MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 313/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 313         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 aprilie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

86. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 

333. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

158. - Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.48. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea, completarea, abrogarea şi suspendarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

 

237/1.263/1.708. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zii ieri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor În sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.”

2. La articolul 13 alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare - clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;”

3. La articolul 13 alineatul (1), după litera ş) se introduc trei noi litere, literele t)-u), cu următorul cuprins:

„t) restaurante - clasa 5610;

ţ) alte activităţi de alimentaţie n.c.a. - 5629;

u) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630.”

4. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1, cuprinzând articolele 131-136, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL II1

Intermedierea între cererea şi oferta de muncă zilieră

Art. 131. - Intermedierea între cererea şi oferta de muncă zilieră este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a beneficiarilor cu zilierii, în vederea stabilirii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de muncă.

Art. 132. - Activitatea de intermediere între cererea şi oferta de munca zilieră se realizează, pe teritoriul României, pe baza cererilor formulate de persoanele interesate să desfăşoare activităţi ca zilieri şi de persoanele interesate să beneficieze de munca unui zilier, de către agenţiile de intermediere prevăzute la art. 133, acreditate potrivit Criteriilor şi procedurii de acreditare a agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, procedurii de acreditare şi notificare, suspendare şi retragere a acreditării, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră şi obligaţiile agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră acreditate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 133. - (1) Agenţiile de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră pot fi:

a) societăţi înfiinţate pe teritoriul României în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiect de activitate Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă - cod CAEN 7810;

b) societăţi înfiinţate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, în baza legislaţiei statului de origine, care au fost supuse sau nu, după caz, unei condiţii de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii în statul respectiv şi care se stabilesc cu caracter permanent în România, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau prestează transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional.

(2) Societăţile înfiinţate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, în baza legislaţiei statului de origine nu a fost necesară obţinerea unei acreditări sau autorizări, nefiind astfel supuse unor condiţii de acreditare sau autorizare, în cazul prestării în România de activităţi de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, se supun acreditării în condiţiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 132 ca şi societăţile din România, cu excepţia celor care intenţionează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, şi care în cazul prestării activităţii lor în România se supun procedurii de notificare.

(3) Nu se supun acreditării în condiţiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 132 societăţile înfiinţate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, în baza legislaţiei statului de origine, care au fost supuse unei astfel de condiţii de acreditare sau autorizare în statul de origine sau de provenienţă.

Art. 134. - Furnizorii de servicii de intermediere a muncii acreditaţi sau care au îndeplinit obligaţia de notificare a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pot presta servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră din România, pe teritoriul României, fără a se supune acreditării potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 132 în condiţiile în care, anterior, notifică agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la prestarea acestor servicii şi dreptul de a presta servicii de intermediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.

Art. 135. - Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (4), zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenţie acreditată potrivit prezentei legi pot presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Art. 136. - Agenţiile de intermediere nu percep nicio taxă persoanelor fizice care doresc să desfăşoare activităţi în condiţiile prezentei legi în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către beneficiar.”

5. La articolul 14 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:

„g) furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea tuturor înscrisurilor şi oricăror altor date sau documente solicitate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin şi care au legătură cu controlul efectuat, se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.”

6. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) şi h) se realizează de organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti.”

Art. II. - Acreditarea agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. I pct. 5, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, va supune spre aprobare Guvernului hotărârea prevăzută la art. 132 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Mr. 86.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 333.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 132 alin. (2) şi al art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Specializările/Programele de studii universitare prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2018-2019, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere,

Art. 7. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate ale acestora, care au depăşit termenul legal de evaluare externă a calităţii, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condiţiile legii.

Art. 8. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 158.

