,9 mm

Calitate

proof

proof

proof

proof

Cant

zimţat

zimţat

zimţat

inscripţionat cu „ROMANIA” de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte

 

Aversul monedei din aur redă, în prim-plan, o imagine a clădirii Sfatului Ţării din Chişinău, unde, la data de 27 martie 1918, s-a votat unirea Basarabiei cu România, în plan secund, un fragment din Actul Unirii Basarabiei cu România: inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „100 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2018”,

Aversul monedei din argint redă, în prim-plan, o imagine a clădirii Sfatului Ţării din Chişinău, unde, la data de 27 martie 1918, s-a votat unirea Basarabiei cu România, în plan secund, un fragment din Actul Unirii Basarabiei cu România; inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2018”,

Aversul monedei din tombac cuprat redă, în prim-plan, o imagine a clădirii Sfatului Ţării din Chişinău, unde, la data de 27 martie 1918, s-a votat unirea Basarabiei cu România, în plan secund, un fragment din Actul Unirii Basarabiei cu România; inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „1 LEU”, Stema României şi anul de emisiune „2018”.

Aversul monedei din alamă, pentru colecţionare redă, în prim-plan, o imagine a clădirii Sfatului Ţării din Chişinău, unde, la data de 27 martie 1918, s-a votat unirea Basarabiei cu România, în plan secund, un fragment din Actul Unirii Basarabiei cu România; inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „50 BANI”, stema României şi anul de emisiune „2018”.

Reversul comun tuturor monedelor (din aur, argint, tombac cuprat şi din alamă) prezintă portretele şi numele celor trei semnatari ai Actului Unirii Basarabiei cu România: Ion Inculeţ, preşedinte al Sfatului Ţării, Pantelimon Halippa, vicepreşedinte şi Ion Buzdugan, secretar; inscripţiile „100 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA” şi „27 Martie 1918”.

Art. 3. - Monedele vor fi ambalate, separat, în capsule de metacrilat transparent. Seturile de trei monede vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur, argint şi tombac cuprat şi monedele din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a seturilor de trei monede şi a monedelor din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de Ja unirea Basarabiei cu România se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 16 martie 2018.

Nr. 9.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.