MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 312/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 312         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 aprilie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

71. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 96/2018

 

235. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ciurila din judeţul Cluj

 

236. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Călăraşi din judeţul Botoşani

 

246. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui

 

301/1.741/1.171. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Unifarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 96/2018

 

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 96/2018, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 3. - Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - (1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1. Ofertele pot fi transmise şi prin poştă.

(2) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată prin prezentul ordin un ofertant poate depune o singură ofertă. Ofertele alternative nu sunt admise.

Art. 5. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii:

I. Plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din lista menţionată la art. 1 şi coordonatele topogeodezice, astfel cum sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.

Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată; acesta va cuprinde informaţii actualizate referitoare la societate;

e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;

g) dovada existenţei capacităţii financiare necesare în vederea desfăşurării activităţii:

- scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici, exprimaţi în procente:

- lichiditate globală;

- solvabilitate patrimonială:

- rata profitului brut;

- rentabilitate financiară.

Lipsa oricărui indicator economic solicitat va atrage depunctarea ofertei în cadrul evaluării. Prezentarea oricărui altui indicator în afara celor menţionaţi nu se va lua în considerare.

- dovada disciplinei financiar-fiscale, prin anexarea, în original sau copie legalizată, a certificatelor constatatoare/adeverinţelor, emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează:

- bugetul de stat;

- bugetul asigurărilor sociale de stat;

- bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

- bugetul asigurărilor pentru şomaj;

- bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

- bugetele locale;

h) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; ori

- documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică, deţinute de ofertant, şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior.

În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d) şi g) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d) şi g) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.

B. În cazul persoanelor juridice străine:

Plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) şi h), precum şi următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală,

II. Plic interior:

Acesta, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi al persoanelor juridice străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 6. - (1)în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele-limită ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

Art. 8. - (1) în vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.

(3) Formularea ofertei prin utilizarea de date şi informaţii incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare şi utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.

Art. 9. - (1) Termenul de depunere a ofertelor este a 30-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ora 16,30, pentru zilele de luni-joi, respectiv ora 14,00, pentru ziua de vineri.

(2) Ofertele depuse după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sunt înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.

Art. 10. - (1) Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 7-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 9 alin. (1).

(2) Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică.

(3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021 317.00.96, 021 317.00.18,021 317.00.94 sau 021 317.00.95.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 26 martie 2018.

Nr. 71.

 

ANEXA

 

LISTA

perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda 96/2018

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafaţa

kmp

Judeţ

Substanţa

X

Y

1

Băi termale Carp

Arad

529214

213315

0,002

Arad

Ape geotermale

529228

213353

529190

213366

529177

213328

2

Cătălina Nord

498314

589000

1,413

Covasna

Ape minerale naturale

498320

589468

498537

589580

498539

590000

497000

590000

497000

589000

cu excluderea Sitului Cătălina - Latura dreaptă a drumului II

498057.71

589269

498080

589319.51

498091

589379.30

498056.65

589403.12

498031.78

589376.13

498015.88

589300.46

498022.23

589274.53

498036

589261.27

cu excluderea Sitului Cătălina - Latura dreaptă a drumului III

497856.95

589527.84

497852.72

589545.30

497832.61

589550.00

497795.54

589534.19

497785.00

589514.12

497794.51

589498.73

497817.79

589495.03

497846.87

589508.70

3

Catălina-Hătuica

496250

589250

1,784

Covasna

Ape minerale naturale

495500

590000

494250

588750

495000

588000

cu excluderea Sitului Cătălina - La cruce

495762.21

589367.78

495775.47

589342.38

495851.11

589351.93

495906.67

589392.15

495900.88

589425.99

495866.92

589452.47

 

 

495810.89

589464.12

 

 

 