Bottom of Form

 

ANEXA Nr. 1

 

 

Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

 

Cod DFI

Domeniul fundamental (DFI)

Cod RSI

Ramura de ştiinţă (RSI)

Cod DSU_D/M

Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M)

Cod DL

Domeniul de licenţă (DL)

Cod S

Specializarea (S)

Număr de credite (ECTS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

Matematică şi ştiinţe ale naturii

10

Matematică

10

Matematică

10

Matematică

10

Matematică

180

20

Matematici aplicate

180

30

Matematică informatică

180

50

Informatică

20

Informatică

40

Informatică

10

Informatică

180

20

Informatică aplicată

180

20

Fizică

10

Fizică

20

Fizică

10

Fizică

180

20

Fizică medicală

180

30

Biofizică

180

40

Fizică informatică

180

30

Chimie şi inginerie chimică

10

Chimie

30

Chimie

10

Chimie

180

20

Biochimie tehnologică

180

30

Radiochimie

180

40

Chimie informatică

180

50

Chimie medicală

180

60

Chimie farmaceutică

180

20

Inginerie chimică

50

Inginerie chimică

10

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

240

20

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

240

30

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

240

40

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

240

50

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

240

60

Inginerie chimică

240

70

Controlul şi securitatea produselor alimentare

240

80

Inginerie biochimică

240

90

Ingineria fabricaţiei hârtiei

240

100

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori

240

110

Tehnologie chimică textilă

240

120

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

240

130

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

240

140

^)

 

150

Chimie militară

240

40

Ştiinţele pământului şi atmosferei

10

Geografie

20

Geografie

10

Geografie

180

20

Geografia turismului

180

30

Cartografie

180

40

Hidrologie şi meteorologie

180

50

Planificare teritorială

180

10

Geologie

30

Geologie

10

Geologie

180

20

Geochimie

180

10

Ştiinţa mediului

40

Ştiinţa mediului

10

Chimia mediului

180

20

Ecologie şi protecţia mediului

180

30

Geografia mediului

180

40

Fizica mediului

180

50

Ştiinţa mediului

180

60

Management şi audit de mediu %)

180

 

20

Ştiinţe inginereşti

10

Inginerie civilă

10

Inginerie civilă şi instalaţii

60

Inginerie civilă

10

Construcţii civile, industriale şi agricole

240

20

Căi ferate, drumuri şi poduri

240

30

Construcţii şi fortificaţii

240

40

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

240

50

Construcţii miniere

240

60

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

240

70

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

240

80

Inginerie civilă

240

90

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

240

100

Infrastructura transporturilor metropolitane

240

110

Drumuri, poduri şi infrastructuri militare

240

70

Ingineria instalaţiilor

10

Instalaţii pentru construcţii

240

20

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

240

30

Instalaţii pentru construcţii - pompieri

240

20

Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii

10

Inginerie electrică

90

Inginerie electrică

10

Sisteme electrice

240

20

Electronică de putere şi acţionări electrice

240

30

Electrotehnică

240

40

Instrumentaţie şi achiziţii de date

240

50

Electromecanică

240

60

Inginerie electrică şi calculatoare

240

70

Informatică aplicată în inginerie electrică

240

20

Inginerie energetică

110

Inginerie energetică

10

Ingineria sistemelor electroenergetice

240

20

Hidroenergetică

240

30

Termoenergetică

240

40

Energetică industrială

240

50

Energetică şi tehnologii nucleare

240

60

Managementul energiei

240

70

Energetică şi tehnologii de mediu

240

10

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

100

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

10

Electronică aplicată

240

20

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

240

30

Reţele şi software de telecomunicaţii

240

40

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

240

50

Telecomenzi şi electronică în transporturi

240

60

Echipamente şi sisteme electronice militare

240

70

Comunicaţii pentru apărare şi securitate

240

80

Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviaţie

240

30

Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze

10

Inginerie geologică

120

Inginerie geologică

10

Inginerie geologică

240

20

Geologia resurselor miniere

240

30

Geologia resurselor petroliere

240

40

Geofizică

240

20

Inginerie geodezică

30

Inginerie geodezică

10

Măsurători terestre şi cadastru

240

20

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

240

30

Cadastru şi managementul proprietăţilor

240

40

Geodezie şi geoinformatică

240

10

Mine, petrol şi gaze

260

Mine, petrol şi gaze

10

Inginerie minieră

240

20

Prepararea substanţelor minerale utile

240

 

