MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 311/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 311         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 aprilie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

87. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

 

334. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 818 din 7 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

159. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

180. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Stănişoară Andrei

 

181. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Jugan Iulian

 

182. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tuţu Dumitru Octavian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi

 

183. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ungureanu Nicolae-Doru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

554. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor

 

556. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

3.344. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2017-2018

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin, (2), se interzice, începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piaţa naţională a pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire, cu mâner.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 ianuarie 2019, comercializarea pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire, cu mâner.”

2. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi de transport din plastic biodegradabile şi compostabile sunt responsabili pentru etichetarea acestor ambalaje de desfacere, potrivit ordinului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prevăzut la art. 21 alin. (2).”

3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligaţi să primească ambalajele reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea consumatorului, valoarea depozitului.

(2) Operatorii economici care comercializează pungi de transport din plastic sunt obligaţi să comercializeze numai pungi de transport din plastic care respectă cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple, cu excepţia pungilor de transport din plastic foarte subţire.”

4. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional şi îndeplinirea cel puţin a obiectivelor prevăzute la art. 14, după cum urmează:

.......................................................................................................................................

c) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;”.

5. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) începând cu data de 27 mai 2018, informările şi rapoartele privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje transmise Comisiei Europene de către Ministerul Mediului, potrivit prevederilor alin. (5), vor cuprinde şi date cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subţire.”

6. La articolul 21, după litera d) se introduce o literă nouă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de pungi de transport din plastic subţire.”

7. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului asigură preluarea prin ordin al ministrului mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a actului de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană care stabileşte specificaţiile etichetelor sau ale marcajelor care să asigure recunoaşterea la nivelul Uniunii Europene a pungilor de transport din plastic biodegradabile şi compostabile.”

8. La articolul 26 alineatul (1), literele c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 9 alin. (1) şi (3) şi art. 10 alin. (1)-(3);

d) cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13;

.......................................................................................................................................

f) cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei:

1. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4) şi art. 16 alin. (6), (7), (9), (11) şi (14);

2. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) şi art. 16 alin. (8).”

9. La anexa nr. 1 „Semnificaţia termenilor specifici” punctul 1 „Semnificaţia termenilor”, după litera h) se introduc cinci noi litere, literele h1)-h5), cu următorul cuprins:

,,h1) pungi de transport din plastic - pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse;

h2) pungi de transport din plastic subţire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni;

h3) pungi de transport din plastic foarte subţire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente;

h4) pungi de transport din plastic oxodegradabile - pungi de transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente;

h5) plastic - un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, la care este posibil să fi fost adăugaţi aditivi sau alte substanţe şi care este capabil să funcţioneze drept principal component structural al pungilor de transport.”

*

Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2015

de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce priveşte reducerea consumului de pungi de transport din plastic subţire, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 115/11 din 6 mai 2015.

Reglementările tehnice cuprinse în prezenta lege respectă procedura de notificare prevăzută de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241/1 din 17 septembrie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

CARMEN-ILEANA M1HĂLCESCU

CĂLIN-CONSTANT1N-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 87.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 334.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 818

din 7 decembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Irina-Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Rodica Fărcăşiu în Dosarul nr. 291/117/2017 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.969D/2017.

2. Dezbaterile au avut loc la data de 23 noiembrie 2017, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, domnul procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul prevederilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, a amânat pronunţarea pentru data de 7 decembrie 2017, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 8 iunie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 291/117/2017, Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia a fost ridicată de Rodica Fărcăşiu într-o cauză având ca obiect acţiunea în constatarea nulităţii absolute a unui raport de evaluare a performanţelor profesionale ale unui funcţionar public şi obligarea la refacerea raportului de evaluare.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât prevăd că procedura evaluării profesionale să fie stabilită printr-o normă administrativă, cu putere juridică inferioară legii organice, respectiv prin hotărâre a Guvernului. Astfel, se transmite competenţa constituţională exclusivă a legiuitorului organic de a reglementa în domenii ce ţin de statutul funcţionarului public către puterea executivă.

5. Se mai arată că funcţionarul public este persoana învestită cu exerciţiul autorităţii publice, iar statutul funcţionarului public cunoaşte elemente derogatorii de Sa dispoziţiile generale care reglementează raporturile de muncă. Potrivit art. 69 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, evaluarea profesională se referă la modul de executare al raportului de serviciu, iar în condiţiile acordării unor calificative inferioare este afectată executarea raportului de serviciu, putându-se ajunge până la încetarea acestuia. De aceea, evaluarea profesională se referă în mod intrinsec la statutul funcţionarului public, care trebuie reglementat prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie. Se mai arată că, în acest mod, un aspect esenţial al raporturilor de serviciu ale unui funcţionar public este reglementat pin act administrativ ce are caracter infralegal. Or, normele legale referitoare la ocuparea funcţiilor publice trebuie să respecte anumite cerinţe de stabilitate şi previzibilitate şi să nu genereze o stare de incertitudine juridică, având în vedere că actele administrative au un grad sporit de schimbări succesive în timp. Invocă şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 637 din 13 octombrie 2015.

6. Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şt asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 este întemeiată. În acest sens arată că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât prevăd că procedura de evaluare a performanţelor profesionale urmează să fie stabilită printr-o normă administrativă, respectiv o hotărâre de Guvern, cu o putere juridică inferioară legii organice. Se consideră Că evaluarea profesională a funcţionarului public se referă la statutul acestuia, reglementat prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. În acest sens arată că, din analiza coroborată a prevederilor legale criticate şi a dispoziţiilor art. 69 alin. (3), art. 70 alin. (2) lit. b), art. 65 alin. (3) şi art.99 alin. (1) lit. d) din acelaşi act normativ, rezultă că evaluarea profesională a funcţionarilor publici este un aspect ce ţine de statutul profesional al acestora, dat fiind că rezultatele acesteia influenţează nemijlocit cariera funcţionarului public. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 637 din 13 octombrie 2015, prin care, într-o situaţie similară celei din prezenta cauză, s-a statuat că aspectele esenţiale referitoare la evaluarea activităţii poliţistului, cum sunt, spre exemplu, criteriile de evaluare a activităţii şi conduitei poliţistului, comunicarea rezultatului evaluării şi posibilitatea de contestare a acestuia, trebuie să fie reglementate prin lege organică, iar regulile specifice procedurii de evaluare să fie explicate şi detaliate prin ordin al ministrului de resort.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi reprezintă prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, precum şi ale art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, potrivit cărora:

- Art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999: „(5) Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, după consultarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici, reprezentative la nivel naţional.”;

- Art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006: (1) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:

a) normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;”

12. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat şi alin. (5) referitor la principiul securităţii juridice, în componenta sa referitoare la calitatea legii, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi art. 73 alin. (3) lit. j) referitor la reglementarea prin lege organică a statutului funcţionarilor publici.

13. În ceea ce priveşte invocarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, Curtea reţine că aceasta este întemeiată. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, statutul funcţionarilor publici face parte dintre materiile rezervate legii organice, iar potrivit art. 73 alin. (3) lit. p) din Constituţie, regimul general al raporturilor de muncă face obiectul unei reglementări distincte, de asemenea, prin lege organică. Astfel, statutul juridic al funcţionarului public se întemeiază pe un regim juridic statutar, reglementat prin lege organică, şi care este distinct de regimul juridic contractual, al raporturilor de muncă al celorlalţi salariaţi, întemeiat pe contractul individual de muncă şi reglementat prin Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011 (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 11 septembrie 2014, paragraful 17, Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015, paragraful 24, şi Decizia nr. 172 din 24 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 25 aprilie 2016, paragraful 17).

14. În temeiul art. 2 din Legea nr. 188/1999, funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome, iar activităţile desfăşurate de funcţionarii publici implică exercitarea prerogativelor de putere publică. Prin urmare, funcţionarul public este subiect al unui raport de serviciu, care ia naştere, se execută şi încetează în condiţii speciale, reglementata prin Legea nr. 188/1999. Pe cale de consecinţă, aşa cum s-a statuat în jurisprudenţa anterior citată, elementele esenţiale referitoare la naşterea, executarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale unui funcţionar public se referă în mod intrinsec la statutul acestuia. În acelaşi timp, aşa cum a reţinut în mod expres Curtea Constituţională prin Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015, paragraful 25, evaluarea activităţii şi conduitei unui funcţionar public se referă la modul de executare a raportului de serviciu şi, prin efectele produse, poate avea drept consecinţă chiar încetarea acestuia. Astfel, în prezenta cauză, Curtea reţine că, potrivit art. 69 alin. (2) şi (3) lit. c) din Legea nr. 188/1999, calificativele obţinute la evaluarea profesională sunt avute în vedere la eliberarea din funcţia publică. În aceste condiţii, Curtea reţine că evaluarea activităţii şi a conduitei unui funcţionar public ţine de statutul acestuia şi, prin urmare, trebuie reglementată, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, prin lege organică.