495766.47

589434.46

cu excluderea Sitului Cătălina - Dealul mic

495190.87

589090.30

495197.22

589105.12

495185.05

589124.70

495153.30

589122.55

495099.85

589107.76

495091.91

589072.31

495108.32

589047.97

495140.60

589041.09

cu excluderea Sitului Cătălina - Lângă drumul mare

494830.4

588675.64

494845.15

588842.37

494764.25

589016.95

494663.77

589054.14

494593.66

589011.7

494565.81

588933.65

494657.16

588716.62

494747.05

588694.2

 

4

Maieru – Valea Caselor

660889

479104

6,353

Bistriţa-Năsăud

Ape minerale naturale necarbogazoase

659596

480180

658237

480928

657486

480827

657417

478338

659238

478168

5

Ocna Şugatag

698600

419965

0,005

Maramureş

Ape minerale terapeutice

698565

420000

698500

419935

698535

419900

6

Lacul Nuntaşi

344342

793477

3,544

Constanţa

Nămoluri terapeutice

344625

793889

343857

795991

342938

795991

342670

795041

342938

793678

7

Curătura

637570

305660

0,246

Bihor

Lignit

637200

305520

637000

305000

637670

305200

8

Golaşa

361950

333200

1,653

Mehedinţi

Lignit

361000

334250

360300

335000

359500

335000

360660

333750

361250

333000

361680

332800

9

Valea Coandei

371023

338534

0,500

Gorj

Lignit

370716

338331

371130

337798

371528

337799

371800

338097

371624

338244

371651

338350

10

Miculeşti IV - Extins

370721

344498

0,562

Gorj

Lignit

370825

344824

370960

345250

370851

345308

370861

345240

370831

345205

370503

345241

370430

344880

370410

344875

370250

344960

370030

344755

370887

343951

370940

344268

11

Hăblău

427969

355566

0,063

Hunedoara

Huilă

428052

355685

427777

355688

427630

355629

427771

355416

12

Zănoaga cu Dâlmele

424420

343660

0,040

Hunedoara

Huilă

424440

343740

424400

343790

424360

343840

424320

343850

424270

343790

424170

343720

424220

343640

424290

343610

424360

343620

 

13

Dosul Galbenului

423990

344490

0,033

Hunedoara

Huilă

424030

344620

423850

344715

423770

344570

14

Bobota Est

654056

334027

0,237

Sălaj

Nisip şi pietriş

654088

333500

654458

333337

654495

333387

654573

333457

654663

333510

654749

333538

654263

333902

654113

334005

15

Livada - Est

612559

412582

1,665

Cluj

Nisip şi pietriş

612779

413176

612910

413402

612919

413450

612951

413499

613077

413838

613084

413924

613156

414039

613312

414453

613134

414661

613016

414781

612870

414419

612863

414372

612643

414255

612629

414240

612240

414163

612556

414009

612466

413979

612187

414076

612084

413927

611907

413792

611766

413714

611691

413690

611608

413675

611599

413660

611677

413222

611707

413196

611797

413169

611914

413083

611957

413037

612349

412729

 

16

Valea Oii

405670

752430

0,453

Tulcea

Granit

405185

752420

405163

751609

405161

751526

405670

751500

17

Mehadia Est

382750

293300

0,830

Caraş-Severin

Dacit industrial construcţie

382750

293850

381100

293750

381000

293300

cu excluderea

382037

293450

382032

293594

381979

293624

381937

293631

381930

293531

381959

293428

18

Tarla Berc

545981

413752

0,325

Alba

Sare gemă

546030

413853

546194

414082

546212

414136

546283

414222

546284

414247

546268

414298

546241

414330

545952

414571

545808

414303

545736

414240

545655

414205

545602

414203

545540

414209

545508

414023

545756

413877

19

Valea Sărată I Turda

567006

407986

2,704

Cluj

Sare gemă

567494

407458

569623

408998

568968

410000

567760

409138

567890

408680

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ciurila din judeţul Cluj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în sectoarele cadastrale nr. 113, 114, 121, 124, 125,131, 132,133,134, 135, 136, 137, 138, 139 şi 141 din unitatea administrativ-teritorială Ciurila din judeţul Cluj.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 12 martie 2018.