 

 

 

30

Topografie minieră

240

40

Inginerie de petrol şi gaze

240

50

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

240

40

Ingineria transporturilor

10

Inginerie aerospaţială

40

Inginerie aerospaţială

10

Construcţii aerospaţiale

240

20

Sisteme de propulsie

240

30

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

240

40

Inginerie şi management aeronautic

240

50

Aeronave şi motoare de aviaţie

240

60

Navigaţie aeriană (Air Navigation)

240

70

Design aeronautic

240

20

Ingineria autovehiculelor

160

Ingineria autovehiculelor

10

Construcţii de autovehicule

240

20

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

240

30

Autovehicule rutiere

240

40

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule

240

50

Blindate, automobile şi tractoare

240

30

Ingineria transporturilor

240

Ingineria transporturilor

10

Ingineria transporturilor şi a traficului

240

20

Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară

240

30

Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră

240

50

Ingineria resurselor vegetale şi animale

10

Agronomie

10

Agronomie

10

Agricultură

240

20

Ştiinţele solului

240

30

Montanologie

240

40

Protecţia plantelor

240

50

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

240

20

Horticultură

20

Horticultură

10

Horticultură

240

20

Peisagistică

240

30

Inginerie forestieră

140

Inginerie forestieră

10

Ingineria prelucrării lemnului

240

20

Ingineria şi designul produselor finite din lemn

240

40

Silvicultură

30

Silvicultură

10

Silvicultură

240

20

Exploatări forestiere

240

30

Cinegetică

240

50

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

10

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

10

Inginerie economică în agricultură

240

20

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

240

10

Biotehnologii

50

Biotehnologii

10

Inginerie genetică

240

20

Biotehnologii*10)

240

10

Ingineria produselor alimentare

150

Ingineria produselor alimentare

10

Ingineria produselor alimentare

240

20

Tehnologia prelucrării produselor agricole

240

30

Controlul şi expertiza produselor alimentare

240

40

Pescuit şi industrializarea peştelui

240

50

Protecţia consumatorului şi a mediului

240

60

Extracte şi aditivi naturali alimentari

240

70

Tehnologie şi control în alimentaţia publică

240

10

Zootehnie

40

Zootehnie

10

Zootehnie

240

20

Piscicultură şi acvacultură

240

60

Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

10

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

10

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

10

Calculatoare

240

20

Tehnologia informaţiei

240

30

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

240

40

Ingineria informaţiei

240

20

Ingineria sistemelor

220

Ingineria sistemelor

10

Automatică şi informatică aplicată

240

20

Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare

240

30

Ingineria sistemelor multimedia

240

70

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management

10

Inginerie mecanică

180

Inginerie mecanică

10

Sisteme şi echipamente termice

240

20

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

240

30

Mecanică fină şi nanotehnologii

240

40

Maşini şi echipamente miniere

240

50

Inginerie mecanică

240

60

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

240

70

Utilaje petroliere şi petrochimice

240

80

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

240

90

Echipamente pentru procese industriale

240

100

Utilaje tehnologice pentru construcţii

240

110

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

240

 

 

 

 

120

Utilaje pentru textile şi pielărie

240

130

Vehicule pentru transportul feroviar

240

140

Instalaţii şi echipamente portuare şi marine

240

150

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

240

10

Inginerie industrială

130

Inginerie industrială

10

Tehnologia construcţiilor de maşini

240

20

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

240

30

Ingineria sudării

240

40

Design industrial

240

50

Ingineria şi managementul calităţii

240

60

Ingineria securităţii în industrie

240

70

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

240

80

Tehnologia şi designul produselor textile

240

90

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

240

100

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

240

110

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

240

120

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite

240

130

Logistică industrială

240

140

Inginerie industrială (Industrial Engineering)