15. Pe de altă parte, Curtea mai reţine că prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, textul de lege criticat în prezenta cauză, transmit Executivului competenţa de a reglementa în domenii ce ţin de statutul funcţionarului public, respectiv metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. În acest sens, regimul general al evaluării funcţionarilor publici a fost reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008. Or, în acord cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 637 din 13 octombrie 2015, anterior menţionată, potrivit căreia normele privind evaluarea activităţii şi conduitei unui funcţionar public trebuie să respecte anumite exigenţe de stabilitate, previzibilitate şi claritate, Curtea reţine că, în prezenta cauză, delegarea atribuţiei de a stabili aceste norme către Guvern, prin emiterea unor acte administrative cu caracter normativ, de rang infralegal, nu respectă exigenţele principiului constituţional al securităţii juridice, în componenta sa referitoare la calitatea legii. În acest sens, Curtea reţine că o dispoziţie legală trebuie să fie precisă, neechivocă, să instituie norme clare, previzibile şi accesibile a căror aplicare să nu permită arbitrarul sau abuzul. De asemenea, norma juridică trebuie să reglementeze în mod unitar, uniform, să stabilească cerinţe minimale aplicabile tuturor destinatarilor săi. Or, în prezenta cauză, reglementarea unor elemente esenţiale ale raportului de serviciu al funcţionarului public, constând în metodologia de evaluare a activităţii profesionale, circumscrisă statutului funcţionarului public, printr-un act administrativ, ce are caracter infralegal, nu respectă exigenţele de stabilitate şi previzibilitate ale normei legale.

16. Pentru aceste considerente, Curtea mai reţine că sunt încălcate şi dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Constituţie referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat (prin delegarea unei atribuţii ce aparţine în exclusivitate legiuitorului către Guvern), precum şi art. 1 alin. (5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la previzibilitatea şi accesibilitatea legii.

17. În acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015, paragraful 26, referitoare la neconstituţionalitatea normei legale care prevedea evaluarea poliţiştilor, funcţionari publici civili, printr-o metodologie stabilită prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Considerentele care au fundamentat soluţia pronunţata în decizia menţionată sunt valabile, mutatis mutandis, şi în prezenta cauză.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006, Curtea reţine că aceste prevederi legale se referă la obligaţia aprobării, prin hotărâre de Guvern, a normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 188/1999, în acest sens fiind adoptată Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, anterior menţionată.

19. Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.” În acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, „legătura cu soluţionarea cauzei” presupune atât aplicabilitatea textului criticat în cauza dedusă judecăţii, cât şi necesitatea invocării excepţiei de neconstituţionalitate în scopul restabilirii stării de legalitate, condiţii ce trebuie întrunite cumulativ, pentru a fi satisfăcute exigenţele pe care le impun dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, în privinţa pertinenţei excepţiei de neconstituţionalitate în desfăşurarea procesului. Or, în prezenta cauză, ca urmare a constatării neconstituţionalităţii prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, prevederile cuprinse în hotărârea de Guvern la care face trimitere textul de lege criticat nu mai sunt aplicabile în cauza dedusă judecăţii, astfel încât prevederile art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 nu au legătură cu soluţionarea cauzei, în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată. În aceste condiţii, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 urmează să fie respinsă ca inadmisibilă,

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi în ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 şi cu majoritate de voturi în ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Rodica Fărcăşiu în Dosarul nr. 291/117/2017 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale.

2. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sunt neconstituţionale.

Definitivă şi generat obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 decembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Irina-Loredana Gulie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), al art. 868 şi al art. 869

din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se utilizează în vederea realizării Spitalului Regional de Urgenţă Craiova.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 2, aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Sănătăţii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 159.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumire a bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea de inventar totală 3 bunului din care se transmite partea

de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite (lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmită (lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobil ul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

103881 - parţial

8.19.01

Imobil 2985 - parţial

Judeţul Dolj, municipiul Craiova

1. Construcţii:

Pavilionul J:

- suprafaţă construită - 88 mp;

- suprafaţă desfăşurată - 88 mp:

- valoare contabilă - 243.772,36 Iei.

2 Amenajări la terenuri:

- reţea alimentare cu apă - 200 ml;

- valoare contabilă - 44.895.17 iei;

- reţea canalizare - 240 ml;

- valoare contabilă - 67.342,74 lei;

- reţea de energie electrică aeriană - 460 ml;

- valoare contabilă - 12.399,85 Iei;

- reţea electrică de joasă tensiune - 150 ml;

- valoare contabilă - 95.271,45 lei.

Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 219.909,21 lei

3. Alte active fixe:

- bară fixă metalică - 2 buc.;

- valoare contabilă - 960.95 lei;

- bară paralelă bărbaţi - 1 buc.;

- valoare contabilă - 54,23 lei;

- portic gimnastică - 1 buc,;

- valoare contabilă - 121.86 lei;

- obstacol nr. 1 (scară de frânghie H = 5 m) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 397,30 lei;

- obstacol nr. 2 (bârne duble) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 231,28 lei;

- obstacol nr. 3 (reţea de sârmă) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 679,27 lei;

- obstacol nr. 4 (reţea de trecere) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 824,24 lei;

- obstacol nr. 5 (vadul) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 207,63 lei;

- obstacol nr. 6 (spalier)-1 buc.;

- valoare contabilă - 312,54 lei;

- obstacol nr. 7 (bârnă de echilibru) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 891,25 lei;

- obstacol nr. 8 (perete 3 x 0,5 m) - 1 buc,;

- valoare contabilă - 1,163,35 lei;

- obstacol nr. 9 (bârne orizontale) - 1 buc,;

- valoare contabilă - 829,22 lei;

- obstacol nr. 10 (masă irlandeză) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 245,22 lei;

- obstacol nr. 11 (canal de trecere şi bârne) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 658,42 lei;

- obstacol nr. 12 (patru bârne în sală) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 819,29 lei;

- obstacol nr. 13 (bancheta şi groapă) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 937,72 lei;

- obstacol nr. 14 (zid de asalt) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 603,46 lei;

- obstacol nr. 15 (groapă)- 1 buc.;

- valoare contabilă - 936,89 lei;

- obstacol nr. 16 (scară verticală) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 307,45 lei;

- obstacol nr. 17 (zid de asalt) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 289,67 lei;

- obstacol nr. 18 (bârnă de echilibru) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 256,42 lei;

- obstacol nr. 19 (şicane) - 1 buc.;

- valoare contabilă - 368,19 lei;

- obstacol nr. 20 (ziduri de asalt succesive) - 1 buc,;

- valoare contabilă - 432,29 lei.

Total valoare contabilă alte active fixe - 12.528,14 lei

4. Teren:

- suprafaţa terenului - 8,9370 ha;

- valoare contabilă - 4.246.325,87 lei.

17,515.647

4.722,535,58

12.793.111,42

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI-4183229

Statul român, în administrarea Ministerului Sănătăţii CUI-4266456

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Stănişoară Andrei

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Stănişoară Andrei.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Jugan Iulian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Jugan Iulian.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 181.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tuţu Dumitru Octavian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul Tuţu Dumitru Octavian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 182.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ungureanu Nicolae-Doru

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ungureanu Nicolae-Doru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Neamţ.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 183.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 240.766 din 12.03.2018 al Direcţiei generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1 037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1,150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol,

în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 14 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- în anexa nr. 1, la articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la alin. (2), sesiunea de depunere a programelor de promovare a vinurilor pentru care se solicită şi contribuţie de la bugetul de stat, în cuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, se închide la data intrării în vigoare a prezentului ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 554.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 241.048 din 5.04.2018 al Direcţiei generale politici agricole, precum şi prevederile art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă cantităţile de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantităţile totale de motorină prevăzute la art. 1 sunt de 40.868.631,168 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 71.050.206,00 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 5 aprilie 2018.

Nr. 556.

 

ANEXĂ

 

Cantităţile de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

SPECIFICARE

Cantităţi de motorină (*) (litri)

Valoare ajutor de stat rotunjit, fără subdiviziuni (**) (lei)

1

Sectorul vegetal

34.740.908,776

60.397.153,00

2

Sectorul zootehnic

5.885.739,392

10.232.364,00

3

Sectorul îmbunătăţiri funciare

241.983,00

420.689,00

 

Total

40.868.631,168

71.050.206,00


(*) Pentru perioada octombrie-decembrie 2017, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,7385 lei/litru.

(**) Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2017-2018

 

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2017-2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare judeţene, al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 16 martie 2018.

Nr. 3.344.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2017-2018

 

I. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2017-2018, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele şcolare.

Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, întocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea şi formulează observaţii cu privire la dosarele verificate.

II. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2017-2018, ordinea derulării activităţilor este următoarea:

1. Depunerea şi înregistrarea la inspectoratul şcolar a dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă; verificarea îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute la art. 3 din metodologie

Perioada: până la 13 aprilie 2018

2. Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de

3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Perioada: până la 16 aprilie 2018

3. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Perioada: până la 20 aprilie 2018

4. Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă a situaţiei statistice finale centralizate - pe specializările pentru care se solicită echivalarea - a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de metodologie în vederea echivalării

Perioada: până la 23 aprilie 2018

5. Centralizarea la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă a situaţiilor statistice transmise de inspectoratele şcolare; stabilirea instituţiilor de învăţământ superior care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru aplicarea procedurii de echivalare

Perioada: până la 24 aprilie 2018

6. Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru evaluare, echivalare şi eliberarea atestatelor de echivalare

Perioada: 25 aprilie-2 mai 2018

7. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic

Perioada: 3 mai-13 iulie 2018

8. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu

Termen: până la 1 septembrie 2018

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.