Nr. 235.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CLUJ

UAT: CIURILA

Sectoare: 113, 114, 121, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Călăraşi din judeţul Botoşani

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în sectoarele cadastrale nr. 16, 40, 44 şi 55 din unitatea administrativ-teritorială Călăraşi din judeţul Botoşani.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 12 martie 2018.

Nr. 236.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: Botoşani

UAT: Călăraşi

Sectoare: 16, 40, 44, 55

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Blăgeşti - sectoarele cadastrale nr. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, şi 55;

b) unitatea administrativ-teritorială Bogdăneşti - sectoarele cadastrale nr. 35, 36, 37, 39, 40, 41,43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61,63, 88 şi 90;

c) unitatea administrativ-teritorială Dodeşti - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 9, 25, 28, 29, 32 şi 34;

d) unitatea administrativ-teritorială Griviţa - sectoarele cadastrale nr. 2,12, 16, 17, 18, 34, 38, 50, 67, 68, 69, 71 şi 72;

e) unitatea administrativ-teritorială Olteneşti - sectoarele cadastrale nr. 24, 51, 53, 54, 55, 81 şi 96;

f) unitatea administrativ-teritorială Oşeşti - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 21,24, 25, 31, 33 şi 34;

g) unitatea administrativ-teritorială Pogana - sectoarele cadastrale nr. 2, 8, 15, 22, 24, 39, 40, 42, 45. 57, 60, 61,66, 73 şi 78;

h) unitatea administrativ-teritorială Pogoneşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 21,28, 34, 36 şi 37;

i) unitatea administrativ-teritorială Puşcaşi - sectoarele cadastrale nr. 8, 9,19;

j) unitatea administrativ-teritorială Rebricea - sectoarele cadastrale nr. 44, 45, 46, 47, 81, 87, 88, 91,92, 101 şi 118;

k) unitatea administrativ-teritorială Şuletea - sectoarele cadastrale nr. 2, 9, 14, 15, 21, 24, 26. 27, 31.32, 33, 34, 35,45, 64, 70, 74 şi 77;

l) unitatea administrativ-teritorială Tăcuta - sectoarele cadastrale nr. 37, 39, 41, 45, 52 şi 54;

m) unitatea administrativ-teritorială Viişoara - sectoarele cadastrale nr. 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 48, 49, 50, 51 şi 52;

n) unitatea administrativ-teritorială Vinderei - sectoarele cadastrale nr. 4, 34, 65, 78, 81, 83, 88 şi 90;

o) unitatea administrativ-teritorială Voineşti - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 11, 14, 16, 20, 21,23, 24, 26, 27, 29, 33, 38 56, 62, 65, 69, 75, 76, 78, 88, 92, 93, 94, 106, 107 şi 108.

Art. 2, - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-15*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 246.


*) Anexele nr. 1-15 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VASLUI

UAT: BLĂGEŞTI

Sectoare:27, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 301 din 6 martie 2018

Nr. 1.741 din 3 aprilie 2018

Nr. 1.171 din 14 martie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Unifarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Unifarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Sorina Pintea

Eugen Orlando Teodorovici

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Compania Naţională „Unifarm” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO11653560

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

56.385,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

56.330,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

55,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

55.776,12

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

55.186,12

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

50.103,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

205,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.666,22

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

2.482,00

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

2.065,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

417,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.110,79

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

73,43

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.211,90

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

590,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

608,88

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

157,68

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

451,20

 

1

 

Rezerve legale

25

30,44

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

420,76

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

42,08

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

416,55

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

416,55

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

4,20

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.416,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

0,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii precedenţi

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.416,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

44,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

42,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

4.522,00

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

3.378,00

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1.341,19

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

1.341,19

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

1.341,19

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

989,20

9

 

Plăţi restante

56

0,00

10

 

Creanţe restante

57

1.400,00

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.