240

150

Informatică aplicată în inginerie industrială

240

20

Inginerie navală şi navigaţie

210

Inginerie marină şi navigaţie

10

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

240

20

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

240

30

Electromecanică navală

240

30

Ştiinţe inginereşti aplicate

270

Ştiinţe inginereşti aplicate

10

Inginerie medicală

240

20

Optometrie

240

30

Biotehnologii industriale

240

40

Inginerie fizică

240

50

Informatică industrială

240

60

^)

 

70

^)

 

80

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

240

90

Fizică tehnologică

240

100

Bioinginerie

240

110

Biomateriale şi dispozitive medicale

240

120

Echipamente şi sisteme medicale

240

40

Arhitectură navală

200

Arhitectură navală

10

Arhitectură navală

240

20

Sisteme şi echipamente navale

240

10

Mecatronică şi robotică

250

Mecatronică şi robotică

10

Mecatronică

240

20

Robotică

240

10

Ingineria materialelor

170

Ingineria materialelor

10

Ştiinţa materialelor

240

20

Ingineria elaborării materialelor metalice

240

30

Ingineria procesării materialelor

240

40

Informatică aplicată în ingineria materialelor

240

50

Ingineria biomaterialelor

240

10

Ingineria mediului

190

Ingineria mediului

10

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

240

20

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

240

30

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

240

40

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

240

50

Ingineria dezvoltării rurale durabile

240

60

Ingineria mediului

240

70

Ingineria valorificării deşeurilor

240

80

Reconstrucţie ecologică

240

10

Inginerie şi management

230

Inginerie şi management

10

Inginerie economică industrială

240

20

Inginerie economică în domeniul mecanic

240

30

Inginerie economică în construcţii

240

40

Inginerie şi management naval şi portuar

240

50

Inginerie economică în domeniul transporturilor

240

60

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

240

70

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

240

80

^)

 

90

^)

 

100

Inginerie şi management în industria turismului

240

110

Inginerie şi management forestier

240

120

Ingineria şi managementul afacerilor

240

130

Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare

240

10

Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii

20

Inginerie genistică

10

Maşini şi utilaje de geniu

240

20

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

240

80

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

10

Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare

240

20

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi

240

30

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

240

40

Sisteme integrate de armament şi muniţie

240

50

Materiale energetice şi apărare CBRN

240

 

30

Ştiinţe biologice şi biomedicale

10

Biologie

10

Biologie

10

Biologie

10

Biologie

180

20

Biologie ambientală

180

20

Biochimie

10

Biochimie

10

Biologie

20

Biochimie

180

30

Medicină

10

Medicină

10

Sănătate

10

Medicină1)

360

40

Asistenţă medicală generală1)

240

50

Moaşe1)

240

20

Sănătate

10

Radiologie şi imagistică

180

20

Laborator clinic

180

30

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

180

70

Audiologie şi protezare auditivă

180

90

Nutriţie şi dietetică

180

40

Medicină veterinară

10

Medicină veterinară

10

Medicină veterinară

10

Medicină veterinară1)

360

50

Medicină dentară

10

Medicină dentară

10

Sănătate

20

Medicină dentară1)

360

20

Sănătate

40

Tehnică dentară

180

50

Asistenţă dentară

180

80

Asistenţă de profilaxie stomatologică

180

60

Farmacie

10

Farmacie

10

Sănătate

30

Farmacie1)

300

20

Sănătate

60

Asistenţă de farmacie

180

100

Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

180

40

Ştiinţe sociale

10

Ştiinţe juridice

10

Drept

10

Drept

10

Drept

240

20

Drept european şi internaţional

240

20

Ştiinţe administrative

10

Ştiinţe administrative

50

Ştiinţe administrative

10

Administraţie publică

180

20

Administraţie europeană

180

30

Asistenţă managerială şi administrativă

180

40

Poliţie locală

180

50

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

180

60

Leadership în sectorul public (în limba engleză)

180

30

Ştiinţe ale comunicării

10

Ştiinţe ale comunicării

60

Ştiinţe ale comunicării

10

Jurnalism

180

20

Comunicare şi relaţii publice

180

30

Publicitate

180

40

Ştiinţe ale informării şi documentării

180

50

^)

 

60

Media digitală

180

40

Sociologie

10

Sociologie

10

Sociologie

10

Sociologie

180

20

Antropologie

180

30

Resurse umane

180

20

Asistenţă socială

20

Asistenţă socială

10

Asistenţă socială

180

50

Ştiinţe politice

10

Relaţii internaţionale şi studii europene

40

Relaţii internaţionale şi studii europene

10

Relaţii internaţionale şi studii europene

180

20

Ştiinţe politice

30

Ştiinţe politice

10

Ştiinţe politice

180

20

Studii de securitate

180

60

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

10

Informaţii şi securitate naţională

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

60

Comunicare şi relaţii publice - informaţii

180

70

Psihologie - informaţii

180

90

Securitate şi apărare

180

110

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării

180

120

Sisteme informaţionale

180

130

Studii de securitate şi informaţii

180

20

Ordine publică şi siguranţă naţională

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

160

Ordine şi siguranţă publică*12)

180

30

Ştiinţe militare

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

10

Conducere interarme - forţe terestre

180

20

Conducere interarme - forţe navale

180

30

Conducere interarme - forţe aeriene

180

40

Logistică

180

50

Managementul organizaţiei

180

80

Management economico-financiar

180

100

Conducere militară

180

140

Managementul traficului aerian

180

150

Management în aviaţie

180

160

Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriene

180

170

Managementul sistemelor de comunicaţii militare

180

180

Managementul sistemelor de supraveghere aeriană

180

190

Leadership militar

180

70

Ştiinţe economice

10

Administrarea afacerilor

30

Administrarea afacerilor

10

Administrarea afacerilor

180

20

Economia firmei

180

30

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

180

40

Merceologie şi managementul calităţii

180

50

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

180

60

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

180

70

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii

180

80

Administrarea afacerilor în alimentaţia publică

180

10

Cibernetică şi statistică

50

Cibernetică, statistică şi informatică economică

10

Cibernetică economică

180

30

Statistică şi previziune economică

180

20

Informatică economică

50

Cibernetică, statistică şi informatică economică

20

Informatică economică

180

10

Contabilitate

40

Contabilitate

10

Contabilitate şi informatică de gestiune

180

10

Economie

10

Economie

10

Economie generală

180

20

Economie agroalimentară

180

30

Economia mediului

180

40

Economie şi comunicare economică în afaceri

180

50

Economie agroalimentară şi a mediului

180

60

Economie generală şi comunicare economică

180

70

Economie şi finanţe (în limba engleză - Economics and finance)

180

10

Finanţe

20

Finanţe

10

Finanţe şi bănci

180

10

Management

70

Management

10

Management

180

20

Managementul dezvoltării rurale durabile

180

10

Marketing

80

Marketing

10

Marketing

180

10

Economie şi afaceri internaţionale

60

Economie şi afaceri internaţionale

10

Economie internaţională

180

20

Afaceri internaţionale

180

30

Economie şi afaceri internaţionale

180

80

Psihologie şi ştiinţe comportamentale

10

Psihologie

80

Psihologie

10

Psihologie

180

20

Terapie ocupaţională

180

10

Ştiinţe ale educaţiei

70

Ştiinţe ale educaţiei

10

Pedagogie

180

20

Psihopedagogie specială

180

30

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

180

40

Pedagogie socială

180

 

50

Ştiinţe umaniste şi arte

10

Filologie

10

Filologie

20

Limbă şi literatură

10

Limba şi literatura română*1)

180

20

Limba şi literatura*2)

180

30

Limba şi literatura modernă*3)

180

40

Literatură universală şi comparată*11)

180

50

Filologie clasică*4)

180

30

Limbi moderne aplicate

10

Traducere şi interpretare

180

20

Limbi moderne aplicate

180

20

Filosofie

10

Filosofie

10

Filosofie

10

Filosofie

180

30

Istorie

10

Istorie

40

Istorie

10

Istorie

180

20

Arheologie

180

30

Arhivistică

180

40

Muzeologie

180

50

Istoria artei

180

50

Studiul patrimoniului (Heritage Studies)

10

Studiul patrimoniului şi managementul bunurilor culturale

180

20

Arheologie, studii antice şi antropologie istorică

180

30

Turism cultural şi studii muzeale

180

40

Teologie

10

Teologie

10

Teologie

10

Teologie pastorală*5)

240

20

Teologie didactică*5)

180

30

^)

 

40

Teologie asistenţă socială*5)

180

50

Studii religioase

180

50

Studii culturale

10

Studii culturale

50

Studii culturale

10

Etnologie

180

20

Studii iudaice

180

30

Studii americane

180

40

Studii culturale

180

50

Studii europene

180

60

Turism cultural

180

60

Arhitectură şi urbanism

10

Arhitectură

10

Arhitectură

10

Arhitectură1)

360

20

Arhitectură de interior

300

30

Design de produs

300

40

Conservare şi restaurare de arhitectură

180

50

Arhitectura peisajului

180

60

Mobilier şi amenajări interioare

180

70

Tehnologie arhitecturală

180

20

Urbanism

20

Urbanism

10

Proiectare şi planificare urbană

240

20

Urbanism şi administrarea teritoriului

180

30

Amenajarea şi planificarea peisajului

240

70

Arte*13)

10

Arte vizuale

40

Arte vizuale

10

Arte plastice*9)

180

20

Arte decorative

180

30

Design

180

40

Conservare şi restaurare

180

50

Artă murală

180

60

Pedagogia artelor plastice şi decorative

180

80

Ceramică-sticlă-metal

180

90

Arte textile - design textil

180

100

Modă - design vestimentar

180

110

Scenografie şi eveniment artistic

180

120

Design ambiental

180

130

Artă monumentală

180

140

Artă sacră

180

20

Istoria şi teoria artei*13)

40

Arte vizuale

70

Istoria şi teoria artei

180

10

Teatru şi artele spectacolului

10

Teatru şi artele spectacolului

10

Artele spectacolului*6)

180

20

Teatrologie*7)

180

30

Scenografie

180

20

Cinematografie şi media

20

Cinematografie şi media

10

Cinematografie, fotografie, media*8)

180

20

Filmologie

180

30

Comunicare audiovizuală-multimedia

180

10

Muzică

30

Muzică

10

Muzică

180

20

Muzică religioasă

180

30

Muzicologie

240

40

Interpretare muzicală - canto

240

50

Interpretare muzicală - instrumente

240

60

Compoziţie muzicală

240

70

Dirijat

240

80

Artele spectacolului muzical

240

60

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

10

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

10

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

10

Educaţie fizică şi sport

10

Educaţie fizică şi sportivă

180

20

Sport şi performanţă motrică

180

20

Kinetoterapie

10

Kinetoterapie şi motricitate specială

180

 

*1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

*2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată.

*4) Se elimină “În combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată”.

*5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creştină după evanghelie.

*6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.

*7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.

*8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV; Imagine de film şi TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media; Filmologie; Animaţie.

*9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.

*10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

*11) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română.

*12) Ofiţer de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul Ştiinţe juridice la domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.

*13) Se poate susţine doctorat ştiinţific în domeniul de studii universitare de doctorat “Istoria şi teoria artei” pentru toţi absolvenţii de studii universitare de licenţă şi master aparţinând programelor de studii din ramura de ştiinţă “Arte”.

^) Specializare eliminată în reglementările anterioare.

%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea “Management şi audit de mediu” în cadrul domeniului de licenţă Ştiinţa mediului.

1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură.

 

ANEXA Nr. 2

 

Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

 

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Inginerie Electrică

Inginerie electrică

Electronică de putere şi acţionări electrice

A

IF

240

120

Instrumentaţie şi achiziţii de date

A

IF

240

60

Sisteme electrice

A

IF

240

120

Informatică aplicată în inginerie electrică

A

IF

240

60

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

30

2

Facultatea de Energetică

Inginerie energetică

Energetică şi tehnologii de mediu

A

IF

240

90

Energetică şi tehnologii nucleare

A

IF

240

50

Hidroenergetică

A

IF

240

90

Ingineria sistemelor electroenergetice

A

IF

240

65

Managementul energiei

A

IF

240

90

Termoenergetică

A

IF

240

60

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

50

Ştiinţe inginereşti aplicate

Informatică industrială

A

IF

240

60

3

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

500

Tehnologia informaţiei

A

IF

240

100

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

400

4

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria informaţiei

A

IF

240

120

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

A

IF

240

150

Electronică aplicată (în limba engleză)

A

IF

240

60

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

A

IF

240

150

Reţele şi software de telecomunicaţii

A

IF

240

150

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

A

IF

240

150

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

A

IF

240

60

5

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Inginerie industrială

Design industrial

A

IF

240

45

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

A

IF

240

60

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

A

IF

240

60

Mecanică fină şi nanotehnologii

A

IF

240

100

Sisteme şi echipamente termice

A

IF

240

75

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

65

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

A

IF

240

100

Ştiinţe inginereşti aplicate

Optometrie

A

IF

240

50

6

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie industrială

Ingineria securităţii în industrie

A

IF

240

60

Ingineria sudării

A

IF

240

60

Ingineria şi managementul calităţii

A

IF

240

90

Logistică industrială

A

IF

240

90

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

A

IF

240

90

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

A

IF

240

50

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

200

Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering)

AP

IF

240

100

Informatică aplicată în inginerie industrială

AP

IF

240

90

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A

IF

240

150

Mecatronică şi robotică

Robotică

A

IF

240

60

7

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Ingineria mediului

Ingineria dezvoltării rurale durabile

A

IF

240

75

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A

IF

240

95

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

A

IF

240

90

Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A

IF

240

115

8

Facultatea de Transporturi

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

IF

240

150

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

AP

IF

240

50

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A

IF

240

160

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Telecomenzi şi electronică în transporturi

A

IF

240

100

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transportul feroviar

A

IF

240

90

9

Facultatea de Inginerie Aerospaţială

Inginerie aerospaţială

Construcţii aerospaţiale

A

IF

240

60

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

A

IF

240

60

Inginerie şi management aeronautic

A

IF

240

50

Navigaţie aeriană (în limba engleză - Air navigation)

A

IF

240

60

Sisteme de propulsie

A

IF

240

40

Design aeronautic

AP

IF

240

50

10

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Ingineria elaborării materialelor metalice

A

IF

240

60

Ingineria procesării materialelor

A

IF

240

60

Ştiinţa materialelor

A

IF

240

60

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

60

Inginerie şi management

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A

IF

240

60

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

A

IF

240

60

11

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

A

IF

240

60

Ingineria valorificării deşeurilor

AP

IF

240

30

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A

IF

240

60

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

A

IF

240

60

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

A

IF

240

60

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

A

IF

240

60

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

A

IF

240

100

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

A

IF

240

60

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biotehnologii industriale

AP

IF

240

50

12

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria informaţiei (în limba engleză)

A

IF

240

90

Ingineria informaţiei (în limba franceză)

A

IF

240

60

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor (în limba engleză)

A

IF

240

30

Inginerie chimică

Inginerie chimică (în limba engleză)

A

IF

240

25

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată (în limba engleză)

A

IF

240

60

Electronică aplicată (în limba franceză)

A

IF

240

60

Electronică aplicată (în limba germană)

A

IF

240

30

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică (în limba engleză)

A

IF

240

25

Inginerie mecanică (în limba franceză)

A

IF

240

25

Inginerie mecanică (în limba germană)*)

A

IF

240

0

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (în limba germană)

A

IF

240

25

Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)

A

IF

240

30

13

Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie fizică

A

IF

240

50

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

A

IF

240

90

14

Facultatea de Inginerie Medicală

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biomateriale şi dispozitive medicale

A

IF

240

200

Echipamente şi sisteme medicale

A

IF

240

200

Inginerie medicală*)

A

IF

240

0

15

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

Inginerie şi management

Ingineria şi managementul afacerilor

A

IF

240

150

Ingineria şi managementul afacerilor (în limba engleză)

AP

IF

240

75

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

100

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A

IF

240

40

*) Specializări/programe de studii universitare de licenţă pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2018-2019.

 

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

A

IF

240

450

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

A

IF

240

100

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

A

IF

240

75

2

Facultatea de Hidrotehnică

Ingineria mediului

Ingineria mediului

A

IF

240

50

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

50

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A

IF

240

120

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

A

IF

240

100

3

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri

A

IF

240

150

Infrastructura transporturilor metropolitane

A

IF

240

75

4

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

A

IF

240

325

Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză)

A

IF

240

60

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

A

IF

240

120

5

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Inginerie mecanică

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

A

IF

240

70

Utilaje tehnologice pentru construcţii

A

IF

240

150

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

AP

IF

240

60

6

Facultatea de Geodezie

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

250

Geodezie şi geoinformatică

AP

IF

240

200

Cadastru şi managementul proprietăţilor

AP

IF

240

200

7

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Inginerie civilă

Inginerie civilă (în limba engleză)

A

IF

240

100

Inginerie civilă (în limba franceză)

A

IF

240

60

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză-franceză/germană/spaniolă)

A

IF

180

100

 

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură*1)

A

IF

360

320

Arhitectură (în limba engleză)*1)

AP

IF

360

50

Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu)

A

IF

180

25

2

Facultatea de Arhitectură de Interior

Arhitectură

Arhitectură de interior

A

IF

300

60

Design de produs

A

IF

300

40

Mobilier şi amenajări interioare

A

IF

180

25

3

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Amenajarea şi planificarea peisajului

A

IF

240

50

Proiectare şi planificare urbană

A

IF

240

60

Urbanism şi administrarea teritoriului (la Sibiu)

AP

IF

180

30

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

 

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură

A

IF

240

250

Agricultură

AP

IFR

240

100

Biologie

Biologie

A

IF

180

100

Biologie

A

IFR

180

75

Silvicultură

Silvicultură

A

IF

240

50

2

Facultatea de Horticultură

Horticultură

Horticultură

A

IF

240

150

Horticultură

A

ID

240

100

Peisagistică

A

IF

240

75

3

Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere

Zootehnie

Zootehnie

A

IF

240

90

Piscicultură şi acvacultură

A

IF

240

50

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

240

100

Protecţia consumatorului şi a mediului

AP

IF

240

60

Silvicultură

Cinegetică

A

IF

240

50

4

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară*1)

A

IF

360

300

Medicină veterinară (în limba engleză)*1)

AP

IF

360

30

Medicină veterinară (în limba franceză)*1)

AP

IF

360

30

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A

IF

240

120

5

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

Inginerie civilă

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

A

IF

240

90

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A

IF

240

150

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A

IFR

240

150

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

A

IF

240

60

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

150

Măsurători terestre şi cadastru

AP

IFR

240

150

6

Facultatea de Biotehnologii

Biotehnologii

Biotehnologii agricole

A

IF

240

50

Biotehnologii medical-veterinare

A

IF

240

40

Biotehnologii pentru industria alimentară

A

IF

240

60

7

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

A

IF

240

200

Inginerie economică în agricultură

A

ID

240

225

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A

IF

240

400

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A

ID

240

250

8

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

A

IF

240

100

9

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Călăraşi

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

A

IF

240

120

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

A

IF

180

200

Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)

AP

IF

180

75

Marketing

Marketing

A

IF

180

150

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

250

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Cibernetică economică

AP

IF

180

75

2

Facultatea de Biologie

Biologie

Biochimie

A

IF

180

80

Biologie

A

IF

180

120

Ştiinţa mediului